Public tenders for hunting-service

Find all Forestry tenders in the world.
Finding business opportunities has never been easier.

Results for forestry. Make a new search!
Forestryhunting service

Services of hunting - hunting service hunting season 2013/2014.

 | Published July 11, 2013  -  Deadline July 23, 2013
cpvs
77600000

1 The contract is for services in the field hunting hunting guide individual and collective hunting season 2013/2014 at the Centre for Breeding circuit 1 and 241 SPs Głusko. Individual hunting service includes: 1) providing podprowadzających (output morning and evening) - one podprowadzający per hunter. Podprowadzający must be a member of the Hunting Association and have the power to carry out hunting, 2) the evisceration of acquired game (only by trained veterinary or under their supervision), 3) the loading and unloading of animals acquired at the point of purchase, 4) preparation of trophies. Support group hunt includes: 1) provide an appropriate number of touts to wypłaszania animals (including a person for gutting animals and hunting musical). Depending on the size of the group, at least 7-10 beaters. The number of beaters of the day hunting decides commissioning, before starting the hunt for the obligations of the Contractor shall include in particular:-make a list of touts involved in the hunt and provide it with the teacher before check-hunting-equipment beaters (and others as needed) with a reflective vest and also care for their use during the hunt until the announcement of its end-securing adequate equipment-protection kits other materials (hooks for transporting carcasses slaughtered animals, bags narogi, links to download game, etc.) the timely collection of subordinate people and properly set them to check, and appropriate deployment of means of transport 2) to provide a sufficient number of dogs to wypłaszania game. Depending on the size of the group, at least 8-10 dogs. The number of dogs in the hunt date determines the grantor, and 3) provide a means of transport for hunting, naganki, dogs in the fishery. Depending on the size of the group, at least 4-5 personal-terrain vehicles or off-road in this one car designed for the transport of slaughtered animals, which have current inspection, automobile insurance and NW. The number of cars in a given day hunting determines the grantor; compulsorily The driver must have the appropriate permissions to drive motor vehicles and passenger transport. 4) the provision of wireless connectivity in the hunt, 5) provide food for hunting use, 6) the evisceration (by trained veterinary or under their supervision) and transport to the place of slaughtered animals pokotu, and then to a designated collection point, 7) loading beaten game on means of transport and unloading at the point of purchase, 8) preparation of pokotu (stroiszu arrangement, lighting of bonfires, slaughtered animals protection from damage by dogs, contamination by insects); 9) preparation of trophies ..

Head Hunting Services

UNIVERSITY OF WOLVERHAMPTON ENTERPRISE LIMITED | Published May 4, 2016
Winner
Minerva LLP
cpvs
79600000

Head hunting services for 3 senior posts in the Faculty of Science and Engineering and the Faculty of Arts.

Hunting services

Ogólnopolskie Towarzystwo Ochrony Ptaków | Published April 11, 2013
Winner
Studio Opracowań Przyrodniczych Krzysztof Kajzer Ul. Gen. Bora Komorowskiego 8 m. 61 03-984 Warszawa POLAND
cpvs
77600000

Zadanie 1 : (maksymalna kwota przeznaczona na to zadanie wynosi 118 000 zł brutto) Przeprowadzenie nie mniej niż 4 akcji odłowów norki amerykańskiej, ewentualnie również lisa na obszarze ustalonym z koordynatorem i opiekunem naukowym projektu, łącznie nie mniejszym niż 45 km brzegu i koryta Wisły, zgodnie z obowiązującym prawem i przedstawioną metodyką (załącznik 1). Każda z akcji odłowów powinna obejmować w szczególności: - Rozstawienie pułapek żywołownych na wyspach w korycie i obu brzegach Wisły w obrębie zaplanowanego do przeprowadzenia zabiegu fragmentu rzeki - Kontrolę pułapek przynajmniej raz na dobę - Wymianę zanęty w pułapkach i zmianę usytuowania pułapek raz na 3 doby lub po odłowieniu zwierzęcia w pułapkę - Usypianie złapanych zwierząt i ich utylizacja zgodna z obowiązującymi przepisami prawa - Zdjęcie i przewiezienie pułapek w miejsce składowania po zakończeniu akcji odłowów - Dokumentowanie (zdjęcia, filmy, ew. GPS) realizacji zadania (na każdym etapie) Przewidywana liczba roboczogodzin dla zadania 1 – nie mniej niż 720-800 godzin/osobę przy założeniu 10 godzin pracy dziennie przez 72-80 dni w roku. Zadanie 2 : (maksymalna kwota przeznaczona na to zadanie wynosi 20 700,00 zł brutto) Odstrzał lisa, ewentualnie również norki amerykańskiej i innych inwazyjnych, obcych gatunków ssaków (jenot, szop pracz) w obrębie międzywala oraz w korycie Wisły na obszarze, ustalonym z koordynatorem i opiekunem naukowym projektu, nie mniejszym niż 36 km biegu rzeki. Zadanie obejmuje w szczególności: - Odstrzał lisa, ewentualnie również norki amerykańskiej, jenota i szopa pracza na wyspach w korycie i/lub obu brzegach doliny Wisły, w terminach zgodnych z obowiązującym prawem - Dokumentowanie (np. dokumentacja zdjęcia, filmy, ew. GPS) realizacji zadania, dające podstawy do ustalenia liczby upolowanych zwierząt (= wysokości honorarium za realizację zadania 2.) - Utylizacja zwierząt zgodna z obowiązującymi przepisami prawa Zamawiający uzna zadanie 2. za w pełni zrealizowane jeśli upolowanych zostanie nie mniej niż 15 szt. wymienionych gatunków zwierząt

Hunting services

Państwowe Gospodarstwo Leśne Lasy Państwowe Nadleśnictwo Złocieniec | Published April 18, 2013
Winner
Zakład Usług Leśnych Tadeusz Kubat Sienica 8 78-540 Sienica POLAND
cpvs
77100000, 77200000, 77600000

1. Przedmiotem zamówienia są usługi z zakresu gospodarki łowieckiej w Nadleśnictwie Złocieniec w 2013 roku. 2. Postępowanie o udzielenie zamówienia prowadzone jest zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 stycznia 2004 Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2010 nr 113, poz. 759 ze zm.) zwanej dalej „ustawą” w trybie przetargu nieograniczonego o wartości szacunkowej powyżej kwot określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8, tj. powyżej 130 000 euro, przy zastosowaniu art. 5 ust. 1 dotyczącego usług o charakterze niepriorytetowym. 3.Zamawiający przewiduje możliwość udzielenia z wolnej ręki zamówienia uzupełniającego na podstawie art. 67 ust. 1 pkt. 6 ustawy w wysokości do 50 % wartości zamówienia na prace objęte zamówieniem podstawowym.

hunting services

Ogólnopolskie Towarzystwo Ochrony Ptaków | Published May 11, 2012
Winner
Studio Opracowań Przyrodniczych Krzysztof Kajzer ul. Gen. Bora Komorowskiego 8/61 04-984 Warszawa POLAND
cpvs
77600000

Zadanie 1: (maksymalna kwota przeznaczona na to zadanie wynosi 125 000 PLN brutto). Przeprowadzenie nie mniej niż 4 akcji odłowów norki amerykańskiej, ewentualnie również lisa na obszarze ustalonym z koordynatorem i opiekunem naukowym projektu, łącznie nie mniejszym niż 45 km brzegu i koryta Wisły, zgodnie z obowiązującym prawem i przedstawioną metodyką (załącznik 1). Każda z akcji odłowów powinna obejmować w szczególności: — rozstawienie pułapek żywołownych na wyspach w korycie i obu brzegach Wisły w obrębie zaplanowanego do przeprowadzenia zabiegu fragmentu rzeki, — kontrolę pułapek przynajmniej raz na dobę, — wymianę zanęty w pułapkach i zmianę usytuowania pułapek raz na 3 doby lub po odłowieniu zwierzęcia w pułapkę, — usypianie złapanych zwierząt i ich utylizacja zgodna z obowiązującymi przepisami prawa, — zdjęcie i przewiezienie pułapek w miejsce składowania po zakończeniu akcji odłowów, — dokumentowanie (zdjęcia, filmy, ew. GPS) realizacji zadania (na każdym etapie), — przewidywana liczba roboczogodzin dla zadania 1 – nie mniej niż 720-800 godzin/osobę przy założeniu 10 godzin pracy dziennie przez 72-80 dni w roku. Zadanie 2: (maksymalna kwota przeznaczona na to zadanie wynosi 25 000,00 PLN brutto). — odstrzał lisa, ewentualnie również norki amerykańskiej i innych inwazyjnych, obcych gatunków ssaków (jenot, szop pracz) w obrębie międzywala oraz w korycie Wisły na obszarze, ustalonym z koordynatorem i opiekunem naukowym projektu, nie mniejszym niż 36 km biegu rzeki. Zadanie obejmuje w szczególności, — odstrzał lisa, ewentualnie również norki amerykańskiej, jenota i szopa pracza na wyspach w korycie i/lub obu brzegach doliny Wisły, w terminach zgodnych z obowiązującym prawem, — dokumentowanie (w tym zdjęcia, filmy, ew. GPS) realizacji zadania, dające podstawy do ustalenia liczby upolowanych zwierząt (= wysokości honorarium za realizację zadania 2.), — utylizacja zwierząt zgodna z obowiązującymi przepisami prawa. Zamawiający uzna zadanie 2. za w pełni zrealizowane jeśli upolowanych zostanie nie mniej niż 15 szt. wymienionych gatunków zwierząt.

Hunting services

Landesbetrieb Wald und Holz Nordrhein-Westfalen | Published July 1, 2014
Winner
Forst- und Landschaftsbüro Elmar GörlitzPantaleonstr. 18Erftstadt 50374
cpvs
77600000

Außenaufnahmen von Schälschäden durch Schalenwild an den Baumarten in den ausgewiesenen Schalenwildgebieten des Staatswaldes in Nordrhein-Westfalens.

Services of hunting - hunting service organized at the Centre for Breeding Trzciel Forest District No. 88 in 2014.

 | Published March 5, 2014  -  Deadline March 18, 2014
cpvs
77600000

The contract is to provide services involving the use of hunting hunts organized at the Centre for Breeding Trzciel Forest District No. 88 in 2014.

Services of hunting - hunting service organized at the Centre for Breeding Trzciel Forest District No. 88 in 2014.

 | Published November 20, 2013  -  Deadline December 5, 2013
cpvs
77600000

The contract is to provide services involving the use of hunting hunts organized by the Centre for Breeding Trzciel 88 Forestry Commission in 2014.

Hunting services

Aena, S.A. | Published November 8, 2017  -  Deadline November 27, 2017
cpvs
77600000

Wildlife control service at the Palma de Mallorca Airport.

Service Accommodation hunting in the Centre Breeding Forest District Drawno and hunting service with preparation and service of meals in the hunting season 2014/2015

 | Published December 16, 2013  -  Deadline December 24, 2013
cpvs
55100000, 55321000, 77600000

Service Accommodation hunting in the Centre Breeding Forest District Drawno and hunting service with preparation and service of meals in the hunting season 2014/2015 according to the following assumptions: 1 Service Accommodation hunting in the period from 01/01/2014 till the date of 31.03.2015 year is to maintain the cleanliness and constant readiness to rent the premises of the building Accommodation hunting in Borovets, in particular: - keeping records of visitors - daily cleaning of rooms and accommodation keeping them in readiness for rent (including linen and towels, tablecloths, etc.) - cleaning the hall, corridors, stairs internal and external - cleaning bypass Accommodation (during the deposition of snow - snow removal and prevent slippery roads and snow removal on the property Accommodation), - cleaning and maintenance of technical efficiency and cleanliness of sanitary and current fuel supplement if necessary hygiene in toilets (toilet paper, soap, deodorant) - heating water for bathing and economic - care of the plants in the rooms - washing windows inside and outside the premises as required but not less than 1 time per quarter, - change and wash curtains in the rooms with the curtains - use laundry sheets, towels, tablecloths, etc. - maintenance (weeding and mowing) green on the property, raking and removing fallen leaves from the bypass quarters and on the range, - maintaining cleanliness in the barn and garages - heating during the heating of the building including the preparation and erection of the boiler room / storage entrusted by the Employer fuel. 2 Support hunting with the preparation and administration of meals in a period from 04.01.2014 till 31.03.2015 of the year consists of: a) the transport of cars, hunting, baiting and compacted animals during hunts. The required number of cars 5 pcs vehicles should have valid documents authorizing the traffic and have valid liability insurance and NW, and should be adapted to ride in the area. Transport of animals for hunting must be done on special a trailer in a hanging position or półwiszącej (hearse). Transport of animals also includes the transport of animals to the place pokotu, and then to a designated collection point for the game, along with the unloading of animals at the point of purchase. b) the organization naganki in postacji appropriate number of beaters and dogs shooing game. Required to demonstrate the disposition of 10 beaters and 8 dogs to shooing game. It is the responsibility of touts in addition to shooing game is also gutting animals, assistance in loading for transport, assistance with arranging pokotu and help with unloading animals at the point of purchase. Naganka while hunting compulsorily must be equipped with a vest of bright colors. c) preparation of trophies - antlers of male deer and wild boars oręży. d) preparation of pokotu - laying stroiszu the animals slaughtered, preparing material for bonfires, enkindle the fire. e) providing musical (hunting whistleblowers share in the collection and pokocie). Requires the presence of at least one signaller for each hunt. f) przygotowywawniu and serving meals such as breakfast, lunch, dinners, dinner at the headquarters of hunting or a meal in the area during the hunts. Breakfasts, lunches, dinners and dinner will be served in the dining room located in the headquarters of hunting in the Breeding Centre for Forestry Commission Drawno in Borovets. Meals during the hunts will be in the area, indicated by the Employer place (the camping situated in the Breeding Centre). Transportation meals provide the Contractor. Preparing meals will be equipped with all necessary utilities (electricity, water, sewer) kitchen located in the basement of a hunting vacation in Borovets. The Contractor shall have the necessary utensils to prepare meals, thermoses to transport meals area and 40 sets of table services for serving at the headquarters and in the field. The content of prepared meals: a breakfast: warm dish, platters of cold cuts, cheeses, vegetables, jam, honey, yogurt, pastries, hot and cold drinks. b Lunch: I dish - soup, main course - meat dish, topped with potatoes, 3x salad, dessert, cold drinks and warm. c Obiadokalacja And dish - soup, main course - meat dish, topped with potatoes / bread, 3 x add-ons warm and cold vegetables, dessert and drinks cold and hot d Dinner: appetizers, I dish - soup, main dish - 3 types of meat, topped with potatoes / bread, 3 x add-ons warm and cold vegetables, dessert warm or cold, hot and cold drinks. e meal in the area: one pot meal plus breads, beverages warm. Ranges il

NDA CEO Recruitment - Head Hunting Services

NUCLEAR DECOMMISSIONING AUTHORITY | Published September 27, 2016
Winner
Korn Ferry International
cpvs
79600000

NDA CEO Recruitment - Head Hunting Services

Hunting services

Freistaat Bayern vertreten durch das Bayerische Landesamt für Umwelt | Published November 14, 2017
Winner
Wildlink
cpvs
77600000, 77610000, 90721700

Implementation of Participatory Monitoring and Contribution to the Cross-Border Protection Strategy "within the INTERREG project 3Lynx.

Monitoring the European lynx and working on a cross-border protection strategy in the framework of the INTERREG project 3Lynx.

Management services in the field of hunting and hunting service of individual and collective OHZ Bierzwnik managed by the Inspectorate in 2015.

 | Published December 19, 2014  -  Deadline December 31, 2014
cpvs
77000000

Services are divided into two packages: Package No. 1 Performance management services for hunting circuit 1 and 246. In terms of 6174 hours clock. Package No. 2 - Implementation services for organization of individual and collective hunting in OHZ hunting circuit 1 and 246. The service includes: Support group hunting (inclusive per day) -26 days. Transport of animals during hunting individual-km-300.00 Loading ink in place of individual hunting and unloading at the point of buying-30 hours (h). Preparation wreaths, antlers and arms-165 pcs ..

Invitation to tender for provision of executive search and recruitment (head-hunting) services.

De Montfort University | Published November 13, 2014  -  Deadline December 22, 2014
cpvs
79610000

De Montfort University is seeking to award non-exclusive Framework Agreements to up to a maximum of five 5 suitably qualified providers for the provision of executive search and recruitment (head-hunting) services. The successful applicants will be required to evidence the necessary expertise, skills and a thorough understanding of the UK Higher Education HE market or similar and be familiar with the challenges within the HE sector or similar sectors, particularly with regard to securing successful senior academic and executive level appointments. Roles that are included within the scope of the services referenced above are executive posts at the most senior levels within the university. The successful applicants must therefore have the capabilities to recruit to various executive level posts according to rank and remuneration packages of these senior level positions. By way of example, this would include positions such as Vice-Chancellor/Chief Executive Officer/Chief Operating Officer/Executive Directors and the appointment of Governors to the university's governing bodies if and when the need arises. The Framework Agreements will be awarded for a period of four 4 years, subject to at least annual performance and commercial review. Further details of this tender are set out in the Information for Applicants document which is available at the link below. Applicants must read this information in order to decide whether it is appropriate for them to participate in this tender before proceeding to complete any other documentation provided. Applicants must register their interest for the relevant tender documents on the university's electronic tendering In-Tend system (https://in-tendhost.co.uk/demontfort). All documents relating to this tender will be released via In-Tend only. Applicants must go to https://in-tendhost.co.uk/demontfort to express and interest against the specific opportunity as stated in this Contract Notice. The procurement exercise is completely managed via this electronic system and you must register at https://in-tendhost.co.uk/demontfort to ensure that you receive all the relevant information and follow-up document. Registration is free of charge to tenderers.

For hunting services East station

AS "Latvijas valsts meži" | Published July 7, 2015
Winner
Biedrība „Mednieku klubs „Meža taka”
cpvs

Par medību pakalpojumu sniegšanu Austrumu iecirknī

Hunting services

Ogólnopolskie Towarzystwo Ochrony Ptaków | Published March 11, 2015  -  Deadline March 20, 2015
cpvs
77600000

Object of the contract includes conducting moving, 50-60 days of shares (including shares or 2-3 with a length of 50-60 days) catches the American mink in the area agreed with the coordinator of the project, including no less than 50 km of the Vistula, in accordance with applicable law and presented methodology (Annex 1). Action catches should include, in particular: - the spacing of restraining traps on islands in the river bed and both banks of the Vistula within scheduled to perform the surgery portion of the river, - control traps at least once a day, - the exchange of baits in traps and pitfalls of changing the location of every 3 days or after capture of the animal in a trap - caught sleeping, animals and their disposal in accordance with applicable laws, - photo and transport traps in place of storage at the end of the stock catches, - documentation (photos, videos, if necessary. GPS) task, Estimated number of hours for tasks - about 450-500 hours / person assuming 8-10 hours a day for 50 days.

Hunting services

Ogólnopolskie Towarzystwo Ochrony Ptaków | Published May 5, 2015
Winner
Studio Opracowań Przyrodniczych Krzyzstof Kajzer
cpvs
77600000

Object of the contract involves carrying out a rolling, 50-60 day shares (including shares or 2-3 with a length of 50-60 days) catches the American mink in the area agreed with the coordinator of the project, including no less than 50 km Vistula, in accordance with applicable laws and forth methodology (Annex 1). The action catches should include, in particular: - Deployment of restraining traps on islands in the river bed and both banks of the Vistula within planned to carry out the treatment portion of the river - Check traps at least once a day - Exchange bait in traps and changing the location of the traps once every 3 days or after capture an animal in a trap - Putting the captured animals and their disposal in accordance with applicable laws - Photo and transport traps in the place of storage at the end of the stock catches - Documentation (photos, videos, if necessary. GPS) task Envisaged number of hours for the job - about 450-500 hour / person assuming 8-10 hours a day for 50 days.

Hunting services

Landesforstbetrieb Sachsen-Anhalt | Published June 27, 2015
Winner
Jagd Exklusiv GmbH
cpvs
77600000

Preparation and execution of society hunts in country forest management, forest management Altmark in the hunting year 2015/2016 and 2016/2017.

Hunting services

Landesforstbetrieb Sachsen-Anhalt | Published June 26, 2013
Winner
Jagd Exklusiv GmbHBerliner Str. 24Calberlah 38547
cpvs
77600000

Vorbereitung und Durchführung von je 46 Gesellschaftsjagden im Landesforstbetrieb, Forstbetrieb Altmark in den Jagdjahren 2013-2014 und 2014-2015 auf einer Jagdfläche von 33 000 ha.

2018-KID-014 Driftstjenester til hoppbakker i Holmenkollen nasjonalanlegg

Oslo kommune v/ Kultur- og idrettsbygg Oslo KF | Published May 1, 2018  -  Deadline June 5, 2018
cpvs
92000000, 92600000, 98350000

Oslo kommune v/ Kultur- og idrettsbygg Oslo KF, inviterer til åpen anbudskonkurranse i forbindelse med anskaffelse av driftstjenester til hoppbakker i Holmenkollen nasjonalanlegg. Anskaffelsens formål er å dekke behovet for driftspersonell til daglig drift av hoppbakker i Holmenkollen nasjonalanlegg. Det er seks hoppbakker i anlegget, hvorav fem har plast i unnarennet og er således tilrettelagt for helårsdrift. Det arrangeres treninger og konkurranser jevnlig, blant annet årlige verdenscuprenn i Holmenkollbakken. Bakkene varierer i størrelse fra K10 til K120, og brukes av utøvere på alle nivåer. Leverandøren skal gjennomføre driftsoppgaver, etter instruks og under ledelse av oppdragsgivers ansatte. I tillegg til driftspersonell for hoppbakkene skal tilbyder stille med førere av stolheis og skitrekk når det foregår trening og konkurranser i hoppbakkene. Type of Contract: Services