Call +44 800 9755 164

Public tenders for financial in Bulgaria

Find all Financial tenders in the world.
Finding business opportunities has never been easier.

Results for financial. Make a new search!
FinancialBulgaria

"Supply by purchase under the 24 / twenty four / monthly financial lease of a number of factory-new vehicle (car) for the needs of Municipality Elena"

Община Елена | Published January 13, 2017  -  Deadline January 18, 2017
Date and time of opening of tenders: Date: (dd / mm / yyyy) 01/19/2017, Time (hh: mm) 09:30; Place of Bid Opening: 5070 g. Helen Street. "Ilarion" № 24, building municipal administration - Elena, room 211.

"Publicity and visualization to implement the financial plan for budget line BG16RFOP001-8.001-0039" Technical assistance for the implementation of the investment program of the Municipality of Stara Zagora "on priority o

Община Стара Загора | Published December 22, 2016  -  Deadline January 26, 2017
The activities covered by the contract are: 1.Izrabotvane and the display in the Town Hall posters - min. Pp A3 (33h48 cm) print: One-sided full color (4 + 0 colors) design, fabrication and image. Posters to be placed in an aluminum frame with a protective transparent ploskost.2.Izrabotka and installation of permanent explanatory plaque size 0.50h0.70 meters, metal covered with foil against graffiti (design, workmanship, image), water-resistant, print-optional of the stretched-blah. Installation-by zanitvane.3.Izrabotvane banner / with cover and stand / with min. Dimensions of the advertising panel 80h200 centimeters. Min. 25% of the area to contain the mandatory proekta.4.Izrab-not information leaflets, A4, double-sided full color 4 +4 in CMYK scale, 130 g / m2 dvoynohromirana matt or gloss paper (folded in diverse ways (parallel and perpendicular folds), and non-standard cut of its own design project), design and prepress; CONTINUES in V I.3) complementary.

[ "An independent financial audit of projects financed by the European Union" OPRD 2014-2020 by lots: Lot 1: "An independent financial audit of the project" Improving the educational infrastructure through reconstruction / repair, renovation and implementation of energy efficiency measures in Schools and kindergartens in the town of Haskovo "Priority 1" Sustainable and integrated urban development "procedure BG16RFOP001-1.012. Lot 2: "Independent financial audit of the project" Improvement of the urban environment through the development of inter-and intra-neighborhood spaces and building accessible architectural environment in Haskovo "Priority 1" Sustainable and Integrated Urban Development "procedure BG16RFOP001- 1.012. Lot 3: "An independent financial audit of the project" Creating conditions for quality vocational education by improving the buildings and facilities of the PGDS "Tsar Ivan Asen II" in the town. Haskovo "priority 3" Regional educational infrastructure "procedure BG16RFOP001-3.002]

Община Хасково | Published January 12, 2017  -  Deadline January 19, 2017

Independent financial audit during the implementation of the activities and reporting of project costs BG16RFOP001-2.001-0144 "Increasing energy efficiency of public administrative buildings in the town of Karnobat" under the "Regions in growth" from 2014 to 2020, the Priority axis 2 "Support for energy efficiency support centers in outlying areas," procedure BG16RFOP001-2.001 "energy efficiency in outlying areas."

Община Карнобат | Published January 12, 2017  -  Deadline February 2, 2017
Документите, свързани с участието в обществената поръчка, се представят от участника, или от упълномощен от него представител - лично или чрез пощенска или друга куриерска услуга с препоръчана пратка с обратна разписка, на адреса, посочен от възложителя. Възложителят не носи отговорност за получаване на оферти в случай, че се използва друг начин за представяне. Всеки участник следва да осигури своевременното получаване на офертата от възложителя в посочения краен срок. Документите се представят в запечатана непрозрачна опаковка, върху която се посочват: 1.Наименованието на участника, включително участниците в обединението, когато е приложимо; 2.Адрес за кореспонденция, телефон по възможност - факс и електронен адрес; 3.Наименованието на поръчката; Не се приемат оферти, които са представени след изтичане на крайния срок за получаване или са в незапечатана опаковка или в опаковка с нарушена цялост. Когато към момента на изтичане на крайния срок за получаване на оферти пред мястото, определено за тяхното подаване, все още има чакащи лица, те се включват в списък, който се подписва от представител на възложителя и от присъстващите лица. Офертите на лицата от списъка се завеждат в регистъра. Не се допуска приемане на оферти от лица, които не са включени в списъка. Получените оферти се предават на председателя на комисията, за което се съставя протокол. Протоколът се подписва от предаващото лице и от председателя на комисията. До изтичане на срока за подаване на оферти, всеки участник може да промени, да допълни или оттегли офертата си. Оттеглянето на офертата прекратява по-нататъшното участие в обществената поръчка. Допълнението и промяната на офертата трябва да отговарят на изискванията и условията за представяне на първоначалната оферта, като върху плика бъде отбелязан и текст ,,Допълнение/Промяна на оферта". Дата и час на отваряне на офертите: 03.02.2017 г. от 11:00 часа. Място на отваряне на офертите е: административната сграда на община Карнобат, находяща се на бул. ,,България" № 12, ет. 2, Конферентна зала. Получените оферти се отварят на публично заседание, на което могат да присъстват участниците или техни упълномощени представители, както и представители на средствата за масово осведомяване.

"Making a commitment to agreed-upon procedures to verify compliance activities and reporting of costs (audit) project" Improving the energy efficiency of 3 residential buildings in the city. Popkiöj "a procedure for granting financial assistance № BG16RFOP001-2.001" energy efficiency in peripheral areas ", financed by the operational Programme" regions growth in 2014-2020 "

Община Попово | Published January 16, 2017  -  Deadline January 23, 2017

"Making a commitment to agreed-upon procedures to verify compliance activities and reporting of costs (audit) project" Improving the energy efficiency of 11 the number of residential buildings in the city. Popkiöj "a procedure for granting financial assistance № BG16RFOP001-2.001" energy efficiency in peripheral areas ", financed by the operational Programme" regions growth in 2014-2020. "

Община Попово | Published January 16, 2017  -  Deadline January 23, 2017

Independent financial audit during the implementation of the activities and reporting of project costs BG16RFOP001-2.001-0141 "Improving the energy efficiency of public buildings by municipal educational infrastructure in the town of Karnobat" under the "Regions for Growth" 2014-2020 d ., Priority 2 "Support for energy efficiency support centers in outlying areas," procedure BG16RFOP001-2.001 "energy efficiency in outlying areas."

Община Карнобат | Published January 12, 2017  -  Deadline January 30, 2017
Документите, свързани с участието в обществената поръчка, се представят от участника, или от упълномощен от него представител - лично или чрез пощенска или друга куриерска услуга с препоръчана пратка с обратна разписка, на адреса, посочен от възложителя. Възложителят не носи отговорност за получаване на оферти в случай, че се използва друг начин за представяне. Всеки участник следва да осигури своевременното получаване на офертата от възложителя в посочения краен срок. Документите се представят в запечатана непрозрачна опаковка, върху която се посочват: 1.Наименованието на участника, включително участниците в обединението, когато е приложимо; 2.Адрес за кореспонденция, телефон по възможност - факс и електронен адрес; 3.Наименованието на поръчката; Не се приемат оферти, които са представени след изтичане на крайния срок за получаване или са в незапечатана опаковка или в опаковка с нарушена цялост. Когато към момента на изтичане на крайния срок за получаване на оферти пред мястото, определено за тяхното подаване, все още има чакащи лица, те се включват в списък, който се подписва от представител на възложителя и от присъстващите лица. Офертите на лицата от списъка се завеждат в регистъра. Не се допуска приемане на оферти от лица, които не са включени в списъка. Получените оферти се предават на председателя на комисията, за което се съставя протокол. Протоколът се подписва от предаващото лице и от председателя на комисията. До изтичане на срока за подаване на оферти, всеки участник може да промени, да допълни или оттегли офертата си. Оттеглянето на офертата прекратява по-нататъшното участие в обществената поръчка. Допълнението и промяната на офертата трябва да отговарят на изискванията и условията за представяне на първоначалната оферта, като върху плика бъде отбелязан и текст ,,Допълнение/Промяна на оферта". Дата и час на отваряне на офертите: 31.01.2017 г. от 11:00 часа. Място на отваряне на офертите е: административната сграда на община Карнобат, находяща се на бул. ,,България" № 12, ет. 2, Конферентна зала. Получените оферти се отварят на публично заседание, на което могат да присъстват участниците или техни упълномощени представители, както и представители на средствата за масово осведомяване.

"Making a commitment to agreed-upon procedures to verify compliance activities and reporting of costs (audit) project" Renovation of public infrastructure by increasing the energy efficiency of public buildings, providing administrative and cultural services for the sustainable development of the town. Popkiöj " a procedure for granting financial assistance № BG16RFOP001-2.001 "Energy efficiency in peripheral areas", financed by the operational program "Regions in growth from 2014 to 2020"

Община Попово | Published January 12, 2017  -  Deadline January 16, 2017
Date and time of opening of tenders - 17/01/2017, the 11:00 am. In the building of Municipality Popovo, et. 1, hall of TSAUI

Subject: Design, supervision and implementation of "Change of use and conversion of cinema in the training center" for the implementation of activities under the project "Improving the structures and methods of cooperation for effective implementation of the Schengen acquis" under contract with Reg. № 812108-37 / 23.10.2014g., program BG 13 "Interaction within Schengen and combating cross-border and organized crime, including trafficking and itinerant gangs "(Programme Area 30) of the Norwegian Financial Mechanism 2009-2014 subject of the order includes design, supervision and execution of supply and installation of specific equipment.

Министерство на вътрешните работи /МВР/ | Published January 4, 2017  -  Deadline January 19, 2017
Statements related to the contract are the following address: http://www.targove.mvr.bg/DMTOSO/Gl.8_ZOP/proektirane_avtorski_nadzor_preustroistvo_kinosalon_obuchenie.htm
Jan 11
Jan 18

"Supply of medical equipment for passive movement of upper and lower limb - 3." With regard to the realization of the project "Creation of a center for the application of high-tech rehabilitation methods to improve the quality of life in children with cerebral palsy," co-financed by Norwegian financial mechanism 2009-2014, and the financial mechanism of the European economic Area through the 2009-2014 Programme BG 07 "Initiatives for public health," according to signed contracts for grants with the Ministry of health № RD-13-145 14 September 2015 and Addendum № RD-13-156 / 16.12.2016, three of premises SBRDTSP "St. Sofia "Ltd. are separated as an independent center equipped with high-tech equipment for the rehabilitation of upper and lower extremities to improve the quality of life of children with cerebral palsy. Medical equipment covered by this contract will help improve rehabilitation methodology for passive movement of upper and lower limb before the inclusion of high-tech rehabilitation for upper and lower extremities. The activities included in the scope of this contract include: delivery, installation, commissioning and warranty service of medical equipment - 3 (three) apparatus movement of the upper and lower extremities as follows: 1. A device for continuous passive motion of the ankle joint 2. a device for continuous passive motion of the knee 3. a device for continuous passive motion of the wrist, wrist and fingers medical equipment covered by this order shall be new, unused and meet the requirements of the Contracting Authority referred in technical specification. The delivery time can not be longer than 30 days of signing the contract. The warranty period offered equipment should be not less than 24 months.

Специализирана болница за рехабилитация на деца с церебрална парализа /СБРДЦП/ "Света София" ООД /Старо наименование - Специализирана болница за продължително лечение и рехабилитация на деца с церебрална парализа /СБПЛРДЦП/ "Света София" ООД - /Старо наименование - Специализирана болница за долекуване, продължително лечение и рехабилитация на деца с церебрална парализа /СБДПЛРДЦП/ "Света София" ООД | Published January 11, 2017  -  Deadline January 18, 2017
The sponsor shall provide full public access electronically to the notice, the technical specifications and guidelines for participation, publish them on the buyer profile in independent e-file this order at: http://profilnakupuvacha.com/1805,11608
Jan 11
Jan 16

Collection of offers by ad to contract for daily supply of snacks to students' needs the I to IV grade in 119 University "Mihail Arnaudov" in the town. Sofia. The contract has a period of performance is to 23.12.2017g. The volume of supply of snacks to students the I to IV grade will be based on the needs of the Employer during the period of the contract. The total estimated value of potential orders for snacks during the execution of the contract is 44 070.00 lev without VAT or 52 884.00 lev VAT and includes the feeding of approximately 678 students. The contracting authority reserves the right to request the Contractor reducing the quantity of supply according to the number of students. The means ensuring the delivery of snacks are determined by Decree № 308 of December 20, 2010 the Council of Ministers for providing and allocating funds to support nutrition of children from preparatory groups in kindergartens and schools and students from I to IV class and determine for each financial year, the school allocates funds from its budget to fund the delivery of snacks. When changing the amount provided by the CM for the financial year, the Contracting Authority reserves the right to change the price of this contract, changing the value of each breakfast percentage of the proposed price by the contractor and the end permitted by decree at the time of submission of the offer. In case of termination of receiving subsidies in accordance with Decree № 308 of December 20, 2010 the Council of Ministers, the contract is terminated through no fault of the Employer or Contractor reasons. The amounts mentioned in the technical specifications are estimates and do not bind the Contracting Authority an obligation to implement in full. The implementation will be carried out at levels specified in specific applications. The apartment can be the need to supply a greater amount of food or do not deliver the amount of that. The final price at which payment is made will be determined on the basis of prices in the offer, which is an integral part of the contract, and the quantities actually delivered. All information about a public contract, incl. and requirements for participants are published on the buyer profile of the contracting authority.

119 Средно общообразователно училище /СОУ/ "Академик Михаил Арнаудов" гр. София | Published January 11, 2017  -  Deadline January 16, 2017
The original deadline for the submission of tenders are not received at least 3 pieces proposals because you need the extension for the submission of tenders with a minimum of three days. The meeting of the Commission for opening and assessment of the submitted bids will be held on 17.01.2017g. 10:00 am. in the building of 119 University.

Modernisation and Extension of the SCADA/EMS Systems and Data Environment at the National Dispatch Centre

 | Published January 20, 2016  -  Deadline January 20, 2017

Modernisation and Extension of the SCADA/EMS Systems and Data Environment at the National Dispatch Centre (NDC) of ESO EAD

 

This General Procurement Notice is an update of the General Procurement Notice published on EBRD web site on 31 March 2014 and updated on 04 June 2015.

 

Elektroenergien Sistemen Operator EAD – ESO EAD (the “Employer”) intends using the proceeds of the grant funds provided by the “Kozloduy International Decommissioning Support Fund” (the “KIDSF”), administered by the European Bank for Reconstruction and Development (the “Bank”) and its own financial sources towards the cost of the Project for “Modernisation and Extension of the SCADA/EMS Systems and Data Environment at the National Dispatch Centre (NDC) of ESO EAD” (“the Project”).

 

The scope to the Project includes the following contracts:

 1. Installation and commissioning of a supervisory control and data acquisition system (SCADA) at four remote switching rooms for substation control (estimated contract value up to € 1,200,000);
 2. Implementation of a disaster recovery data centre for NDC (estimated contract value up to € 1,200,000);
 3. Implementation of an information Transparency platform for the System Operator (estimated contract value up to € 1,200,000);

The overall budget of the Project is EUR 8.2 million. 50% will be financed by KIDSF and 50% by ESO EAD.

The procurement is expected to begin in the first quarter of 2016.

The contracts implementation period, is expected to be between 12 and 24 calendar months, followed by a Defects Notification Period.

Contracts to be financed with the proceeds of KIDSF Grant will be subject to the Bank's Procurement Policies and Rules and will be open to firms from any country. The proceeds of the KIDSF Grant will not be used for the purpose of any payment to persons or entities, of for any import of goods, if such payment or import is prohibited by a decision of the United Nations Security Council taken under Chapter VII of the Charter of the United Nations or under a law of official regulation of the Purchaser's country.

Interested parties should contact:

Mr. July Lambriev

Elektroenergien Sistemen Operator EAD

Address: 105 Gotse Delchev Blvd.

               1404 Sofia, Bulgaria

E-mail: j.lambriev@eso.bg

             pmu@eso.bg

Fax: + 359 2 96 26 129

Construction of a new 400 kV power line in Bulgaria

 | Published January 20, 2016  -  Deadline January 20, 2017

Construction of a new 400 kV power line in Bulgaria

 

This General Procurement Notice is an update of the General Procurement Notice published on EBRD web site on 13 October 2014 and updated on 15 October 2015.

 

Elektoenergien Sistemen Operator EAD (the “Employer”) intends to use the proceeds of the grant funds provided by the Kozloduy International Decommissioning Support Fund (“KIDSF”), administered by the European Bank for Reconstruction and Development (the “Bank”), and its own financial resources to cover the costs of the implementation of the project: “Construction of a new 400 kV power line from TPP Maritsa Iztok 2 (substation Maritsa Iztok) to substation Plovdiv” (“the Project”).

 

The Project will require procurement of goods, works and services as follows:

 1. Consultancy services for the Project Management Unit (PMU) at ESO EAD – a PMU Consultant to support the PMU in project management, procurement and technical matters, including preparation of tender documents and/or terms of reference, requests for proposals, participation in tendering and contracting procedures, monitoring and reporting, management of Project implementation;
 2. Consultancy services for construction supervision;
 3. Construction of a new 400 kV power line from substation Plovdiv to substation Maritsa Iztok.

 

The overall budget of the Project is EUR 21.60 million, 70 % of which will be financed by KIDSF and 30 % by ESO EAD. Additional EUR 150,000 will be provided for consultancy services, 100 % financed by KIDSF.

 

Procurement is expected to begin in the first quarter of 2016. The contract implementation period for the PMU Consultant will be 36 calendar months, for the construction supervisor – 24 calendar months, and for the construction – 20 calendar months.

 

Contracts to be financed with the proceeds of KIDSF Grant will be subject to the Bank's Procurement Policies and Rules and will be open to firms from any country. The proceeds of the KIDSF Grant will not be used for the purpose of any payment to persons or entities, of for any import of goods, if such payment or import is prohibited by a decision of the United Nations Security Council taken under Chapter VII of the Charter of the United Nations or under a law of official regulation of the Purchaser's country.

 

Interested parties should contact:

 

Mr. July Lambriev

Elektroenergien Sistemen Operator EAD

Address: 105 Gotse Delchev Blvd.

1404 Sofia, Bulgaria

E-mail:    j.lambriev@eso.bg

pmu@eso.bg

Fax:        + 359 2 96 26 129

Jan 9
Jan 17

"Choosing a contractor for verification in the form of commitment to agreed procedures (financial audit) for three projects of the Municipality of Razlog under Axis 2 of the Operational Programme" Regions in growth "from 2014 to 2020 in three lots" Lot №1: Increase energy efficiency of residential buildings in Razlog - first group (SS "before" - str. "Opalchenska" 2 SS "Block Gotse Delchev" - str. "Gotse Delchev" 1 SS "Golak" - ul. "Hristo Botev "10 CC" Old Pharmacy "- ul." Hristo Botev "9); Lot №2: Increasing energy efficiency of residential buildings in the city. Razlog - second group" (SS "multifamily buildings Yasuo 13" - ul. " Georgi Benkovski "1 SS" Multifamily building Hope "- ul." Sheinovo "4 SS" Town of Razlog, Razlog municipality, street Shejnovo, ent. A and B "- ul." Sheinovo "6 SS" Block Ilinden "- str. "Ilinden" 10 SS "15 Yataka" - ul. "Tsar Ivan Asen" II, bldg. 1); Lot №3: Increasing Energy Efficiency of Residential Buildings in the city. Razlog - third group "(SS" Pink Block "- ul." Springs "99 SS" Block Alexander Stamboliiski "- str." Alexander Stamboliiski "86 SS "Military unit" - ul. "Tsar Ivan Asen II bldg. 2" SS "Mehomia" - ul. "Butler Nikola Angelov bldg. 1" SS "Hope block 4" - str. "Butler Nikola Angelov bl. 4" ).

Община Разлог | Published January 9, 2017  -  Deadline January 17, 2017
The opening of tenders is public and will be held on 18.01.2017, at 11:00 in the Conference Hall (room 111) of the Municipality of Razlog, such as the right to attend are participants in the procedure or their authorized representatives. When changing the date, place or time for opening tenders will be published a notice in the "buyer profile" of the Contracting Authority referred to in Section I.1), and submit bids will be notified. This announcement and documentation are published on the official website of the Contracting Authority in the "buyer profile" as referred to in section I.1).

Health training services

Министерство на здравеопазването | Published December 21, 2016  -  Deadline January 20, 2017

"Conducting training in fetal morphology" performed by the PDP № 4 "Improved quality of prenatal diagnosis and neonatal care," financed by the program BG07 "Initiatives for Public Health", implemented with financial support from the Financial Mechanism of the European Economic Area ( FM EEA) and Norwegian financial mechanism (NFM) 2009-2014. " The scope of the contract includes the following activities:

1.1. Training for those selected to be trained in the field of fetal morphology in pre-designed program that includes:

- At least 2 hours of theory per day for 5 days;

- At least 3 hours of training per day for 5 days.

1.2. Organization of training activities - presentation of the timetable, which reflect the deadlines for conducting theoretical and practical training.

1.3. Prepare a summary report on the work done in training, organization and realization of practical exercises.

"Conducting training in fetal morphology" in fulfillment of predefined project № 4 "Improved quality of prenatal diagnosis and neonatal care" funded Programme BG 07 "Initiatives for Public Health", implemented with financial support from the Financial Mechanism of the European economic Area (EEA FM) and the Norwegian financial mechanism (NFM) 2009-2014 "

"Choosing a contractor for the complete engineering of the building project BG16RFOP001-2.00-0088 Implementation of measures for energy renovation of the municipal administration building in the town of Mezdra

Община Мездра | Published December 19, 2016  -  Deadline February 3, 2017
Subject of the contract includes design, construction and supervision for the implementation of measures for energy renovation of the municipal administration building in the town of Mezdra contract for granting financial assistance BG16RFOP001-2.00-0088-C01

Works on projects with approved projects under the procedure for award of grants BG16RFOP001-1.036 "Implementation of integrated plans for urban regeneration and development from 2014 to 2020 - Svishtov OPRD in Dil-

Община Свищов | Published December 23, 2016  -  Deadline February 6, 2017
"Construction works on projects with approved projects under the procedure for granting financial assistance BG16RFOP001-1.036" Implementation of integrated plans for urban regeneration and development from 2014 to 2020 - Svishtov "OPRD in lots.

Rehabilitation of Belmeken – Sestrimo – Chaira Hydro Complex and Rehabilitation of Vacha-1 Hpp 110kv Switchyard and Hpp Systems of Integrated Control

 | Published January 15, 2016  -  Deadline January 16, 2017

This General Procurement Notice is an update and extension of the General Procurement Notice published on EBRD web site on 29 May 2015 (7911-GPN-17149).

NATSIONALNA ELEKTRICHESKA KOMPANIA EAD ("NEK EAD" or the "Employer") intends using the proceeds of the grant funds provided by the Kozloduy International Decommissioning Support Fund (the "KIDSF"), administered by the European Bank for Reconstruction and Development ("EBRD" or the "Bank") under Grant Agreement No 049A and its own financial sources towards the cost of the Project for Rehabilitation of Belmeken - Sestrimo - Chaira Hydro Complex and Rehabilitation of Vacha-1 Hydro Power Plant (HPP) 110 kV switchyard and other HPP systems of integrated control.

The overall budget of the Project is EUR 37 million. 70% will be financed by KIDSF and 30% by NEK EAD.

The Project will require procurement of activities such as design, manufacture, delivery, installation, supervision, setting, testing and commissioning of different equipment and systems for the following Hydro Power Plants, as described below:

 • Chaira Pumped Storage Hydro Power Plant:

Plant control and monitoring system, relay protections, unit excitation system, vibration monitoring and analyses system of the units, generator/motor 19 kV switchgears and nodal 19 kV switchgears for control and protection of the units, service water feeding pumps, electric energy metering systems, ventilation systems, common auxiliary equipment and materials.

 • Belmeken Pumped Storage Hydro Power Plant:

Local automation equipment and oil pressure systems for control of spherical valves and bypass valves, new local automation equipment and oil pressure systems for control of mechanical brakes, new nozzles, needles and hydraulic cylinders of the deflectors, new local automation equipment and oil pressure system for control of the gear-type couplings, new speed governors and work stations and upgrade of the control systems.

 • Sestrimo Hydro Power Plant:

Nozzles, needles and hydraulic cylinders for the deflectors, new hydraulic cylinders for driving of the spherical valves and their auxiliary valves, new local automation equipment and oil pressure systems for control of the spherical valves, their valves and mechanical brakes, vibration monitoring and analysis system, new speed governors and work stations and upgrade of the control systems.

 • Momina Klisura Hydro Power Plant:

Spherical valve, new local automation equipment and oil pressure systems for control of the spherical valves, new turbine for Unit 2, new speed governors and work stations and upgrade of the control systems.

 • Vacha-1 Hydro Power Plant:

New 110 kV high voltage equipment: disconnectors, circuit breakers, surge arresters, power lines protections for Vacha -1 HPP switchyard; telecommunication equipment, electric metering equipment; control system, excitation systems, turbine governors, relay protections, turbines equipment for Vacha-1 HPP Units 1-2.
 

Procurement is expected to begin in the second quarter of 2016.

Contracts to be financed with the proceeds of the KIDSF will be subject to the Bank's Procurement Policies and Rules and will be open to firms from any country.

The proceeds of the Grant shall not be used for the purpose of any payment to persons or entities, or for any import of goods, if such payment or import is prohibited by a decision of the United Nations Security Council taken under Chapter VII of the Charter of the United Nations or under a law or official regulation of the purchaser's country.


Interested parties should contact:

Rady Stoyanov
Project Management Department
NATSIONALNA ELEKTRICHESKA KOMPANIA EAD
5, Veslets str.
1040 Sofia
BULGARIA
Fax: +359 2 980 32 98
E-mail: nekga049@nek.bg

 

Servicing columns of light fuels, leveling and fiscal systems operating in the warehouses of Mini Maritsa Iztok "EAD

Мини "Марица Изток" ЕАД - Раднево | Published January 12, 2017  -  Deadline January 18, 2017
Information about the ad can be found on the buyer profile of "Mini Maritsa Iztok" EAD.

"Conducting training in the field of fetal morphology" performed by PDP№4 "Improved quality of prenatal diagnosis and neonatal care" funded by P BG07

Министерство на здравеопазването | Published December 19, 2016  -  Deadline January 23, 2017
"Conducting training in fetal morphology" performed by the PDP №4 "Improved quality of prenatal diagnosis and neonatal care," financed by the program BG07 "Initiatives for Public Health", implemented with financial support from the Financial Mechanism of the European Economic Area ( FM EEA) and Norwegian financial mechanism (NFM) 2009-2014. " The scope of the contract includes the following activities: 1.1. Training for those selected to be trained in the field of fetal morphology in pre-designed program that includes: - a minimum of 2 hours of theory per day for five days; - At least 3 hours of training per day for 5 days; 1.2. Organization of training activities: - Presentation of the timetable, which reflect the deadlines for conducting theoretical and practical training. 1.3.Izgotvyane a summary report on the work done in training, organization and realization of practical exercises.