Call +44 800 9755 164

Public tenders for forestry in Prudnik Poland

Find all Forestry tenders in the world.
Finding business opportunities has never been easier.

Results for forestry. Make a new search!

Forestry services

Państwowe Gospodarstwo Leśne Lasy Państwowe Nadleśnictwo Prudnik | Published November 15, 2016  -  Deadline December 21, 2016

Usługi z zakresu gospodarki leśnej w Nadleśnictwie Prudnik w roku 2017, a w szczególności:

1) Wykonanie pozyskania drewna w ramach czyszczeń późnych, trzebieży, użytków rębnych i cięć przygodnych technologiami opisanymi w „Instrukcji bezpieczeństwa higieny pracy przy wykonywaniu podstawowych prac z zakresu gospodarki leśnej” (wprowadzoną zarządzeniem Nr 36 Dyrektora Generalnego Lasów Państwowych z dnia 20.4.2012) w dziale III Pozyskanie drewna „Ścinka i wyróbka drewna” w rozmiarze 238 606 roboczogodzin – szczegółowy zakres prac został określony w załącznikach nr 1B obręb Prudnik i 1B obręb Szklary do SIWZ, a także zgodnie z zapisami Rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 24.8.2006 w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy przy wykonywaniu niektórych prac z zakresu gospodarki leśnej (Dz.U. 2006 nr 161, poz. 1141).

2) Wykonanie zrywki drewna technologiami opisanymi w „Instrukcji bezpieczeństwa i higieny pracy przy wykonywaniu podstawowych prac z zakresu gospodarki leśnej” (wprowadzoną zarządzeniem Nr 36 Dyrektora Generalnego Lasów Państwowych z dnia 20.4.2012) w dziale III Pozyskanie drewna w części C „Zrywka i układanie drewna” w rozmiarze: zrywka drewna wielkowymiarowego 24 895 roboczogodzin; zrywka drewna stosowego 34 075 roboczogodzin – szczegółowy zakres prac został określony w załącznikach nr 1B obręb Prudnik i 1B obręb Szklary do SIWZ, , a także zgodnie z zapisami Rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 24.8.2006 w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy przy wykonywaniu niektórych prac z zakresu gospodarki leśnej (Dz.U. 2006 nr 161, poz. 1141).

3) Prace hodowli lasu w rozmiarze 127 000 roboczogodzin – szczegółowy zakres prac został określony w załącznikach nr 1B obręb Prudnik i 1B obręb Szklary do SIWZ, a w szczególności:

Wykonanie prac odnowieniowo-zalesieniowych (zalesienia gruntów porolnych, odnowienia, poprawki, uzupełnienia) – ręczne sadzenie metodą w szparę i w jamkę z ewentualnym uzupełniającym ręcznym przygotowaniem gleby w miejscu sadzenia (talerze, pasy) w terminie do 30.4.2017 z możliwością przesunięcia terminu do 10.5.2017 w zależności od warunków pogodowych. Materiał sadzeniowy dostarcza zamawiający.

— Wykonanie odnowień w ramach przebudowy drzewostanów – ręczne sadzenie metodą w szparę i w jamkę z ewentualnym uzupełniającym ręcznym przygotowaniem gleby w miejscu sadzenia (talerze, pasy) w terminie do 30.4.2017 z możliwością przesunięcia terminu do 10 maja 2017 w zależności od warunków pogodowych. Materiał sadzeniowy dostarcza zamawiający.

— Wykonanie awansowego przygotowania gleby pod poprawki – zdarcie pokrywy i przekopanie gleby na talerzach o wymiarze 60 x 60 cm lub 40 x 40 cm na powierzchni.

— Wykonanie pielęgnacji gleby na uprawach – ręczne lub mechaniczne wykaszanie ewentualnie wydeptywanie chwastów.

— Wykonanie czyszczeń wczesnych zgodnie z obowiązującymi Zasadami Hodowli– ręczne lub mechaniczne;

— Wykonanie czyszczeń późnych zgodnie z obowiązującymi Zasadami Hodowli Lasu– ręczne lub mechaniczne;

— Wykonanie melioracji agrotechnicznych – przygotowanie powierzchni przeznaczonych do odnowień i zalesień – ręcznie i przy użyciu maszyn i urządzeń rozdrabniających.

— Wykonanie prac szkółkarskich – mechaniczna uprawa gleby, rozsiew nawozów, pielenie, wyjmowanie materiału z sortowaniem, dołowanie sadzonek, demontaż i konserwacja namiotów foliowych (tylko szkółki Moszczanka, Wilemowice), opryski opryskiwaczem, zabezpieczanie sadzonek repelentami, prace porządkowe (zbieranie śmieci, wykaszanie chwastów w okolicach szkółek), usługi sprzętowe ciągnikiem – 4 szkółek, całkowita powierzchnia 6,45 ha; 3 747 roboczogodzin

— Zbiór nasion w drzewostanach nasiennych po nadzorem pracowników SL 5 500 kg pod warunkiem urodzaju w cenie skupu danego sezonu

4) Wykonanie prac z zakresu ochrony lasu w rozmiarze 29 206 roboczogodzin – szczegółowy zakres prac został określony w załącznikach nr 1B obręb Prudnik i 1B obręb Szklary do SIWZ, a w szczególności:

— wywieszanie pułapek feromonowych – materiały dostarcza zamawiający,

— wykładanie pułapek tradycyjnych,

— wyznaczanie drzew trocinkowych na powierzchni,

korowanie drewna oraz korowanie pni po cięciach sanitarnych w drzewostanach świerkowych, wraz z utylizacją kory

— zabezpieczanie chemiczne upraw i młodników przed zwierzyną (smarowanie sadzonek, strzały drzew repelentami, materiał dostarcza zamawiający),

— ochrona mechaniczna upraw przed zwierzyną (zakładanie osłonek indywidualnych, i palikowanie modrzewia, zdejmowanie i poprawianie osłonek, wykładanie drzew zgryzowych) – materiał dostarcza zamawiający,

grodzenie upraw (materiał gwoździe, skoble dostarcza wykonawca),

— konserwacja istniejących ogrodzeń. (materiał gwoździe, skoble dostarcza wykonawca),

— ochrona chemiczna przed patogenami grzybowymi, zwalczanie chemiczne szkodników owadzich na szkółkach leśnych i w uprawach (środki chemiczne dostarcza wykonawca wg. wskazania leśniczego). Wykonawca jest zobowiązany posiadać aktualne zaświadczenie potwierdzające sprawność techniczną opryskiwacza oraz zaświadczenie o ukończeniu szkolenia w zakresie ochrony roślin.

— rozgradzanie upraw,

— prognostyka występowania szkodliwych owadów (wykonanie dołów próbnych przy badaniu zapędraczenia gleby, jesienne poszukiwania szkodników pierwotnych sosny i świerka),

— biologiczne zwalczanie szkodliwych grzybów,

— zwalczanie gryzoni (wykładanie gałęzi zgryzowych, budowa czatowni dla ptaków drapieżnych) – potrzebne materiały dostarcza wykonawca,

— utrzymanie czystości terenów leśnych (worki na nieczystości dostarcza zamawiający),

— ochrona pożytecznej fauny (wywieszanie nowych i czyszczenie istniejących budek lęgowych, schronów dla nietoperzy; grodzenie mrowisk) – materiały dostarcza zamawiający;

5) Wykonanie prac z zakresu ochrony przeciwpożarowej – utrzymanie pasów p-poż. (porządkowanie pasa d-stanu o szerokości 30 mb), poprawa przejezdności dróg przez wycinanie krzewów w pasie drogi i spuszczanie wody z kolein, utrzymanie zbiorników p-poż, utrzymanie tablic ostrzegawczych, patrolowanie, dogaszanie pożarzysk – 5 143 godzin;

6) Wykonanie prac transportowych – transport ciągnikowy w zagospodarowaniu lasu, ochronie lasu, ochronie przyrody i turystyce w terminie wynikającym z potrzeb przy realizacji innych prac – 1 482 godzin;

7) Usługi związane z utrzymaniem obiektów turystycznych – 2 750 godziny (materiały np. gwoździe, skoble, śruby, drewnochron itp. dostarcza wykonawca)

8) Usługi związane z utrzymaniem obiektów edukacyjnych – 100 godzin (materiały dostarcza zamawiający)

9) Prace remontowe dróg leśnych w ilości 500 roboczogodzin polegających na:

— likwidacji dziur i kolein z miałowaniem nawierzchni tłuczniowej

— koszenie poboczy

— transport kruszywa

— czyszczenie korytek ściekowych i wodościeków

10) Ręczna konserwacja rowów o długości 8 000 m, a w szczególności:

— usuwanie namułu z cieku – dr. namułu 20 cm na głębokości 1m dla szerokości dna cieku od 0,4 do 0,6 m.

  • 1