Public tenders for forestry in Oborniki Poland

Find all Forestry tenders in the world.
Finding business opportunities has never been easier.

Results for forestry. Make a new search!

Forestry services

Skarb Państwa – Państwowe Gospodarstwo Leśne Lasy Państwowe, Nadleśnictwo Oborniki | Published October 31, 2015
Winner
Konsorcjum Firm Puszcza Notecka
cpvs
77200000

Making forestry services in the field of breeding and forest protection in Oborniki Forest District in 2015.

Forestry services

Skarb Państwa – Państwowe Gospodarstwo Leśne Lasy Państwowe, Nadleśnictwo Oborniki | Published October 30, 2015
Winner
Konsorcjum Firm Puszcza Notecka
cpvs
77200000

Making forestry services in the field of forest protection, the acquisition and skidding in Oborniki Forest District in 2015 - supplementary services.

Forestry services

Skarb Państwa – Państwowe Gospodarstwo Leśne Lasy Państwowe, Nadleśnictwo Oborniki | Published November 7, 2015  -  Deadline November 24, 2015
cpvs
77200000

The scope of work includes works on breeding and forest protection, fire protection, harvesting and skidding and nursery,

Forestry services

Skarb Państwa – Państwowe Gospodarstwo Leśne Lasy Państwowe – Nadleśnictwo Oborniki | Published December 31, 2015
Winner
GROLAS Usługi Leśna Transport i Obrót Drewnem Grzegorz Krzysztofik
cpvs
77200000

The contract services in forest management as defined in Art. 6 paragraph. 1 point 1 of the Act of 28.9.1991 on Forests (consolidated text .: Journal of Laws of 2014. Item. 1153, as amended.) Including comminution of post-harvesting residues, mechanical, preparing the soil for reforestation and afforestation, planting and sowing machine.

Forestry services

Skarb Państwa – Państwowe Gospodarstwo Leśne Lasy Państwowe – Nadleśnictwo Oborniki | Published December 9, 2015  -  Deadline December 28, 2015
cpvs
77200000

The scope of work includes grinding the remains of post-harvesting, mechanical, preparing the soil for reforestation and afforestation, mechanical planter planting could be attached to the tractor.

Forestry services

Skarb Państwa – Państwowe Gospodarstwo Leśne Lasy Państwowe Nadleśnictwo Oborniki Śląskie | Published November 17, 2017
Winner
Zakład Usług Leśnych s.c. Marian Koza, Bogdan Mackiewicz
cpvs
77200000, 77210000, 77211000, 77211100, 77211200, 77211300, 77211400, 77211500, 77211600, 77230000, 77231000, 77231200, 77231600, 75251120

The subject of the contract is forest management services as defined in Art. 6 sec. 1 pt. 1 of the Act of 28.9.1991 on forests (text: Journal of Laws of 2005, No. 2100, as amended - hereinafter referred to as the "Forest Act") covering work in the fields of breeding and protection of forests, fire protection, Timber harvesting to be done in the Oborniki Śląskie Forest District in 2017, in the forest of the area of ​​Bagno: Cieplice, Zwierzyniec, Lipnica, Kraniec, Radecz. The scope of the subject matter of the contract covers the total number of works in the field of breeding and protection of forests, fire protection, harvesting and logging, resulting from Annex 1B to SIWZ. A detailed description of the work (s) included in the subject matter of the order, and a detailed description of the technology of performing particular works (activities) included in the subject of the order, are contained in Annex 1B and Annex 1C to SIW respectively.

Introduction of the service: harvesting of wood (eg groups of activities IBK, PTWK, PTPK, PRK) - 7 500 m 3 . Increasing the number of services: timber harvest in the amount - 7 500 m 3 .

Due to the occurrence of windfalls following the hurricane winds, which on 11.8.2017 included part of the Oborniki Śląskie Forest District, in order to prevent the threat and disturbance of the management of the wood material, force majeure of local scope was introduced (Decision No 18 of the Forest District Oborniki Śląskie of 21.8.2017). The necessity to make a change of contract results from events that the Ordering Party, acting with due diligence, could not foresee (gusty winds leading to large-scale damage in the stands). Therefore, the following changes have been made: introduction of the service: timber harvesting (ie activity groups IBK, PTWK, PTPK, PRK) - 7 500 m 3 . Increasing the number of services: timber harvest in the amount - 7 500 m 3 .

Forestry services

Skarb Państwa – Państwowe Gospodarstwo Leśne Lasy Państwowe Nadleśnictwo Oborniki Śląskie | Published November 4, 2017  -  Deadline December 13, 2017
cpvs
77200000, 77210000, 77211000, 77211100, 77211200, 77211300, 77211400, 77211500, 77211600, 77230000, 77231000, 77231200, 77231600, 75251120

A detailed description of the object of the contract has been described with the SIWZ and attachments.

The ordering party is required to pay a security of 90 000 PLN in accordance with the terms set out in the SIWZ in Chapter 9, before the deadline for submission of tenders.

The bidder needs to pay a security of 120 000 PLN in accordance with the terms set out in the SIWZ in Chapter 9, before the deadline for submission of tenders.

788 as amended. d. - the "Forest Act") covering

The provisions of Sections 7 and 8 of the SIWZ do not prejudice the Ordering Party's rights resulting from the model contract for public procurement (Attachment No. 10 to SIWZ).

A new location is established within the subject matter of the contract.

A detailed description of the object of the order is included in the SIWZ and its attachments.

The ordering party is required to pay a bid security of PLN 8,000 on the terms and conditions set out in the Terms of Reference, before the deadline for submission of tenders, in accordance with the provisions of Chapter 9 of the Terms of Reference.

Forestry services

Nadleśnictwo Oborniki Śląskie | Published January 12, 2016
Winner
CIS Andrzej Andruszczak
cpvs
77200000

The contract services in forest management as defined in Art. 6 paragraph. 1 point 1 of the Act of 28.9.1991 on Forests (consolidated text .: Journal of Laws of 2014. Item. 1153, as amended. D.) Including work in the field of breeding and forest protection, fire protection, harvesting and skidding. seed production, selection and nursery, to perform at the Forest Division of Oborniki Slaskie in 2016.

Forestry services

Nadleśnictwo Oborniki Śląskie | Published November 4, 2015  -  Deadline November 26, 2015
cpvs
77200000, 75251120

The contract services in forest management as defined in Art. 6 paragraph. 1 point 1 of the Act of 28.9.1991 on Forests (consolidated text .: Journal of Laws of 2014. Item. 1153, as amended. D.) Including work in the field of breeding and forest protection, fire protection, harvesting and skidding. seed production, selection and nursery, to perform at the Forest Division of Oborniki Slaskie in 2016.

Forestry services

Nadleśnictwo Oborniki Ślaskie | Published December 27, 2014
Winner
<CONTACT_DATA_WITHOUT_RESPONSIBLE_NAME><ORGANISATION><OFFICIALNAME>CIS Andrzej Andruszczak</OFFICIALNAME></ORGANISATION><ADDRESS>Chodlewko 10</ADDRESS><TOWN> Prusice</TOWN><POSTAL_CODE>55-110</POSTAL_CODE><COUNTRY VALUE="PL"/></CONTACT_DATA_WITHOUT_RESPONSIBLE_NAME>
cpvs
77200000

The contract is for the provision of services in Forest District Forest Oborniki Silesia, in the field of forest management, harvesting and hauling wood, nursery, selection and seed production in 2015.

Oborniki Slaskie: Reconstruction of forest road in forestry Jary

Nadleśnictwo Oborniki Śląskie | Published September 6, 2016  -  Deadline September 2, 2016
Winner
MGP ORKAN Sp. z o.o. SKA, Wilczyce, ul. Wilczycka 5, 51-361 Wrocław, kraj/woj. dolnośląskie.
cpvs
45233142

Przedmiotem zamówienia jest wykonanie robót budowlanych polegających na przebudowie drogi leśnej w leśnictwie Jary. Zamawiający opisał przedmiot zamówienia na roboty budowlane za pomocą dokumentacji projektowej (załącznik nr 1 do SIWZ). W skład zamówienia wchodzi cały zakres dokumentacji projektowej, a w szczególności koszty kwalifikowalne, koszty niekwalifikowalne i budowa przepustu. Wykonawca zobowiązany jest wykonać Przedmiot Umowy z najwyższą starannością wymaganą przy realizacji robot budowlanych oraz zgodnie z dokumentacją projektową, specyfikacją techniczną wykonania i odbioru robót budowlanych, Umową, obowiązującymi przepisami prawa, w tym normami związanymi z wykonywaniem robót budowlanych oraz zasadami wiedzy technicznej. Dokumentacja projektowa, stanowi załącznik nr 1 do SIWZ. Zamawiający przyjmuje wynagrodzenie ryczałtowe. Zamawiający wymaga, aby oferta obejmowała całość przedmiotu zamówienia. Zaleca się, aby Wykonawcy dokonali wizji lokalnej na terenie realizacji inwestycji i w jego okolicy w celu dokonania oceny dokumentów i informacji przekazywanych w ramach przedmiotowego postępowania przez Zamawiającego. Wykonawca zobowiązany będzie w ramach zaoferowanej ceny do wykonania wszelkich robót wynikających ze specyfikacji istotnych warunków zamówienia wraz z załącznikami, zgodnie z prawem polskim, a w szczególności z przepisami techniczno-budowlanymi, przepisami dotyczącymi samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie oraz przepisami dotyczącymi wyrobów, materiałów stosowanych w budownictwie. Zamówienie będzie realizowane zgodnie z prawem polskim, w szczególności ustawą z 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane ( Dz. U. z 2013 r. poz. 1409 j.t.).), ustawą z 23 kwietnia 1964 r. - Kodeks cywilny ( Dz. U. z 2014 r. poz. 121 j.t.), ustawą z 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych ( Dz. U. z 2013 r. poz. 907 j.t.) Wykonawca zobowiązany będzie w ramach zaoferowanej ceny również do: stosowania wyrobów budowlanych wprowadzonych do obrotu na zasadach określonych w ustawie z dnia 16.04.2004 roku o wyrobach budowlanych (Dz. U. z 2014 r. poz.883 j.t.) obsługi geodezyjnej podczas realizacji inwestycji; zorganizowania i przeprowadzenia wszelkich pomiarów, badań, prób oraz odbiorów wraz z dokumentacją powykonawczą; odpowiedniego oznakowania i zabezpieczenia terenu budowy na czas prowadzenia robót w celu zapewnienia bezpieczeństwa; utrzymanie terenu robót w należytym stanie i usuwania na bieżąco zbędnych materiałów i odpadków; zabezpieczenia instalacji i urządzeń na terenie robót i w jej bezpośrednim otoczeniu przed ich zniszczeniem lub uszkodzeniem w trakcie wykonywania robót stanowiących przedmiot umowy. Wykonawca zobowiązany jest do prowadzenia robót zgodnie z obowiązującymi przepisami w sposób niezagrażający bezpieczeństwu ludzi i mienia Wykonawca zobowiązany jest do zapoznania się ze specyfikacją istotnych warunków zamówienia, w tym także z istotnymi postanowieniami treści umowy w sprawie zamówienia publicznego, sprawdzenia w terenie warunków wykonania zamówienia i uzyskania wszelkich informacji niezbędnych do przygotowania oferty. Zamawiający dopuszcza wykonanie przedmiotu zamówienia przy udziale podwykonawców. Zamawiający żąda wskazania przez Wykonawcę w ofercie (w formularzu oferty) części zamówienia, której wykonanie Wykonawca zamierza powierzyć podwykonawcom. Zamawiający żąda podania przez Wykonawcę nazw podwykonawców, na których zasoby Wykonawca powołuje się na zasadach określonych w art. 26 ust. 2b ustawy Pzp, w celu wykazania spełniania warunków udziału w postępowania, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy Pzp..

Oborniki Slaskie: Reconstruction of forest road in forestry Jary

Nadleśnictwo Oborniki Śląskie | Published July 27, 2016  -  Deadline December 15, 2016
cpvs
45233142

Przedmiotem zamówienia jest wykonanie robót budowlanych polegających na przebudowie drogi leśnej w leśnictwie Jary. Zamawiający opisał przedmiot zamówienia na roboty budowlane za pomocą dokumentacji projektowej (załącznik nr 1 do SIWZ). W skład zamówienia wchodzi cały zakres dokumentacji projektowej, a w szczególności koszty kwalifikowalne, koszty niekwalifikowalne i budowa przepustu. Wykonawca zobowiązany jest wykonać Przedmiot Umowy z najwyższą starannością wymaganą przy realizacji robot budowlanych oraz zgodnie z dokumentacją projektową, specyfikacją techniczną wykonania i odbioru robót budowlanych, Umową, obowiązującymi przepisami prawa, w tym normami związanymi z wykonywaniem robót budowlanych oraz zasadami wiedzy technicznej. Dokumentacja projektowa, stanowi załącznik nr 1 do SIWZ. Zamawiający przyjmuje wynagrodzenie ryczałtowe. Zamawiający wymaga, aby oferta obejmowała całość przedmiotu zamówienia. Zaleca się, aby Wykonawcy dokonali wizji lokalnej na terenie realizacji inwestycji i w jego okolicy w celu dokonania oceny dokumentów i informacji przekazywanych w ramach przedmiotowego postępowania przez Zamawiającego. Wykonawca zobowiązany będzie w ramach zaoferowanej ceny do wykonania wszelkich robót wynikających ze specyfikacji istotnych warunków zamówienia wraz z załącznikami, zgodnie z prawem polskim, a w szczególności z przepisami techniczno-budowlanymi, przepisami dotyczącymi samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie oraz przepisami dotyczącymi wyrobów, materiałów stosowanych w budownictwie. Zamówienie będzie realizowane zgodnie z prawem polskim, w szczególności ustawą z 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane ( Dz. U. z 2013 r. poz. 1409 j.t.).), ustawą z 23 kwietnia 1964 r. - Kodeks cywilny ( Dz. U. z 2014 r. poz. 121 j.t.), ustawą z 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych ( Dz. U. z 2013 r. poz. 907 j.t.) Wykonawca zobowiązany będzie w ramach zaoferowanej ceny również do: stosowania wyrobów budowlanych wprowadzonych do obrotu na zasadach określonych w ustawie z dnia 16.04.2004 roku o wyrobach budowlanych (Dz. U. z 2014 r. poz.883 j.t.) obsługi geodezyjnej podczas realizacji inwestycji; zorganizowania i przeprowadzenia wszelkich pomiarów, badań, prób oraz odbiorów wraz z dokumentacją powykonawczą; odpowiedniego oznakowania i zabezpieczenia terenu budowy na czas prowadzenia robót w celu zapewnienia bezpieczeństwa; utrzymanie terenu robót w należytym stanie i usuwania na bieżąco zbędnych materiałów i odpadków; zabezpieczenia instalacji i urządzeń na terenie robót i w jej bezpośrednim otoczeniu przed ich zniszczeniem lub uszkodzeniem w trakcie wykonywania robót stanowiących przedmiot umowy. Wykonawca zobowiązany jest do prowadzenia robót zgodnie z obowiązującymi przepisami w sposób niezagrażający bezpieczeństwu ludzi i mienia Wykonawca zobowiązany jest do zapoznania się ze specyfikacją istotnych warunków zamówienia, w tym także z istotnymi postanowieniami treści umowy w sprawie zamówienia publicznego, sprawdzenia w terenie warunków wykonania zamówienia i uzyskania wszelkich informacji niezbędnych do przygotowania oferty. Zamawiający dopuszcza wykonanie przedmiotu zamówienia przy udziale podwykonawców. Zamawiający żąda wskazania przez Wykonawcę w ofercie (w formularzu oferty) części zamówienia, której wykonanie Wykonawca zamierza powierzyć podwykonawcom. Zamawiający żąda podania przez Wykonawcę nazw podwykonawców, na których zasoby Wykonawca powołuje się na zasadach określonych w art. 26 ust. 2b ustawy Pzp, w celu wykazania spełniania warunków udziału w postępowania, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy Pzp..
  • 1