Public tenders for credit-granting-services in Denmark

Find all Financial tenders in the world.
Finding business opportunities has never been easier.

Results for financial. Make a new search!

credit granting services

Boliggården, Afd. 24 | Published August 18, 2012  -  Deadline August 27, 2012
cpvs
66113000, 66131000

credit granting services

credit granting services

BO-VEST, Boligsamarbejdet på vestegnen | Published September 21, 2012  -  Deadline October 23, 2012
cpvs
66113000

credit granting services

Credit granting services

Hovedstadens almennyttige Boligselskab, afdeling Husumvold | Published February 13, 2013
Winner
Danske Bank team Almen, Strødamvej 46 2100 København Ø DENMARK Telephone: +45 45124370 Internet address: www.danskebank.dk
cpvs
66113000

Byggekredit stor kr. 87.164.400 til finansiering af gennemgribende renovering af afdelingen. Ved færdiggørelse af arbejderne afløses byggekreditten af realkreditfinansiering efter reglerne for alment byggeri.

credit granting services

BO-VEST, Boligsamarbejdet på vestegnen | Published November 20, 2012
Winner
Nordea Bank Danmark A/S & BRFkredit 0900 København DENMARK
cpvs
66113000

Byggelån og endelig finansiering af alment byggeri, AB 3702 - Syd (8201) & VA 68 - 4 Række (6803).

credit granting services

Fonden Lions Park Søllerød | Published September 14, 2012
Winner
Nordea Bank Danmark A/S DENMARK
cpvs
66113000

Fonden Lions Park Søllerød, står for at skulle opføre 70 plejeboliger med tilhørende servicearealer. Byggeriet skal opføres på et grundareal på 29 215 m2 beliggende Mariehøjvej, 2850 Nærum. Byggeriet indeholder 70 plejeboliger opført som etagebyggeri. I henhold til forventet godkendt skema A er den samlede godkendte anskaffelsessum for boligerne 168 277 450 DKK inkl. moms. Rudersdal Kommunes grundkapital er på 14 % af den støtteberettigede anskaffelsessum, svarende til 23 324 343 DKK. Til brug for mellemfinansieringen af byggeriet udbyder ordregiver byggelånet/byggekreditten i et EU udbud. Byggelånet omfatter således 144 903 107 DKK. Byggelånet skal stilles til ordregivers rådighed straks efter kontraktindgåelsen (forventes at finde sted den 20.6.2012). Byggeperioden forventes at strække sig over 27 måneder, med start den 1.7.2012, og forventes afsluttet den 1.10.2014. Samtidig skal tilbudsgiver afgive tilbud på den endelige finansiering på de 84 % af den samlede anlægsudgift, i form af et støttet realkreditlån på 139 946 058 DKK med mulighed for kommunal garanti i henhold til Lov om Almene boliger. Herudover skal der ydes et ustøttet lån på 1 592 500 DKK til energiforanstaltningerne. Udbetalingerne på byggelånet, følger byggeriets fremadskriden, der udarbejdes en rateplan.

credit granting services

FFV Spildevand A/S | Published September 7, 2012
Winner
Nordea Vestre Stationsvej 7 5100 Odense C DENMARK Telephone: +45 32696864 Internet address: www.nordea.dk
cpvs
66113000

Kategori 6b) Finansielle ydelser CPC 811, Bank og investeringsydelser. Den udbetalte ydelse omfatter långivning til FFV Spildevand A/S på modværdien af indtil 50 000 000,00 DKK. De nærmere forudsætninger for lånevilkår og proceduren for tilbudsgivning vil fremgå af det materiale, der sendes til de prækvalificerede tilbudsgivere.

credit granting services

Slagelse almennyttige Boligselskab, afdelingerne Solgården, Solgården II og Solgården Servicearealer | Published March 1, 2012
Winner
Nykredit Kalvebod Brygge 4 1780 København DENMARK Telephone: +45 44551800 Internet address: www.nykredit.dk
cpvs
66113000

Byggekreditter på henholdsvis 102 842 000 DKK, 18 732 350 DKK og 889 276 DKK til finansiering af byggeskadearbejder, tilgængelighed, nye boliger og servicearealer. Ved færdiggørelse af arbejderne afløses byggekreditterne af realkreditfinansiering efter reglerne for alment byggeri (3 byggesager med hver sin økonomi)i.

credit granting services

Lejerbo | Published April 12, 2012
Winner
Sydbank A/S Kgs. Nytorv 30 1050 København K. DENMARK
cpvs
66113000

Lejerbo, Køge Bugt Afd. 950-0, Ishøj Strand (herefter "Ordregiver"), står for at skulle opføre 62 almene boliger, samt et fælleshus ("herefter "Byggeriet"). Byggeriet påtænkes opført på et grundareal på 5 532 m² beliggende Industriskellet 22, 2632 Ishøj. Arealet erhverves fra en privat sælger. Byggeriet indeholder et fælleshus, samt 62 almene familieboliger opført som etagebyggeri. Boligerne er fordelt med 10 4-rums boliger, 32 3-rums boliger, og 20 2-rums boliger. Det gennemsnitlige lejlighedsareal vil være på 93,76 m². I henhold til godkendt skema B er den samlede, godkendte anskaffelsessum for boligerne (ekskl. fælleshus) 119 973 000,00 DKK ekskl. moms. Ishøj Kommunes grundkapital er 14 % af denne anskaffelsessum, svarende til 16 796 220,00 DKK. Hertil kommer den forventede udgift til etablering af fælleshus (forventet anlægsudgift er 1 500 000 DKK ekskl. moms). Til brug for mellemfinansieringen af Byggeriet har Ordregiver udbudt byggelånet/byggekreditten omfattende Byggeriet (herefter "Byggelånet") i et EU udbud. Byggelånet omfatter anskaffelsessummen i henhold til Skema B med fradrag af Ishøj Kommunes grundkapital, i alt 103 177 000,00 DKK Derudover skal Byggelånet omfatte den forventede udgift til fælleshuset (forventet anlægsudgift er 1 500 000 DKK ekskl. moms). I alt skal Byggelånet derfor omfatte en økonomisk ramme på op til 104 677 000 DKK. Byggelånet skal stilles til Ordregivers rådighed straks efter kontraktindgåelse (forventet den 14.2.2012). Byggeperioden forventes at være 14 kalendermåneder med start den 1.4.2012 og forventet afslutning den 1.6.2013. Ordregiver har indhentet separate tilbud på den endelige finansiering (realkreditlån) af Byggeriet. Vinderen af denne tilbudsindhentning, Nykredit Realkredit A/S, skal forestå den endelige finansiering af Byggeriet i form af et realkreditlån. Nærværende udbud omfatter således alene mellemfinansieringen i form af Byggelånet. Vindende tilbudsgiver skal i Byggelånets løbetid stå til rådighed for besvarelse af Ordregivers telefoniske og skriftlige henvendelser, ligesom vindende tilbudsgiver skal rådgive Ordregiver vedrørende Byggelånet i det omfang, der er behov herfor. Udbuddet indeholder følgende, alternative optioner: Option 1: Forlængelse af Byggelånets løbetid med op til 3 kalendermåneder fra den 1.6.2013. Option 2: Forlængelse af Byggelånets løbetid med op til 6 kalendermåneder fra den 1.6.2013.

credit granting services

Boligforeningen AAB, afd. 43 | Published February 17, 2012
cpvs
66113000

Opførelse af 73 familieboliger.

credit granting services

Boliggården, Afd. 24 | Published September 18, 2012
Winner
Realkredit Danmark A/S Strødamvej 46 2100 København Ø. DENMARK
cpvs
66113000, 66131000

Boliggården, Afdeling 24, (herefter "Bygherre") står for at skulle renovere facader og tag på 57 boligblokke (herefter "Renoveringsarbejderne"). Af hensyn til beboerne er Renoveringsarbejderne opdelt i fire etaper (herefter "Etaperne"), som forventes udført i perioden september 2012 til januar 2015. I henhold til godkendt Skema B er den samlede, godkendte anskaffelsessum for Renoveringsarbejderne 755 170 000,00 inkl. moms, heraf vedrører 573 505 000,00 DKK inkl. moms støttede arbejder og 181 665 000,00 DKK inkl. moms ustøttede arbejder. Til brug for mellemfinansiering og endelig finansiering af Renoveringsarbejderne har Bygherre udbudt denne kontrakt omhandlende: — Byggelån/byggekredit omfattende Renoveringsarbejderne (herefter "Byggelånet"), samt, — Realkreditlån omfattende Renoveringsarbejderne (herefter "Realkreditlånet"). Byggelånet omfatter en ramme på 755 170 000,00 DKK inkl. moms. Realkreditlånet skal modsvare Renoveringsarbejdernes anskaffelsessum, således som denne er fastlagt ved godkendt Skema B. Bygherre forventer i byggeperioden løbende at nedbringe Byggelånet. Det er derfor ikke Bygherres forventning, at den ramme, som skal stilles til rådighed af vindende tilbudsgiver (herefter "Långiver") vil blive fuldt udnyttet. Byggelånet stilles til Bygherres rådighed umiddelbart efter kontraktindgåelsen, idet Bygherre umiddelbart efter kontraktindgåelsen forventer at trække 40 000 000,00 DKK på Byggelånet til indfrielse af den midlertidige kredit, som Bygherre har måttet optage, indtil udbuddet har kunnet gennemføres. Långiver skal uden særskilt vederlag stille dansktalende personale til rådighed for Bygherres telefoniske og skriftlige henvendelser i tidsrummet 9-16 på alle arbejdsdage. Långiver skal have tilknyttet mindst en person med særlig kendskab til almene boliger og den særlige regulering, som gælder herfor. Denne person skal bistå Bygherre i det omfang der er behov herfor.

credit granting services

Boligforeningen ØsterBO | Published July 17, 2012
cpvs
66113000

Den udbudte ydelse omfatter byggelån samt realkreditlån til finansiering af opførelse af 111 familieboliger, 8 ældreboliger og 3 gæsteværelser.

Credit granting services

Vejle Kommune | Published June 14, 2014
cpvs
66113000, 66112000, 66111000

Bankydelser.

Credit granting services

Ballerup almennyttige Boligselskab, Afdeling Korngården | Published January 20, 2016
Winner
Danske Bank
cpvs
66113000

Byggekredit great kr.338714109 to finance the extensive renovation of the department's property. Upon completion of the workers replaced build credit of mortgage financing rules for public construction.

Credit granting services

Afviklingsformuen ved Finansiel Stabilitet | Published April 27, 2017  -  Deadline May 8, 2017
cpvs
66113000

The settlement assets of Financial Stability ("Settlement Funds") have decided to offer 2 contracts for committed loan facilities. Each contract has a loan facility of 250,000,000 DKK and is concluded for a period of 12 months with option for extension for another 12 months. There must be possible one-day notice and one month's notice. Draw on facilities will be interest rate at a floating rate (CITA for a three-month interest rate) with a supplement of the margin offered. Tenderers can bid on a contract or on both contracts.

It is noted that the Procurement Act does not apply to this tender, cf. in particular section 21, paragraph 6 of the Act. There is thus no question of an invitation to tender pursuant to the Procurement Act.

Contract on committed loan facility with a facility of 250,000,000 DKK. The contract is concluded for a period of 12 months with option for extension for another 12 months. There must be possible one-day notice and one month's notice. Pull on facilities will be subject to a floating rate rate (CITA for a 3-month interest rate) with an additional margin.

Contract of committed loan facility with a facility of 250,000,000 DKK. The contract is concluded for a period of 12 months with option for extension for another 12 months. There must be possible one-day notice and one month's notice. Draw on facilities will be interest rate at a floating rate (CITA for a 3-month interest rate) with an additional margin.

Credit granting services

Boligforeningen 3B | Published September 9, 2015
Winner
Jyske Bank
cpvs
66113000

The tender document includes building loans and mortgages to finance the master plan in dept. 1018 deer farm. The work carried out under the public procurement Directive 2004/18 F 31.3.2004.

Credit granting services

Boligforeningen Fjordblink, afdeling 42 | Published July 1, 2014
Winner
Sydbank A/SPeberlyk 4Aabenraa 6200
cpvs
66113000

Den udbudte finansieringsydelse består af: Byggelån: 188 109 000 DKK. Realkreditlån: 168 914 000 DKK (fuldt støttet).

Credit granting services

VandCenter Syd as | Published May 7, 2016
cpvs
66113000

Lending to the Water Center as the equivalent of up to 61 million DKK.

Credit granting services

VandCenter Syd as | Published February 13, 2016  -  Deadline March 11, 2016
cpvs
66113000

Category b) Financial services CPC 811, Banking and Investment Services. The paid service includes lending for Water Center South as the equivalent of up to 61 million DKK. The detailed conditions for the loan terms and procedure for tendering will appear on the material sent to the prequalified bidders. Water Center Syd as put out a municipal guarantee for the entire amount.

Credit granting services

KAB s.m.b.a | Published March 10, 2015  -  Deadline April 23, 2015
cpvs
66113000

The tender document includes building loans and mortgages to finance the master plan in Boligselskabet Freedom, Freedom department I. The work performed under Contract Directive 2004 / 18EF 31.3.2004.

Credit granting services

VandCenter Syd A/S | Published May 5, 2015
Winner
KommuneKredit
cpvs
66113000

Category 6b) Financial services CPC 811, banking and investment services.