Public tenders for tree-nursery in Netherlands

Find all Forestry tenders in the world.
Finding business opportunities has never been easier.

Results for forestry. Make a new search!

tree-nursery products

College van Burgemeester en Wethouders te s-Hertogenbosch | Published November 6, 2012
cpvs
03450000

tree-nursery products

tree-nursery products

College van Burgemeester en Wethouders te s-Hertogenbosch | Published November 1, 2012
Winner
Boomkwekerij Ebben B.V. Postbus 124 5430 AC Cuijk NETHERLANDS
cpvs
03450000

Raamovereenkomst Inkoop plantmateriaal gemeente 's-Hertogenbosch, 2 Percelen.

tree-nursery products

Gemeente heerlen | Published March 6, 2012
Winner
Boot & Co. Boomkwekerijen Postbus 37 2770 AA Boskoop NETHERLANDS
cpvs
03450000

Het doel van de aanbesteding is het op een transparante, objectieve en niet-discriminerende wijze afsluiten van een overeenkomst met één inschrijver per perceel voor het leveren van plantmateriaal voor t.b.v. inboet en/of projecten van de gemeente Heerlen. Perceel A omvat de levering van bomen. Perceel B omvat de levering van heesters en overblijvende plantmaterialen.

Tree-nursery products

Gemeente 's-Hertogenbosch | Published November 16, 2016
Winner
Boomkwekerij Ebben BV
cpvs
03450000, 03452000, 03451300

It concerns the supply of plant material (trees and shrubs / perennials / trees and shrubbery) for the losing and / or renovation. Supplies of plant material for so-called realization / construction projects covered by this contract.

See attached volumes states.

Tree-nursery products

Gemeente Groningen | Published June 4, 2016  -  Deadline June 23, 2016
cpvs
03450000, 03452000, 03451300

Seedlings

Tree-nursery products

Gemeente Arnhem | Published April 13, 2017  -  Deadline May 30, 2017
cpvs
03450000, 03000000, 03400000, 03451000, 03452000

It is a tender for the preparation of a framework agreement for the supply of plant material in accordance with the tender documents.

There are two lots:

Lot 1: supply trees.

Lot 2: delivery forest, hornbeam and ornamental gardens.

Per Lot 2 parties will be contracted, see tender documents.

Tree-nursery products

Gemeente Arnhem | Published April 29, 2017  -  Deadline June 12, 2017
cpvs
03450000, 03000000, 03400000, 03451000, 03452000

This is a tender for the preparation of framework contracts for the delivery of plant material in accordance with the tender documents.

There are 2 lots:

Lot 1: Delivery trees.

Lot 2: Supply of forest, hedge and ornamental planting.

Per lot, 2 parties will be contracted, see also procurement guidelines.

Tree-nursery products

Gemeente Arnhem | Published November 11, 2017
Winner
Boot & Dart Boomkwekerijen
cpvs
03450000, 03000000, 03400000, 03451000, 03452000

This is a tender for the preparation of framework agreements for the delivery of plant material in accordance with the tender documents.

There are 2 lots:

Lot 1: Delivery Trees

Lot 2: Delivery Forest, hedge and ornamental plantsoen

Per lot 2 parties will be contracted, see also tender guidance.

This is a tender for the preparation of framework agreements for the delivery of plant material in accordance with the tender documents.

There are 2 lots:

Lot 1: Delivery Trees

Lot 2: Delivery Forest, hedge and ornamental plantsoen

Per lot 2 parties will be contracted, see also tender guidance.

Tree-nursery products

Gemeente Vlaardingen | Published June 27, 2014
Winner
Darthuizer BVBroekweg 3Leersum 3956 NE
cpvs
03450000, 03451300, 03452000

De gemeenten Maassluis, Vlaardingen en Schiedam (aanbestedende dienst) hebben een zorgplicht voor de inrichting en het onderhoud van de openbare ruimte. De aanbestedende dienst hecht grote waarde aan het kwalitatief op peil houden van haar buitenruimten, de kwaliteit van de beplanting in de buitenruimte dient dan ook hoogwaardig te zijn. Het doel van de aanbesteding is ten behoeve van de aanbestedende dienst per perceel één inschrijver te contracteren voor het leveren van beplanting buitenruimte. Een inschrijver kan voor beide percelen apart een inschrijving indienen. Er is een grote diversiteit aan beplanting in de buitenruimte, de aanbestedende dienst verdeelt de diverse beplantingen in 2 percelen, te weten; — perceel 1: bomen en bosplantsoenen; — perceel 2: heesters, rozen, heesterrozen en vaste planten.

Tree-nursery products

Gemeente Apeldoorn | Published September 7, 2016
Winner
Boomkwekerij Ebben BV
cpvs

We offer a guaranteed annual decline of 15 000 EUR per year.

Tree-nursery products

Gemeente Groningen | Published September 1, 2016
Winner
Boomkwekerij Ebben BV
cpvs

The aim of this tender is to conclude a framework agreement with three (3) suppliers per lot for the supply of trees and shrubs which the quality of the plant material must not be subordinated to the competitive situation. The municipality of Groningen is trying to ensure the quality of the trees and shrubs. Subject: Lot 1: Trees; Lot 2: Shrubs.

Tree-nursery products

Gemeente Groningen | Published May 4, 2016  -  Deadline June 13, 2016
cpvs
03451300

The aim of this tender is to conclude a framework agreement with three (3) suppliers per lot for the supply of trees and shrubs which the quality of the plant material must not be subordinated to the competitive situation. The municipality of Groningen is trying to ensure the quality of the trees and shrubs.

These are:

- Lot 1: trees,

- Lot 2: shrubs.

Tree-nursery products

Gemeente 's-Hertogenbosch | Published August 2, 2016  -  Deadline September 23, 2016
cpvs
03451300

It concerns the supply of plant material (trees and shrubs / perennials / trees and shrubbery) for the losing and / or renovation. Supplies of plant material for so-called realization / construction projects covered by this contract.

Tree-nursery products

Gemeente Schagen | Published December 11, 2015  -  Deadline January 25, 2016
cpvs
03450000, 03451000, 03451300

Schagen want to conclude a framework agreement with one supplier for the supply of trees and other landscaping (shrubs, planting stock and perennials), which has a term of three years and an option of one year extension. The aim is the framework agreement on 01.04.2016 to take effect. Are currently facing new work, lose and maintenance of green spaces, plants purchased from various parties. The municipality wants to make this a more structured by providing a framework to close down trees and other plantings. This is mainly driven by quality and service, as plantings are very important to the overall picture in the municipality. The starting point is a framework agreement for the supply of trees and other plantings for green renovations and loses work. For specific projects and new construction work retains the municipality the right to buy outside the framework agreement with a third party.

Tree-nursery products

Gemeente Apeldoorn | Published September 26, 2015
Winner
Darthuizer BV
cpvs
03450000, 03451300

De gemeente Apeldoorn is op zoek middels een Europese openbare aanbesteding op naar een leverancier voor heesters. Met gemeente Apeldoorn bedoelen wij de eenheden Beheer&Onderhoud en Projecten. De eerste eenheid is verantwoordelijk voor het onderhoud aan de openbare ruimte, de tweede eenheid is betrokken bij de nieuwe aanplant in nieuwe (of delen van) wijken. Voor de zomer 2014 hebben wij de toen lopende Europese aanbesteding stopgezet omdat wij niet het beeld hadden dat wij middels die aanbesteding het gewenste eindresultaat zouden bereiken. Vandaar dat wij nu opnieuw de markt benaderen om wel tot het gewenste resultaat te komen. De nieuwe aanbesteding wijkt op een aantal essentiële punten af van de oude. In de vorige aanbesteding hadden we het uitsluitend over inboet, nu praten we over inboet en aanplant. Nieuwe woonwijken of delen daarvan zullen ook voorzien worden van heesters middels deze aanbesteding. Verder biedt de af te sluiten raamovereenkomst met een looptijd van 4 jaar (2 jaar met 2 x 1 optiejaren) de garantie dat wij jaarlijks gedurende de looptijd voor 15 000 EUR aan heesters afnemen. Ook is de beoordelingssystematiek zowel voor het onderdeel prijs als voor het onderdeel kwaliteit gewijzigd. Onder de term heesters verstaan wij heesters, bosplant-soen, haagplantsoen, vaste planten, coniferen en rozen. Wat willen wij? De gemeente Apeldoorn wil een heester die goed geworteld, gestekt en gesnoeid is en vrij van ziekten. Maar ook een plant die volgens de bijbehorende soorteigenschappen kans heeft gehad zich goed te ontwikkelen. Als het een heester is die gekenmerkt wordt met groei in de breedte dan willen wij dat bij levering terugzien. De soort echtheid van de plant is bij ons ook een belangrijke eis. Dit is van groot belang bij inboet. Wij willen niet dat je inboet herkent, dus de ingeboete planten mogen niet afwijken van de eerste aanplant. Omdat het lastig te beschrijven is hebben wij van de meest gangbare soorten heesters foto's meegestuurd om Inschrijvers duidelijk te maken wat wij bedoelen. Het valt uiteen in eisen(volgens de maatstaven van IPC en Naktuinbouw) en wensen ten aanzien van de gevraagde planten Waarom willen wij dat? Wij willen dat omdat wij als groene gemeente ons profileren middels kwalitatieve beplanting in de openbare ruimte. Dit hebben wij de afgelopen jaren gedaan en die ingeslagen weg willen wij doorzetten. Daarbij komt dat onze budgetten voor onderhoud aan het groen verminderd zijn, daarom willen wij nog meer nadruk leggen op de geleverde planten. Wij willen een plantbreedte hebben horende bij de soort waardoor wij een minimale hoeveelheid planten voor een bepaald perk behoeven te bestellen. In bepaalde situaties levert dat ook minder schoffelwerk op (het perk is sneller dichtgegroeid) waardoor wij toch (op deze manier) die kwaliteit kunnen handhaven die wij willen. Wat ons betreft ligt er daarom een duidelijke relatie tussen het kweekproces en de aflevering. Het kweekproces is van dermate grote invloed op de totstandkoming van het te leveren product dat dit een onlosmakelijk deel vormt van de beoordeling van het onderdeel kwaliteit. De kwaliteit die wij van u vragen willen wij ook van uw onderaannemers/toeleveranciers. Omdat wij ons nadrukkelijk bemoeien met het kweekproces zeggen wij vooraf een afname van jaarlijks 15 000 EUR toe.

Tree-nursery products

Gemeente Apeldoorn | Published May 16, 2015  -  Deadline June 26, 2015
cpvs
03450000, 03451300

That is why we now again approaching the market to do to achieve the desired result. Further offers to conclude a framework agreement with a term of 4 years (2 years with 2 x 1 year option) the guarantee that we annual declines over the life of 15 000 EUR to shrubs. The term we mean shrubs shrubs, planting stock, shrubbery, perennials, conifers and roses. We do not want you recognize loses, so pressed fine plants may not derogate from the first planting. It is divided into demand (by the standards of IPC and Naktuinbouw) and wishes regarding the requested plants. This we have done in recent years and which path we want to continue. In certain situations, which also produces fewer hoe work on (the arena is faster overgrown) which we do (this way) that can maintain quality we want.

Tree-nursery products

Gemeente Nissewaard | Published June 17, 2016
Winner
Boot & Co Boomkwekerijen BV
cpvs
03450000, 03451000, 03452000

It is a framework agreement for the supply of trees and shade within the municipal township Nissewaard. The maximum duration is 43 months.

Tree-nursery products

Gemeente Nissewaard | Published October 6, 2015  -  Deadline November 16, 2015
cpvs
03450000, 03451000, 03452000

It is a framework agreement for the supply of trees and vegetation within the municipal boundaries of municipality Nisse Waard. The maximum term is 43 months.
  • 1