Call +44 800 9755 164

Public tenders for credit-granting-services

Find all Financial tenders in the world.
Finding business opportunities has never been easier.

Results for financial. Make a new search!
Financialcredit granting services

Credit granting services

Urząd Miejski w Korszach | Published December 23, 2016  -  Deadline February 3, 2017
Credit granting services

Credit granting services

Grad Zagreb | Published January 17, 2017  -  Deadline February 7, 2017
Credit granting services

Credit granting services

Odvodnja Rovinj – Rovigno d. o. o. | Published January 17, 2017  -  Deadline February 9, 2017
Credit granting services

Credit granting services

Regione del Veneto — Giunta Regionale | Published December 23, 2016
credit granting services

Credit granting services

Azienda U.L.S.S. n. 13 | Published January 17, 2017  -  Deadline March 3, 2017
credit granting services

Credit granting services

Politiezone HANO | Published December 24, 2016  -  Deadline February 9, 2017

The services to be provided involve the provision of a loan to finance part of the investment budget of the police.

Credit granting services

Tapa Vallavalitsus | Published January 7, 2017  -  Deadline February 20, 2017

Up to 2.3 million euro investment borrowing with a maturity of 180 months from 2017 to 2018 with a view to financing the planned investments (Slaughter in the town of reconstruction and repair of buildings), and, if necessary, to use the loan to finance the 2017-2018 project investments Bridge.

Credit granting services

Commune de Colfontaine | Published December 8, 2016  -  Deadline January 30, 2017

Marché financier 2017.

Credit granting services

Urząd Miejski w Korszach | Published December 14, 2016  -  Deadline January 26, 2017

The contract is to service debt restructuring Commune Korsze Employer to the amount of 18 361 700.29 PLN, carried out in accordance with Art. 518 § 1 point 3 of the Act of 23 April 1964 - Civil Code (Journal of Laws 2014, item. 121, as amended. D.).

Credit granting services

„Centrum Medyczne w Łańcucie” Sp. z o.o. | Published December 23, 2016  -  Deadline January 24, 2017

Pełna nazwa: Udzielenie kredytu długoterminwego w kwocie 10 000 000 PLN na refinansowanie poniesionych nakładów na rozbudowę i przebudowę Zakładu Pielęgnacyjno-Opiekuńczego i przebudowę i rozbudowę budynku oddziału zakaźnego szpitala Św. Michała Archanioła w Łańcucie dla „Centrum Medycznego w Łańcucie” Sp. z o.o.

Opis przedmiotu zamówienia:

Przedmiotem zamówienia jest udzielenie kredytu długoterminowego w kwocie 10 000 000 PLN do spłaty w 180 ratach płatnych na koniec każdego miesiąca.

Okres kredytowania – od 2017 roku do 2032 roku.

Spłatę kredytu przewiduje się w 180 miesięcznych ratach (spłata kapitału w 180 miesięcznych ratach zgodnie z harmonogramem spłaty kredytu stanowiącym załącznik nr 5 do SIWZ).

Przedmiotem zamówienia jest udzielenie kredytu długoterminowego w kwocie 10 000 000 PLN do spłaty w 180 ratach płatnych na koniec każdego miesiąca

Raty kapitałowe płatne będą nie później niż ostatniego dnia każdego miesiąca.

Kwota wykorzystanego kredytu będzie oprocentowana w stosunku rocznym według zmiennej stopy procentowej, która będzie równa wysokości stawki bazowej powiększonej o stałą marżę banku.

Zobowiązania Zamawiającego z tytułu odsetek od kredytu regulowane będą w miesięcznych okresach obrachunkowych jako suma zmiennej stawki bazowej WIBOR 3M, z ostatniego notowania w miesiącu poprzedzającym miesiąc, za który naliczane będą odsetki, powiększonej o stałą marżę Wykonawcy.

O wysokości stawki bazowej WIBOR 3 M stanowiącej podstawę obliczenia oprocentowania kredytu w danym miesiącu oraz o kwocie naliczonych odsetek za dany miesiąc, Zamawiający będzie powiadamiany pisemnie przez Wykonawcę w terminie do 20 dnia tego miesiąca.

W sytuacji zaprzestania publikowania wskaźnika WIBOR, stawka bazowa będzie ustalana o wskaźnik najbardziej podobny do WIBOR, ustalony przez strony w drodze aneksu.

Odsetki od wykorzystanego kredytu będą naliczane w miesięcznych okresach obrachunkowych, zgodnie z faktyczną liczbą dni miesiąca kalendarzowego i płatne będą nie później niż ostatniego dnia miesiąca za miesiąc, za który zostały naliczone:

a)pierwszy okres obrachunkowy liczony jest od dnia wypłaty kredytu i kończy się ostatniego dnia miesiąca kalendarzowego,

b)ostatni okres obrachunkowy kończy się w dniu poprzedzającym całkowitą spłatę kredytu.

Do obliczenia oprocentowania w „Ofercie” należy przyjąć stawkę WIBOR 3M, z dnia, 18.1.2017 r.

Prowizja naliczana będzie od uruchomionego kredytu i potrącona będzie z kredytu.

Maksymalna wysokość prowizji może wynieść 1 %.

Wykorzystanie pełnej kwoty kredytu nastąpi w 3 transzach,

1) pierwsza transza w kwocie 7 000 000 PLN niezwłocznie po podpisaniu umowy zgodnie z ocenianym terminem w kryterium „ termin uruchomienia kredytu” w dniach;

2) druga transza 1 500 000 PLN w dniu 28.2. 2017;

3) trzecia transza 1 500 000 PLN w dniu 31.3.2017

Do wyliczenia ceny ofertowej przyjmuje się, że uruchomienie kredytu nastąpi w dniu 30.01.2017r.

Harmonogram spłaty kredytu będzie stanowić integralną część umowy kredytowej. W poszczególnych latach kwota spłaty kredytu nie może przekroczyć kwoty zgodnej z harmonogramem.

Zamawiający zastrzega sobie prawo niewykorzystania całej kwoty kredytu (bez ponoszenia dodatkowych kosztów).

Zamawiający zastrzega sobie prawo wcześniejszej spłaty kredytu (bez ponoszenia dodatkowych kosztów np. prowizji za wcześniejszą spłatę).

Kredyt nie może być obciążony innymi opłatami niż wymienione w SIWZ.

Przewiduje się następującą formę zabezpieczenia – ustanowienie hipoteki na nieruchomości zabudowanej budynkami biurowo-magazynowymi położonej w Łańcucie przy ul. X pułku Strzelców Konnych na działkach nr ew. 2879/23 o pow. 3,6027 ha i działce nr ew. 2879/5 o pow. 0,4819 ha, weksel własny in blanco oraz cesja z kontraktu z NFZ w zakresie leczenia szpitalnego – zamkniętego. Ponadto zamawiający posiada uchwałę nr XLVI/303/2014 Rady Powiatu Łańcuckiego z dnia 30.10.2014 w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego.

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia znajduje w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.

Credit granting services

Autonoom Gemeentebedrijf Glabbeek | Published December 31, 2016  -  Deadline February 13, 2017

The AGB Glabbeek is a loan on behalf of 840 000 EUR to finance the renovation of a municipal warehouse to an events /.

Credit granting services

Województwo Małopolskie | Published January 6, 2017  -  Deadline January 23, 2017
The contract is to provide and support by the Contractor to the Employer's short-term working capital loan in the form of a revolving line of credit account, under the following conditions: 

a) the amount of the loan up to the amount of 100 000 000 PLN,

b) interest may be charged only from the actually used debt

c) for the financial year shall be 365 days,

d) security: blank promissory note,

e) a system of repayment of principal and interest:

- Repayment of principal and interest will be to 09.29.2017,

- Payment of interest will occur on a monthly basis,

f) interest rate: based on WIBOR 1M.

g) The Contracting Authority reserves the right to nieuruchomienia credit without incurring additional fees and commissions,

h) commission on the loan will be calculated and charged Employer provided loan disbursement and will be charged on the amount actually used by the Employer limit.

The contract is to provide and support by the Contractor to the Employer's short-term working capital loan in the form of a revolving line of credit account, under the following conditions:

a) the amount of the loan up to the amount of 100 000 000 PLN,

b) interest may be charged only from the actually used debt

c) for the financial year shall be 365 days,

d) security: blank promissory note,

e) a system of repayment of principal and interest:

- Repayment of principal and interest will be to 09.29.2017,

- Payment of interest will occur on a monthly basis,

f) interest rate: based on WIBOR 1M.

g) The Contracting Authority reserves the right to nieuruchomienia credit without incurring additional fees and commissions,

h) commission on the loan will be calculated and charged Employer provided loan disbursement and will be charged on the amount actually used by the Employer limit.

The terms of reference and detailed conditions of implementation of the contract stipulate the essential for the parties to the contract provisions contained in paragraph XVII tender documents.

Credit granting services

„Centrum Medyczne w Łańcucie” Sp. z o. o. | Published January 18, 2017  -  Deadline February 10, 2017

Full name: Award długoterminwego loan in the amount of 10 000 000 PLN to refinance expenditures for the expansion and reconstruction of the Department of Nursing and Care, and the reconstruction and expansion of the building department of infectious hospital St. Michael the Archangel in Lancut for "Medical Centre in Łańcut" Sp. z oo

Order description:

The contract is to provide long-term loan in the amount of PLN 10 000 000 to be paid in 180 installments payable at the end of each month.

Loan period - from 2017 till 2032 years.

Repayment of the loan is expected in 180 monthly installments (repayment of principal in 180 monthly installments according to the repayment schedule of the loan attached as Annex 5 to the ToR).

Credit granting services

Azienda U.L.S.S. n. 13 | Published December 16, 2016  -  Deadline January 27, 2017

Contraction of a mortgage loan does not decades - in addition to the grace period - the total amount of 5 million euros to finance the project of the new Emergency Department of Dolo PO.

Credit granting services

A.P.E.S ScpA | Published December 23, 2016  -  Deadline February 10, 2017

cash services and complementary services.

Credit granting services

Odvodnja Rovinj – Rovigno d. o. o. | Published December 30, 2016  -  Deadline February 9, 2017

Acquisition of long-term loans in kuna in the amount of 20 million HRK.

Purpose of the loan: financing naručiteljevog part in the EU project investment collection, drainage and wastewater treatment in the area of ​​agglomeration Rovinj (hereinafter: Project Rovinj) comprising:

I. Part A: work on the extension, rehabilitation and reconstruction of sewer systems and equipment for wastewater treatment, which essentially consists of:

- Action 1 - Services during the implementation of the Treaty "Construction of wastewater treatment agglomeration Rovinj", and

- Action 2 - Services during the implementation of the Treaty "Construction and reconstruction of the sewerage system of the agglomeration of Rovinj".

II. Component B: Services professional supervision of building wastewater collection and supervision of the design and construction of the wastewater treatment plant (of Activities 1 and Action 2);

III. Component C: Services technical and administrative support to the management of the EU project "Project collection, drainage and wastewater treatment in the area of ​​agglomeration Rovinj";

IV. Component D: Equipment for maintenance of the public sewerage system.

Credit granting services

Gmina Nowa Sól | Published January 3, 2017
The granting and maintenance of long-term bank loan.

Credit granting services

PZ AMOW | Published December 13, 2016  -  Deadline January 30, 2017

The services to be provided involve the provision of a loan to finance the government (CPV:

66113000). The task of providing loan is to be found in the overview of the loans,

annexed to these specifications. The contract includes one group of fields, namely:

Long-term Loans based on interest rates of 2 years and more.

lot I

Description Article maturity amount

Establishment of administrative buildings 330 / 722-51 25 1 EUR 500 000.

EUR 1 500 000.

Totality of the plot: 1 EUR 500 000.

Credit granting services

Javna ustanova Pula sport | Published December 23, 2016  -  Deadline January 30, 2017

Purchase of long-term loan for the project of the City swimming pool Pula, and to build a facility with 3 pools (pool 34x25 m, 25x10 pool my pool for babies), necessary equipment, landscaping facility with associated access road, the performance of other infrastructure, services of control and other sports infrastructure.

Credit granting services

Stadtgemeinde Schwechat | Published December 24, 2016  -  Deadline February 20, 2017

Loans to finance various projects in the year financial year 2017th