Public tenders for school-furniture in Poland

Find all Furniture tenders in the world.
Finding business opportunities has never been easier.

Results for furniture. Make a new search!

school furniture

Politechnika Koszalińska | Published September 29, 2012  -  Deadline October 22, 2012
cpvs
39160000

school furniture

school furniture

Politechnika Koszalińska | Published December 11, 2012  -  Deadline January 7, 2013
cpvs
39160000

school furniture

school furniture

Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie | Published March 6, 2012  -  Deadline April 5, 2012
cpvs
39160000

school furniture

School furniture

Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie | Published March 6, 2012  -  Deadline April 5, 2012
cpvs
39160000

School furniture

School furniture

Politechnika Koszalińska | Published September 29, 2012  -  Deadline October 22, 2012
cpvs
39160000

School furniture

school furniture

Państwowa Wyższa Szkoła Informatyki i Przedsiębiorczości w Łomży | Published September 11, 2012  -  Deadline October 1, 2012
cpvs
34928480, 39113000, 39121100, 39121200, 39130000, 39131000, 39141300, 39160000

school furniture

School furniture

Powiat Oławski | Published August 25, 2016  -  Deadline September 30, 2016
cpvs

school furniture

School furniture

Rejonowy Zarząd Infrastruktury w Olsztynie | Published June 30, 2016
cpvs

school furniture

School furniture

Gmina Bytom reprezentowana przez Prezydenta | Published February 8, 2013
Winner
OPI Tomasz Bobrowski i Bartosz Kamiński Spółka Cywilna ul. 1-go maja 6 46-073 Chróścina POLAND
cpvs
22100000, 22114000, 30200000, 30230000, 30231320, 37400000, 37500000, 39160000, 39162100, 39162110, 48000000

Przedmiotem zamówienia jest dostawa pomocy dydaktycznych w szczególności: (pomoce naukowe, sprzęt dydaktyczny, meble szkolne, sprzęt komputerowy, programy multimedialne i książki drukowane) w celu przeprowadzenia zajęć dla uczniów klas I-III szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Bytom w ramach projektu pn. „Indywidualizacja procesu nauczania i wychowania gwarancją równego startu uczniów bytomskich szkół podstawowych” w ramach Priorytetu IX, Działania 9.1, Poddziałania 9.1.2 Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego”.

School furniture

Politechnika Koszalińska | Published May 10, 2013
Winner
Przedsiębiorstwo Wielobranżowe Bogmar Bogdan Pajdowski ul. Narzędziowa 35 70-807 Szczecin POLAND E-mail: biuro@bogmar.pl Telephone: +48 914666644 Fax: +48 914666644
cpvs
39160000

Pierwsze wyposażenie w ramach projektu „Zespół Laboratoriów Wydziału Budownictwa i Inżynierii Środowiska Politechniki Koszalińskiej – Laboratorium Wytrzymałości Materiałów i Geotechniki” budynek F – wyposażenie obiektu w meble szkolne w zakresie określonym w SIWZ oraz formularzu cenowym stanowiącym załącznik nr 2, do Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia. Wykonawca zobowiązuje się do dostarczenia własnym transportem meble będące przedmiotem przetargu, oraz ich zmontowania, ustawienia w miejscu przeznaczenia w ramach kwoty objętej przetargiem. Dostawy mogą być realizowane wyłącznie w godzinach od 8:00 do 14:00. Meble będą oznaczone zgodnie z obowiązującymi przepisami. Kolor mebli olcha i calvados – szczegóły do uzgodnienia po przyjęciu oferty. Materiały i surowce użyte do produkcji mebli winny być wysokiej jakości i trwałości zgodnie z wymaganiami PN, posiadać certyfikat CE i ISO, klasę higieny E-1 i spełniać warunki p. poż. Dopuszcza się składanie ofert na równoważne meble o parametrach technicznych nie gorszych niż wymienione w SIWZ – w Załączniku Nr 2. W przypadku zaoferowania wyposażenia równoważnego, Wykonawca zobowiązany jest przedstawić wraz z ofertą jego szczegółową specyfikację, z której w sposób nie budzący żadnej wątpliwości Zamawiającego winno wynikać, iż zaproponowane wyposażenie jest o takich samych lub lepszych parametrach technicznych w odniesieniu do wyposażenia określonego przez zamawiającego w opisie przedmiotu zamówienia – Załącznik Nr 2.

school furniture

Akademia Górniczo - Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie | Published July 3, 2012
Winner
Przedsiębiorstwo Zaopatrzenia Szkół Cezas Sp. z o.o. ul. Peryferyjna 12 25-562 Kielce POLAND
cpvs
39160000

Dostawa mebli do remontowanych pomieszczeń ZP/0130/2012, wartość szacunkowa zamówienia 42 600,00 PLN.

school furniture

Państwowa Wyższa Szkoła Wschodnioeuropejska w Przemyślu | Published May 31, 2012
Winner
Kreo Styl Linda Mazur ul. Hanasiewicza 22 35-103 Rzeszów POLAND E-mail: biuro@kreostyl.pl Telephone: +48 178547755 Internet address: www.kreostyl.pl Fax: +48 178547755
cpvs
39160000

Przedmiotem zamówienia jest zakup i dostawa wyposażenia do budynku dydaktycznego Campusu PWSW w Przemyślu. W ramach zamówienia Wykonawca dostarczy: — wyposażenie meblowe sal wykładowych, — wyposażenie meblowe sal ćwiczeniowych, — wyposażenie meblowe specjalistycznych laboratoriów i warsztatów, — wyposażenie specjalistyczne i meblowe laboratorium badań diagnostycznych pojazdów samochodowych. Dostawa przedmiotu umowy wraz z montażem i ustawieniem w miejsce wskazane przez zamawiającego w Budynku Dydaktycznym zlokalizowanym na działce nr 189/4 obręb 212 Przemyśl nastąpi transportem Wykonawcy i na jego koszt.

school furniture

Państwowa Wyższa Szkoła Informatyki i Przedsiębiorczości w Łomży | Published October 31, 2012
Winner
MIKOMAX 6 Meble Biurowe Sp. z o.o. ul. Młynarska 8/12 01-194 Warszawa POLAND
cpvs
34928480, 39113000, 39121100, 39121200, 39130000, 39131000, 39141300, 39160000

Przedmiotem zamówienia jest dostawa mebli do pomieszczeń dydaktycznych i pracowniczych. Miejscem dostawy są pomieszczenia w nowowybudowanym budynku dydaktycznym Instytutu Technologii Żywności i Gastronomii Państwowej Wyższej Szkoły Informatyki i Przedsiębiorczości w Łomży mieszczącej się przy ul. Akademickiej w Łomży. W szczególności, na przedmiot dostawy składają się: regały i szafy biblioteczne,krzesła obrotowe i stacjonarne, siedziska audytoryjne, wieszaki i lady szatniowe, stanowiska komputerowe,stoły proste i okrągłe, stoły prostokątne, szafy biurowe aktowe i ubraniowe różnej wielkości, biurka i kontenery,drobny sprzęt gospodarczy i porządkowy stanowiący pierwsze wyposażenie pomieszczeń dydaktycznych i pracowniczych. Szczegółowy opis przedmiotu dostawy stanowi: — załącznik nr 1 - „Dokumentacja Projektowa wyposażenia meblowego”, zawierająca specyfikację techniczną poszczególnych elementów dostawy i przyporządkowanie poszczególnych przedmiotów dostawy do konkretnych pomieszczeń, a także rysunki indywidualnych rozwiązań meblowych, — załącznik nr 2 - kompletne zestawienie ilościowe elementów przedmiotu dostawy, — załącznik nr 3 - rzuty poziome poszczególnych pomieszczeń budynku dydaktycznego oraz hali laboratoryjno-echnologicznej z podanym planowanym rozmieszczeniem poszczególnych mebli, a także zestawienie pomieszczeń.

school furniture

Politechnika Koszalińska | Published March 28, 2012
Winner
Staldrew M. Czwarnok, G. Woźniak-Głażewska Sp.J. Ostrów - Kania 21A 05-311 Dębie Wielkie POLAND E-mail: staldrew@staldrew.pl Telephone: +48 228392826 Fax: +48 228393863
cpvs
39160000

Pierwsze wyposażenie w ramach projektu w budynku I - meble szkolne, biurowe i audytoryjne. Zadanie I - meble szkolne, biurowe. Zadanie II – meble audytoryjne w zakresie określonym w SIWZ oraz formularzach cenowych stanowiących załącznik nr 2/I, 2/II do Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia. Wykonawca zobowiązuje się do dostarczenia własnym transportem meble będące przedmiotem przetargu, oraz ich zmontowania, ustawienia w miejscu przeznaczenia w ramach kwoty objętej przetargiem.

School furniture

Gmina Zgorzelec | Published October 17, 2017  -  Deadline November 20, 2017
cpvs
39160000, 39162100, 32322000

The subject of the order is the supply of furniture, scientific aids and electronic equipment within the scope of the task: "Equipment of the Primary School in Lusatian Ossuary, Trident Primary School and Grammar School in Jerzmanki, for which the governing body is Gmina Zgorzelec, with modern equipment and teaching materials, especially mathematical -science and digital ".

The task is co-financed within the Regional Operational Program of the Region

Dolnośląskie 2014-2020 co-financed by the European Union, the European Regional Development Fund.

Delivery of school furniture for institutions

1. Primary School in Lusatian Osiek, Osiek Łużycki 56, 59-900 Zgorzelec

Gimnazjum in Jerzmanki, Jerzmanki 43, 59-900 Zgorzelec (the building of the Primary School in Jerzmanki).

Supply of teaching aids for institutions:

1. Trinity Primary School, Trinity 77, 59-900 Zgorzelec

Gimnazjum in Jerzmanki, Jerzmanki 43, 59-900 Zgorzelec (the building of the Primary School in Jerzmanki.

Supply of electronic equipment for institutions

1. Primary School in Lusatian Osiek, Osiek Łużycki 56, 59-900 Zgorzelec

Secondary School in Trinity, Trinity 77, 59-900 Zgorzelec

Gimnazjum in Jerzmanki, Jerzmanki 43, 59-900 Zgorzelec (the building of the Primary School in Jerzmanki).

Purchase with the delivery of school furniture and teaching aids for Campus Wielickie.

 | Published February 28, 2014  -  Deadline March 10, 2014
cpvs
39160000

The contract is for the purchase with the delivery and assembly of teaching materials and school furniture to the Campus Wielicki, located at ul. Pilsudski 105, 32-020 Wieliczka. Subject of the agreement will be implemented in two parts. a /. Part I Purchase with the delivery of teaching b /. Part II Buying with the delivery of school furniture.

Supply and installation of metal shelving and school furniture for PL ..

 | Published January 23, 2015  -  Deadline February 2, 2015
cpvs
39160000

Subject: Supply and installation of furniture. Common Procurement Vocabulary: 39100000-3 - Furniture Description: tables, cabinets, chairs shall not be accepted equivalent bids shall not be accepted variants. Subject: Supply and installation of metal shelving Common Procurement Vocabulary: 39141100-3 - Racks Description: Supply and installation of metal shelving with 6 shelves shall not be accepted equivalent tenders shall not be accepted variants. Subject: Supply and installation of school furniture Common Procurement Vocabulary: 39160000-1 - School furniture Description: tables, chairs, desk Purchaser does not allow tenders shall not be accepted equivalent variants ..

Delivery of teaching aids and school furniture as part of the project entitled. Better future..

 | Published August 22, 2014  -  Deadline September 2, 2014
cpvs
39160000, 39162100, 48190000

The contract is teaching aids, educational software, and school furniture. The Contractor shall provide their own transport subject of the contract, at its own cost and risk to the place indicated by the Purchaser in accordance with the list annexed No. 1 to the ToR.

School furniture

Rejonowy Zarząd Infrastruktury w Olsztynie | Published April 23, 2015  -  Deadline May 18, 2015
cpvs
39160000

Meble szkolne

School furniture

Gmina Zgorzelec | Published November 11, 2017  -  Deadline December 8, 2017
cpvs
39160000, 39162100, 32322000

The subject of the order is the supply of furniture, scientific aids and electronic equipment within the scope of the task: "Equipment of the Primary School in Lusatia, Primary School in Trinity and Gimnazjum in Jerzmanki, for which the governing body is Gmina Zgorzelec, in modern equipment and teaching materials, especially mathematical -science and digital ".

The task is co-financed within the Regional Operational Program of the Region

Dolnośląskie 2014-2020 co-financed by the European Union, the European Regional Development Fund.