Public tenders for forestry in Ruciane-nida Poland

Find all Forestry tenders in the world.
Finding business opportunities has never been easier.

Results for forestry. Make a new search!
ForestryPolandruciane-nida

Forestry services

Państwowe Gospodarstwo Leśne – Lasy Państwowe | Published March 31, 2016
Winner
Konsorcjum firm: 1. Zakład Usług Leśnych „DAN-WOOD” Daniel Ciborowski – lider konsorcjum, 2. Przedsiębiorstwo Handlowo Usługowe „ARTYSIEWICZ” Artur Artysiewicz
cpvs
77200000, 77210000, 77211000, 77211100, 77211200, 77211300, 77211400, 77211500, 77211600, 77220000, 77230000, 77231000, 77231200, 77600000, 75251120, 77231600, 77231700

3.3. The contract services in the field of forest management as defined in Article. 6 paragraph. 1 point 1 of the Act of 28.9.1991 on forests (Journal of Laws of 2014, item. 1153, as amended. D.) Including the work in the field of breeding and forest protection, fire protection, harvesting and skidding, nursery management and hunting to do in the Forest District Maskulińskie in the years 2016-2018.

Forestry services

Państwowe Gospodarstwo Leśne – Lasy Państwowe | Published January 28, 2016
Winner
Konsorcjum firm: 1. Usługi Leśne Grzegorz Ryszard Ostrowski, 12-200 Pisz, Wiartel 25/7 lider konsorcjum w zakresie PAKIETU NR 3; 2. Usługi Leśne Bogdan Samul, 12-200 Pisz, Wiartel 27/2; 3. Przedsiębiorstwo Handlowo Usługowe „Wsze-Bór”, Józef Wszeborowski, 12-200 Pisz, Szeroki Bór 18; 4. Zakład Usług Leśnych „SAM-LAS” Ryszard Samul, 12-200 Pisz, Wiartel 27/2; 5. Zakład Usług Leśnych „ALFA” Ewa Maria Zgutczyńska, 12-200 Pisz, ul. Jeziorna 19; 6. „Woodmex” s.c. Zbigniew Jarząbek, Joanna Jarząbek, 12-220 Ruciane Nida, Wejsuny 78b; 7. Przedsiębiorstwo Produkcyjno Usługowo-Handlowe „BATER” Teresa Banach 12-200 Pisz, Pogobie Średnie 55; 8. Zakład Usług Leśnych „RAFIL” Spółka jawna, Ryszard Podkaura, Sylwia Podkaura 12-200 Pisz, ul. Orzyska 11; 9. „BUD-LAS” Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością 12-200 Pisz, Wiartel 3; 10. Zakład Usług Leśnych „NAREL” Stanisław Narel, 12-220 Ruciane-Nida, Wejsuny 108; 11. WARMAZ Sp. z o.o. Dariusz Jarząbek, Piotr Chojecki, 12-220 Ruciane-Nida, Wejsuny 2C – lider konsorcjum w zakresie PAKIETU NR 1; 12. Zakład Usług Leśnych Zbigniew Zalewski, 11-730 Mikołajki, Pl. Wolności 1 – lider konsorcjum w zakresie PAKIETU NR 2; 13. Zakład Usług Leśnych Andrzej Bejnar, 12-220 Ruciane-Nida, Oko 2/2.
cpvs
77200000, 77210000, 77211000, 77211100, 77211200, 77211300, 77211400, 77211500, 77211600, 77220000, 77230000, 77231000, 77231200, 77600000, 75251120, 77231600, 77231700

3.3.Przedmiotem orders are services in the field of forest management as defined in Art. 6 paragraph. 1 point 1 of the Act of 28.9.1991 on forests (Journal of Laws of 2014, item. 1153, as amended. D.) Including work in the field of breeding and forest protection, fire protection, harvesting and skidding, nursery management and hunting for execution Maskulińskie in the Forest District in the years 2016-2018.

Forestry services

Państwowe Gospodarstwo Leśne – Lasy Państwowe | Published November 28, 2015  -  Deadline December 18, 2015
cpvs
77200000, 77210000, 77211000, 77211100, 77211200, 77211300, 77211400, 77211500, 77211600, 77220000, 77230000, 77231000, 77231200, 77600000, 75251120, 77231600, 77231700

3.3.Przedmiotem orders are services in the field of forest management as defined in Art. 6 paragraph. 1 point 1 of the Act of 28 September 1991 on forests (Journal of Laws of 2014, item. 1153, as amended. D.) Including work in the field of breeding and forest protection, fire protection, harvesting and skidding, nursery management and hunting to perform at Forest District Maskulińskie in the years 2016-2018.

Forestry services

Państwowe Gospodarstwo Leśne – Lasy Państwowe | Published February 26, 2015
Winner
Firma Handlowo-Usługowa Zbigniew Wieliczko
cpvs
77200000, 77210000, 77211000, 77211100, 77211200, 77211400, 77211500, 77211600, 77220000, 77230000, 77231000, 77600000, 75251120, 77231600, 77231700, 77231200

3.3.Przedmiotem orders are services in the field of forest management as defined in Art. 6 paragraph. 1 point 1 of the Act of 28.9.1991 on forests (Journal of Laws of 2014, item. 1153, as amended. D.) Including work in the field of animal husbandry and forest protection, fire protection, harvesting and hauling wood, nursery management and hunting.

Ruciane-Nida: Reconstruction of the culvert along with the implementation point of drawing water for fire-fighting purposes in the Forest District Maskulińskie, forestry Ruczaj, branch 133

Nadleśnictwo Maskulińskie | Published July 22, 2016  -  Deadline August 5, 2016
cpvs
45000000, 45111200, 45200000, 45220000, 45240000

3. Description of the contract 3.1. Order name: Reconstruction of the culvert along with the implementation point of drawing water for fire-fighting purposes in the Forest District Maskulińskie, forestry Ruczaj, branch 133. 3.2.Wspólny Procurement Vocabulary: CPV code 45000000-7 Construction, 45111200-0 work in the preparation of land for construction and works peanuts, 45200000-9 construction work for erecting complete or part construction and works in civil engineering, 45220000-5 engineering works and construction 45240000-1 construction of water. 3.3.Przedmiotem contract is the construction work involving the reconstruction of the culvert at the intersection of River Maskulinka (land surveying No. 1627/1, precinct Karwica municipality Ruciane-Nida) of forest road located in forestry Ruczaj, branch 133 (land surveying No. 1133/1, precinct Karwica municipality Ruciane-Nida) with point drawing water for fire-fighting purposes. A detailed description of the subject and conditions of the contract is contained in the following documents annexed to the terms of reference (hereinafter referred to as the Terms of Reference): 1) the model contract - constituting the enclosure 5 to SIWZ, 2) building-executive - constituting Appendix No. 9 to the SETC 3) the detailed technical specifications - No. 10 annexed to the ToR, 4) construction permit - is Annex 11 to the ToR. 3.5.Zamawiający not accept partial bids. 3.6.Zamawiający not accept variant tenders. 3.7.Miejsce implementation: Regional Directorate of State Forests Bialystok; Forest District Maskulińskie, forestry Ruczaj; Warmia and Mazury; district squeaks, municipality of Ruciane-Nida. The condition for payment of compensation for the work forming the subject of the contract is to complete their end of the protocol and their reception after the performance of the aforementioned notification. work by the contractor.

Ruciane-Nida: Rebuilding Driving Directions Fire Road on the Teutonic Forest District Maskulińskie forestry Guzianka - Phase II

 | Published July 13, 2016  -  Deadline July 12, 2016
Winner
Sp. Jawna ŻWIREK A. Skwiot, K. Skwiot,, Brejdyny 68, 11-710 Piecki, kraj/woj. warmińsko-mazurskie.
cpvs
45233120, 45100000, 45111200, 45111000, 45233220

III.1. Opis przedmiotu zamówienia 1.Przedmiotem zamówienia jest Przebudowa Dojazdu Pożarowego Droga Krzyżacka na terenie Nadleśnictwa Maskulińskie w leśnictwie Guzianka - Etap II, 2.Przedmiot zamówienia obejmuje przebudowę drogi leśnej w Leśnictwie Guzianka na długości od km 2+047,5 do km 3+803,00 - 1 755,50 mb na drogę o nawierzchni z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie o grubości warstwy 15 cm położonej na podbudowie gruncie stabilizowanym cementem doziarnionym kruszywem naturalnym 0 - 31,5 mm. 3.Szczegółowy zakres przedmiotu zamówienia został określony w dokumentacji projektowej - projekcie budowlanym oraz specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót budowlanych - stanowiących załączniki do niniejszej SIWZ. 4. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera załącznik nr 1a do niniejszej specyfikacji. 5.Określenie przedmiotu zamówienia wg kodów CPV: 45233120-6 Roboty w zakresie budowy dróg, 45100000-8 Przygotowanie terenu pod budowę, 45111200-0 Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowę i roboty ziemne, 45111000-8 Roboty w zakresie burzenia, roboty ziemne, 45233220-7 Roboty w zakresie nawierzchni dróg. III.2. Informacje na temat rozwiązań równoważnych 1.W przypadku, gdy w dokumentacji technicznej Zamawiający określił przedmiot zamówienia poprzez wskazanie znaków towarowych, patentów lub pochodzenia, dopuszcza się możliwość składania ofert równoważnych. 2.Wskazane wyżej określenie przedmiotu zamówienia ma charakter wyłącznie pomocniczy w przygotowaniu oferty i ma na celu wskazać oczekiwane standardy co do minimalnych parametrów technicznych oczekiwanych materiałów i urządzeń. 3. Przez ofertę równoważną należy rozumieć ofertę o parametrach technicznych wytrzymałościowych, jakościowych, wydajnościowych równoważnych z opisem wskazanym przez Zamawiającego. Pod pojęciem parametry rozumie się funkcjonalność, przeznaczenie, strukturę, materiały, kształt, wielkość, bezpieczeństwo i wytrzymałość itp. W związku z powyższym Zamawiający dopuszcza możliwość zaoferowania produktów, materiałów o innych znakach towarowych, patentach lub pochodzeniu, natomiast nie o innych właściwościach i funkcjonalnościach niż określone w dokumentacji technicznej. 4.Zaproponowane rozwiązania równoważne nie mogą powodować konieczności przeprojektowania załączonej do siwz dokumentacji technicznej. 5. Wykonawca powołujący się na rozwiązania równoważne stosownie do dyspozycji art. 30 ust. 5 PZP musi wykazać, że oferowane materiały spełniają warunki określone przez Zamawiającego. 6.W przypadku zaoferowania rozwiązań równoważnych dokumenty dołączone do oferty na potwierdzenie równoważności będą podlegały ocenie przez autora dokumentacji projektowej, który sporządzi stosowną opinię. Opinia ta będzie podstawą do podjęcia przez Zamawiającego decyzji o przyjęciu oferty lub jej odrzuceniu z powodu nierównoważności zaproponowanych rozwiązań równoważnych. 7.W przypadku gdy wykonawca nie złoży w ofercie dokumentów o zastosowaniu innych materiałów i urządzeń, to rozumie się przez to, że do kalkulacji ceny oferty ujęto materiały i urządzenia zaproponowane w szczegółowym opisie przedmiotu zamówienia tj. w dokumentacji technicznej. III.3. Inne wymogi dotyczące realizacji przedmiotu zamówienia Do obowiązków wykonawcy należy: 1.Przejęcie placu budowy od Zamawiającego; 2. Zapewnienie geodezyjnego wytyczenia przedmiotu zamówienia oraz inwentaryzacji geodezyjnej powykonawczej oraz wykonanie i dostarczenie zamawiającemu dokumentacji geodezyjnej powykonawczej w formie papierowej i cyfrowej(pliki elektroniczne w formacie SHP) w układzie współrzędnych 1992. 3. Organizacja i zabezpieczenie placu budowy wraz z urządzeniem, utrzymaniem i likwidacją po zakończeniu robót zaplecza wykonawcy; 4.Zapewnienie dozoru mienia na terenie budowy na własny koszt i ryzyko; 5.Wykonanie przedmiotu umowy z materiałów odpowiadających wymaganiom określonym w art. 10 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tekst jednolity Dz. U. z 2006r. Nr 156, poz. 1118 ze zm.); 6. Przed wbudowaniem przedłożenie do akceptacji certyfikatu na materiały na znak bezpieczeństwa, deklarację zgodności lub certyfikat zgodności z zasadniczymi wymaganiami dotyczącymi danego wyrobu. W przypadku wątpliwej jakości materiałów użytych do wbudowania Zamawiający ma prawo wykonania badań tych materiałów zgodnie z obowiązującymi normami w celu stwierdzenia ich jakości. Jeżeli badania wykażą, że zastosowane materiały są złej jakości, wówczas Wykonawca zostanie obciążony kosztem badań i na własny koszt dokona ich wymiany w terminie określonym przez Zamawiającego; 7. Zapewnienie na własny koszt transportu odpadów do miejsc ich wykorzystania lub utylizacji, łącznie z kosztami utylizacji; 8. Jako wytwarzający odpady - do przestrzegania przepisów prawnych wynikających w szczególności z następujących ustaw: a) Ustawy z dnia 27.04.2001r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2008, Nr 25, poz. 150 ze zm.), b) Ustawy z dnia 27.04.2001r. o odpadach (Dz. U. z 2007 r Nr 39, poz. 251 ze zm.), c) Powołane przepisy prawne Wykonawca zobowiązuje się stosować z uwzględnieniem ewentualnych zmian stanu prawnego w tym zakresie. 9.Ponoszenie pełnej odpowiedzialności za stan i przestrzeganie przepisów bhp, ochronę p.poż i dozór mienia na terenie robót, jak i za wszelkie szkody powstałe w trakcie trwania robót na terenie przyjętym od Zamawiającego lub mających związek z prowadzonymi robotami; 10. Terminowe wykonanie i przekazanie do eksploatacji przedmiotu umowy oraz oświadczenia, że roboty ukończone przez niego są całkowicie zgodne z umową i odpowiadają potrzebom, dla których są przewidziane według umowy; 11.Ponoszenie pełnej odpowiedzialności za stosowanie i bezpieczeństwo wszelkich działań prowadzonych na terenie budowy i poza nim, a związanych z wykonaniem przedmiotu umowy; 12.Ponoszenie pełnej odpowiedzialności za szkody oraz następstwa nieszczęśliwych wypadków pracowników i osób trzecich, powstałe w związku z prowadzonymi pracami, w tym także ruchem pojazdów; 13.Dostarczanie niezbędnych dokumentów potwierdzających parametry techniczne oraz wymagane normy stosowanych materiałów i urządzeń w tym np. wyników oraz protokołów badań, sprawozdań i prób dotyczących realizowanego przedmiotu Umowy; 14.Zabezpieczenie instalacji, urządzeń i obiektów na terenie budowy i w jej bezpośrednim otoczeniu, przed ich zniszczeniem lub uszkodzeniem w trakcie wykonywania prac ; 15.Dbanie o porządek na terenie robót oraz utrzymywanie terenu budowy w należytym stanie i porządku oraz w stanie wolnym od przeszkód komunikacyjnych; 16.Uporządkowanie terenu budowy po zakończeniu robót, zaplecza budowy, jak również terenów sąsiadujących zajętych lub użytkowanych przez Wykonawcę w tym dokonania na własny koszt renowacji zniszczonych lub uszkodzonych w wyniku prowadzonych prac obiektów, fragmentów terenu dróg, nawierzchni lub instalacji; 17.Dostarczenie Zamawiającemu kompletu dokumentów pozwalających na ocenę prawidłowego wykonania przedmiotu odbioru, a w szczególności: dziennik budowy, zaświadczenia właściwych instytucji i organów, niezbędne świadectwa dotyczące materiałów, wyniki badań, inwentaryzację geodezyjną wykonanych robót. 18.Usunięcie wszelkich wad i usterek stwierdzonych przez nadzór inwestorski w trakcie trwania robót w terminie określonym przez Zamawiającego nie dłuższym niż termin technicznie uzasadniony i konieczny do ich usunięcia. 19.Ponoszenie wyłącznej odpowiedzialności za wszelkie szkody będące następstwem niewykonania lub nienależytego wykonania przedmiotu umowy, które to szkody Wykonawca zobowiązuje się pokryć w pełnej wysokości. 20.Wykonawca zobowiązany jest zapewnić wykonanie i kierowanie robotami objętymi umową przez osoby posiadające stosowne kwalifikacje zawodowe i uprawnienia budowlane wskazane w ofercie. 21.Występowanie, na podstawie udzielonego pełnomocnictwa, do właściwych organów o wydanie niezbędnych zezwoleń lub decyzji związanych z realizacją przedmiotu umowy. 22.Ponoszenie kosztów związanych z uzyskaniem dokumentów określonych w ustępie powyższym. 23. Przywrócenie do należytego stanu i porządku terenu budowy, a także (w razie korzystania) dróg, nieruchomości, urządzeń, obiektów itp., które Wykonawca naruszył przy wykonywaniu przedmiotu zamówienia. III.4. Informacja o warunkach gwarancji 1.Na wykonany cały przedmiot zamówienia wykonawca udzieli Zamawiającemu minimum 60 miesięcznej gwarancji oraz minimum 60 miesięcznego okresu rękojmi. 2.Wzór karty gwarancyjnej stanowi załącznik do niniejszej SIWZ, który jest jednocześnie załącznikiem do umowy. 3.Termin gwarancji liczony będzie od daty odbioru końcowego. 4.Okresy gwarancji udzielane przez podwykonawców muszą odpowiadać, co najmniej okresowi udzielonemu przez Wykonawcę i liczone będą od daty odbioru bez zastrzeżeń całości wykonanego zamówienia. III.5Warunki zapłaty za wykonane roboty. 1.Zamawiający oświadcza, że posiada zdolność płatniczą, gwarantującą terminowe regulowanie zobowiązań wobec wykonawcy. 2.Zapłata za wykonane roboty nastąpi na podstawie faktury wystawionej po zakończeniu robót i przedłożonej wraz z protokółem końcowym odbioru robót, z oświadczeniem Inspektora nadzoru inwestorskiego o wykonaniu przedmiotu zamówienia zgodnie z dokumentacją techniczną i wiedzą budowlaną, płatnej w terminie 14 dni od przedłożenia Zamawiającemu. 3.Zamawiający w przypadku opóźnienia płatności, zobowiązany jest do zapłaty odsetek zgodnie z przepisami ustawy z dnia 12 czerwca 2003 r. o terminach zapłaty w transakcjach handlowych (Dz. U. Nr 139 poz. 1323 ze zm.). 4.Za dzień zapłaty uznaje się datę obciążenia konta bankowego Zamawiającego...

Ruciane-Nida: Reconstruction of the culvert along with the implementation point of drawing water for fire-fighting purposes in the Forest District Maskulińskie, forestry Ruczaj, branch 133

Nadleśnictwo Maskulińskie | Published August 11, 2016  -  Deadline August 10, 2016
Winner
Przedsiębiorstwo Budowy Dróg i Mostów DROMO Sp. z o. o., ul. Nadrzeczna 5, 14-100 Ostróda, kraj/woj. warmińsko-mazurskie.
cpvs
45000000, 45111200, 45200000, 45220000, 45240000

3. Opis przedmiotu zamówienia 3.1. Nazwa zamówienia: Przebudowa przepustu wraz z wykonaniem punktu czerpania wody dla celów przeciwpożarowych w Nadleśnictwie Maskulińskie, leśnictwo Ruczaj, oddział 133. 3.2.Wspólny Słownik Zamówień: Kody CPV 45000000-7 Roboty budowlane, 45111200-0 Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowę i roboty ziemne, 45200000-9 Roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych obiektów budowlanych lub ich części oraz roboty w zakresie inżynierii lądowej i wodnej, 45220000-5 Roboty inżynieryjne i budowlane, 45240000-1 Budowa obiektów inżynierii wodnej. 3.3.Przedmiotem zamówienia jest robota budowlana polegająca na przebudowie przepustu na przecięciu rzeki Maskulinka (działka geodezyjna nr 1627/1, obręb Karwica gmina Ruciane-Nida) z drogą leśną położoną w leśnictwie Ruczaj, oddział 133 (działka geodezyjna nr 1133/1, obręb Karwica gmina Ruciane-Nida) wraz z punktem czerpania wody dla celów przeciwpożarowych. 3.4. Szczegółowy opis przedmiotu i warunków realizacji zamówienia zawarty jest w następujących dokumentach stanowiących załączniki do specyfikacji istotnych warunków zamówienia (zwanej dalej SIWZ): 1) wzór umowy - stanowiący załącznik nr 5 do SIWZ, 2) projekt budowlano-wykonawczy - stanowiący załącznik nr 9 do SIWZ, 3) szczegółowe specyfikacje techniczne - stanowiące załącznik nr 10 do SIWZ, 4) pozwolenie na budowę - stanowiące załącznik nr 11 do SIWZ. 3.5.Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych. 3.6.Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych. 3.7.Miejsce realizacji: Regionalna Dyrekcja Lasów Państwowych Białystok; Nadleśnictwo Maskulińskie, leśnictwo Ruczaj; województwo warmińsko-mazurskie; powiat piski, gmina Ruciane-Nida. 3.8. Warunkiem zapłaty wynagrodzenia za prace stanowiące przedmiot zamówienia jest całkowite ich zakończenie i protokolarny ich odbiór po zgłoszeniu wykonania ww. prac przez wykonawcę. 3.9.Do obowiązków Wykonawcy należy w szczególności m.in. prawidłowe wykonanie wszystkich prac związanych z realizacją przedmiotu zamówienia zgodnie ze specyfikacją istotnych warunków zamówienia, warunkami wykonania i odbiorów oraz z aktualnie obowiązującymi normami polskimi, sztuką budowlaną i aktualną wiedza techniczną, polskim prawem budowlanym wraz z aktami wykonawczymi do niego i innymi obowiązującymi przepisami..
  • 1