Public tenders for financial in Greece

Find all Financial tenders in the world.
Finding business opportunities has never been easier.

Results for financial. Make a new search!
FinancialGreece

Administration services

Δημόσια Επιχείρηση Αερίου (ΔΕΠΑ) ΑΕ | Published February 25, 2017
cpvs
75100000

"Provision Administrative-Financial Support Services DEPA SA" as described in detail in volume II - General contract conditions Article 1 Object Services, the Declaration. The services will be provided every day during working days and hours (five days a week for eight hours a day), during which it signed the Convention.

The objective of this competition is to Provide Administrative-Financial Support Services from 01/03/2017 until 28/02/2019, namely:

- Economic Activities Support.

- Financial Monitoring Programs and Audit.

- Training and Budget Monitoring.

- Typing and Secretarial Support.

- Secretarial Support Divisions.

- Secretarial Support Administration Office.

- Personnel Affairs Management.

- Human Resource Development Affairs Support.

- Contract Management.

- Support Internal Audit Office.

- Process Design.

- Processing Press Releases and Public Relations.

- Communication and Promotion.

- Support Programs CSR.

- Support Processing Equipment.

Telemetry surveillance system

Δημοτική Επιχείρηση Ύδρευσης Αποχέτευσης Πύργου | Published February 28, 2017  -  Deadline April 4, 2017
cpvs
32441100, 32441200

The Municipal Enterprise Tower Sewage announces open public tender with tender evaluation and award criterion the most economically advantageous

bid weighting / Gravity basis between technical (quality criteria) the financial bid (price-cost) for the "Supply and installation of equipment for the modernization of its operation

water supply Pyrgos Ilias "to ensure the adequacy and quality of drinking water in areas of responsibility of exhibiting deficient water balance, non-rational way

operation, and also required special care to ensure water quality and environmental conditions with extreme temperature fluctuations especially in terms of low prices.

This statement relates to:

1.Promitheia and equipment installation of twenty (20) new positions Local control stations (T.S.E.).

2.Promitheia, installation and commissioning of ten (10) local pressure management control stations (TSEDP) for monitoring parameters (flow, pressure, and other critical parameters) and the

Pressure management infrastructure of the Tower inner city network check for leaks in the network.

3. Commissions portable programming and leak detection (F.S.E.), which includes: Two (2) units of programming logic controllers, One (1) digital correlator, One (1) Headset geophones, Thirty (30) telemetry devices leak detection and alarm emission, One (1) pipeline survey system and leak detection.

4.Promitheia and installation of one (1) Central Control Station (K.S.E.) (equipment, software and communications).

5.Paradosi able full and normal operation of the overall system.

6.Dokimastiki operation of the overall system as well as smooth and trouble-free operation for a period of three (3) months from the date of entry into service and on fig ...

Web portal, development, support and maintenance services for the Cedefop official website

Cedefop — Det Europæiske Center for Udvikling af Erhvervsuddannelse | Published December 13, 2016  -  Deadline January 27, 2017
cpvs
72200000

Målet med denne kontrakt er levering af tjenester vedrørende webudvikling, support og vedligeholdelse til webportalen, som er agenturets officielle websted, der understøtter den nuværende Drupal-platform til portalens indholdsstyringssystem og omfatter tjenester om udvikling af webapplikationer, inklusive tjenester om analyse, brugeroplevelsesdesign, projektledelse, rådgivning, webanalyse, webhosting, helpdesk/brugersupport og undervisning.

Det anslåede budget for de ønskede tjenesteydelser beskrevet i rammekontrakten svarer til et omtrentligt omfang på 2 947 persondage over 4 år. Persondagene er muligvist ikke jævnt fordelt over årene. Levering af hostingydelser og dertil knyttede omkostninger anslås til ca. 200 000 EUR for den 4-årige periode.

Tilbudsgivere skal være opmærksomme på, at det anslåede omfang udelukkende er vejledende, ikke er bindende for Cedefop og ikke skal betragtes som en garanti for så vidt angår kontraktens endelige værdi. Summen af beløb for de efterfølgende ordresedler, der vil blive udstedt efter underskrivelsen af rammekontrakten, må ikke nå den ovennævnte anslåede værdi af rammekontrakten. Cedefop vil kontraktligt kun være bundet af beløb, der faktisk er angivet i de efterfølgende underskrevne ordresedler. Den samlede værdi af rammekontrakten vil i sidste ende afhænge af bestillinger, som Cedefop kan afgive via ordresedler.

Hvis uforudsete omstændigheder resulterer i, at den samlede værdi af denne kontrakt forbruges hurtigere end oprindeligt planlagt, forbeholder Cedefop sig retten til at overveje at gennemføre et »Udbud efter forhandling uden forudgående offentliggørelse af en udbudsbekendtgørelse« med den/de nuværende kontrahent/kontrahenter for at øge det maksimale beløb, der er anført ovenfor, med op til 50 % (artikel 134, litra e), i gennemførelsesbestemmelserne til EU's finansforordning.

Gegenstand dieses Auftrags ist die Erbringung von Dienstleistungen in Verbindung mit Webentwicklung, Support und Pflege für das Webportal, der offiziellen Website der Agentur, welche die aktuelle Drupal-Plattform für ihr CMS unterstützt. Der Auftrag umfasst Entwicklungsdienste für Webanwendungen, einschließlich Analyse, User Experience Design, Projektmanagement und Beratung, Webanalytik, Webhosting und Helpdesk-/Anwendersupport sowie Schulungsleistungen.

Das für die im Rahmenvertrag beschriebenen verlangten Dienstleistungen veranschlagte Budget entspricht ca. 2 947 Personentagen über einen Zeitraum von 4 Jahren; die Personentage sind möglicherweise nicht gleichmäßig auf die Jahre verteilt. Die Bereitstellung von Hosting-Diensten und damit verbundene Kosten werden auf ca. 200 000 EUR über 4 Jahre geschätzt.

Die Bieter sollten beachten, dass es sich bei dem veranschlagten Volumen um reine Richtwerte handelt, die für das Cedefop nicht verbindlich sind und nicht als Garantie für den endgültigen Wert des Auftrags betrachtet werden sollten. Die Summe der Beträge der aufeinanderfolgenden Auftragsscheine, die ausgestellt werden, nachdem der Rahmenvertrag unterzeichnet ist, erreicht unter Umständen nicht den oben genannten veranschlagten Wert des Rahmenvertrags. Vertraglich gebunden ist das Cedefop nur durch die Beträge, die tatsächlich in die aufeinanderfolgenden unterzeichneten Auftragsscheine eingetragen werden. Der Gesamtwert des Rahmenvertrags wird letztendlich von den Bestellungen abhängen, die Cedefop über Auftragsscheine abgibt.

Falls der Gesamtwert dieses Auftrags durch unvorhergesehene Umstände schneller aufgebraucht wird als ursprünglich vorgesehen, behält sich das Cedefop das Recht vor, die Durchführung eines „Verhandlungsverfahrens ohne die vorherige Veröffentlichung einer Auftragsbekanntmachung“ mit dem/den bestehenden Auftragnehmer(n) in Betracht zu ziehen, um den oben genannten Höchstbetrag um bis zu 50 % zu erhöhen (Artikel 134 Buchstabe e der Anwendungsbestimmungen (rules of application — RAP) für die EU-Haushaltsordnung (Financial Regulation — FR)).

The aim of this contract is the provision of Web development, support and maintenance services to the Web portal, which is the agency's official website, sustaining the Drupal current platform for its CMS, covering Web application development services, including analysis, user experience design, project management and consultancy, Web analytics, Web hosting and help desk/users support and training services.

The estimated budget for the required services described in the framework contract corresponds to an approximate volume of 2 947 person-days over 4 years; the person-days might not be distributed evenly over the years. The provision of hosting services and related costs are estimated at some 200 000 EUR over 4 years.

Tenderers should be aware that the information on volume is purely indicative, shall not be binding on Cedefop and should not be considered as a warranty as to the final value of the contract. The sum of the amounts of the successive order forms that will be issued after the framework contract is signed may not reach the abovementioned estimated value for the framework contract. Cedefop will be contractually bound only by the amounts effectively entered in the successive signed order forms. The total value of the framework contract will ultimately depend on the orders which Cedefop may place through order forms.

In the case where unforeseen circumstances result in the global value of this contract being consumed faster than originally planned, Cedefop reserves the right to consider conducting a ‘Negotiated procedure without prior publication of a contract notice’ with the existing contractor(s) in order to increase the maximum amount stated above by up to 50 % (Article 134(e) of the rules of application (RAP) implementing the EU Financial Regulation (FR).

El objetivo del presente contrato consiste en la prestación de servicios de desarrollo web, soporte y mantenimiento para el portal web, que es el sitio web oficial del organismo, manteniendo la actual plataforma Drupal para su sistema de gestión de contenidos y abarcando servicios de desarrollo de aplicaciones web, así como servicios de análisis, de diseño de experiencia del usuario, de gestión de proyectos y consultoría, de análisis web, de alojamiento web y de formación y asistencia técnica al usuario.

El presupuesto estimado para los servicios requeridos descritos en este contrato marco corresponde a un volumen aproximado de 2 947 días/persona durante 4 años; es posible que el número de días/persona no se distribuya de manera uniforme entre los años. La prestación de los servicios de alojamiento y los costes relacionados se estiman en unos 200 000 EUR para 4 años.

Los licitadores deberán ser conscientes de que la información sobre el volumen es meramente indicativa y que no será vinculante para el Cedefop ni debe considerarse como una garantía del valor final del contrato. La suma de las cantidades de las sucesivas órdenes de pedido que se emitirán después de la firma del contrato marco podrán no alcanzar el valor estimado mencionado para el contrato marco. El Cedefop estará obligado contractualmente solo a las cantidades indicadas efectivamente en las sucesivas órdenes de pedido firmadas. El valor total del contrato marco dependerá en última instancia de los pedidos que el Cedefop realizará a través de órdenes de pedido.

En caso de que, debido a circunstancias imprevistas, el presupuesto global para este contrato se agote antes de lo previsto en un principio, el Cedefop se reserva el derecho a considerar la posibilidad de llevar a cabo un «procedimiento negociado sin publicación previa de un anuncio de contrato» con el contratista o los contratistas actuales para aumentar la cantidad máxima indicada anteriormente hasta un 50 % [artículo 134, letra e) de las normas de aplicación para la aplicación del Reglamento financiero de la Unión Europea].

Tämän sopimuksen tarkoituksena on verkkoon liittyvien kehittämis-, tuki- ja ylläpitopalvelujen toimittaminen verkkoportaalia (Cedefopin virallinen verkkosivusto) varten niin, että säilytetään nykyinen Drupal-alusta verkkosivuston sisällönhallintajärjestelmänä (content management system – CMS). Sopimukseen sisältyvät verkkosovellusten kehittämispalvelut, mukaan luettuina analyysit, käyttäjäkokemuksen suunnittelu, hankkeen johtaminen ja konsultointi, verkkoanalytiikka, verkkoisännöinti sekä käyttötukeen/käyttäjätukeen ja koulutukseen liittyvät palvelut.

Arvioitu budjetti puitesopimuksessa kuvailtuja vaadittuja palveluja varten vastaa noin 2 947:ää henkilötyöpäivää 4 vuoden aikana. Henkilötyöpäivät eivät välttämättä jakaannu tasaisesti vuosien aikana. Isännöintipalvelujen toimittamisesta aiheutuvat kustannukset ja oheiskustannukset ovat arviolta noin 200 000 euroa 4 vuoden aikana.

Tarjoajia pyydetään huomioimaan, että annettu määrä on ohjeellinen, eikä se velvoita Cedefopia. Sitä ei siis pidä katsoa takuuksi sopimuksen lopullisesta arvosta. Puitesopimuksen allekirjoittamisen jälkeen esitettävien perättäisten tilauslomakkeiden arvojen kokonaissumma ei välttämättä nouse edellä mainitun puitesopimuksen arvioidun arvon tasolle. Cedefop sitoutuu sopimusperusteisesti ainoastaan määriin, jotka todellisuudessa kirjataan perättäisiin allekirjoitettuihin tilauslomakkeisiin. Puitesopimuksen kokonaisarvo riippuu lopulta Cedefopin tilauslomakkeiden avulla tekemistä tilauksista.

Mikäli ennakoimattomien olosuhteiden takia tämän sopimuksen kokonaisarvo käytetään alun perin suunniteltua nopeammin, Cedefop varaa oikeuden käynnistää neuvottelumenettely ilman etukäteen julkaistavaa hankintailmoitusta olemassa olevan sopimusosapuolen (sopimusosapuolten) kanssa nostaakseen edellä mainittua enimmäisarvoa enintään 50 prosentilla (EU:n varainhoitoasetusta (Financial Regulation – FR) koskevien soveltamissääntöjen (rules of application – RAP) 134 artiklan e alakohta).

Le présent marché porte sur la prestation de services de développement web, de soutien et de maintenance pour le portail web, qui est le site internet officiel de l'Agence, permettant de soutenir l'actuelle plateforme Drupal en ce qui concerne son système de gestion de contenu et couvrant les services de développement d'applications web, y compris l'analyse, la conception de l'expérience des utilisateurs, la gestion de projet et les conseils, l'analyse web, l'hébergement web ainsi que les services d'assistance/de soutien aux utilisateurs et de formation.

Le budget estimé des services requis décrits dans le contrat-cadre correspond à un volume approximatif de 2 947 jours-hommes sur 4 ans; il se peut que les jours-hommes ne soient pas répartis équitablement entre les années. La prestation des services d'hébergement et les frais connexes sont estimés à quelque 200 000 EUR sur 4 ans.

Les soumissionnaires sont tenus de noter que l'information relative au volume est purement indicative, ne lie pas le Cedefop et ne doit pas être considérée comme une garantie de la valeur finale du contrat. La somme des montants des bons de commande successifs qui seront émis après la signature du contrat-cadre peut ne pas atteindre la valeur estimative susmentionnée pour le contrat-cadre. Le Cedefop ne sera contractuellement tenu que par les montants effectivement mentionnés dans les bons de commande signés successifs. La valeur totale du contrat-cadre dépendra en définitive des commandes que passera le Cedefop par l'intermédiaire des bons de commande.

Dans le cas où des circonstances imprévues entraîneraient un épuisement plus rapide qu'initialement prévu du budget total alloué au présent contrat, le Cedefop se réserve le droit d'envisager de recourir à une «procédure négociée sans publication préalable d'un avis de marché» avec le(s) contractant(s) en place en vue de relever le montant maximal susmentionné à concurrence de 50 % [article 134, paragraphe 1, point e), des règles d'application (RAP) relatives au règlement financier (RF) de l'UE].

Ο στόχος της προκηρυσσόμενης σύμβασης είναι η παροχή υπηρεσιών ανάπτυξης, υποστήριξης και συντήρησης δικτυακών εφαρμογών για τη δικτυακή πύλη που αποτελεί τον επίσημο δικτυακό τόπο του οργανισμού, μέσω της διατήρησης της τρέχουσας πλατφόρμας Drupal για το σύστημα διαχείρισης περιεχομένου (CMS), η οποία καλύπτει υπηρεσίες ανάπτυξης δικτυακών εφαρμογών, συμπεριλαμβανομένης της ανάλυσης, του σχεδιασμού εμπειριών χρηστών, της διαχείρισης σχεδίου και της παροχής συμβουλών, καθώς και υπηρεσίες ανάλυσης δικτυακών τόπων, φιλοξενίας δικτυακών εφαρμογών και γραφείου εξυπηρέτησης/υποστήριξης χρηστών και κατάρτισης.

Ο εκτιμώμενος προϋπολογισμός για τις απαιτούμενες υπηρεσίες που περιγράφονται στη σύμβαση-πλαίσιο αντιστοιχεί σε περίπου 2 947 ανθρωποημέρες για περίοδο 4 ετών, οι οποίες ενδέχεται να μην κατανεμηθούν ομοιόμορφα σε όλα τα έτη. Η παροχή υπηρεσιών φιλοξενίας και τα σχετικά έξοδα εκτιμώνται σε περίπου 200 000 EUR για διάστημα 4 ετών.

Οι υποψήφιοι θα πρέπει να γνωρίζουν ότι οι πληροφορίες σχετικά με τον όγκο έχουν καθαρά ενδεικτικό χαρακτήρα, δεν θα είναι δεσμευτικές για το Cedefop και δεν θα πρέπει να θεωρηθούν ως εγγύηση για την τελική αξία της σύμβασης. Το άθροισμα των ποσών των διαδοχικών δελτίων παραγγελίας που θα εκδοθούν μετά την υπογραφή της σύμβασης-πλαισίου ενδέχεται να είναι κατώτερο της προαναφερθείσας αξίας για τη σύμβαση-πλαίσιο. Το Cedefop θα δεσμεύεται συμβατικά μόνον όσον αφορά τα ποσά που ουσιαστικά καταγράφονται στα διαδοχικά δελτία παραγγελιών. Η συνολική αξία της σύμβασης-πλαισίου θα εξαρτηθεί τελικά από τις παραγγελίες που θα υποβάλει το Cedefop μέσω δελτίων παραγγελίας.

Σε περίπτωση που λόγω απρόβλεπτων περιστάσεων η συνολική αξία της προκηρυσσόμενης σύμβασης καλυφθεί ταχύτερα σε σύγκριση με τον αρχικό προγραμματισμό, το Cedefop διατηρεί το δικαίωμα να εξετάσει τη διενέργεια μιας «Διαδικασίας με διαπραγμάτευση χωρίς να προηγηθεί δημοσίευση προκήρυξης διαγωνισμού» με τον (τους) υφιστάμενο(ους) ανάδοχο(όχους) προκειμένου να αυξηθεί το ανώτατο ποσό που αναφέρεται ανωτέρω έως και κατά 50 % [άρθρο 134 στοιχείο ε) των κανόνων εφαρμογής (RAP) για την εφαρμογή του δημοσιονομικού κανονισμού της ΕΕ].

Lo scopo del presente appalto è la prestazione di servizi di sviluppo, assistenza e manutenzione per il web destinati al portale che costituisce il sito Internet ufficiale dell'Agenzia, sostenendo l'attuale piattaforma Drupal per il suo sistema di gestione dei contenuti, includendo servizi di sviluppo di applicazioni web, compresi servizi di analisi, progettazione dell'esperienza utente, gestione e consulenza dei progetti, analitica web, web hosting e help desk/assistenza agli utenti e formazione.

L'importo previsto per i servizi richiesti descritti nel contratto quadro corrisponde a un volume indicativo di 2 947 giorni-persona per 4 anni; è possibile che i giorni-persona non siano distribuiti equamente nel corso degli anni. La prestazione di servizi di hosting e i costi relativi sono stimati pari a circa 200 000 EUR per 4 anni.

Si richiama l'attenzione degli offerenti sul fatto che le informazioni relative al volume sono puramente indicative, non saranno vincolanti per il Cedefop e non dovranno essere considerate come una garanzia relativamente al valore finale del contratto. La somma degli importi dei successivi moduli d'ordine che verranno emessi dopo la firma del contratto quadro potrà non raggiungere il valore stimato summenzionato del contratto quadro. Il Cedefop sarà vincolato a livello contrattuale soltanto dagli importi effettivamente rientranti nei moduli d'ordine successivamente firmati. Il valore totale del contratto quadro dipenderà in definitiva dagli ordini che il Cedefop potrà effettuare mediante i moduli d'ordine.

Nel caso in cui circostanze impreviste comportino un esaurimento del valore globale del contratto più rapido di quanto previsto, il Cedefop si riserva il diritto di considerare la conduzione di una «procedura negoziata senza previa pubblicazione di un bando di gara» con l'attuale contraente (o contraenti) al fine di aumentare l'importo massimo sopra indicato fino al 50 % [articolo 134, lettera e), delle modalità di applicazione del regolamento finanziario dell'UE].

De doelstelling van deze opdracht is het verlenen van webontwikkelings-, ondersteunings- en onderhoudsdiensten voor het webportaal, dat de officiële website van het Agentschap is, waarbij het huidige Drupal-platform voor zijn CMS wordt behouden. Daarnaast moeten diensten met betrekking tot de ontwikkeling van applicaties worden verleend, met inbegrip van diensten op het gebied van analyse, ontwerp van de gebruikerservaring, projectbeheer en consultancy, webanalyse, webhosting en helpdesk/gebruikersondersteuning, alsook opleidingsdiensten.

De geraamde begroting voor de vereiste diensten die in de raamovereenkomst worden beschreven, komt overeen met een geraamd volume van 2 947 mandagen over 4 jaar; de mandagen kunnen ongelijk over de jaren verdeeld zijn. De verlening van onthaaldiensten en de aanverwante kosten worden geraamd op ongeveer 200 000 EUR over 4 jaar.

Inschrijvers moeten er rekening mee houden dat de informatie over de omvang louter indicatief is, geen enkele verbintenis van Cedefop inhoudt en niet kan worden beschouwd als een garantie voor de definitieve waarde van de opdracht. De som van de bedragen van de opeenvolgende bestelformulieren die na ondertekening van de raamovereenkomst worden afgegeven, mag niet meer bedragen dan voornoemde geraamde waarde voor de raamovereenkomst. Cedefop is uitsluitend contractueel gebonden aan de bedragen die werkelijk op de opeenvolgende ondertekende bestelformulieren vermeld staan. De totale waarde van de raamovereenkomst zal uiteindelijk afhangen van de bestellingen die Cedefop plaatst via bestelformulieren.

In het geval dat onvoorziene omstandigheden leiden tot een sneller verbruik van de totale waarde van deze opdracht dan oorspronkelijk gepland, behoudt Cedefop zich het recht voor om te overwegen om een „onderhandelingsprocedure zonder voorafgaande bekendmaking van een aankondiging van opdracht” met de bestaande contractant(en) uit te voeren, om het hierboven vermelde maximumbedrag met maximaal 50 % te verhogen (artikel 134, onder e), van de uitvoeringsvoorschriften die het Financieel Reglement van de EU ten uitvoer leggen).

O objetivo do presente contrato consiste na prestação de serviços de manutenção, apoio e desenvolvimento Web para o portal Web, que é o sítio oficial da agência, em apoio à atual plataforma Drupal para o seu sistema de gestão de conteúdos (CMS), abrangendo serviços de desenvolvimento de aplicações Web, incluindo análise, conceção da experiência do utilizador, gestão de projetos e consultoria, análise da Web, alojamento Web e apoio técnico/assistência ao utilizador e serviços de formação.

O orçamento estimado para os serviços solicitados descritos no contrato-quadro corresponde a um volume aproximado de 2 947 dias de trabalho ao longo de 4 anos; os dias de trabalho poderão não ser distribuídos de modo uniforme ao longo dos anos. A prestação de serviços de alojamento e os custos associados estão estimados em cerca de 200 000 EUR ao longo de 4 anos.

Chama-se a atenção dos proponentes para o facto de as informações sobre o volume serem meramente indicativas. Este volume não será vinculativo para o Cedefop e não deverá ser considerado como garantia do valor final do contrato. A soma dos montantes das notas de encomenda sucessivas que serão emitidas após a assinatura do contrato-quadro pode não atingir o valor estimado supramencionado para o contrato-quadro. O Cedefop estará vinculado contratualmente apenas pelos montantes efetivamente mencionados nas notas de encomenda sucessivas assinadas. O valor total do contrato-quadro dependerá em última instância das encomendas que o Cedefop efetuará através de formulários de encomenda.

Caso circunstâncias imprevistas resultem num consumo mais rápido do que o inicialmente previsto do valor global do presente contrato, o Cedefop reserva-se o direito de considerar a realização de um «Procedimento por negociação sem publicação prévia de um anúncio de concurso» com o(s) contratante(s) existentes(s) para aumentar o montante máximo acima referido até 50 % [artigo 134.o, alínea e), das normas de execução do Regulamento Financeiro da UE].

Syftet med kontraktet är tillhandahållande av tjänster avseende webbutveckling, stöd och underhåll till webbportalen. Webbportalen är myndighetens officiella webbplats och upprätthåller den nuvarande Drupal-plattformen för dess innehållshanteringssystem (Content Management System – CMS) som omfattar tjänster för utveckling av webbapplikationer, inbegripet analys, utformning av användarupplevelse, projektledning och rådgivning, webbanalys, webbhotell och help-desk/användarstöd samt utbildningstjänster.

Den beräknade budgeten för de erfordrade tjänsterna som beskrivs i ramavtalet motsvarar en ungefärlig omfattning på 2 947 persondagar under 4 år. Persondagarna kan komma att fördelas ojämnt under åren. Tillhandahållande av värdtjänster och tillhörande kostnader uppskattas till ungefär 200 000 EUR under 4 år.

Anbudsgivare ska vara medvetna om att informationen gällande omfattningen endast ger en fingervisning. Den ska inte vara bindande för Cedefop och ska inte betraktas som en garanti vad gäller det slutliga värdet av kontraktet. Summan av beloppen för de efterföljande ordersedlar som kommer att utfärdas efter undertecknande av ramavtalet får inte lov att uppgå till ovannämnda uppskattade värde för ramavtalet. Cedefop kommer att vara kontraktsmässigt bundet endast för de belopp som faktiskt kommit att ingå i de efterföljande undertecknade ordersedlarna. Det totala värdet av ramavtalet kommer i slutändan att bero på de beställningar som Cedefop kan komma att göra genom ordersedlar.

Om oförutsedda omständigheter leder till att det totala värdet av kontraktet används snabbare än vad som ursprungligen planerats, förbehåller sig Cedefop rätten att överväga att inleda ett förhandlat förfarande utan föregående offentliggörande av ett meddelande om upphandling med den befintliga uppdragstagaren/de befintliga uppdragstagarna för att öka det högsta beloppet som anges ovan med upp till 50 % (artikel 134 e i tillämpningsföreskrifterna [rules of application – RAP] för genomförandet av EU:s budgetförordning [Financial Regulation – FR]).

Cílem této zakázky je poskytnutí služeb vývoje webu, podpory a údržby webového portálu, který je úředními internetovými stránkami agentury, při zachování stávající platformy Drupal v případě jejího CMS, zahrnující služby vývoje webových aplikací, včetně služeb analýzy, návrhu uživatelské zkušenosti, projektového řízení a poradenství, webové analytiky, webového hostingu a podpory ve formy „help desku“/uživatelské podpory a zaškolení.

Odhadovaný rozpočet v případě požadovaných služeb popsaných v rámcové smlouvě odpovídá přibližnému objemu 2 947 člověkodnů v průběhu 4 let; může se stát že tyto člověkodny nebudou rozděleny mezi tyto roky rovnoměrně. Hodnota poskytovaných služeb hostingu za 4 roky se odhaduje ve výši 200 000 EUR.

Uchazeči si musí být vědomi, že údaje o objemu jsou čistě orientační, nebudou pro Cedefop závazné a nesmí být považovány za záruku konečné hodnoty zakázky. Souhrn částek následných objednávkových formulářů, které budou vydány po podpisu rámcové smlouvy, nesmí dosáhnout výše uvedené odhadované hodnoty rámcové smlouvy. Cedefop bude smluvně vázán pouze částkami závazně vepsanými do následných podepsaných objednávkových formulářů. Celková hodnota rámcové smlouvy bude hlavně záviset na objednávkách, které agentura Cedefop může podat prostřednictvím objednávkových formulářů.

V případě, že dojde vlivem nenadálých okolností k rychlejšímu spotřebování celkové hodnoty této zakázky, než bylo původně naplánováno, vyhrazuje si Cedefop právo zvážit provedení „jednacího řízení bez předchozího uveřejnění oznámení o zakázce“ se stávajícím(-i) poskytovatelem (poskytovateli) služeb s cílem navýšit maximální částku uvedenou výše až o 50 % (čl. 134 písm. e)) prováděcích pravidel (RAP), kterými se provádí finanční nařízení EU (FR).

Lepingu eesmärk on tagada arenduskeskuse ametlikuks veebisaidiks olevale veebiportaalile veebiarendus, tugi- ja hooldusteenused, säilitada CMSi jaoks Drupali praegune platvorm, hõlmates veebirakenduse arendamise teenuseid, sh analüüsi, kasutajakogemuste projekteerimist, projektijuhtimist ning nõustamist, veebianalüüsi, veebihostimist ning kasutajatuge ja koolitusteenuseid.

Raamlepingus kirjeldatud nõutavate teenuste hinnanguline eelarve vastab hinnanguliselt 2 947 inimpäevale 4 aasta jooksul; inimpäevad võivad aastate jooksul jaotuda ebaühtlaselt. Hostimisteenuste osutamise ja vastavad seonduvad kulud on hinnanguliselt ligikaudu 200 000 EUR 4 aasta jooksul.

Pakkujad peavad olema teadlikud asjaolust, et teave maksumuse kohta on vaid esialgne, ei ole Cedefopi jaoks siduv ja seda ei tuleks pidada lepingu lõplikuks garanteeritud maksumuseks. Pärast raamlepingu allkirjastamist väljastatavate järjestikuste tellimisvormidel märgitud maksumuste summa võib mitte ulatuda eespool märgitud hinnangulise raamlepingu maksumuseni. Cedefopi lepingulised kohustused hõlmavad üksnes allkirjastatud järjestikustel tellimisvormidel tegelikult märgitud maksumusi. Raamlepingu kogumaksumus oleneb lõppkokkuvõttes tellimustest, mida Cedefop tellimusvormide kaudu esitab.

Juhul kui ettenägematud asjaolud põhjustavad selle lepingu üldise maksumuse kiiremini kulutamist kui algselt planeeritud, jätab Cedefop endale õiguse kaaluda korraldada olemasoleva(te) töövõtja(te)ga läbirääkimistega menetlus hanketeate eelneva avaldamiseta, et suurendada eespool nimetatud maksimaalset maksumust kuni 50 % võrra (kohaldamise eeskirjade (rules of application (RAP)) artikli 134 punkt e, mis käsitleb ELi finantsmääruse (financial regulation (FR)) rakendamist).

A szerződés célja webfejlesztési, támogatási és karbantartási szolgáltatások nyújtása az Ügynökség hivatalos weboldalaként működő webportál számára, fenntartva a jelenlegi Drupal platformot tartalomkezelő rendszeréhez, a webalkalmazások fejlesztési szolgáltatásaira is kiterjedően, az elemzést, a felhasználói élmény tervezését, a projektmenedzsmentet és tanácsadást, a webanalitikai, a tárhely-biztosítási és vevőszolgálati/felhasználótámogatási feladatokat és képzési szolgáltatásokat is tartalmazóan.

A keretszerződésben ismertetett, igényelt szolgáltatások becsült költségvetése közel 2 947 embernapnak felel meg 4 év alatt; az embernapok nem oszthatóak el egyenlően az évek során. A tárhelybiztosítási szolgáltatás és kapcsolódó költségek becsült értéke mintegy 200 000 EUR a 4 évre.

Az ajánlattevők vegyék figyelembe, hogy a becsült volumen kizárólag tájékoztató jellegű, a Cedefopra nézve nem jelent kötelezettséget, és nem jelent garanciát a szerződés végleges értékére vonatkozóan. Az egymást követő, a keretszerződés aláírását követően kibocsátott megrendelőlapok értékének összege nem érheti el a keretszerződés fent említett becsült értékét. A Cedefopra nézve kizárólag az egymást követően kibocsátott, aláírt megrendelőlapokon ténylegesen feltüntetett összegek jelentenek szerződéses kötelezettséget. A keretszerződés teljes összege végül azoktól a megrendelésektől függ majd, amelyeket a Cedefop esetleg megrendelőlapokon tesz.

Amennyiben előre nem látható körülmények miatt a szerződés teljes értékét az eredetileg tervezetthez képest gyorsabban használják fel, a Cedefop fenntartja a jogot arra, hogy „ajánlati felhívás előzetes közzététele nélküli tárgyalásos eljárást” indítson a kiválasztott ajánlattevővel (ajánlattevőkkel) a fent megállapított maximális összeg legfeljebb 50 %-kal történő növelése érdekében (az uniós költségvetési rendeletet végrehajtó alkalmazási szabályok 134. cikkének (e) bekezdése).

Šios sutarties tikslas – teikti žiniatinklio kūrimo, paramos ir priežiūros paslaugas žiniatinklio portalui, kuris yra agentūros oficiali svetainė, palaikanti „Drupal“ esamą platformą savo turinio valdymo sistemai; paslaugos apima žiniatinklio taikomosios programos kūrimo paslaugas, įskaitant analizę, naudotojų patirties projektavimą, projektų valdymą ir konsultavimą, saityno analizę, žiniatinklio prieglobą ir pagalbos tarnybą / paramą naudotojams bei mokymų paslaugas.

Preliminariojoje sutartyje aprašytoms reikalingoms paslaugoms numatytas biudžetas atitinka apytikriai 2 947 asmens dienas per 4 metų laikotarpį; asmens dienos gali būti nevienodai paskirstytos per metus. Numatyta, kad prieglobos paslaugų teikimas ir susijusios išlaidos sudarys maždaug 200 000 EUR per 4 metus.

Konkurso dalyviai turėtų žinoti, kad informacija apie apimtį yra tik preliminari, neįpareigoja Cedefop ir neturėtų būti laikoma sutarties galutinės vertės garantija. Pasirašius preliminariąją sutartį iš eilės pateiktų užsakymo formų pinigų suma gali nesiekti pirmiau minėtos numatytos preliminariosios sutarties vertės. Cedefop pagal sutartį bus įsipareigojęs tik dėl sumų, kurios iš tikrųjų įrašytos iš eilės pasirašytose užsakymų formose. Preliminariosios sutarties bendra vertė daugiausia priklausys nuo užsakymų, kuriuos Cedefop gali pateikti užsakymo formomis.

Jeigu dėl nenumatytų aplinkybių šios sutarties bendra vertė sunaudojama greičiau, nei iš pradžių numatyta, Cedefop turi teisę vykdyti „Derybų procedūrą iš anksto nepublikuojant skelbimo apie pirkimą“ su esamu (-ais) rangovu (-ais), kad padidintų nurodytą didžiausią sumą 50 % (taikymo taisyklių, kuriomis įgyvendinamas ES finansinis reglamentas, 134 straipsnio e punktas).

Šā līguma mērķis ir nodrošināt tīmekļa izstrādes, atbalsta un uzturēšanas pakalpojumus saistībā ar tīmekļa portālu, kas ir aģentūras oficiālā tīmekļa vietne, satura pārvaldības sistēmas (content management system – CMS) vajadzībām uzturēt pašreizējo Drupal platformu, nodrošināt tīmekļa lietojumprogrammu izstrādes pakalpojumus, tostarp analīzes, lietotāju pieredzes plānošanas, projektu vadības un konsultāciju, tīmekļa analītikas, tīmekļa mitināšanas un palīdzības dienesta / lietotāju atbalsta un apmācības pakalpojumus.

Nepieciešamajiem pakalpojumiem, kas aprakstīti pamatnolīgumā, paredzētais budžets atbilst aptuveni 2 947 cilvēkdienām 4 gadu periodā; cilvēkdienas var nebūt vienmērīgi sadalītas pa gadiem. Mitināšanas pakalpojumu nodrošināšanas un saistīto izmaksu paredzamais apjoms ir aptuveni 200 000 EUR 4 gados.

Pretendentiem jāņem vērā, ka informācija par apjomu ir sniegta tikai informatīvā nolūkā, tā neuzliek saistības Cedefop un nav uzskatāma par garantiju attiecībā uz līguma galīgo vērtību. Pēc pamatnolīguma parakstīšanas izsniegto secīgo pasūtījumu veidlapu apjomu summa var nesasniegt iepriekš minēto pamatnolīguma paredzamo vērtību. Saskaņā ar līgumu Cedefop saistoši būs tikai parakstītajās secīgajās pasūtījuma veidlapās faktiski norādītie apjomi. Pamatnolīguma kopējā vērtība būs atkarīga no pasūtījumiem, kurus Cedefop pieprasīs ar pasūtījuma veidlapu palīdzību.

Ja neparedzētu apstākļu dēļ šim līgumam paredzētā kopējā summa tiks iztērēta ātrāk, nekā sākotnēji plānots, Cedefop saglabā tiesības apsvērt iespēju, iepriekš nepublicējot paziņojumu par līgumu, veikt sarunu procedūru ar pašreizējo(-iem) darbuzņēmēju(-iem), lai palielinātu iepriekš minēto maksimālo apjomu par ne vairāk kā 50 % (ES Finanšu regulas piemērošanas noteikumu 134. panta e) apakšpunkts).

L-għan ta' dan il-kuntratt huwa l-provvista ta' servizzi ta' żvilupp tal-Internet, appoġġ u manutenzjoni lill-portal tal-Internet, li huwa s-sit tal-Internet uffiċjali tal-aġenzija, sostenn tal-pjattaforma attwali Drupal għas-CMS (l-immaniġġjar tal-kontenut tal-Internet) tagħha, billi jiġu koperti s-servizzi ta' żvilupp tal-applikazzjoni tas-sit tal-Internet, inklużi l-analiżi, id-disinn tal-esperjenza tal-utent, l-immaniġġjar tal-proġett u l-konsulenza, l-analiżi tal-Internet, is-servizzi tal-iħħostjar tal-Internet u l-post fejn tingħata l-għajnuna/l-appoġġ għall-utenti u s-servizzi ta' taħriġ.

L-istima tal-baġit għas-servizzi meħtieġa mfissra fil-qafas ta' kuntratt hi tal-volum ta' madwar 2 947 ġurnata f'xogħol ta' bniedem matul 4 snin; il-ġranet ta' bniedem mhux bilfors ikunu mqassma l-istess matul is-snin. Il-provvista ta' servizzi ta' adozzjoni u spejjeż irrelatati huma stmati għal EUR 200 000 tul 4 snin.

Dawk li jitfgħu l-offerti għandhom jiftakru li l-informazzjoni dwar il-volum qiegħda tingħata biss bħala ħjiel, u mhix se torbot lis-Cedefop u m'għandhiex titqies li hi garanzija tal-valur aħħari tal-kuntratt. Is-somma tal-ammonti fil-formoli tal-ordnijiet suċċessivi li se jinħarġu wara li jkun iffirmat il-qafas ta' kuntratt ma tistax taqbeż l-istima tal-valur imniżżla hawn fuq għall-qafas ta' kuntratt. Is-Cedefop se jkun marbut bil-kuntratt biss f'dak li għandu x'jaqsam mal-ammonti li fil-fatt jitniżżlu fil-formoli tal-ordnijiet suċċessivi li jkunu ffirmati. Il-valur sħiħ tal-qafas ta' kuntratt fl-aħħar mill-aħħar se jiddependi fuq l-ordnijiet li s-Cedefop jista' jagħmel permezz tal-formoli tal-ordni.

Fil-każ fejn ċirkustanzi mhux mistennija jirriżultaw fil-valur globali ta' dan il-kuntratt li jkun ikkunsmat aktar malajr milli ppjanat oriġinarjament, is-Cedefop jirriżerva d-dritt li jikkunsidra li jwettaq 'Proċedura nnegozjata mingħajr il-pubblikazzjoni minn qabel tal-avviż ta' kuntratt' mal-kuntrattur(i) eżistenti sabiex iżid l-ammont imsemmi hawn fuq b'50 % (Artiklu 134(e) tar-regoli tal-applikazzjoni (RAP) li jimplimentaw ir-Regolament Finanzjarju tal-UE (FR).

Celem niniejszego zamówienia jest świadczenie usług polegających na tworzeniu portalu internetowego, usług wsparcia i konserwacji portalu internetowego będącego oficjalną witryną agencji (z zachowaniem aktualnej platformy systemu zarządzania treścią Drupal), w tym tworzenie aplikacji internetowych, analizy, projektowanie doświadczeń użytkownika, zarządzanie projektem i doradztwo, analiza sieciowa, hosting oraz serwis pomocy/wsparcie użytkownika i usługi szkoleniowe.

Szacunkowy budżet dla wymaganych usług określonych w umowie ramowej odpowiada 2 947 osobodniom na 4 lata; rozkład osobodni może nie być równomierny w poszczególnych latach. Świadczenie usług hostingu i powiązane koszty szacuje się na około 200 000 EUR w ciągu 4 lat.

Oferenci powinni mieć świadomość, że informacja dotycząca zakresu usług ma charakter wyłącznie orientacyjny, nie jest wiążąca dla Cedefopu i nie należy jej traktować jako gwarancji w kategoriach ostatecznej wartości zamówienia. Suma kwot przewidzianych w kolejnych formularzach zleceń, które zostaną wystawione po podpisaniu umowy ramowej, nie może osiągnąć wyżej podanej szacunkowej wartości umowy ramowej. Cedefop będzie zobowiązany umową tylko do wysokości kwot faktycznie podanych w kolejnych podpisanych formularzach zleceń. Całkowita wartość umowy ramowej będzie uzależniona od zadań, które Cedefop może powierzyć z zastosowaniem formularzy zleceń.

Na wypadek, gdyby wskutek nieprzewidzianych okoliczności całkowity budżet zamówienia został wydany szybciej niż pierwotnie zaplanowano, Cedefop zastrzega sobie prawo do przeprowadzenia procedury negocjacyjnej bez uprzedniej publikacji ogłoszenia z aktualnym wykonawcą lub wykonawcami w celu zwiększenia wyżej podanej maksymalnej kwoty o maksymalnie 50% [art. 134 lit. e) przepisów wykonawczych do rozporządzenia finansowego UE].

Cieľom tejto zákazky je poskytovať služby webového vývoja, podpory a údržby pre webový portál, ktorý je oficiálnou webovou stránkou agentúry, pri zachovaní súčasnej platformy Drupal pre jej systém riadenia obsahu, s pokrytím služieb vývoja webových aplikácií vrátane analýzy, dizajnu na základe používateľských skúseností, riadenia a poradenstva v súvislosti s projektom, webovej analytiky, webového hostingu a služieb technickej a používateľskej podpory a školenia.

Predpokladaný rozpočet pre požadované služby uvedený v rámcovej zmluve zodpovedá približnému rozsahu 2 947 osobodní na 4 roky; rozdelenie osobodní nemusí byť v priebehu rokov rovnomerné. Hodnota služieb hostingu a súvisiace náklady sa odhadujú na približne 200 000 EUR počas 4 rokov.

Uchádzači by si mali byť vedomí toho, že predpokladaný rozsah je čisto informatívny a nebude pre Cedefop záväzný a nemal by sa považovať za záruku, čo sa týka konečnej hodnoty zákazky. Celkové množstvo postupných objednávok, ktoré sa vydajú po podpísaní rámcovej zmluvy, nemusí dosiahnuť vyššie uvedenú odhadovanú hodnotu rámcovej zmluvy. Cedefop bude zmluvne viazaný len sumami skutočne zadanými v postupných podpísaných objednávkach. Celková hodnota rámcovej zmluvy bude nakoniec závisieť od objednávok, ktoré môže Cedefop vystaviť prostredníctvom objednávkových formulárov.

V prípade, že z dôvodu nepredvídaných okolností dôjde k rýchlejšiemu spotrebovaniu celkovej hodnoty tejto zmluvy, ako bolo pôvodne plánované, Cedefop si vyhradzuje právo zvážiť využitie „rokovacieho konania bez predchádzajúceho zverejnenia oznámenia o vyhlásení verejného obstarávania“ so súčasným dodávateľom (súčasnými dodávateľmi) s cieľom zvýšiť uvedenú maximálnu hodnotu až o 50 % (v súlade s článkom 134 písm. e) pravidiel uplatňovania nariadenia o rozpočtových pravidlách EÚ).

Cilj tega naročila je zagotavljanje storitev spletnega razvoja, podpore in vzdrževanja za spletni portal, ki je uradna spletna stran agencije, vzdrževanje trenutne platforme Drupal za njegov CMS, ki zajema storitve razvoja spletnih aplikacij, vključno z analizo, načrtovanjem uporabniške izkušnje, vodenjem projekta in svetovanjem, spletno analitiko, spletnim gostovanjem in pomočjo/podporo uporabnikom in storitvami usposabljanja.

Predvideni proračun za zahtevane storitve, opisane v okvirnem naročilu, ustreza približnemu obsegu 2 947 delovnih dni ene osebe v 4 letih; ta obseg morda ne bo enakomerno razporejen po letih. Stroški zagotavljanja storitev gostovanja in drugi povezani stroški naj bi znašali približno 200 000 EUR za obdobje 4 let.

Ponudnike opozarjamo, da so informacije glede obsega zgolj okvirne, niso zavezujoče za Cedefop in niso mišljene kot jamstvo glede končne vrednosti naročila. Vsota zneskov zaporednih naročilnic, ki bodo izdane po podpisu okvirne pogodbe, morda ne bo dosegla zgoraj navedene ocenjene vrednosti okvirne pogodbe. Cedefop bo pogodbeno zavezan samo za zneske, dejansko vpisane v zaporedno podpisane naročilnice. Skupna vrednost okvirnega naročila bo odvisna od naročil, ki jih lahko Cedefop izvede preko naročilnic.

Če se zaradi nepredvidenih okoliščin skupna vrednost naročila hitreje porabi, kot je bilo prvotno načrtovano, si Cedefop pridržuje pravico, da izvede „postopek s pogajanji brez predhodne objave obvestila o naročilu“ z obstoječim izvajalcem oz. izvajalci z namenom zvišanja maksimalnega zneska, navedenega zgoraj, za največ 50 % (člen 134(e) pravil za uporabo (RAP) glede izvajanja finančne uredbe EU (FR)).

Is é aidhm an chonartha seo seirbhísí forbartha Gréasáin, tacaíochta agus cothabhála a sholáthar don mhol Gréasáin, atá mar láithreán gréasáin oifigiúil na gníomhaireachta, an ardán reatha Drupal a choinneáil dá CMS, seirbhísí forbartha feidhmchláir Ghréasáin a chlúdach, lena n-áirítear anailís, dearadh um eispéireas úsáideoirí, bainistíocht tionscadail agus comhairleacht, anailísíocht Ghréasáin, óstáil Ghréasáin agus deasc chabhrach/tacaíocht d'úsáideoirí agus seirbhísí oiliúna.

Tá an buiséad measta le haghaidh na seirbhísí riachtanacha ar a bhfuil cur síos sa chonradh creatlaí comhfhreagrach do thart ar 2 947 daonlá thar 4 bliana; tharlódh nach ndéanfar na daonlaethanta a dháileadh go cothrom thar na blianta. Tá sé measta go mbeidh timpeall ar 200 000 EUR ag baint le soláthar na seirbhísí óstála agus na costais ghaolmhara thar 4 bliana.

Ba cheart do thairgeoirí a thabhairt faoi deara gur faisnéis tháscach amháin atá san fhaisnéis ar an méid, nach mbeidh sé ina cheangal ar Cedefop agus nár cheart í a mheas mar bharánta i leith luach deiridh an chonartha. Tharlódh nach mbeidh an tsuim de mhéideanna na bhfoirmeacha ordaithe comhleantacha a eiseofar tar éis don chonradh creatlaí a bheith sínithe chomh hard leis an luach measta thuasluaite le haghaidh an chonartha creatlaí. Ní bheidh Cedefop ceangailte go conarthach ach amháin de réir na méideanna atá socraithe go héifeachtach sna foirmeacha ordaithe comhleantacha sínithe. Braithfidh luach iomlán an chonartha creatlaí faoi dheoidh ar na horduithe a d'fhéadfadh Cedefop a dhéanamh trí fhoirmeacha ordaithe.

Sa chás go ndéanfaí luach iomlán an chonartha seo a chaitheamh níos tapúla ná mar a bhí beartaithe de bharr imthosca gan choinne, coimeádann Cedefop an ceart breithniú ar 'Nós imeachta idirbheartaithe gan fógra conartha a fhoilsiú roimh ré' a chur i bhfeidhm leis an gconraitheoir/na conraitheoirí reatha d'fhonn an t-uasmhéid atá luaite thuas a mhéadú faoi suas le 50 % (Airteagal 134(e) de na rialacha feidhme (RAP) lena gcuirtear Rialachán Airgeadais (FR) an AE chun feidhme.

Целта на тази поръчка е предоставянето на услуги, свързани с уеб разработване, подкрепа и поддръжка на уеб портал, който е официална интернет страница на агенцията, поддържащ настоящата платформа Drupal за нейната система за управление на съдържание, обхващаща услуги по разработване на уеб приложение, включително услуги по анализ, проектиране на потребителски опит, управление на и консултиране по проект, уеб анализ, уеб хостинг и помощно звено/подкрепа за потребителя и обучение.

Предвиденият бюджет за изискваните услуги, описани в рамковия договор съответства на приблизителен обем от 2 947 човекодни за 4 години; човекодните може да не бъдат разпределени равномерно през годините. Предоставянето на хостинг услуги и свързаните разходи се оценява на около 200 000 EUR за 4 години.

Оферентите трябва да знаят, че информацията за обема е чисто индикативна, няма да бъде обвързваща за Cedefop и не трябва да бъде разглеждана като гаранция за крайната стойност на поръчката. Сборът от сумите на последващите формуляри за поръчки, които ще бъдат изготвени след като бъде подписан рамковият договор, може да не достигне горепосочената прогнозна стойност за рамковия договор. Cedefop ще бъде договорно обвързан единствено по отношение на количествата, действително вписани в последващите подписани формуляри за поръчка. Общата стойност на рамковия договор ще зависи изцяло от поръчките, които Cedefop ще отправи чрез формуляри за поръчки.

В случай, че възникнат непредвидени обстоятелства, водещи до изчерпване на глобалната стойност на тази поръчка по-бързо от първоначално планираното, Cedefop си запазва правото да обмисли провеждането на „Процедура за договаряне без предварително публикуване на обявление за поръчка“ със съществуващия/те изпълнител/и, с цел да се увеличи максималната стойност, посочена по-горе до 50 % (член 134, буква д) от правилата за прилагане (RAP), въвеждащи Финансовия регламент (ФР) на ЕС.

Obiectivul acestui contract constă în prestarea de servicii de dezvoltare web, de asistență și de întreținere pentru portalul web, care este site-ul oficial al agenției, susținând platforma actuală Drupal pentru sistemul său de gestionare a conținutului (CMS) și acoperind servicii de dezvoltare de aplicații web, inclusiv analiză, proiectare din punctul de vedere al experienței de utilizator, gestionare de proiecte și consultanță, analiză web, servicii de găzduire și de asistență/de susținere pentru utilizatori și de formare.

Bugetul total estimat pentru serviciile solicitate descrise în contractul-cadru corespunde unui număr de aproximativ 2 947 de om-zile pentru o perioadă de 4 ani; este posibil ca numărul de om-zile să nu fie distribuit echitabil pe parcursul anilor. Prestarea serviciilor de găzduire și costurile aferente sunt estimate la aproximativ 200 000 EUR pentru o perioadă de 4 ani.

Ofertanții trebuie să aibă în vedere că informațiile referitoare la volum sunt pur indicative, neavând un caracter obligatoriu pentru Cedefop și nu trebuie considerate ca o garanție în ceea ce privește valoarea finală a contractului. Suma valorilor bonurilor de comandă succesive care vor fi emise după semnarea contractului-cadru nu poate atinge valoarea estimată sus-menționată pentru contractul-cadru. Cedefop va avea obligații contractuale numai pentru valorile efectiv implicate de bonurile de comandă succesive semnate. Valoarea totală a contractului-cadru va depinde în mod esențial de comenzile pe care Cedefop le va plasa prin intermediul bonurilor de comandă.

În cazul unor circumstanțe neprevăzute care implică epuizarea mai rapidă decât s-a prevăzut inițial a valorii globale a acestui contract, Cedefop își rezervă dreptul de recurge la o „procedură de negociere fără publicarea prealabilă a unui anunț de participare” cu contractantul (contractanții) existent (existenți) în scopul majorării valorii maxime specificate mai sus cu până la 50 % [articolul 134 alineatul (e) din normele de aplicare a Regulamentului financiar al UE].

Cilj ovog ugovora je pružanje usluga mrežnog razvoja, podrške i održavanja za internetski portal, koji je službena mrežna stranica Agencije, održavanja trenutačne platforme Drupal za sustav za upravljanje sadržajem (content management system – CMS), pri čemu su obuhvaćene usluge razvoja aplikacija, uključujući analizu, osmišljavanje korisničkog iskustva, upravljanje projektom i savjetovanje, mrežnu analizu, mrežni hosting te usluge službe za korisnike/korisničke podrške i osposobljavanja.

Procijenjeni proračun za tražene usluge opisan u okvirnom ugovoru odgovara opsegu od otprilike 2 947 osoba-dana tijekom 4 godine; osoba-dani ne moraju biti ravnomjerno raspoređeni tijekom godina. Pružanje usluga održavanja i povezani troškovi procijenjeni su na iznos od otprilike 200 000 EUR tijekom 4 godine.

Ponuditelji trebaju imati na umu da su informacije o opsegu isključivo indikativne te da ni na koji način ne obvezuju Cedefop i ne treba ih se smatrati jamstvom u smislu konačne vrijednosti ugovora. Zbroj iznosa uzastopnih narudžbenica koje će biti izdane nakon potpisivanja okvirnog ugovora možda neće doseći prethodno navedeni procijenjeni iznos okvirnog ugovora. Cedefop će biti ugovorno obvezan samo iznosima unesenim u uzastopne potpisane narudžbenice. Ukupna vrijednost okvirnog ugovora ovisit će o narudžbama koje Cedefop može provesti putem narudžbenica.

U slučaju da se, zbog nepredviđenih okolnosti, ukupna vrijednost ugovora potroši brže nego što je izvorno planirano, Cedefop zadržava pravo razmatranja „Pregovaračkog postupka bez prethodne objave obavijesti o nadmetanju” s postojećim izvoditeljem odnosno izvoditeljima kako bi se povećao prethodno navedeni maksimalni iznos za do 50 % (članak 134. točka (e) pravila primjene (PPU) za provedbu Financijske uredbe (FU) EU-a.

Business and management consultancy and related services

Δημόσια Επιχείρηση Ηλεκτρισμού Α.Ε./ΔΥΠ | Published December 9, 2016  -  Deadline December 23, 2016
cpvs
79400000, 79410000

The contract includes two interrelated workflows, the Financial Advisor and Technical Advisor, which will run concurrently in each project phase.

Phase A: Understanding, planning, transaction preparatory actions (Conceptual design and pre-marketing).

Phase B: Default candidate investors (Prequalification).

Phase C: Binding offers, negotiations, conclusion - closing the transaction (Binding offers, negotiations and closing).

Business and management consultancy and related services

Δημόσια Επιχείρηση Ηλεκτρισμού Α.Ε./ΔΥΠ | Published December 22, 2016  -  Deadline January 11, 2017
cpvs
79400000, 79410000

The contract includes two interrelated workflows, the Financial Advisor and Technical Advisor, which will run concurrently in each project phase.

Phase A: Understanding, planning, transaction preparatory actions (Conceptual design and pre-marketing).

Phase B: Default candidate investors (Prequalification).

Phase C: Binding offers, negotiations, conclusion - closing the transaction (Binding offers, negotiations and closing).

Invitation for expression of interest to act as strategic and financial advisor in connection with HRADF'S participation in Hellenic Petroleum S.A.

Hellenic Republic Asset Development Fund S.A. | Published April 7, 2017  -  Deadline May 15, 2017
cpvs
66171000

Provision of strategic and financial advisory services in connection with the monetization of HRADF'S shareholding IN Hellenic Petroleum S.A. (HELPE).

Invitation for expression of interest to act as financial advisor in connection with HRADF'S participation in the Hellenic Gas Transmission System Operator S.A (DESFA)

Hellenic Republic Asset Development Fund S.A. | Published March 21, 2017  -  Deadline April 25, 2017
cpvs
66171000

Provision of financial advisory services in connection with HRADF'S participation in the Hellenic Gas Transmission System Operator S.A (DESFA).

Invitation for expression of interest to act as financial adviser to the hradf for the sale of its 5 % stake in OTE

Hellenic Republic Asset Development Fund S.A. | Published April 6, 2017  -  Deadline May 10, 2017
cpvs
66170000

Provision of financial advisory services in connection with HRADF'S participation in OTE.

Financial leasing services

Γενικό Επιτελείο Ναυτικού | Published October 22, 2016
cpvs
66114000

Leasing Services

Diesel oil

Δήμος Ραφήνας — Πικερμίου | Published October 13, 2016
cpvs
09134100, 09132000, 09135100

supply of fuel

to meet the needs of vehicle traffic and heating of the premises of the Municipality of Rafina - Pikermi and the supervised entities of this, financial year 2016.

Statutory audit services

Τράπεζα της Ελλάδος | Published April 1, 2016  -  Deadline May 5, 2016
cpvs
79212300

The Bank of Greece announces Open Tender for the provision of audit services of the Bank's annual financial statements by independent external auditors for the financial years 2017-2021 in accordance with Article 27.1 of the Statute of the ESCB and the European Central Bank and Article 44 of the Bank.

REQUEST FOR PROPOSAL FOR THE ESTABLISHMENT OF A FRAME AGREEMENT FOR PROVISION OF FINANCIAL SERVICES TO REFUGEES IN GREECE

Office of the United Nations High Commissioner for Refugees | Published July 26, 2016
cpvs

The United Nations High Commissioner for Refugees (UNHCR) Branch Office in Greece would like to invite qualified service providers registered in Greece to make a firm offer for the establishment of Frame Agreement(s) for the provision of financial services in the form of cash assistance to refugees, through an electronic transfer modality, primarily the Provision of  smart cards for provision of cash-based assistance. UNHCR intends to award one or more contract(s) (each a ‘Service Agreement’ to the firm(s) evaluated as the most advantageous and offering the best value to the Agency, other humanitarian organizations and their beneficiaries, which are refugees or Person of Concerns (POCs) (herein after referred to as ‘POCs’).

The Agency intends to provide regular monthly financial assistance to around 30-50,000 individual POCs in 2016 and by 2017 for cash withdrawals at ATM machines and use in POS terminals through any or contracted shops through electronic transfer modality. The average transfer amount would be approximately 60 to 100 million Euro per year or between 6 to 10 million Euro per month. This depends on the availability of funds and donor resources as indicated in the terms of reference (TOR) in Annex A of this document.

Construction work for water and sewage pipelines

Εταιρεία Υδρεύσεως και Αποχετεύσεως Πρωτευούσης Α.Ε. (Ε.ΥΔ.Α.Π. Α.Ε.) | Published November 27, 2015  -  Deadline February 9, 2016
cpvs
45231300, 45232100

This sporadically materializes contracting projects in this region without the possibility of prior knowledge of the operation position and size of each project. It includes the necessary work to repair leaks in pipes, valves, work on benefits wells and resets pavements and sidewalks. Note that, for reasons of transparency and equal treatment of all participants in the competition, but also compliance with the requirements of Community legislation and case-law (Case C - 496 / 99P / Commission v CAS Succhi di Frutta SpA and Case C - 454/06 Pressetext Nachrichtenagentur GmbH v Austria), natural and financial scope of tendered works should not vary substantially during the contract. Possibility of change exists only in exceptional cases, explicitly mentioned in the Special Conditions of Contract and if the change does not result from defects and deficiencies in the study, based on which the project was tendered.

Construction work for water and sewage pipelines

Εταιρεία Υδρεύσεως και Αποχετεύσεως Πρωτευούσης Α.Ε. (Ε.ΥΔ.Α.Π. Α.Ε.) | Published November 27, 2015  -  Deadline February 2, 2016
cpvs
45231300, 45232100

This sporadically materializes contracting projects in this region without the possibility of prior knowledge of the operation position and size of each project. It includes the necessary work to meet customer demands relating to the installation of new benefits for shifts, replacements pipelines and manholes and for treatment of benefits manholes and valves etc. Note that, for reasons of transparency and equal treatment of all participants in the competition, but also compliance with the requirements of Community legislation and case-law (Case C - 496 / 99P / Commission v CAS Succhi di Frutta SpA and Case C - 454/06 Pressetext Nachrichtenagentur GmbH v Austria), natural and financial scope of tendered works should not vary substantially during the contract. Possibility of change exists only in exceptional cases, explicitly mentioned in the Special Conditions of Contract and if the change does not result from defects and deficiencies in the study, based on which the project was tendered.

Construction work for commercial buildings, warehouses and industrial buildings, buildings relating to transport

ΓΑΙΑΟΣΕ Ανώνυμη Εταιρεία Αστικών Ακινήτων Κτηματικών Οικοδομικών Τουριστικών και Συναφών Επιχειρήσεων | Published November 25, 2015  -  Deadline March 31, 2016
cpvs
45213000, 63110000, 63120000

The public limited company under the name "GAIAOSE - SA Real Estate Mortgage Building Tourism and Related Enterprises" and the distinctive title "GAIAOSE SA", a company 100% owned by the Greek State, launched an international open competition for award concession the development Logistics Centre to ownership of property located in Thriasio area of ​​the Municipality of Aspropyrgos, Attica. The ownership of property GAIAOSE SA has an area of ​​588 acres, adjacent to the facility complex of OSE in Thriassio intended for creating Cargo Center combined transport. Under the terms of layout received for the property is the ability to build approximately 235 000 m² of covered areas. It has road connections to the motorway Attiki Odos and NATO Avenue rail link to the national rail network and rail link to the port of Law. Iconium. The Contractor arising from the Contest will recommend anonymous special purpose entity (Concessionaire) will undertake the design, construction, financing, operation, maintenance and operation for 50 years of the Cargo Center combined transport will be built, with the simultaneous payment of financial consideration to the GAIAOSE. The construction of the project construction (Period T1) has a duration of 24 months from the entry into force of the concession, and its duration should be constructed and operated at least buildings corresponding to 50 000 m² and built the main railway infrastructure in Cargo Center. The financial consideration to be paid by the Concessionaire to the GAIAOSE be defined as a percentage of the concession company's turnover, which in no case may be less than the minimum annual guaranteed return that will be offered.

Financial and insurance services

Εθνικό Κέντρο Άμεσης Βοήθειας | Published November 6, 2015
Winner
Η ΕΘΝΙΚΗ ΑΕΕΓΑ
cpvs
66000000

Insurance Ambulance vehicles.

Diesel oil

Δήμος Δελφών | Published November 6, 2015  -  Deadline December 14, 2015
cpvs
09134100, 09135100, 24951000, 09211600, 09211100, 09211400, 09210000, 09132100, 24951311

The competition concerns the selection of a contractor supplier or suppliers of fuels (diesel and unleaded petrol) all vehicles of municipal services (all Municipal Units) and for heating the water in the swimming pool of Itea. It also relates to heating oil for all buildings of the Directorates of the Municipality of Delphi (including administrative, financial, technical services, environmental services, etc., buildings all Municipal Units as well as other buildings such as kindergartens, welfare services, sports, etc.) Also the supply of lubricating oil for the maintenance of the fleet of vehicles and construction machinery of the municipality Delphi.

Fuels

Δήμος Ρεθύμνης | Published November 6, 2015  -  Deadline December 21, 2015
cpvs
09100000, 09132100, 09134200, 09135100, 09210000, 09211650, 24961000

The Mayor of Rethymno Giorgis Ch. Marinakis announces an International Open Online Competition with sealed bids in euros, to: 4257/2014 Gov. 93A 'of the liquid fuel supply for the needs of the Municipality of Rethymno services and legal staff; 2. Emergence supplier the supply of lubricants Municipality Rethymno awarding criterion of the lowest price in euro at the budget price of the Declaration Study Mayor Rethymno Giorgis Ch. Marinakis announces an International Open Online Competition with sealed bids in Euro for "Supply of liquid fuels and lubricants for the needs the Municipality of Rethymno and the Legal Persons' year 2016-2017 with the possibility of 4-month extension for fuel. The procured items would be: Diesel, unleaded gasoline, heating oil and lubricants. Time - place - way delivery. A. The delivery of the quantities of fuel will be carried out periodically, according to the emerging needs of the service and by written order of the Municipality of Rethymno and legal persons. The contract for fuel will be effective from the date of signature for 12 months with the possibility of 4-month extension; B. Because the municipality does not have the required space for storage of lubricants of the species will be delivered in various quantities and part numbers, for the purpose of storage in the warehouse of the municipality, by written mandate for the year 2016. The contract lubricants will be effective from the date of signing until 31.12.2016. There will be relevant appropriation in the budget of 2016 and 2017. At the auction is open to recognized natural and legal persons engaged in the marketing and distribution of fuel-lubricants. Counter not accepted. 6 Article 3 of emissions), provided that we cover per team (Municipality or Legal Entity), the entire volume of each offered kind indicated in the indicative budget. Each contestant can offer different discount rate for each fuel type; 3. enable the bidders to submit bid in a group (in this set) (Lubricants and fuels) or to all groups of the competition. a. The present study concerns the supply of liquid fuels. The fuel supplies will meet the needs of municipal services and the Legal Persons. 23%, ie the total amount of 1,180,574.36 euros, and will weigh appropriations which will be entered in the financial budget of the municipality and the budget of each legal entity under the years 2016 and 2017. The heating oil will meet the specifications defined by the Ministry. Decision 1) 467/2002 Government Gazette Issue 1531/2003 B2) 468/2002 Gov. 1273/2003 Issue B 3) AFS 291/2003 Gazette 332/2004 Issue II. The diesel will meet the specifications set out in the Ministry. Decision 1) 514/2004 Government Gazette Issue 1490/2006 B2) AFS 291/2003 Gazette 332/2004 Issue II. The unleaded gasoline will meet the specifications set out in the Ministry. Decision 1) AFS 510/2004 872/2007 Gazette Issue B 2) AFS 291/2003 Gazette 332/2004 Issue II. b. The present study concerns the supply of lubricants for the needs of the Municipality of Rethymno. The supply of lubricant will meet the needs of the Municipality of Rethymno services and the Vehicle. The lubricants will meet the specifications set out in Common Minister Decision 526/2004 'requirements, traffic conditions and methods to control the internal combustion engine lubricants', B 630 / 12.5.2005).

Construction work for water and sewage pipelines

Εταιρεία Υδρεύσεως και Αποχετεύσεως Πρωτευούσης Α.Ε. (Ε.ΥΔ.Α.Π. Α.Ε.) | Published November 27, 2015  -  Deadline February 16, 2016
cpvs
45231300, 45232100

This sporadically materializes contracting projects in this region without the possibility of prior knowledge of the operation position and size of each project. It includes the necessary work to repair leaks in pipes, valves, work on benefits wells and resets pavements and sidewalks. Note that, for reasons of transparency and equal treatment of all participants in the competition, but also compliance with the requirements of Community legislation and case-law (Case C - 496 / 99P / Commission v CAS Succhi di Frutta SpA and Case C - 454/06 Pressetext Nachrichtenagentur GmbH v Austria), natural and financial scope of tendered works should not vary substantially during the contract. Possibility of change exists only in exceptional cases, explicitly mentioned in the Special Conditions of Contract and if the change does not result from defects and deficiencies in the study, based on which the project was tendered.

Construction work for water and sewage pipelines

Εταιρεία Υδρεύσεως και Αποχετεύσεως Πρωτευούσης Α.Ε. (Ε.ΥΔ.Α.Π. Α.Ε.) | Published November 27, 2015  -  Deadline January 26, 2016
cpvs
45231300, 45232100

This sporadically materializes contracting projects in this region without the possibility of prior knowledge of the operation position and size of each project. It includes the necessary work to meet customer demands relating to the installation of new benefits for shifts, replacements pipelines and manholes and for treatment of benefits manholes and valves etc. Note that, for reasons of transparency and equal treatment of all participants in the competition, but also compliance with the requirements of Community legislation and case-law (Case C - 496 / 99P / Commission v CAS Succhi di Frutta SpA and Case C - 454/06 Pressetext Nachrichtenagentur GmbH v Austria), natural and financial scope of tendered works should not vary substantially during the contract. Possibility of change exists only in exceptional cases, explicitly mentioned in the Special Conditions of Contract and if the change does not result from defects and deficiencies in the study, based on which the project was tendered.