Public tenders for credit-granting-services in Bulgaria

Find all Financial tenders in the world.
Finding business opportunities has never been easier.

Results for financial. Make a new search!

credit granting services

Община Пазарджик | Published August 8, 2012  -  Deadline September 27, 2012
cpvs
66113000

credit granting services

credit granting services

Община "Родопи" | Published November 24, 2012  -  Deadline December 5, 2012
cpvs
66113000

credit granting services

credit granting services

"В и К" АД - гр. Ловеч | Published November 23, 2012  -  Deadline November 15, 2012
cpvs
66113000

credit granting services

Credit granting services

"Напоителни системи" ЕАД | Published January 22, 2013  -  Deadline February 21, 2013
cpvs
66113000

Credit granting services

credit granting services

Община Казанлък | Published April 28, 2012  -  Deadline June 8, 2012
cpvs
66113000

credit granting services

Credit granting services

Община Казанлък | Published April 28, 2012  -  Deadline June 8, 2012
cpvs
66113000

Credit granting services

credit granting services

"ВиК" АД - гр. Ловеч | Published August 29, 2012  -  Deadline August 24, 2012
cpvs
66113000

credit granting services

credit granting services

"Общински пътнически транспорт" ЕООД | Published July 25, 2012  -  Deadline July 19, 2012
cpvs
66113000

credit granting services

credit granting services

"В и К" АД - гр. Ловеч | Published May 10, 2012  -  Deadline May 4, 2012
cpvs
66113000

credit granting services

Credit granting services

"В и К" АД - гр. Ловеч | Published May 10, 2012  -  Deadline May 4, 2012
cpvs
66113000

Credit granting services

Credit granting services

„ТЕЦ Варна“ ЕАД | Published June 5, 2013
cpvs
66113000

Credit granting services

Credit granting services

„ЧЕЗ Разпределение България" АД130277958 (131434768) | Published March 5, 2013
cpvs
66113000

:Заем за финансиране в ЧЕЗ Разпределение.

Credit granting services

„ТЕЦ Марица изток 2" ЕАД123531939 (123531939) | Published April 3, 2013  -  Deadline May 20, 2013
cpvs
66113000

:Избор на финансираща институция за предоставяне на кредитна линия за оборотни средства под формата на овърдрафт с кредитен лимит до 20 000 000.00 лв., без обезпечение.

Credit granting services

„Напоителни системи" ЕАД,831160078 | Published March 22, 2013
Winner
"Търговска банка Д" АД бул. "Цар Освободител" № 8 1000 София BULGARIA Telephone: +359 24641171
cpvs
66113000

С договора за кредит се предоставя на кредитополучателя кредит- тип овърдрафт до 12.4.2014 г., когато следва кредита да бъде издължен, за оборотни средства на кредитополучателя.

Credit granting services

„ТЕЦ Марица изток 2" ЕАД123531939 | Published December 21, 2012
Winner
„Корпоративна търговска банка" АД ул. „Граф Игнатиев“ № 10 1000 София BULGARIA Telephone: +359 29375609 Fax: +359 29375607
cpvs
66113000

:Избор на финансова институция за предоставяне на кредитна линия за оборотни средства под формата на овърдрафт с кредитен лимит до 15 000 000 лв., без обезпечение.

credit granting services

"V i K" AD - gr. Lovech | Published October 3, 2012  -  Deadline November 15, 2012
cpvs
66113000

:1. Предмет на поръчката - включва избор на финансова институция за отпускане на дългосрочен инвестиционен банков кредит в размер на 1 500 000 (един минион и петстотин хиляди) BGN за изграждане и реконструкция на обекти на територията на област Ловеч; 2. Начин на обезпечаване на кредита - съгласно документацията за участие; 3. Валута на кредита – лева; 4. Място на изпълнение на поръчката: гр. Ловеч; 5. Срок на изпълнение на обществената поръчка (усвояване и погасяване на кредита) – 120 месеца, считан от датата на сключване на договора за кредит; 6. Срок и начин на усвояване на кредита: 6.1. усвояване на части, съобразено със сроковете и дейностите по изпънение на обектите включени в инвестиционната програма до 24 месеца, считано от датата на сключване на договора. Всяка отделна част за усвояване на кредита се извършва въз основа на предварително писменно искане (Заявка); 6.2. Проектите от инвестиционната програма могат да се променят или допълват в зависимост от възникнали технически или експлоатационни проблени през периoда на усвояване на кредита. Окончателните стойности на отделните проекти ще бъдат известни след провеждане на процерурите по Закона за обществените поръчки; 6.3. Средствата по кредита (исканата част) се предоставят за усвояване по разплащателна сметка на „В и К”АД – гр. Ловеч. 6.4. „ВиК”АД – гр. Ловеч ще представи фактури издадени от контрагент (доставчик, строител и др.) и/или други разходооправдателни документи, предвидени от българското законодателство, удостоверяващи изразходване на средствата от кредита включително на случаите на касово ползване, които Възложителя следва да представи на Изпълнителя; 7. Срок и начин на погасяване на кредита: 7.1. Погасяване на главницата: 7.1.1. Гратисен период - 24 месеца (само за плащане по главница), който започва да тече от сключване на договора, а след изтичане на горецитирания срок на 96 равни месечни вноски; 7.1.2. „В и К” АД – гр. Ловеч да има право на предсрочно погасяване на кредита, (главницата) частично или напълно. При предсрочно погасяване се дължи лихва само за реалното време на ползване на кредита; 7.1.3. При предсрочно погасяване на суми по кредита „В и К” АД – гр. Ловеч не заплаща никакви такси, комисионна, неустойки или др; 7.2. Погасяване на лихвата: 7.2.1. месечни вноски, изчислени върху усвоените и непогасени средства по кредита през целия срок на действие на договора; 7.2.2. олихвяването на кредита (включително в срока за усвояване, гратисния период) се извършва ежемесечно на 30-то число; 7.3. Начисляване и заплащане на такса управление – начисляването и заплащането на такса управление се извършва по следния начин; 7.3.1. през гратисния период – начислява се и се плаща при усвояване на съответната сумата от отпуснатия кредит; 7.3.2. през останалия период, периода на погасяване на главницата – изчислява се месечно върху ползваната и непогасена част от главницата и се плаща в края на всяка година от сключването на договора; 7.4.При просрочване, от страна на „В и К”АД – гр. Ловеч, по плащане на главница по погасителния план, се начислява наказателна лихва за периода на просрочие, която е сборът от съставната годишна лихва за съответния период плюс надбавка, предложена от участника.

credit granting services

Obshtina Pravets | Published September 25, 2012
Winner
Сибанк ЕАД р-н Красно село, бул. Цар Борис III, номер 1 1612 София BULGARIA Telephone: +359 29029321
cpvs
66113000

Избор на финансова институция за предоставяне на целеви, дългосрочен инвестиционен банков кредит в размер на 800 000 /осемстотин хиляди/ BGN на община Правец.

credit granting services

"V i K" AD - gr. Lovech | Published September 27, 2012
cpvs
66113000

:"ВиК" АД, гр.Ловеч планира да проведе процедура за избор на финансова институция за предоставяне на дългосрочен инвестиционен банков кредит в размер на 1 500 000,00 BGN на "ВиК" АД, гр.Ловеч за изграждане и реконструкция на обекти на територията на област Ловеч".

credit granting services

"ViK" AD - gr. Lovech | Published July 4, 2012  -  Deadline August 24, 2012
cpvs
66113000

:Предмета на поръчката включва избор на финансова институция за отпускане на дългосрочен инвестиционен банков кредит в размер на 1 500 000 (един минион и петстотин хиляди) BGN за изграждане и реконструкция на обекти на територията на област Ловеч. Начин на обезпечаване на кредита: договорна ипотека върху недвижими имоти и особен залог върху притежавано от „ВиК“ АД, гр.Ловеч движимо имущество обстойно описано в документацията за участие; Валута на кредита – лева. Срок на изпълнение на обществената поръчка (усвояване и погасяване на кредита) – 120 месеца, считан от датата на сключване на договора за кредит, в т.ч.: Срок и начин на усвояване на кредита: — усвояване на части, съобразено със сроковете и дейностите по изпънение на обектите включени в инвестиционната програма до 24 месеца, считано от датата на сключване на договора. Всяка отделна част за усвояване на кредита се извършва въз основа на предварително писменно искане (Заявка), — средствата по кредита (исканата част) се предоставят за усвояване по разплащателна сметка на „В и К”АД – гр. Ловеч, — до 10 (десет) работни дни от отпускане на съответната част от кредита „ВиК”АД – гр. Ловеч ще представи фактури издадени от контрагент (доставчик, строител и др.) и/или други разходооправдателни документи, предвидени от българското законодателство, удостоверяващи целевото изразходване на средствата от кредита. Срок и начин на погасяване на кредита: Погасяване на главницата. — гратисен период - 24 месеца (само за плащане по главница), който започва да тече от сключване на договора, а след изтичане на горецитирания срок на 96 равни месечни вноски, — „В и К” АД – гр. Ловеч да има право на предсрочно погасяване на кредита, (главницата) частично или напълно, след представяне на 10-дневно писмено предизвестие, в което посочва размера на предсрочно погасяваната сума, — при предсрочно погасяване на суми по кредита, „В и К”АД – гр. Ловеч не заплаща никакви такси, комисионна, неустойки или др. за предсрочно погасяване и дължи лихва само за реалното време на ползване на кредита. Погасяване на лихвата: — месечни вноски, изчислени върху усвоените и непогасени средства по кредита през целия срок на действие на договора, — олихвяването на кредита (включително в срока за усвояване) се извършва ежемесечно на 30-то число, — при начисляване на лихвите, месецът се брои за 30 (тридесет) дни, а годината – за 360 (триста и шестдесет) дни. Заплащане на такса за обслужване на кредита – заплащането на таксата се извършва от Възложителя за всяка отделна усвоена част от кредита, при усвояването на съответната част. При просрочване, от страна на „В и К”АД – гр. Ловеч, на плащане главницата по погасителния план може да се начислява наказателна лихва за периода на просрочие, която е сборът от годишния лихвен процент предложен от участника в “Предлагана цена” от офертата плюс надбавка предложена от участника.

credit granting services

Obshtina Velingrad | Published July 6, 2012
Winner
"Райфайзенбанк (България)" ЕАД ул. "Гогол" № 18-20 1504 София BULGARIA Telephone: +359 291985101 Fax: +359 29433976
cpvs
66113000

Провеждането на настоящата обществена поръчка цели чрез открита процедура по ЗОП да се избере финансова институция, която да сключи договор с Община Велинград, по силата на който да предостави: — по позиция 1 - дългосрочен револвиращ банков кредит в размер на 4 370 458,00 (четири милиона триста и седемдесет хиляди четиристотин петдесет и осем лева) BGN, — по позиция 2 - краткосрочен револвиращ кредит в размер на 629 542,00 (шестстотин двадесет и девет хиляди петстотин четиридесет и два лева) BGN.