Public tenders for first-aid in Poland

Find all Healthcare tenders in the world.
Finding business opportunities has never been easier.

Results for healthcare. Make a new search!

Provision of services water rescue and first aid.

 | Published August 23, 2013  -  Deadline September 3, 2013
cpvs
75252000

The contract is a public service of providing services water rescue and first aid in Kutno Waterpark Street. Kosciuszko 54 and the outer pool at. Naruto 47 belonging to the Municipal Sports and Recreation Center in Kutno.

Conducting training pn. First aid.

 | Published November 12, 2013  -  Deadline November 20, 2013
cpvs
80562000

The contract is to organize and conduct training in First Aid for 66 prison officers under the Operational Programme No. PL-17 Mon. Support Prison financed by the Norwegian Financial Mechanism 2009-2014 in the framework of Project No. 248/2013, Mon. Strengthening protection systems and equipment Prison Intervention Group and the Group convoy and better qualified officers. Order is to perform the service in the form of providing training for 66 officers of the Prison Service, divided into groups of 6-18 persons, in providing first aid. Specific training will include 8 hours. teaching, separated by intervals (duration 1 hour. didactic - 45 min.). The place and the suggested time limit for completion of training specified in Annex 7 hereto. The Contractor has the right to change the dates of the training in different locations, provided that the rules for the implementation of training in the weekdays. 8:00 - 16:00 and the preservation of the number of groups. Change the suggested terms requires the consent of the Employer ..

Training in first aid.

 | Published September 24, 2014  -  Deadline October 2, 2014
cpvs
80560000

The contract will organize and conduct training in first aid for Chapter 76 protection officers from serving in the organizational units reporting to the Director of the Prison Service District Prison Service in Opole. Training is provided for 76 persons: 6 groups - each of 11 individuals and 7 group in the number of 10 people. This is the number of officers, which will be implemented in minimal, because according to Art. 34 paragraph. 5 of the Public Procurement Act, the contracting authority intends to make use of this option. This concern will be to increase the number of trainees, up to 109 people - additional 3 groups of 11 people. Purchaser makes the opportunity to use the right options, including from the occurrence of the following circumstances: Prices training, sufficient number of available participants, the time needed to train qualified people ..

Specialist course - ECG training - first aid.

 | Published November 6, 2013  -  Deadline November 14, 2013
cpvs
80560000

The contract covers: Episode I - organizing and conducting specialized classes in the implementation and interpretation of the ECG for nurses, Part II - organizing and conducting training in first aid for prison officers. A detailed description of the contract set out in Annex 1 to the specification. Other terms of the contract are set out in the model contract for public contracts ..

`Training in first aid for the security department officers-in-command changes. Project 248

 | Published November 4, 2013  -  Deadline November 19, 2013
cpvs
80000000, 85000000

training in first aid in accordance with the Terms of Reference ..

Warsaw: the training: First Aid for children

 | Published November 20, 2013  -  Deadline November 28, 2013
cpvs
80562000

The contract is for a service consisting in carrying out training entitled: First Aid for Children - for the participants of the Project Activity Targowek, which is co-financed by the European Union through the European Social Fund and implemented under the Operational Programme Human Resources. Purchaser anticipates that the number of people who will take part in the exchange rate will be up to 45 people. Given the number of participants will be divided into three groups, each numbering up to 15 people. Each of the three groups, classes will take place after 8 hours of instruction. A total scope of the contract will include 24 hours lessons, or three days after eight hours - one group each day.

Supply of equipment and medical supplies to conduct training courses in first aid.

 | Published September 13, 2013  -  Deadline September 24, 2013
cpvs
33100000

Supply of equipment and medical supplies to conduct training courses in first aid ..

Purchase service training organization completed an examination in the field of qualified first aid.

Komenda Główna Policji | Published December 6, 2013  -  Deadline December 17, 2013
cpvs
80560000

Purchase service training organization completed an examination in the field of qualified first aid.

Purchase service training organization completed an examination in the field of qualified first aid.

Komenda Główna Policji | Published May 16, 2014
Winner
Centrum Ratownictwa Medycznego Jacek Siewieraul. Długa 16B/93Wrocław 53-658
cpvs
80560000

The contract is for the purchase of training services organization completed an examination in the field of qualified first aid under the Operational Programme Human Capital.

Bytom: supply of equipment and medical supplies to conduct training courses in first aid. Task 1: Supply of equipment for training in first aid - immobilization. Task 2: Supply of equipment for training in first aid to the respiratory tract. Task 3: Supply of dressing materials for training in first aid. Task 4: Supply of exercise equipment on mannequins. Task 5: Delivery of liquids for decontamination

 | Published October 18, 2013  -  Deadline October 30, 2013
cpvs
33100000

Supply of equipment and medical supplies to conduct training courses in first aid. Task 1: Supply of equipment for training in first aid - immobilization. Task 2: Supply of equipment for training in first aid to the respiratory tract. Task 3: Supply of dressing materials for training in first aid. Task 4: Supply of exercise equipment on mannequins. Task 5: Delivery of liquids for decontamination.

Services training in first aid for Prison Guard

 | Published November 17, 2013  -  Deadline November 25, 2013
cpvs
80562000

The contract is to organize and conduct training in first aid for Prison Guard Operational Programme No. PL-17 Mon. Support Prison financed by the Norwegian Financial Mechanism 2009-2014 in the framework of Project No. 248/2013, Mon. Strengthening protection systems and equipment Prison Intervention Group and the Group convoy and better qualified officers. Training is provided for 48 people, in the event of a favorable pricing for the training can begin increasing number of participants ..

health and first-aid training services

Komenda Główna Policji | Published June 29, 2012
Winner
ASAP24 S.C Al. Jerozolimskie 81 02-001 Warszawa POLAND
cpvs
80560000

Usługa organizacji szkoleń w zakresie reagowania kryzysowego.

Health and first-aid training services

Centrum Medyczne Kształcenia Podyplomowego | Published January 19, 2013
Winner
KAZ-MED Dawid Kazaniecki ul. Wyszyńskiego 6/4 44-300 Wodzisław Śląski POLAND E-mail: kursy.kazaniecki@gmail.com
cpvs
80560000

1. Przedmiotem zamówienia jest usługa organizacji i przeprowadzenia kursów doskonalących dla ratowników medycznych (dla grup uczestników nie większych niż 30 osób) oraz dyspozytorów medycznych (dla grup uczestników nie większych niż 20 osób), w ramach projektu realizowanego przez Centrum Medyczne Kształcenia Podyplomowego pn. „Wsparcie systemu ratownictwa medycznego poprzez kształcenie zawodowe lekarzy, ratowników medycznych i dyspozytorów medycznych”, których szczegółowy opis zawarty jest odpowiednio w „Programie kursu doskonalącego dla ratowników medycznych w ramach doskonalenia zawodowego” oraz „Programie kursu doskonalącego dla dyspozytorów medycznych w ramach doskonalenia zawodowego” stanowiącym załącznik nr 1 A i 1B do SIWZ. Programy kursów zostały zatwierdzone przez Ministra właściwego ds. Zdrowia, odpowiednio na podstawie Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 14 czerwca 2007 r. w sprawie doskonalenia zawodowego ratowników medycznych oraz Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 16 kwietnia 2007 r. w sprawie doskonalenia zawodowego dyspozytorów medycznych. 2. Kursy będą prowadzone w języku polskim. 3. Miejscem realizacji kursów doskonalących dla ratowników medycznych i dyspozytorów medycznych jest terytorium Rzeczpospolitej Polski. Kursy winny być zrealizowane w dowolnie wybranym przez Wykonawcę miejscu/miejscach na terenie województw, które wyznaczają obszar danej części zamówienia. 4. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia dla wszystkich części stanowi załącznik nr 1A i 1B do SIWZ. 5. Zamawiający dopuszcza możliwość złożenia oferty tylko na jedną, wybraną przez Wykonawcę część zamówienia. Złożenie oferty na więcej niż jedną część spowoduje odrzucenie oferty Wykonawcy we wszystkich częściach. 7. W ramach realizacji przedmiotu umowy Wykonawca zobowiązany jest do zorganizowania i przeprowadzenia Kursów zgodnie z Programem kursu oraz Wnioskiem o realizację kursu, w miejscu znajdującym się na terenie województw, które wyznaczają obszar części zamówienia na którą złożył Ofertę, dla grup uczestników nie większych niż 30 osób w przypadku Kursów dla ratowników medycznych oraz nie większych niż 20 osób w przypadku Kursów dla dyspozytorów medycznych. 7. Wykonawca zobowiązany jest do: 1) zapewnienia bazy dydaktycznej, kadry dydaktycznej i sprzętu dydaktycznego, zgodnie z Programem kursu, 2) przyjęcia na Kurs wyłącznie osób zakwalifikowanych i skierowanych na dany Kurs przez Zamawiającego, 3) zapewnienia materiałów dydaktycznych dla Uczestników Kursu, zgodnie z wymaganiami określonymi w Załączniku nr 4 do Umowy, w liczbie odpowiadającej zakwalifikowanej liczbie Uczestników oraz jednego egzemplarza dla Zamawiającego; 4) zapewnienia cateringu dla zakwalifikowanej liczby Uczestników każdego dnia Kursu, zgodnie z wymaganiami określonymi w Załączniku nr 5 do Umowy; 5) informowania Uczestników o współfinansowaniu Kursu przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Społecznego oraz oznaczania informacją o współfinansowaniu: a) sal i pomieszczeń, w których realizowany jest Kurs, poprzez wywieszenie tablicy informacyjnej, b) materiałów dydaktycznych, harmonogramu zajęć i innych dokumentów przekazywanych Uczestnikom, c) prezentacji multimedialnych (Power Point, Flash, itp.) – co najmniej na pierwszym i ostatnim slajdzie/oknie poprzez zamieszczanie logotypów: Program Operacyjny Kapitał Ludzki – Narodowa Strategia Spójności, Unia Europejska – Europejski Fundusz Społeczny i flagi Unii Europejskiej wraz z informacją „Kurs współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego” wg wzorów (logotypy, wzór tablicy i projekt okładki na materiały dydaktyczne do pobrania na stronie www.cmkp.edu.pl); 6) wydania zaświadczeń Uczestnikom, którzy ukończyli Kurs i zdali egzamin lub egzamin poprawkowy, wg wzoru (do pobrania na stronie www.cmkp.edu.pl); 7) przekazania Zamawiającemu praw do korzystania z wszelkich utworów nabytych w związku z realizacją przedmiotu Umowy, gdzie przez utwór rozumie się każde dzieło autorskie wytworzone w trakcie prac wykonywanych na podstawie niniejszej Umowy; 8) poddania się kontroli dokonywanej przez Zamawiającego, Instytucję Pośredniczącą II Stopnia (Departament Funduszy Europejskich w Ministerstwie Zdrowia), Instytucję Pośredniczącą, Instytucję Zarządzającą oraz inne uprawnione podmioty w zakresie prawidłowości realizacji Kursów objętych Umową, w tym zapewnienia prawa do wglądu we wszystkie dokumenty związane z realizacją Umowy. Zamawiający jest uprawniony do przeprowadzenia kontroli prawidłowości realizacji Kursu, w tym zapewnienia kadry dydaktycznej, bazy dydaktycznej, sprzętu dydaktycznego (w tym zgodności z wykazem sprzętu dydaktycznego wskazanego we Wniosku o realizację kursu), cateringu i materiałów na Kursie, zgodności liczby uczestników z Listą obecności, 9) przechowywania dokumentacji związanej z realizacją niniejszej Umowy do dnia 31 grudnia 2020 r.

Supply of medical equipment in the field of first aid and phantoms to study the evacuation of victims - 5 Tasks.

 | Published November 28, 2013  -  Deadline December 9, 2013
cpvs
33100000

Supply of medical equipment in the field of first aid. Task 1: Supply of equipment for the characterization of first aid and the simulated rescue. Task 2: Supply of equipment for immobilization of first aid. Task 3: Supply of equipment relating to first aid for cardiopulmonary resuscitation - respiratory and automated external defibrillation. Task 4: Supply of equipment dressing with first aid. Task 5: Delivery of phantoms to study the evacuation of victims - 3 pcs.

Conducting training in first aid for employees CKPiDN in Mielec.

 | Published June 11, 2014  -  Deadline June 20, 2014
cpvs
80000000

The contract is for the training of first aid workers CKPiDN in Mielec. The training program will include: 1. Application rescuer at the scene. 2. Discussion of the principles of providing first aid in cases: - cardiopulmonary resuscitation using an AED - fainting and epilepsy, - injury and bleeding - injuries Osteoarthritis - an electric shock. 3. Practical exercises in terms of injuries mentioned in Step 2. Step 1 and 2 - theory - 4 hours. Point 3 - practical exercises - 4 hours. The trainer should pay special attention to hazards on the job by trainees: ie .: - teachers practical training in the field of mechanical objects - injuries (machine tools, manual processing of metals), electric shock, burns, etc.), - other employees - administrative and office - injuries typical. The number of people undergoing training - 18 rooms to conduct classes provides the Employer. The Contractor shall ensure equipped with teaching aids (medical) necessary to conduct classes: - bandages, rescue and security in an amount providing conduct of practical exercises under the program of activities, - phantoms cardiopulmonary resuscitation with the possibility of indicating the accuracy of the treatments - at least 1 piece, - automatic defibrillator (AED) - At least 1 piece. The theoretical instruction should be supported by visual means, eg. A multimedia presentation ..

Tender for a service organization and conduct of courses in first aid qualified

 | Published July 30, 2013  -  Deadline August 8, 2013
cpvs
80560000

The contract is for a service organization and conduct of courses in first aid qualified referred to in the Regulation of the Minister of Health on 19 March 2007, in the course of qualified first aid jn: 1.Wykonawca undertakes to conduct courses for 80 policemen accordance with the Framework Programme Course in First Aid Qualified attached as Annex 1 to the Regulation of the Minister of Health on March 19, 2007, in the course of qualified first aid. 2.Zamawiający requires that the Contractor has organized and conducted a 66-hour course, including 25 hours of theoretical classes and at least 41 hours of practical classes. (1h Teaching = 45 min.) Within no more than 21 working days of the examination, a maximum of eight hours per day clock (7.30 -15.30) 3rd place the courses: in Pomorskie: Gdańsk-(for individuals - KMP Gdańsk, KMP Sopot, Gdynia KMP, Pruszcz CPP, CPP Kartuzy, CPP Warszawa). Slupsk - (for individuals - KMP Slupsk, Człuchów CPP, CPP Bytow Chojnice CPP, CPP Community Calendar, Wejherowo CPP, CPP puck). Malbork - (for individuals - Sztum CPP, CPP Kwidzyn Malbork CPP, CPP New Manor, Tczew CPP, CPP Starogard). 4.Terminy The contractor shall provide training to the contracting authority not later than 14 days before the date of commencement of training. 5.Zamawiający requires that the contractor was organized at his own expense a suitable place to conduct training in specified in paragraphs. Three towns. (Didactic room, exercise room, sanitary facilities). 6.Zamawiający requires that the Contractor has developed a schedule of training and educational materials for participants. 7.Wymagania on the implementation of the order: 1) The Contractor shall prepare and print training materials that will be provided to each participant. Minimum requirements: A4, for printing slides - no more than four slides per page, clear graphical elements such as drawings, photographs, diagrams, 2) The Contractor shall be required to give the students a break during which provide refreshments along with cold drinks and hot. 3) The Contractor agrees to hold the final examination meeting the requirements of Regulation of the Minister of Health on March 19, 2007, in the course of qualified first aid. 4) The Contractor shall issue to each participant in the training, which has passed with a positive result certificate in accordance with the Regulation of the Minister of Health on March 19, 2007, in the course of qualified first aid ..

organizing and conducting first aid courses for officers of the Prison Service.

 | Published November 21, 2013  -  Deadline November 28, 2013
cpvs
80562000

organizing and conducting first aid courses for officers of the Prison Service under the Operational Programme No. PL-17 Mon. Prison Service >> Support> Strengthening protection systems and equipment Intervention Group and the Prison Service Groups Convoy and increase professional competence of officers << ..

Buying services organization of training courses completed examination relating to qualified first aid - 255 / GAB / 13 / MT.

 | Published December 5, 2013  -  Deadline December 17, 2013
cpvs
80560000

Purchase service training organization completed an examination in the field of qualified first aid.

Preparation and execution of group course first aid to 74 disabled people and 6 people to become independent ..

 | Published August 19, 2013  -  Deadline August 29, 2013
cpvs
80562000

Preparation and implementation of a group of first aid course for 74 people with disabilities and six people usamodzielniających up ..

organizing and conducting training in first aid for prison officers.

 | Published September 25, 2014  -  Deadline October 3, 2014
cpvs
80500000

The contract is to organize and conduct training in first aid for Prison Guard Project No. 4 mo .: Strengthening protection systems and equipment of the Group and the Prison Service Intervention Groups convoy and increase professional competence of officers program called E-17.: Support Services Prison including Non-custodial sanctions funded by the Norwegian Financial Mechanism 2009-2014. 2. Details: 1) Training is provided for min. 76 people (8 groups). In accordance with Art. 34 paragraph. 5 of the Public Procurement Act, the contracting authority intends to make use of this option. This concern will be to increase the number of students up to 125 people. The Purchaser shall immediately inform the contractor to make use of its right of option, but not later than 7 days from the date of signing of the contract ..