Public tenders for financial in Luxembourg Luxembourg

Find all Financial tenders in the world.
Finding business opportunities has never been easier.

Results for financial. Make a new search!

Provision of an enterprise resource planning (ERP) solution

Den europæiske stabilitetsmekanisme (ESM) | Published February 14, 2017  -  Deadline March 2, 2017
cpvs
48451000, 72210000, 72220000, 72250000, 72260000, 72600000, 48000000, 72000000

ESM agter at indgå en rammekontrakt med en enkelt tjenesteyder vedrørende levering af en løsning til planlægning af virksomhedsressourcer (»ERP-løsning«) som defineret nedenfor, der skal leveres som software som en tjeneste (»SaaS«).

»ERP-løsning« betyder et integreret computerbaseret system til administration af interne og eksterne ressourcer i en organisation, inklusive, men ikke begrænset til, materielle aktiver, finansielle ressourcer og materialer samt menneskelige ressourcer. Det er en virksomhedssoftwareløsning for hele organisationen, hvis formål er at lette forvaltning og udveksling af oplysninger mellem alle forretningsfunktioner inden for organisationen samt støtte forbindelser til og forvaltning af leverandører og andre eksterne interessenter.

»SaaS« betyder en software, der ejes, leveres og forvaltes eksternt af 1 eller flere tjenesteydere.

ERP-løsningen, der vælges på baggrund af denne udbudsprocedure, vil udgøre et centralt system i henhold til ESM's IT-strategi og vil lette gennemførelsen af ESM's driftsmæssige mandat. ERP-løsningen skal være i stand til at støtte bl.a. følgende forretningsopgaver:

— finansielle regnskaber, herunder, men ikke begrænset til, indtægter, udgifter, likviditetsstyring, betalingssystemer og hovedbog

— internt regnskab, inklusive, men ikke begrænset til, budgettering og prognosticering

— arbejdsgang for rejsegodkendelse og udgiftsstyring

— menneskelige ressourcer

— forsyning/indkøb/forvaltning af forsyningskæde/e-tendering

— forvaltning af kunderelationer

— projekt- og porteføljepleje og tilhørende organisatorisk planlægning

— databehandlings- og rapporteringstjenester til støtte for ovennævnte virksomhedsfunktioner.

Derudover kan den valgte tilbudsgiver blive anmodet om at levere hjælpetjenester, der er nødvendige for en effektiv SaaS-levering af ERP-løsningen som defineret ovenfor, herunder, bl.a., kravsanalyse, tilpasning og integration af ERP-løsningen, udrulning på stedet og fjernt, nyorganisering af forretningsgange, udvikling af arbejdsgange, uddannelse, servicedesk, hostingtjenester, håndtering og validering af data, brugersupport, revisionsprocedure for ERP-løsninger, datamigration, validering, lastning og oplagring samt igangværende support og vedligeholdelse.

ESM beslutter efter eget skøn, hvilke moduler og funktionaliteter for ERP-løsningen samt hvilke hjælpetjenester, der er nødvendige for en effektiv SaaS-levering af ERP-løsningen, som ESM vil bestille under rammeaftalen tildelt den valgte tjenesteyder. En sådan ordre vil være underlagt vilkår og betingelser i rammeaftalen.

Hvis ESM's driftsmæssige behov vokser under varigheden af rammeaftalen, og ERP-løsningen udvikler sig, således at denne, inden for rammerne af ovennævnte definition af en ERP-løsning, også omfatter støtte af andre virksomhedsfunktioner end de ovenfor nævnte, forbeholder ESM sig retten til at udvide brugen af den købte ERP-løsning til at støtte disse andre af ESM's virksomhedsfunktioner. I så fald kan ESM efter eget skøn anmode den valgte tjenesteyder om at tilvejebringe de ønskede ekstra moduler og funktionaliteter til at støtte disse andre virksomhedsfunktioner og eventuelle hjælpetjenester, som er nødvendige for en effektiv SaaS-levering af disse moduler og funktionaliteter, og en sådan ordre vil være underlagt vilkår og betingelser i rammeaftalen.

ERP-løsningen, der vælges på baggrund af denne udbudsprocedure, skal til enhver tid stemme overens med den nyeste teknologi og skal opdateres, opgraderes, forbedres og suppleres som krævet, så den til enhver tid opfylder de bedste industrielle praksisser.

Endvidere har ESM ret til at tilføje eller justere antallet af brugere, som denne kan kræve skal anvende ERP-løsningen.

ESM's officielle arbejdssprog er engelsk. Den foreslåede ERP-løsning skal være tilgængelig på engelsk. Desuden behandles alle administrative spørgsmål med den valgte tjenesteyder (kontrakter, fakturering, regnskabsstyring osv.) på engelsk.

Vigtigt: Hverken Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2014/24/EU af 26.2.2014 eller Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU, Euratom) 2015/1929 af 28.10.2015 finder anvendelse på ESM. ESM indkøber varer, tjenesteydelser og bygge- og anlægsarbejder på egne vegne og for egen regning i henhold til ESM's indkøbspolitik, som trådte i kraft den 2.5.2016 og offentliggøres på ESM-webstedet. Se ESM's hjemmeside for yderligere oplysninger.

Dette udbud udføres af ESM i henhold til en procedure efter forhandling inden for rammerne af ESM's indkøbspolitik. Læs venligst ESM's indkøbspolitik for yderligere oplysninger.

Yderligere oplysninger findes i udbudsmaterialet.

Der ESM beabsichtigt den Abschluss eines Rahmenvertrags mit einem einzigen Dienstleister über die Bereitstellung einer Lösung für die Unternehmensressourcenplanung (enterprise resource planning — ERP, „ERP-Lösung“) wie unten dargestellt, welche als „Software as a Service“ („SaaS“) bereitzustellen ist.

Unter „ERP-Lösung“ ist ein integriertes, computerbasiertes System zu verstehen, das zur Verwaltung der internen und externen Ressourcen innerhalb einer Organisation genutzt wird, einschließlich u. a. materiellen Vermögenswerten, finanziellen Ressourcen und Materialien sowie Personal. Es ist eine organisationsweite geschäftliche Softwarelösung, deren Zweck darin besteht, die Verwaltung von und den Informationsfluss zwischen allen Geschäftsfunktionen innerhalb der Organisation zu erleichtern sowie die Verbindungen zu und die Verwaltung von Lieferanten und sonstigen externen Interessenträgern zu unterstützen.

„SaaS“ bezeichnet eine Software, die sich im Besitz 1 oder mehrerer Dienstleister befindet und von diesem/diesen bereitgestellt und extern verwaltet wird.

Die in Folge dieses Beschaffungsverfahrens ausgewählte ERP-Lösung wird laut der IT-Strategie des ESM ein Kernsystem darstellen und die Ausführung des operativen Mandats des ESM erleichtern. Mit der ERP-Lösung müssen unter anderem die folgenden Geschäftsfunktionen unterstützt werden können:

— Finanzbuchhaltung, einschließlich u. a. Einnahmen, Ausgaben, Bargeldverwaltungs- und Zahlungssysteme sowie Hauptbuchführung,

— Managementrechnung, einschließlich u. a. Budgetplanung und Prognose,

— Reisegenehmigungsablauf und Ausgabenmanagement,

— Personal,

— Finanzierung/Beschaffung/Lieferkettenmanagement/elektronische Ausschreibung,

— Verwaltung von Kundenbeziehungen,

— Projekt- und Portfoliomanagement und zugehörige organisatorische Planung,

— Datenverarbeitung und Berichterstattungsdienst zur Unterstützung der oben genannten Geschäftsfunktionen.

Darüber hinaus kann der ausgewählte Dienstleister zur Erbringung von zugehörigen Dienstleistungen aufgefordert werden, die für eine effektive Bereitstellung der ERP-Lösung als „SaaS“ wie oben dargestellt erforderlich sein, u. a. Anforderungsanalyse, individuelle Anpassung und Integration der ERP-Lösung, interne und externe Einführung, Umgestaltung der Geschäftsprozesse, Entwicklung von Arbeitsabläufen, Schulung, Servicedesk, Hosting-Dienste, Datenverarbeitung und -validierung, Nutzer-Support, Überprüfungsprozess der ERP-Lösung, Migration, Validierung, Laden und Speicherung von Daten sowie laufender Support und laufende Wartung.

Der ESM entscheidet nach alleinigem Ermessen, welche Module und Funktionen der ERP-Lösung und welche zugehörigen Dienstleistungen für eine effektive Bereitstellung der ERP-Lösung als „SaaS“ der ESM im Rahmen des an den erfolgreichen Dienstleisters vergebenen Rahmenvertrags bestellen wird. Eine solche Bestellung unterliegt den allgemeinen Bedingungen des Rahmenvertrags.

Wenn der operative Bedarf des ESM während der Laufzeit des Rahmenvertrags steigt und die ERP-Lösung so weiterentwickelt wird, dass sie im Rahmen der oben genannten Definition einer ERP-Lösung auch die Unterstützung anderer Geschäftsfunktionen als der oben aufgeführten abdeckt, behält sich der ESM das Recht vor, den Nutzungsumfang der erworbenen ERP-Lösung zu erweitern, sodass auch andere Geschäftsfunktionen des ESM unterstützt werden. In einem solchen Fall kann der ESM nach alleinigem Ermessen den ausgewählten Dienstleister auffordern, die benötigten Zusatzmodule und -funktionen zur Unterstützung dieser anderen Geschäftsfunktionen bereitzustellen und zugehörige Dienstleistungen, die für eine effektive Bereitstellung dieser Module und Funktionen als „SaaS“ erforderlich sind, zu erbringen und jede derartige Bestellung unterliegt den allgemeinen Bedingungen des Rahmenvertrags.

Die in Folge dieses Beschaffungsverfahrens ausgewählte ERP-Lösung muss jederzeit dem aktuellen Stand der Technik entsprechen und nach Bedarf aktualisiert, modernisiert, verbessert und ergänzt werden, um sicherzustellen, dass sie jederzeit den bewährten Praktiken der Branche entspricht.

Zusätzlich ist der ESM berechtigt, die Zahl der Nutzer, von denen er die Nutzung der ERP-Lösung verlangen kann, zu erhöhen oder anzupassen.

Die offizielle Arbeitssprache des ESM ist Englisch. Die vorgeschlagene ERP-Lösung muss in englischer Sprache verfügbar sein. Zudem werden alle Verwaltungsangelegenheiten mit dem ausgewählten Dienstleister (Verträge, Rechnungslegung, Kundenmanagement usw.) in englischer Sprache abgewickelt.

Wichtig: Für den ESM gelten weder die Richtlinie 2014/24/EU des Europäischen Parlaments und des Rates vom 26.2.2014 noch die Verordnung (EU, Euratom) 2015/1929 des Europäischen Parlaments und des Rates vom 28.10.2015. Der ESM beschafft Lieferungen, Dienstleistungen und Bauarbeiten gemäß der ESM-Beschaffungsrichtlinie, die am 2.5.2016 in Kraft getreten ist und auf der ESM-Website veröffentlicht wurde, in eigenem Namen und auf eigene Rechnung. Weitere Informationen siehe ESM-Website.

Der ESM führt diese Beschaffung im Rahmen eines Verhandlungsverfahrens im Sinne der ESM-Beschaffungsrichtlinie durch. Weitere Informationen sind der ESM-Beschaffungspolitik zu entnehmen.

Weitere Informationen sind den Beschaffungsunterlagen zu entnehmen.

The ESM intends to establish a framework agreement with a single service provider for the provision of an enterprise resource planning solution (‘ERP solution’) as defined below, which must be delivered as software as a service (‘SaaS’).

‘ERP solution’ means an integrated computer-based system used to manage internal and external resources within an organisation, including, but not limited to, tangible assets, financial resources and materials, and human resources. It is an organisation-wide business software solution whose purpose is to facilitate the management of and flow of information between all business functions inside the boundaries of the organisation as well as supporting the connections to and management of suppliers and other outside stakeholders.

‘SaaS’ means a software that is owned, delivered and managed remotely by 1 or more service providers.

The ERP solution selected as a result of this procurement procedure will constitute a core system pursuant to the ESM's IT strategy and will facilitate the carrying out of the ESM's operational mandate. The ERP solution must be capable of supporting, inter alia, the following business functions:

financial accounting, including but not limited to income, expenses, cash management and payment systems, and general ledger,

— management accounting, including but not limited to budgeting and forecasting,

— travel approval workflow and expense management,

— human resources,

— sourcing/procurement/supply chain management/e-tendering,

— customer relationship management,

— project and portfolio management and related organisational planning,

— data processing and reporting services in support to the above business functions.

Additionally, the selected service provider may be asked to provide ancillary services which are required for an effective SaaS delivery of the ERP solution as defined above, including, inter alia, requirements analysis, customisation and integration of the ERP solution, on-site and remote deployment, business process re-engineering, work flow development, training, service desk, hosting services, data handling and validation, user support, ERP solution review process, data migration, validation, loading and storage, and ongoing support and maintenance.

The ESM will decide, at its sole discretion, which modules and functionalities of the ERP solution and which ancillary services required for an effective SaaS delivery of the ERP solution the ESM will order under the framework agreement awarded to the successful service provider. Any such order will be subject to the terms and conditions of the framework agreement.

If during the lifetime of the framework agreement the ESM operational needs grow and the ERP solution evolves so that it, within the scope of the above definition of an ERP solution, covers also the support of other business functions than those listed above, the ESM reserves the right to expand the use of the purchased ERP solution to support such other business functions of the ESM. In such case, the ESM, at its sole discretion, may ask the selected service provider to provide the required additional modules and functionalities in support of such other business functions and any ancillary services which are required for an effective SaaS delivery of such modules and functionalities and any such order will be subject to the terms and conditions of the framework agreement.

The ERP solution selected as a result of this procurement procedure must be, at all times, in accordance with the current state of technology and must be updated, upgraded, enhanced and supplemented as required to ensure that it conforms at all times to best industry practices.

Additionally, the ESM will have the right to add or adjust the number of users that it may require to use the ERP solution.

The ESM's official working language is English. The proposed ERP solution must be available in English. Also, all administrative matters with the selected service provider (contracts, invoicing, account management, etc.) will be dealt with in the English language.

Important: neither Directive 2014/24/EU of the European Parliament and of the Council of 26.2.2014, nor Regulation (EU, Euratom) 2015/1929 of the European Parliament and of the Council of 28.10.2015 apply to the ESM. The ESM procures supplies, services and works on its own behalf and for its own account pursuant to the ESM procurement policy which entered into force on 2.5.2016 and is published on the ESM website. Please visit the ESM website for further information.

This procurement is carried out by the ESM under a negotiated procedure in the meaning of the ESM procurement policy. Please check the ESM procurement policy for further information.

Further information can be found in the procurement documents.

El Mecanismo Europeo de Estabilidad (MEDE) tiene la intención de celebrar un contrato marco con un único proveedor de servicios para la provisión de un sistema de planificación de recursos de la empresa («solución ERP») definido a continuación, que debe entregarse como «software» como servicio («SaaS»).

Una «solución ERP» es un sistema informático integrado que se utiliza para gestionar los recursos externos e internos de una organización, incluyendo, entre otras cosas, los activos materiales, los recursos financieros y los materiales, y los recursos humanos. Se trata de una solución de «software» para empresas para toda la organización cuya finalidad consiste en facilitar la gestión y el flujo de información entre todas las funciones empresariales dentro de los límites de la organización, así como facilitar la gestión y las conexiones con los proveedores y otras partes interesadas exteriores.

«SaaS» es un «software» que pertenece, es entregado y es gestionado de forma remota por 1 o más proveedores de servicios.

La solución ERP seleccionada como resultado de este concurso será un sistema central de conformidad con la estrategia informática del MEDE y facilitará la ejecución del mandato operacional del MEDE. La solución ERP debe ser capaz de apoyar, entre otras cosas, las siguientes funciones empresariales:

— contabilidad financiera, incluyendo, entre otras cosas, los ingresos, los gastos, la gestión del efectivo y los sistemas de pago, y el libro mayor,

— gestión de la contabilidad, incluyendo, entre otras cosas, la preparación de presupuestos y la elaboración de pronósticos,

— gestión de los gastos y flujo de trabajo para la aprobación de viajes,

— recursos humanos,

— adquisiciones/contratación/gestión de la cadena de suministro/licitaciones electrónicas,

— gestión de las relaciones con los clientes,

— gestión de proyectos y carteras y tareas de planificación de la organización conexas,

— servicios de tratamiento de datos y elaboración de informes para apoyar las actividades empresariales mencionadas.

Asimismo, se le podrá solicitar al prestador de servicios seleccionado que preste los servicios auxiliares que sean necesarios para una entrega efectiva de la solución ERP como SaaS tal y como se define anteriormente, incluyendo, entre otras cosas, el análisis de las necesidades, la personalización y la integración de la solución ERP, el despliegue «in situ» y de forma remota, la reorganización de los procesos empresariales, el desarrollo de flujos de trabajo, la impartición de formación, la asistencia técnica, los servicios de alojamiento, la manipulación y validación de datos, el soporte a los usuarios, el proceso de revisión de la solución ERP, la migración de datos, la validación, la carga y el almacenamiento, así como servicios de soporte y mantenimiento permanentes.

El MEDE decidirá, a su entera discreción, qué módulos y funcionalidades de la solución ERP y qué servicios auxiliares necesarios para una entrega efectiva de la solución ERP como SaaS encargará el MEDE en virtud del contrato marco adjudicado al proveedor de servicios seleccionado. Cualquier encargo estará sujeto a los términos y condiciones del acuerdo marco.

Si, durante el período de vigencia del acuerdo marco, las necesidades operacionales del MEDE aumentan y la solución ERP evoluciona para, dentro del ámbito de la definición de una solución ERP expuesta anteriormente, cubrir también el apoyo a otras funciones empresariales distintas a las enumeradas anteriormente, el MEDE se reserva el derecho a ampliar el uso de la solución ERP adquirida para prestar apoyo a otras funciones empresariales del MEDE. En tal caso, el MEDE, a su entera discreción, podrá solicitar al prestador de servicios seleccionado que proporcione módulos y funcionalidades adicionales para prestar apoyo a esas otras funciones empresariales y cualquier servicio auxiliar que sea necesario para una entrega efectiva como SaaS de dichos módulos y funcionalidades, y todo encargo estará sujeto a los términos y condiciones del acuerdo marco.

La solución ERP seleccionada como resultado del presente procedimiento de licitación debe ser, en todo momento, compatible con la tecnología actual, y se deberá actualizar, modernizar, mejorar y complementar según sea necesario a fin de garantizar que se ajusta en todo momento a las mejores prácticas de la industria.

Asimismo, el MEDE tendrá derecho a añadir o a ajustar la cantidad de usuarios que utilizan la solución ERP.

La lengua de trabajo oficial del MEDE es el inglés. La solución ERP propuesta debe estar disponible en inglés. Además, todos las cuestiones administrativas con el proveedor de servicios seleccionado (contratos, facturas, gestión de la contabilidad, etc.) se tratarán en inglés.

Importante: ni la Directiva 2014/24/UE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 26.2.2014, ni el Reglamento (UE, Euratom) 2015/1929 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 28.10.2015, se aplican al MEDE. El MEDE adquiere suministros, servicios y obras en su nombre y por su cuenta de conformidad con su política de contratación, que entró en vigor el 2.5.2016 y está publicada en el sitio web del MEDE. Consulte el sitio web del MEDE para obtener más información.

El MEDE lleva a cabo esta contratación pública en virtud de un procedimiento negociado de conformidad con su política de contratación pública. Consulte la política de contratación pública del MEDE para obtener más información.

Se puede encontrar información adicional en los documentos de la licitación.

Euroopan vakausmekanismi (EVM) aikoo tehdä puitesopimuksen 1 palveluntarjoajan kanssa toiminnanohjausratkaisun (ERP-ratkaisu) toimittamisesta. Kyseinen ratkaisu kuvataan jäljempänä, ja se on toimitettava sovelluspalveluna (software as a service – SaaS).

ERP-ratkaisulla tarkoitetaan integroitua tietokonepohjaista järjestelmää, jota käytetään organisaation sisäisten ja ulkoisten resurssien hallintaan (mukaan luettuina muun muassa aineelliset varat, taloudelliset resurssit ja materiaalit sekä henkilöstöresurssit). Se on organisaation laajuinen liiketoiminnan ohjelmistoratkaisu, jonka tarkoituksena on tiedon hallinnan ja kulun helpottaminen kaikkien liiketoiminnan tehtäväkokonaisuuksien välillä organisaation rajojen sisällä sekä tavarantoimittajia ja muita ulkopuolisia sidosryhmiä koskevien yhteyksien ja kyseisten sidosryhmien hallinnan tukeminen.

Sovelluspalvelulla (SaaS) tarkoitetaan ohjelmistoa, jonka omistaa, toimittaa ja jota hallinnoi etänä 1 tai useampi palveluntarjoaja.

Tämän hankintamenettelyn seurauksena valittu ERP-ratkaisu muodostaa EVM:n tietotekniikkastrategian mukaisen keskeisen järjestelmän sekä helpottaa EVM:n operatiivisten toimien suorittamista. ERP-ratkaisun avulla on pystyttävä tukemaan muun muassa seuraavia liiketoiminnan tehtäväkokonaisuuksia:

— liikekirjanpito, mukaan luettuina muun muassa tulot, menot, kassanhallinta ja maksujärjestelmät sekä pääkirja,

— sisäinen laskentatoimi, mukaan luettuina muun muassa budjetointi ja ennusteet,

— matkojen hyväksyntää koskeva työnkulku ja kulujen hallinta,

— henkilöstöresurssit,

— materiaalinhankinnat / hankinnat / toimitusketjun hallinta / sähköinen tarjoaminen,

— asiakassuhteiden hallinta,

— hankkeiden johtaminen ja salkunhoito sekä niihin liittyvä organisatorinen suunnittelu,

— tietojen käsittelyyn ja raportointiin liittyvät palvelut edellä mainittujen liiketoiminnan tehtäväkokonaisuuksien tukemiseksi.

Lisäksi valittua palveluntarjoajaa voidaan pyytää toimittamaan oheispalveluja, jotka ovat tarpeen ERP-ratkaisun tehokasta sovelluspalveluna suoritettavaa toimitusta varten edellä kuvatun mukaisesti. Kyseisiä palveluja ovat muun muassa vaatimusten analysointi, ERP-ratkaisun räätälöinti ja integrointi, kohteessa ja etänä suoritettava käyttöönotto, liiketoimintaprosessien uudelleensuunnittelu, työnkulun kehittäminen, koulutus, palvelupiste, isännöintipalvelut, tietojen käsittely ja validointi, käyttäjätuki, ERP-ratkaisun arviointiprosessi, tietojen siirto, validointi, lataaminen ja varastointi sekä jatkuva tuki ja ylläpito.

EVM ratkaisee yksinomaisella päätöksellään, mitä ERP-ratkaisun moduuleja ja toimintoja ja mitä ERP-ratkaisun tehokasta sovelluspalveluna suoritettavaa toimitusta varten vaadittuja oheispalveluja EVM tilaa sopimusosapuoleksi valitun palveluntarjoajan kanssa tehdyn puitesopimuksen yhteydessä. Kaikkiin kyseisiin tilauksiin sovelletaan puitesopimuksen ehtoja.

Mikäli puitesopimuksen kestoaikana EVM:n operatiiviset tarpeet kasvavat ja ERP-ratkaisu kehittyy niin, että se käsittää (edellä annetun ERP-ratkaisun määritelmän puitteissa) myös muiden kuin edellä lueteltujen liiketoiminnan tehtäväkokonaisuuksien tuen, EVM varaa oikeuden laajentaa hankitun ERP-ratkaisun käyttöä niin, että sillä tuetaan kyseessä olevia muita EVM:n liiketoiminnan tehtäväkokonaisuuksia. Tällaisessa tapauksessa EVM voi yksinomaisella päätöksellään pyytää valittua palveluntarjoajaa toimittamaan tarpeelliset ylimääräiset moduulit ja toiminnot, joilla tuetaan kyseisiä muita liiketoiminnan tehtäväkokonaisuuksia, sekä mitkä tahansa lisäpalvelut, jotka ovat tarpeen kyseisten moduulien tai toimintojen tehokasta sovelluspalveluna suoritettavaa toimitusta varten. Kaikkiin kyseisiin tilauksiin sovelletaan puitesopimuksen ehtoja.

Tämän hankintamenettelyn seurauksena valitun ERP-ratkaisun on oltava aina ajantasaisella tekniikan tasolla ja sitä on päivitettävä, kehitettävä, parannettava ja täydennettävä sen mukaan, mitä vaaditaan teollisuuden parhaiden käytäntöjen noudattamiseksi kaikkina aikoina.

Lisäksi EVM:llä on oikeus kasvattaa tai muuttaa niiden käyttäjien lukumäärää, joiden se voi edellyttää käyttävän ERP-ratkaisua.

EVM:n virallinen työkieli on englanti. Ehdotetun ERP-ratkaisun on oltava saatavilla englanniksi. Myös kaikki valitun palveluntarjoajan kanssa käsiteltävät hallinnolliset asiat (sopimukset, laskutus, tilinhoito jne.) suoritetaan englannin kielellä.

Huom. EVM:ään ei sovelleta 26.2.2014 annettua Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiiviä 2014/24/EU eikä 28.10.2015 annettua Euroopan parlamentin ja neuvoston asetusta (EU, Euratom) 2015/1929. EVM tekee tavaroita, palveluja ja töitä koskevat hankinnat omasta puolestaan EVM:n hankintoja koskevan politiikan mukaisesti. Politiikka on tullut voimaan 2.5.2016 ja julkaistu EVM:n verkkosivustolla. Katso lisätiedot EVM:n verkkosivustolta.

EVM toteuttaa tämän hankinnan EVM:n hankintoja koskevassa politiikassa tarkoitetun mukaisella neuvottelumenettelyllä. Katso lisätiedot EVM:n hankintoja koskevaan politiikkaan liittyvästä asiakirjasta.

Lisätietoja on hankinta-asiakirjoissa.

Le MES envisage de conclure un accord-cadre avec un prestataire de services unique en vue de la fourniture d'une solution de planification des ressources d'entreprise («solution ERP») telle que définie ci-après, sur la base d'un logiciel en tant que service («SaaS»).

Une «solution ERP» désigne un système informatique intégré utilisé pour gérer les ressources internes et externes au sein d'une organisation, y compris notamment les actifs corporels, les ressources financières, les matériaux et les ressources humaines. Il s'agit d'une solution logicielle d'entreprise englobant toute l'organisation dont l'objectif est de faciliter la gestion et le flux d'informations entre toutes les fonctions opérationnelles au sein de l'organisation ainsi que de contribuer à l'établissement de liens avec les fournisseurs et d'autres partenaires extérieurs et à leur gestion.

«SaaS» désigne un logiciel qui est détenu, fourni et géré à distance par 1 ou plusieurs prestataires de services.

La solution ERP sélectionnée à l'issue de la présente procédure d'appel d'offres constituera un système de base conformément à la stratégie informatique du MES et facilitera l'exécution de son mandat opérationnel. La solution ERP devra notamment être en mesure de soutenir les fonctions opérationnelles suivantes:

— comptabilité financière, notamment revenus, dépenses, systèmes de gestion des espèces et de paiement, grand livre général,

— comptabilité de gestion, notamment budgétisation et prévision,

— gestion des flux d'autorisations de déplacements et des dépenses,

— ressources humaines,

— localisation de ressources/approvisionnement/gestion de chaîne d'approvisionnement/passation de marchés en ligne,

— gestion des relations avec les clients,

— gestion de projets et de portefeuille et planification organisationnelle connexe,

— services de traitement de données et d'établissement de rapports en soutien aux fonctions opérationnelles susmentionnées.

Le prestataire de services sélectionné pourra en outre être tenu de fournir des services auxiliaires qui sont requis en vue d'une mise en œuvre efficace de la solution ERP sur la base d'un logiciel en tant que service (SaaS), comme défini ci-dessus, notamment l'analyse des besoins, la personnalisation et l'intégration de la solution ERP, le déploiement sur site et à distance, la reconception des processus opérationnels, le développement des flux de travail, la formation, les services d'assistance, les services d'hébergement, le traitement et la validation de données, le soutien des utilisateurs, le processus d'examen de la solution ERP, la migration, la validation, le chargement et le stockage de données, le soutien et la maintenance continus.

Le MES décidera sur une base discrétionnaire des modules et des fonctionnalités de la solution ERP ainsi que des services auxiliaires requis en vue d'une mise en œuvre efficace de la solution ERP sur la base d'un logiciel en tant que service (SaaS) qu'il commandera en vertu de l'accord-cadre attribué au prestataire de services retenu. Toute commande de ce type sera soumise aux conditions de l'accord-cadre.

Au cours de la durée de l'accord-cadre, en cas d'augmentation des besoins opérationnels du MES et d'évolution de la solution ERP au point de couvrir également le soutien de fonctions opérationnelles autres que celles énumérées ci-dessus, dans le cadre de la définition susmentionnée d'une solution ERP, le MES se réserve le droit d'étendre l'utilisation de la solution ERP acquise au soutien de ces autres fonctions opérationnelles du MES. Dans ce cas, le MES pourra, sur une base discrétionnaire, demander au prestataire de services sélectionné de fournir les modules et fonctionnalités supplémentaires requis pour soutenir ces autres fonctions opérationnelles, ainsi que tout service auxiliaire requis en vue d'une mise en œuvre efficace de ces modules et fonctionnalités sur la base d'un logiciel en tant que service (SaaS). Toute commande de ce type sera soumise aux conditions de l'accord-cadre.

La solution ERP sélectionnée à l'issue de la présente procédure d'appel d'offres devra toujours correspondre à l'état actuel de la technologie et faire l'objet des mises à jour, modernisations, améliorations et ajouts requis pour assurer sa conformité permanente avec les meilleures pratiques industrielles.

Le MES sera en outre habilité à augmenter ou à adapter le nombre d'utilisateurs susceptibles d'avoir besoin d'utiliser la solution ERP.

La langue de travail officielle du MES est l'anglais. La solution ERP proposée devra être disponible en anglais. Toutes les questions administratives avec le prestataire de services sélectionné (contrats, facturation, gestion de compte, etc.) seront également traitées en anglais.

Important: ni la directive 2014/24/UE du Parlement européen et du Conseil du 26.2.2014 ni le règlement (UE, Euratom) 2015/1929 du Parlement européen et du Conseil du 28.10.2015 ne s'appliquent au MES. Le MES procède à l'acquisition des fournitures, services et travaux en son nom propre et pour son propre compte, conformément à la politique d'acquisition du MES entrée en vigueur le 2.5.2016 et publiée sur son site internet. Prière de consulter le site internet du MES pour de plus amples renseignements.

Le présent marché est lancé par le MES sous la forme d'une procédure négociée, conformément à la politique d'acquisition du MES. Prière de consulter la politique d'acquisition du MES pour de plus amples renseignements.

De plus amples renseignements figurent dans le dossier d'appel d'offres.

Ο ΕΜΣ προτίθεται να συνάψει μια συμφωνία-πλαίσιο με έναν μεμονωμένο παροχέα υπηρεσιών για την παροχή μιας λύσης σχεδιασμού επιχειρηματικών πόρων («λύση ERP») όπως περιγράφεται κατωτέρω, η οποία πρέπει να παρασχεθεί με τη μορφή λογισμικού ως υπηρεσίας («SaaS»).

Η «λύση ERP» σημαίνει ένα ολοκληρωμένο σύστημα βάσει υπολογιστή το οποίο χρησιμοποιείται για τη διαχείριση των εσωτερικών και εξωτερικών πόρων εντός ενός οργανισμού, συμπεριλαμβανομένων, ενδεικτικά, των υλικών περιουσιακών στοιχείων, των χρηματοοικονομικών πόρων και υλικών, και των ανθρώπινων πόρων. Αποτελεί μια λύση επιχειρηματικού λογισμικού σε επίπεδο οργανισμού η οποία αποσκοπεί στη διευκόλυνση της διαχείρισης και της ροής πληροφοριών μεταξύ όλων των επιχειρηματικών λειτουργιών εντός των ορίων του οργανισμού, καθώς και στην υποστήριξη των συνδέσεων και της διαχείρισης των προμηθευτών και άλλων εξωτερικών ενδιαφερόμενων φορέων.

Ο όρος «SaaS» σημαίνει ένα λογισμικό το οποίο ανήκει σε, παρέχεται και αποτελεί αντικείμενο απομακρυσμένης διαχείρισης από 1 ή περισσότερους παρόχους υπηρεσιών.

Η λύση ERP που θα επιλεγεί ως αποτέλεσμα της παρούσας διαδικασίας διαγωνισμού θα αποτελέσει ένα κεντρικό σύστημα σύμφωνα με τη στρατηγική ΤΠ του ΕΜΣ και θα διευκολύνει την εκτέλεση της επιχειρησιακής εντολής του ΕΜΣ. Η λύση ERP πρέπει να παρέχει τη δυνατότητα υποστήριξης, μεταξύ άλλων, των ακόλουθων επιχειρηματικών λειτουργιών:

— χρηματοοικονομική λογιστική, συμπεριλαμβανομένων ενδεικτικά των εσόδων, των εξόδων, των συστημάτων διαχείρισης ταμειακών διαθεσίμων και πληρωμών, και του γενικού καθολικού,

— λογιστική διαχείρισης, συμπεριλαμβανομένης ενδεικτικά της κατάρτισης προϋπολογισμού και της πρόβλεψης,

— διαχείριση ροής εργασιών έγκρισης ταξιδιών και διαχείριση δαπανών,

— ανθρώπινοι πόροι,

— διαχείριση προμηθειών/συμβάσεων/αλυσίδας εφοδιασμού/ηλεκτρονική υποβολή προσφορών,

— διαχείριση σχέσεων με τους πελάτες,

— διαχείριση σχεδίων και χαρτοφυλακίου και σχετικός οργανωτικός σχεδιασμός,

— υπηρεσίες επεξεργασίας δεδομένων και αναφοράς για την υποστήριξη των ανωτέρω επιχειρηματικών λειτουργιών.

Επιπλέον, ο επιλεγείς πάροχος υπηρεσιών ενδέχεται να κληθεί να παράσχει βοηθητικές υπηρεσίες οι οποίες απαιτούνται για την αποτελεσματική παράδοση του λογισμικού SaaS της λύσης ERP όπως ορίζεται ανωτέρω, συμπεριλαμβανομένων, μεταξύ άλλων, των εξής: ανάλυση απαιτήσεων, προσαρμογή και ενσωμάτωση της λύσης ERP, επιτόπια και απομακρυσμένη ανάπτυξη, ανασχεδιασμός των επιχειρηματικών διαδικασιών, ανάπτυξη ροής εργασιών, κατάρτιση, γραφείο εξυπηρέτησης, υπηρεσίες φιλοξενίας, διαχείριση και επικύρωση δεδομένων, υποστήριξη χρηστών, διαδικασία αναθεώρησης της λύσης ERP, μετεγκατάσταση, επικύρωση, φόρτωση και αποθήκευση δεδομένων και συνεχής υποστήριξη και συντήρηση.

Ο ΕΜΣ θα αποφασίσει, κατά τη διακριτική του ευχέρεια, ποιες μονάδες και λειτουργίες της λύσης ERP και ποιες βοηθητικές υπηρεσίες που απαιτούνται για την αποτελεσματική παράδοση του λογισμικού SaaS της λύσης ERP θα παραγγείλει εντός της συμφωνίας-πλαίσιο που θα ανατεθεί στον επιλεγέντα πάροχο υπηρεσιών. Οποιαδήποτε παραγγελία θα υπόκειται στους όρους και τις προϋποθέσεις της συμφωνίας-πλαίσιο.

Εάν κατά τη διάρκεια της συμφωνίας-πλαίσιο αυξηθούν οι επιχειρησιακές ανάγκες του ΕΜΣ και εξελιχθεί η λύση ERP έτσι ώστε, στο πλαίσιο του πεδίου εφαρμογής του ανωτέρω ορισμού της λύσης ERP, να καλύπτει επίσης την υποστήριξη άλλων επιχειρηματικών λειτουργιών εκτός από αυτές που αναφέρονται ανωτέρω, ο ΕΜΣ επιφυλάσσεται του δικαιώματος να επεκτείνει τη χρήση της αγορασθείσας λύσης ERP για την υποστήριξη άλλων σχετικών επιχειρηματικών λειτουργιών του ΕΜΣ. Στην περίπτωση αυτή, ο ΕΜΣ, κατά τη διακριτική του ευχέρεια, ενδέχεται να ζητήσει από τον επιλεγέντα πάροχο υπηρεσιών να παράσχει τις απαιτούμενες πρόσθετες μονάδες και λειτουργίες για την υποστήριξη των σχετικών λοιπών επιχειρηματικών λειτουργιών, καθώς και οποιεσδήποτε βοηθητικές υπηρεσίες που απαιτούνται για την αποτελεσματική παράδοση του λογισμικού SaaS των εν λόγω μονάδων και λειτουργιών, ενώ οποιαδήποτε παραγγελία θα υπόκειται στους όρους και τις προϋποθέσεις της συμφωνίας-πλαίσιο.

Η λύση ERP που θα επιλεγεί ως αποτέλεσμα της παρούσας διαδικασίας διαγωνισμού πρέπει, ανά πάσα στιγμή, να συμφωνεί με την τρέχουσα εξέλιξη της τεχνολογίας και πρέπει να ενημερώνεται, να αναβαθμίζεται, να βελτιώνεται και να συμπληρώνεται όπως απαιτείται προκειμένου να διασφαλιστεί ότι συμμορφώνεται ανά πάσα στιγμή με τις βέλτιστες πρακτικές του κλάδου.

Επιπλέον, ο ΕΜΣ θα έχει το δικαίωμα να προσθέτει χρήστες ή να προσαρμόζει τον αριθμό των χρηστών που απαιτούνται για τη χρήση της λύσης ERP.

Η επίσημη γλώσσα εργασίας του ΕΜΣ είναι τα αγγλικά. Η προτεινόμενη λύση ERP πρέπει να είναι διαθέσιμη στα αγγλικά. Επίσης, η διαχείριση όλων των διοικητικών ζητημάτων με τον επιλεγέντα πάροχο υπηρεσιών (συμβάσεις, τιμολόγηση, διαχείριση λογαριασμών, κ.λπ.) θα γίνεται στην αγγλική γλώσσα.

Προσοχή: δεν ισχύει η οδηγία 2014/24/EΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 26.2.2014, ούτε ο κανονισμός (ΕΕ, Ευρατόμ) 2015/1929 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 28.10.2015, για τον ΕΜΣ. Ο ΕΜΣ αναθέτει συμβάσεις για προμήθειες, υπηρεσίες και εργασίες εκ μέρους και για λογαριασμό του ιδίου σύμφωνα με την πολιτική του ΕΜΣ περί ανάθεσης συμβάσεων η οποία τέθηκε σε ισχύ στις 2.5.2016 και δημοσιεύεται στον δικτυακό τόπο του ΕΜΣ. Παρακαλείσθε να επισκεφθείτε τον δικτυακό τόπο του ΕΜΣ για περαιτέρω πληροφορίες.

Ο παρών διαγωνισμός θα διεξαχθεί από τον ΕΜΣ μέσω διαδικασίας με διαπραγμάτευση κατά την έννοια της πολιτικής του ΕΜΣ περί ανάθεσης συμβάσεων. Παρακαλείσθε να ελέγξετε την πολιτική του ΕΜΣ περί ανάθεσης συμβάσεων για περαιτέρω πληροφορίες.

Περαιτέρω πληροφορίες διατίθενται στα έγγραφα διαγωνισμού.

Il MES intende stipulare un accordo quadro con un singolo prestatore di servizi per la fornitura di una soluzione relativa alla pianificazione delle risorse aziendali («soluzione ERP»), come precisato di seguito, che deve essere consegnata sotto forma di software come servizio [software as a service («SaaS»)].

Per «soluzione ERP» s'intende un sistema integrato computerizzato utilizzato per gestire risorse interne ed esterne all'interno di un'organizzazione, ivi comprese, ma non esclusivamente, le immobilizzazioni materiali, le risorse finanziarie e materiali e le risorse umane. È una soluzione software gestionale a livello di organizzazione, il cui obiettivo consiste nell'agevolare la gestione di tutte le mansioni aziendali e il flusso di informazioni fra le stesse all'interno dei confini dell'organizzazione e nel sostenere i collegamenti con i fornitori e altri soggetti interessati esterni e la gestione di questi.

Per «SaaS» s'intende un software che è di proprietà, consegnato e gestito a distanza da 1 o più prestatori di servizi.

La soluzione ERP selezionata in seguito alla presente procedura d'appalto costituirà un sistema centrale conformemente alla strategia informatica del MES e agevolerà la realizzazione del mandato operativo del MES. La soluzione ERP deve essere in grado di supportare, tra l'altro, le seguenti mansioni aziendali:

— contabilità generale, in particolare, ma non esclusivamente, le entrate, le spese, la gestione della tesoreria e i sistemi di pagamento, e il libro mastro,

— contabilità gestionale, comprese, ma non esclusivamente, elaborazione del bilancio e previsioni,

— flusso di lavoro per l'approvazione di viaggi e gestione delle spese,

— risorse umane,

— fonti/appalti/gestione della catena di approvvigionamento/e-tendering,

— gestione delle relazioni con i clienti,

— gestione del progetto e del portafoglio e relativa pianificazione organizzativa,

— elaborazione di dati e servizi di rendicontazione a supporto delle mansioni aziendali di cui sopra.

Inoltre, al prestatore di servizi selezionato potrà essere richiesto di prestare servizi accessori necessari per una efficace consegna «SaaS» della «soluzione ERP» di cui sopra, compresi, tra l'altro, analisi di requisiti, personalizzazione e integrazione della «soluzione ERP», impiego a distanza e in loco, reingegnerizzazione di processi aziendali, sviluppo del flusso di lavoro, formazione, sportello di assistenza, servizi di hosting, gestione di dati e convalida, assistenza all'utente, processo di revisione della «soluzione ERP», trasferimento di dati, convalida, caricamento e memorizzazione, e supporto e manutenzione continui.

Il MES deciderà, a sua esclusiva discrezione, quali moduli e funzionalità della «soluzione ERP» e quali servizi ausiliari necessari per una efficace consegna «SaaS» della «soluzione ERP» ordinerà nell'ambito dell'accordo quadro aggiudicato al prestatore di servizi selezionato. Ciascun ordine sarà soggetto ai termini e alle condizioni dell'accordo quadro.

Se, durante l'intera durata dell'accordo quadro, le esigenze operative del MES aumentano e la «soluzione ERP» evolve in modo tale che, nell'ambito della definizione di cui sopra di una «soluzione ERP», copra anche il supporto di altre mansioni aziendali rispetto a quelle sopra elencate, l'ESM si riserva il diritto di estendere l'uso della «soluzione ERP» acquistata a supporto di altre mansioni aziendali del MES. In tal caso, il MES, a sua esclusiva discrezione, potrà chiedere al prestatore di servizi selezionato di fornire i necessari moduli e funzionalità aggiuntivi a sostegno di tali altre mansioni aziendali ed eventuali servizi accessori necessari per un'efficace consegna «SaaS» di tali moduli e funzionalità e ciascun ordine sarà soggetto ai termini e alle condizioni del contratto quadro.

La «soluzione ERP» selezionata a seguito della presente procedura d'appalto deve essere, in qualsiasi momento, conforme all'attuale stato della tecnologia e deve essere aggiornata, potenziata, rafforzata e completata, come richiesto, onde assicurarne la conformità in ogni momento alle migliori pratiche del settore.

Inoltre, il MES avrà il diritto di aggiungere o modificare il numero di utenti che potrebbero dover utilizzare la «soluzione ERP».

La lingua di lavoro ufficiale del MES è l'inglese. La «soluzione ERP» proposta deve essere disponibile in lingua inglese. Inoltre, tutti gli aspetti amministrativi con il prestatore di servizi selezionato (contratti, fatturazione, gestione contabile ecc.) saranno trattati in lingua inglese.

Importante: né la direttiva 2014/24/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26.2.2014, né il regolamento (UE, Euratom) n. 2015/1929 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 28.10.2015, si applicano al MES. Il MES acquista forniture, servizi e lavori a proprio nome e per proprio conto conformemente alla politica degli appalti del MES entrata in vigore il 2.5.2016 e pubblicata sul sito web del MES. Si prega di consultare il sito web del MES per ulteriori informazioni.

Il presente appalto è indetto dal MES nell'ambito di una procedura negoziata conformemente alla politica degli appalti del MES. Per ulteriori informazioni, si prega di controllare la politica degli appalti del MES.

Ulteriori informazioni figurano nei documenti di gara.

Het ESM wil een raamovereenkomst sluiten met 1 dienstverlener voor het aanbieden van een ERP-oplossing (Enterprise Resource Planning — bedrijfsmiddelenplanning) zoals hierna omschreven. Deze oplossing moet worden verleend als een „Software as a service”-dienst (SaaS).

Een ERP-oplossing is een geïntegreerd en computerondersteund systeem dat wordt gebruikt voor het beheren van interne en externe middelen binnen een organisatie, met inbegrip van, maar niet beperkt tot, vaste activa, financiële middelen en materialen, human resources. Het is een organisatiebrede bedrijfssoftwareoplossing voor het vergemakkelijken van het beheer van en de informatiestroom tussen alle bedrijfsfuncties binnen de grenzen van de organisatie alsook voor het ondersteunen van de connecties met en het management van leveranciers en andere externe belanghebbenden.

SaaS is software die in het bezit is van, wordt geleverd en op afstand wordt beheerd door 1 of meerdere dienstverleners.

De ERP-oplossing die als gevolg van deze aanbestedingsprocedure is geselecteerd, is volgens de IT-strategie van het ESM een kernsysteem waarmee het operationele mandaat van het ESM gemakkelijker kan worden uitgevoerd. De ERP-oplossing moet onder andere de volgende economische functies kunnen ondersteunen:

— financiële boekhouding, met inbegrip van, maar niet beperkt tot, inkomsten, uitgaven, kasbeheer en betalingssystemen, alsook algemeen register,

— management accounting, met inbegrip van, maar niet beperkt tot, budgettering en forecast,

— workflow voor reisgoedkeuring en uitgavenbeheer,

— human resources,

— sourcing/procurement/supply chain management/e-tendering,

— crm (klantenrelatiebeheer),

— project- en portefeuillebeheer en bijbehorende organisatorische planning,

— gegevensverwerkings- en verslagleggingsdiensten ter ondersteuning van de hiervoor vermelde bedrijfsfuncties.

De geselecteerde dienstverlener kan bovendien worden verzocht aanvullende diensten te verlenen die nodig zijn voor een doeltreffende SaaS-levering van de ERP-oplossing zoals hierboven omschreven, met inbegrip van, onder meer: analyse van de vereisten, klantspecifieke aanpassing en integratie van de ERP-oplossing, opstelling ter plaatse en op afstand, BPR, workflowontwikkeling, opleiding, servicedesk, hostingdiensten, gegevensverwerking en -validatie, gebruikersondersteuning, herzieningsproces voor de ERP-oplossing, datamigratie, validatie, laden en opslaan, alsook lopend(e) ondersteuning en onderhoud.

Het ESM zal naar eigen goeddunken beslissen welke modules en functionaliteiten van de ERP-oplossing en welke aanvullende diensten die nodig zijn voor een doeltreffende SaaS-levering van de ERP-oplossing het ESM zal bestellen in het kader van de raamovereenkomst die aan de geselecteerde dienstverlener wordt gegund. Een dergelijke bestelling valt onder de voorwaarden van de raamovereenkomst.

Indien gedurende de looptijd van de raamovereenkomst het ESM meer operationele behoeften heeft en de ERP-oplossing zich zo ontwikkelt dat ze, in het kader van de bovengenoemde omschrijving van een ERP-oplossing, ook de ondersteuning dekt van andere bedrijfsfuncties dan degene die hierboven zijn beschreven, dan behoudt het ESM zich het recht voor het gebruik van de aangekochte ERP-oplossing uit te breiden om die andere bedrijfsfuncties van het ESM te ondersteunen. In dergelijk geval kan het ESM de geselecteerde dienstverlener naar eigen goeddunken vragen de vereiste aanvullende modules en functies te verstrekken ter ondersteuning van andere bedrijfsfuncties en aanvullende diensten die nodig zijn voor een effectieve SaaS-levering van dergelijke modules en functionaliteiten. Een dergelijke bestelling zal onder de voorwaarden van de raamovereenkomst vallen.

De ERP-oplossing die als gevolg van deze aanbestedingsprocedure is geselecteerd, moet te allen tijde in overeenstemming zijn met de huidige stand van de technologie en moet zoals vereist zijn geüpdatet, geüpgraded, verbeterd en aangevuld zodat ze altijd in overeenstemming is met de beste industriële praktijken.

Bovendien heeft het ESM het recht om gebruikers toe te voegen of het aantal gebruikers aan te passen die de ERP-oplossing moeten gebruiken.

De officiële werktaal van het ESM is het Engels. De voorgestelde ERP-oplossing moet in het Engels beschikbaar zijn. Alle administratieve zaken met de geselecteerde dienstverlener (contractanten, factuur, accountbeheer enz.) moeten in het Engels worden behandeld.

Belangrijk: noch Richtlijn 2014/24/EU van het Europees Parlement en de Raad van 26.2.2014, noch Verordening (EU, Euratom) 2015/1929 van het Europees Parlement en de Raad van 28.10.2015 zijn van toepassing op het ESM. Het ESM verwerft leveringen, diensten en werken uit eigen naam en voor eigen rekening in overeenstemming met het aanbestedingsbeleid van het ESM, dat in werking is getreden op 2.5.2016 en is bekendgemaakt op de ESM-website. Gelieve de ESM-website te raadplegen voor meer informatie.

Deze aanbesteding wordt uitgevoerd door het ESM in het kader van een onderhandelingsprocedure in de zin van het ESM-aanbestedingsbeleid. Gelieve het ESM-aanbestedingsbeleid te raadplegen voor meer informatie.

Nadere informatie is te vinden in de aanbestedingsstukken.

O MEE pretende celebrar um acordo-quadro com um único prestador de serviços para o fornecimento de uma solução de planeamento de recursos empresariais («solução ERP») conforme definido abaixo, que deverá ser entregue sob a forma de software enquanto um serviço («SaaS»).

Uma «solução ERP» consiste num sistema informático integrado utilizado para gerir recursos internos e externos numa organização, incluindo, sem caráter limitativo, ativos tangíveis, recursos financeiros e materiais e recursos humanos. É uma solução de software empresarial a nível organizacional cuja finalidade consiste em facilitar a gestão e o fluxo de informação entre todas as funções empresariais dentro dos limites da organização, bem como apoiar as ligações e a gestão de fornecedores e outros intervenientes externos.

Por «SaaS» entende-se um software que é detido, fornecido e gerido remotamente por 1 ou mais prestadores de serviços.

A solução ERP selecionada como resultado do presente concurso constituirá um sistema principal nos termos da estratégia informática do MEE e facilitará a execução do mandato operacional do MEE. A solução ERP deve ser capaz de apoiar, nomeadamente, as seguintes funções empresariais:

— contabilidade financeira, incluindo, sem caráter limitativo, rendimentos, despesas, gestão da tesouraria e sistemas de pagamento e razão geral,

— contabilidade de gestão, incluindo, sem caráter limitativo, a orçamentação e previsão,

— gestão de despesas e fluxo de trabalho de aprovação de viagens,

— recursos humanos,

— contratação/aquisição/gestão da cadeia de fornecimento/contratação pública eletrónica,

— gestão de relacionamentos com o cliente,

— gestão de carteiras e projetos e planeamento organizacional relacionado,

— serviços de informação e processamento de dados em apoio às funções empresariais supramencionadas.

Adicionalmente, o prestador de serviços selecionado poderá ser convidado a prestar serviços conexos, necessários para um fornecimento «SaaS» eficaz da solução ERP conforme definido supra, incluindo, entre outros, a análise de requisitos, a personalização e integração da solução ERP, a implantação remota e no local, a reestruturação de processos empresariais, o desenvolvimento do fluxo de trabalho, a formação, serviços de assistência técnica, serviços de alojamento, a validação e tratamento de dados, o apoio aos utilizadores, o processo de revisão da solução ERP, a migração, validação, carregamento e armazenamento de dados e o apoio e manutenção contínuos.

O MEE decidirá, à sua discrição, quais os módulos e as funcionalidades da solução ERP e quais os serviços conexos necessários para um fornecimento «SaaS» eficaz da solução ERP que serão encomendados pelo MEE no âmbito do acordo-quadro adjudicado ao prestador de serviços selecionado.

Vending machines

Europa-Kommissionen | Published October 20, 2017
Winner
Automat' Services Sàrl
cpvs
42968100, 15980000, 15842220, 15860000

Form </s> </s> </s> </s> </s> </s> </s> </s> </s> </s> </s> </s> </s> </s> </s> </s> </s> </s> </s> </s> </s> </s> </s> </s> </s> </s> </s> </s> </s> </s> </s> </s> </s> </s> </s> </s> </s> </s> </s> </s> </s> </s> </s> </s> </s> Form Euro Euro Euro Euro Euro Euro Euro Euro Euro Euro Euro Euro Euro Euro Euro Euro Euro Euro Euro Euro Euro Euro Euro Euro Euro Euro Euro Euro Euro Euro

Den estimerede værdi i punkt II.1.7 og V.2.4 er den estimerdee indtægt i hele koncessionens varighed, når den estimerede omsætning er 2 000 000 EUR (eksklusive moms).

Inden for rammerne af denne koncession vil kontrahenten være ansvarlig for at levy for tjenester, der er nødvendige for den overordnede forvaltning af salgsautomater, som denne har leveret, og navnlig:

- leasing, installing, forbindelse og operation testing af energieffektive, miljøvenlige salgsautomater

- leving af salgsautomater til føde- og drikkevarer samt til bortskaffelse af affald (packagebokse osv.)

- regelmæssig vedligeholdelse af salgsautomater (kontrol af funktionsdygtighed, teknisk vedligeholdelse, intern og ekstern rengøring, desinfektion) samt bortskaffelse af affald

- tilkaldelse, reparation, udskiftning af dele og af eventual defekte salgsautomater

- overvågning og inspektion af kvalitet, hygienjne og sikkerhed

- administrativ og finansiel styring

- eftersalgsservice.

Kontrahenten skal installere salgsautomater til 3 typer af produkter:

- varme drikkevarer (kaffe, te, varm chokolade osv.)

- kolde drikkevarer (vand, læskedrikke, frugtsafter)

- snacks (søde og salte produkter).

Der vorliegende Auftrag betrifft einen Konzessionsvertrag über die Bereitstellung von Flächen zur Installation von Automaten für den Verkauf von Getränken und Lebensmitteln in den von der Europäischen Kommission im Großherzogtum Luxemburg genutzten Gebäuden.

Der unter Ziffer II.1.7) and V.2.4) veranschlagte Wert entspricht dem geschätzten Betrag der Bareinnahmen während der gesamten Konzessionsdauer, während der geschätzte Umsatz 2 000 000 EUR (ohne MwSt.) Beträgt.

Im Rahmen dieser Lizenz erbringt der Auftragnehmer in ...

Vending machines

Europa-Kommissionen | Published May 24, 2017  -  Deadline June 27, 2017
cpvs
42968100, 15980000, 15842220, 15860000

Form Form Form Form Form Euro Euro Euro Euro Euro Euro Euro Euro Euro Euro Euro Euro Euro Euro Euro Euro Euro Euro Euro Euro Euro Euro Euro Euro Euro Euro Euro Euro Euro Euro Euro Euro Euro Euro.

II.1.5 udgør den anslåede omsætning for hele koncessionens varighed.

Inden for rammerne af denne koncession vil kontrahenten være ansvarlig for at levy for tjenester, der er nødvendige for den overend ford somtning af salgsautomater, som denne har leveret, og navnlig:

- leasing, installing, forbindelse og operation testing af energieffektive, miljøvenlige salgsautomater

- leving af salgsautomater til føde- og drikkevarer samt til bortskaffelse af affald (packagebokse osv.)

- regelmæssig vedligeholdelse af salgsautomater (kontrol af funktionsdygtighed, teknisk vedligeholdelse, intern og ekstern rengøring, desinfektion) samt bortskaffelse af affald

- tilkaldelse, reparation, udskiftning af dele og af eventual defekte salgsautomater

- overvågning og inspektion af kvalitet, hygienjne og sikkerhed

- administrativ og finansiel styring

- eftersalgsservice.

Kontrahenten skal installere salgsautomater til 3 typer af produkter:

- varme drikkevarer (kaffe, te, varm chokolade osv.)

- kolde drikkevarer (vand, læskedrikke, frugtsafter)

- snacks (søde og salte produkter).

Der vorliegende Auftrag betrifft einen Konzessionsvertrag über die Bereitstellung von Flächen zur Installation von Automaten für den Verkauf von Getränken und Lebensmitteln in den von der Europäischen Kommission im Großherzogtum Luxemburg genutzten Gebäuden.

Der veranschlagte Wert unter Ziffer II.1.5) For the Commission For the Government of the Netherlands

Im Rahmen dieser Konzession erbringt der Auftragnehmer in eigener Vererwortung sämtliche für den gesamten Betrieb und die Verwaltung der von ihm bereitgestellten Automaten erforderlichen Leistungen, und zwar insbeson ...

Support to the mid-term evaluation of the nuclear decommissioning assistance programme

Europa-Kommissionen, Directorate-General for Energy, Directorate D — Nuclear Energy, Safety and ITER | Published April 29, 2017
Winner
Ernst &amp; Young Advisory
cpvs
79900000

Kontrahenten skal forsyne Europa-Kommissionen med de nødvendige oplysninger til forberedelse af midtvejsevalueringsrapporten for bistandsprogrammet til nuklear dekommissionering til Europa-Parlamentet og Rådet inden udgangen af 2017.

Kontrahenten skal forsyne Europa-Kommissionen med de nødvendige oplysninger til forberedelse af midtvejsevalueringsrapporten for bistandsprogrammet til nuklear dekommissionering til Europa-Parlamentet og Rådet inden udgangen af 2017.

Evalueringen omfatter gennemførelsen af bistandsprogrammet til nuklear dekommissionering ved midten af programmeringsperioden 2014–2020. Evalueringen skal tage følgende i betragtning: på den ene side en problemfri overgang fra de tidligere finansielle rammer (2007-2013) til det nuværende bistandsprogram og på den anden side de relevante ledelsesændringer og det nye grundlag for dekommissioneringsplanerne, der fandt sted i 2014. Det forventes derfor, at rapporterne vil illustrere forholdet mellem før og efter, dvs. resultaterne ved udgangen af 2013, konsekvenserne af ændringerne efter 2014 og de nuværende resultater ved midten af perioden 2014–2020.

Der Auftragnehmer hat der Europäischen Kommission die notwendigen Informationen für die Ausarbeitung des Halbzeitbewertungsberichts des Unterstützungsprogramms für die Stilllegung kerntechnischer Anlagen für das Europäische Parlament und den Rat bis Ende 2017 zur Verfügung zu stellen.

Der Auftragnehmer hat der Europäischen Kommission die notwendigen Informationen für die Ausarbeitung des Halbzeitbewertungsberichts des Unterstützungsprogramms für die Stilllegung kerntechnischer Anlagen für das Europäische Parlament und den Rat bis Ende 2017 zur Verfügung zu stellen.

Gegenstand der Bewertung ist der Umsetzungsstand des Unterstützungsprogrammes für die Stilllegung kerntechnischer Anlagen zur Halbzeit des Programmplanungszeitraums 2014-2020. Bei der Bewertung soll Folgendes angemessen berücksichtigt werden: einerseits der reibungslose Übergang vom vorherigen Finanzrahmen (2007-2013) zum derzeitigen Unterstützungsprogramm; andererseits die entsprechenden Änderungen bei der Steuerung und die Neuaufstellung der Pläne für die Stilllegung im Jahr 2014. Entsprechend wird erwartet, dass in den Berichten die Vorher-Nachher-Momentaufnahme veranschaulicht wird, d. h. die Errungenschaften bis Ende 2013, die Auswirkungen der Änderungen ab 2014 und die Errungenschaften zur Halbzeit des Zeitraums 2014-2020.

The contractor has to provide the European Commission with the necessary information to prepare the nuclear decommissioning assistance programme mid-term evaluation report to the European Parliament and Council by the end of 2017.

The contractor has to provide the European Commission with the necessary information to prepare the nuclear decommissioning assistance programme mid-term evaluation report to the European Parliament and Council by the end of 2017.

The evaluation covers the implementation of the NDAP at the mid-term of the programming period 2014–2020.The evaluation shall take in due consideration the following: on the one hand the seamless transition from the previous financial framework (2007–2013) to the present assistance programme; on the other hand the relevant governance changes and the decommissioning plans' re-baselining which occurred in 2014. Accordingly it is expected that the reports will illustrate the before-after snapshot, i.e. the achievements as at the end of 2013, the impact of changes after 2014 and the achievements as at the mid-term of the period 2014–2020.

El contratista ha de proporcionar a la Comisión Europea la información necesaria a fin de elaborar el informe de evaluación intermedia del programa de asistencia para el desmantelamiento nuclear para el Parlamento Europeo y el Consejo a finales de 2017.

El contratista ha de proporcionar a la Comisión Europea la información necesaria a fin de elaborar el informe de evaluación intermedia del programa de asistencia para el desmantelamiento nuclear para el Parlamento Europeo y el Consejo a finales de 2017.

La evaluación abarca la ejecución del programa de asistencia para el desmantelamiento nuclear a mitad del período de programación 2014-2020. La evaluación deberá tener en cuenta lo siguiente: por un lado, la transición fluida del marco financiero anterior (2007-2013) hacia el programa de asistencia actual; por otro lado, los cambios pertinentes en materia de gobernanza y la redefinición de los parámetros de referencia de los planes de desmantelamiento que tuvieron lugar en 2014. En consecuencia, se espera que los informes reflejen el panorama del antes y del después, es decir, los logros a finales de 2013, las repercusiones de los cambios después de 2014 y los logros a mitad del período 2014-2020.

Sopimusosapuolen on toimitettava Euroopan komissiolle tarvittavat tiedot ydinvoimalaitosten käytöstäpoiston avustusohjelman väliarviointiraportin laatimiseksi. Kyseinen raportti toimitetaan Euroopan parlamentille ja neuvostolle vuoden 2017 loppuun mennessä.

Sopimusosapuolen on toimitettava Euroopan komissiolle tarvittavat tiedot ydinvoimalaitosten käytöstäpoiston avustusohjelman väliarviointiraportin laatimiseksi. Kyseinen raportti toimitetaan Euroopan parlamentille ja neuvostolle vuoden 2017 loppuun mennessä.

Arviointi koskee ydinvoimalaitosten käytöstäpoiston avustusohjelman (nuclear decommissioning assistance programme – NDAP) toteutusta ohjelmakauden 2014–2020 puolivälissä. Arvioinnissa on otettava asianmukaisesti huomioon sekä saumaton siirtyminen edellisestä rahoituskehyksestä (2007–2013) nykyiseen avustusohjelmaan että vuonna 2014 tapahtuneet asiaankuuluvat hallintomuutokset ja käytöstäpoistosuunnitelmien uudelleenlinjaukset. Vastaavasti odotuksena on, että raporteissa verrataan aikaisempaa ja myöhempää tilannetta eli saavutuksia vuoden 2013 lopulla, muutosten vaikutuksia vuoden 2014 jälkeen ja saavutuksia kauden 2014–2020 puolivälissä.

Le contractant devra fournir à la Commission européenne les informations nécessaires à l'élaboration du rapport d'évaluation à mi-parcours du programme d'aide au démantèlement nucléaire qui devra être présenté au Parlement européen et au Conseil d'ici la fin de l'année 2017.

Le contractant devra fournir à la Commission européenne les informations nécessaires à l'élaboration du rapport d'évaluation à mi-parcours du programme d'aide au démantèlement nucléaire qui devra être présenté au Parlement européen et au Conseil d'ici la fin de l'année 2017.

L'évaluation porte sur la mise en œuvre du programme d'aide au démantèlement nucléaire à mi-parcours de la période de programmation 2014-2020. Elle devra dûment prendre en considération les aspects suivants: d'une part la transition progressive entre l'ancien cadre financier (2007-2013) et le présent programme d'aide; d'autre part les changements de gouvernance pertinents et les modifications des données de référence des plans de démantèlement qui ont eu lieu en 2014. En conséquence, les rapports devraient donner un aperçu de la situation avant/après, c'est-à-dire illustrer les résultats obtenus à la fin de l'année 2013, l'incidence des changements intervenus après 2014 et les résultats obtenus à mi-parcours de la période 2014-2020.

Ο ανάδοχος πρέπει να παράσχει στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή τις απαραίτητες πληροφορίες για την κατάρτιση έκθεσης ενδιάμεσης αξιολόγησης των προγραμμάτων συνδρομής για τον παροπλισμό πυρηνικών εγκαταστάσεων στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο έως το τέλος του 2017.

Ο ανάδοχος πρέπει να παράσχει στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή τις απαραίτητες πληροφορίες για την κατάρτιση έκθεσης ενδιάμεσης αξιολόγησης των προγραμμάτων συνδρομής για τον παροπλισμό πυρηνικών εγκαταστάσεων στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο έως το τέλος του 2017.

Η αξιολόγηση καλύπτει την εφαρμογή των προγραμμάτων συνδρομής για τον παροπλισμό πυρηνικών εγκαταστάσεων στα μέσα της περιόδου προγραμματισμού 2014–2020. Η αξιολόγηση θα λάβει υπόψη τα ακόλουθα: αφενός την ομαλή μετάβαση από το προηγούμενο χρηματοοικονομικό πλαίσιο (2007–2013) στο παρόν πρόγραμμα συνδρομής κι αφετέρου τις σχετικές αλλαγές διαχείρισης και τον επαναπροσδιορισμό των σημείων αναφοράς των σχεδίων παροπλισμού που πραγματοποιήθηκαν το 2014. Αντιστοίχως, αναμένεται οι εκθέσεις να καταδείξουν την εικόνα πριν και μετά, ήτοι των επιτευγμάτων όπως καταγράφηκαν στο τέλος του 2013, τον αντίκτυπο των αλλαγών μετά το 2014 και των επιτευγμάτων όπως καταγράφονται στα μέσα της περιόδου 2014–2020.

Il contraente deve fornire alla Commissione europea le informazioni necessarie alla preparazione della relazione di valutazione intermedia del programma di assistenza per lo smantellamento nucleare per il Parlamento europeo e il Consiglio entro la fine del 2017.

Il contraente deve fornire alla Commissione europea le informazioni necessarie alla preparazione della relazione di valutazione intermedia del programma di assistenza per lo smantellamento nucleare per il Parlamento europeo e il Consiglio entro la fine del 2017.

La valutazione riguarda l'attuazione del programma di assistenza per lo smantellamento nucleare a medio termine del periodo di programmazione 2014–2020. La valutazione tiene in debita considerazione i seguenti elementi: da un lato, una transizione omogenea dal precedente quadro finanziario (2007–2013) al presente programma di assistenza; dall'altro, i pertinenti cambiamenti della governance e la nuova definizione delle basi di riferimento dei piani di smantellamento effettuata nel 2014. Di conseguenza, si prevede che le relazioni mostrino un'immagine del prima e del dopo, vale a dire i risultati alla fine del 2013, l'impatto dei cambiamenti dopo il 2014 e i risultati di medio termine del periodo 2014–2020.

De contractant moet de Europese Commissie van de nodige informatie voorzien voor het opstellen van het tussentijdse evaluatieverslag van het programma voor bijstand bij de ontmanteling van kerninstallaties voor het Europees Parlement en de Raad tegen eind 2017.

De contractant moet de Europese Commissie van de nodige informatie voorzien voor het opstellen van het tussentijdse evaluatieverslag van het programma voor bijstand bij de ontmanteling van kerninstallaties voor het Europees Parlement en de Raad tegen eind 2017.

De evaluatie omvat de tenuitvoerlegging van het programma voor bijstand bij de ontmanteling van kerninstallaties halverwege de programmaperiode 2014-2020. In de evaluatie moet naar behoren met het volgende rekening worden gehouden: enerzijds de naadloze overgang van het vorige financieel kader (2007-2013) naar het huidige programma voor bijstand; anderzijds de relevante veranderingen op het gebied van het bestuur en een nieuwe analyse van de ontmantelingsplannen, wat gebeurde in 2014. Bijgevolg wordt verwacht dat de verslagen een beeld zullen scheppen van de situatie hiervoor en hierna, d.w.z. de resultaten tot eind 2013, de gevolgen van de veranderingen na 2014 en de resultaten halverwege de periode 2014-2020.

O contratante deverá fornecer a informação necessária à Comissão Europeia para preparar o relatório de avaliação intercalar do programa de assistência ao desmantelamento nuclear para o Parlamento Europeu e para o Conselho até ao final de 2017.

O contratante deverá fornecer a informação necessária à Comissão Europeia para preparar o relatório de avaliação intercalar do programa de assistência ao desmantelamento nuclear para o Parlamento Europeu e para o Conselho até ao final de 2017.

A avaliação abrange a implementação do programa de assistência ao desmantelamento nuclear no ponto intercalar do período de programação 2014–2020. A avaliação deve tomar em devida consideração o seguinte: por um lado, a transição sem problemas do anterior quadro financeiro (2007–2013) para o atual programa de assistência; por outro lado, as alterações pertinentes à governação e a restruturação da base dos planos de desmantelamento verificadas em 2014. Nesse sentido, prevê-se que os relatórios ilustrem os cenários antes/depois, ou seja, o que foi concretizado até ao final de 2013, o impacto das alterações após 2014 e o que foi realizado até ao ponto intercalar do período 2014–2020.

Uppdragstagaren ska förse Europeiska kommissionen med den information som behövs för att förbereda halvtidsutvärderingsrapporten av stödprogrammet för kärnkraftsavveckling till Europaparlamentet och rådet i slutet av 2017.

Uppdragstagaren ska förse Europeiska kommissionen med den information som behövs för att förbereda halvtidsutvärderingsrapporten av stödprogrammet för kärnkraftsavveckling till Europaparlamentet och rådet i slutet av 2017.

Utvärderingen omfattar genomförandet av stödprogrammet för kärnkraftsavveckling (nuclear decommissioning assistance programme – NDAP) halvvägs genom programperioden 2014–2020. Utvärderingen ska ta i beaktande å ena sidan den sömlösa övergången från den tidigare budgetramen (2007–2013) till det nuvarande stödprogrammet, och å andra sidan de relevanta förvaltningsförändringarna och de nya utgångspunkterna för avvecklingsplanerna som tillkom under 2014. Därför förväntas rapporterna ge en bild av hur det såg ut före och efter, dvs. resultaten vid slutet av 2013, effekten av förändringarna efter 2014 och resultaten efter halva tiden för perioden 2014–2020.

Zhotovitel má poskytnout Evropské komisi potřebné informace pro vypracování zprávy o střednědobém hodnocení programu pomoci při vyřazování jaderných zařízení z provozu pro Evropský parlament a Radu do konce roku 2017.

Zhotovitel má poskytnout Evropské komisi potřebné informace pro vypracování zprávy o střednědobém hodnocení programu pomoci při vyřazování jaderných zařízení z provozu pro Evropský parlament a Radu do konce roku 2017.

Hodnocení pokrývá realizaci programu pomoci při vyřazování jaderných zařízení z provozu (NDAP – „nuclear decommissioning assistance programme“) v polovině programového období 2014–2020. Hodnocení by mělo náležitě zohlednit: na jedné straně hladký přechod z předcházejícího finančního rámce (2007 – 2013) na tento program pomoci; na druhé straně příslušné změny řízení a přepracování plánů vyřazování z provozu, k nimž došlo v roce 2014. Proto se očekává, že zprávy budou ilustrovat stav před a poté, tj. výsledky, kterých bylo dosaženo na konci roku 2013, dopad změn po roce 2014 a výsledky, kterých bylo dosaženo v polovině období 2014–2020.

Töövõtja peab tagama Euroopa Komisjonile vajaliku teabe, et valmistada 2017. aasta lõpuks ette tuumarajatiste dekomisjoneerimise abiprogrammi vahehindamise aruanne Euroopa Parlamendile ja nõukogule.

Töövõtja peab tagama Euroopa Komisjonile vajaliku teabe, et valmistada 2017. aasta lõpuks ette tuumarajatiste dekomisjoneerimise abiprogrammi vahehindamise aruanne Euroopa Parlamendile ja nõukogule.

Hindamine hõlmab tuumarajatiste dekomisjoneerimise abiprogrammi (nuclear decommissioning assistance programme (NDAP)) elluviimist programmiperioodi 2014–2020 keskpaigaks. Hindamisel tuleb arvestada järgmisega: ühelt poolt sujuva üleminekuga eelnevalt finantsraamistikult (2007–2013) praegusele abiprogrammile; teisalt juhtimise asjakohaste muutustega ning dekomisjoneerimiskava lähteolukorra (mis toimus 2014. aastal) taasloomisega. Seetõttu eeldatakse, et aruanded näitavad olukorra "enne ja pärast" võrdlust, st 2013. aastaks tehtud saavutusi, pärast 2014. aastat tehtud muutuste mõju ning perioodi 2014–2020 keskpaigaks tehtud edusamme.

A nyertes ajánlattevő feladata az, hogy ellássa az Európai Bizottságot a nukleáris létesítmények leszerelését támogató program középtávú értékeléséről szóló, az Európai Parlament és a Tanács részére 2017 végéig benyújtandó jelentés elkészítéséhez szükséges információkkal.

A nyertes ajánlattevő feladata az, hogy ellássa az Európai Bizottságot a nukleáris létesítmények leszerelését támogató program középtávú értékeléséről szóló, az Európai Parlament és a Tanács részére 2017 végéig benyújtandó jelentés elkészítéséhez szükséges információkkal.

Az értékelés a nukleáris létesítmények leszerelését támogató program (nuclear decommissioning assistance programme, NDAP) végrehajtásának a 2014–2020-as programozási időszak felénél fennálló állapotát vizsgálja. Az értékelésnek kellő módon figyelembe kell vennie a következőket: egyrészről az előző pénzügyi keretről (2007–2013) a jelenlegi segítségnyújtási programra való zökkenőmentes átállást; másrészről pedig az irányításban bekövetkezett releváns változásokat és a leszerelési tervek újratervezését, amire 2014-ben került sor. Ennek megfelelően a várakozások szerint a jelentéseknek be kell mutatniuk az újratervezés előtti és utáni állapotot, azaz a 2013 végén elért eredményeket és a változtatások 2014 utáni hatását, valamint a 2014–2020-as időszak felénél realizált eredményeket.

Rangovas turi suteikti Europos Komisijai būtinos informacijos, reikalingos rengiant branduolinių objektų eksploatacijos nutraukimo pagalbos programos laikotarpio vidurio peržiūros ataskaitą Europos Parlamentui ir Tarybai iki 2017 m. pabaigos.

Rangovas turi suteikti Europos Komisijai būtinos informacijos, reikalingos rengiant branduolinių objektų eksploatacijos nutraukimo pagalbos programos laikotarpio vidurio peržiūros ataskaitą Europos Parlamentui ir Tarybai iki 2017 m. pabaigos.

Vertinimas apima branduolinės energetikos objektų eksploatacijos nutraukimo pagalbos programos įgyvendinimą 2014–2020 m. programavimo laikotarpio viduryje. Vertinime bus atsižvelgta į šiuos dalykus: viena vertus, į nuoseklų perėjimą nuo ankstesnės finansinės programos (2007–2013 m.) prie esamos pagalbos programos, o kita vertus, – į susijusius valdymo pokyčius ir eksploatacijos nutraukimo planų pakartotinį atskaitos taško nustatymą 2014 m. Atitinkamai tikimasi, kad ataskaitose bus parodytas vaizdas iki ir po, t. y. pasiekimai 2013 m. pabaigoje, pokyčių poveikis po 2014 m. ir pasiekimai 2014–2020 m. laikotarpio viduryje.

Darbuzņēmēja uzdevums ir nodrošināt Eiropas Komisijai informāciju, kas nepieciešama, lai līdz 2017. gada beigām sagatavotu kodoliekārtu ekspluatācijas pārtraukšanas palīdzības programmas vidusposma izvērtēšanas ziņojumu Eiropas Parlamentam un Padomei.

Darbuzņēmēja uzdevums ir nodrošināt Eiropas Komisijai informāciju, kas nepieciešama, lai līdz 2017. gada beigām sagatavotu kodoliekārtu ekspluatācijas pārtraukšanas palīdzības programmas vidusposma izvērtēšanas ziņojumu Eiropas Parlamentam un Padomei.

Izvērtējums attiecas uz kodoliekārtu ekspluatācijas pārtraukšanas palīdzības programmas (nuclear decommissioning assistance programme – NDAP) īstenošanu plānošanas perioda (2014.–2020. gads) vidusposmā. Izvērtēšanā pienācīgi jāņem vērā šādi aspekti: no vienas puses – plūstoša pāreja no iepriekšējās finanšu shēmas (2007.–2013. gads) uz pašreizējo palīdzības programmu; no otras puses – attiecīgās pārmaiņas pārvaldībā un 2014. gadā veiktā ekspluatācijas pārtraukšanas plānu pamatnosacījumu pārskatīšana. Attiecīgi paredzēts, ka ziņojumos tiks raksturota situācija pirms un pēc pārmaiņām, proti, atspoguļots līdz 2013. gada beigām panāktais progress, pārmaiņu ietekme pēc 2014. gada un panākumi 2014.–2020. gada perioda vidusposmā.

Il-kuntrattur għandu jipprovdi lill-Kummissjoni Ewropea bit-tagħrif neċessarju biex tħejji r-rapport ta' evalwazzjoni ta' nofs iż-żmien dwar il-programm ta' għajnuna għall-għeluq ta' reatturi nukleari lill-Parlament Ewropew u l-Kunsill sal-aħħar tal-2017.

Il-kuntrattur għandu jipprovdi lill-Kummissjoni Ewropea bit-tagħrif neċessarju biex tħejji r-rapport ta' evalwazzjoni ta' nofs iż-żmien dwar il-programm ta' għajnuna għall-għeluq ta' reatturi nukleari lill-Parlament Ewropew u l-Kunsill sal-aħħar tal-2017.

L-evalwazzjoni tkopri l-implimentazzjoni tan-NDAP f'nofs iż-żmien tal-perijodu tal-ipprogrammar bejn l-2014 u l-2020. L-evalwazzjoni għandha tieħu f'kunsiderazzjoni dan li ġej: fuq in-naħa l-waħda it-transizzjoni mingħajr tfixkil mill-qafas finanzjarju ta' qabel (mill-2007 sal-2013) għall-programm ta' għajnuna preżenti; fuq in-naħa l-oħra l-allinjament tal-bażi mill-ġdid tal-bidliet rilevanti fit-tmexxija u l-pjanijiet ta' għeluq ta' impjanti nukleari' li seħħew fl-2014. Għal din ir-raġuni hu mistenni li r-rapporti se juri l-istampa ta' qabel u ta' wara, i.e. il-kisbiet fl-aħħar tal-2013, l-impatt ta' bidliet wara l-2014 u l-kisbiet f'nofs il-perijodu ta' bejn l-2014 u l-2020.

Wykonawca musi dostarczyć Komisji Europejskiej niezbędne informacje do przygotowania śródokresowej oceny programu pomocy na rzecz likwidacji obiektów jądrowych dla Parlamentu Europejskiego i Rady do końca 2017.

Wykonawca musi dostarczyć Komisji Europejskiej niezbędne informacje do przygotowania śródokresowej oceny programu pomocy na rzecz likwidacji obiektów jądrowych dla Parlamentu Europejskiego i Rady do końca 2017.

Ocena obejmuje wdrażanie programu pomocy na rzecz likwidacji obiektów jądrowych w połowie okresu programowania 2014-2020. W ocenie należy uwzględnić z jednej strony płynne przejście od poprzednich ram finansowych (2007–2013) do aktualnego programu pomocy; z drugiej strony odpowiednie zmiany w zarządzaniu i ponowne określenie poziomów bazowych planów likwidacji, które miało miejsce w 2014. Oczekuje się odpowiednio, że sprawozdania zilustrują sytuację przed i po, tj. osiągnięcia na koniec 2013, wpływ zmian po 2014 i osiągnięcia w połowie okresu 2014–2020.

Dodávateľ musí poskytnúť Európskej komisii potrebné informácie na prípravu správy o strednodobom hodnotení programu pomoci na vyraďovanie jadrových zariadení z prevádzky pre Európsky parlament a Radu do konca roka 2017.

Dodávateľ musí poskytnúť Európskej komisii potrebné informácie na prípravu správy o strednodobom hodnotení programu pomoci na vyraďovanie jadrových zariadení z prevádzky pre Európsky parlament a Radu do konca roka 2017.

Hodnotenie sa týka vykonávania programu pomoci na vyraďovanie jadrových zariadení z prevádzky v polovici programového obdobia 2014 – 2020. Pri hodnotení sa zvážia nasledujúce skutočnosti: na jednej strane plynulý prechod z predchádzajúceho finančného rámca (2007 – 2013) na tento program pomoci; na druhej strane príslušné zmeny riadenia a prepracovanie plánov vyraďovania z prevádzky, ku ktorým došlo v roku 2014. Preto sa očakáva, že v správach sa bude prezentovať stav pred a po zmenách, t. j. výsledky dosiahnuté ku koncu roka 2013, vplyv zmien po roku 2014 a výsledky dosiahnuté v polovici obdobia 2014 – 2020.

Izvajalec mora Evropski komisiji zagotoviti potrebne informacije za pripravo poročila o vmesnem ocenjevanju programa pomoči pri jedrski razgradnji za Evropski parlament in Svet do konca leta 2017.

Izvajalec mora Evropski komisiji zagotoviti potrebne informacije za pripravo poročila o vmesnem ocenjevanju programa pomoči pri jedrski razgradnji za Evropski parlament in Svet do konca leta 2017.

Ocena obsega izvajanje programa pomoči pri jedrski razgradnji na polovici programskega obdobja 2014–2020. Pri ocenjevanju mora biti ustrezno upoštevano sledeče: na eni strani nemoten prehod s prejšnjega finančnega okvira (2007–2013) na trenutni program pomoči; na drugi strani zadevne spremembe v upravi in spremembe izhodišč v načrtih razgradnje, do katerih je prišlo leta 2014. Skladno s tem se pričakuje, da bodo poročila ponazorila stanje pred in po tem, tj. dosežke ob koncu leta 2013, učinek sprememb po letu 2014 in dosežke na polovici obdobja 2014–2020.

Tá ar an gconraitheoir an fhaisnéis riachtanach a chur ar fáil don Choimisiún Eorpach chun tuarascáil measúnaithe lárthéarma faoin gclár cúnaimh um dhíchoimisiúnú núicléach a ullmhú do Pharlaimint na hEorpa agus don Chomhairle faoi dheireadh 2017.

Tá ar an gconraitheoir an fhaisnéis riachtanach a chur ar fáil don Choimisiún Eorpach chun tuarascáil measúnaithe lárthéarma faoin gclár cúnaimh um dhíchoimisiúnú núicléach a ullmhú do Pharlaimint na hEorpa agus don Chomhairle faoi dheireadh 2017.

Clúdófar sa mheasúnú cur chun feidhme an NDAP ag lár téarma na tréimhse cláreagraithe 2014–2020. Tabharfar an méid a leanas san áireamh go cuí sa mheasúnú: ar lámh amháin, an t-aistriú gan uaim ón gcreat airgeadais roimhe seo (2007–2013) go dtí an clár cúnaimh reatha; ar an lámh eile, na hathruithe rialachais ábhartha agus athbhunlíniú na bpleananna díchoimisiúnaithe a tharla in 2014. Dá réir sin, táthar ag súil go léireoidh na torthaí roghbhlúire roimh ré agus ina dhiaidh, .i. na héachtaí arna mbaint amach faoi dheireadh 2013, tionchar na n-athruithe tar éis 2014 agus na héachtaí arna mbaint amach faoi lár téarma na tréimhse 2014–2020.

Изпълнителят трябва да осигури на Европейската комисия необходимата информация за подготвянето на доклада за средносрочно оценяване на програмата за подпомагане на извеждането от експлоатация на ядрени съоръжения за Европейския парламент и за Съвета до края на 2017 г.

Изпълнителят трябва да осигури на Европейската комисия необходимата информация за подготвянето на доклада за средносрочно оценяване на програмата за подпомагане на извеждането от експлоатация на ядрени съоръжения за Европейския парламент и за Съвета до края на 2017 г.

Оценяването обхваща изпълнението на NDAP (програмата за подпомагане на извеждането от експлоатация на ядрени съоръжения) в средата на програмния период 2014–2020 г. Оценяването трябва да вземе подобаващо предвид следното: от една страна плавния преход от предходната финансова рамка (2007–2013 г.) към настоящата програма за подпомагане; от друга страна съответните управленски промени и връщане към изходните параметри на планове за извеждане от експлоатация, които са се появили през 2014 г. Следователно, очаква се докладите да илюстрират картината преди и след т.е. постиженията към края на 2013 г., въздействието на промените след 2014 г. и постиженията от средата на периода 2014–2020 г.

Contractantul trebuie să furnizeze Comisiei Europene informațiile necesare pentru pregătirea raportului de evaluare la jumătatea perioadei a programului de asistență pentru dezafectarea instalațiilor nucleare, destinat Parlamentului European și Consiliului, până la sfârșitul anului 2017.

Contractantul trebuie să furnizeze Comisiei Europene informațiile necesare pentru pregătirea raportului de evaluare la jumătatea perioadei a programului de asistență pentru dezafectarea instalațiilor nucleare, destinat Parlamentului European și Consiliului, până la sfârșitul anului 2017.

Evaluarea acoperă implementarea programului de asistență pentru dezafectarea instalațiilor nucleare la jumătatea perioadei de programare 2014-2020. Evaluarea trebuie să ia în considerare în mod corespunzător următoarele aspecte: pe de o parte, tranziția fără dificultăți de la cadrul financiar anterior (2007-2013) la programul de asistență actual; pe de altă parte, schimbările relevante privind guvernanța și restabilirea nivelurilor inițiale ale planurilor pentru dezafectare care au avut loc în 2014. În consecință, se așteaptă ca rapoartele să prezinte imaginea de dinainte și de după, adică realizările la sfârșitul anului 2013, impactul schimbărilor după 2014 și realizările la jumătatea perioadei 2014-2020.

Izvoditelj mora Europskoj komisiji pružiti nužne informacije za pripremu izvješća o ocjenjivanju sredinom razdoblja programa pomoći za stavljanje izvan pogona nuklearnih postrojenja za Europski parlament i Vijeće do kraja 2017.

Izvoditelj mora Europskoj komisiji pružiti nužne informacije za pripremu izvješća o ocjenjivanju sredinom razdoblja programa pomoći za stavljanje izvan pogona nuklearnih postrojenja za Europski parlament i Vijeće do kraja 2017.

Ocjenjivanjem je obuhvaćena provedba programa pomoći za stavljanje izvan pogona (nuclear decommissioning assistance programme – NDAP) sredinom programskog razdoblja 2014.–2020. Ocjenjivanjem će se uzeti u obzir sljedeće: s jedne strane, glatki prijelaz iz prethodnog financijskog okvira (2007.–2013.) na trenutačni program pomoći; s druge strane, relevantne promjene u upravljanju i promjene osnovnih parametara planiranja stavljanja izvan pogona koje su se dogodile 2014. U skladu s tim, očekuje se da će izvješća pružati prikaz stanja prije i poslije, odnosno dostignuća s kraja 2013., učinak promjena nakon 2014. i dostignuća sredinom razdoblja 2014.–2020.

Provision of consultancy services to the ESM

Den europæiske stabilitetsmekanisme (ESM) | Published December 22, 2016  -  Deadline January 13, 2017
cpvs
79000000, 66000000, 66100000, 66122000, 66141000, 66151000, 66172000, 66171000, 79400000, 79410000, 79411000, 79411100, 79412000, 72221000, 72224000, 79420000, 71600000, 71621000, 72000000, 72100000, 72110000, 72120000, 72130000, 72140000, 72150000, 72200000, 72220000, 72226000, 72227000, 72228000, 72246000, 72266000, 72600000, 73220000, 79340000, 79341100, 79600000, 80521000, 80532000, 98200000, 79413000, 79414000, 79416200, 79418000, 79419000, 71315000, 71315210, 66519310, 66523000, 79710000, 79421000

ESM agter at indgå multiple rammeaftaler vedrørende levering af rådgivningstjenester til støtte for ESM på forskellige forretningsområder og -aktiviteter (»fagområder« eller »partier«), der hovedsageligt skal udføres i ESM's kontorer i Luxembourg og på engelsk. Fagområderne omfatter, men er ikke begrænset til: it og drift, koordinering, projektstyringskontor, udstedelse af gældsbeviser, forvaltning af aktiver, efterhandelsaktiviteter, statsfinanser, bogføring, økonomi og kontrol, risiko, interne politikker, virksomhedsledelse, indkøb, personale og drift. Ansøgerne er ikke forpligtet til at tilbyde tjenester inden for hver disciplin. Der er ikke fastsat minimum eller maksimum antal af discipliner og/eller ekspertiseområder, som en ansøger er forpligtiget til at udtrykke interesse for. Aftaler vil blive tildelt for en indledende 3-årig periode med mulighed for 1 forlængelse på hver 2 år efter ESM's eget skøn. Yderligere oplysninger findes i udbudsmaterialet.

Yderligere oplysninger findes i udbudsmaterialet.

1) Finansieringsinstrumenter.

2) Markedsinfrastruktur.

3) Kapitalmarkedsfunktioner.

Yderligere oplysninger findes i udbudsmaterialet.

1) Det finansielle system for it.

2) It-sikkerhed.

3) Arkitektur og infrastruktur for it.

4) Forvaltning af outsourcede tjenesteydere og cloud-tjenester.

5) Udvikling af applikationer.

6) ERP-platforme.

7) Microsoft-applikationer.

Yderligere oplysninger findes i udbudsmaterialet.

1) Intern revision.

2) Indkøb.

3) Personale.

4) Virksomhedsledelse.

5) Interne politikker.

6) Kommunikation.

7) Drift.

Der ESM beabsichtigt den Abschluss von Mehrfachrahmenverträgen über die Erbringung von Beratungsdiensten zur Unterstützung des ESM in verschiedenen Geschäftsbereichen und im Rahmen verschiedener Tätigkeiten (die „Fachbereiche“ oder „Lose“), die überwiegend in englischer Sprache in den Büroräumen des ESM in Luxemburg zu erbringen sind. Die Fachbereiche umfassen unter anderem: IT und Prozesse, Koordinierung, Projektmanagementstelle, Ausgabe von Schuldtiteln, Vermögensverwaltung, nachbörsliche Abwicklung, Liquiditätssteuerung, Rechnungswesen, Finanzen und Kontrolle, Risiko, interne politische Maßnahmen, Corporate Governance, Beschaffung, Personal und Betrieb. Von den Bewerbern wird nicht verlangt, in jedem dieser Fachbereiche Dienstleistungen anzubieten. Von dem Bewerber wird nicht verlangt, für eine bestimmte Mindest- oder Höchstzahl an Fachbereichen und/oder Fachgebieten sein Interesse zu bekunden. Die Verträge werden für einen anfänglichen Zeitraum von 3 Jahren vergeben, wobei die Möglichkeit der 1-maligen Verlängerung um 2 Jahre besteht, die jedoch im alleinigen Ermessen des ESM liegt. Weitere Informationen sind den Beschaffungsunterlagen zu entnehmen.

Weitere Informationen sind den Beschaffungsunterlagen zu entnehmen.

1) Finanzinstrumente.

2) Marktinfrastruktur.

3) Kapitalmarktfunktionen.

Weitere Informationen sind den Beschaffungsunterlagen zu entnehmen.

1) IT-Systeme für das Finanzwesen.

2) IT-Sicherheit.

3) IT-Architektur und -Infrastruktur.

4) Verwaltung von externen Dienstleistern und Cloud-Diensten.

5) Entwicklung von Anwendungen.

6) ERP-Plattformen.

7) Microsoft-Anwendungen.

Weitere Informationen sind den Beschaffungsunterlagen zu entnehmen.

1) interne Prüfung.

2) Beschaffung.

3) Personal.

4) Corporate Governance.

5) interne politische Maßnahmen.

6) Kommunikation.

7) Betrieb.

The ESM intends to conclude multiple framework agreements for the provision of consultancy services to support the ESM in different business areas and activities (the ‘disciplines’ or ‘lots’) to be delivered primarily at the ESM's offices in Luxembourg in English. The disciplines include, but are not limited to: IT and operations, coordination, project management office, debt issuance, asset management, post-trade operations, treasury, accounting, finance and control, risk, internal policies, corporate governance, procurement, human resources and operations. Candidates are not required to offer services in every discipline. There is no minimum or maximum number of disciplines and/or areas of expertise that a candidate is required to express interest for. Agreements will be awarded for an initial 3-year term with a possibility for 1 extension of 2 years at the ESM's sole discretion. Further information can be found in the procurement documents.

Further information can be found in procurement documents.

1) Financial instruments.

2) Market infrastructure.

3) Capital markets functions.

Further information can be found in procurement documents.

1) IT financial systems.

2) IT security.

3) IT architecture and Infrastructure.

4) Managing outsourced service providers and cloud services.

5) Application development.

6) ERP platforms.

7) Microsoft applications.

Further information can be found in procurement documents.

1) Internal audit.

2) Procurement.

3) Human resources.

4) Corporate governance.

5) Internal policies.

6) Communications.

7) Operations.

El objetivo del MEDE consiste en celebrar acuerdos marco múltiples para la prestación de servicios de consultoría para apoyar al MEDE en diferentes ámbitos y actividades comerciales (las «disciplinas» o los «lotes»), que se llevarán a cabo principalmente en las oficinas del MEDE en Luxemburgo, en inglés. Las disciplinas incluyen, aunque no exclusivamente, lo siguiente: informática y operaciones, coordinación, oficina de gestión de proyectos, emisión de deudas, gestión de activos, operaciones postnegociación, tesorería, contabilidad, finanzas y control, riesgo, políticas internas, gobernanza corporativa, adquisiciones, recursos humanos y operaciones. No se exige que los candidatos presten servicios en todas las disciplinas. No hay un número mínimo o máximo de disciplinas o ámbitos de especialización en los cuales los candidatos estén obligados a expresar su interés. Los contratos se adjudicarán para una duración inicial de 3 años con 1 posible prórroga de 2 años a entera discreción del MEDE. Se puede encontrar información adicional en los documentos de la licitación.

Se puede encontrar información adicional en los documentos de la licitación.

1) instrumentos financieros;

2) infraestructura del mercado;

3) funciones de los mercados de capitales.

Se puede encontrar información adicional en los documentos de la licitación.

1) sistemas financieros informáticos;

2) seguridad informática;

3) arquitectura e infraestructura informáticas;

4) gestión de los proveedores de servicios externalizados y de los servicios en la nube;

5) desarrollo de aplicaciones;

6) plataformas ERP;

7) aplicaciones Microsoft.

Se puede encontrar información adicional en los documentos de la licitación.

1) auditoría interna;

2) adquisiciones;

3) recursos humanos;

4) gobernanza corporativa;

5) políticas internas;

6) comunicaciones;

7) operaciones.

Euroopan vakausmekanismi (EMV) aikoo tehdä rinnakkaisia puitesopimuksia konsultointipalvelujen toimittamisesta. Palveluilla tuetaan EMV:tä liiketoiminnan eri osa-alueilla ja eri toimissa (alat tai erät), jotka toimitetaan englannin kielellä pääasiassa on EMV:n toimistoissa Luxemburgissa. Aloihin sisältyvät muun muassa seuraavat: tietotekniikka ja toiminnot, koordinointi, hankkeen johdon toimisto, velan liikkeeseenlasku, omaisuudenhoito, kaupankäynnin jälkeiset toiminnot, kassa, kirjanpito, varainhoito ja valvonta, riskit, sisäiset politiikat, yritysten hallinnointi, hankinnat, henkilöstö ja toiminnot. Hakijoiden ei edellytetä tarjoavan palveluja kaikilla aloilla. Hakijan ei tarvitse ilmaista kiinnostusta tiettyä alojen ja/tai asiantuntemuksen alojen vähimmäis- tai enimmäismäärää kohtaan. Sopimukset tehdään aluksi 3 vuodeksi, ja niitä voidaan jatkaa 1 kerran 2 vuodella kerrallaan EVM:n yksinomaisella päätöksellä. Lisätietoja on hankinta-asiakirjoissa.

Lisätietoja on hankinta-asiakirjoissa.

1) Rahoitusvälineet.

2) Markkinainfrastruktuuri.

3) Pääomamarkkinoihin liittyvä toiminta.

Lisätietoja on hankinta-asiakirjoissa.

1) Rahoitustietojärjestelmät.

2) Tietoturvallisuus.

3) Tietotekninen arkkitehtuuri ja infrastruktuuri.

4) Ulkoistettujen palveluntarjoajien ja pilvipalvelujen hallinnointi.

5) Sovellusten kehittäminen.

6) ERP-alustat.

7) Microsoft-sovellukset.

Lisätietoja on hankinta-asiakirjoissa.

1) Sisäinen tarkastus.

2) Hankinnat.

3) Henkilöstö.

4) Yritysten hallinnointi.

5) Sisäiset politiikat.

6) Viestintä.

7) Toiminnot.

Le MES envisage de conclure des accords-cadres multiples relatifs à la prestation de services de conseil en vue de le soutenir dans différents domaines opérationnels et activités (les «disciplines» ou «lots»). Les services devront principalement être fournis en anglais dans les bureaux du MES situés à Luxembourg. Les disciplines comprennent notamment: informatique et opérations, coordination, bureau de gestion de projets, émission de titres de créance, gestion des actifs, opérations de post-négociation, trésorerie, comptabilité, finances et contrôle, risques, politiques internes, gouvernance d'entreprise, approvisionnement, ressources humaines et opérations. Les candidats ne sont pas tenus de proposer des services dans chaque discipline. Le candidat n'est pas tenu de manifester son intérêt pour un nombre minimal ou maximal de disciplines et/ou de domaines de compétence. Les accords seront attribués pour une période initiale de 3 ans, avec possibilité de 1 reconduction pour 2 ans, à l'entière discrétion du MES. De plus amples renseignements figurent dans le dossier d'appel d'offres.

De plus amples renseignements figurent dans le dossier d'appel d'offres.

1) Instruments financiers.

2) Infrastructure de marché.

3) Fonctions des marchés de capitaux.

De plus amples renseignements figurent dans le dossier d'appel d'offres.

1) Systèmes financiers informatiques.

2) Sécurité informatique.

3) Architecture et infrastructure informatiques.

4) Gestion des prestataires de services externes et des services d'informatique en nuage.

5) Développement d'applications.

6) Plateformes de planification des ressources d'entreprise (ERP).

7) Applications Microsoft.

De plus amples renseignements figurent dans le dossier d'appel d'offres.

1) Audit interne.

2) Approvisionnement.

3) Ressources humaines.

4) Gouvernance d'entreprise.

5) Politiques internes.

6) Communications.

7) Opérations.

Ο ΕΜΣ προτίθεται να συνάψει πολλαπλές συμφωνίες-πλαίσιο για την παροχή συμβουλευτικών υπηρεσιών για την υποστήριξη του ΕΜΣ σε διάφορους επιχειρηματικούς τομείς και δραστηριότητες («τομείς» ή «τμήματα») οι οποίες θα παρασχεθούν κυρίως στα γραφεία του ΕΜΣ στο Λουξεμβούργο στην αγγλική γλώσσα. Οι τομείς περιλαμβάνουν, μεταξύ άλλων, τους εξής: ΤΠ και λειτουργίες, συντονισμός, γραφείο διαχείρισης σχεδίων, έκδοση χρεογράφων, διαχείριση περιουσιακών στοιχείων, μετασυναλλακτικές πράξεις, ταμειακή διαχείριση, λογιστική, χρηματοοικονομικά ζητήματα και έλεγχος, κίνδυνοι, εσωτερικές πολιτικές, εταιρική διακυβέρνηση, συμβάσεις, ανθρώπινοι πόροι και επιχειρήσεις. Οι υποψήφιοι δεν υποχρεούνται να παρέχουν υπηρεσίες σε κάθε τομέα. Δεν υπάρχει ελάχιστος ή μέγιστος αριθμός τομέων ή/και πεδίων εμπειρογνωμοσύνης για τα οποία ένας υποψήφιος υποχρεούται να εκδηλώσει ενδιαφέρον. Οι συμφωνίες θα ανατεθούν για αρχική περίοδο 3 ετών με δυνατότητα 1 ανανέωσης για περίοδο 2 ετών κατά τη διακριτική ευχέρεια του ΕΜΣ. Περαιτέρω πληροφορίες διατίθενται στα έγγραφα διαγωνισμού.

Περαιτέρω πληροφορίες διατίθενται στα έγγραφα του διαγωνισμού.

1) Χρηματοοικονομικά μέσα.

2) Υποδομή της αγοράς.

3) Λειτουργίες κεφαλαιαγορών.

Περαιτέρω πληροφορίες διατίθενται στα έγγραφα του διαγωνισμού.

1) χρηματοοικονομικά συστήματα ΤΠ.

2) ασφάλεια ΤΠ.

3) αρχιτεκτονική και υποδομή ΤΠ.

4) Διαχείριση παροχέων υπηρεσιών εξωτερικής ανάθεσης και υπηρεσιών υπολογιστικού νέφους.

5) Ανάπτυξη εφαρμογών.

6) πλατφόρμες ERP.

7) εφαρμογές της Microsoft.

Περαιτέρω πληροφορίες διατίθενται στα έγγραφα του διαγωνισμού.

1) Εσωτερικός έλεγχος.

2) Συμβάσεις.

3) Ανθρώπινοι πόροι.

4) Εταιρική διακυβέρνηση.

5) Εσωτερικές πολιτικές.

6) Επικοινωνίες.

7) Επιχειρήσεις.

Il MES intende concludere accordi quadro multipli per la prestazione di servizi di consulenza per sostenere il MES in vari settori e attività aziendali (le «discipline» o «lotti») da consegnare in primo luogo presso gli uffici del MES a Lussemburgo in inglese. Le discipline includono, senza limitarvisi: informatica e operazioni, coordinamento, ufficio di gestione del progetto, emissione di debito, gestione dei beni, operazioni post-negoziazione, tesoreria, contabilità, finanza e controllo, rischi, politiche interne, governo societario, appalti, risorse umane e operazioni. I candidati non sono tenuti a prestare servizi in ogni disciplina. Non esiste un numero minimo o massimo di discipline e/o settori di competenza per cui un candidato è tenuto a manifestare l'interesse. Gli accordi saranno aggiudicati per un periodo iniziale di 3 anni, con possibilità di 1 rinnovo di 2 anni, ad esclusiva discrezione del MES. Ulteriori informazioni figurano nei documenti di gara.

Ulteriori informazioni figurano nei documenti di gara.

1) Strumenti finanziari.

2) Infrastruttura di mercato.

3) Funzioni di mercati dei capitali.

Ulteriori informazioni figurano nei documenti di gara.

1) Sistemi informatici finanziari.

2) Sicurezza informatica.

3) Architettura e infrastruttura informatica.

4) Gestione di servizi di cloud e prestatori di assistenza esterni.

5) Sviluppo di applicazioni.

6) Piattaforme ERP.

7) Applicazioni Microsoft.

Ulteriori informazioni figurano nei documenti di gara.

1) Revisione contabile interna.

2) Appalti.

3) Risorse umane.

4) Governo societario.

5) Politiche interne.

6) Comunicazioni.

7) Operazioni.

Het ESM is van plan meervoudige raamovereenkomsten te sluiten voor de verlening van adviesdiensten ter ondersteuning van het ESM in verschillende bedrijfstakken en activiteiten (de „disciplines” of „percelen”), in de eerste plaats te verlenen in de kantoren het ESM in Luxemburg en in het Engels. De disciplines zijn onder meer: IT en operaties, coördinatie, kantoor voor projectbeheer, schuldbewijzen, activabeheer, transactieverwerking, kasbeheer, boekhouding, financiën en controle, risico's, intern beleid, ondernemingsbestuur, aanbestedingen, human resources en activiteiten. De gegadigden zijn niet verplicht om diensten in iedere discipline aan te bieden. Er is geen minimum- of maximumaantal disciplines en/of deskundigheidsgebieden waarvoor een gegadigde blijk moet geven van belangstelling. Opdrachten zullen worden gegund voor een initiële looptijd van 3 jaar met mogelijkheid tot 1 verlenging van 2 jaar, naar eigen goeddunken van het ESM. Nadere informatie is te vinden in de aanbestedingsstukken.

Nadere informatie is te vinden in de aanbestedingsstukken.

1) Financiële instrumenten.

2) Marktinfrastructuur.

3) Functies van kapitaalmarkten.

Nadere informatie is te vinden in de aanbestedingsstukken.

1) Financiële IT-systemen.

2) IT-beveiliging.

3) IT-architectuur en -infrastructuur.

4) Beheer van externe dienstverleners en clouddiensten.

5) Applicatieontwikkeling.

6) ERP-platforms.

7) Microsoft-toepassingen.

Nadere informatie is te vinden in de aanbestedingsstukken.

1) Interne audit.

2) Aanbestedingen.

3) Human resources.

4) Ondernemingsbestuur.

5) Intern beleid.

6) Communicatie.

7) Activiteiten.

O MEE pretende celebrar acordos-quadro múltiplos para a prestação de serviços de consultoria para apoiar o MEE em diferentes atividades e áreas de negócio (as «disciplinas» ou «lotes») a realizar principalmente nos gabinetes do MEE no Luxemburgo, em inglês. As disciplinas incluem, sem caráter limitativo: TI e operações, coordenação, gabinete de gestão do projeto, emissão de dívida, gestão de ativos, operações pós-negociação, tesouraria, contabilidade, finanças e controlo, riscos, políticas internas, governação empresarial, contratos, recursos humanos e operações. Os candidatos não são obrigados a oferecer serviços em cada disciplina. Não existe um número mínimo ou máximo de disciplinas e/ou áreas de especialização para as quais um candidato tenha de manifestar o seu interesse. Os acordos serão adjudicados por um período inicial de 3 anos, com possibilidade de 1 prorrogação de 2 anos, à discrição exclusiva do MEE. Mais informações podem ser encontradas na documentação do concurso.

Mais informações podem ser encontradas na documentação do concurso.

1) Instrumentos financeiros.

2) Infraestrutura de mercado.

3) Funções dos mercados de capitais.

Mais informações podem ser encontradas na documentação do concurso.

1) Sistemas financeiros informáticos.

2) Segurança informática.

3) Infraestrutura e arquitetura informática.

4) Gestão de prestadores de serviços subcontratados e de serviços em nuvem.

5) Desenvolvimento de aplicações.

6) Plataformas de planeamento de recursos empresariais (ERP).

7) Aplicações Microsoft.

Mais informações podem ser encontradas na documentação do concurso.

1) Auditoria interna.

2) Contratos.

3) Recursos humanos.

4) Governação empresarial.

5) Políticas internas.

6) Comunicações.

7) Operações.

ESM avser sluta multipla ramavtal avseende tillhandahållandet av rådgivningstjänster för att stödja ESM inom olika affärsområden och affärsverksamheter (områdena eller delarna) som i första hand ska utföras i ESM:s kontor i Luxemburg och på engelska. Disciplinerna ska omfatta men kommer inte att vara begränsade till IT och verksamhet, samordning, kontor för projekthantering, emission av skuldebrev, kapitalförvaltning, åtgärder efter handel, finans, bokföring, ekonomi och styrning, risk, intern politik, bolagsstyrning, upphandling, mänskligt kapital och verksamhet. Sökande behöver inte kunna erbjuda tjänster inom alla discipliner. Det finns inget minsta eller högsta antal discipliner och/eller expertområden som en sökande måste uttrycka intresse för. Kontrakten kommer att tilldelas för en inledande löptid på 3 år med möjlighet till 1 förlängning på 2 år efter ESM:s eget gottfinnande. Ytterligare information finns i upphandlingsdokumenten.

Ytterligare information finns i upphandlingsdokumenten.

1) Finansiella instrument.

2) Marknadsinfrastruktur.

3) Kapitalmarknadsfunktioner.

Ytterligare information finns i upphandlingsdokumenten.

1) Finansiella system för IT.

2) IT-säkerhet.

3) Arkitektur och infrastruktur för IT.

4) Hantering av utkontrakterade tjänsteleverantörer och molntjänster.

5) Utveckling av applikationer.

6) Europeiska kreditvärderingsplattformar (European Rating Platform – ERP).

7) Microsoft-tillämpningar.

Ytterligare information finns i upphandlingsdokumenten.

1) Internrevision.

2) Upphandling.

3) Mänskligt kapital.

4) Bolagsstyrning.

5) Intern politik.

6) Kommunikation.

7) Verksamhet.

EMS má v plánu uzavřít vícestranné rámcové smlouvy o poskytování poradenských služeb na podporu ESM v různých obchodních oblastech a činnostech („obory“ nebo „položky“), které budou poskytnuty převážně v kancelářích ESM v Lucemburku v angličtině. Mezi tyto obory patří mimo jiné: IT a operace, koordinace, kancelář projektového řízení, vydávání dluhopisů, správa aktiv, následné obchodní operace, pokladní činnosti, účetnictví, finance a řízení, rizika, vnitřní politiky, firemní správa, zásobování, lidské zdroje a operace. Uchazeči nemusí poskytovat služby v každém oboru. Neexistuje žádný minimální, ani maximální počet oborů a/nebo oblastí odbornosti, zájem o něž je uchazeč povinen vyjádřit. Smlouvy budou uzavírány na počáteční 3leté období s možností 1 prodloužení, vždy o další 2 roky, dle výhradního uvážení ESM. Bližší informace jsou uvedeny v dokumentaci výběrového řízení.

Bližší informace jsou uvedeny v dokumentaci výběrového řízení.

1) Finanční nástroje.

2) Tržní infrastruktura.

3) Funkce kapitálových trhů.

Bližší informace jsou uvedeny v dokumentaci výběrového řízení.

1) Finanční systémy IT.

2) Bezpečnost IT.

3) Architektura a infrastruktura IT.

4) Řízení externích poskytovatelů služeb a cloudových služeb.

5) Vývoj aplikací.

6) Platformy ERP.

7) Aplikace Microsoft.

Bližší informace jsou uvedeny v dokumentaci výběrového řízení.

1) Vnitřní audit.

2) Zásobování.

3) Lidské zdroje.

4) Firemní správa.

5) Vnitřní politiky.

6) Komunikace.

7) Operace.

ESM kavatseb sõlmida mitmekordsed raamlepingud nõustamisteenuste osutamiseks, et ESMi mitmesugustes ärivaldkondades ja -tegevustes ("valdkonnad" või "osad") toetada. Teenuseid osutatakse peamiselt ESMi kontorites Luxembourgis ja inglise keeles. Valdkonnad sisaldavad muu hulgas järgmist: IT ja tegevus, koordineerimine, projektide juhtimise büroo, võlakirjade emiteerimine, varahaldus, tehingujärgsed tegevused, rahalised varad, raamatupidamine, rahandus ja kontrollimine, riskid, sisepoliitika, ettevõtte juhtimine, hanked, töötajad ja nende tegevus. Kandidaadid ei pea pakkuma teenuseid kõigis valdkondades. Valdkondade ja/või erialavaldkondade jaoks, mille kohta kandidaadilt huvi väljendamist nõutakse, ei ole minimaalset või maksimaalset arvu. Leping sõlmitakse esialgu 3 aastaks ning ESM võib seda omal äranägemisel 1 korra 2 aasta kaupa pikendada. Vt lisateavet hankedokumentidest.

Vt lisateavet hankedokumentidest.

1) Rahalised vahendid.

2) Turu infrastruktuur.

3) Kapitaliturgude funktsioonid.

Vt lisateavet hankedokumentidest.

1) IT rahalised süsteemid.

2) IT turvalisus.

3) IT arhitektuur ja infrastruktuur.

4) Ettevõtteväliste teenuseosutajate ja pilveteenuste haldamine.

5) Rakenduste arendamine.

6) ERP platvormid.

7) Microsofti rakendused.

Vt lisateavet hankedokumentidest.

1) Siseaudit.

2) Hanked.

3) Töötajad.

4) Ettevõtte juhtimine.

5) Sisepoliitika.

6) Teabevahetus.

7) Tegevus.

Az ESM több féllel kötendő keretszerződéseket kíván kötni, amelyek tárgya az ESM különféle tevékenységi területeken és tevékenységekben („területek” vagy „tételek”) történő támogatására irányuló tanácsadási szolgáltatások nyújtása. A szolgáltatásokat főként az ESM luxembourgi irodáiban kell teljesíteni angolul. A területek többek között a következőket foglalják magukban: informatika és műveletek, koordináció, projektirányító iroda, hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok kibocsátása, vagyonkezelés, kereskedés utáni műveletek, államkincstár, számvitel, pénzügy és ellenőrzés, kockázat, belpolitikák, vállalatirányítás, közbeszerzés, emberi erőforrások és műveletek. A jelentkezőknek nem szükséges minden területen szolgáltatásokat kínálniuk. Nincs megállapítva a területek és/vagy szakterületek azon minimális vagy maximális száma, amelyekre vonatkozóan adott jelentkezőnek ki kell fejeznie szándékát. A szerződéseket 3 éves kezdeti időtartamra kötik, és azok az ESM saját belátása szerint 1 alkalommal, 2 évre meghosszabbíthatók. További részletek a közbeszerzési dokumentációban találhatóak.

További információk a közbeszerzési dokumentumokban találhatók.

1) Pénzügyi eszközök.

2) Piaci infrastruktúra.

3) Tőkepiaci funkciók.

További információk a közbeszerzési dokumentumokban találhatók.

1) IT pénzügyi rendszerek.

2) IT-biztonság.

3) IT-architektúra és -infrastruktúra.

4) Kiszervezett tevékenységet folytató szolgáltatók és felhő alapú szolgáltatások irányítása.

5) Alkalmazásfejlesztés.

6) ERP-platformok.

7) Microsoft alkalmazások.

További információk a közbeszerzési dokumentumokban találhatók.

1) Belső ellenőrzés.

2) Közbeszerzés.

3) Emberi erőforrások.

4) Vállalatirányítás.

5) Belpolitikák.

6) Közlemények.

7) Műveletek.

ESM ketina sudaryti preliminariąsias sutartis su keliais tiekėjais dėl konsultavimo paslaugų teikimo siekiant remti ESM skirtingose verslo srityse ir vykdant įvairią veiklą („sritys“ arba „dalys“), kuri bus visų pirma teikiama ESM biuruose Liuksemburge anglų kalba. Sritis sudaro, bet neapsiribojant: IT ir operacijos, koordinavimas, projekto valdymo biuras, skolos vertybinių popierių emisija, turto valdymas, po sandorių sudarymo atliekamos operacijos, iždas, apskaitos, finansai ir kontrolė, rizika, vidaus politika, įmonių valdymas, pirkimai, žmogiškieji ištekliai ir operacijos. Nereikalaujama, kad kandidatai pasiūlytų paslaugas kiekvienoje srityje. Nėra mažiausio ar didžiausio sričių ir (arba) kompetencijos sričių skaičiaus, dėl kurio kandidatas turėtų pareikšti susidomėjimą. Sutartys bus paskirtos pradiniam 3 metų laikotarpiui su galimybe 1 kartą pratęsti 2 metų laikotarpiui ESM nuožiūra. Daugiau informacijos pateikiama pirkimo dokumentuose.

Daugiau informacijos pateikiama pirkimo dokumentuose.

1) Finansinės priemonės.

2) Rinkos infrastruktūra.

3) Kapitalo rinkų funkcijos.

Daugiau informacijos pateikiama pirkimo dokumentuose.

1) IT finansinės sistemos.

2) IT apsauga.

3) IT architektūra ir infrastruktūra.

4) Užsakomųjų paslaugų teikėjų ir debesijos paslaugų valdymas.

5) Programos plėtra.

6) ERP platformos.

7) „Microsoft“ programos.

Daugiau informacijos pateikiama pirkimo dokumentuose.

1) Vidaus auditas.

2) Pirkimai.

3) Žmogiškieji ištekliai.

4) Įmonių valdymas.

5) Vidaus politika.

6) Ryšiai.

7) Operacijos.

ESM plāno noslēgt vairākkārtējus pamatnolīgumus par konsultāciju pakalpojumu nodrošināšanu, lai atbalstītu ESM dažādās uzņēmējdarbības jomās un pasākumos ("disciplīnas" vai "daļas"); pakalpojumi jāsniedz galvenokārt ESM birojos Luksemburgā angļu valodā. Disciplīnas cita starpā ietver: IT un darbības, koordinēšanu, projektu vadības nodaļu, parādzīmju emitēšanu, aktīvu pārvaldību, pēctirdzniecības darbības, finanšu līdzekļus, grāmatvedību, finanses un kontroli, risku, iekšējo politiku, korporatīvo pārvaldību, iepirkumu, cilvēku resursus un darbības. Kandidātiem nav jāpiedāvā pakalpojumi katrā disciplīnā. Nav noteikta minimālā vai maksimālā skaita disciplīnu un/vai specializācijas jomu, par kurām kandidātam jāiesniedz ieinteresētības apliecinājums. Līgumi sākotnēji tiks piešķirti uz 3 gadiem, un tos tikai un vienīgi pēc ESM ieskatiem varēs pagarināt 1 reizi uz 2 gadiem. Sīkāka informācija ir sniegta iepirkuma dokumentos.

Sīkāka informācija ir sniegta iepirkuma dokumentos.

1) Finanšu instrumenti.

2) Tirgus infrastruktūra.

3) Kapitāla tirgu funkcijas.

Sīkāka informācija ir sniegta iepirkuma dokumentos.

1) IT finanšu sistēmas.

2) IT drošība.

3) IT arhitektūra un infrastruktūra.

4) Ārštata pakalpojumu sniedzēju un mākoņu pakalpojumu pārvaldība.

5) Lietotņu izstrāde.

6) ERP platformas.

7) Microsoft lietotnes.

Sīkāka informācija ir sniegta iepirkuma dokumentos.

1) Iekšējā revīzija.

2) Iepirkums.

3) Cilvēkresursi.

4) Korporatīvā pārvaldība.

5) Iekšējā politika.

6) Komunikācija.

7) Darbības.

L-ESM għandha l-intenzjoni li tikkonkludi oqfsa ta' ftehim multipli għall-provvista ta' servizzi ta' konsulenza biex jappoġġjaw lill-ESM f'oqsma u attivitajiet differenti tan-negozju (id-'dixxiplini' jew il-'lottijiet') li se jkunu kkunsinnati primarjament fl-uffiċċji tal-ESM f'Lussemburgu bl-Ingliż. Id-dixxiplini jinkludu, iżda m'humiex limitati għat-: TI u operazzjonijiet, koordinazzjoni, uffiċċju għall-immaniġġjar tal-proġetti, ħruġ ta' obbligazzjonijiet finanzjarji, immaniġġjar tal-assi, operazzjonijiet ta' wara li jsir il-kummerċ, teżorerija, żamma tal-kontijiet, finanzi u kontroll, riskju, politiki interni, tmexxija korporattiva, ksib, riżorsi umani u operazzjonijiet. Il-kandidati mhumiex meħtieġa joffru servizzi f'kull dixxiplina. M'hemmx numru minimu jew massimu ta' dixxiplini u/jew oqsma ta' kompetenza li kandidat hu meħtieġ li juri interess għalihom: Il-ftehimiet se jingħataw għal terminu inizjali ta' 3 snin bil-possibbiltà għal estensjoni 1 ta' sentejn (2) fid-diskrezzjoni tal-ESM biss. Aktar tagħrif jista' jinstab fid-dokumenti tal-ksib.

Aktar tagħrif jista' jinstab fid-dokumenti tal-ksib.

1) Strumenti finanzjarji.

2) L-infrastruttura tas-suq.

3) Il-funzjonijiet tas-swieq kapitali.

Aktar tagħrif jista' jinstab fid-dokumenti tal-ksib.

1) Sistemi finanzjarji tat-TI.

2) Is-sigurtà tat-TI.

3) L-arkitettura u l-Infrastruttura tat-TI.

4) L-immaniġġjar ta' fornituri terzi ta' servizz u servizzi fuq servers f'lokalità 'l bogħod.

5) L-iżvilupp tal-applikazzjoni.

6) Il-pjattaformi tal-ERP.

7) Applikazzjonijiet tal-Microsoft.

Aktar tagħrif jista' jinsab fid-dokumenti tal-ksib.

1) Awditjar intern.

2) Ksib.

3) Riżorsi umani.

4) Tmexxija korporattiva.

5) Politiki interni.

6) Komunikazzjonijiet.

7) Operazzjonijiet.

EMS zamierza zawrzeć wielostronne umowy ramowe o świadczenie usług doradczych służących wsparciu EMS w różnych obszarach działalności („dziedziny” lub „części”). Usługi mają być świadczone głównie w biurach EMS w Luksemburgu, w języku angielskim. Do wspomnianych dziedzin należą między innymi: IT i operacje, koordynacja, biuro zarządzania projektami, emisja długu, zarządzanie aktywami, czynności posttransakcyjne, zasoby finansowe, rachunkowość, finanse i kontrola, ryzyko, polityki wewnętrzne, ład korporacyjny, zamówienia, zasoby ludzkie i operacje. Od kandydatów nie oczekuje się oferowania usług w każdej z tych dziedzin. Nie ma minimalnej ani maksymalnej liczby dziedzin lub obszarów wiedzy, jakimi kandydat powinien wyrazić zainteresowanie. Umowy zostaną zawarte na początkowy okres 3 lat z możliwością jednokrotnego przedłużenia o dwa lata, według wyłącznego uznania EMS. Więcej szczegółowych informacji podano w specyfikacji przetargowej.

Więcej szczegółowych informacji podano w specyfikacji przetargowej.

1) Instrumenty finansowe.

2) Infrastruktura rynku.

3) Funkcje rynku kapitałowego.

Więcej szczegółowych informacji podano w specyfikacji przetargowej.

1) Informatyczne systemy finansowe.

2) Bezpieczeństwo informatyczne.

3) Architektura i infrastruktura IT.

4) Zarządzanie usługodawcami zewnętrznymi i usługami w chmurze.

5) Tworzenie aplikacji.

6) Platformy ERP.

7) Aplikacje Microsoft.

Więcej szczegółowych informacji podano w specyfikacji przetargowej.

1) Audyt wewnętrzny.

2) Zamówienia.

3) Zasoby ludzkie.

4) Ład korporacyjny.

5) Polityki wewnętrzne.

6) Komunikacja.

7) Operacje.

ESM plánuje uzavrieť viacnásobné rámcové zmluvy na poskytovanie poradenských služieb na podporu ESM v rôznych obchodných oblastiach a činnostiach (ďalej len „disciplíny“ alebo „časti“), ktoré sa budú poskytovať najmä v kanceláriách ESM v Luxemburgu v angličtine. Tieto disciplíny okrem iného zahŕňajú: IT a operácie, koordináciu, administratívne riadenie projektu, emisiu dlhopisov, správu aktív, operácie po skončení obchodovania, pokladničné operácie, účtovníctvo, financie a riadenie, riziko, vnútorné politiky, správu a riadenie spoločnosti, obstarávanie, ľudské zdroje a operácie. Od uchádzačov sa nevyžaduje poskytovanie služieb v každej disciplíne. Neexistuje žiadny minimálny, ani maximálny počet disciplín a/alebo oblastí odbornosti, pre ktoré musí uchádzač vyjadriť záujem. Zmluvy budú uzavreté na počiatočné 3-ročné obdobie s možnosťou 1 predĺženia o 2 roky, a to výhradne podľa uváženia ESM. Ďalšie informácie sú dostupné v súťažných podkladoch.

Ďalšie informácie sú dostupné v súťažných podkladoch.

1) Finančné nástroje.

2) Trhová infraštruktúra.

3) Funkcie kapitálových trhov.

Ďalšie informácie sú dostupné v súťažných podkladoch.

1) Finančné systémy IT.

2) Bezpečnosť IT.

3) Architektúra a infraštruktúra IT.

4) Riadenie externých poskytovateľov služieb a cloudových služieb.

5) Vývoj aplikácií.

6) Platformy ERP.

7) Aplikácie Microsoft.

Ďalšie informácie sú dostupné v súťažných podkladoch.

1) Vnútorný audit.

2) Obstarávanie.

3) Ľudské zdroje.

4) Správa a riadenie spoločnosti.

5) Vnútorné politiky.

6) Komunikácie.

7) Operácie.

Evropski mehanizem za stabilnost (European Stability Mechanism – ESM) namerava skleniti več okvirnih sporazumov za zagotovitev svetovalnih storitev v podporo ESM na različnih poslovnih področjih in v okviru različnih poslovnih dejavnostih („disciplin“ ali „sklopov“), ki bodo izvedene predvsem v pisarnah ESM v Luxembourgu v angleškem jeziku. Discipline vključujejo, vendar niso omejeno na: IT in operacije, koordinacijo, urad za projektno vodenje, izdajo posojil, upravljanje premoženja, poprodajne aktivnosti, zakladnico, računovodstvo, finance in nadzor, tveganje, notranje politike, upravljanje družb, javna naročila, človeške vire in povezane dejavnosti. Od kandidatov se ne zahteva, da ponudijo storitve v okviru vsake discipline. Najmanjše ali največje število disciplin in/ali strokovnih področij, za katere mora kandidat prijaviti interes, ni določeno. Sporazumi bodo sklenjeni za začetno 3-letno obdobje z možnostjo 1 podaljšanja za 2 leti po izključni presoji ESM. Dodatne informacije je mogoče najti v razpisni dokumentaciji.

Dodatne informacije je mogoče najti v razpisni dokumentaciji.

(1) Finančni instrumenti.

(2) Tržna infrastruktura.

(3) Funkcije kapitalskih trgov.

Dodatne informacije je mogoče najti v razpisni dokumentaciji.

(1) Finančni sistemi IT.

(2) Varnost IT.

(3) Arhitektura in infrastruktura IT.

(4) Upravljanje zunanjih ponudnikov storitev in storitev v oblaku.

(5) Razvoj aplikacij.

(6) Platforme za načrtovanje virov podjetja (Enterprise Resource Planning – ERP)

(7) Aplikacije Microsoft.

Dodatne informacije je mogoče najti v razpisni dokumentaciji.

(1) Notranja revizija.

(2) Javna naročila.

(3) Človeški viri.

(4) Upravljanje družb.

(5) Notranja politika.

(6) Komunikacije.

(7) Operacije.

Tá sé de rún ag an ESM comhaontuithe ilchreatlaí a dhéanamh le haghaidh seirbhísí comhairleachta a sholáthar chun tacú leis an ESM i réimsí agus gníomhaíochtaí gnó éagsúla (na 'disciplíní' nó 'bearta') a bheidh le seachadadh go príomha ag oifigí ESM i Lucsamburg i mBéarla. San áireamh leis na disciplíní tá na nithe a leanas ach níl siad teoranta dóibh: TF agus oibríochtaí, comhordú, oifig bainistíochta tionscadail, eisiúint fiachais, bainistíocht sócmhainní, oibríochtaí iarthrádála, cistíocht, cuntasaíocht, airgeadas agus rialú, riosca, beartais inmheánacha, rialachas corparáideach, soláthar, acmhainní daonna agus oibríochtaí. Níl sé riachtanach d'iarrthóirí seirbhísí a thairiscint i ngach disciplín. Níl aon líon íosta ná uasta de dhisciplíní nó réimsí saineolais a bhfuil sé riachtanach d'iarrthóir spéis a léiriú iontu. Dámhfar comhaontuithe le haghaidh téarma 3 bliana ar dtús agus an fhéidearthacht ann de 1 shíneadh de 2 bhliain faoi lánrogha ESM. Is féidir faisnéis bhreise a fháil sna doiciméid soláthair.

Is féidir faisnéis bhreise a fháil sna doiciméid soláthair.

1) Ionstraimí airgeadais.

2) Bonneagar an mhargaidh.

3) Feidhmeanna na margaí caipitil.

Is féidir faisnéis bhreise a fháil sna doiciméid soláthair.

1) Córais airgeadais TF.

2) Slándáil TF.

3) Ailtireacht agus Bonneagar TF.

4) Bainistíocht ar sholáthraithe seirbhíse seachfhoinsithe agus néalseirbhísí.

5) Feidhmchláir a fhorbairt.

6) Ardáin ERP.

7) Feidhmchláir Microsoft.

Is féidir faisnéis bhreise a fháil sna doiciméid soláthair.

1) Iniúchadh inmheánach.

2) Soláthar.

3) Acmhainní daonna.

4) Rialachas corparáideach.

5) Beartais inmheánacha.

6) Cumarsáidí.

7) Oibríochtaí.

ESM възнамерява да сключи многостранни рамкови споразумения за осигуряване на консултантски услуги за подпомагане на ESM в различни бизнес области и дейности („дисциплини“ или „партиди“), които да бъдат доставени преди всичко в офисите на ESM в Люксембург на английски език. Дисциплините включват, но не се ограничават до: ИТ и операции, координиране, служба за управление на проекти, емитиране на дългове, управление на активи, следтърговски операции, касова наличност, счетоводство, финанси и контрол, риск, вътрешни политики, корпоративно управление, възлагане на поръчки, човешки ресурси и операции. От кандидатите не се изисква да предоставят услуги във всяка дисциплина. Няма минимален или максимален брой дисциплини и/или области на експертни познания, за които от кандидата се изисква да заяви интерес. Споразуменията ще бъдат възложени за първоначален период от 3 години с възможност за 1 удължаване от 2 години по собствена преценка на ESM. Допълнителна информация може да бъде намерена в документите за обществена поръчка.

Допълнителна информация може да бъде намерена в документите за обществена поръчка.

1) Финансови инструменти.

2) Пазарна инфраструктура.

3) Функции на капиталовите пазари.

Допълнителна информация може да бъде намерена в документите за обществена поръчка.

1) ИТ финансови системи.

2) ИТ сигурност.

3) ИТ архитектура и инфраструктурата.

4) Управление на доставчици на възложени на външни подизпълнители услуги и услуги в облак.

5) Разработване на приложения.

6) ERP платформи.

7) Предложения на Microsoft.

Допълнителна информация може да бъде намерена в документите за обществена поръчка.

1) Вътрешен одит.

2) Обществена поръчка.

3) Човешки ресурси.

4) Корпоративно управление.

5) Вътрешни политики.

6) Комуникации.

7) Операции.

MES intenționează să încheie acorduri-cadru multiple pentru prestarea de servicii de consultanță pentru sprijinirea MES în privința diferitor servicii și activități („disciplinele” sau „loturile”), care să fie prestate în principal la sediul MES din Luxemburg în limba engleză. Disciplinele includ, însă nu se limitează la: informatică și operațiuni, coordonare, birou de gestionare a proiectelor, emisiunea de titluri de creanțe, gestionarea activelor, operațiuni post-tranzacționare, trezorerie, contabilitate, finanțe și control, risc, politici interne, guvernanță corporativă, achiziții, resurse umane și operațiuni. Candidații nu sunt obligați să ofere servicii pentru fiecare disciplină. Nu există un număr minim sau maxim de discipline și/sau domenii de expertiză pentru care candidatul să fie obligat să își exprime interesul. Acordurile vor fi atribuite pe o perioadă inițială de 3 ani, cu posibilitatea a 1 prelungire de 2 ani, la discreția exclusivă a MES. Informații suplimentare pot fi găsite în dosarul licitației.

Informații suplimentare pot fi găsite în dosarul licitației.

1) Instrumente financiare.

2) Infrastructura pieței.

3) Funcțiile piețelor de capital.

Informații suplimentare pot fi găsite în dosarul licitației.

1) Sisteme financiare informatice.

2) Securitate informatică.

3), Arhitectură și infrastructură informatică.

4) Gestionarea furnizorilor de servicii externalizate și a serviciilor cloud.

5) Dezvoltare de aplicații.

6) Platforme de planificare a resurselor întreprinderii (ERP).

7) Aplicații Microsoft.

Informații suplimentare pot fi găsite în dosarul licitației.

1) Audit intern.

2) Achiziții.

3) Resurse umane.

4) Guvernanță corporativă.

5) Politici interne.

6) Comunicații.

7) Operațiuni.

Europski mehanizam za stabilnost (ESM) namjerava sklopiti višestruke okvirne sporazume za pružanje savjetodavnih usluga u svrhu podrške ESM-u u različitim poslovnim područjima i aktivnostima („discipline” ili „grupe”) koje će se pružati prvenstveno u uredima ESM-a u Luxembourgu na engleskom jeziku. Discipline obuhvaćaju, ali nisu ograničene na: IT i operacije, koordinaciju, ured za upravljanje projektom, zaduživanje, upravljanje imovinom, operacije nakon trgovanja („post-trade”), financijska sredstva, računovodstvo, financije i kontrolu, rizik, interne politike, korporativno upravljanje, nabavu, ljudske resurse i operacije. Natjecatelji nisu dužni ponuditi usluge za svaku disciplinu. Ne postoji najmanji ili najveći broj disciplina i/ili područja stručnosti za koja je natjecatelj dužan iskazati interes. Sporazumi će se dodijeliti za početno razdoblje od 3 godine s mogućnosti 1 produljenja od 2 godine, po nahođenju ESM-a. Više informacija dostupno je u dokumentaciji o nabavi.

Više informacija dostupno je u dokumentaciji o nabavi.

1) Financijski instrumenti.

2) Tržišna infrastruktura.

3) Funkcije tržišta kapitala.

Više informacija dostupno je u dokumentaciji o nabavi.

1) IT financijski sustavi.

2) IT sigurnost.

3) IT arhitektura i infrastruktura.

4) Upravljanje vanjskim pružateljima usluga i uslugama „u oblaku”.

5) Razvoj aplikacija.

6) platforme za ERP.

7) Microsoft aplikacije.

Više informacija dostupno je u dokumentaciji o nabavi.

1) Interna revizija.

2) Nabava.

3) Ljudski resursi.

4) Korporativno upravljanje.

5) Interne politike.

6) Komunikacije.

7) Operacije.

EIB - Provision of analytical services for the assessment and the structuring of financing proposals of projects inside the European Union-28

Den Europæiske Investeringsbank | Published November 8, 2017  -  Deadline December 8, 2017
cpvs
66171000, 79412000

Formålet med denne udbudsprocedure er at tildele 3 multiple rammekontrakter vedrørende levering af analytiske tjenester til vurdering og strukturering af finansieringsforslag af projekter inden for de 28 medlemsstater i Den Europæiske Union, opdelt i 3 partier.

Parti 1 — levering af grundlæggende finansiel analyse.

Parti 2 — levering af omfattende pakke om rettidig omhu.

Parti 3 — levering af specialpakke.

Levering af grundlæggende finansiel analyse af potentielle eller eksisterende modparter til EIB. Modparterne kan være A) virksomheder, B) banker, C) offentlige myndigheder underlagt regeringen eller D) enheder i den offentlige sektor. For yderligere oplysninger henvises til udbudsmaterialet.

Levering af omfattende rettidig omhu over for potentielle eller eksisterende modparter. Modparterne kan være A) virksomheder, B) banker, C) offentlige myndigheder underlagt regeringen eller D) enheder i den offentlige sektor. For yderligere oplysninger henvises til udbudsmaterialet.

EIB kan få behov for en bedre forståelse eller en revision eller opdatering af sin forståelse af en bredere sammenhæng, i forbindelse med hvilken 1 eller flere fremtidige aktiviteter skal overvejes. En dybdegående analyse af et komplekst område kan anses for nødvendigt, især i forbindelse med udpegning, levedygtighed og bæredygtighed af nyskabende tiltag, forslag eller produkter. Modparterne kan være A) virksomheder, B) banker, C) offentlige myndigheder underlagt regeringen eller D) enheder i den offentlige sektor. For yderligere oplysninger henvises til udbudsmaterialet.

Dieses Beschaffungsverfahren dient der Vergabe von 3 Mehrfachrahmenverträgen über Analysedienstleistungen für die Bewertung und Strukturierung von Finanzierungsvorschlägen für Projekte in den 28 Mitgliedstaaten der Europäischen Union, aufgeteilt auf 3 Lose.

Los 1 — grundlegende Finanzanalyse.

Los 2 — Sorgfaltspflicht-Gesamtpaket.

Los 3 — Expertenpaket.

Durchführung einer grundlegenden Finanzanalyse in Bezug auf potenzielle oder bestehende Kontrahenten der EIB. Bei den Kontrahenten kann es sich um (A) Unternehmen, (B) Banken, (C) halbstaatliche öffentliche Behörden oder (D) Einrichtungen des öffentlichen Sektors handeln. Weitere Auskünfte sind den Beschaffungsunterlagen zu entnehmen.

Umsetzung der umfassenden Sorgfaltspflicht potenzieller oder bestehender Kontrahenten. Bei den Kontrahenten kann es sich um (A) Unternehmen, (B) Banken, (C) halbstaatliche öffentliche Behörden oder (D) Einrichtungen des öffentlichen Sektors handeln. Weitere Auskünfte sind den Beschaffungsunterlagen zu entnehmen.

Möglicherweise muss die EIB den größeren Zusammenhang, in dem 1 oder mehrere voraussichtliche Maßnahmen zu betrachten ist/sind, besser verstehen oder ihr diesbezügliches Verständnis überprüfen oder aktualisieren. Es kann eine eingehende Analyse eines komplexen Themas für notwendig erachtet werden, insbesondere im Zusammenhang mit der Bestimmung, Durchführbarkeit und Tragfähigkeit von innovativen Maßnahmen, Vorschlägen oder Produkten. Bei den Kontrahenten kann es sich um (A) Unternehmen, (B) Banken, (C) halbstaatliche öffentliche Behörden oder (D) Einrichtungen des öffentlichen Sektors handeln. Weitere Auskünfte sind den Beschaffungsunterlagen zu entnehmen.

The purpose of this procurement procedure is to award 3 multiple framework agreements for the provision of analytical services for the assessment and the structuring of financing proposals of projects inside the European Union-28 divided into 3 lots.

Lot 1 — provision of basic financial analysis.

Lot 2 — provision of comprehensive due diligence package.

Lot 3 — provision of specialist package.

Provision of basic financial analysis of potential or existing EIB counterparts. The counterparts may be (A) corporate, (B) banks, (C) sub-sovereign public authorities, or (D) public sector entities. For further information please refer to the procurement documents.

Provision of comprehensive due diligence of potential or existing counterparts. The counterparts may be (A) corporate, (B) banks, (C) sub-sovereign public authorities, or (D) public sector entities. For further information please refer to the procurement documents.

The EIB may need to better understand or review or update its understanding of a broader context in which 1 or more prospective operations are to be considered. An in-depth analysis of a complex subject may be deemed necessary, particularly in relation to the identification, the viability and sustainability of innovative actions, proposals or products. The counterparts may be (A) corporate, (B) banks, (C) sub-sovereign public authorities, or (D) public sector entities. For further information please refer to the procurement documents.

El objetivo del presente procedimiento de licitación es adjudicar 3 acuerdos marco múltiples para la prestación de servicios analíticos para la evaluación y la estructuración de propuestas de financiación de proyectos dentro de los 28 Estados miembros de la Unión Europea, dividido en 3 lotes.

Lote 1: realización de un análisis financiero básico.

Lote 2: provisión de un paquete de diligencia debida completo.

Lote 3: provisión de un paquete especializado.

Provisión de un análisis financiero básico de los posibles o actuales homólogos del BEI. Los homólogos pueden ser: a) empresas; b) bancos; c) autoridades públicas subsoberanas; o d) entidades del sector público. Para más información, véanse los documentos de la licitación.

Provisión de un paquete de diligencia debida completo de los homólogos posibles o actuales. Los homólogos pueden ser: a) empresas; b) bancos; c) autoridades públicas subsoberanas; o d) entidades del sector público. Para más información, véanse los documentos de la licitación.

Es posible que el BEI tenga que comprender mejor o revisar o actualizar sus conocimientos de un contexto más amplio en el que se considerarán 1 o más operaciones futuras. Puede que se considere necesario realizar un análisis a fondo de un asunto complejo, sobre todo en lo que se refiere a la identificación, la viabilidad y la sostenibilidad de acciones, propuestas o productos innovadores. Los homólogos pueden ser: a) empresas; b) bancos; c) autoridades públicas subsoberanas; o d) entidades del sector público. Para más información, véanse los documentos de la licitación.

Tämän hankintamenettelyn tarkoituksena on 3 rinnakkaisen puitesopimuksen tekeminen sellaisten analyyttisten palvelujen toimittamisesta, jotka koskevat Euroopan unionin 28 jäsenvaltiossa toteutettavien hankkeiden rahoitusehdotusten arviointia ja jäsentämistä. Palvelut on jaettu 3 erään.

Erä 1 – rahoitusta koskevan perusanalyysin toimittaminen.

Erä 2 – kattavan due diligence -paketin toimittaminen.

Erä 3 – erikoispaketin toimittaminen.

Erän kohteena on rahoitusta koskevan perusanalyysin toimittaminen Euroopan investointipankin (EIP) mahdollisista tai nykyisistä vastapuolista. Vastapuolia voivat olla (A) yritykset, (B) pankit, (C) valtiotason alapuoliset julkiset viranomaiset tai (D) julkisen sektorin tahot. Katso lisätiedot hankinta-asiakirjoista.

Erän kohteena on kattavan due diligence -tarkastuksen toimittaminen mahdollisista tai nykyisistä vastapuolista. Vastapuolia voivat olla (A) yritykset, (B) pankit, (C) valtiotason alapuoliset julkiset viranomaiset tai (D) julkisen sektorin tahot. Katso lisätiedot hankinta-asiakirjoista.

EIP:n voi olla tarvetta ymmärtää paremmin tai tarkastella tai ajantasaistaa ymmärrystään laajemmasta asiayhteydestä, jossa on otettava huomioon 1 tai useampia tulevia toimintoja. Syvällistä analyysia monimutkaisesta aiheesta voidaan pitää tarpeellisena, erityisesti innovatiivisten toimien, ehdotusten tai tuotteiden määrittämisen, toteuttamiskelpoisuuden ja kestävyyden osalta. Vastapuolia voivat olla (A) yritykset, (B) pankit, (C) valtiotason alapuoliset julkiset viranomaiset tai (D) julkisen sektorin tahot. Katso lisätiedot hankinta-asiakirjoista.

L'objectif de la présente procédure d'appel d'offres est d'attribuer 3 accords-cadres multiples relatifs à la prestation de services d'analyse en vue de l'évaluation et de la structuration de propositions financières relatives à des projets à l'intérieur des 28 États membres de l'Union européenne. L'appel d'offres est divisé en 3 lots.

Lot 1: prestation de services d'analyse financière de base.

Lot 2: prestation de l'ensemble des services relatifs au devoir de diligence.

Lot 3: prestation d'un ensemble de services spécialisés.

Prestation de services d'analyse financière de base des contreparties potentielles ou existantes de la BEI. Les contreparties peuvent être (A) des entreprises, (B) des banques, (C) des autorités publiques infranationales, ou (D) des entités du secteur public. De plus amples informations figurent dans le dossier d'appel d'offres.

Prestation de l'ensemble des services relatifs au devoir de diligence des contreparties potentielles ou existantes. Les contreparties peuvent être (A) des entreprises, (B) des banques, (C) des autorités publiques infranationales, ou (D) des entités du secteur public. De plus amples informations figurent dans le dossier d'appel d'offres.

La BEI pourrait avoir besoin de mieux comprendre, de revoir ou de mettre à jour sa compréhension d'un contexte plus large dans lequel 1 ou plusieurs opérations éventuelles doivent être considérées. L'analyse approfondie d'un sujet complexe pourrait être jugée nécessaire, notamment en lien avec la définition, la viabilité et la durabilité d'actions, de propositions ou de produits innovants. Les contreparties peuvent être (A) des entreprises, (B) des banques, (C) des autorités publiques infranationales, ou (D) des entités du secteur public. De plus amples informations figurent dans le dossier d'appel d'offres.

Στόχος της παρούσας διαδικασίας διαγωνισμού είναι η ανάθεση 3 πολλαπλών συμφωνιών-πλαίσιο για την παροχή αναλυτικών υπηρεσιών για την αξιολόγηση και τη διάρθρωση χρηματοδοτικών προτάσεων για σχέδια εντός της Ευρωπαϊκής Ένωσης των 28 που διαιρούνται σε 3 παρτίδες.

Παρτίδα 1 — παροχή βασικής χρηματοοικονομικής ανάλυσης.

Παρτίδα 2 — παροχή ολοκληρωμένου πακέτου δέουσας επιμέλειας.

Παρτίδα 3 — παροχή ειδικού πακέτου.

Παροχή βασικής χρηματοοικονομικής ανάλυσης μελλοντικών ή υφιστάμενων αντισυμβαλλόμενων της ΕΤΕπ. Οι αντισυμβαλλόμενοι μπορεί να είναι A) εταιρίες, B) τράπεζες, Γ) υποεθνικές δημόσιες αρχές ή Δ) φορείς του δημόσιου τομέα. Για περισσότερες πληροφορίες οι υποψήφιοι καλούνται να ανατρέξουν στα έγγραφα της σύμβασης.

Παροχή ολοκληρωμένης δέουσας επιμέλειας των μελλοντικών ή υφιστάμενων αντισυμβαλλόμενων. Οι αντισυμβαλλόμενοι μπορεί να είναι A) εταιρίες, B) τράπεζες, Γ) υποεθνικές δημόσιες αρχές ή Δ) φορείς του δημόσιου τομέα. Για περισσότερες πληροφορίες οι υποψήφιοι καλούνται να ανατρέξουν στα έγγραφα της σύμβασης.

Η ΕΤΕπ ίσως χρειαστεί να κατανοήσει καλύτερα, αναθεωρήσει ή να επικαιροποιήσει την κατανόησή της για ένα ευρύτερο πλαίσιο στο οποίο θα ληφθούν υπόψη 1 ή περισσότερες πιθανές λειτουργίες. Μια εις βάθος ανάλυση ενός περίπλοκου θέματος ίσως θεωρηθεί απαραίτητη, ειδικά σε σχέση με την ταυτοποίηση, τη βιωσιμότητα και την αειφορία των καινοτόμων δράσεων, προτάσεων ή προϊόντων. Οι αντισυμβαλλόμενοι μπορεί να είναι A) εταιρίες, B) τράπεζες, Γ) υποεθνικές δημόσιες αρχές ή Δ) φορείς του δημόσιου τομέα. Για περισσότερες πληροφορίες οι υποψήφιοι καλούνται να ανατρέξουν στα έγγραφα της σύμβασης.

Lo scopo della presente procedura d'appalto è l'aggiudicazione di 3 accordi quadro multipli per la prestazione di servizi analitici per la valutazione e la strutturazione delle proposte di finanziamento dei progetti nell'UE-28, suddivisi in 3 lotti.

Lotto 1 — fornitura di un'analisi finanziaria di base.

Lotto 2 — fornitura di un pacchetto completo di due diligence.

Lotto 3 — fornitura di un pacchetto specializzato.

Fornitura di un'analisi finanziaria di base delle controparti potenziali o esistenti della BEI. Le controparti possono essere (A) imprese, (B) banche, (C) entità pubbliche sub-sovrane, o (D) enti del settore pubblico. Per ulteriori informazioni si rimanda ai documenti di gara.

Fornitura di un'analisi completa della due diligence delle controparti potenziali o esistenti. Le controparti possono essere (A) imprese, (B) banche, (C) entità pubbliche sub-sovrane, o (D) enti del settore pubblico. Per ulteriori informazioni si rimanda ai documenti di gara.

La BEI può aver bisogno di ampliare, riesaminare o aggiornare le proprie conoscenze in merito a un contesto più ampio in cui una o più potenziali operazioni devono essere prese in considerazione. Un'analisi approfondita di una materia complessa può essere ritenuta necessaria, in particolare per quanto riguarda l'identificazione, la fattibilità e la sostenibilità di azioni, proposte o prodotti innovativi. Le controparti possono essere (A) imprese, (B) banche, (C) entità pubbliche sub-sovrane, o (D) enti del settore pubblico. Per ulteriori informazioni si rimanda ai documenti di gara.

De doelstelling van deze aanbestedingsprocedure is het sluiten van 3 meervoudige raamovereenkomsten voor het verlenen van analytische diensten voor de beoordeling en structurering van financieringsvoorstellen van projecten binnen de EU-28. De opdracht is verdeeld in de volgende 3 percelen:

perceel 1 — uitvoeren van een elementaire financiële analyse,

perceel 2 — ter beschikking stellen van een allesomvattend „due diligence”-pakket,

perceel 3 — ter beschikking stellen van een gespecialiseerd pakket.

Uitvoeren van een elementaire financiële analyse van potentiële of bestaande EIB-tegenhangers. De tegenhangers kunnen (A) bedrijven, (B) banken, (C) lagere overheden of (D) instanties uit de overheidssector zijn. Zie de aanbestedingsstukken voor meer informatie.

Het verstrekken van allesomvattende „due diligence” van potentiële of bestaande tegenhangers. De tegenhangers kunnen (A) bedrijven, (B) banken, (C) lagere overheden of (D) instanties uit de overheidssector zijn. Zie de aanbestedingsstukken voor meer informatie.

De EIB moet mogelijkerwijs de bredere context, waarbinnen 1 of meer toekomstige maatregelen in beschouwing moeten worden genomen, beter leren begrijpen of de kennis van deze bredere context herzien of actualiseren. Het wordt nodig geacht een complex onderwerp onder de loep te nemen, in het bijzonder met betrekking tot de identificatie, levensvatbaarheid en duurzaamheid van innovatieve acties, voorstellen of producten. De tegenhangers kunnen (A) bedrijven, (B) banken, (C) lagere overheden of (D) instanties uit de overheidssector zijn. Zie de aanbestedingsstukken voor meer informatie.

O objetivo do presente processo de concurso consiste em adjudicar 3 acordos-quadro múltiplos para a prestação de serviços analíticos para a avaliação e a estruturação de propostas de financiamento de projetos dentro dos 28 Estados-Membros da União Europeia, dividido em 3 lotes.

Lote 1 — Realização de uma análise financeira de base.

Lote 2 — Prestação de um pacote de devida diligência abrangente.

Lote 3 — Prestação de um pacote especializado.

Realização de uma análise financeira de base de homólogos do BEI existentes ou potenciais. Os homólogos podem ser A) empresas, B) bancos, C) autoridades públicas subsoberanas ou (D) entidades do setor público. Para mais informações, consultar a documentação do concurso.

Prestação de devida diligência abrangente de homólogos existentes ou potenciais. Os homólogos podem ser A) empresas, B) bancos, C) autoridades públicas subsoberanas ou (D) entidades do setor público. Para mais informações, consultar a documentação do concurso.

O BEI pode necessitar de compreender melhor ou de rever ou atualizar a sua compreensão de um contexto mais amplo no qual devam ser consideradas 1 ou mais operações prospetivas. Pode considerar-se necessária uma análise aprofundada de um tema complexo, especialmente no que respeita à identificação, à viabilidade e à sustentabilidade de ações, propostas ou produtos inovadores. Os homólogos podem ser A) empresas, B) bancos, C) autoridades públicas subsoberanas ou (D) entidades do setor público. Para mais informações, consultar a documentação do concurso.

Syftet med detta upphandlingsförfarande är att tilldela 3 multipla ramavtal för tillhandahållande av analystjänster för bedömning och strukturering av finansieringsförslag för projekt inom Europeiska unionens 28 medlemsstater uppdelat i 3 delar.

Del 1 – tillhandahållande av grundläggande finansiell analys.

Del 2 – tillhandahållande av ett packet rörande omfattande företagsbesiktning.

Del 3 – tillhandahållande av ett specialiserat paket.

Tillhandahållande av grundläggande finansiell analys av potentiella eller befintliga motparter till EIB. Motparterna kan vara A) företag, B) banker, C) substatliga offentliga myndigheter eller D) enheter i den offentliga sektorn. För ytterligare information hänvisas till upphandlingsdokumenten.

Tillhandahållande av omfattande företagsbesiktning av potentiella eller befintliga motparter. Motparterna kan vara A) företag, B) banker, C) substatliga offentliga myndigheter eller D) enheter i den offentliga sektorn. För ytterligare information hänvisas till upphandlingsdokumenten.

EIB kan behöva få bättre förståelse av eller se över eller uppdatera sin förståelse av ett större sammanhang där 1 eller flera framtida verksamheter övervägs. En djupgående analys av ett komplicerat ämne kan anses nödvändigt, särskilt rörande fastställande, lönsamhet och hållbarhet avseende innovativa åtgärder, förslag eller produkter. Motparterna kan vara A) företag, B) banker, C) substatliga offentliga myndigheter eller D) enheter i den offentliga sektorn. För ytterligare information hänvisas till upphandlingsdokumenten.

Účelem tohoto výběrového řízení je zadat 3 vícenásobné rámcové smlouvy na poskytování analytických služeb za účelem hodnocení a strukturování finančních návrhů projektů v rámci Evropské unie o 28 členských státech, které jsou rozděleny do 3 položek.

Položka č. 1 – poskytnutí základní finanční analýzy.

Položka č. 2 – poskytnutí balíčku komplexní náležité péče.

Položka č. 3 – poskytnutí specializovaného balíčku.

Poskytování základní finanční analýzy potenciálních nebo existujících protistran EIB. Protistrany mohou být A) podniky, B) banky, C) veřejné úřady na nižší než státní úrovni nebo D) subjekty ve veřejném sektoru. Bližší informace jsou uvedeny v dokumentaci výběrového řízení.

Poskytnutí komplexní náležité péče v případě potenciálních nebo existujících protistran. Protistrany mohou být A) podniky, B) banky, C) veřejné úřady na nižší než státní úrovni nebo D) subjekty ve veřejném sektoru. Bližší informace jsou uvedeny v dokumentaci výběrového řízení.

EIB může potřebovat lepší pochopení nebo revizi nebo aktualizaci jejího chápání širšího kontextu, ve kterém je zapotřebí zohlednit 1 nebo více budoucích operací. Hloubková analýza komplexního předmětu může být považována za nutnou zejména v souvislosti s identifikací, životaschopností a udržitelností inovačních opatření, návrhů nebo výrobků. Protistrany mohou být A) podniky, B) banky, C) veřejné úřady na nižší než státní úrovni nebo D) subjekty ve veřejném sektoru. Bližší informace jsou uvedeny v dokumentaci výběrového řízení.

Hankemenetluse eesmärk on sõlmida 3 mitmekordset raamlepingut Euroopa Liidu 28 liikmesriigis projektide rahastamisettepanekute hindamise ja struktureerimise analüüsi teenuste osutamiseks. Menetlus on jagatud 3 järgmisse ossa:

1. osa – peamise finantsanalüüsi tagamine;

2. osa – kõikehõlmava hoolsuskohustusega seotud paketi tagamine;

3. osa – eripaketi tagamine.

Peamise finantsanalüüsi tagamine potentsiaalsetele või olemasolevatele EIP partneritele. Partnerid võivad olla kas A) ettevõtted; B) pangad; C) riigi tasandist allpool asuvad avalik-õiguslikud asutused või D) avaliku sektori asutused. Vt täpsemat teavet hankedokumentidest.

Kõikehõlmava hoolsuskohustusega seotud paketi tagamine potentsiaalsetele või olemasolevatele partneritele. Partnerid võivad olla kas A) ettevõtted; B) pangad; C) riigi tasandist allpool asuvad avalik-õiguslikud asutused või D) avaliku sektori asutused. Vt täpsemat teavet hankedokumentidest.

EIP-l võib vaja olla paremini mõista või üle vaadata laiemat konteksti või ajakohastada oma arusaama selle konteksti kohta, milles võidakse kaaluda 1 või rohkemat võimalikku toimingut. Vajalik võib olla keeruka teema süvaanalüüs, eeskätt seoses uuenduslike tegevuste, ettepanekute või toodete kindlaksmääramise, elujõulisuse ja jätkusuutlikkusega. Partnerid võivad olla kas A) ettevõtted; B) pangad; C) riigi tasandist allpool asuvad avalik-õiguslikud asutused või D) avaliku sektori asutused. Vt täpsemat teavet hankedokumentidest.

A közbeszerzési eljárás célja az Európai Unió 28 tagállamában megvalósuló projektekre vonatkozó finanszírozási javaslatok értékelésére és strukturálására irányuló elemzési szolgáltatásokra kiterjedő 3, több féllel kötött keretmegállapodás odaítélése 3 tételre osztva.

1. tétel – alapvető pénzügyi elemzés biztosítása.

2. tétel – átfogó átvilágítási csomag biztosítása.

3. tétel – szakértői csomag biztosítása.

Potenciális vagy meglévő EBB-partnerek alapvető pénzügyi elemzésének biztosítása. A partnerek lehetnek (A) vállalati partnerek, (B) bankok, (C) a központi közigazgatási szintnél alacsonyabb szintű közintézmények, vagy (D) állami szektorbeli intézmények. A további részletek a közbeszerzési dokumentációban találhatók.

Potenciális vagy meglévő partnerek átfogó átvilágítása. A partnerek lehetnek (A) vállalati partnerek, (B) bankok, (C) a központi közigazgatási szintnél alacsonyabb szintű közintézmények, vagy (D) állami szektorbeli intézmények. A további részletek a közbeszerzési dokumentációban találhatók.

Az EBB-nek az 1 vagy több jövőbeli művelet figyelembe vételét igénylő tágabb összefüggések jobb megértésére, illetve az erre irányuló ismereteinek felülvizsgálatára vagy aktualizálására van szüksége. Szükséges lehet egy komplex témakör mélyreható elemzése, különösen az innovatív cselekvések, javaslatok vagy termékek azonosításával, életképességével és fenntarthatóságával összefüggésben. A partnerek lehetnek (A) vállalati partnerek, (B) bankok, (C) a központi közigazgatási szintnél alacsonyabb szintű közintézmények, vagy (D) állami szektorbeli intézmények. A további részletek a közbeszerzési dokumentációban találhatók.

Šios pirkimo procedūros tikslas yra paskirti 3 preliminariąsias sutartis su keliais tiekėjais dėl analitinių paslaugų teikimo siekiant įvertinti ir struktūrizuoti projektų finansavimo pasiūlymus 28 Europos Sąjungos valstybėse narėse (padalyta į 3 dalis).

1 dalis – pagrindinės finansinės analizės teikimas.

2 dalis – visapusio išsamaus patikrinimo paketo tiekimas.

3 dalis – specialistų paketo tiekimas.

Galimų ar esamų EIB partnerių pagrindinės finansinės analizės teikimas. Partneriai gali būti A) bendrovės, B) bankai, C) subsuverenios viešojo sektoriaus institucijos arba D) viešojo sektoriaus subjektai. Daugiau informacijos rasite pirkimo dokumentuose.

Galimų ar esamų partnerių visapusio išsamaus patikrinimo teikimas. Partneriai gali būti A) bendrovės, B) bankai, C) subsuverenios viešojo sektoriaus institucijos arba D) viešojo sektoriaus subjektai. Daugiau informacijos rasite pirkimo dokumentuose.

EIB gali reikėti geriau suprasti, peržiūrėti ar atnaujinti savo supratimą apie platesnį kontekstą, kuriame gali būti svarstomos 1 ar kelios būsimos operacijos. Gali būti reikalinga nuodugni sudėtingos temos analizė, ypač dėl inovatyvių veiksmų, pasiūlymų ar produktų identifikavimo, gyvybingumo ir tvarumo. Partneriai gali būti A) bendrovės, B) bankai, C) subsuverenios viešojo sektoriaus institucijos arba D) viešojo sektoriaus subjektai. Daugiau informacijos rasite pirkimo dokumentuose.

Šīs iepirkuma procedūras mērķis ir piešķirt 3 vairākkārtējus pamatnolīgumus par analītisku pakalpojumu sniegšanu saistībā ar Eiropas Savienības 28 dalībvalstīs īstenojamu projektu finansēšanas piedāvājumu novērtēšanu un strukturēšanu; pakalpojumu sadalīti 3 daļās:

1. daļa – pamata finanšu analīzes veikšana;

2. daļa – visaptveroša uzticamības pārbaudes kopuma nodrošināšana;

3. daļa – speciālistu pakalpojumu kopuma nodrošināšana.

Pamata finanšu analīzes veikšana attiecībā uz EIB potenciāliem vai pašreizējiem sadarbības partneriem. Sadarbības partneri var būt (A) uzņēmumi, (B) bankas, (C) reģionālas publiskās iestādes vai (D) valsts sektora iestādes. Plašāku informāciju lūdzam skatīt iepirkuma dokumentos.

Visaptverošas uzticamības pārbaudes veikšana attiecībā uz potenciāliem vai pašreizējiem sadarbības partneriem. Sadarbības partneri var būt (A) uzņēmumi, (B) bankas, (C) reģionālas publiskās iestādes vai (D) valsts sektora iestādes. Plašāku informāciju lūdzam skatīt iepirkuma dokumentos.

EIB var būt nepieciešams padziļināti izprast vai pārskatīt vai aktualizēt tās izpratni par plašāku kontekstu, kas jāņem vērā, apsverot 1 vai vairākas iespējamās operācijas. Var būt nepieciešams padziļināti analizēt sarežģītu tematu, jo īpaši saistībā ar inovatīvu pasākumu, piedāvājumu vai produktu identifikāciju, dzīvotspēju un ilgtspēju. Sadarbības partneri var būt (A) uzņēmumi, (B) bankas, (C) reģionālas publiskās iestādes vai (D) valsts sektora iestādes. Plašāku informāciju lūdzam skatīt iepirkuma dokumentos.

L-iskop ta' din il-proċedura tal-ksib hu li tagħti 3 oqsma ta' ftehim multipli għall-provvista ta' servizzi analitiċi għall-valutazzjoni u l-istrutturar ta' proposti finanzjarji ta' proġetti ġewwa t-28 Stat Membru tal-Unjoni Ewropea maqsumin fi 3 lottijiet.

L-1 lott — il-provvista ta' analiżi finanzjarja bażika.

It-2 lott — il-provvista ta' pakkett komprensiv ta' diliġenza xierqa.

It-3 lott — il-provvista ta' pakkett speċjalist.

Il-provvista ta' analiżi finanzjarja bażika ta' kontropartijiet potenzjali jew eżistenti tal-BEI. Il-kontropartijiet jistgħu jkunu (A) korporati, (B) banek, (Ċ) awtortajiet pubbliċi b'sovranità sekondarja, jew (D) entitajiet tas-settur pubbliku. Għal aktar informazzjoni jekk jogħġbok irreferi għad-dokumenti tal-ksib.

Il-provvista ta' pakkett komprensiv ta' diliġenza xierqa ta' kontropartijiet potenzjali jew eżistenti. Il-kontropartijiet jistgħu jkunu (A) korporati, (B) banek, (Ċ) awtortajiet pubbliċi b'sovranità sekondarja, jew (D) entitajiet tas-settur pubbliku. Għal aktar informazzjoni jekk jogħġbok irreferi għad-dokumenti tal-ksib.

Il-BEI jista' jeħtieġ li jifhem aħjar jew jirrevedi jew jaġġorna l-fehim tiegħu f'kuntest iżjed wiesa' li fih operazzjoni prospettiva 1 jew iżjed għandhom jiġu kkunsidrati. Analiżi profonda ta' suġġett kumpless tista' titqies neċessarja, partikolarment fir-rigward tal-identifikazzjoni, il-vijabbiltà u s-sostenibbiltà ta' azzjonijiet, proposti jew prodotti innovattivi. Il-kontropartijiet jistgħu jkunu (A) korporati, (B) banek, (Ċ) awtortajiet pubbliċi b'sovranità sekondarja, jew (D) entitajiet tas-settur pubbliku. Għal aktar informazzjoni jekk jogħġbok irreferi għad-dokumenti tal-ksib.

Celem procedury zamówienia jest zawarcie 3 wielokrotnych umów ramowych o świadczenie usług analitycznych na potrzeby oceny oraz usystematyzowania ofert finansowych w związku z projektami w obrębie 28 państw członkowskich Unii Europejskiej, z podziałem na 3 części.

Część 1 – podstawowa analiza finansowa.

Część 2 – kompleksowy pakiet usług due dilligence.

Część 3 — pakiet specjalistyczny.

Przeprowadzenie podstawowej analizy finansowej potencjalnych lub dotychczasowych kontrahentów EBI. Kontrahentami mogą być (A) podmioty korporacyjne, (B) banki, (C) półautonomiczne organy publiczne lub (D) podmioty sektora publicznego. Szczegółowe informacje podano w dokumentacji przetargowej.

Przeprowadzenie kompleksowego badania due dilligence potencjalnych lub dotychczasowych kontrahentów EBI. Kontrahentami mogą być (A) podmioty korporacyjne, (B) banki, (C) półautonomiczne organy publiczne lub (D) podmioty sektora publicznego. Szczegółowe informacje podano w dokumentacji przetargowej.

EBI może zechcieć pozyskać szerszą wiedzę bądź zrewidować lub zaktualizować posiadaną wiedzę w szerszym kontekście, w którym rozważa przeprowadzenie jednej lub większej liczby operacji. W związku z tym nieodzowna może okazać się dogłębna analiza złożonego tematu, co w szczególności odnosi się do identyfikacji, opłacalności i trwałości skutków innowacyjnych działań, propozycji lub produktów. Kontrahentami mogą być (A) podmioty korporacyjne, (B) banki, (C) półautonomiczne organy publiczne lub (D) podmioty sektora publicznego. Szczegółowe informacje podano w dokumentacji przetargowej.

Cieľom tohto obstarávacieho konania je uzavrieť 3 viacnásobné rámcové dohody na poskytnutie analytických služieb na účely hodnotenia a štruktúrovania finančných návrhov projektov v rámci Európskej únie-28, ktoré budú rozdelené na 3 časti.

Časť 1 – poskytnutie základnej finančnej analýzy.

Časť 2 – poskytnutie balíka komplexnej hĺbkovej analýzy.

Časť 3 – poskytnutie špecializovaného balíka.

Poskytnutie základnej finančnej analýzy potenciálnych alebo existujúcich protistrán EIB. Protistrany môžu byť (A) podniky, (B) banky, (C) verejné orgány na nižšej ako národnej úrovni alebo (D) subjekty verejného sektora. Ďalšie informácie sú dostupné v súťažných podkladoch.

Poskytnutie komplexnej hĺbkovej analýzy potenciálnych alebo existujúcich protistrán. Protistrany môžu byť (A) podniky, (B) banky, (C) verejné orgány na nižšej ako národnej úrovni alebo (D) subjekty verejného sektora. Ďalšie informácie sú dostupné v súťažných podkladoch.

EIB môže vyžadovať lepšie chápanie alebo prehľad alebo aktualizáciu jej chápania širšieho kontextu, v ktorom sa má zohľadniť 1 alebo viacero budúcich operácií. Hĺbková analýza komplexného predmetu sa môže považovať za potrebnú, predovšetkým v súvislosti s identifikáciou, životaschopnosťou a udržateľnosťou inovatívnych akcií, návrhov alebo produktov. Protistrany môžu byť (A) podniky, (B) banky, (C) verejné orgány na nižšej ako národnej úrovni alebo (D) subjekty verejného sektora. Ďalšie informácie sú dostupné v súťažných podkladoch.

Namen tega postopka oddaje javnega naročila je skleniti 3 večkratne okvirne sporazume za zagotavljanje analitičnih storitev za ocenjevanje in strukturiranje predlogov za financiranje projektov v 28 državah članicah Evropske unije, razdeljene na 3 sklope.

Sklop 1 – zagotavljanje osnovnih finančnih analiz.

Sklop 2 – zagotavljanje celovitega svežnja storitev skrbnega pregleda.

Sklop 3 – zagotavljanje svežnja specializiranih storitev.

Zagotavljanje osnovnih finančnih analiz potencialnih ali obstoječih partnerjev EIB. Ti partnerji so lahko (A) podjetja, (B) banke, (C) decentralizirani javni organi ali (D) subjekti javnega sektorja. Dodatne informacije so na voljo v dokumentaciji v zvezi z oddajo javnega naročila.

Zagotavljanje celovitega svežnja storitev skrbnega pregleda potencialnih ali obstoječih partnerjev. Ti partnerji so lahko (A) podjetja, (B) banke, (C) decentralizirani javni organi ali (D) subjekti javnega sektorja. Dodatne informacije so na voljo v dokumentaciji v zvezi z oddajo javnega naročila.

EIB bo morda morala bolje razumeti ali pregledati ali posodobiti svoje razumevanje širšega konteksta, kjer bo treba obravnavati eno ali več prihodnjih operacij. Potrebna je lahko poglobljena analiza kompleksnega subjekta, zlasti v zvezi z identifikacijo, izvedljivostjo in trajnostjo inovativnih ukrepov, predlogov ali produktov. Partnerji so lahko (A) podjetja, (B) banke, (C) decentralizirani javni organi ali (D) subjekti javnega sektorja. Dodatne informacije so na voljo v dokumentaciji v zvezi z oddajo javnega naročila.

Is é cuspóir an nós imeachta soláthair seo 3 chomhaontú ilchreatlaí a dhámhachtain le haghaidh tograí maoinithe maidir le tionscadail a mheasúnú agus a struchtúrú laistigh de 28 dtír an Aontais Eorpaigh agus iad roinnte ina 3 bheart.

Beart 1 — anailís airgeadais bhunúsach a sholáthar.

Beart 2 — pacáiste de dhícheall cuí cuimsitheach a sholáthar.

Beart 3 — sain-phacáiste a sholáthar.

Anailís airgeadais bhunúsach a sholáthar ar chontrapháirteanna reatha nó ionchasacha an BEI. D'fhéadfadh na contrapháirteanna a bheith (A) ina gcorparáidí, (B) ina mbainc, (C) ina n-údaráis phoiblí fhocheannasacha, nó (D) ina n-aonáin san earnáil phoiblí. Féach ar na doiciméid soláthair le haghaidh tuilleadh faisnéise.

Dícheall cuí cuimsitheach a sholáthar ar chontrapháirteanna ioncasacha nó reatha. D'fhéadfadh na contrapháirteanna a bheith (A) ina gcorparáidí, (B) ina mbainc, (C) ina n-údaráis phoiblí fhocheannasacha, nó (D) ina n-aonáin san earnáil phoiblí. Féach ar na doiciméid soláthair le haghaidh tuilleadh faisnéise.

D'fhéadfadh sé a bheith riachtanach don BEI tuiscint níos fearr a fháil nó an tuiscint atá aige a athbhreithniú nó a nuashonrú ar an gcomhthéacs níos leithne ina ndéanfar 1 oibriúchán ionchasach nó níos mó a bhreithniú. D'fhéadfadh grinn-anailís a bheith riachtanach, go háirithe maidir le gníomhaíochtaí, tograí nó táirgí nuálacha a shainaithint agus maidir le hinmharthanacht agus inbhuanaitheacht ina leith. D'fhéadfadh na contrapháirteanna a bheith (A) ina gcorparáidí, (B) ina mbainc, (C) ina n-údaráis phoiblí fhocheannasacha, nó (D) ina n-aonáin san earnáil phoiblí. Féach ar na doiciméid soláthair le haghaidh tuilleadh faisnéise.

Целта на тази процедура по обществена поръчка е да се възложат 3 многостранни рамкови договора за осигуряване на аналитични услуги за оценяването и структурирането на предложения за финансиране на проекти в рамките на 28-те държави-членки на Европейския съюз, разделени на 3 партиди.

Партида 1 – осигуряване на основен финансов анализ.

Партида 2 – осигуряване на цялостен пакет за надлежна проверка.

Партида 3 – осигуряване на специализиран пакет.

Осигуряване на основен финансов анализ на потенциални или съществуващи партньори на ЕИБ. Партньорите могат да бъдат А) корпоративни, Б) банки, В) суб-суверенни публични органи или Г) субекти от публичния сектор. За допълнителна информация, моля, направете справка с документите на обществената поръчка.

Осигуряване на изчерпателна надлежна проверка на потенциални или съществуващи партньори. Партньорите могат да бъдат А) корпоративни, Б) банки, В) суб-суверенни публични органи или Г) субекти от публичния сектор. За допълнителна информация, моля, направете справка с документите на обществената поръчка.

Може да се наложи ЕИБ да разбере по-добре или да преразгледа, или да осъвремени своето разбиране в по-широк контекст, в който трябва да бъдат взети под внимание 1 или повече бъдещи операции. Може да е необходим задълбочен анализ на сложна тема, особено във връзка с идентификацията, жизнеспособността и устойчивостта на новаторски действия, предложения или продукти. Партньорите могат да бъдат А) корпоративни, Б) банки, В) суб-суверенни публични органи или Г) субекти от публичния сектор. За допълнителна информация, моля, направете справка с документите на обществената поръчка.

Scopul acestei proceduri de achiziții publice este de a atribui 3 contracte-cadru multiple pentru furnizarea de servicii analitice pentru evaluarea și structurarea propunerilor de finanțare a proiectelor în interiorul celor 28 de state membre ale Uniunii Europene. Aceasta este împărțită în 3 loturi.

Lotul 1 – furnizarea unei analize financiare de bază.

Lotul 2 – furnizarea unui pachet complet privind obligația de diligență.

Lotul 3 – furnizarea unui pachet specializat.

Furnizarea unei analize financiare de bază a omologilor potențiali sau existenți ai BEI. Omologii pot fi (A) întreprinderi, (B) bănci, (C) autorități publice subsuverane sau (D) entități din sectorul public. Pentru informații suplimentare, a se vedea dosarul licitației.

Furnizarea unui pachet complet privind obligația de diligență a omologilor potențiali sau existenți. Omologii pot fi (A) întreprinderi, (B) bănci, (C) autorități publice subsuverane sau (D) entități din sectorul public. Pentru informații suplimentare, a se vedea dosarul licitației.

BEI poate avea nevoie să înțeleagă mai bine, să revizuiască sau să actualizeze înțelegerea acesteia într-un context mai vast în care 1 sau mai multe operațiuni prospective trebuie să fie luate în considerare. O analiză aprofundată a unui subiect complex poate fi considerată necesară, în special în legătură cu identificare, viabilitatea și durabilitatea acțiunilor, propunerilor sau produselor inovatoare. Omologii pot fi (A) întreprinderi, (B) bănci, (C) autorități publice subsuverane sau (D) entități din sectorul public. Pentru informații suplimentare, a se vedea dosarul licitației.

Svrha je ovog postupka nabave dodjela 3 višestrukih okvirnih sporazuma za pružanje analitičkih usluga za ocjenjivanje i strukturiranje financijskih prijedloga za projekte unutar 28 država članica Europske unije koji će biti podijeljeni na 3 grupe.

Grupa 1 — pružanje osnovnih financijskih analiza.

Grupa 2 — pružanje sveobuhvatnog paketa usluga povezanih s dužnom pažnjom.

Grupa 3 — pružanje paketa specijaliziranih usluga.

Pružanje osnovnih financijskih analiza mogućih ili postojećih suradnika EIB-a. Suradnici mogu biti (A) korporativna tijela, (B) banke, (C) poddržavna tijela vlasti ili (D) tijela javnog sektora. Za više informacija pogledajte dokumentaciju za nadmetanje.

Pružanje sveobuhvatnih usluga povezanih s dužnom pažnjom mogućih ili postojećih suradnika. Suradnici mogu biti (A) korporativna tijela, (B) banke, (C) poddržavna tijela vlasti ili (D) tijela javnog sektora. Za više informacija pogledajte dokumentaciju za nadmetanje.

EIB mora bolje razumjeti ili revidirati ili ažurirati svoje razumijevanje šireg konteksta u kojem se u obzir treba uzeti 1 ili više budućih aktivnosti. Dubinska analiza složenih predmeta također može biti potrebna, posebice u vezi s određivanjem, isplativosti i održivosti inovativnih aktivnosti, prijedloga ili proizvoda. Suradnici mogu biti (A) korporativna tijela, (B) banke, (C) poddržavna tijela vlasti ili (D) tijela javnog sektora. Za više informacija pogledajte dokumentaciju za nadmetanje.

Study on the risk profile of the funds allocated to finance the back-end activities of the nuclear fuel cycle in the EU

Europa-Kommissionen, Directorate-General for Energy, Directorate D — Nuclear Energy, Safety and ITER | Published November 3, 2017
Winner
Mercer Limited
cpvs
66100000

Hovedformålet med denne kontrakt er at fremlægge en analyse af de midler i investeringsporteføljen, der afsættes til »back-end«-aktiviteter i den nukleare brændselscyklus (dvs. hvad er de lovmæssige begrænsninger for disse investeringer, og hvor er pengene aktuelt investeret), og at identificere tendenser, udfordringer og bedste praksisser, under hensyntagen til indsamlingsmetoden for midlerne og forudsætningerne for deres udbetaling.

Hovedformålet med denne kontrakt er at fremlægge en analyse af investeringspolitikken og -strategierne for de midler, der afsættes til »back-end«-aktiviteter i den nukleare brændselscyklus, at identificere tendenser, udfordringer og bedste praksisser og at tage hensyn til de forventede kilder til finansiering og forudsætningerne for deres udbetaling.

Analysen skal omfatte de midler, der er afsat af alle EU's nukleare licenshavere inden for dekommissionering og håndtering af nukleart affald (f.eks. aktører inden for atomkraft, forskningsinstitutioner, brændselsfremstillingsvirksomheder osv.).

Kontrahenten skal have adgang til de nationale programmer og rapporter, der er indgivet af medlemsstaterne til Kommissionen på grundlag af Rådets direktiv 2011/70/Euratom af 19.7.2011 om fastsættelse af en fællesskabsramme for ansvarlig og sikker håndtering af brugt nukleart brændsel og radioaktivt affald.

Kommissionen planlægger at drøfte resultaterne af undersøgelsen på møder i Gruppen for Nedlæggelsesfinansiering, der er oprettet efter Kommissionens henstilling af 24.10.2006 om forvaltningen af de finansielle ressourcer til nedlæggelse af nukleare anlæg og til forvaltning af brugt brændsel og radioaktivt affald (2006/851/Euratom).

Undersøgelsen skal bygge på eksisterende forudgående analyser og rapporter, herunder:

— meddelelse om et vejledende kerneenergiprogram (Pinc) (COM(2016) 177 final) og det ledsagende arbejdsdokument (SWD(2016) 102 final)

— meddelelse fra Kommissionen til Europa-Parlamentet og Rådet om anvendelse af de finansielle ressourcer beregnet til nedlæggelse af nukleare anlæg, brugt brændsel og radioaktivt affald (COM(2013) 121 final)

— sammenligning mellem de forskellige metodologier for dekommissioneringsfonde for nukleare installationer. Endelig rapport på vegne af Europa-Kommissionen, Generaldirektoratet for Energi og Transport, tjenesteydelseskontrakt TREN/05/NUCL/S07.55436

— Kommissionens henstilling af 24.10.2006 om forvaltningen af de finansielle ressourcer til nedlæggelse af nukleare anlæg og til forvaltning af brugt brændsel og radioaktivt affald (EUT L 330, 28.11.2006, s. 31-35).

Hauptziel dieses Auftrags ist die Vorlage einer Analyse des Anlageportfolios der für Tätigkeiten am Ende des Kernbrennstoffkreislaufs bereitgestellten Mittel (d. h. zu den regulatorischen Beschränkungen für diese Anlagen und zu der Frage, wo diese Gelder derzeit angelegt sind) sowie die Ermittlung von Tendenzen, Herausforderungen und bewährten Praktiken unter Berücksichtigung des Verfahrens zur Einziehung der Mittel und der hinsichtlich der Mittelvergabe getroffenen Annahmen.

Hauptziel dieses Auftrags ist die Vorlage einer Analyse der Anlagepolitik und -strategien betreffend die für Tätigkeiten am Ende des Kernbrennstoffkreislaufs bereitgestellten Mittel, wobei Tendenzen, Herausforderungen und bewährte Praktiken zu ermitteln und die zu erwartenden Finanzierungsquellen sowie die hinsichtlich der Mittelvergabe getroffenen Annahmen zu berücksichtigen sind.

Die Analyse muss die Mittel umfassen, die alle Inhaber von Genehmigungen für den Nuklearbereich in der EU zurückstellen müssen, für die Pflichten in den Bereichen Stilllegung und Bewirtschaftung radioaktiver Abfälle gelten (z. B. Betreiber von Kernkraftwerken, Forschungseinrichtungen, Unternehmen, die Brennstoffe herstellen, usw.).

Der Auftragnehmer wird Zugang zu den nationalen Programmen und Berichten haben, die der Kommission von den Mitgliedstaaten im Rahmen der Richtlinie 2011/70/Euratom des Rates vom 19.7.2011 über einen Gemeinschaftsrahmen für die verantwortungsvolle und sichere Entsorgung abgebrannter Brennelemente und radioaktiver Abfälle übermittelt werden.

Die Kommission plant eine Debatte zu den Ergebnissen der Studie im Rahmen der Tagungen der Gruppe für Stilllegungsfinanzierung (Decommissioning Funding Group — DFG), die aufgrund der Empfehlung der Kommission vom 24.10.2006 für die Verwaltung der Finanzmittel für die Stilllegung kerntechnischer Anlagen und die Entsorgung abgebrannter Brennelemente und radioaktiver Abfälle (2006/851/Euratom) eingesetzt wurde.

Die Studie soll auf bereits verfügbaren früheren Analysen und Berichten aufbauen, unter anderem auf:

— der Mitteilung über ein Hinweisendes Nuklearprogramm (PINC) COM(2016) 177 final und dem beigefügten Arbeitsdokument SWD(2016) 102 final,

— der Mitteilung der Kommission an das Europäische Parlament und den Rat über die Verwendung der finanziellen Ressourcen für die Stilllegung kerntechnischer Anlagen und die Entsorgung abgebrannter Brennelemente und radioaktiver Abfälle COM(2013) 121 final,

— dem Vergleich zwischen verschiedenen Verfahren bei der Finanzierung der Stilllegung kerntechnischer Anlagen. Abschlussbericht im Auftrag der Generaldirektion Energie und Verkehr der Europäischen Kommission, Dienstleistungsauftrag TREN/05/NUCL/S07.55436,

— der Empfehlung der Kommission vom 24.10.2006 für die Verwaltung der Finanzmittel für die Stilllegung kerntechnischer Anlagen und die Entsorgung abgebrannter Brennelemente und radioaktiver Abfälle (ABl. L 330 vom 28.11.2006, S. 31-35).

The main objective of this contract is to present an analysis of the investment portfolio of the funds allocated to the back-end activities of the nuclear fuel cycle (i.e. what are the regulatory limitations for these investments and where the money is currently invested); identify trends, challenges and best practices, taking into account the collection method of the funds, and the assumptions made about their disbursement.

The main objective of this contract is to present an analysis of the investment policy and strategies of the funds allocated to the back-end activities of the nuclear fuel cycle, identifying trends, challenges and best practices and taking into account the expected sources of financing and the assumptions made about their disbursement.

The analysis should include within its scope the funds set aside by all the EU nuclear licensees with decommissioning and radioactive waste management obligations (e.g. nuclear power operators, research institutions, fuel fabrication companies, etc.).

The contractor will have access to the national programmes and reports submitted by Member States to the Commission in the basis of the Council Directive 2011/70/Euratom of 19.7.2011 establishing a Community framework for the responsible and safe management of spent fuel and radioactive waste.

The Commission plans to discuss the findings of the study in the meetings of the Decommissioning Funding Group (DFG), established following Commission Recommendation of 24.10.2006 on the management of financial resources for the decommissioning of nuclear installations, spent fuel and radioactive waste (2006/851/Euratom).

The study will build on existing previous analysis and reports, including:

— communication on a Nuclear Illustrative Programme (PINC) COM(2016) 177 final, and accompanying staff working document SWD(2016) 102 final,

— communication from the Commission to the European Parliament and the Council on the use of financial resources earmarked for the decommissioning of nuclear installations, spent fuel and radioactive waste COM(2013) 121 final,

— comparison among different decommissioning funds methodologies for nuclear installations. Final report on behalf of the European Commission, Directorate-General Energy and Transport, service contract TREN/05/NUCL/S07.55436,

— Commission Recommendation of 24.10.2006 on the management of financial resources for the decommissioning of nuclear installations, spent fuel and radioactive waste (OJ L 330, 28.11.2006, pp. 31–35).

El objetivo principal del presente contrato es presentar un análisis de la cartera de inversiones de los fondos asignados a las actividades de la fase final del ciclo del combustible nuclear (es decir, cuáles son las limitaciones normativas para estas inversiones y dónde está invertido actualmente el dinero), identificar las tendencias, los desafíos y las mejores prácticas, teniendo en cuenta el método de recaudación de los fondos, y las conjeturas hechas sobre su desembolso.

El objetivo principal del presente contrato es presentar un análisis de las estrategias y políticas de inversión de los fondos asignados a las actividades de la fase final del ciclo del combustible nuclear, identificar las tendencias, los desafíos y las mejores prácticas, teniendo en cuenta las fuentes de financiación previstas y las conjeturas hechas sobre su desembolso.

El análisis deberá incluir en su ámbito los fondos reservados por todos los titulares de licencias nucleares de la Unión Europea con obligaciones de desmantelamiento y gestión de residuos radiactivos (por ejemplo, operadores de energía nuclear, instituciones de investigación, empresas de fabricación de combustibles, etc.).

El contratista tendrá acceso a los programas nacionales y a los informes presentados por los Estados miembros a la Comisión con arreglo a la Directiva 2011/70/Euratom del Consejo, de 19.7.2011, por la que se establece un marco comunitario para la gestión responsable y segura del combustible nuclear gastado y de los residuos radiactivos.

La Comisión tiene previsto debatir acerca de las conclusiones del estudio en las reuniones del Grupo sobre Financiación de las Actividades de Clausura (GFAC), creado de conformidad con la Recomendación de la Comisión de 24.10.2006 relativa a la gestión de los recursos financieros para el desmantelamiento de instalaciones nucleares, combustible nuclear gastado y residuos radiactivos (2006/851/Euratom).

El estudio se basará en análisis e informes anteriores, entre ellos:

— comunicación COM(2016) 177 final sobre un Programa Indicativo Nuclear, y documento complementario de trabajo de los servicios de la Comisión SWD(2016) 102 final,

— comunicación de la Comisión al Parlamento Europeo y al Consejo sobre la utilización de los recursos financieros destinados a la clausura de las centrales nucleares y la gestión del combustible nuclear gastado y los residuos radiactivos COM(2013) 121 final,

— comparación entre las diferentes metodologías de financiación de la clausura de centrales nucleares. Informe final en nombre de la Dirección General de Energía y Transportes de la Comisión Europea, contrato de servicios TREN/05/NUCL/S07.55436,

— Recomendación de la Comisión, de 24.10.2006, relativa a la gestión de los recursos financieros destinados a la clausura de las centrales nucleares y la gestión del combustible nuclear gastado y los residuos radiactivos (DO L 330 de 28.11.2006, pp. 31-35).

Tämän sopimuksen päätavoitteena on analyysin toteuttaminen ydinpolttoainekierron loppupään toimia varten myönnettyjen varojen arvopaperisalkusta (eli siitä, mitkä ovat kyseisiä sijoituksia koskevat sääntelyrajoitukset ja minne rahat on tällä hetkellä sijoitettu) sekä kehityssuuntausten, haasteiden ja parhaiden käytäntöjen määrittäminen ottamalla huomioon varojen keruumenetelmä ja niiden maksuista tehdyt oletukset.

Tämän sopimuksen päätavoitteena on analyysin toteuttaminen ydinpolttoainekierron loppupään toimia varten myönnettyjä varoja koskevasta sijoituspolitiikasta ja -strategioista määrittämällä kehityssuuntaukset, haasteet ja parhaat käytännöt sekä ottamalla huomioon odotusten mukaiset rahoituslähteet ja varojen maksuista tehdyt oletukset.

Analyysiin on sisällyttävä EU:n ydinalan sellaisten lisenssinhaltijoiden varaamat varat, joilla on käytöstäpoistoa ja radioaktiivisen jätteen huoltoa koskevia velvollisuuksia (esim. ydinvoima-alan toimijat, tutkimuslaitokset, polttoainetta valmistavat yhtiöt jne.).

Sopimusosapuolella on pääsy jäsenvaltioiden komissiolle toimittamiin kansallisiin ohjelmiin ja raportteihin yhteisön kehyksen perustamisesta käytetyn ydinpolttoaineen ja radioaktiivisen jätteen vastuullista ja turvallista huoltoa varten 19.7.2011 annetun neuvoston direktiivin 2011/70/Euratom perusteella.

Komissio aikoo keskustella tutkimuksen tuloksista käytöstäpoiston rahoitusta käsittelevän työryhmän (Decommissioning Funding Group – DFG) kokouksissa. Työryhmä on perustettu ydinlaitosten käytöstäpoistoon sekä käytetyn polttoaineen ja radioaktiivisen jätteen huoltoon tarkoitettujen varojen hallinnoinnista 24.10.2006 annetun komission suosituksen (2006/851/Euratom) seurauksena.

Tutkimuksessa hyödynnetään olemassa olevaa aiempaa analyysia ja raportteja, mukaan luettuina

— ohjeellista ydinohjelmaa koskeva tiedonanto ((PINC) COM(2016) 177 final) ja liitteenä oleva komission yksiköiden valmisteluasiakirja (SWD(2016) 102 final),

— komission tiedonanto Euroopan parlamentille ja neuvostolle ydinlaitosten käytöstäpoistoon sekä käytetyn polttoaineen ja radioaktiivisen jätteen huoltoon tarkoitettujen varojen käytöstä (COM(2013) 121 final),

— ydinlaitoksiin liittyvien erilaisten käytöstäpoistorahastoja koskevien menetelmien vertailu. Loppuraportti Euroopan komission energian ja liikenteen pääosaston puolesta, palvelusopimus TREN/05/NUCL/S07.55436,

— komission suositus, annettu 24.10.2006, ydinlaitosten käytöstäpoistoon sekä käytetyn polttoaineen ja radioaktiivisen jätteen huoltoon tarkoitettujen varojen hallinnoinnista (EUVL L 330, 28.11.2006, s. 31–35).

L'objectif principal du présent marché est de réaliser une analyse du portefeuille d'investissement des fonds alloués aux activités en aval du cycle du combustible nucléaire (quelles sont les limitations réglementaires de ces investissements et où l'argent est-il actuellement investi?), de définir les tendances, les défis et les meilleures pratiques, en tenant compte de la méthode de collecte des fonds et des postulats relatifs à leur décaissement.

L'objectif principal du présent marché est de réaliser une analyse de la politique et des stratégies d'investissement des fonds alloués aux activités en aval du cycle du combustible nucléaire, en définissant les tendances, les défis et les meilleures pratiques et en tenant compte des sources de financement escomptées et des postulats relatifs au décaissement des fonds.

L'analyse devra notamment porter sur les fonds réservés par tous les détenteurs de licence nucléaire de l'UE aux obligations de démantèlement et de gestion des déchets radioactifs (par exemple exploitants d'électricité nucléaire, institutions de recherche, sociétés de production de combustible, etc.).

Le contractant aura accès aux programmes et aux rapports nationaux remis par les États membres à la Commission sur la base de la directive 2011/70/Euratom du Conseil du 19.7.2011 établissant un cadre communautaire pour la gestion responsable et sûre du combustible usé et des déchets radioactifs.

La Commission envisage de discuter des résultats de l'étude lors des réunions du groupe sur le financement des opérations de démantèlement mis en place en vertu de la recommandation de la Commission du 24.10.2006 concernant la gestion des ressources financières destinées au démantèlement d'installations nucléaires, de combustibles usés et de déchets radioactifs (2006/851/Euratom).

L'étude s'appuiera sur des analyses et des rapports antérieurs disponibles, notamment:

— la communication «Programme indicatif nucléaire» [COM(2016) 177 final] et le document de travail des services qui l'accompagne [SWD(2016) 102 final],

— la communication de la Commission au Parlement européen et au Conseil sur l'utilisation des ressources financières destinées au déclassement des installations nucléaires, et à la gestion du combustible usé et des déchets radioactifs [COM(2013) 121 final],

— la comparaison entre les méthodes appliquées par différents fonds de démantèlement des installations nucléaires. Rapport final pour le compte de la direction générale de l'énergie et des transports de la Commission européenne, marché de services TREN/05/NUCL/S07.55436,

— la recommandation de la Commission du 24.10.2006 concernant la gestion des ressources financières destinées au démantèlement d'installations nucléaires, de combustibles usés et de déchets radioactifs (JO L 330 du 28.11.2006, p. 31-35).

Ο κύριος στόχος της προκηρυσσόμενης σύμβασης είναι η παρουσίαση μιας ανάλυσης του χαρτοφυλακίου επενδύσεων των κονδυλίων που διατίθενται για τις δραστηριότητες της τελικής φάσης του κύκλου ζωής των πυρηνικών καυσίμων (δηλ. ποιοι είναι οι κανονιστικοί περιορισμοί για τις εν λόγω επενδύσεις και πού επενδύονται επί του παρόντος τα χρήματα), ο προσδιορισμός των τάσεων, των προκλήσεων και των βέλτιστων πρακτικών, λαμβάνοντας υπόψη τη μέθοδο συγκέντρωσης των κονδυλίων και τις παραδοχές σχετικά με την εκταμίευσή τους.

Ο κύριος στόχος της προκηρυσσόμενης σύμβασης είναι η παρουσίαση μιας ανάλυσης της πολιτικής και των στρατηγικών επένδυσης των κονδυλίων που διατίθενται για τις δραστηριότητες της τελικής φάσης του κύκλου ζωής των πυρηνικών καυσίμων, ο προσδιορισμός των τάσεων, των προκλήσεων και των βέλτιστων πρακτικών, λαμβάνοντας υπόψη τις αναμενόμενες πηγές χρηματοδότησης και τις παραδοχές σχετικά με την εκταμίευσή τους.

Η ανάλυση θα πρέπει να συμπεριλάβει στο πεδίο εφαρμογής της τα κονδύλια που δεσμεύονται από όλους τους κατόχους αδειών εκμετάλλευσης πυρηνικών εγκαταστάσεων στην ΕΕ με υποχρεώσεις παροπλισμού και διαχείρισης ραδιενεργών αποβλήτων (π.χ. φορείς εκμετάλλευσης πυρηνικών σταθμών ηλεκτρικής ενέργειας, ερευνητικά ιδρύματα, εταιρείες παρασκευής καυσίμων, κ.λπ.).

Ο ανάδοχος θα έχει πρόσβαση στα εθνικά προγράμματα και τις εκθέσεις που υποβάλλονται από τα κράτη μέλη στην Επιτροπή βάσει της οδηγίας 2011/70/Ευρατόμ του Συμβουλίου, της 19.7.2011, η οποία θεσπίζει κοινοτικό πλαίσιο για την υπεύθυνη και ασφαλή διαχείριση αναλωμένων καυσίμων και ραδιενεργών αποβλήτων.

Η Επιτροπή σκοπεύει να συζητήσει τα πορίσματα της μελέτης στις συνεδριάσεις της Ομάδας Χρηματοδότησης Παροπλισμού (DFG), η οποία συγκροτήθηκε μετά τη σύσταση της Επιτροπής, της 24.10.2006, σχετικά με τη διαχείριση των οικονομικών πόρων που προορίζονται για τον παροπλισμό πυρηνικών εγκαταστάσεων, τα αναλωμένα καύσιμα και τα ραδιενεργά απόβλητα (2006/851/Ευρατόμ).

Η μελέτη θα βασιστεί στις υφιστάμενες προηγούμενες αναλύσεις και εκθέσεις, συμπεριλαμβανομένων των εξής:

— ανακοίνωση σχετικά με το ενδεικτικό πυρηνικό πρόγραμμα (PINC) COM(2016) 177 τελικό, και συνοδευτικό υπηρεσιακό έγγραφο εργασίας SWD(2016) 102 τελικό,

— ανακοίνωση της Επιτροπής προς το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο σχετικά με τη χρησιμοποίηση των οικονομικών πόρων που προορίζονται για τον παροπλισμό πυρηνικών εγκαταστάσεων, τα αναλωμένα καύσιμα και τα ραδιενεργά απόβλητα COM(2013) 121 τελικό,

— σύγκριση μεταξύ διαφόρων μεθοδολογιών ταμείων παροπλισμού για πυρηνικές εγκαταστάσεις. Τελική έκθεση για λογαριασμό της Γενικής Διεύθυνσης Ενέργειας και Μεταφορών της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, σύμβαση υπηρεσιών TREN/05/NUCL/S07.55436,

— σύσταση της Επιτροπής, της 24.10.2006, σχετικά με τη διαχείριση των οικονομικών πόρων που προορίζονται για τον παροπλισμό πυρηνικών εγκαταστάσεων, τα αναλωμένα καύσιμα και τα ραδιενεργά απόβλητα (ΕΕ L 330, 28.11.2006, σσ. 31–35).

L'obiettivo principale del presente appalto è presentare un'analisi del portafoglio di investimenti dei fondi stanziati per le attività relative alla parte finale del ciclo del combustibile nucleare (ovvero di quali siano le limitazioni regolamentari per tali investimenti e dove siano attualmente investite le risorse); individuare tendenze, sfide e migliori pratiche, tenendo conto del metodo di raccolta dei fondi e delle ipotesi formulate per la loro erogazione.

L'obiettivo principale del presente appalto è presentare un'analisi delle politiche e strategie d'investimento per quanto riguarda i fondi stanziati per le attività relative alla parte finale del ciclo del combustibile nucleare, individuando tendenze, sfide e buone pratiche, nonché tenendo conto delle fonti di finanziamento previste e delle ipotesi formulate per l'erogazione dei fondi.

La portata dell'analisi dovrebbe comprendere i fondi stanziati da tutte le entità autorizzate al nucleare dell'UE soggette agli obblighi relativi alla disattivazione e alla gestione dei rifiuti radioattivi (ad esempio operatori dell'energia nucleare, istituti di ricerca, imprese di produzione di combustibile, ecc.).

Il contraente avrà accesso ai programmi e alle relazioni nazionali presentati dagli Stati membri alla Commissione in base alla direttiva 2011/70/Euratom del Consiglio, del 19.7.2011, che istituisce un quadro comunitario per la gestione responsabile e sicura del combustibile esaurito e dei rifiuti radioattivi.

La Commissione intende discutere i risultati dello studio nel corso delle riunioni del gruppo per il finanziamento delle operazioni di disattivazione, istituito in seguito alla raccomandazione della Commissione, del 24.10.2006, concernente la gestione delle risorse finanziarie destinate alla disattivazione di installazioni nucleari e alla gestione del combustibile esaurito e dei rifiuti radioattivi (2006/851/Euratom).

Lo studio si baserà su analisi e relazioni esistenti, tra cui:

— comunicazione su un programma indicativo per il settore nucleare COM(2016) 177 final e allegato documento di lavoro dei servizi della Commissione SWD(2016) 102 final,

— comunicazione della Commissione al Parlamento europeo e al Consiglio sull'utilizzo delle risorse finanziarie destinate alla disattivazione delle installazioni nucleari e alla gestione del combustibile esaurito e dei rifiuti radioattivi COM(2013) 121 final,

— raffronto tra le diverse metodologie dei fondi di disattivazione per le installazioni nucleari. Relazione finale a nome della Commissione europea, direzione generale dell'Energia e dei trasporti, appalto di servizi TREN/05/NUCL/S07.55436,

— raccomandazione della Commissione, del 24.10.2006, concernente la gestione delle risorse finanziarie destinate alla disattivazione di installazioni nucleari e alla gestione del combustibile esaurito e dei rifiuti radioattivi (GU L 330 del 28.11.2006, pagg. 31–35).

De hoofddoelstelling van deze opdracht is een analyse te verstrekken van de beleggingsportefeuille van de fondsen die zijn toegewezen aan de backend-activiteiten van de splijtstofkringloop (d.w.z. wat zijn de reglementaire beperkingen voor deze beleggingen en hoe wordt het geld thans belegd), waarbij de trends, uitdagingen en beste werkwijzen moeten worden vastgesteld, rekening houdend met de methode voor het inzamelen van de fondsen en de hypothesen over de uitgave ervan.

De hoofddoelstelling van deze opdracht is een analyse te verstrekken over het beleggingsbeleid en de beleggingsstrategieën van de fondsen die zijn toegewezen aan de backend-activiteiten van de splijtstofkringloop, waarbij de trends, uitdagingen en beste werkwijzen moeten worden vastgesteld, rekening houdend met de verwachte financieringsbronnen en de hypothesen over de uitgave ervan.

De analyse moet tevens de fondsen bestrijken die worden gereserveerd door alle licentiehouders uit de Europese nucleaire sector met verplichtingen inzake ontmanteling en beheer van radioactief afval (bijv. exploitanten van kerninstallaties, onderzoeksinstellingen, splijtstoffabrieken enz.).

De contractant heeft toegang tot de nationale programma's en door de lidstaten ingediende verslagen aan de Commissie op basis van Richtlijn 2011/70/Euratom van 19.7.2011 tot vaststelling van een communautair kader voor een verantwoord en veilig beheer van verbruikte splijtstof en radioactief afval.

De Commissie beoogt de bespreking van de resultaten van het onderzoek in de vergaderingen van de werkgroep Financiering van ontmanteling die is opgericht overeenkomstig de Aanbeveling van de Commissie van 24.10.2006 betreffende het beheer van de financiële middelen voor de ontmanteling van nucleaire installaties en de verwerking van verbruikte splijtstof en radioactief afval (2006/851/Euratom).

Het onderzoek moet voortbouwen op bestaande eerdere analyses en verslagen, met inbegrip van:

— Mededeling over een indicatief programma op het gebied van kernenergie (PINC) COM(2016) 177 final, en begeleidend werkdocument van de diensten van de Commissie SWD(2016) 102 final,

— Mededeling van de Commissie aan het Europees Parlement en de Raad over het gebruik van de voor de ontmanteling van nucleaire installaties en de verwerking van verbruikte splijtstof en radioactief afval bestemde financiële middelen COM(2013) 121 final,

— vergelijking tussen verschillende methodologieën inzake ontmantelingsfondsen voor kerninstallaties. Eindverslag namens het directoraat-generaal Energie en Vervoer van de Europese Commissie, dienstenovereenkomst TREN/05/NUCL/S07.55436,

— Aanbeveling van de Commissie van 24.10.2006 betreffende het beheer van de financiële middelen voor de ontmanteling van nucleaire installaties en de verwerking van verbruikte splijtstof en radioactief afval (PB L 330 van 28.11.2006, blz. 31-35).

O principal objetivo do presente contrato consiste em apresentar uma análise da carteira de investimento dos fundos afetados às atividades de «back-end» do ciclo de combustível nuclear (ou seja, quais as limitações regulamentares para estes investimentos e quais os investimentos onde os capitais são atualmente aplicados); identificar tendências, desafios e melhores práticas, tendo em consideração o método de recolha dos fundos, e os pressupostos sobre o respetivo desembolso.

O objetivo principal do presente contrato consiste em apresentar uma análise das estratégias e da política de investimento dos fundos afetados às atividades de «back-end» do ciclo de combustível nuclear, identificando tendências, desafios e boas práticas e tendo em consideração as fontes previstas de financiamento e os pressupostos estabelecidos sobre o respetivo desembolso.

A análise deve incluir no seu âmbito os fundos selecionados por todos os titulares de uma licença nuclear da UE com obrigações de desmantelamento e gestão de resíduos radioativos (por exemplo, operadores de energia nuclear, instituições de investigação, empresas de fabrico de combustível, etc.).

O contratante terá acesso aos programas nacionais e relatórios apresentados pelos Estados-Membros à Comissão na base da Diretiva 2011/70/Euratom do Conselho, de 19.7.2011, que estabelece um quadro comunitário para a gestão responsável e segura do combustível irradiado e dos resíduos radioativos.

A Comissão pretende debater os resultados do estudo nas reuniões do grupo sobre o financiamento das atividades de desmantelamento, estabelecido no seguimento da Recomendação da Comissão, de 24.10.2006, sobre a gestão dos recursos financeiros para o desmantelamento de instalações nucleares, a gestão do combustível irradiado e dos resíduos radioativos (2006/851/Euratom).

O estudo basear-se-á numa análise anterior e relatórios existentes, incluindo:

— Comunicação sobre um Programa Indicativo Nuclear (PINC) COM(2016) 177 final, e acompanhada pelo documento de trabalho da equipa SWD(2016) 102 final,

— Comunicação da Comissão ao Parlamento Europeu e ao Conselho relativa à utilização dos recursos financeiros destinados ao desmantelamento de instalações nucleares e à gestão de combustível irradiado e de resíduos radioativos COM(2013) 121 final,

— comparação entre diferentes metodologias de fundos de desmantelamento para instalações nucleares. Relatório final a favor da Comissão Europeia, Direção-Geral da Energia e dos Transportes, contrato de serviços TREN/05/NUCL/S07.55436,

— Recomendação da Comissão, de 24.10.2006, sobre a gestão dos recursos financeiros para o desmantelamento de instalações nucleares, a gestão do combustível irradiado e dos resíduos radioativos (JO L 330 de 28.11.2006, pp. 31–35).

Huvudsyftet med detta kontrakt är att lägga fram en analys av investeringsportföljen för de anslagna fonderna för verksamheterna i slutfasen av kärnbränslecykeln (dvs. vilka de rättsliga begränsningarna för dessa investeringar är och var pengarna investeras för närvarande) samt att identifiera trender, utmaningar och bästa praxis, med beaktande av fondernas insamlingsmetod och antaganden om utbetalningen av dessa.

Huvudsyftet med detta kontrakt är att lägga fram en analys av politik och strategier vad gäller investering avseende de anslagna fonderna för verksamheterna i slutfasen av kärnbränslecykeln samt att identifiera trender, utmaningar och bästa praxis, med beaktande av de förväntade finansieringskällorna och antaganden om utbetalningen av dessa.

Analysen ska omfatta de fonder som är avsatta av alla EU:s tillståndsinnehavare för kärnteknik med skyldigheter avseende avveckling och hantering av radioaktivt avfall (t.ex. kärnkraftsoperatörer, forskningsinstitut, bränsletillverkande företag etc.).

Uppdragstagaren kommer att ha tillgång till de nationella programmen och rapporter som lämnats in av medlemsstaterna till kommissionen på grundval av rådets direktiv 2011/70/Euratom av den 19.7.2011 om inrättande av ett gemenskapsramverk för ansvarsfull och säker hantering av använt kärnbränsle och radioaktivt avfall.

Kommissionen planerar att diskutera resultaten av undersökningen i mötena i gruppen för avvecklingsfinansiering (Decommissioning Funding Group – DFG) som inrättades efter kommissionens rekommendation av den 24.10.2006 om förvaltning av finansiella resurser för avveckling av kärntekniska anläggningar och för omhändertagande av använt kärnbränsle och radioaktivt avfall (2006/851/Euratom).

Undersökningen ska bygga på befintliga tidigare analyser och rapporter, inbegripet följande:

— Meddelande om ett vägledande program om kärnenergi (Nuclear Illustrative Programme – PINC) (COM(2016) 177 final) och tillhörande arbetsdokument (SWD(2016) 102 final).

— Meddelande från kommissionen till Europaparlamentet och rådet om användningen av finansiella resurser för avveckling av kärntekniska anläggningar och för omhändertagande av använt kärnbränsle och radioaktivt avfall (COM(2013) 121 final).

— Jämförelse mellan olika metoder för avvecklingsfonder för kärntekniska anläggningar. Slutrapport till förmån för Europeiska kommissionen, generaldirektoratet för energi och transport, tjänstekontrakt TREN/05/NUCL/S07.55436.

— Kommissionens rekommendation av den 24.10.2006 om förvaltning av finansiella resurser för avveckling av kärntekniska anläggningar och för omhändertagande av använt kärnbränsle och radioaktivt avfall (EUT L 330, 28.11.2006, s. 31–35).

Hlavním cílem této zakázky je předložit analýzu investičního portfolia financí alokovaných na podpůrné činnosti v rámci cyklu jaderného paliva (tj. jaká existují regulativní omezení v případě těchto investic a kam jsou tyto částky momentálně investovány); stanovit trendy, výzvy a osvědčené postupy při zohlednění způsobu výběru těchto financí a předpokladů o jejich proplacení.

Hlavním cílem této zakázky je předložit analýzu investiční politiky a strategií u těchto financí alokovaných na podpůrné činnosti v rámci cyklu jaderného paliva a zároveň stanovit trendy, výzvy a osvědčené praxe, při zohlednění očekávaných zdrojů financování a předpokladů o jejich proplácení.

Součástí této analýzy by měly být finance dané stranou všemi držiteli jaderných licencí, kteří mají povinnosti v oblasti vyřazování jaderných zařízení z provozu a hospodaření s radioaktivním odpadem (např. provozovatelé jaderných elektráren, výzkumné instituce, společnosti vyrábějící palivo atd.).

Poskytovatel služeb bude mít přístup k národním programům a zprávám předkládaným členskými státy Komisi na základě směrnice Rady 2011/70/Euratom ze dne 19.7.2011, kterou se stanoví rámec Společenství pro odpovědné a bezpečné nakládání s vyhořelým palivem a radioaktivním odpadem.

Komise má v plánu projednat zjištění této studie na jednáních skupiny pro financování vyřazování jaderných zařízení z provozu (DFG) zřízené na základě doporučení Komise ze dne 24.10.2006 o řízení finančních zdrojů pro vyřazování jaderných zařízení z provozu, vyhořelé palivo a radioaktivní odpad (2006/851/Euratom).

Tato studie bude vycházet ze stávající předchozí analýzy a zpráv včetně:

— sdělení o jaderném ukázkovém programu (PINC) COM(2016) 177 final, a doprovodného pracovního dokumentu pro zaměstnance SWD(2016) 102 final,

— sdělení Komise Evropskému parlamentu a Radě ohledně využití finančních zdrojů vyčleněných pro vyřazování jaderných zařízení z provozu, vyhořelé palivo a radioaktivní odpad COM (2013) 121 final,

— srovnání mezi různými metodikami financování v rámci vyřazování jaderných zařízení z provozu. Závěrečná zpráva jménem Generálního ředitelství pro energetiku a dopravu Evropské komise, smlouva o poskytování služeb TREN/05/NUCL/S07.55436,

— doporučení Komise ze dne 24.10.2006 o řízení finančních zdrojů pro vyřazování jaderných zařízení z provozu, vyhořelé palivo a radioaktivní odpad (Úř. věst. L 330, 28.11.2006, s. 31–35).

Selle lepingu peaeesmärk on esitada analüüs tuumkütuse tsükli lõpu tegevuste jaoks eraldatud rahaliste vahendite investeeringute portfelli kohta (st millised on nende investeeringute regulatiivsed piirangud ning kuhu praegu raha investeeritakse); tuvastada suundumused, probleemid ja parimad tavad, võttes arvesse nimetatud rahaliste vahendite kogumise meetodit ning eeldusi nende väljamaksmise kohta.

Lepingu peaeesmärk on esitada analüüs tuumkütuse tsükli lõpu tegevuste jaoks eraldatud rahaliste vahendite investeerimispoliitika ja strateegiate kohta, tuvastades suundumused, probleemid ja parimad tavad ning võttes arvesse eeldatavaid rahastamisallikaid ning eeldusi nende väljamaksmise kohta.

Analüüs peaks hõlmama rahalisi vahendeid, mille kõik ELi dekomisjoneerimise ja radioaktiivsete jäätmete käitlemise kohustusega tuumalitsentsi omanikud (nt tuumajaamade käitlejad, teadusasutused, kütusetootjad jne) on kõrvale pannud.

Töövõtjal on juurdepääs riiklikele programmidele ja aruannetele, mille liikmesriigid on komisjonile nõukogu 19.7.2011 direktiivi 2011/70/Euratom (millega luuakse ühenduse raamistik kasutatud tuumkütuse ja radioaktiivsete jäätmete vastutustundlikuks ja ohutuks käitlemiseks) alusel esitanud.

Komisjon kavatseb uuringu tulemusi arutada komisjoni 24.10.2006 soovituse (tuumarajatiste sulgemiseks ning kasutatud kütuse ja radioaktiivsete jäätmete kõrvaldamiseks ette nähtud rahaliste vahendite haldamise kohta) (2006/851/Euratom) põhjal loodud tuumarajatiste sulgemise rahastamise alalise töörühmaga (Decommissioning Funding Group (DFG)).

Uuring tugineb olemasolevatele eelnevatele analüüsidele ja aruannetele, sealhulgas järgmistele dokumentidele:

— tuumaenergia näidisprogrammi (Nuclear Illustrative Programme (PINC)) käsitlev teatis (COM(2016) 177 final) ning talituste töödokument (SWD(2016) 102 final);

— komisjoni teatis Euroopa Parlamendile ja nõukogule tuumarajatiste, kasutatud tuumkütuse ja radioaktiivsete jäätmete dekomisjoneerimiseks eraldatud rahaliste vahendite kasutamise kohta (COM(2013) 121 final);

— erinevate tuumarajatiste dekomisjoneerimise rahaliste vahendite metoodikate võrdlus. Lõpparuanne Euroopa Komisjoni energeetika ja transpordi peadirektoraadi nimel, teenusleping TREN/05/NUCL/S07.55436;

— komisjoni 24.10.2006 soovitus tuumarajatiste sulgemiseks ning kasutatud kütuse ja radioaktiivsete jäätmete kõrvaldamiseks ette nähtud rahaliste vahendite haldamise kohta (ELT L 330, 28.11.2006, lk 31–35).

A szerződés fő célkitűzése a nukleáris üzemanyag-ciklus back-end tevékenységeinek finanszírozásához előirányzott alapok befektetési portfoliójának (azaz a szóban forgó befektetésekre vonatkozó jogszabályi korlátozásoknak és a pénz jelenlegi befektetési helyének) az elemzése; a tendenciák, a kihívások és bevált gyakorlatok beazonosítása, figyelembe véve az alapok begyűjtési módjait és a folyósításukkal kapcsolatos feltételezéseket.

A szerződés fő célkitűzése elemzés szolgáltatása a nukleáris üzemanyag-ciklus back-end tevékenységeihez előirányzott alapokkal kapcsolatos befektetési politikákról és stratégiákról, továbbá a tendenciák, kihívások és legjobb gyakorlatok beazonosítása, figyelembe véve a finanszírozás várható forrásait és a folyósításaikkal kapcsolatos feltevéseket.

Az elemzésnek a valamennyi európai uniós nukleáris engedélyes által (pl. atomerőmű-üzemeltetők, kutatóintézetek, üzemanyaggyártó vállalatok stb.) a leszerelési követelményekkel és a radioaktív hulladékok kezelésére vonatkozó követelményekkel kapcsolatosan meghatározott forrásokat is tartalmaznia kell.

A nyertes ajánlattevőnek hozzáférése lesz a tagállamok által a kiégett fűtőelemek és a radioaktív hulladékok felelősségteljes és biztonságos kezelését szolgáló közösségi keret létrehozásáról szóló, 19.7.2011 keltezésű 2011/70/Euratom tanácsi irányelv alapján a Bizottsághoz benyújtott nemzeti programokhoz és jelentésekhez.

A Bizottság a nukleáris létesítmények leszerelésére, illetve a kiégett fűtőelemek és radioaktív hulladékok kezelésére szolgáló pénzügyi források kezeléséről szóló, 24.10.2006 keltezésű bizottsági ajánlás (2006/851/Euratom) alapján létrehozott, leszerelés-finanszírozással foglalkozó állandó csoport értekezletein tervezi megvitatni a tanulmány eredményeit.

A tanulmány korábbi elemzésekre és beszámolókra fog épülni, ideértve a következőket:

— közlemény a nukleáris tájékoztató programról ((PINC) COM(2016) 177 final) és a kapcsolódó (SWD(2016) 102 final) belső munkadokumentum,

— a Bizottság közleménye az Európai Parlamentnek és a Tanácsnak a nukleáris létesítmények leszerelésére, illetve a kiégett fűtőelemek és radioaktív hulladékok kezelésére szánt pénzügyi források kezeléséről (COM(2013) 121 final),

— a nukleáris létesítmények leszereléséhez szükséges források különböző módjainak összehasonlítása. Az Európai Bizottság Energiaügyi és Közlekedési Főigazgatósága nevében készített végleges jelentés, TREN/05/NUCL/S07.55436 sz. szolgáltatási szerződés,

— a nukleáris létesítmények leszerelésére, illetve a kiégett fűtőelemek és a radioaktív hulladékok kezelésére szolgáló pénzügyi források kezeléséről szóló, 24.10.2006 keltezésű bizottsági ajánlás (HL L 330., 28.11.2006, 31–35 o.).

Pagrindinis šios sutarties tikslas – pateikti lėšų, skiriamų branduolinio kuro ciklo galutinei veiklai, portfelinių investicijų analizę (t. y. kokie yra šių investicijų reguliavimo apribojimai ir kur dabar investuojami pinigai), nustatyti tendencijas, iššūkius ir geriausiąją patirtį, atsižvelgiant į lėšų rinkimo metodą ir su jų išleidimu susijusias prielaidas.

Pagrindinis šios sutarties tikslas – pateikti lėšų, skiriamų branduolinio kuro ciklo galutinei veiklai, portfelinių investicijų ir strategijų analizę, nustatant tendencijas, iššūkius bei geriausiąją patirtį ir atsižvelgiant į numatytus finansavimo išteklius ir su jų išleidimu susijusias prielaidas.

Analizė turėtų apimti lėšas, atidėtas visų ES branduolinių licencijos savininkų, turinčių eksploatacijos nutraukimo ir radioaktyviųjų atliekų valdymo įsipareigojimų (pvz., atominės energetikos operatoriai, mokslinių tyrimų institucijos, kuro gamybos bendrovės ir kt.).

Rangovas turės prieigą prie nacionalinių programų ir valstybių narių Komisijai pateiktų ataskaitų, paremtų 19.7.2011 Tarybos direktyva 2011/70/EURATOMAS, kuria nustatoma panaudoto branduolinio kuro ir radioaktyviųjų atliekų atsakingo ir saugaus tvarkymo Bendrijos sistema.

Komisija planuoja aptarti tyrimo rezultatus Eksploatacijos nutraukimo finansavimo grupės (Decommissioning Funding Group – DFG), įsteigtos po 24.10.2006 Komisijos rekomendacijos dėl branduolinių įrenginių eksploatavimui nutraukti, panaudotam branduoliniam kurui ir radioaktyviosioms atliekoms tvarkyti skirtų finansinių išteklių valdymo (2006/851/EURATOMAS), susitikimų metu.

Tyrimas bus paremtas esama ankstesne analize ir ataskaitomis, įskaitant:

— komunikatą dėl aiškinamosios branduolinės programos (communication on a Nuclear Illustrative Programme – PINC) COM(2016) 177 galutinis, ir papildomą darbuotojų darbo dokumentą SWD(2016) 102 galutinis,

— Komisijos komunikatą Europos Parlamentui ir Tarybai dėl finansinių išteklių, skirtų branduolinių įrenginių eksploatavimui nutraukti, panaudotam kurui ir radioaktyviosioms atliekoms tvarkyti, naudojimo COM(2013) 121 galutinis,

— branduolinės energetikos objektams numatytų skirtingų eksploatacijos nutraukimo lėšų metodų palyginimą. Galutinė ataskaita Europos Komisijos vardu, Energetikos ir transporto generalinio direktoratas, paslaugų pirkimo sutartis TREN/05/NUCL/S07.55436,

— 24.10.2006 Komisijos rekomendaciją dėl branduolinių įrenginių eksploatavimui nutraukti, panaudotam branduoliniam kurui ir radioaktyviosioms atliekoms tvarkyti skirtų finansinių išteklių valdymo (OL L 330, 28.11.2006, p. 31–35).

Šā līguma galvenais mērķis ir sagatavot analīzi par kodoldegvielas cikla beigu darbībām piešķirto līdzekļu ieguldījumu portfeli (t. i., noteikt, kādi ir šo ieguldījumu regulatīvie ierobežojumi un kur pašlaik tiek ieguldīta nauda), kā arī noteikt tendences, problēmas un paraugpraksi, ņemot vērā līdzekļu iegūšanas metodi un pieņēmumus par to izmaksu.

Šā līguma galvenais mērķis ir sagatavot analīzi par kodoldegvielas cikla beigu darbībām piešķirto līdzekļu ieguldījumu politiku un stratēģijām, nosakot tendences, problēmas un paraugpraksi un ņemot vērā paredzamos finansējuma avotus un pieņēmumus par līdzekļu izmaksu.

Analīzes tvērumā jāiekļauj līdzekļi, kurus šim nolūkam paredzējuši visi ES kodolenerģētikas licenču turētāji, kam noteikti ekspluatācijas pārtraukšanas un radioaktīvo atkritumu apsaimniekošanas pienākumi (piem., kodolspēkstaciju operatori, pētniecības iestādes, degvielas ražošanas uzņēmumi utt.).

Darbuzņēmējam būs pieejamas valstu programmas un ziņojumi, ko dalībvalstis iesniegušas Komisijai saskaņā ar Padomes 19.7.2011 Direktīvu 2011/70/Euratom, ar ko izveido Kopienas sistēmu lietotās kodoldegvielas un radioaktīvo atkritumu atbildīgai un drošai apsaimniekošanai.

Komisija plāno pētījuma secinājumus apspriest Ekspluatācijas pārtraukšanas finansēšanas jautājumu grupas (Decommissioning Funding Group – DFG) sanāksmēs; šī grupa izveidota pēc Komisijas 24.10.2006 Ieteikuma par kodoliekārtu ekspluatācijas pārtraukšanai, izlietotajai kodoldegvielai un radioaktīvajiem atkritumiem paredzēto finanšu resursu vadību (2006/851/Euratom).

Pētījuma pamatā būs līdzšinējā analīze un ziņojumi, tostarp:

— paziņojums par kodoljomas pārskata programmu (COM(2016) 177 final) un to papildinošais dienestu darba dokuments (SWD(2016) 102 final),

— Komisijas paziņojums Eiropas Parlamentam un Padomei par kodoliekārtu ekspluatācijas pārtraukšanai, lietotajai kodoldegvielai un radioaktīvajiem atkritumiem paredzēto finanšu resursu izmantošanu (COM(2013) 121 final),

— dažādu kodoliekārtu ekspluatācijas pārtraukšanas līdzekļu metodiku salīdzinājums. Eiropas Komisijas Enerģētikas un transporta ģenerāldirektorāta pasūtītais gala ziņojums, pakalpojumu līgums TREN/05/NUCL/S07.55436,

— Komisijas 24.10.2006 Ieteikums par kodoliekārtu ekspluatācijas pārtraukšanai, izlietotajai kodoldegvielai un radioaktīvajiem atkritumiem paredzēto finanšu resursu vadību (OV L 330, 28.11.2006, 31.–35. lpp.).

L-objettiv ewlieni ta' dan il-kuntratt hu li jippreżenta analiżi tal-portafoll ta' investiment tal-fondi allokati għall-attivitajiet tal-ipprogrammar taċ-ċiklu tal-fjuwil nazzjonali (i.e. liema huma l-limitazzjonijiet regolatorji għal dawn l-investimenti u fejn il-flus huma attwalment investiti); jidentifika x-xejriet, l-isfidi u l-aqwa prattiċi, jieħu f'kunsiderazzjoni l-metodu tal-ġbir tal-fondi, u l-assunzjonijiet magħmula dwar l-iżburżar tagħhom.

L-objettiv ewlieni ta' dan il-kuntratt hu li jippreżenta analiżi tal-politika tal-investiment u l-istrateġiji tal-fondi allokati lill-attivitajiet tal-ipprogrammar taċ-ċiklu tal-fjuwil nukleari, jidentifika x-xejriet, l-isfidi u l-aqwa prattiċi u jieħu f'kunsiderazzjoni s-sorsi mistennija ta' ffinanzjar u l-assunzjonijiet magħmula dwar l-iżburżar tagħhom.

L-analiżi għandha tinkludi fl-iskop tagħha l-fondi mwarrbin mal-ġenb minn dawk kollha li għandhom liċenzja biex joperaw fis-settur nukleari tal-UE b'obbligazzjonijiet għaż-żarmar ta' impjanti u l-immaniġġjar ta' skart radjuattiv (p.e. operaturi ta' impjanti tal-enerġija nukleari, istituzzjonijiet ta' riċerka, kumpaniji li jiffabbrikaw il-fjuwil, eċċ.).

Il-kuntrattur se jkollu aċċess għall-programmi u r-rapporti nazzjonali sottomessi minn Stati Membri lill-Kummissjoni fil-bażi tad-Direttiva tal-Kunsill 2011/70/Euratom tad-19.7.2011 li twaqqaf qafas tal-Komunità għall-immaniġġjar responsabbli u sigur ta' fjuwil użat u skart radjuattiv.

Il-Kummissjoni tippjana li tiddiskuti s-sejbiet tal-istudju fil-laqgħat tad-'Decommissioning Funding Group' (DFG), imwaqqfa wara r-Rakkomandazzjoni tal-Kummissjoni tal-24.10.2006 fuq l-immaniġġjar tar-riżorsi finanzjarji għaż-żarmar ta' installazzjonijiet nukleari, fjuwil użat u skart radjuattiv (2006/851/Euratom).

L-istudju se jibni fuq l-analiżi ta' qabel u rapporti eżisteni, inkluż:

— il-komunikazzjoni fuq Programm Illustrattiv Nukleari (PINC) COM(tal-2016) 177 finali, u d-dokument tax-xogħol li jakkumpanja SWD(tal-2016) 102 finali,

— il-komunikazzjoni mill-Kummissjoni lill-Parlament Ewropew u l-Kunsill fuq l-użu ta' riżorsi finanzjarji identifikati għaż-żarmar ta' installazzjonijiet nukleari, fjuwil użat u skart radjuattiv COM(tal-2013) 121 finali,

— il-paragun fost metodoloġiji ta' fondi għaż-żarmar differenti għal installazzjonijiet nukleari. Ir-rapport finali f'isem id-Direttorat Ġenerali għall-Enerġija u t-Trasport tal-Kumissjoni Ewropea, il-kuntratt ta' servizz TREN/05/NUCL/S07.55436,

— ir-Rakkomandazzjoni tal-Kummissjoni tal-24.10.2006 fuq l-immaniġġjar tar-riżorsi finanzjarji għall-avvjament ta' installazzjonijiet nukleari, fjuwil użat u skart radjuattiv (il-ĠU L 330, tat-28.11.2006, pp. 31–35).

Głównym celem tego zamówienia jest przedstawienie analizy portfela inwestycyjnego środków finansowych przeznaczonych na działania fazy końcowej jądrowego cyklu paliwowego (tj. jakie są ograniczenia regulacyjne takich inwestycji oraz gdzie obecnie inwestowane są środki pieniężne); określenie trendów, wyzwań i najlepszych praktyk, z uwzględnieniem metody gromadzenia środków oraz założeń poczynionych na potrzeby ich wypłaty.

Głównym celem zamówienia jest przedstawienie analizy polityki i strategii inwestycyjnych dla środków finansowych przeznaczonych na działania fazy końcowej jądrowego cyklu paliwowego, określenie trendów, wyzwań i najlepszych praktyk, z uwzględnieniem przewidywanych źródeł finansowania oraz założeń poczynionych na potrzeby ich wypłaty.

Analiza powinna obejmować środki finansowe odłożone przez wszystkich licencjonowanych operatorów jądrowych w UE (np. operatorów elektrowni jądrowych, instytuty badawcze, zakłady produkcji paliw) w związku z zobowiązaniami do likwidacji instalacji jądrowych oraz zagospodarowania odpadów promieniotwórczych.

Wykonawca będzie miał dostęp do krajowych programów oraz sprawozdań przedłożonych Komisji przez państwa członkowskie na podstawie przepisów dyrektywy Rady 2011/70/Euratom z dnia 19.7.2011 ustanawiającej ramy wspólnotowe w zakresie odpowiedzialnego i bezpiecznego gospodarowania wypalonym paliwem jądrowym i odpadami promieniotwórczymi.

Komisja planuje omówienie rezultatów badania podczas posiedzeń grupy zajmującej się finansowaniem likwidacji, utworzonej w następstwie zalecenia Komisji z dnia 24.10.2006 w sprawie zarządzania zasobami finansowymi przeznaczonymi na likwidację instalacji jądrowych, zużytego paliwa i odpadów radioaktywnych (2006/851/Euratom).

Badanie będzie opierać się na dotychczasowych analizach i sprawozdaniach, w tym:

— komunikacie zatytułowanym „Przykładowy program energetyki jądrowej” COM(2016) 177 final oraz towarzyszącym mu dokumencie roboczym służb Komisji SWD(2016) 102 final,

— komunikacie Komisji do Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie wykorzystania zasobów finansowych przeznaczonych na likwidację obiektów jądrowych, zużytego paliwa i odpadów promieniotwórczych COM(2013) 121 final,

— porównaniu pomiędzy różnymi metodami pozyskiwania środków na likwidację instalacji jądrowych. Sprawozdanie końcowe w imieniu Komisji Europejskiej, Dyrekcji Generalnej ds. Energii i Transportu, zamówienie na usługi TREN/05/NUCL/S07.55436,

— zaleceniu Komisji z dnia 24.10.2006 w sprawie zarządzania zasobami finansowymi przeznaczonymi na likwidację instalacji jądrowych, zużytego paliwa i odpadów radioaktywnych (Dz.U. L 330 z 28.11.2006, s. 31–35).

Hlavným cieľom tejto zákazky je poskytnúť analýzu o investičnom portfóliu finančných prostriedkov vyčlenených na podporné činnosti v rámci cyklu jadrového paliva (t. j. aké sú regulačné obmedzenia pre tieto investície a kde sa v súčasnosti investujú peniaze); určiť trendy, výzvy a osvedčené postupy, so zohľadnením spôsobu zhromažďovania finančných prostriedkov a predpokladov v súvislosti s ich vyplatením.

Hlavným cieľom tejto zákazky je poskytnúť analýzu o investičnej politike a stratégiách finančných prostriedkov vyčlenených pre podporné činnosti v rámci cyklu jadrového paliva, určenie trendov, výziev a osvedčených postupov a zohľadnenie predpokladaných zdrojov financovania a predpokladov v súvislosti s ich vyplatením.

Analýza by mala zahŕňať v rámci svojho rozsahu finančné prostriedky, ktoré vyčlenili všetci držitelia licencií pre jadrové zariadenia v EÚ s povinnosťami v oblasti nakladania s rádioaktívnym odpadom (napríklad prevádzkovatelia jadrových elektrární, výskumné ustanovizne, spoločnosti na výrobu palív atď.).

Dodávateľ bude mať prístup k národným programom a správam, ktoré predložili členské štáty Komisii na základe smernice Rady 2011/70/Euratom z 19.7.2011, ktorou sa zriaďuje rámec Spoločenstva pre zodpovedné a bezpečné nakladanie s vyhoretým palivom a rádioaktívnym odpadom.

Komisia plánuje zistenia štúdie prediskutovať na stretnutiach skupiny pre financovanie v oblasti vyradenia z prevádzky (DFG), ktorá bola zriadená na základe odporúčania Komisie z 24.10.2006 o správe finančných prostriedkov na vyraďovanie jadrových zariadení z prevádzky a zaobchádzanie s vyhoreným palivom a rádioaktívnym odpadom (2006/851/Euratom).

Provision of external audit services to the ESM

European Stability Mechanism | Published January 26, 2017  -  Deadline February 10, 2017
cpvs
79210000, 79212000, 79211000, 79212100, 79212300, 79212500

Den europæiske stabiliseringsmekanisme (ESM) ønsker at få udført tjenesteydelser fra et eksternt revisionsfirma i overensstemmelse med artikel 29 i ESM-traktaten samt artiklerne 21, stk. 3, 22, 23 og 24, stk. 4, i ESM's vedtægter. De ønskede revisionstjenester vil omfatte indsendelsen af en revisionsberetning i forbindelse med ESM's regnskabsopgørelser, udførelsen af en sammenhængende gennemgang af ESM's årsberetning med ESM's regnskabsopgørelser samt levering af et ledelsesbrev, der er rettet til ESM's administrerende direktør, bestyrelsen og revisionsudvalget.

Den indledende varighed af kontrakten vil være 36 måneder med mulighed for 1 forlængelse på 36 måneder efter ESM's eget skøn. Yderligere oplysninger findes i udbudsmaterialet.

Yderligere oplysninger findes i udbudsmaterialet.

Vigtigt: Hverken Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2014/24/EU af 26.2.2014 eller Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU, Euratom) 2015/1929 af 28.10.2015 finder anvendelse på ESM. ESM indkøber varer, tjenesteydelser og bygge- og anlægsarbejder på egne vegne og for egen regning i henhold til ESM's indkøbspolitik som offentliggjort på ESM's websted. Se ESM's hjemmeside for yderligere oplysninger.

Dette udbud udføres af ESM i henhold til en procedure efter forhandling inden for rammerne af ESM's indkøbspolitik. Læs venligst ESM's indkøbspolitik for yderligere oplysninger.

Der Europäische Stabilitätsmechanismus (ESM) beabsichtigt, die Dienste eines externen Prüfungsunternehmens gemäß Artikel 29 des ESM-Vertrages und Artikel 21 Absatz 3, Artikel 22 und 23 und Artikel 24 Absatz 4 der Satzung des ESM in Anspruch zu nehmen. Die geforderten Prüfungsdienstleistungen umfassen die Einreichung eines Prüfungsberichts in Bezug auf die ESM-Finanzberichte, die Überprüfung des ESM-Jahresberichts und der ESM-Finanzberichte auf Konsistenz und eine Prüfungsmitteilung zu Händen des geschäftsführenden Direktors, des Direktoriums und des Rechnungsprüfungsausschusses des ESM.

Die anfängliche Vertragslaufzeit beträgt 36 Monate mit der Möglichkeit einer 1-maligen Verlängerung um 36 Monate, die jedoch im alleinigen Ermessen des ESM liegt. Weitere Informationen finden sich in den Beschaffungsunterlagen.

Weitere Informationen sind den Beschaffungsunterlagen zu entnehmen.

Wichtig: Für den ESM gelten weder die Richtlinie 2014/24/EU des Europäischen Parlaments und des Rates vom 26.2.2014 noch die Verordnung (EU, Euratom) 2015/1929 des Europäischen Parlaments und des Rates vom 28.10.2015. Der ESM beschafft laut der ESM-Beschaffungspolitik, die auf der ESM-Website veröffentlicht ist, Lieferungen, Dienstleistungen und Bauarbeiten in eigenem Namen und auf eigene Rechnung. Weitere Informationen siehe ESM-Website.

Der ESM führt diese Beschaffung im Rahmen eines Verhandlungsverfahrens im Sinne der ESM-Beschaffungspolitik durch. Weitere Informationen sind der ESM-Beschaffungspolitik zu entnehmen.

The European Stability Mechanism (ESM) is seeking to retain the services of an external audit firm in accordance with Article 29 of the ESM Treaty and Articles 21(3), 22, 23 and 24(4) of the ESM By-Laws. The required audit services will include the submission of an audit report in respect of the ESM financial statements, the performance of a consistency review of the ESM annual report with the ESM financial statements, and the provision of a management letter to the attention of the ESM Managing Director, the Board of Directors and the Board of Auditors.

The initial contract duration will be 36 months with the possibility of 1 36-month extension at ESM's sole discretion. Further information is available in the procurement documents.

Further information can be found in the procurement documents.

Important: neither Directive 2014/24/EU of the European Parliament and of the Council of 26.2.2014, nor Regulation (EU, Euratom) 2015/1929 of the European Parliament and of the Council of 28.10.2015 apply to the ESM. The ESM procures supplies, services and works on its own behalf and for its own account pursuant to the ESM procurement policy as published on the ESM website. Please visit the ESM website for further information.

This procurement is carried out by the ESM under a negotiated procedure in the meaning of the ESM procurement policy. Please check the ESM procurement policy for further information.

El Mecanismo Europeo de Estabilidad (MEDE) desea mantener los servicios de una empresa de auditoría externa de conformidad con el artículo 29 del Tratado del MEDE y el artículo 21, apartado 3, el artículo 22, el artículo 23 y el artículo 24, apartado 4, del estatuto del MEDE. Los servicios de auditoría requeridos incluirán la presentación de un informe de auditoría relativo a los estados financieros del MEDE, la realización de una revisión de la coherencia del informe anual del MEDE con los estados financieros del MEDE y la presentación de una carta sobre asuntos de gestión a la atención del director general del MEDE, el Consejo de Administración y la Junta de Auditores.

La duración inicial del contrato será de 36 meses, con posibilidad de 1 prórroga de 36 meses, a discreción exclusiva del MEDE. Hay más información disponible en los documentos del concurso.

Se puede encontrar información adicional en los documentos de la licitación.

Importante: ni la Directiva 2014/24/UE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 26.2.2014, ni el Reglamento (UE, Euratom) 2015/1929 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 28.10.2015, se aplican al MEDE. El MEDE adquiere suministros, servicios y obras en su nombre y por su cuenta de conformidad con la política de contratación pública del MEDE, tal y como se publica en su sitio web. Consulte el sitio web del MEDE para obtener más información.

El MEDE lleva a cabo esta contratación pública en virtud de un procedimiento negociado de conformidad con su política de contratación pública. Consulte la política de contratación pública del MEDE para obtener más información.

Euroopan vakausmekanismi (EVM) aikoo hankkia palveluja ulkoiselta tilintarkastusyritykseltä EVM-sopimuksen 29 artiklan sekä EVM:n ohjesäännön 21 artiklan 3 kohdan, 22 ja 23 artiklan sekä 24 artiklan 4 kohdan mukaisesti. Vaadittuihin tilintarkastuspalveluihin sisältyvät EVM:n tilinpäätöstä koskevan tilintarkastuskertomuksen toimittaminen, EVM:n tilinpäätöstiedot sisältävän EVM:n vuosikertomuksen johdonmukaisuutta koskevan arvioinnin suorittaminen sekä tarkastuskirjelmän toimittaminen EVM:n toimitusjohtajalle, johtokunnalle sekä tilintarkastuslautakunnalle.

Sopimuksen alustava kestoaika on 36 kuukautta, ja sitä on mahdollista jatkaa 1 kerran 36 kuukaudeksi EVM:n yksinomaisella päätöksellä. Lisätietoja on saatavilla hankinta-asiakirjoissa.

Lisätietoja on hankinta-asiakirjoissa.

Huom. EVM:ään ei sovelleta 26.2.2014 annettua Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiiviä 2014/24/EU eikä 28.10.2015 annettua Euroopan parlamentin ja neuvoston asetusta (EU, Euratom) 2015/1929. EVM tekee tavaroita, palveluja ja töitä koskevat hankinnat omasta puolestaan EVM:n verkkosivustolla julkaistun EVM:n hankintoja koskevan politiikan mukaisesti. Katso lisätiedot EVM:n verkkosivustolta.

EVM toteuttaa tämän hankinnan EVM:n hankintoja koskevassa politiikassa tarkoitetun mukaisella neuvottelumenettelyllä. Katso lisätiedot EVM:n hankintoja koskevaan politiikkaan liittyvästä asiakirjasta.

Le mécanisme européen de stabilité (MES) cherche à s'adjoindre les services d'une société d'audit externe conformément à l'article 29 du traité instituant le mécanisme européen de stabilité et aux articles 21, paragraphe 3, 22, 23 et 24, paragraphe 4, des règles relatives au MES. Les services d'audit requis comprendront la présentation d'un rapport d'audit relatif aux états financiers du MES, la réalisation d'un examen de la cohérence du rapport annuel du MES avec les états financiers du MES, et la remise d'une lettre de recommandations au directeur général du MES, au conseil d'administration et au comité d'audit.

Le contrat aura une durée initiale de 36 mois et pourra faire l'objet d'une reconduction pour 36 mois supplémentaires, à l'entière discrétion du MES. De plus amples informations figurent dans le dossier d'appel d'offres.

De plus amples renseignements figurent dans le dossier d'appel d'offres.

Important: ni la directive 2014/24/UE du Parlement européen et du Conseil du 26.2.2014 ni le règlement (UE, Euratom) 2015/1929 du Parlement européen et du Conseil du 28.10.2015 ne s'appliquent au MES. Le MES procède à l'acquisition des fournitures, services et travaux en son nom propre et pour son propre compte, conformément à la politique d'acquisition du MES telle que publiée sur son site internet. Prière de consulter le site internet du MES pour de plus amples renseignements.

Le présent marché est lancé par le MES sous la forme d'une procédure négociée, conformément à la politique d'acquisition du MES. Prière de consulter la politique d'acquisition du MES pour de plus amples renseignements.

Ο Ευρωπαϊκός Μηχανισμός Σταθερότητας (ΕΜΣ) επιθυμεί να εξασφαλίσει τις υπηρεσίες εξωτερικής ελεγκτικής εταιρείας σύμφωνα με το άρθρο 29 της συνθήκης για τη θέσπιση του ΕΜΣ και του άρθρου 21 παράγραφος 3, των άρθρων 22, 23 και 24 παράγραφος 4 των νομολογιών του ΕΜΣ. Οι απαιτούμενες υπηρεσίες ελέγχου θα περιλαμβάνουν την υποβολή έκθεσης ελέγχου όσον αφορά τις οικονομικές καταστάσεις του ΕΜΣ, την εκπόνηση αναθεώρησης συνοχής της ετήσιας έκθεσης του ΕΜΣ με τις οικονομικές καταστάσεις του ΕΜΣ και την παροχή αναφοράς προς τη διαχειρίση υπόψη του διευθύνοντος συμβούλου του ΕΜΣ, του διοικητικού συμβουλίου και της επιτροπής ελεγκτών.

Η αρχική διάρκεια της σύμβασης θα είναι 36 μήνες με δυνατότητα 1 επέκτασης διάρκειας 36 μηνών κατά τη διακριτική ευχέρεια του ΕΜΣ. Περαιτέρω πληροφορίες διατίθενται στα έγγραφα της σύμβασης.

Περαιτέρω πληροφορίες διατίθενται στα έγγραφα διαγωνισμού.

Προσοχή: δεν ισχύει η οδηγία 2014/24/EΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 26.2.2014, ούτε ο κανονισμός (ΕΕ, Ευρατόμ) 2015/1929 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 28.10.2015, για τον ΕΜΣ. Ο ΕΜΣ αναθέτει συμβάσεις για προμήθειες, υπηρεσίες και εργασίες εκ μέρους και για λογαριασμό του ιδίου σύμφωνα με την πολιτική του ΕΜΣ περί ανάθεσης συμβάσεων όπως δημοσιεύεται στον δικτυακό τόπο του ΕΜΣ. Παρακαλείσθε να επισκεφθείτε τον δικτυακό τόπο του ΕΜΣ για περαιτέρω πληροφορίες.

Ο παρών διαγωνισμός θα διεξαχθεί από τον ΕΜΣ μέσω διαδικασίας με διαπραγμάτευση κατά την έννοια της πολιτικής του ΕΜΣ περί ανάθεσης συμβάσεων. Παρακαλείσθε να ελέγξετε την πολιτική του ΕΜΣ περί ανάθεσης συμβάσεων για περαιτέρω πληροφορίες.

Il meccanismo europeo di stabilità (MES) intende assicurarsi i servizi di una società di audit esterna ai sensi dell'articolo 29 del trattato MES e degli articoli 21, paragrafo 3, 22, 23 e 24, paragrafo 4, dello statuto del MES. I servizi di audit richiesti comprenderanno la presentazione di una relazione di audit sui rendiconti finanziari del MES, l'esecuzione di una revisione coerente della relazione annuale del MES con i rendiconti finanziari del MES, e la fornitura di una lettera sulla gestione all'attenzione dell'amministratore delegato, del Consiglio di amministrazione e del collegio di revisori.

La durata iniziale del contratto sarà di 36 mesi, con la possibilità di 1 rinnovo di 36 mesi ad esclusiva discrezione del MES. Ulteriori informazioni sono disponibili nei documenti di gara.

Ulteriori informazioni figurano nei documenti di gara.

Importante: né la direttiva 2014/24/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26.2.2014, né il regolamento (UE, Euratom) n. 2015/1929 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 28.10.2015, si applicano al MES. Il MES acquista forniture, servizi e lavori a proprio nome e per proprio conto conformemente alla politica degli appalti del MES come pubblicata sul suo sito web. Si prega di consultare il sito web del MES per ulteriori informazioni.

Il presente appalto è indetto dal MES nell'ambito di una procedura negoziata conformemente alla politica degli appalti del MES. Per ulteriori informazioni, si prega di controllare la politica degli appalti del MES.

Het Europees stabiliteitsmechanisme (ESM) wil een extern auditkantoor in de arm nemen overeenkomstig artikel 29 van het ESM-verdrag en artikel 21, lid 3, artikel 22, artikel 23 en artikel 4, lid 4, van de speciale verordeningen van het ESM. De vereiste auditdiensten omvatten het volgende: indienen van een auditverslag over de financiële overzichten van het ESM, beoordelen of het ESM-jaarverslag strookt met de financiële overzichten van het ESM, overleggen van een directiebrief ter attentie van de directeur, de raad van bewind en de accountantscommissie van het ESM.

De initiële looptijd van de opdracht bedraagt 36 maanden, met mogelijkheid tot 1 verlenging van 36 maanden naar eigen goeddunken van het ESM. Verdere informatie is beschikbaar in de aanbestedingsstukken.

Nadere informatie is te vinden in de aanbestedingsstukken.

Belangrijk: noch Richtlijn 2014/24/EU van het Europees Parlement en de Raad van 26.2.2014, noch Verordening (EU, Euratom) 2015/1929 van het Europees Parlement en de Raad van 28.10.2015 zijn van toepassing op het ESM. Het ESM verwerft leveringen, diensten en werken uit eigen naam en voor eigen rekening in overeenstemming met het aanbestedingsbeleid van het ESM, zoals bekendgemaakt op de ESM-website. Gelieve de ESM-website te raadplegen voor meer informatie.

Deze aanbesteding wordt uitgevoerd door het ESM in het kader van een onderhandelingsprocedure in de zin van ESM-aanbestedingsbeleid. Gelieve het ESM-aanbestedingsbeleid te raadplegen voor meer informatie.

O Mecanismo Europeu de Estabilidade (MEE) pretende contratar os serviços de uma empresa de auditoria externa em conformidade com o artigo 29.o do Tratado MEE e os artigos 21.o, n.o 3, 22.o, 23.o e 24.o, n.o 4, dos Estatutos do MEE. Os serviços de auditoria requeridos incluirão a apresentação de um relatório de auditoria referente às demonstrações financeiras do MEE, o desempenho de uma análise de consistência do relatório anual do MEE com as demonstrações financeiras do MEE e a produção de uma carta de auditoria à atenção do Diretor Executivo, do Conselho de Administração e do Conselho de Auditoria do MEE.

A duração inicial do contrato será de 36 meses, com possibilidade de 1 prorrogação de 36 meses, à discrição exclusiva do MEE. Mais informações estão disponíveis na documentação do concurso.

Mais informações podem ser encontradas na documentação do concurso.

Importante: a Diretiva 2014/24/UE do Parlamento Europeu e do Conselho, de 26.2.2014, e o Regulamento (UE, Euratom) 2015/1929 do Parlamento Europeu e do Conselho, de 28.10.2015, não se aplicam ao MEE. O MEE adquire fornecimentos, serviços e obras em seu próprio nome e por sua conta, em conformidade com a política de aquisições do MEE, tal como publicada no sítio do MEE. Consulte o sítio do MEE para mais informações.

Este concurso é executado pelo MEE no âmbito de um procedimento por negociação na aceção da política de aquisições do MEE. Verifique a política de aquisições do MEE para mais informações.

Europeiska stabilitetsmekanismen (ESM) planerar att anlita ett externt revisionsföretag i enlighet med artikel 29 i ESM-fördraget och artiklarna 21.3, 22, 23 och 24.4 i ESM:s bolagsordning. De erfordrade revisionstjänsterna kommer att inbegripa inlämnande av en revisionsberättelse avseende ESM:s årsredovisningar, genomförande av en granskning av jämförbarhet hos ESM:s årsrapport med ESM:s årsredovisningar samt tillhandahållande av en revisionsskrivelse riktad till ESM:s verkställande direktör, styrelsen och revisionskommittén.

Kontraktets inledande löptid kommer att vara 36 månader med möjlighet till 1 förlängning på 36 månader efter ESM:s eget gottfinnande. Ytterligare information återfinns i upphandlingsdokumenten.

Ytterligare information finns i upphandlingsdokumenten.

Viktigt: Varken Europaparlamentets och rådets direktiv 2014/24/EU av den 26.2.2014 eller Europaparlamentets och rådets förordning (EU, Euratom) 2015/1929 av den 28.10.2015 gäller för ESM. ESM upphandlar varor, tjänster och byggentreprenader å sina egna vägnar och för egen räkning enligt ESM:s upphandlingspolicy som finns publicerad på ESM:s webbplats. Se ESM:s webbplats för ytterligare information.

Denna upphandling genomförs av ESM inom ramen för ett förhandlat förfarande enligt definitionen i ESM:s upphandlingspolicy. Se ESM:s upphandlingspolicy för ytterligare information.

Evropský stabilizační mechanismus (ESM) se snaží zajistit si služby externí auditorské firmy v souladu s článkem 29 úmluvy o ESM a čl. 21 odst. 3, články 22, 23 a čl. 24 odst. 4 stanov ESM. Požadované auditorské služby budou zahrnovat předložení auditorské zprávy s ohledem na finanční výkazy ESM, vypracování přehledu o soudržnosti výroční zprávy ESM spolu s finančními výkazy ESM a sepsání dopisu, který bude adresován Výkonnému řediteli, Správní radě a Radě auditorů ESM.

Počáteční doba trvání zakázky bude 36 měsíců s možností 1 prodloužení na dobu 36 měsíců na základě výhradního uvážení ESM. Další informace jsou k dispozici v zadávací dokumentaci.

Bližší informace jsou uvedeny v dokumentaci výběrového řízení.

Důležité: pro ESM neplatí ani směrnice Evropského parlamentu a Rady 2014/24/EU ze dne 26.2.2014, ani nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU, Euratom) 2015/1929 ze dne 28.10.2015. ESM zabezpečuje dodávky, služby a práce svým vlastním jménem a na vlastní účet podle strategie ESM v oblasti veřejných zakázek zveřejněné na internetové prezentaci ESM. Další informace naleznete na internetové prezentaci ESM.

Toto výběrové řízení provádí ESM v rámci jednacího řízení ve smyslu strategie ESM v oblasti veřejných zakázek. Bližší informace si prosím vyhledejte ve strategii ESM pro veřejné zakázky.

Euroopa Stabiilsusmehhanism (ESM) soovib jätkata välisauditi firma teenuste saamist kooskõlas ESMi lepingu artikliga 29 ning ESMi põhimääruste artikli 21 lõikega 3, artiklitega 22 ja 23 ning artikli 24 lõikega 4. Nõutavad audititeenused hõlmavad ESMi raamatupidamisaruannete kohta auditiaruande esitamist, ESMi aastaaruande ja ESMi raamatupidamisaruannete järjepidevuse ülevaatamist ning ESMi tegevdirektorile, juhatusele ja audiitorite kogule auditikirja esitamist.

Lepingu esialgne kestus on 36 kuud koos võimalusega seda ESMi äranägemisel 1 kord 36 kuu võrra pikendada. Lisateave on saadaval hankedokumentides.

Vt lisateavet hankedokumentidest.

Oluline: ESMile ei kehti Euroopa Parlamendi ja nõukogu 26.2.2014 direktiiv 2014/24/EL ega Euroopa Parlamendi ja nõukogu 28.10.2015 määrus (EL, Euratom) 2015/1929. ESM hangib kooskõlas ESMi veebisaidil avaldatud ESMi hankepoliitikaga tarvikuid, teenuseid ja töid enda nimel ning enda arvel. Vt lisateavet ESMi veebisaidilt.

ESM korraldab seda hanget ESMi hankepoliitikas ettenähtud läbirääkimistega menetluse raames. Vt ESMi hankepoliitikadokumente lisateabe saamiseks.

Az Európai Stabilitási Mechanizmus (ESM) egy külső könyvvizsgáló társaság szolgáltatásait kívánja igénybe venni az ESM-Szerződés 29. cikkével és az ESM-szabályzatok 21. cikkének (3) bekezdésével, 22. cikkével, 23. cikkével és 24. cikke (4) bekezdésével összhangban. Az igényelt ellenőrzési szolgáltatások többek között a következőket foglalják magukban: az ESM pénzügyi kimutatásaira vonatkozó könyvvizsgálati jelentés benyújtása, az ESM éves beszámolójának az ESM pénzügyi kimutatásaival való következetessége felülvizsgálatának elvégzése, valamint vezetői levél készítése az ESM ügyvezető igazgatója, az igazgatótanács és a Könyvvizsgálói Testület számára.

A szerződés induló időtartama 36 hónap, amely az ESM saját belátása alapján 1 alkalommal további 36 hónapra meghosszabbítható. További információ a közbeszerzési dokumentumokban áll rendelkezésre.

További részletek a közbeszerzési dokumentációban találhatóak.

Fontos: se a 26.2.2014 keltezésű 2014/24/EU európai parlamenti és tanácsi irányelv, se a 28.10.2015 keltezésű 2015/1929 (EU, Euratom) európai parlamenti és tanácsi rendelet nem vonatkozik az ESM-re. Az ESM saját maga nevében és saját maga részére intézi az árubeszerzéseket, szolgáltatásmegrendeléseket és az építési beruházások beszerzését a weboldalán közzétett közbeszerzési szabályok szerint. További információkért kérjük, látogassa meg az ESM weboldalát.

A szóban forgó közbeszerzési eljárást az ESM tárgyalásos eljárás keretében, az ESM közbeszerzési szabályai értelmében hajtja végre. További információkért kérjük, olvassa el az ESM közbeszerzési szabályait.

Europos stabilumo mechanizmas (ESM) nori išlaikyti išorės audito įmonės paslaugas pagal ESM sutarties 29 straipsnį ir ESM statuto 21 straipsnio 3 dalį, 22, 23 straipsnius ir 24 straipsnio 4 dalį. Reikiamos audito paslaugos apims audito ataskaitos, susijusios su ESM finansinėmis ataskaitomis, teikimą, ESM metinės ataskaitos atitikties ESM finansinėms ataskaitoms apžvalgos vykdymą ir valdybos rašto pateikimą ESM vykdomajam direktoriui, direktorių valdybai ir auditorių valdybai.

Pradinė sutarties trukmė bus 36 mėnesiai su galimybe 1 kartą pratęsti 36 mėnesiams ESM nuožiūra. Daugiau informacijos pateikta pirkimo dokumentuose.

Daugiau informacijos pateikiama pirkimo dokumentuose.

Svarbu: ESM netaikoma nei 26.2.2014 Europos Parlamento ir Tarybos direktyva 2014/24/ES, nei 28.10.2015 Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (ES, Euratomas) 2015/1929. ESM perka prekes, paslaugas ir darbus savo vardu ir naudai vadovaudamasis ESM pirkimo politika, paskelbta ESM svetainėje. Daugiau informacijos skaitykite ESM svetainėje.

Šį pirkimą atlieka ESM vadovaudamasis derybų procedūra pagal ESM pirkimo politiką. Daugiau informacijos rasite ESM pirkimo politikoje.

Eiropas Stabilizācijas mehānisms (ESM) vēlas saglabāt ārējās revīzijas uzņēmuma pakalpojumus saskaņā ar ESM līguma 29. pantu un ESM iekšējās kārtības noteikumu 21. panta 3. punktu, 22. pantu, 23. pantu un 24. panta 4. punktu. Nepieciešamie revīzijas pakalpojumi ietvers revīzijas ziņojuma iesniegšanu par ESM finanšu pārskatiem, ESM gada ziņojuma un ESM finanšu pārskatu konsekvences pārskata veikšanu un vadības vēstules nodrošināšanu ESM izpilddirektoram, Direktoru padomei un Revidentu padomei.

Sākotnējais līguma darbības laiks būs 36 mēneši ar iespēju tikai un vienīgi pēc ESM ieskatiem 1 reizi pagarināt uz 36 mēnešiem. Papildu informācija ir pieejama iepirkuma dokumentos.

Sīkāka informācija ir sniegta iepirkuma dokumentos.

Svarīgi: ESM netiek piemērota ne Eiropas Parlamenta un Padomes 26.2.2014 Direktīva 2014/24/ES, ne Eiropas Parlamenta un Padomes 28.10.2015 Regula (ES, Euratom) 2015/1929. ESM iepērk piegādes, pakalpojumus un būvdarbus savā vārdā un savās interesēs saskaņā ar ESM iepirkumu politiku, kas publicēta ESM tīmekļa vietnē. Sīkāku informāciju lūdzam skatīt ESM tīmekļa vietnē.

ESM šo iepirkumu īsteno, izmantojot sarunu procedūru, kas definēta ESM iepirkumu politikā. Sīkāku informāciju lūdzam skatīt ESM iepirkumu politikā.

Il-Mekkaniżmu Ewropew għall-Istabbiltà (ESM) qed ifittex li jżomm is-servizzi ta' ditta ta' verifika esterna b'konformità mal-Artiklu 29 tat-Trattat tal-ESM u l-Artikli 21(3), 22, 23 u 24(4) tal-Liġijiet Sekondarji tal-ESM. Is-servizzi ta' verifika meħtieġa se jinkludu s-sottomissjoni ta' rapport ta' verifika fir-rigward tar-rendikonti finanzjarji tal-ESM, it-twettiq ta' analiżi ta' konsistenza tar-rapport annwali tal-ESM bir-rendikonti finanzjarji tal-ESM, u l-provvista ta' ittra tal-awdituri dwar it-tmexxija tal-intrapriża għall-attenzjoni tad-Direttur Maniġerjali tal-ESM, il-Bord tad-Diretturi u l-Bord tal-Awdituri.

It-tul ta' żmien inizjali tal-kuntratt se jkun ta' 36 xahar bil-possibbiltà ta' estensjoni 1 ta' 36 xahar fid-diskrezzjoni biss tal-ESM. Aktar tagħrif huwa disponibbli fid-dokumenti tal-ksib.

Aktar tagħrif jista' jinsab fid-dokumenti tal-ksib.

Importanti: la d-Direttiva 2014/24/UE tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill tas-26.2.2014, lanqas ir-Regolament (UE, Euratom) 2015/1929 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill tat-28.10.2015 japplikaw għall-ESM. L-ESM jikseb provvisti, servizzi u xogħlijiet f'ismu u għalih skont il-politika tal-ksib tal-ESM kif ippubblikata fuq is-sit tal-Internet tal-ESM. Jekk jogħġbok żur is-sit tal-Internet tal-ESM għal iżjed tagħrif.

Dan il-ksib jitwettaq mill-ESM taħt proċedura nnegozjata fit-tifsira tal-politika tal-ksib tal-ESM. Jekk jogħġbok iċċekkja l-politika tal-ksib tal-ESM għal iżjed tagħrif.

Europejski Mechanizm Stabilności (EMS) zamierza nadal korzystać z usług zewnętrznej firmy audytowej zgodnie z art. 29 Porozumienia ustanawiającego EMS i art. 21 ust. 3, art. 22 i 23 oraz art. 24 ust. 4 regulaminu EMS. Wymagane usługi audytu będą obejmować złożenie sprawozdania z audytu sprawozdań finansowych EMS, wykonanie przeglądu spójności sprawozdania rocznego EMS ze sprawozdaniem finansowym EMS oraz przesłanie pisma do dyrektora zarządzającego EMS, Rady Dyrektorów EMS i Rady Audytorów EMS.

Umowa zostanie zawarta na 36 miesięcy z możliwością 1-krotnego przedłużenia o 36 miesięcy według wyłącznego uznania EMS. Szczegółowe informacje są dostępne w dokumentach zamówienia.

Szczegółowe informacje są dostępne w dokumentach zamówienia.

Uwaga: do EMS nie mają zastosowania przepisy dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2014/24/UE z dnia 26.2.2014 ani rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE, Euratom) 2015/1929 z dnia 28.10.2015. EMS udziela zamówień na dostawy, usługi i roboty budowlane we własnym imieniu i na własną rzecz zgodnie z warunkami udzielania zamówień publicznych EMS opublikowanymi w witrynie internetowej EMS. Więcej informacji można uzyskać w witrynie internetowej EMS.

EMS przeprowadza przedmiotowy przetarg z zastosowaniem procedury negocjacyjnej w rozumieniu warunków udzielania zamówień publicznych przez EMS. Więcej informacji można uzyskać w warunkach udzielania zamówień publicznych przez EMS.

Európsky mechanizmus pre stabilitu (EMS) plánuje zachovať služby externej audítorskej firmy v súlade s článkom 29 zmluvy EMS a článkami 21 ods. 3, čl. 22, 23 a 24 ods. 4 prepisov EMS. Požadované audítorské služby budú zahŕňať predloženie audítorskej správy v súvislosti s finančnými výkazmi EMS, vykonanie preskúmania súladu výročnej správy EMS s finančnými výkazmi EMS a predloženie listu vedeniu do rúk výkonného riaditeľa EMS, výboru riaditeľov a výboru audítorov.

Pôvodné trvanie zmluvy bude 36 mesiacov s možnosťou predĺženia 1-krát o 36 mesiacov, a to výhradne podľa uváženia EMS. Ďalšie informácie sú dostupné v súťažných podkladoch.

Ďalšie informácie sú dostupné v súťažných podkladoch.

Dôležitá informácia: Na ESM sa nevzťahuje smernica Európskeho parlamentu a Rady 2014/24/EÚ z 26.2.2014, ani nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ, Euratom) č. 2015/1929 z 28.10.2015. ESM obstaráva tovary, služby a práce vo vlastnom mene a na vlastný účet v súlade s politikou obstarávania ESM, ktorá je zverejnená na webovej stránke ESM. Ďalšie informácie nájdete na webovej stránke ESM.

Toto obstarávanie vykonáva ESM v rámci rokovacieho konania v zmysle politiky obstarávania ESM. Ďalšie informácie nájdete v politike obstarávania ESM.

Evropski mehanizem za stabilnost (EMS) išče ponudnika storitev zunanje revizije v skladu s členom 29 Pogodbe o EMS in členi 21(3), 22, 23 in 24(4) predpisov EMS. Revizijske storitve vključujejo predložitev revizijskega poročila v zvezi s finančnimi poročili EMS, izvedbo pregleda doslednosti letnega poročila EMS v primerjavi s finančnimi poročili EMS ter pripravo dopisa o vodstvu, naslovljenega na generalnega direktorja, upravni odbor in odbor revizorjev.

Začetno trajanje naročila bo 36 mesecev z možnostjo 1 36-mesečnega podaljšanja po izključni presoji EMS. Dodatne informacije so na voljo v razpisni dokumentaciji.

Dodatne informacije je mogoče najti v razpisni dokumentaciji.

Pomembno: Direktiva 2014/24/EU Evropskega parlamenta in Sveta z dne 26.2.2014 in Uredba (EU, Euratom) 2015/1929 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 28.10.2015 za EMS ne veljata. EMS blago, storitve in gradnje naroča v svojem imenu in za svoj račun v skladu s politiko javnih naročil EMS, kot je objavljeno na spletnem mestu EMS. Za nadaljnje informacije obiščite spletno mesto EMS.

EMS ta razpis izvaja po postopku s pogajanji v skladu s politiko javnih naročil EMS. Za nadaljnje informacije preverite politiko javnih naročil EMS.

Tá an Sásra Cobhsaíochta Eorpach (ESM) ag iarraidh seirbhísí de ghnólacht iniúchta sheachtraigh a choinneáil de réir Airteagal 29 de Chonradh ESM agus Airteagail 21(3), 22, 23 agus 24(4) Fhodhlíthe ESM. San áireamh leis na seirbhísí iniúchta a theastaíonn beidh tuarascáil iniúchta le cur isteach maidir le ráitis airgeadais ESM, athbhreithniú comhréireachta ar thuarascáil bhliantúil ESM maidir le ráitis airgeadais ESM, agus litir bhainistíochta a sholáthar faoi bhráid Stiúrthóir Bainistíochta ESM, Bhord na Stiúrthóirí agus Bhord na nIniúchóirí.

Beidh 36 mhí i dtréimhse thosaigh an chonartha agus an fhéidearthacht ann de 1 síneadh 36 mhí ar lánrogha ESM. Tá tuilleadh faisnéise ar fáil sna doiciméid soláthair.

Is féidir faisnéis bhreise a fháil sna doiciméid soláthair.

Tábhachtach: níl Treoir 2014/24/AE ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 26.2.2014, ná Rialachán (AE, Euratom) 2015/1929 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 28.10.2015 infheidhme leis an ESM. Déanann an ESM soláthairtí, seirbhísí agus oibreacha a sholáthar ar a son féin agus dá cuntas féin de bhun bheartas soláthair ESM de réir mar atá foilsithe ar láithreán gréasáin ESM. Féach ar láithreán gréasáin ESM le haghaidh a thuilleadh faisnéise.

Déanann ESM an soláthar seo a chur chun feidhme faoi nós imeachta idirbheartaithe de réir bhrí bheartas soláthair ESM. Déan seiceáil ar bheartas soláthair ESM le haghaidh a thuilleadh faisnéise.

Европейският механизъм за стабилност (ЕМС) се стреми да поддържа услугите на фирма за външен одит в съответствие с член 29 от Договора за ЕМС и членове 21, параграф 3, 22, 23 и 24, параграф 4 от законите на ЕМС. Изискваните услуги по одит ще включват представяне на одиторски доклад по отношение на финансовите отчети на ЕМС, изпълнение на преглед на последователността на годишния доклад на ЕМС с финансови отчети на ЕМС и предоставяне на писмо до ръководството на вниманието на изпълнителния директор на ЕМС, Борда на директорите и Борда на одиторите.

Първоначалната продължителност на поръчката ще бъде 36 месеца, с възможност за 1 36 месечно удължаване по собствена преценка на ЕМС. Допълнителна информация е налична в документите на обществената поръчка.

Допълнителна информация може да бъде намерена в документите за обществена поръчка.

Важно: нито Директива 2014/24/EС на Европейския парламент и на Съвета от 26.2.2014 г., нито Регламент (ЕС, Евратом) 2015/1929 на Европейския парламент и на Съвета от 28.10.2015 г. не се прилагат за ЕМС. ЕМС осигурява доставки, услуги и строителни дейности от свое име и за своя собствена сметка съгласно политиката за обществени поръчки на ЕМС, публикувана на интернет страницата на ЕМС. Моля, посетете интернет страницата на ЕМС за допълнителна информация.

Тази обществена поръчка се извършва от ЕМС съгласно процедура на договаряне по смисъла на политиката за обществените поръчки на ЕМС. Моля, прегледайте политиката за обществените поръчки на ЕМС за допълнителна информация.

Mecanismul european de stabilitate (MES) intenționează să contracteze serviciile unei companii de audit extern, în conformitate cu articolul 29 din Tratatul MES și cu articolele 21 alineatul (3), 22, 23 și 24 alineatul (4) din regulamentul intern al MES. Serviciile de audit solicitate vor include prezentarea unui raport de audit privind situațiile financiare ale MES, realizarea unei examinări a coerenței raportului anual al MES cu situațiile financiare ale MES, precum și întocmirea unei scrisori de recomandări în atenția directorului general al MES, a Consiliului de administrație și a Consiliului auditorilor.

Durata inițială a contractului va fi de 36 de luni, cu posibilitate de prelungire cu 1 perioadă de 36 de luni, la discreția exclusivă a MES. Informații suplimentare sunt disponibile în dosarul licitației.

Informații suplimentare pot fi găsite în dosarul licitației.

Important: nici Directiva 2014/24/UE a Parlamentului European și a Consiliului din 26.2.2014, nici Regulamentul (UE, Euratom) 2015/1929 al Parlamentului European și al Consiliului din 28.10.2015 nu se aplică în cazul MES. MES achiziționează bunuri, servicii și lucrări în numele și în contul propriu, conform politicii sale de achiziții publice, astfel cum este publicată pe site-ul MES. A se consulta site-ul MES pentru informații suplimentare.

Această procedură de achiziții este lansată de MES sub forma unei proceduri de negociere, în sensul politicii de achiziții publice a MES. A se consulta politica de achiziții publice a MES pentru informații suplimentare.

Europski stabilizacijski mehanizam (European Stability Mechanism — ESM) namjerava zadržati usluge poduzeća za vanjsku reviziju u skladu s člankom 29. Ugovora o ESM-u i člankom 21. stavkom 3., člankom 22., člankom 23. i člankom 24. stavkom 4. podzakonskih akata ESM-a. Tražene usluge revizije obuhvaćat će podnošenje izvješća o reviziji u pogledu financijskih izvješća ESM-a, izvedbu pregleda dosljednosti godišnjeg izvješće ESM-a s financijskim izvješćima ESM-a, kao i dostavljanje dopisa uprave izvršnom direktoru ESM-a, Odboru direktora i Odboru revizora.

Početno trajanje ugovora iznosi 36 mjeseci s mogućnošću 1 36-mjesečnog produženja prema vlastitom nahođenju ESM-a. Daljnje su informacije dostupne u dokumentaciji za nadmetanje.

Više informacija dostupno je u dokumentaciji o nabavi.

Važna informacija: na ESM se ne primjenjuju ni Direktiva 2014/24/EU Europskog parlamenta i Vijeća od 26.2.2014 niti Uredba (EU, Euratom) 2015/1929 Europskog parlamenta i Vijeća od 28.10.2015. ESM nabavlja robu, usluge i radove u vlastito ime i za vlastiti račun u skladu s politikom nabave ESM-a, kako je objavljena na mrežnoj stranici ESM-a. Molimo posjetite mrežnu stranicu ESM-a za više informacija.

Ovu nabavu provodi ESM u okviru pregovaračkog postupka prema njegovom značenju u politici nabave ESM-a. Molimo pogledajte politiku nabave ESM-a za više informacija.

Support for the development of harmonised European public sector accounting standards and analytical papers to support the implementation of EPSAS

Europa-Kommissionen, Eurostat | Published November 29, 2017
Winner
Ernst &amp; Young Réviseurs d'Entreprises sccrl
cpvs
79330000

Formålet med dette udbud er:

— at opnå støtte i form af en helpdesk til ad hoc-spørgsmål til udviklingen af harmoniserede europæiske regnskabsstandarder for den offentlige sektor og finansielle rapporteringsstandarder til generelle formål

— at støtte implementeringen af EPSAS ved at udarbejde analyserapporter vedrørende de potentielle indvirkninger af at implementere periodiseret regnskab i den offentlige sektor.

Arbejdet kan kræve tæt samarbejde med de nationale myndigheder, der udformer regnskabsstandarder i den offentlige sektor, de nationale myndigheder, der er ansvarlige for de statslige regnskaber samt andre nationale og internationale interessenter såsom finansministerier, revisionsretten i medlemsstaterne osv.

Formålet med dette udbud er:

— at opnå støtte i form af en helpdesk til ad hoc-spørgsmål til udviklingen af harmoniserede regnskabsstandarder i den europæiske offentlige sektor og finansielle rapporteringsstandarder til generelle formål

— at støtte implementeringen af EPSAS ved at udarbejde analyserapporter vedrørende de potentielle indvirkninger af at implementere periodiseret regnskab i den offentlige sektor.

Arbejdet kan kræve tæt samarbejde med de nationale myndigheder, der udformer regnskabsstandarder i den offentlige sektor, de nationale myndigheder, der er ansvarlige for de statslige regnskaber samt andre nationale og internationale interessenter såsom finansministerier, revisionsretten i medlemsstaterne osv.

Gegenstand der vorliegenden Ausschreibung ist Folgendes:

— Unterstützung im Zusammenhang mit der Entwicklung von harmonisierten europäischen Buchhaltungsstandards für den öffentlichen Sektor und von Standards für die Finanzberichterstattung für allgemeine Zwecke, und zwar in Form eines Helpdesks für Ad-hoc-Fragen, und

— ebenfalls Unterstützung im Zusammenhang mit der Umsetzung von EPSAS durch die Ausarbeitung von Analyseberichten zu den möglichen Auswirkungen der Einführung der periodengerechten Buchführung im öffentlichen Sektor.

Im Rahmen der Tätigkeit ist gegebenenfalls eine enge Zusammenarbeit mit nationalen Behörden für die Aufstellung von Buchhaltungsstandards im öffentlichen Sektor, nationalen Behörden für die staatliche Buchhaltung und weiteren nationalen und internationalen Interessenträgern wie Finanzministerien, Rechnungshöfen der Mitgliedstaaten usw. erforderlich.

Gegenstand der vorliegenden Ausschreibung ist Folgendes:

— Unterstützung im Zusammenhang mit der Entwicklung von harmonisierten europäischen Buchhaltungsstandards für den öffentlichen Sektor und von Standards für die Finanzberichterstattung für allgemeine Zwecke, und zwar in Form eines Helpdesks für Ad-hoc-Fragen, und

— ebenfalls Unterstützung im Zusammenhang mit der Umsetzung von EPSAS durch die Ausarbeitung von Analyseberichten zu den möglichen Auswirkungen der Einführung der periodengerechten Buchführung im öffentlichen Sektor.

Im Rahmen der Tätigkeit ist gegebenenfalls eine enge Zusammenarbeit mit nationalen Behörden für die Aufstellung von Buchhaltungsstandards im öffentlichen Sektor, nationalen Behörden für die staatliche Buchhaltung und weiteren nationalen und internationalen Interessenträgern wie Finanzministerien, Rechnungshöfen der Mitgliedstaaten usw. erforderlich.

The objective of this call for tender is:

— to obtain support, in the form of a help desk for ad hoc questions, for the development of harmonised European public sector accounting standards, and general purpose financial reporting standards, and

— also to support the implementation of EPSAS by drafting analytical papers related to the potential impacts of implementing accruals accounting in the public sector.

The work may require close cooperation with national public sector accounting standard-setting authorities, national government accounting authorities and other national and international stakeholders such as Ministries of Finance, Court of Auditors in the MS, etc.

The objective of this call for tender is:

— to obtain support, in the form of a help desk for ad hoc questions, for the development of harmonised European public sector accounting standards, and general purpose financial reporting standards, and

— also to support the implementation of EPSAS by drafting analytical papers related to the potential impacts of implementing accruals accounting in the public sector.

The work may require close cooperation with national public sector accounting standard-setting authorities, national government accounting authorities and other national and international stakeholders such as Ministries of Finance, Court of Auditors in the MS, etc.

El objetivo de la presente licitación es:

— obtener apoyo, en forma de asistencia para las cuestiones «ad hoc», para el desarrollo de normas de contabilidad del sector público europeo armonizadas, así como normas en materia de informes financieros para fines generales, y

— apoyar también la aplicación de dichas normas elaborando documentos analíticos relacionados con los impactos potenciales de la implementación de una contabilidad de devengo en el sector público.

La labor puede requerir una estrecha cooperación con las autoridades nacionales encargadas de la adopción de normas de contabilidad del sector público, las autoridades gubernamentales nacionales de contabilidad y otras partes interesadas nacionales e internacionales como los Ministerios de Finanzas, el Tribunal de Cuentas en el Estado miembro, etc.

El objetivo de la presente licitación es:

— obtener apoyo, en forma de asistencia para las cuestiones «ad hoc», para el desarrollo de normas de contabilidad del sector público europeo armonizadas, así como normas en materia de informes financieros para fines generales, y

— apoyar también la aplicación de dichas normas elaborando documentos analíticos relacionados con los impactos potenciales de la implementación de una contabilidad de devengo en el sector público.

La labor puede requerir una estrecha cooperación con las autoridades nacionales encargadas de la adopción de normas de contabilidad del sector público, las autoridades gubernamentales nacionales de contabilidad y otras partes interesadas nacionales e internacionales como los Ministerios de Finanzas, el Tribunal de Cuentas en el Estado miembro, etc.

Tämän tarjouspyynnön tavoitteena on

— tuen hankkiminen satunnaisia kysymyksiä varten tarkoitetun käyttötuen muodossa yhdenmukaistettujen eurooppalaisten julkissektorin tilinpäätösstandardien (European public sector accounting standards – EPSAS) ja yleiseen käyttöön tarkoitettujen tilinpäätösstandardien kehittämiseksi sekä

— lisäksi EPSAS-standardien täytäntöönpanon tukeminen sellaisten analyysiasiakirjojen laatimisen avulla, jotka liittyvät suoriteperusteisen kirjanpidon täytäntöönpanon mahdollisiin vaikutuksiin julkissektorilla.

Työ voi vaatia läheistä yhteistyötä kansallisia julkissektorin tilinpäätösstandardeja asettavien viranomaisten, julkisen sektorin tilinpidosta vastaavien kansallisten viranomaisten sekä muiden kansallisten ja kansainvälisten sidosryhmien kuten valtiovarainministeriöiden, jäsenvaltiossa (JV) sijaitsevan tilintarkastustuomioistuimen jne. kanssa.

Tämän tarjouspyynnön tavoitteena on

— tuen hankkiminen satunnaisia kysymyksiä varten tarkoitetun käyttötuen muodossa yhdenmukaistettujen eurooppalaisten julkissektorin tilinpäätösstandardien ja yleiseen käyttöön tarkoitettujen tilinpäätösstandardien kehittämiseksi sekä

— lisäksi EPSAS-standardien täytäntöönpanon tukeminen sellaisten analyysiasiakirjojen laatimisen avulla, jotka liittyvät suoriteperusteisen kirjanpidon täytäntöönpanon mahdollisiin vaikutuksiin julkissektorilla.

Työ voi vaatia läheistä yhteistyötä kansallisia julkissektorin tilinpäätösstandardeja asettavien viranomaisten, julkisen sektorin tilinpidosta vastaavien kansallisten viranomaisten sekä muiden kansallisten ja kansainvälisten sidosryhmien kuten valtiovarainministeriöiden, jäsenvaltiossa sijaitsevan tilintarkastustuomioistuimen jne. kanssa.

Le présent appel d'offres porte sur:

— le soutien, sous la forme d'un service d'assistance pour des questions ponctuelles, au développement de normes comptables européennes harmonisées pour le secteur public (EPSAS) ainsi que de normes générales d'information financière, et

— le soutien à la mise en œuvre des EPSAS grâce à la rédaction de rapports d'analyse relatifs aux incidences potentielles de l'application de la comptabilité d'exercice dans le secteur public.

Le travail pourrait requérir une étroite coopération avec les autorités nationales chargées d'établir les normes comptables dans le secteur public, les autorités nationales chargées de la comptabilité publique et d'autres parties prenantes nationales et internationales, telles que les ministères des finances, les cours des comptes des États membres, etc.

Le présent appel d'offres porte sur:

— le soutien, sous la forme d'un service d'assistance pour des questions ponctuelles, au développement de normes comptables européennes harmonisées pour le secteur public (EPSAS) ainsi que de normes générales d'information financière, et

— le soutien à la mise en œuvre des EPSAS grâce à la rédaction de rapports d'analyse relatifs aux incidences potentielles de l'application de la comptabilité d'exercice dans le secteur public.

Le travail pourrait requérir une étroite coopération avec les autorités nationales chargées d'établir les normes comptables dans le secteur public, les autorités nationales chargées de la comptabilité publique et d'autres parties prenantes nationales et internationales, telles que les ministères des finances, les cours des comptes des États membres, etc.

Το αντικείμενο της παρούσας πρόσκλησης υποβολής προσφορών είναι:

— παροχή υποστήριξης, με τη μορφή γραφείου εξυπηρέτησης για ad hoc ερωτήσεις, για την ανάπτυξη εναρμονισμένων ευρωπαϊκών λογιστικών προτύπων του δημόσιου τομέα και γενικής φύσεως προτύπων χρηματοοικονομικής αναφοράς, καθώς και

— στήριξη της υλοποίησης των EPSAS με την εκπόνηση δελτίων ανάλυσης που σχετίζονται με τις πιθανές επιπτώσεις της εφαρμογής λογιστικής σε δεδουλευμένη βάση στον δημόσιο τομέα.

Μπορεί να χρειαστεί η στενή συνεργασία με τις εθνικές αρχές καθορισμού προτύπων λογιστικής του δημόσιου τομέα, λογιστικές αρχές εθνικών κυβερνήσεων και με άλλους εθνικούς και διεθνείς παράγοντες, όπως υπουργεία οικονομικών, Ελεγκτικό Συνέδριο των κρατών μελών, κ.λπ.

Το αντικείμενο της παρούσας πρόσκλησης υποβολής προσφορών είναι:

— παροχή υποστήριξης, με τη μορφή γραφείου εξυπηρέτησης για ad hoc ερωτήσεις, για την ανάπτυξη εναρμονισμένων ευρωπαϊκών λογιστικών προτύπων του δημόσιου τομέα και γενικής φύσεως προτύπων χρηματοοικονομικής αναφοράς, καθώς και

— στήριξη της υλοποίησης των EPSAS με την εκπόνηση δελτίων ανάλυσης που σχετίζονται με τις πιθανές επιπτώσεις της εφαρμογής λογιστικής σε δεδουλευμένη βάση στον δημόσιο τομέα.

Μπορεί να χρειαστεί η στενή συνεργασία με τις εθνικές αρχές καθορισμού προτύπων λογιστικής του δημόσιου τομέα, λογιστικές αρχές εθνικών κυβερνήσεων και με άλλους εθνικούς και διεθνείς παράγοντες, όπως υπουργεία οικονομικών, Ελεγκτικό Συνέδριο των κρατών μελών, κ.λπ.

L'obiettivo del presente bando di gara è:

— ottenere sostegno, sotto forma di un servizio di help desk per quesiti ad hoc, per lo sviluppo di principi contabili armonizzati europei per il settore pubblico e principi generali di rendicontazione finanziaria, e

— sostenere inoltre l'attuazione dei principi contabili europei armonizzati per il settore pubblico mediante l'elaborazione di documenti di analisi relativi ai potenziali impatti dell'applicazione della contabilità per competenza nel settore pubblico.

Le attività potranno richiedere una stretta cooperazione con le autorità nazionali competenti in materia di principi contabili per il settore pubblico, le autorità nazionali governative competenti in materia di contabilità e le altre parti interessate nazionali e internazionali quali i ministeri delle Finanze, le corti dei conti negli Stati membri ecc.

L'obiettivo del presente bando di gara è:

— ottenere sostegno, sotto forma di un servizio di help desk per quesiti ad hoc, per lo sviluppo di principi contabili armonizzati europei per il settore pubblico e principi generali di rendicontazione finanziaria, e

— sostenere inoltre l'attuazione dei principi contabili europei armonizzati per il settore pubblico mediante l'elaborazione di documenti di analisi relativi ai potenziali impatti dell'applicazione della contabilità per competenza nel settore pubblico.

Le attività potranno richiedere una stretta cooperazione con le autorità nazionali competenti in materia di principi contabili per il settore pubblico, le autorità nazionali governative competenti in materia di contabilità e le altre parti interessate nazionali e internazionali quali i ministeri delle Finanze, le corti dei conti negli Stati membri ecc.

De doelstelling van deze oproep tot inschrijving is:

— het verkrijgen van steun, in de vorm van een helpdesk voor ad-hocvragen, voor de ontwikkeling van geharmoniseerde Europese boekhoudnormen voor de overheidssector, en algemene normen voor financiële verslaglegging; en

— de ondersteuning van de tenuitvoerlegging van geharmoniseerde Europese boekhoudnormen voor de overheidssector door het opstellen van analyseverslagen met betrekking tot de mogelijke effecten van de invoering van transactieboekhouding in de overheidssector.

Voor de werkzaamheden is wellicht nauwe samenwerking vereist met nationale normeringsinstanties voor boekhoudnormen van de overheidssector, nationale regeringsboekhoudinstanties en andere nationale en internationale belanghebbenden, zoals ministeries van Financiën, rekenkamers in de lidstaten enz.

De doelstelling van deze oproep tot inschrijving is:

— het verkrijgen van steun, in de vorm van een helpdesk voor ad-hocvragen, voor de ontwikkeling van geharmoniseerde Europese boekhoudnormen voor de overheidssector, en algemene normen voor financiële verslaglegging; en

— de ondersteuning van de tenuitvoerlegging van geharmoniseerde Europese boekhoudnormen voor de overheidssector door het opstellen van analyseverslagen met betrekking tot de mogelijke effecten van de invoering van transactieboekhouding in de overheidssector.

Voor de werkzaamheden is wellicht nauwe samenwerking vereist met nationale normeringsinstanties voor boekhoudnormen van de overheidssector, nationale regeringsboekhoudinstanties en andere nationale en internationale belanghebbenden, zoals ministeries van Financiën, rekenkamers in de lidstaten enz.

O objetivo do presente concurso consiste:

— em obter apoio, sob a forma de um serviço de assistência para questões ad hoc, para o desenvolvimento de normas europeias harmonizadas de contabilidade do setor público, e normas de relato financeiro de propósito geral, e

— adicionalmente, em apoiar a aplicação de normas europeias harmonizadas de contabilidade do setor público através da elaboração de documentos de análise relacionados com os potenciais impactos da implementação da contabilidade de acréscimo no setor público.

O trabalho poderá requerer a cooperação estreita com as autoridades nacionais de estabelecimento de normas de contabilidade do setor público, autoridades nacionais de contabilidade governamental e outros intervenientes internacionais e nacionais, tais como os Ministérios das Finanças, o Tribunal de Contas nos Estados-Membros, etc.

O objetivo do presente concurso consiste:

— em obter apoio, sob a forma de um serviço de assistência para questões ad hoc, para o desenvolvimento de normas europeias harmonizadas de contabilidade do setor público, e normas de relato financeiro de propósito geral, e

— adicionalmente, em apoiar a aplicação de normas europeias harmonizadas de contabilidade do setor público através da elaboração de documentos de análise relacionados com os potenciais impactos da implementação da contabilidade de acréscimo no setor público.

O trabalho poderá requerer a cooperação estreita com as autoridades nacionais de estabelecimento de normas de contabilidade do setor público, autoridades nacionais de contabilidade governamental e outros intervenientes internacionais e nacionais, tais como os Ministérios das Finanças, o Tribunal de Contas nos Estados-Membros, etc.

Syftet med denna anbudsinfordran är

— att erhålla stöd, i form av en helpdesk för särskilda frågor, för utarbetandet av harmoniserade europeiska redovisningsstandarder för den offentliga sektorn och finansiella rapporteringsstandarder för generella ändamål, samt

— att även stödja genomförandet av EPSAS genom att utarbeta analysdokument som rör de potentiella effekterna av att införa periodiserad redovisning inom den offentliga sektorn.

Arbetet kan komma att kräva ett nära samarbete med nationella myndigheter som ansvarar för redovisningsstandarder inom den offentliga sektorn, nationella statliga redovisningsmyndigheter och andra nationella och internationella intressenter såsom finansministerier, revisionsrätten i medlemsstaten (Member State – MS) etc.

Syftet med denna anbudsinfordran är

— att erhålla stöd, i form av en helpdesk för särskilda frågor, för utarbetandet av harmoniserade europeiska redovisningsstandarder för den offentliga sektorn och finansiella rapporteringsstandarder för generella ändamål, samt

— att även stödja genomförandet av EPSAS genom att utarbeta analysdokument som rör de potentiella effekterna av att införa periodiserad redovisning inom den offentliga sektorn.

Arbetet kan komma att kräva ett nära samarbete med nationella myndigheter som ansvarar för redovisningsstandarder inom den offentliga sektorn, nationella statliga redovisningsmyndigheter och andra nationella och internationella intressenter såsom finansministerier, revisionsrätten i medlemsstaten etc.

Cílem této výzvy k podání nabídek je:

— získat podporu ve formě asistenční služby pro otázky vztahující se k dané věci, pro vývoj harmonizovaných účetních norem evropského veřejného sektoru a obecné normy finančního výkaznictví, a

— také na podporu zavádění EPSAS prostřednictvím navrhování analytických pojednání spojených s potencionálními dopady zavádění akruálního účetnictví ve veřejném sektoru.

Práce mohou vyžadovat úzkou spolupráci s vnitrostátními orgány pro stanovování účetních norem ve veřejném sektoru, vnitrostátními vládními účetními orgány a dalšími vnitrostátními a mezinárodními zainteresovanými stranami, jako jsou ministerstva financí, Účetní dvůr v členských státech atd.

Cílem této výzvy k podání nabídek je:

— získat podporu ve formě asistenční služby pro otázky vztahující se k dané věci, pro vývoj harmonizovaných účetních norem evropského veřejného sektoru a obecné normy finančního výkaznictví, a

— také na podporu zavádění EPSAS prostřednictvím navrhování analytických pojednání spojených s potencionálními dopady zavádění akruálního účetnictví ve veřejném sektoru.

Práce mohou vyžadovat úzkou spolupráci s vnitrostátními orgány pro stanovování účetních norem ve veřejném sektoru, vnitrostátními vládními účetními orgány a dalšími vnitrostátními a mezinárodními zainteresovanými stranami, jako jsou ministerstva financí, Účetní dvůr v členských státech atd.

Kõnealuse pakkumiskutse eesmärk on järgmine:

— hankida tuge ühtlustatud Euroopa avaliku sektori raamatupidamisstandardite väljatöötamiseks ja üldise finantsaruandluse standardite jaoks, seda sihtotstarbeliste küsimuste jaoks mõeldud kasutajatoe näol;

— toetada ka Euroopa avaliku sektori raamatupidamisstandardite rakendamist, koostades analüütilised dokumendid, mis on seotud avalikus sektoris tekkepõhise raamatupidamise rakendamise võimaliku mõjuga.

Töö võib nõuda tihedat koostööd riiklike avaliku sektori raamatupidamisstandardite loomise eest vastutavate ametiasutustega, riiklike valitsussektori raamatupidamise eest vastutavate ametiasutustega ning muude riiklike ja rahvusvaheliste sidusrühmadega, nagu rahandusministeeriumid, liikmesriikide kontrollikojad jne.

Kõnealuse pakkumiskutse eesmärk on järgmine:

— hankida tuge ühtlustatud Euroopa avaliku sektori raamatupidamisstandardite väljatöötamiseks ja üldise finantsaruandluse standardite jaoks, seda sihtotstarbeliste küsimuste jaoks mõeldud kasutajatoe näol;

— toetada ka Euroopa avaliku sektori raamatupidamisstandardite rakendamist, koostades analüütilised dokumendid, mis on seotud avalikus sektoris tekkepõhise raamatupidamise rakendamise võimaliku mõjuga.

Töö võib nõuda tihedat koostööd riiklike avaliku sektori raamatupidamisstandardite loomise eest vastutavate ametiasutustega, riiklike valitsussektori raamatupidamise eest vastutavate ametiasutustega ning muude riiklike ja rahvusvaheliste sidusrühmadega, nagu rahandusministeeriumid, liikmesriikide kontrollikojad jne.

A pályázati felhívás célja:

— ad hoc kérdésekkel kapcsolatos help desk formáját öltő támogatás beszerzése a harmonizált európai költségvetési számviteli standardok és az általános célú pénzügyi beszámolási standardok kidolgozásához, és

— az EPSAS végrehajtásának támogatása az eredményszemléletű számvitel közszférában való megvalósításának potenciális hatásaihoz kapcsolódó elemzési dokumentumok megszövegezése révén.

A munka a nemzeti költségvetési számviteli standardokat meghatározó hatóságokkal, a nemzeti kormányzati számviteli hatóságokkal, valamint egyéb nemzeti és nemzetközi érdekelt felekkel, pl. a tagállami pénzügyminisztériumokkal, számvevőszékekkel stb. való szoros együttműködést tehet szükségessé.

A pályázati felhívás célja:

— ad hoc kérdésekkel kapcsolatos help desk formáját öltő támogatás beszerzése a harmonizált európai költségvetési számviteli standardok és az általános célú pénzügyi beszámolási standardok kidolgozásához, és

— az EPSAS végrehajtásának támogatása az eredményszemléletű számvitel közszférában való megvalósításának potenciális hatásaihoz kapcsolódó elemzési dokumentumok megszövegezése révén.

A munka a nemzeti költségvetési számviteli standardokat meghatározó hatóságokkal, a nemzeti kormányzati számviteli hatóságokkal, valamint egyéb nemzeti és nemzetközi érdekelt felekkel, pl. a tagállami pénzügyminisztériumokkal, számvevőszékekkel stb. való szoros együttműködést tehet szükségessé.

Šio kvietimo pateikti pasiūlymus tikslas yra:

— gauti paramą pagalbos tarnybos forma ad hoc klausimams, rengiant darniuosius Europos viešojo sektoriaus apskaitos standartus ir bendro pobūdžio finansinių ataskaitų teikimo standartus ir

— taip pat remti EPSAS įgyvendinimą rengiant analitinius dokumentus, susijusius su kaupiamosios apskaitos vykdymo viešajame sektoriuje galimu poveikiu.

Darbas gali pareikalauti glaudžiai bendradarbiauti su nacionalinėmis viešojo sektoriaus apskaitos standartų nustatymo institucijomis, nacionalinėmis valdžios apskaitos institucijomis ir kitomis nacionalinėmis ir tarptautinėmis suinteresuotomis šalimis, pvz., finansų ministerija, Audito Rūmais valstybėje narėje ir kt.

Šio kvietimo pateikti pasiūlymus tikslas yra:

— gauti paramą pagalbos tarnybos forma ad hoc klausimams, rengiant darniuosius Europos viešojo sektoriaus apskaitos standartus ir bendro pobūdžio finansinių ataskaitų teikimo standartus ir

— taip pat remti EPSAS įgyvendinimą rengiant analitinius dokumentus, susijusius su kaupiamosios apskaitos vykdymo viešajame sektoriuje galimu poveikiu.

Darbas gali pareikalauti glaudžiai bendradarbiauti su nacionalinėmis viešojo sektoriaus apskaitos standartų nustatymo institucijomis, nacionalinėmis valdžios apskaitos institucijomis ir kitomis nacionalinėmis ir tarptautinėmis suinteresuotomis šalimis, pvz., finansų ministerija, Audito Rūmais valstybėje narėje ir kt.

Šā uzaicinājuma uz konkursu mērķis:

— saņemt atbalstu, proti, nodrošināt ad hoc jautājumu palīdzības dienestu, saistībā ar saskaņotu Eiropas publiskā sektora grāmatvedības standartu un vispārīgo finanšu ziņojumu standartu izstrādi,

— papildus tam – atbalstīt Eiropas publiskā sektora grāmatvedības standartu (European public sector accounting standards – EPSAS) ieviešanu, sagatavojot analītiskus ziņojumus par potenciālo ietekmi, ko radītu uzkrājumu grāmatvedības īstenošana publiskajā sektorā.

Veicot šo darbu, var būt nepieciešams cieši sadarboties ar valstu publiskā sektora grāmatvedības standartizācijas iestādēm, valstu valdību grāmatvedības iestādēm un citām valstu un starptautiskā līmeņa ieinteresētajām personām, piemēram, finanšu ministrijām, dalībvalstu revīzijas palātām utt.

Šā uzaicinājuma uz konkursu mērķis:

— saņemt atbalstu, proti, nodrošināt ad hoc jautājumu palīdzības dienestu, saistībā ar saskaņotu Eiropas publiskā sektora grāmatvedības standartu un vispārīgo finanšu ziņojumu standartu izstrādi,

— papildus tam – atbalstīt Eiropas publiskā sektora grāmatvedības standartu (EPSAS) ieviešanu, sagatavojot analītiskus ziņojumus par potenciālo ietekmi, ko radītu uzkrājumu grāmatvedības īstenošana publiskajā sektorā.

Veicot šo darbu, var būt nepieciešams cieši sadarboties ar valstu publiskā sektora grāmatvedības standartizācijas iestādēm, valstu valdību grāmatvedības iestādēm un citām valstu un starptautiskā līmeņa ieinteresētajām personām, piemēram, finanšu ministrijām, dalībvalstu revīzijas palātām utt.

L-iskop ta' din is-sejħa għall-offerti hu:

— li tikseb appoġġ, fil-forma ta' post mnejn tingħata l-għajnuna għal mistoqsijiet ad hoc, għall-iżvilupp ta' standards armonizzati tal-kontabiltà fis-settur pubbliku u standards ta' rappurtaġġ finanzjarju bi skop ġenerali, u

— ukoll biex jappoġġja l-implimentazzjoni tal-EPSAS permezz tal-abbozzar ta' karti analitiċi rrelatati mal-impatti potenzjali ta' implimentazzjoni ta' akkumulazzjoni ta' kontijiet fis-settur pubbliku.

Ix-xogħol jista' jeħtieġ kooperazzjoni mill-qrib mal-awtoritajiet għat-twaqqif tal-istandard fil-kontabiltà tas-settur pubbliku, l-awtoritajiet tal-kontabiltà tal-gvern nazzjonali u partijiet interessati nazzjonali u internazzjonali oħrajn bħall-Ministeri tal-Finanzi, il-Qorti tal-Awdituri fl-Istati Membri, eċċ.

L-iskop ta' din is-sejħa għall-offerti hu:

— li tikseb appoġġ, fil-forma ta' post mnejn tingħata l-għajnuna għal mistoqsijiet ad hoc, għall-iżvilupp ta' standards armonizzati tal-kontabiltà fis-settur pubbliku u standards ta' rappourtaġġ finanzjarju bi skop ġenerali, u

— ukoll biex jappoġġja l-implimentazzjoni tal-EPSAS permezz tal-abbozzar ta' karti analitiċi rrelatati mal-impatti potenzjali ta' implimentazzjoni ta' akkumulazzjoni ta' kontijiet fis-settur pubbliku.

Ix-xogħol jista' jeħtieġ kooperazzjoni mill-qrib mal-awtoritajiet għat-twaqqif tal-istandard fil-kontabiltà tas-settur pubbliku, l-awtoritajiet tal-kontabiltà tal-gvern nazzjonali u partijiet interessati nazzjonali u internazzjonali oħrajn bħall-Ministeri tal-Finanzi, il-Qorti tal-Awdituri fl-Istati Membri, eċċ.

Zakres niniejszego zaproszenia do składania ofert obejmuje:

– pozyskanie wsparcia – w formie serwisu pomocy rozwiązującego doraźne kwestie – w opracowaniu zharmonizowanych europejskich standardów rachunkowości sektora publicznego i ogólnych standardów sprawozdawczości finansowej, oraz

– ponadto wsparcie na rzecz wdrożenia ESRSP przez sporządzanie sprawozdań z analizy dotyczących potencjalnych skutków wdrożenia rachunkowości memoriałowej w sektorze publicznym.

Prace te mogą wymagać ścisłej współpracy z krajowymi organami ustanawiającymi standardy rachunkowości sektora publicznego, krajowymi rządowymi organami ds. rachunkowości i innymi zainteresowanymi stronami na szczeblu krajowym i międzynarodowym, takimi jak ministerstwa finansów, trybunały obrachunkowe w państwach członkowskich itd.

Zakres niniejszego zaproszenia do składania ofert obejmuje:

– pozyskanie wsparcia – w formie serwisu pomocy rozwiązującego doraźne kwestie – w opracowaniu zharmonizowanych europejskich standardów rachunkowości sektora publicznego i ogólnych standardów sprawozdawczości finansowej, oraz

– ponadto wsparcie na rzecz wdrożenia ESRSP przez sporządzanie sprawozdań z analizy dotyczących potencjalnych skutków wdrożenia rachunkowości memoriałowej w sektorze publicznym.

Prace te mogą wymagać ścisłej współpracy z krajowymi organami ustanawiającymi standardy rachunkowości sektora publicznego, krajowymi rządowymi organami ds. rachunkowości i innymi zainteresowanymi stronami na szczeblu krajowym i międzynarodowym, takimi jak ministerstwa finansów, trybunały obrachunkowe w państwach członkowskich itd.

Cieľom tejto výzvy na súťaž je:

— získať podporu vo forme asistenčnej služby pre príležitostné otázky, pre vývoj harmonizovaných účtovných noriem európskeho verejného sektora a všeobecný účel noriem finančného výkazníctva, a

— takisto podporiť zavedenie EPSAS prostredníctvom navrhovania analytických správ súvisiacich s potenciálnym vplyvom prírastkového účtovníctva vo verejnom sektore.

Práce si môžu vyžadovať úzku spoluprácu s vnútroštátnymi orgánmi pre stanovovanie účtovníckych noriem vo verejnom sektore, vnútroštátnymi vládnymi účtovníckymi orgánmi a medzinárodnými zainteresovanými stranami, ako sú ministerstvá financií, dvory audítorov v členských štátoch atď.

Cieľom tejto výzvy na súťaž je:

— získať podporu vo forme asistenčnej služby pre príležitostné otázky, pre vývoj harmonizovaných účtovných noriem európskeho verejného sektora a všeobecný účel noriem finančného výkazníctva, a

— takisto podporiť zavedenie EPSAS prostredníctvom navrhovania analytických správ súvisiacich s potenciálnym vplyvom prírastkového účtovníctva vo verejnom sektore.

Práce si môžu vyžadovať úzku spoluprácu s vnútroštátnymi orgánmi pre stanovovanie účtovníckych noriem vo verejnom sektore, vnútroštátnymi vládnymi účtovníckymi orgánmi a medzinárodnými zainteresovanými stranami, ako sú ministerstvá financií, dvory audítorov v členských štátoch atď.

Predmet tega javnega razpisa vključuje:

— pridobitev podpore, v obliki pomoči uporabnikom za ad hoc vprašanja, za razvoj usklajenih evropskih računovodskih standardov za javni sektor in splošnih standardov računovodskega poročanja, ter

— podpreti izvajanje EPSAS s pripravo analitičnih dokumentov, povezanih z morebitnimi učinki izvajanja računovodstva na podlagi poslovnih dogodkov v javnem sektorju.

Delo bo lahko zahtevalo tesno sodelovanje z nacionalnimi organi za določanje računovodskih standardov v javnem sektorju, nacionalnimi vladnimi računovodskimi organi ter drugimi nacionalnimi in mednarodnimi zainteresiranimi stranmi, kot so ministrstva za finance, računska sodišča v državah članicah itd.

Predmet tega javnega razpisa vključuje:

— pridobitev podpore, v obliki pomoči uporabnikom za ad hoc vprašanja, za razvoj usklajenih evropskih računovodskih standardov za javni sektor in splošnih standardov računovodskega poročanja, ter

— podpreti izvajanje EPSAS s pripravo analitičnih dokumentov, povezanih z morebitnimi učinki izvajanja računovodstva na podlagi poslovnih dogodkov v javnem sektorju.

Delo bo lahko zahtevalo tesno sodelovanje z nacionalnimi organi za določanje računovodskih standardov v javnem sektorju, nacionalnimi vladnimi računovodskimi organi ter drugimi nacionalnimi in mednarodnimi zainteresiranimi stranmi, kot so ministrstva za finance, računska sodišča v državah članicah itd.

Is éard is cuspóir an ghlao seo ar thairiscintí:

— tacaíocht a fháil, i bhfoirm deisce cabhrach maidir le ceisteanna ad hoc, le haghaidh caighdeáin chuntasaíochta chomhchuibhithe a fhorbairt d'earnáil phoiblí na hEorpa, mar aon le caighdeáin tuairiscithe airgeadais ilfheidhmeacha, agus

— tacaíocht a thabhairt freisin do chur chun feidhme EPSAS trí pháipéir anailíseacha a dhréachtú a bhaineann le hiarmhairtí ionchasacha maidir le cuntasaíocht ar bhonn fabhraithe a chur chun feidhme san earnáil phoiblí.

D'fhéadfadh dlúthchomhar a bheith de dhíth ar an obair le húdaráis náisiúnta a leagann síos caighdeáin chuntasaíochta don earnáil phoiblí, le húdaráis chuntasaíochta rialtas náisiúnta agus le páirtithe leasmhara náisiúnta agus idirnáisiúnta eile amhail Aireachtaí Airgeadais, Cúirt na nIniúchóirí sna Ballstáit, srl.

Is éard is cuspóir an ghlao seo ar thairiscintí:

— tacaíocht a fháil, i bhfoirm deisce cabhrach maidir le ceisteanna ad hoc, le haghaidh caighdeáin chuntasaíochta chomhchuibhithe a fhorbairt d'earnáil phoiblí na hEorpa, mar aon le caighdeáin tuairiscithe airgeadais ilfheidhmeacha, agus

— tacaíocht a thabhairt freisin do chur chun feidhme EPSAS trí pháipéir anailíseacha a dhréachtú a bhaineann le hiarmhairtí ionchasacha maidir le cuntasaíocht ar bhonn fabhraithe a chur chun feidhme san earnáil phoiblí.

D'fhéadfadh dlúthchomhar a bheith de dhíth ar an obair le húdaráis náisiúnta a leagann síos caighdeáin chuntasaíochta don earnáil phoiblí, le húdaráis chuntasaíochta rialtas náisiúnta agus le páirtithe leasmhara náisiúnta agus idirnáisiúnta eile amhail Aireachtaí Airgeadais, Cúirt na nIniúchóirí sna Ballstáit, srl.

Целта на настоящата покана за участие в търг е:

— да се получи подкрепа, под формата на бюро за помощ за ad hoc въпроси, за разработването на хармонизирани европейски счетоводни стандарти за публичния сектор и финансови отчетни стандартни за общи цели, и

— също така да се подпомогне прилагането на EPSAS чрез изготвяне на доклади от анализи, свързани с потенциалното въздействие от прилагането на счетоводното отчитане на начисленията в публичния сектор.

Работата може да изисква тясно сътрудничество на националните органи за определяне на счетоводни стандарти в публичния сектор, националните органи за правителствено счетоводство и други национални и международни заинтересовани страни, като например Министерства на финансите, Сметната палата в държавите-членки и др.

Целта на настоящата покана за участие в търг е:

— да се получи подкрепа, под формата на бюро за помощ за ad hoc въпроси, за разработването на хармонизирани европейски счетоводни стандарти за публичния сектор и финансови отчетни стандартни за общи цели, и

— също така да се подпомогне прилагането на EPSAS чрез изготвяне на доклади от анализи, свързани с потенциалното въздействие от прилагането на счетоводното отчитане на начисленията в публичния сектор.

Работата може да изисква тясно сътрудничество на националните органи за определяне на счетоводни стандарти в публичния сектор, националните органи за правителствено счетоводство и други национални и международни заинтересовани страни, като например Министерства на финансите, Сметната палата в държавите-членки и др.

Obiectivul acestei licitații este:

— obținerea de asistență, sub forma unui serviciu de asistență pentru întrebări ad-hoc, pentru elaborarea de standarde europene armonizate de contabilitate pentru sectorul public (harmonised European public sector accounting standards – EPSAS) și de standarde generale de raportare financiară;

— de asemenea, susținerea implementării EPSAS prin elaborarea de rapoarte de analiză referitoare la potențialul impact al implementării contabilității pe bază de angajamente în sectorul public.

Este posibil ca activitățile să necesite o strânsă cooperare cu autoritățile naționale de stabilire a standardelor de contabilitate pentru sectorul public, cu autoritățile naționale guvernamentale din domeniul contabilității și cu alte părți interesate la nivel național și internațional, precum Ministerul Finanțelor, Curtea de Conturi din statele membre etc.

Obiectivul acestei licitații este:

— obținerea de asistență, sub forma unui serviciu de asistență pentru întrebări ad-hoc, pentru elaborarea de standarde europene armonizate de contabilitate pentru sectorul public (harmonised European public sector accounting standards – EPSAS) și de standarde generale de raportare financiară;

— de asemenea, susținerea implementării EPSAS prin elaborarea de rapoarte de analiză referitoare la potențialul impact al implementării contabilității pe bază de angajamente în sectorul public.

Este posibil ca activitățile să necesite o strânsă cooperare cu autoritățile naționale de stabilire a standardelor de contabilitate pentru sectorul public, cu autoritățile naționale guvernamentale din domeniul contabilității și cu alte părți interesate la nivel național și internațional, precum Ministerul Finanțelor, Curtea de Conturi din statele membre etc.

Cilj je predmetnog poziva na nadmetanje:

— dobivanje podrške, u obliku korisničke službe za ad hoc pitanja, za razvoj usklađenih europskih računovodstvenih normi u javnom sektoru i općih normi financijskog izvješćivanja, i

— također pružanje podrške provedbi EPSAS-a izradom analitičkih radova koji se odnose na moguće učinke provedbe obračunskog računovodstva u javnom sektoru.

Rad može zahtijevati blisku suradnju s nacionalnim tijelima za utvrđivanje računovodstvenih normi javnog sektora, nacionalnim vladinim računovodstvenim tijelima te drugim nacionalnim i međunarodnim dionicima, kao što su ministarstva financija, Revizorski sud u državama članicama itd.

Cilj je predmetnog poziva na nadmetanje:

— dobivanje podrške, u obliku korisničke službe za ad hoc pitanja, za razvoj usklađenih europskih računovodstvenih normi u javnom sektoru i općih normi financijskog izvješćivanja, i

— također pružanje podrške provedbi EPSAS-a izradom analitičkih radova koji se odnose na moguće učinke provedbe obračunskog računovodstva u javnom sektoru.

Rad može zahtijevati blisku suradnju s nacionalnim tijelima za utvrđivanje računovodstvenih normi javnog sektora, nacionalnim vladinim računovodstvenim tijelima te drugim nacionalnim i međunarodnim dionicima, kao što su ministarstva financija, Revizorski sud u državama članicama itd.

Support for the development of harmonised European public sector accounting standards and analysis reports to support the implementation of EPSAS

Europa-Kommissionen, Eurostat | Published December 7, 2016
Winner
PwC EU Services EESV
cpvs
79330000

Støtte til udviklingen af harmoniserede regnskabsstandarder og analyserapporter for den europæiske offentlige sektor til støtte for implementeringen af EPSAS.

— at opnå støtte på området for bogføring og almene finansielle rapporteringsstandarder i den offentlige sektor

— indsamlingen af yderligere og opdaterede oplysninger om mulige konsekvenser ved implementeringen af periodiseret regnskab i den offentlige sektor.

Unterstützung bei der Entwicklung von harmonisierten europäischen Buchhaltungsstandards für den öffentlichen Sektor und von Analyseberichten zur Unterstützung der Umsetzung von EPSAS.

— Unterstützung im Bereich der Buchhaltung im öffentlichen Sektor und allgemeinen Standards für die Finanzberichterstattung.

— Zusammenstellung weiterführender und aktualisierter Informationen im Zusammenhang mit den möglichen Auswirkungen der Umsetzung der periodengerechten Buchführung im öffentlichen Sektor.

Support for the development of harmonised European public sector accounting standards and analysis reports to support the implementation of EPSAS.

— To obtain support in the area of public sector accounting and general purpose financial reporting standards.

— The collection of additional and updated information related to the potential impacts of implementing accruals accounting in the public sector.

Apoyo al desarrollo de normas de contabilidad del sector público europeo armonizadas y de informes de análisis para apoyar la aplicación de las mismas.

— Obtener apoyo en el ámbito de las normas de contabilidad del sector público y de elaboración de informes financieros para fines generales.

— Recogida de información adicional y actualizada relacionada con las posibles repercusiones de la implementación de la contabilidad en valores devengados en el sector público.

Sopimuksen kohteena on tuki yhdenmukaistettujen eurooppalaisten julkissektorin tilinpäätösstandardien (European public sector accounting standards – EPSAS) kehittämiseksi ja analyysiraportit EPSAS-standardien täytäntöönpanon tukemiseksi.

— Tuen hankkiminen julkissektorin tilinpäätösstandardien ja monikäyttöisten tilinpäätösstandardien alalla.

— Julkissektorin suoriteperusteisen kirjanpidon toteuttamisen mahdollisiin vaikutuksiin liittyvien lisätietojen ja ajantasaistettujen tietojen keruu.

Assistance dans le cadre du développement de normes comptables européennes harmonisées pour le secteur public (EPSAS) et de rapports d'analyse pour le soutien à la mise en œuvre des EPSAS.

— Obtenir un soutien dans le domaine des normes comptables du secteur public et des normes générales d'information financière.

— Collecte d'informations supplémentaires et actualisées relatives à l'incidence potentielle de la mise en œuvre de la comptabilité d'exercice dans le secteur public.

Στήριξη για την ανάπτυξη εναρμονισμένων ευρωπαϊκών λογιστικών προτύπων του δημόσιου τομέα και δελτίων ανάλυσης για τη στήριξη της υλοποίησης των EPSAS (ευρωπαϊκών λογιστικών πρότυπων για τον δημόσιο τομέα).

— Παροχή στήριξης στον τομέα της λογιστικής του δημόσιου τομέα και των γενικής φύσεως προτύπων χρηματοοικονομικής αναφοράς.

— Συλλογή περαιτέρω και ενημερωμένων πληροφοριών σχετικά με τις πιθανές επιπτώσεις της εφαρμογής λογιστικής σε δεδουλευμένη βάση στον δημόσιο τομέα.

Sostegno all'elaborazione di principi contabili europei armonizzati per il settore pubblico (EPSAS) e relazioni di analisi per sostenerne l'attuazione.

— Ottenere sostegno nel settore dei principi contabili per il settore pubblico e di informativa finanziaria generale.

— Raccolta di informazioni aggiuntive e aggiornate connesse ai potenziali impatti dell'applicazione della contabilità per competenza nel settore pubblico.

Ondersteuning bij de ontwikkeling van geharmoniseerde Europese boekhoudnormen voor de overheidssector en analyseverslagen ter ondersteuning van de tenuitvoerlegging van de Europese boekhoudnormen voor de overheidssector.

— Het verkrijgen van steun op het gebied van overheidsboekhouding en op het gebied van algemene normen voor financiële verslaglegging.

— De verzameling van aanvullende en geactualiseerde informatie in verband met de mogelijke gevolgen van de implementatie van transactieboekhouding in de overheidssector.

Apoio ao desenvolvimento de normas harmonizadas de contabilidade do setor público europeu e relatórios de análise destinados a apoiar a aplicação das referidas normas.

— Para obter apoio no domínio da contabilidade do setor público e das normas de relato financeiro de finalidades gerais.

— Recolher informações adicionais e atualizadas relacionadas com o potencial impacto da implementação da contabilidade de acréscimo no setor público.

Stöd för utarbetandet av harmoniserade europeiska redovisningsstandarder och analysrapporter för den offentliga sektorn för att stödja genomförandet av EPSAS.

— Att erhålla stöd inom området standarder för redovisning inom offentlig sektor och för generell finansiell rapportering.

— Insamling av ytterligare och uppdaterad information med anknytning till de möjliga påföljderna av att införa periodiserad redovisning i den offentliga sektorn.

Podpora tvorby harmonizovaných účetních norem evropského veřejného sektoru a zprávy o výsledku analýzy na podporu zavádění EPSAS.

— Získat podporu v oblasti účetních norem a norem finančního výkaznictví pro obecné účely ve veřejném sektoru.

— Sběr dalších a aktualizovaných informací týkajících se potenciálních dopadů realizace akruálního účetnictví ve veřejném sektoru.

Ühtlustatud Euroopa avaliku sektori raamatupidamise standardite väljatöötamise toetamine ja Euroopa avaliku sektori raamatupidamise standardite rakendamise toetamiseks ette nähtud analüüsi aruanded.

— Hankida tuge avaliku sektori raamatupidamise ja üldfinantsaruandluse standardite valdkonnas.

— Avalikus sektoris tekkepõhise raamatupidamisarvestuse rakendamise võimaliku mõjuga seotud täiendava ja ajakohastatud teabe kogumine.

Harmonizált európai költségvetési számviteli standardok és elemzési jelentések kidolgozásának támogatása az EPSAS végrehajtásának támogatásához.

— Támogatás szerzése a költségvetési számviteli standardok és az általános pénzügyi jelentési standardok területén.

— Az eredményszemléletű számvitel közszférában való megvalósításának potenciális hatásaihoz kapcsolódó további, aktualizált információk összegyűjtése.

Parama rengiant suderintus Europos viešojo sektoriaus apskaitos standartus ir analizės ataskaitas siekiant paremti EPSAS įgyvendinimą.

— Gauti paramą viešojo sektoriaus apskaitos ir bendro pobūdžio finansinių ataskaitų teikimo standartų klausimais.

— Papildomos ir atnaujintos informacijos, susijusios su galimu kaupiamosios apskaitos vykdymu viešajame sektoriuje poveikiu, rinkimas.

Atbalsts saskaņotu Eiropas publiskā sektora grāmatvedības standartu (European Public Sector Accounting Standards – EPSAS) izstrādē un analīzes ziņojumu izstrādē ar mērķi atbalstīt EPSAS ieviešanu.

— Iegūt atbalstu publiskā sektora grāmatvedības un vispārēju finanšu ziņojumu standartu jomā.

— Vākt papildu un precizētu informāciju par to, kāda varētu būt ietekme uzkrājumu grāmatvedības ieviešanai publiskajā sektorā.

Appoġġ għall-iżvilupp ta' standards armonizzati Ewropej tal-kontabilità għas-settur pubbliku u rapporti ta' analiżi biex jappoġġjaw l-implimentazzjoni tal-EPSAS.

— Biex jinkiseb appoġġ fil-qasam tal-kontabilità għas-settur pubbliku u l-istandards ta' skop ġenerali għar-rappurtaġġ finanzjarju.

— Il-ġbir ta' informazzjoni addizzjonali u aġġornata marbuta mal-impatti potenzjali tal-implimentazzjoni ta' akkumulazzjoni tal-kontijiet fis-settur pubbliku.

Wsparcie w opracowaniu zharmonizowanych europejskich standardów rachunkowości sektora publicznego oraz sprawozdań z analizy w celu wsparcia wdrażania ESRSP.

— Pozyskanie wsparcia w dziedzinie rachunkowości sektora publicznego i ogólnych standardów sprawozdawczości finansowej.

— Gromadzenie dodatkowych oraz zaktualizowanych informacji na temat potencjalnych skutków wdrożenia zasady memoriału w sektorze publicznym.

Podpora vypracovania harmonizovaných účtovných noriem a analytických správ európskeho verejného sektora na podporu implementácie EPSAS.

— Získanie podpory v oblasti účtovníctva verejného sektora a noriem pre finančné výkazníctvo na všeobecné účely.

— Zber ďalších a aktualizovaných informácií týkajúcich sa potenciálnych vplyvov uplatňovania podvojného účtovníctva vo verejnom sektore.

Podpora za razvoj usklajenih evropskih računovodskih standardov za javni sektor (EPSAS) in poročila o analizi za podporo pri izvajanju EPSAS.

— Pridobiti podporo na področju računovodstva v javnem sektorju in standardov finančnega poročanja za splošne namene.

— Zbiranje dodatnih in posodobljenih informacij v zvezi z morebitnimi učinki izvajanja računovodenja na podlagi poslovnih dogodkov v javnem sektorju.

Tacaíocht le haghaidh caighdeáin chuntasaíochta chomhchuibhithe a fhorbairt d'earnáil phoiblí na hEorpa agus tuairiscí anailíse comhchuibhithe a fhorbairt chun tacú le cur chun feidhme EPSAS.

— Chun tacaíocht a fháil sa réimse maidir le caighdeáin chuntasaíochta don earnáil phoiblí agus caighdeáin tuairiscithe airgeadais ilchuspóireacha.

— Faisnéis bhreise agus nuashonraithe a bhailiú a bhaineann leis na tionchair fhéideartha de chuntasaíocht fhabhraithe a chur chun feidhme san earnáil phoiblí.

Подкрепа за разработването на хармонизирани европейски счетоводни стандарти за публичния сектор и доклади от анализ за подпомагане на прилагането на EPSAS.

— Осигуряване на подкрепа в областта на отчетността в публичния сектор и стандарти за финансово отчитане с общо предназначение.

— Събиране на допълнителна и актуализирана информация, свързана с потенциалното въздействие на прилагането на текущото начисляване в публичния сектор.

Asistență pentru elaborarea de standarde armonizate de contabilitate pentru sectorul public european (EPSAS) și de rapoarte de analiză pentru sprijinirea implementării acestora.

— Obținerea de asistență în domeniul contabilității pentru sectorul public și al standardelor generale de raportare financiară.

— Colectarea de informații suplimentare și actualizate referitoare la potențialul impact al implementării contabilității pe bază de angajamente în sectorul public.

Podrška razvoju usklađenih europskih računovodstvenih normi u javnom sektoru i izvješća o analizi radi pružanja podrške provedbi EPSAS-a.

— dobiti podršku u području računovodstva javnog sektora i normi financijskog izvješćivanja za opće namjene.

— prikupiti dodatne i ažurirane informacije povezane s mogućim utjecajima provođenja obračunskog računovodstva u javnom sektoru.

EIB - EIB Group joint external audit services

Den Europæiske Investeringsbank (EIB) og Den Europæiske Investeringsfond (EIF) — tilsammen defineret som EIB-Gruppen | Published January 20, 2017
Winner
KPMG Luxembourg
cpvs
79212000

EIB-Gruppens fælles udbud af ekstern revision.

Udbuddet omfatter 2 partier med separate kontrakter. 1 parti vedrører tjenesteydelser, der skal udføres for EIB (»parti A«), og 1 parti (»parti B«) vedrører tjenesteydelser, der skal udføres for EIF, hvis hovedaktionær er EIB (61,4 % af aktiekapitalen ifølge registret over EIF's aktionærer dateret 7.9.2015).

Tjenesterne omfatter revision af 3 sæt af EIB's regnskaber og en gennemgang af EIB's halvårlige foreløbige regnskabsoplysninger, gennemgang af halvårlige og årlige indberetninger til det amerikanske udvalg for værdipapirer og børser (US Securities and Exchange Commission — SEC) og den årlige indberetning til det japanske finansministerium (rapport på japansk), støtte til EIB's forskellige tilbud vedrørende obligationslån på de internationale kapitalmarkeder, herunder udstedelse af administrative skrivelser til tegningsgaranter/bemyndigede anmodende parter i forbindelse med regnskaber/regnskabsopstillinger, der er inkluderet i de registreringserklæringer, der indgives til SEC, udførelse af en forsikringsforpligtelse vedrørende EIB-Gruppens bæredygtighedsrapport, udførelse af aftalte procedurer i forbindelse med indeholdt skat på lønninger, pensioner og andre vederlag betalt af Den Europæiske Investeringsbank til Europa-Kommissionen samt udførelse af revision eller forsikringstilknyttede opgaver vedrørende befuldmægtigede transaktioner, faciliteter og fonde, der administreres af EIB på vegne af tredjeparter.

Udføre en revision (og udtale sig herom) af: Den Europæiske Investeringsfonds regnskaber, gruppens konsolideringspakker sendt fra Den Europæiske Investeringsfond til Den Europæiske Investeringsbank til brug for EIB-Gruppens konsoliderede regnskaber, regnskaber vedrørende engagementer, der forvaltes af Den Europæiske Investeringsfond på vegne af Den Europæiske Union repræsenteret ved Europa-Kommissionen, regnskaber vedrørende engagementer, der varetages af Den Europæiske Investeringsfond på vegne af tredjeparter, samt udføre andre revisionsrelaterede tjenesteydelser, herunder relevante revisionserklæringer enten for EIF eller, hvis det kræves i forbindelse med EIF's forvaltning af engagementer på vegne af andre parter.

gemeinsame Ausschreibung der EIB-Gruppe für externe Prüfungsdienstleistungen.

Die Ausschreibung umfasst 2 Lose mit separaten Verträgen; 1 Los betrifft Dienstleistungen, die für die EIB zu erbringen sind („Los A“), und 1 Los („Los B“) betrifft Dienstleistungen, die für den EIF zu erbringen sind, dessen größter Anteilseigner die EIB ist (Besitz von 61,4 % der Anteile laut dem Verzeichnis der EIF-Anteilseigner vom 7.9.2015).

Prüfung der 3 Finanzberichte der EIB und Überprüfung der halbjährlichen Zwischenabschlüsse der EIB, Überprüfungen der halbjährlichen und jährlichen Einreichungen bei der US-Wertpapier- und Börsenaufsichtsbehörde (Securities and Exchange Commission — SEC) und der jährlichen Einreichung beim japanischen Finanzministerium (die auf Japanisch erfolgt), Unterstützung bei den verschiedenen Anleiheemissionen der EIB auf den internationalen Kapitalmärkten — einschließlich der Ausstellung von Patronatserklärungen für Zeichner/befugte Antragsteller im Zusammenhang mit Finanzberichten/Aufstellungen in Finanzberichten, die in den Registrierungserklärungen bei der SEC enthalten sind, Durchführung einer wirtschaftlichen Prüfung des Nachhaltigkeitsberichts der EIB-Gruppe, Durchführung vereinbarter Verfahren im Zusammenhang mit den einbehaltenen Steuern auf Gehälter, Renten und sonstige Bezüge, die von der Europäischen Investitionsbank an die Europäische Kommission gezahlt werden, Durchführung von Prüfungen oder sicherungsbezogenen Dienstleistungen für angeordnete Transaktionen, Fazilitäten und Fonds, die von der EIB im Auftrag Dritter verwaltet werden.

Durchführung einer Prüfung (und Abgabe einer Beurteilung) in Bezug auf: die Finanzberichte des Europäischen Investitionsfonds, die Konsolidierungspakete der Gruppe, die vom Europäischen Investitionsfonds für die konsolidierten Finanzberichte der EIB-Gruppe an die Europäische Investitionsbank übermittelt werden, die Finanzberichte zu Mandaten, die vom Europäischen Investitionsfonds im Auftrag der Europäischen Union, vertreten durch die Europäische Kommission, verwaltet werden, die Finanzberichte zu Mandaten, die vom Europäischen Investitionsfonds im Auftrag Dritter verwaltet werden, und Erbringung sonstiger prüfungsbezogener Dienstleistungen, einschließlich entsprechender Bestätigungsvermerke entweder für den EIF oder gegebenenfalls im Rahmen der Verwaltung von Mandaten durch den EIF im Auftrag Dritter.

EIB Group joint tender for external audit services.

The tender is for 2 lots, with separate contracts; 1 lot referring to services to be provided to the EIB (‘lot A’), and 1 lot (‘lot B’) referring to services to be provided to the EIF, whose majority shareholder is the EIB (61,4 % shareholding per register of EIF shareholders dated 7.9.2015).

Audit of the 3 sets of EIB financial statements and a review of the EIB semi-annual interim financial information, reviews of semi-annual and annual filings with the US Securities and Exchange Commission and annual filing with the Japanese Ministry of Finance (reported in Japanese), support for the EIB's various bond offerings in the international capital markets — including the issuance of comfort letters to underwriters/authorised requesting parties in connection with financial statements/financial statement schedules included in registration statements filed with the SEC, perform an assurance engagement on the sustainability report of the EIB Group, perform agreed upon procedures in relation to the tax withheld on salaries, pensions and other emoluments paid by the European Investment Bank to the European Commission, perform audit or assurance-related services for mandated operations, facilities and funds administered by the EIB on behalf of third parties.

Perform an audit (and express an opinion thereon) of: the financial statements of European Investment Fund, the group consolidation packages submitted by the European Investment Fund to the European Investment Bank for the consolidated EIB Group financial statements, the financial statements of mandates managed by the European Investment Fund on behalf of the European Union represented by the European Commission, the financial statements of mandates managed by the European Investment Fund on behalf of third parties and provide other audit-related services including relevant audit opinion either for the EIF or when required in the context of the administration of mandates by the EIF on behalf of other parties.

Licitación conjunta del Grupo BEI relativa a servicios de auditoría externa.

La licitación es para 2 lotes, con contratos separados; 1 lote cubre los servicios que se prestarán al BEI («lote A»), y 1 lote («lote B») cubre los servicios que se prestarán al FEI, cuyo accionista mayoritario es el BEI (participación del 61,4 % según el registro de accionistas del FEI de 7.9.2015).

Auditoría de los 3 conjuntos de estados financieros del BEI y un examen semestral de la información financiera provisional del BEI, exámenes semestrales y anuales de los registros de la US Securities and Exchange Commission (Comisión del Mercado de Valores de los Estados Unidos) y registros anuales del Ministerio de Finanzas japonés (en japonés), apoyo a las distintas emisiones de bonos del BEI en los mercados de capitales internacionales, incluida la emisión de cartas de intenciones para los aseguradores de valores/partes solicitantes autorizadas en relación con los estados financieros/cuadros de estados financieros incluidos en los registros presentados a la US Securities and Exchange Commission, realización de encargos de fiabilidad sobre el informe de sostenibilidad del Grupo BEI, realización de procedimientos acordados en relación con el impuesto retenido en los salarios, pensiones y otros emolumentos pagados por el Banco Europeo de Inversiones a la Comisión Europea, realización de servicios de auditoría o relacionados con la garantía de calidad para operaciones encomendadas, instrumentos y fondos administrados por el BEI en nombre de terceros.

Realizar una auditoría (y expresar una opinión al respecto) de: los estados financieros del Fondo Europeo de Inversiones, las medidas de saneamiento del grupo presentadas por el Fondo Europeo de Inversiones al Banco Europeo de Inversiones para los estados financieros consolidados del Grupo BEI, los estados financieros de los mandatos gestionados por el Fondo Europeo de Inversiones en nombre de la Unión Europea, representada por la Comisión Europea, los estados financieros de los mandatos gestionados por el Fondo Europeo de Inversiones en nombre de terceros, y la prestación de otros servicios relacionados con la auditoría, incluida la opinión pertinente de los auditores, ya sea para el FEI o cuando el FEI lo solicite en el contexto de la administración de mandatos en nombre de terceros.

Kyseessä on EIP-ryhmän yhteinen tarjousmenettely ulkoisista tilintarkastuspalveluista.

Tarjousmenettelyyn kuuluu 2 erää, joista tehdään erilliset sopimukset. Ensimmäinen erä liittyy EIP:lle toimitettaviin palveluihin (erä A) ja toinen erä EIR:lle toimitettaviin palveluihin (erä B). EIR:n tärkein osakas on EIP, jolla on 61,4 prosentin osakeomistus 7.9.2015 päivätyn EIR:n osakasrekisterin mukaisesti.

Sopimukseen sisältyy EIP:n 3:n tilinpäätöslaskelmien kokonaisuuden tarkastus, EIP:n puolivuosittain annettavien osavuosittaisten taloudellisten tietojen arviointi sekä puolivuosittaisten ja vuosittaisten asiakirjojen arviointi Yhdysvaltojen arvopaperi- ja pörssikomitean (SEC) kanssa ja vuosittaisten asiakirjojen (laadittu japanin kielellä) arviointi Japanin valtiovarainministeriön kanssa. Lisäksi sopimukseen sisältyy EIP:n erilaisten joukkovelkakirjojen tarjontaa kansainvälisillä pääomamarkkinoilla koskeva tuki (mukaan luettuna Yhdysvaltojen arvopaperi- ja pörssikomitean kanssa laadittuihin rekisteröintilausuntoihin sisältyviin tilinpäätöslaskelmiin / tilinpäätöslaskelmalomakkeisiin liittyvien hallinnollisten kirjeiden laatiminen emissiotakaajia / valtuutettuja pyynnön esittäneitä osapuolia varten), EIP-ryhmän kestävyyttä koskeviin raportteihin liittyvien varmistustoimien suorittaminen, palkoista, eläkkeistä ja muista korvauksista, joita Euroopan investointipankki maksaa Euroopan komissiolle, pidätettyihin veroihin liittyvien, sovittujen toimenpiteiden suorittaminen sekä tilintarkastukseen tai varmistukseen liittyvien palvelujen suorittaminen EIP:n kolmansien osapuolten puolesta hallinnoimia valtuutuksiin liittyviä toimia, välineitä ja varoja varten.

Sopimus koskee seuraavien asiakirjojen tarkastusta (ja lausunnon antamista niistä): EIR:n tilinpäätöslaskelmat, ryhmän konsolidoitujen asiakirjojen kokonaisuudet, jotka EIR toimittaa EIP:lle EIP-ryhmän lopullista konsolidoitua tilinpäätöstä varten, EIR:n Euroopan unionin (jota edustaa Euroopan komissio) puolesta hallinnoimiin valtuutuksiin liittyvät tilinpäätöslaskelmat, EIR:n kolmansien osapuolten puolesta hallinnoimiin valtuutuksiin liittyvät tilinpäätöslaskelmat. Lisäksi sopimukseen sisältyy muiden tilintarkastukseen liittyvien palvelujen toimittaminen, mukaan luettuna asiaankuuluvan tarkastuskertomuksen laatiminen joko EIR:ää varten tai kun sitä edellytetään EIR:n kolmansien osapuolten puolesta hallinnoimien valtuutusten yhteydessä.

Procédure d'appel d'offres conjointe portant sur des services d'audit externe pour le Groupe BEI.

La procédure d'appel d'offres comporte 2 lots qui feront l'objet de contrats distincts; 1 lot concernant la prestation de services en faveur de la BEI (lot A) et 1 lot (lot B) concernant la prestation de services en faveur du FEI, dont l'actionnaire majoritaire est la BEI (soit une participation de 61,4 % selon le registre des actionnaires du FEI daté du 7.9.2015).

Comprend un audit des 3 jeux d'états financiers de la BEI ainsi qu'une vérification des informations financières semestrielles intermédiaires, les vérifications des déclarations semestrielles et annuelles déposées auprès de la commission des opérations de bourse des États-Unis (US Securities and Exchange Commission - SEC) et la déclaration annuelle déposée auprès du ministère des finances japonais (rédigée en japonais), le soutien aux diverses émissions d'obligations de la BEI sur les marchés internationaux de capitaux (incluant l'émission de lettres de confort pour les souscripteurs/les parties autorisées qui en font la demande en rapport avec les états financiers/les annexes aux états financiers inclus dans les déclarations d'inscription déposées auprès de la SEC, la réalisation d'une mission de certification sur le rapport de viabilité du Groupe BEI, la réalisation des procédures convenues concernant les impôts retenus sur les salaires, les pensions et d'autres émoluments versés par la Banque européenne d'investissement à la Commission européenne, la prestation de services d'audit ou liés à la certification pour les opérations déléguées, les services et les fonds gérés par la BEI pour le compte de tiers.

Réaliser un audit (et exprimer une opinion sur celui-ci) concernant: les états financiers du Fonds européen d'investissement, les liasses de consolidation du groupe remises par le Fonds européen d'investissement à la Banque européenne d'investissement pour les états financiers consolidés du Groupe BEI, les états financiers de mandats gérés par le FEI pour le compte de l'Union européenne représentée par la Commission européenne, les états financiers de mandats gérés par le FEI pour le compte de tiers, et fournir d'autres services liés à l'audit, comprenant l'opinion d'audit correspondante pour le FEI ou lorsque le FEI l'exige dans le cadre de la gestion de mandats pour le compte de tiers.

Κοινός διαγωνισμός για υπηρεσίες εξωτερικού ελέγχου του Ομίλου ΕΤΕπ.

Ο διαγωνισμός αφορά 2 παρτίδες, με ξεχωριστές συμβάσεις. Η 1 παρτίδα αφορά υπηρεσίες που θα παρασχεθούν στην ΕΤΕπ («παρτίδα Α») και 1 παρτίδα («παρτίδα Β») αφορά υπηρεσίες που θα παρασχεθούν στο ETαE, του οποίου ο βασικός μέτοχος είναι η ΕΤΕπ (61,4 % των μετοχών, σύμφωνα με την καταχώριση εγγεγραμμένων μετόχων του ETαE την 7.9.2015).

Έλεγχος των 3 συνόλων οικονομικών καταστάσεων της ΕΤΕπ και αναθεώρηση της εξαμηνιαίας ενδιάμεσης οικονομικής ενημέρωσης της ΕΤΕπ, αναθεωρήσεις των εξαμηνιαίων και ετήσιων ταξινομήσεων στην Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς των ΗΠΑ καθώς και της ετήσιας ταξινόμησης στο Ιαπωνικό Υπουργείο Οικονομικών (η έκθεση υποβάλλεται στα ιαπωνικά), στήριξη των διαφόρων εκδόσεων ομολόγων της ΕΤΕπ στις διεθνείς κεφαλαιαγορές — συμπεριλαμβανομένης της έκδοσης επιστολών υποστήριξης σε εγγυητές χρεογράφων/εξουσιοδοτημένα πρόσωπα που υποβάλλουν σχετική αίτηση όσον αφορά οικονομικές καταστάσεις/πίνακες οικονομικών καταστάσεων που περιλαμβάνονται σε έγγραφα αναφοράς που υποβάλλονται στην SEC, υλοποίηση δέσμευσης διασφάλισης σχετικά με την έκθεση βιωσιμότητας του Ομίλου ΕΤΕπ, υλοποίηση συμφωνηθεισών διαδικασιών σχετικά με την παρακράτηση φόρου επί των μισθών, συντάξεων και άλλων απολαβών που καταβάλλονται από την Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή, εκτέλεση υπηρεσιών ελέγχου ή διασφάλισης για εντεταλμένες εργασίες, μέσα και κεφάλαια που αποτελούν αντικείμενο διαχείρισης της ΕΤΕπ εκ μέρους τρίτων.

Διενέργεια ελέγχου (και σύνταξη γνωμοδότησης επί αυτού) σχετικά με: τις οικονομικές καταστάσεις του Ευρωπαϊκού Ταμείου Επενδύσεων, τα πακέτα ενοποίησης του ομίλου που υποβάλλονται από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Επενδύσεων στην Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων για τις ενοποιημένες οικονομικές καταστάσεις του Ομίλου ΕΤΕπ, τις οικονομικές καταστάσεις εντολών που διαχειρίζεται το Ευρωπαϊκό Ταμείο Επενδύσεων εκ μέρους της Ευρωπαϊκής Ένωσης εκπροσωπούμενης από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, τις οικονομικές καταστάσεις εντολών που διαχειρίζεται το Ευρωπαϊκό Ταμείο Επενδύσεων εκ μέρους τρίτων, καθώς και παροχή άλλων σχετικών υπηρεσιών ελέγχου, συμπεριλαμβανομένων σχετικών γνωμοδοτήσεων ελέγχου είτε για το ETαE είτε όποτε απαιτείται στο πλαίσιο της διαχείρισης εντολών από το ETαE εκ μέρους άλλων μερών.

Appalto congiunto relativo a servizi esterni di revisione per il Gruppo BEI.

La gara verte su 2 lotti, con contratti distinti; un lotto riguarda i servizi da prestare per la BEI («lotto A») e un lotto («lotto B») riguarda il servizi da prestare per il FEI, il cui azionista maggioritario è la BEI (partecipazione azionaria del 61,4 % per registro di azionisti FEI al 7.9.2015).

Revisione dei 3 insiemi di schede finanziarie della BEI e revisione dell'informativa finanziaria intermedia semestrale della BEI, revisioni dei documenti presentati su base semestrale e annuale presso la «US Securities and Exchange Commission» (commissione della borsa valori americana) e i documenti presentati su base annuale presso il ministero delle Finanze giapponese (in lingua giapponese), sostegno per le varie emissioni obbligazionarie della BEI sui mercati internazionali dei capitali — compreso il rilascio di lettere di patronage ai sottoscrittori/alle parti richiedenti autorizzate in relazione alle schede finanziarie/ai piani delle schede finanziarie contenuti nelle dichiarazioni di registrazione presentate alla commissione della borsa valori, svolgimento di un incarico di garanzia circa il rapporto di sostenibilità del Gruppo BEI, svolgimento di procedure convenute in merito alle ritenute d'acconto sul salario, sulle pensioni e ad altri trattamenti economici pagati dalla Banca europea per gli investimenti alla Commissione europea, prestazione di servizi di revisione o attinenti alla garanzia per le operazioni deliberate, gli strumenti e i fondi amministrati dalla BEI per conto di terzi.

Condurre una revisione (ed esprimere un parere in proposito): delle schede finanziarie del Fondo europeo per gli investimenti, dei pacchetti di risanamento di gruppo presentati dal Fondo europeo per gli investimenti alla Banca europea per gli investimenti per le schede finanziarie consolidate del Gruppo BEI, delle schede finanziarie dei mandati gestiti dal Fondo europeo per gli investimenti per conto dell'Unione europea rappresentata dalla Commissione europea, delle schede finanziarie dei mandati gestiti dal Fondo europeo per gli investimenti per conto di terzi e prestazione di altri servizi attinenti alla revisione, comprendenti pareri rilevanti sulle revisioni o per il FEI o, se richiesto, nel contesto dell'amministrazione di mandati da parte del FEI per conto di terzi.

Gezamenlijke aanbesteding van de EIB-groep voor externe auditdiensten.

De aanbesteding betreft 2 percelen voor afzonderlijke opdrachten. 1 perceel heeft betrekking op de diensten die moeten worden verleend aan de EIB („perceel A”) en 1 perceel heeft betrekking op de diensten die moeten worden verleend aan het EIF („perceel B”) met als grootste aandeelhouder de EIB (61,4 % van de aandelen overeenkomstig het EIF-aandeelhoudersregister van 7.9.2015).

Audit van de 3 reeksen financiële overzichten van de EIB en een beoordeling van de halfjaarlijkse tussentijdse financiële informatie van de EIB, beoordelingen van halfjaarlijkse en jaarlijkse aangiftes bij de VS-commissie voor toezicht op het effecten- en beurswezen („US Securities and Exchange Commission” — SEC) en jaarlijkse aangifte bij het Japanse Ministerie van Financiën (aangegeven in het Japans), ondersteuning van diverse obligatie-uitgiftes van de EIB op de internationale kapitaalmarkten — met inbegrip van de afgifte van patronaatsverklaringen aan inschrijvers/gemachtigde vragende partijen in samenhang met financiële overzichten/schema's voor financiële overzichten die zijn opgenomen in de bij de SEC ingediende registratieverklaringen, uitvoering van een assuranceopdracht met betrekking tot het duurzaamheidsverslag van de EIB-groep, uitvoering van overeengekomen procedures met betrekking tot de voorheffing op lonen, pensioenen en andere emolumenten die de Europese Investeringsbank betaalt aan de Europese Commissie, uitvoering van audit- of assurancegerelateerde diensten voor mandaattransacties, -voorzieningen en -fondsen onder beheer van de EIB ten behoeve van derde partijen.

Uitvoering van een audit (en formulering van een advies daarover) van: de financiële overzichten van het Europees Investeringsfonds, de consolideringspakketten van de groep die het Europees Investeringsfonds indient bij de Europese Investeringsbank voor de geconsolideerde financiële overzichten van de EIB-groep, de financiële overzichten van mandaten die door het Europees Investeringsfonds worden beheerd ten behoeve van de Europese Unie die wordt vertegenwoordigd door de Europese Commissie, de financiële overzichten van mandaten die door het Europees Investeringsfonds worden beheerd ten behoeve van derde partijen, alsook de verlening van andere auditgerelateerde diensten, met inbegrip van relevant auditadvies ofwel voor het EIF ofwel, indien vereist in het kader van het beheer van mandaten, door het EIF ten behoeve van andere partijen.

Concurso conjunto do Grupo BEI para serviços de auditoria externa.

O concurso destina-se a 2 lotes, com contratos separados; 1 lote relativo a serviços a prestar a favor do BEI («lote A») e 1 lote («lote B») relativo a serviços a prestar a favor do FEI, cujo acionista maioritário é o BEI (participação de 61,4 % de acordo com o registo de acionistas do FEI de 7.9.2015).

Auditoria dos 3 conjuntos de demonstrações financeiras do BEI e uma revisão das informações financeiras intercalares semianuais do BEI, revisões dos registos semianuais e anuais junto da US Securities and Exchange Commission (SEC, autoridade reguladora dos mercados de capitais nos EUA) e do registo anual junto do Ministério das Finanças do Japão (comunicado em japonês), apoio para as diversas ofertas de obrigações do BEI nos mercados internacionais de capitais — incluindo a emissão de «cartas de conforto» aos subscritores/às partes requerentes autorizadas relativamente às demonstrações financeiras/aos calendários das demonstrações financeiras incluídos nas declarações de registo apresentadas à SEC, a realização de um trabalho de garantia quanto ao relatório de sustentabilidade do Grupo BEI, a realização dos procedimentos acordados relativamente à retenção na fonte, às pensões e a outros emolumentos pagos pelo Banco Europeu de Investimento à Comissão Europeia, a prestação de serviços de auditoria ou de serviços relacionados com seguros para operações mandatadas, instalações e fundos administrados pelo BEI por conta de terceiros.

Realização de uma auditoria (e emitir um parecer a respeito): das demonstrações financeiras do Fundo Europeu de Investimento, dos pacotes de consolidação do grupo apresentados pelo Fundo Europeu de Investimento ao Banco Europeu de Investimento para as demonstrações financeiras consolidadas do Grupo BEI, das demonstrações financeiras dos mandatos geridos pelo Fundo Europeu de Investimento por conta da União Europeia, representada pela Comissão Europeia, e das demonstrações financeiras dos mandatos geridos pelo Fundo Europeu de Investimento por conta de terceiros, bem como a prestação de outros serviços relacionados com auditorias, incluindo um parecer de auditoria relevante para o FEI ou, quando necessário, no contexto da administração dos mandatos pelo FEI por conta de outras partes.

Gemensam upphandling av tjänster för extern revision för EIB-gruppen.

Upphandlingen omfattar 2 delar, med separata kontrakt: 1 del avser tjänster som ska tillhandahållas EIB (del A) och 1 del (del B) avser tjänster som ska tillhandahållas EIF, vars majoritetsandelsinnehavare är EIB (61,4 % av andelarna enligt registret över EIF-andelsinnehavare daterat 7.9.2015).

Revision av 3 uppsättningar av EIB:s årsbokslut och en granskning av EIB:s halvårsvisa delårsrapportering, granskningar av halvårsvisa och årliga registeringar hos den amerikanska finansinspektionen (US Securities and Exchange Commission) och årlig registrering hos det japanska finansministeriet (rapporteras på japanska), stöd för EIB:s olika obligationsemissioner på de internationella kapitalmarknaderna – inbegripet utfärdande av stödbrev för försäkringsgivare/bemyndigade efterfrågande parter i samband med årsbokslut/planer för årsbokslut som ingår i registreringshandlingar som lämnas in till den amerikanska finansinspektionen (US Securities and Exchange Commission – SEC), utförande av ett försäkringsåtagande avseende EIB-gruppens hållbarhetsrapport, genomförande av överenskomna förfaranden vad gäller skatter på löner, pensioner och andra ersättningar som betalas av Europeiska investeringsbanken till Europeiska kommissionen, utförande av revision eller försäkringsrelaterade tjänster avseende den verksamhet, de resurser och de medel som ingår i uppdraget och som förvaltas av EIB för tredje parts räkning.

Genomförande av en revision (och avgivande av ett yttrande om densamma) av Europeiska investeringsfondens årsbokslut, de gruppkonsolideringspaket som lämnas av Europeiska investeringsfonden till Europeiska investeringsbanken för den konsoliderade EIB-gruppens årsbokslut, årsbokslut för de uppdrag som förvaltas av Europeiska investeringsfonden på uppdrag av Europeiska unionen, representerad av Europeiska kommissionen, årsbokslut för de uppdrag som förvaltas av Europeiska investeringsfonden för tredje parts räkning och tillhandahållande av övriga revisionsrelaterade tjänster, inbegripet relevant revisionsuttalande antingen för EIF eller när så krävs i samband med förvaltning av uppdrag som EIF handhar på uppdrag av andra parter.

Společná nabídka skupiny EIB na služby externího auditu.

Toto nabídkové řízení se týká 2 položek se samostatnými zakázkami, přičemž 1 položka odkazuje na služby, které budou poskytnuty EIB („položka A“) a 1 položka („položka B“) odkazuje na služby, které budou poskytnuty EIF, jehož většinovým vlastníkem je EIB (akciový podíl 61,4 % dle registru akcionářů EIF ze dne 7.9.2015).

Audit 3 sad účetních výkazů EIB a přezkoumání pololetních průběžných finančních informací EIB, přezkumy pololetních a ročních podání u Americké komise pro cenné papíry a výročních podání u japonského Ministerstva financí (výkazy v japonštině), podporu v případě různých nabídek dluhopisů EIB na mezinárodních kapitálových trzích – včetně vydání doporučujících dopisů upisovatelům/oprávněným žádajícím stranám v souvislosti s účetními výkazy/rozpisy účetních výkazů zařazenými do registračních výkazů podaných u SEC, provedení ověřovací zakázky v případě zprávy o udržitelnosti skupiny EIB, provedení sjednaných postupů ve vztahu k zadržené dani z mezd, penzí a dalších odměn vyplacených Evropskou investiční bankou Evropské komisi, provedení auditů nebo ověřovacích služeb v případě na základě pověření prováděných operací, nástrojů a fondů spravovaných EIB jménem třetích stran.

Provedení auditu (a vyjádření výroku auditora): účetní závěrky Evropského investičního fondu, skupinových konsolidačních balíčků předkládaných Evropským investičním fondem Evropské investiční bance jako vstup pro konsolidovanou účetní závěrku skupiny EIB, účetní závěrky v případě pověření spravovaných Evropským investičním fondem jménem Evropské unie zastupované Evropskou komisí, účetní závěrky v případě pověření spravovaných Evropským investičním fondem jménem třetích stran a zajištění dalších služeb souvisejících s auditem včetně relevantního výroku auditora buďto v případě EIF, nebo v případě, že to bude nutné v souvislosti se spravováním pověření ze strany EIF, jménem dalších stran.

Tegemist on EIP grupile osutatavate välisauditi teenuste ühispakkumisega.

Pakkumine sisaldab 2 osa, kummalgi on eraldiseisvad lepingud: 1 osa (A osa) käsitleb EIP-le osutatavaid teenuseid ja 1 osa (B osa) käsitleb Euroopa Investeerimisfondile osutatavaid teenuseid, kusjuures viimase enamusaktsionär on EIP (Euroopa Investeerimisfondi aktsionäride registri teabe kohaselt 61,4 % aktsiatest 7.9.2015 seisuga).

EIP finantsaruannete 3 kogumi audit ja EIP poolaasta finantsteabe vaheetapi läbivaatamine, USA Väärtpaberi- ja Valuutakomisjonile (Securities and Exchange Commission (SEC)) kord aastas ja kord poole aasta jooksul dokumentide esitamise läbivaatamine ning kord aastas Jaapani rahandusministeeriumile dokumentide esitamise (jaapanikeelsed aruanded) läbivaatamine, rahvusvahelistele kapitaliturgudele EIP mitmesuguste võlakirjade pakkumise tugi, sh SECile esitatavate finantsaruannete / registreerumisaruannetes sisalduvate finantsaruannete kavade kontekstis kindlustusandjatele / taotlust esitavatele volitatud osalistele kinnituskirjade väljastamine; EIP grupi jätkusuutlikkuse aruande asjus kinnituste ülesannete elluviimine; Euroopa Komisjonile Euroopa Investeerimispanga tasutavatelt töötasudelt, pensionitelt ja muudelt ametituludelt kinnipeetavate maksude kontekstis kokkulepitud menetluste elluviimine, kolmandate poolte eest EIP hallatavate mandaadikohaste tegevuste, vahendite ja rahaliste vahendite puhul auditi tegemine või kinnitustega seonduvate teenuste osutamine.

Auditi tegemine (ja vastava arvamuse väljendamine) järgmises valdkonnas: Euroopa Investeerimisfondi finantsaruanded, EIP grupi konsolideeritud finantsaruannete jaoks Euroopa Investeerimisfondi poolt Euroopa Investeerimispangale esitatavad grupi konsolideerimise paketid, Euroopa Komisjoni esindatava Euroopa Liidu eest Euroopa Investeerimisfondi poolt hallatavate mandaatide finantsaruanded, kolmandate poolte eest Euroopa Investeerimisfondi poolt hallatavate mandaatide finantsaruanded ja auditiga seotud muude teenuste osutamine, sh auditi asjus asjakohase arvamuse avaldamine EIFile või vajaduse korral EIFi poolt muude asjaomaste poolte eest mandaatide haldamise kontekstis.

Az EBB csoport közös pályázata külső auditálási szolgáltatásokra irányulóan.

A pályázat 2 tételre vonatkozik, külön szerződésekkel; 1 tétel az EBB számára nyújtandó szolgáltatásokra („A. tétel”), 1 tétel pedig az EBA számára nyújtandó szolgáltatásokra („B. tétel”) vonatkozik (az EBA többségi részvényese (az EBA 7.9.2015 napi nyilvántartása szerint 61,4 %-os részesedéssel) az EBB).

Az EBB 3 pénzügyi kimutatásának auditja és az EBB féléves időközi pénzügyi információinak felülvizsgálata, az egyesült államokbeli Értékpapír- és Tőzsdebizottsághoz (SEC) félévente és évente benyújtott dokumentumok és a Japán Pénzügyminisztériumhoz évente (japán nyelven) benyújtott dokumentumok felülvizsgálata, támogatás az EBB nemzetközi kötvénypiacokon lévő változatos kötvénykínálatával kapcsolatosan – ideértve a megerősítő nyilatkozatok kibocsátását az aláírók/felhatalmazott kérelmező felek számára, a SEC-hez benyújtott nyilvántartási nyilatkozatokban szereplő pénzügyi kimutatásokkal/pénzügyi kimutatások mellékleteivel összefüggésben, biztosítási megbízások teljesítése az EBB csoport fenntarthatósági jelentésével kapcsolatosan, a fizetésekből, nyugdíjakból és más, az Európai Befektetési Bank által az Európai Bizottság számára fizetett járandóságokból levont adókkal kapcsolatos, megállapodás szerinti eljárások elvégzése, auditálási, illetve biztosítással kapcsolatos szolgáltatások elvégzése a megbízás alapján végzett tevékenységek és az EBB által harmadik felek nevében lebonyolított konstrukciók és kezelt alapok vonatkozásában.

Audit elvégzése (és azzal kapcsolatos vélemény kifejtése) az alábbiak vonatkozásában: az Európai Beruházási Alap pénzügyi kimutatásai, az Európai Beruházási Alap által az Európai Beruházási Bankhoz az EBB csoport konszolidált pénzügyi kimutatásai céljából benyújtott csoportos konszolidációs csomagok, az Európai Beruházási Alap által az Európai Unió nevében – amelyet az Európai Bizottság képvisel – kezelt megbízások pénzügyi kimutatásai, az Európai Beruházási Alap által harmadik felek nevében kezelt megbízások pénzügyi kimutatásai és más audittal kapcsolatos szolgáltatások nyújtása, ideértve az EBA számára nyújtandó, illetve a megbízásoknak az EBA által más felek nevében történő kezelése során igényelt, releváns könyvvizsgálói véleményt.

EIB grupės bendras konkursas dėl išorės audito paslaugų.

Konkursas yra dėl 2 dalių, su atskiromis sutartimis; 1 dalis yra susijusi su paslaugomis, kurios bus teikiamos EIB („A dalis“), ir 1 dalis („B dalis“) yra susijusi su paslaugomis, kurios bus teikiamos EIF, kurių pagrindinis akcininkas yra EIB (61,4 % akcijų valdymas kiekviename EIF akcininkų registre 7.9.2015 duomenimis).

3 EIB finansinių ataskaitų rinkinių auditas ir EIB pusmečio tarpinės finansinės informacijos apžvalga, pusmečio ir metinių sisteminimų su JAV vertybinių popierių ir biržų komisija ir metinio sisteminimo su Japonijos finansų ministerija (ataskaita pateikiama japonų kalba) apžvalgos, parama EIB įvairiems obligacijų pasiūlymams tarptautinėse kapitalo rinkose, įskaitant patvirtinimo raštų išdavimą garantams / įgaliotoms prašančioms šalims dėl finansinių ataskaitų / finansinių ataskaitų papildymų, įtrauktų į registracijos ataskaitas, tvarkomas su JAV vertybinių popierių ir biržų komisija, EIB grupės tvarumo ataskaitos patikimumo patikrinimo vykdymas, sutartų procedūrų, susijusių su Europos investicijų banko ir Europos Komisijos mokamiems atlyginimams, pensijoms ir kitoms pajamoms taikomais mokesčiais, vykdymas, audito arba su užtikrinimu susijusių paslaugų teikimas EIB trečiųjų šalių vardu administruojamiems įgaliotiems veiksmams, priemonėms ir lėšoms.

Audito vykdymas (ir nuomonės pateikimas jį atlikus): Europos investicijų fondo finansinių ataskaitų, Europos investicijų fondo Europos investicijų bankui pateiktų grupės konsolidavimo paketų konsoliduotoms EIB grupės finansinėms ataskaitoms, Europos investicijų fondo Europos Sąjungos atstovaujamos Europos Komisijos vardu tvarkomų įgaliojimų finansinių ataskaitų, Europos investicijų fondo trečiųjų šalių vardu tvarkomų įgaliojimų finansinių ataskaitų ir kitų su auditu susijusių paslaugų teikimas, įskaitant susijusią audito nuomonę EIF arba jei reikalaujama EIF trečiųjų šalių vardu tvarkomų įgaliojimų administravimo kontekste.

EIB grupas kopīgais konkurss par ārējās revīzijas pakalpojumiem.

Konkurss ir par 2 daļām, par kurām tiks noslēgti atsevišķi līgumi; 1 daļa attiecas uz Eiropas Investīciju bankai sniedzamajiem pakalpojumiem ("A daļa"), bet otra ("B daļa") – uz pakalpojumiem, kas sniedzami EIF, kura kapitāla lielākā daļa pieder EIB (61,4 % kapitāla daļu saskaņā ar 7.9.2015 EIF kapitāla daļu īpašnieku reģistru).

3 EIB finanšu pārskatu komplektu revīzija un EIB pusgada starpposma finanšu informācijas pārbaude, ASV Vērtspapīru un biržas komisijai iesniegto pusgada un gada dokumentu pārbaude un Japānas Finanšu ministrijai iesniegtā gada dokumenta (japāņu valodā) pārbaude, atbalsts saistībā ar dažādiem EIB obligāciju piedāvājumiem starptautiskajos kapitāla tirgos, tai skaitā apstiprinājuma vēstuļu izsniegšanu garantiem / pilnvarotiem pieprasītājiem saistībā ar finanšu pārskatiem / finanšu pārskatu pielikumiem, kas iekļauti Vērtspapīru un biržas komisijai (Securities and Exchange Commission – SEC) iesniegtajos reģistrācijas paziņojumos, EIB grupas ilgtspējas ziņojuma apliecinājuma uzdevuma veikšana, tādu procedūru veikšana, par kurām panākta vienošanās un kuras attiecas uz nodokli, kas atskaitīts no algām, pensijām un cita atalgojuma, kuru Eiropas Investīciju banka izmaksā Eiropas Komisijai, revīzijas vai ar apliecinājumu saistītu pakalpojumu veikšana attiecībā uz deleģētām darbībām, mehānismiem un līdzekļiem, ko EIB pārvalda trešo personu vārdā.

Revidēt (un sniegt par to atzinumu) Eiropas Investīciju fonda finanšu pārskatus, grupas konsolidācijas dokumentu kopumus, ko Eiropas Investīciju fonds iesniedzis Eiropas Investīciju bankai konsolidēto EIB grupas finanšu pārskatu vajadzībām, to pilnvarojumu finanšu pārskatus, kurus Eiropas Investīciju fonds pārvalda Eiropas Komisijas pārstāvētās Eiropas Savienības vārdā, un to pilnvarojumu finanšu pārskatus, ko Eiropas Investīciju fonds pārvalda trešo personu vārdā, kā arī sniegt citus ar revīziju saistītus pakalpojumus, tai skaitā sniegt attiecīgu revīzijas atzinumu EIF vai vajadzības gadījumā saistībā ar pilnvarojumiem, kurus EIF pārvalda citu personu vārdā.

Sejħa għall-offerti konġunta għas-servizzi ta' verifika esterna tal-Grupp tal-BEI.

L-offerta hija għal żewġ (2) lottijiet, b'kuntratti separati; lott 1 li jirreferi għal servizzi li għandhom ikunu pprovduti lill-BEI ('lott A'), u lott 1 ('lott B') li jirreferi għal servizzi li għandhom ikunu pprovduti lill-FEI, li l-azzjonist maġġoritarju tiegħu huwa l-BEI (61.4 % tal-ishma kif jidher fir-reġistru tal-azzjonisti tal-FEI datat is-7.9.2015).

L-awditjar tat-3 settijiet ta' stqarrijiet finanzjarji tal-BEI u reviżjoni tat-tagħrif finanzjarju semi-annwali interim tal-BEI, ir-reviżjonijiet tal-iffajljar semi-annwali u annwali mal-Kummissjoni tas-Sigurtajiet u l-Iskambju tal-Istati Uniti u l-iffajljar annwali mal-Ministeru tal-Finanzi Ġappuniż (irrappurtat bil-Ġappuniż), appoġġ għall-offerti varji ta' garanziji tal-BEI fis-swieq kapitali internazzjonali — inkluż il-ħruġ ta' ittri ta' appoġġ lill-assiguraturi/partijiet awtorizzati li jitolbu b'konnessjoni ma' stqarrijiet finanzjarji/skedi ta' stqarrija finanzjarja inklużi fl-istqarrijiet ta' reġistrazzjoni ffajljati mas-SEC (Kummissjoni tas-Sigurtajiet u l-Iskambju), it-twettiq ta' impenn ta' assigurazzjoni fuq ir-rapport dwar is-sostenibbiltà tal-Grupp tal-BEI, it-twettiq ta' proċeduri li sar ftehim dwarhom fir-rigward tat-taxxa miżmuma fuq is-salarji, il-pensjonijiet u ħlasijiet oħrajn imħallsa mill-Bank Ewropew tal-Investiment lill-Kummissjoni Ewropea, it-twettiq ta' servizzi rrelatati ma' verifika jew assigurazzjoni għal operazzjonijiet mitlubin, faċilitajiet u fondi amministrati mill-BEI f'isem terzi partijiet.

Iwettaq verifika (u jesprimi opinjoni dwarha) tal-: istqarrijiet finanzjarji tal-Fond Ewropew tal-Investiment, il-pakketti kkonsolidati tal-grupp sottomessi mill-Fond Ewropew tal-Investiment lill-Bank Ewropew tal-Investiment għar-rendikonti finanzjarji kkonsolidati tal-Grupp tal-BEI, ir-rendikonti finanzjarji ta' mandati mmaniġġjati mill-Fond Ewropew tal-Investiment għan-nom tal-Unjoni Ewropea rrapreżentata mill-Kummissjoni Ewropea, ir-rendikonti finanzjarji ta' mandati mmaniġġjati mill-Fond Ewropew tal-Investiment għan-nom ta' terzi partijiet u jipprovdi servizzi marbuta mal-verifika inkluż opinjoni rilevanti dwar il-verifika jew għall-FEI jew meta meħtieġ fil-kuntest tal-amministrazzjoni ta' mandati mill-FEI f'isem ta' partijiet oħrajn.

Wspólny przetarg grupy EBI na zewnętrzne usługi audytu.

Przetarg składa się z 2 części, w ramach których zostaną zawarte oddzielne umowy. Jedna z części dotyczy usług świadczonych na rzecz EBI („część A”), a druga usług świadczonych na rzecz EFI, którego większościowym udziałowcem jest EBI (61,4 % udziałów w księdze udziałów EFI na dzień 7.9.2015).

Badanie 3 zestawów sprawozdań finansowych EBI i przegląd śródrocznego sprawozdania finansowego EBI, przeglądy śródrocznych i rocznych sprawozdań składanych do amerykańskiej Komisji Papierów Wartościowych i Giełd oraz rocznych sprawozdań składanych do japońskiego Ministerstwa Finansów (sporządzonych w języku japońskim), wsparcie w zakresie różnych ofert obligacji EBI na międzynarodowych rynkach kapitałowych – łącznie ze sporządzaniem listów gwarancyjnych dla subemitentów/upoważnionych stron wnioskujących w powiązaniu ze sprawozdaniami finansowymi/planami sprawozdań finansowych zawartymi w oświadczeniach rejestracyjnych dla amerykańskiej Komisji Papierów Wartościowych i Giełd, wykonanie badania poświadczającego w odniesieniu do sprawozdania grupy EBI na temat długoterminowej stabilności, realizację uzgodnionych procedur w odniesieniu do podatku potrąconego od wynagrodzeń, emerytur i innych uposażeń płaconych przez Europejski Bank Inwestycyjny na rzecz Komisji Europejskiej, przeprowadzenie badania lub usług związanych z poświadczeniem w odniesieniu do operacji, instrumentów i funduszy administrowanych przez EBI w imieniu stron trzecich.

Przeprowadzenie badania (i przedstawienie opinii z badania) w odniesieniu do: sprawozdań finansowych Europejskiego Funduszu Inwestycyjnego, pakietów konsolidacyjnych grupy przedłożonych przez Europejski Fundusz Inwestycyjny Europejskiemu Bankowi Inwestycyjnemu na potrzeby skonsolidowanego sprawozdania finansowego grupy EBI, sprawozdań finansowych mandatów zarządzanych przez Europejski Fundusz Inwestycyjny w imieniu Unii Europejskiej reprezentowanej przez Komisję Europejską, sprawozdań finansowych mandatów zarządzanych przez Europejski Fundusz Inwestycyjny w imieniu stron trzecich oraz świadczenie innych usług powiązanych z badaniem, łącznie z przedstawianiem odpowiednich opinii z badania dla EFI lub na wniosek w kontekście administrowania mandatami przez EFI w imieniu stron trzecich.

Spoločná zákazka skupiny EIB na externé audítorské služby.

Táto zákazka má 2 časti so samostatnými zmluvami; 1 časť sa týka služieb, ktoré sa budú poskytovať pre EIB („časť A“), a 1 časť („časť B“) sa týka služieb, ktoré sa budú poskytovať pre EIF, ktorého väčšinovým akcionárom je EIB (61,4 % akciový podiel v rámci registra akcionárov EIF zo 7.9.2015).

Audit 3 súborov účtovných závierok EIB a posúdenie polročných predbežných finančných informácií EIB, posúdenie polročných a ročných evidencií Komisie pre cenné papiere a burzu (SEC) v USA a ročných evidencií Ministerstva financií Japonska (v japončine), podpora pre rozličné emisie dlhopisov EIB na medzinárodných kapitálových trhoch – vrátane vydania listín potvrdzujúcich finančné informácie (tzv. comfort letters) pre upisovateľov/oprávnené žiadajúce strany v spojení s účtovnými závierkami/so súhrnmi účtovných závierok zahrnutými v registračných výkazoch evidovaných SEC, vykonanie zákazky týkajúcej sa uistenia v súvislosti so správou o udržateľnosti skupiny EIB, vykonanie odsúhlasených postupov vo vzťahu k dani zrazenej z platov, dôchodkov a ďalších príjmov vyplatených Európskou investičnou bankou Európskej komisii, vykonanie auditu alebo uisťovacích služieb pre nariadené operácie, prostriedky a fondy spravované EIB v mene tretích strán.

Vykonanie auditu (a vyjadrenie stanoviska k nemu), čo sa týka: účtovných závierok Európskeho investičného fondu, konsolidačných balíčkov skupiny predložených Európskym investičným fondom Európskej investičnej banke, čo sa týka konsolidovaných účtovných závierok skupiny EIB, účtovných závierok mandátov spravovaných zo strany Európskeho investičného fondu v mene Európskej únie zastúpenej Európskou komisiou, účtovných závierok mandátov spravovaných zo strany Európskeho investičného fondu v mene tretích strán a poskytovanie ostatných služieb týkajúcich sa auditu vrátane príslušného stanoviska k auditu, buď pre EIF, alebo na požiadanie v súvislosti so správou mandátov zo strany EIF v mene ostatných strán.

Skupni razpis skupine EIB za zunanje revizijske storitve.

Razpis ima 2 sklopa z ločenimi pogodbami; 1 sklop se nanaša na storitve, ki jih bo treba zagotoviti za EIB („sklop A“), in 1 sklop („sklop B“) se nanaša na storitve, ki jih bo treba zagotoviti za EIF, katerega večinski delničar je EIB (61,4-odstotni poslovni delež na register delničarjev EIF z dne 7.9.2015).

Revizija 3 nizov računovodskih izkazov EIB in pregled polletnih vmesnih finančnih informacij EIB; preglede polletnih in letnih uradnih dokumentov z ameriško Komisijo za vrednostne papirje in borzo (Securities and Exchange Commission – SEC) ter letnih uradnih dokumentov z japonskim Ministrstvom za finance (predloženih v japonščini); podpora za ponudbe raznih obveznic EIB na mednarodnih kapitalskih trgih – vključno z izdajanjem patronatskih izjav odkupnikom primarne izdaje vrednostnih papirjev/pooblaščenim prosilcem v povezavi z računovodskimi izkazi/razporedi računovodskih izkazov, vključenimi v registracijske izjave, vložene pri SEC; izvedba posla dajanja zagotovil za poročilo o vzdržnosti skupine EIB; izvedba dogovorjenih postopkov v zvezi z davkom, pridržanim za plače, pokojnine in druge nagrade, ki jih je Evropska investicijska banka plačala Evropski komisiji; izvedba revizije ali storitev, povezanih z dajanjem zagotovil, za odrejene dejavnosti, sredstva in sklade, s katerimi upravlja EIB v imenu tretjih strani.

Izvedba revizije (in podajanje mnenja o tem): računovodskih izkazov Evropskega investicijskega sklada; skupinskih konsolidiranih paketov, ki jih Evropski investicijski sklad predloži Evropski investicijski banki za konsolidirane računovodske izkaze skupine EIB; računovodskih izkazov mandatov, s katerimi Evropski investicijski sklad upravlja v imenu Evropske unije, ki jo zastopa Evropska komisija; računovodskih izkazov mandatov, s katerimi Evropski investicijski sklad upravlja v imenu tretjih strani; ter zagotovitev drugih storitev, povezanih z revizijo, vključno z ustreznim revizijskim mnenjem za EIF ali za primere, kadar je to potrebno v kontekstu upravljanja mandatov s strani EIF v imenu drugih strani.

Comhthairiscint Ghrúpa BEI do sheirbhísí iniúchta sheachtraigh.

Tá an tairiscint le haghaidh 2 bheart, lena mbaineann conarthaí ar leith; 1 bheart lena dtagraítear do sheirbhísí a bheidh le soláthar don BEI ('beart A'), agus 1 bheart ('beart B') lena dtagraítear do sheirbhísí a bheidh le soláthar don CEI, arb ionann a scairshealbhóir tromlaigh agus an BEI (scairsheilbh 61,4 % de réir chlár scairshealbhóirí CEI arna dhátú an 7.9.2015).

Iniúchadh ar 3 thacar de ráitis airgeadais an BEI mar aon le hathbhreithniú ar fhaisnéis airgeadais leathbhliantúil an BEI, athbhreithnithe ar chomhdúcháin leathbhliantúla agus bhliantúla le Coimisiún um Urrúis agus Malartáin SAM agus ar chomhdúchán bliantúil le hAireacht Airgeadais na Seapáine (arna thuairisciú i Seapáinise), tacaíocht do thairiscintí bannaí éagsúla an BEI sna margaí caipitil idirnáisiúnta — lena n-áirítear eisiúint litreacha suaimhnis do frithgheallaithe/páirtithe iarrthacha údaraithe maidir le ráitis airgeadais/sceidil um ráitis airgeadais atá san áireamh leis na ráitis chlárúcháin arna gcomhdú leis an SEC (Coimisiún Mhalartán na nUrrús), sannachán dearbhaithe a fheidhmiú ar thuarascáil inbhuanaitheachta Ghrúpa BEI, nósanna imeachta arna gcomhaontú a fheidhmiú maidir leis an gcáin a dhéantar a choinneáil siar ó thuarastail, pinsin agus díolaíochtaí eile a íocann an Banc Eorpach infheistíochta don Choimisiún Eorpach, iniúchadh nó seirbhísí a bhaineann le dearbhú a fheidhmiú maidir le hoibríochtaí, saoráidí agus cistí faoi shainordú a ndéanann an BEI iad a riar ar son tríú páirtithe.

Iniúchadh a chur chun feidhme (agus tuairim a thabhairt ina leith) ar na nithe a leanas: ráitis airgeadais an Chiste Eorpaigh Infheistíochta, pacáistí comhdhlúthúcháin grúpa arna gcur isteach ag an gCiste Eorpach Infheistíochta chuig an mBanc Eorpach Infheistíochta do ráitis airgeadais chomhdhlúthaithe Ghrúpa BEI, ráitis airgeadais na sainorduithe arna mbainistiú ag an gCiste Eorpach Infheistíochta ar son an Aontais Eorpaigh arna ionadú ag an gCoimisiún Eorpach, ráitis airgeadais na sainorduithe arna mbainistiú ag an gCiste Eorpach Infheistíochta ar son tríú páirtithe agus seirbhísí eile a bhaineann le hiniúchadh a sholáthar lena n-áirítear tuairim iniúchta ábhartha don CEI nó nuair is gá i gcomhthéacs riarachán na sainorduithe ag an CEI ar son páirtithe eile.

Съвместен търг за външни одиторски услуги за групата на ЕИБ.

Търгът е за 2 партиди с отделни поръчки; 1 партида е свързана с предоставяни на ЕИБ услуги („партида А“) и 1 партида („партида Б“) е свързана с услуги, които ще се предоставят на ЕИФ, чийто мажоритарен акционер е ЕИБ (61,4 % акции за регистър на акционери в ЕИФ към дата 7.9.2015 г.).

Одит за 3 набора финансови отчети на ЕИБ и преглед на 6-месечната междинна финансова информация, прегледи на 6-месечното и 12-месечното подаване на заявки към Комисията за ценни книжа и фондови борси на САЩ и ежегодното подаване на заявки към Министерството на финансите на Япония (докладвани на японски език), подкрепа по отношение на различните предлагани облигации в международните капиталови пазари – включително издаването на писма за подкрепа на поръчители/упълномощени заявяващи страни във връзка с финансови отчети/графици на финансовите отчети, включени в отчетите за регистрация, подадени на Комисията за ценни книжа и фондови борси, предоставяне на ангажимент за изразяване на увереност по доклада за устойчиво развитие на групата на ЕИБ, извършване на приетите процедури във връзка с удържания данък на заплати, пенсии и други възнаграждения, заплащани от Европейската инвестиционна банка на Европейската комисия, извършване на одит или осигурителни услуги за срочни операции, съоръжения и средства, управлявани от ЕИБ за сметка на трети страни.

Осъществяване на одит (и изразяване на становище въз основа на него) на: финансовите отчети на Европейския инвестиционен фонд, пакетите за консолидация на групата, подадени от Европейския инвестиционен фонд към Европейската инвестиционна банка за консолидираните финансови отчети на групата на ЕИБ, финансовите отчети за мандатите, управлявани от Европейския инвестиционен фонд от името на Европейския съюз, представлявани от Европейската комисия, финансовите отчети за мандатите, управлявани от Европейския инвестиционен фонд за сметка на трети страни и предоставяне на други свързани с одитиране услуги, включително съответното одитно становище за ЕИФ или за каквото и да се изисква в контекста на администриране на мандати от ЕИФ за сметка на други страни.

Licitație comună a Grupului BEI pentru servicii de audit extern.

Licitația cuprinde 2 loturi, cu contracte separate; 1 lot care se referă la servicii care trebuie prestate pentru BEI („lotul A”) și 1 lot („lotul B”) care se referă la servicii care trebuie prestate pentru FEI, al cărui acționar majoritar este BEI (61,4 % din acțiuni conform registrului acționarilor FEI din data de 7.9.2015).

Audit al celor 3 seturi de situații financiare ale BEI și o revizuire a informațiilor financiare intermediare semestriale ale BEI, revizuiri ale dosarelor semestriale și anuale depuse la Comisia pentru valori mobiliare și operațiuni bursiere a SUA și a dosarului anual depus la Ministerul Finanțelor din Japonia (redactat în limba japoneză), sprijin pentru diversele oferte de obligațiuni ale BEI de pe piețele internaționale de capital – inclusiv emiterea de scrisori de confort pentru subscriitori/părți solicitante autorizate în legătură cu situațiile financiare/calendarele situațiilor financiare incluse în declarațiile de înregistrare depuse la SEC, realizarea unei misiuni de certificare cu privire la raportul de durabilitate al Grupului BEI, derularea de proceduri convenite cu privire la impozitele reținute pentru salarii, pensii și alte retribuții plătite Comisiei Europene de Banca Europeană de Investiții, prestarea de servicii de audit sau legate de certificare pentru operațiunile, facilitățile și fondurile mandatate administrate de BEI în numele terților.

Insurance services

Luxtram SA | Published October 21, 2017  -  Deadline October 26, 2017
cpvs
66510000

Call for applications concerning the consultation procedure for the third party liability and operating liability insurance market in connection with the commissioning of the section of the Luxembourg tram line from Luxexpo / CRM to Stareplaz / Étoile. The market guarantees insured persons against the financial consequences of the civil liability they may incur as a result of LUXTRAM's activities because of bodily injury and / or property damage, consequential non-material damages and non-consequential non-material damages.

RC Insurance - lot 1: 1 st rank for EUR 10 000 000 with an exemption of EUR 50 000.

RC Insurance - lot 2: 2 th EUR 10 000 000 in excess of EUR 10 000 000.

RC Insurance - Lot 3: 3 th EUR 10 000 000 in excess of EUR 20 000 000.

RC Insurance - Lot 4: 4 th EUR 20 000 000 in excess of EUR 30 000 000.

Advisory and consultative engineering services

Ministère du développement durable et des infrastructures | Published July 27, 2016
Winner
Ernst and Young
cpvs
71318000, 66171000, 79111000, 79933000

Assistance Mission and economic consulting, financial, legal, architectural and engineering to perform as part of the construction of a new school building for the needs of Technical High School Bouneweg to achieve through a public-private partnership PPP said.

Advisory and consultative engineering services

Ministère du développement durable et des infrastructures | Published February 4, 2016  -  Deadline March 4, 2016
cpvs
71318000, 66171000, 79111000, 79933000

Assistance Mission and economic consulting, financial, legal, architectural and engineering to perform as part of the construction of a new school building for the purposes of the technical high school Bouneweg to achieve through a public-private partnership PPP said.

AO 10629 — Development of administrative and financial applications and related IT services

Den Europæiske Unions Publikationskontor | Published November 28, 2015
Winner
Konzorcij UAB Inntec (voditelj) i UAB Elsis PRO (član)
cpvs
72200000, 72000000

Predmet je ovog poziva na nadmetanje razvoj administrativnih i financijskih aplikacija i povezane informatičke usluge. Ured za publikacije Europske unije trenutačno planira ponovno razviti neke od postojećih aplikacija (INVEX, SICOF, DEMED i Factelec) unutar okvirnog ugovora.

Financial and insurance services

Ministère du développement durable et des infrastructures — département des travaux publics | Published April 6, 2016
Winner
Paul Wurth SA
cpvs
66000000, 66100000, 66113000, 66114000

For this purpose, the property company will conclude with the State contract of lease (annual rent covering the amortization of loans taken to finance the project).

Financial and insurance services

Ministère du développement durable et des infrastructures | Published April 13, 2017  -  Deadline May 22, 2017
cpvs
66000000, 66100000, 66113000, 66114000

The surface rights on land plots whose state would not yet own, but the acquisition procedure is underway, will, if necessary, assigned to the property company through a contract amendment right area from transfer of ownership to the state.

The real estate company is the legal owner of the building while the state will have the quality of economic owner.

Research services

ESPON EGTC | Published October 21, 2017
Winner
University of Strathclyde
cpvs
73110000

The service shall provide territorial analysis on the impacts of European Structural and Investment Funds' financial instruments in the 2007-2013 programming period and where data allows in the 2014-2020 programming period.

Financial and compliance audit of political parties and foundations at European level

Europa-Parlamentet, Directorate-General for Finance | Published December 7, 2016
Winner
Ernst &amp; Young Bedrijfsrevisoren BCVBA
cpvs
79212000, 79212100

Finans- af og overensstemmelsesrevision politiske partier og på politiske institutioner EU-level.

Finanz- und von Konformitätsprüfung politischen Parteien und auf politischen Stiftungen europäischer Ebene.

Financial and Compliance Audit of Political Parties and foundations at European level.

Auditoría Financiera y los partidos políticos conformidad y las políticas fundaciones a nivel europeo.

Sopimuksen kohteena ovat Euroopan Tason poliittisten puolueiden ja ja säätiöiden Tilintarkastus säännönmukaisuustarkastus.

Financial audit and compliance of parties and political foundations at European level.

Οικονομικός έλεγχος και έλεγχος συμμόρφωσης των πολιτικών κομμάτων και ιδρυμάτων σε ευρωπαϊκό επίπεδο.

Audit finanziario e di CONFORMING partiti dei politici e delle fondazioni politiche a livello europeo.

Financiële audit conformiteitscontrole van politieke partijen in politieke stichtingen op Europees level.

Auditoria financeira e conformidade of partidos políticos fundações políticas e ao nível europeu.

Finansiell revision och av granskning överensstämmelse hos politiska partier och på politiska stiftelser europeisk nivå.

Finanční audit audit souladu politických stran has politických nadací evropské na úrovni.

Euroopa tasandi poliitiliste erakondade ja ja poliitiliste sihtasutuste finants- vastavusaudit.

Politikai pártok és alapítványok európai szintű Pénzügyi és megfelelőségi auditja.

Politinių partijų melted finansinis ir ir Europos atitikties auditas lygmeniu.

Eiropas līmeņa politisko partiju fade finanšu a atbilstības Revizija.

Awditjar finanzjarju u tal-konformità ta 'fuq partiti u fondazzjonijiet Politici livell Ewropew.

Rewizja finansowa i kontrola zgodności partii politycznych i na Fundacji politycznych poziomie europejskim.

Finančný audit audit zhody politických strán has nadácií európskej na úrovni.

Revizija računovodskih izkazov in zakonitosti posl ...

Financial and insurance services

Ministère du développement durable et des infrastructures — département des travaux publics | Published November 6, 2015  -  Deadline January 6, 2016
cpvs
66000000, 66100000, 66113000, 66114000

The contract, firstly, on the financing of the construction project of a fifth extension of the Palace of the Court of Justice of the European Union in Luxembourg (hereafter the building << >>) and, Furthermore, the services related to the accounting management of the project. The construction cost of the property to be financed is estimated at € 168.7 million (half-year price index of construction 01/10/2014 749.40 to increase during the construction period of capitalized interest and the estimated amount resulting from the variation in the semi-annual index of construction prices as provided by the law of financing to vote by the Chamber of Deputies. The contractor will be a real estate company governed by the law of a Member State of the Union who will handle the accounting management of operations related to the construction of the building. To this end, the real estate company will grant a line of credit by a financial institution and, where appropriate, the European Investment Bank in accordance with the conditions provided in the financial proposal that the bidder must submit with its bid. The real estate company is the legal owner of the building while the state will have the quality of economic owner of it. The surface rights on land plots whose state is not yet owner, but the acquisition process is underway, would be sold to the property company through an amendment to the building lease contract soon transfer of ownership to the State.