Public tenders for banking in Luxembourg

Find all Financial tenders in the world.
Finding business opportunities has never been easier.

Results for financial. Make a new search!

EIB - Banking and financial skills trainings

Den Europæiske Investeringsbank | Published May 16, 2015  -  Deadline June 24, 2015
cpvs

EIB - Banking and financial skills trainings

banking services for the European Parliament

European Parliament, Directorate-General for Finance | Published January 20, 2012
Winner
Banque et Caisse d'épargne de l'État 16, rue Sainte Zithe 2954 Luxembourg LUXEMBOURG
cpvs
66110000

This procurement procedure is for the conclusion of contracts with 3 banking establishments whose head office is located in 1 of the countries belonging to the European Union, for carrying out payments for the benefit of third parties, collecting revenue and providing various related banking services.

Banking services for the European Parliament.

European Parliament, Directorate-General for Finance | Published January 20, 2012
Winner
Banque et Caisse d'épargne de l'État
cpvs
66110000

This procurement procedure is for the conclusion of contracts with 3 banking establishments whose head office is located in 1 of the countries belonging to the European Union, for carrying out payments for the benefit of third parties, collecting revenue and providing various related banking services.

Provision of external expertise in the field of banking resolution

Den Europæiske Revisionsret | Published March 10, 2017  -  Deadline May 2, 2017
cpvs
79410000, 79212000, 79419000

O objeto do contrato-quadro consiste em estabelecer os termos que regem os contratos específicos que poderão ser adjudicados durante o seu período de validade. Os contratos específicos podem especificar em pormenor os termos do contrato-quadro ou modificá-los de forma insubstancial.

Syftet med denna anbudsinfordran är att sluta ett konkurrenskraftigt multipelt ramavtal (hädanefter kallad ”ramavtalet” [framework contract – FWC]) med 5 uppdragstagare för följande tjänster:

I. Att bistå och ge expertråd till rätten inom ramen för dess uppgift att genomföra en årlig effektivitetsrevision avseende resolutioner av banker som förvaltas av Gemensamma resolutionsnämnden (”nämnden”) inom ramen för regelverket för bankunionen, inbegripet bistånd med rättens granskning om huruvida Europeiska kommissionens bedömning av stöd från den gemensamma resolutionsfonden (”fonden”) varit effektiv och noggrann.

II. Att bistå rätten i en särskild effektivitetsrevision avseende den gemensamma resolutionsmekanismen (single resolution mechanism – SRM).

Syftet med denna anbudsinfordran är att sluta ett konkurrenskraftigt multipelt ramavtal (hädanefter kallad ”ramavtalet”) med 5 uppdragstagare för följande tjänster:

I. Att bistå och ge expertråd till rätten inom ramen för dess uppgift att genomföra en årlig effektivitetsrevision avseende resolutioner av banker som förvaltas av Gemensamma resolutionsnämnden (”nämnden”) inom ramen för regelverket för bankunionen, inbegripet bistånd med rättens granskning om huruvida Europeiska kommissionens bedömning av stöd från den gemensamma resolutionsfonden (”fonden”) varit effektiv och noggrann. I detta sammanhang kan uppdragstagaren komma att ombes tillhandahålla följande rådgivningstjänster i samband med resolutioner av banker som förvaltas av nämnden i deltagande medlemsstater:

— Bedömning av överensstämmelse med villkoren och målen avseende resolution.

— Bedömning om huruvida en bank kan avvecklas under normala insolvensförfaranden.

— Bedömning av bankers juridiska och operativa struktur, kritiska funktioner och centrala affärsområden samt hur de kan separeras.

— Bedömning av bankers kort- och långsiktiga lönsamhet, resultat och hållbarhet.

— Bedömning av ekonomiska och finansiella värderingar av bankers tillgångar och skulder samt positioner utanför balansräkningen.

— Bedömning av bankers kapital- och finansieringsstrukturer.

— Utvärdering av de risker som banker exponeras för.

— Granskning av nämndens bedömning av möjlighet till resolution, inbegripet hinder för möjlighet till resolution.

— Bedömning av minimikraven för egna medel och kvalificerade skulder.

— Bedömning av resolutionsplaner, resolutionssystem, verktyg och åtgärder.

— Bedömning av valet av resolutionsverktyg i samband med minimeringen av användningen av fonden.

— Bedömning av villkor för omvandling eller överföring av kapitalinstrument i en resolutionssituation (t.ex. utbyte av skulder mot aktier, nedskrivning av skulder, ”bail-in” av borgenärer).

— Granskning av förenlighet, noggrannhet och effektivitet avseende Europeiska kommissionens bedömningar om fondstöd.

— Bedömning av principen om ”inte sämre villkor för borgenär” (ingen borgenär bör få sämre villkor vid resolution än vid normala insolvensförfaranden).

— Bedömning av nämndens resolutionsåtgärders överensstämmelse med det enhetliga regelverket.

II. Att bistå rätten med specifika frågor som uppstår i samband med en särskild effektivitetsrevision avseende den gemensamma resolutionsmekanismen.

Ovanstående förteckning över uppgifter är inte uttömmande. Det kan vara nödvändigt att ta upp andra frågor, antingen på expertrådgivarnas initiativ (med rättens godkännande) eller på rättens begäran. På samma sätt, beroende på omständigheterna, kan vissa uppgifter komma att inte vara nödvändiga.

Eftersom de exakta kontraktsvillkoren, kvantiteterna och leveranstiderna inte kan anges i förväg avser rätten att sluta ett konkurrenskraftigt multipelt ramavtal genom vilket de grundläggande villkoren för en rad specifika kontrakt (i form av köpordrar, även kallade specifika kontrakt) som ska utfärdas under dess löptid kommer att fastställas. Ramavtalet kommer inte att ge upphov till någon direkt skyldighet för rätten, utan det är endast dess genomförande genom specifika kontrakt som kommer att vara bindande för rätten.

Ramavtalet kommer att slutas i form av separata men identiska kontrakt med 5 ekonomiska aktörer, i den mån ett tillräckligt antal ekonomiska aktörer kan uppfylla uteslutnings- och uttagningskriterierna samt lämna godtagbara anbud som uppfyller tilldelningskriterierna.

Syftet med ramavtalet är att fastställa villkoren för de specifika kontrakt som kan komma att tilldelas under perioden för dess giltighet. I de specifika kontrakten kan villkoren i ramavtalet fastställas ytterligare eller ändras i icke väsentlig mån.

Cílem této výzvy k podání nabídek je uzavřít vícestrannou rámcovou smlouvu s hospodářskou soutěží (dále jen „rámcová smlouva") s 5 zhotoviteli, jejímž předmětem budou následující služby:

I. podpora a poskytování odborného poradenství Dvoru v souvislosti s jeho pověřením provádět výroční audit fungování řešení krizí bank řízených Výborem pro jednotné řešení krizí („výbor“) na podkladě regulačního rámce Bankovní unie, včetně pomoci s šetřeními prováděnými Dvorem ohledně toho, zda Evropskou komisí vykonávané posuzování výpomoci z fondu pro jednotné řešení krizí („fond“) bylo provedeno účinně a důsledně;

II. pomoc Dvoru při zvláštním auditu fungování jednotného mechanismu pro řešení krizí („SRM“).

Cílem této výzvy k podání nabídek je uzavřít vícestrannou rámcovou smlouvu s hospodářskou soutěží (dále jen „rámcová smlouva") s 5 zhotoviteli, jejímž předmětem budou následující služby:

I. pomoc a poskytování odborného poradenství Dvoru v souvislosti s jeho pověřením provádět výroční audit fungování řešení krizí bank řízených Výborem pro jednotné řešení krizí („výbor“) na podkladě regulačního rámce Bankovní unie, včetně pomoci s šetřením prováděným Dvorem ohledně toho, zda Evropskou komisí vykonávané posuzování pomoci z fondu pro jednotné řešení krizí („fond“) bylo provedeno účinně a důsledně. V této souvislosti může dojít k tomu, že zhotovitel bude vyzván, aby poskytl následující poradenské služby v souvislosti s řešeními krizí bank řízenými výborem v účastnících se členských státech:

— posouzení shody s podmínkami a cíli řešení,

— posouzení toho, zda lze likvidaci banky uskutečnit v rámci běžného řízení o platební neschopnosti,

— posouzení právní a provozní struktury bank, jejich kritických funkcí a kmenových předmětů podnikání a způsobu, jakým je lze oddělit,

— posouzení krátkodobé a dlouhodobé životaschopnosti bank, jejich fungování a udržitelnosti,

— posouzení ekonomických a finančních ocenění aktiv a pasiv bank a mimorozvahových pozic,

— posouzení kapitálových a finančních struktur bank,

— hodnocení rizik, kterým jsou banky vystaveny,

— hodnocení výborem provedených posouzení řešitelnosti, včetně překážek řešitelnosti,

— posouzení minimálního požadavku na vlastní prostředky a způsobilá pasiva,

— posouzení plánů řešení, programů řešení, nástrojů a opatření,

— posouzení volby nástrojů řešení v souvislosti s minimalizací čerpání z fondu,

— posouzení podmínek přeměny nebo převádění kapitálových nástrojů v situaci řešení krizí bank (např. dluhové / kapitálové swapy, odpis závazků, vyplácení věřitelů),

— posouzení slučitelnosti, náročnosti a hospodárnosti Evropskou komisí prováděných posuzování výpomoci v rámci fondu,

— posouzení zásady „nepřístupnosti znevýhodnění věřitelů“ (žádný věřitel by neměl z řešení krize vyjít hůře než z běžného řízení o platební neschopnosti),

— posouzení míry, do jaké postupy výboru v případě řešení krizí bank splňují jednotnou příručku;

II. pomoc Dvoru s konkrétními problematikami vznikajícími v souvislosti se speciálním auditem fungování jednotného mechanismu pro řešení krizí.

Výše uvedený seznam úkolů není vyčerpávající. Může nastat nutnost řešit i další problematiky, ať již z iniciativy odborných poradců (se souhlasem Dvora), nebo na žádost Dvora. Stejně tak se může stát, že některé úkoly nebude nutné řešit.

Vzhledem k tomu, že není možné předem přesně popsat smluvní podmínky, rozsah a termíny poskytnutí služeb, má Dvůr v úmyslu uzavřít vícestrannou rámcovou smlouvu s hospodářskou soutěží, která stanoví základní podmínky v případě řady dílčích smluv (ve formě kupních objednávek, které jsou rovněž označovány jako „dílčí smlouvy“), které budou vydávány v jejím průběhu. Z této rámcové smlouvy nebudou Dvoru vyplývat žádné přímé závazky; pro Dvůr bude závazné pouze její provedení prostřednictvím dílčích smluv.

Tato rámcová smlouva bude uzavřena ve formě samostatných, ale identických smluv s 5 hospodářskými subjekty, pokud kritéria pro vyloučení a výběr splní dostatečný počet hospodářských subjektů a pokud tyto hospodářské subjekty podají přípustné nabídky, které budou splňovat zadávací kritéria.

Účelem této rámcové smlouvy je stanovit podmínky, podle kterých se budou řídit dílčí smlouvy, které budou případně zadány v průběhu její platnosti. Tyto konkrétní smlouvy mohou dále upřesňovat podmínky této rámcové smlouvy, nebo je ve značné míře upravovat.

Pakkumiskutse eesmärk on sõlmida 5 töövõtjaga mitmekordne konkursipõhine raamleping (edaspidi "raamleping") järgmiste teenuste osutamiseks:

I. tagada Euroopa Kontrollikojale abi ja eksperditeadmised pangandusliidu õigusraamistiku kohaselt kontrollikoja kohustuste täitmiseks, mis on seotud Ühtse Kriisilahendusnõukogu (edaspidi "nõukogu") juhitavate pangakriiside lahendamise iga-aastase tulemuslikkuse hindamisega. Lisaks tuleb tagada abi kontrollikoja tehtava analüüsi jaoks, mis käsitleb seda, kas Euroopa Komisjoni hinnang ühtse kriisilahendusfondi (edaspidi "fond") antud abi kohta oli tõhus ja range;

II. tagada kontrollikojale abi ühtse kriisilahenduskorra (Single Resolution Mechanism (SRM)) kohta eriauditi koostamiseks.

Pakkumiskutse eesmärk on sõlmida 5 töövõtjaga mitmekordne konkursipõhine raamleping (edaspidi "raamleping") järgmiste teenuste osutamiseks:

I. tagada Euroopa Kontrollikojale abi ja eksperditeadmised pangandusliidu õigusraamistiku kohaselt kontrollikoja kohustuste täitmiseks, mis on seotud Ühtse Kriisilahendusnõukogu (edaspidi "nõukogu") juhitavate pangakriiside lahendamise iga-aastase tulemuslikkuse hindamisega. Lisaks tuleb tagada abi kontrollikoja tehtava analüüsi jaoks, mis käsitleb seda, kas Euroopa Komisjoni hinnang ühtse kriisilahendusfondi (edaspidi "fond") antud abi kohta oli tõhus ja range. Nimetatud abi osutamise raames võidakse töövõtjat paluda, et ta osutaks järgmisi nõustamisteenuseid, mis on seotud nõukogu poolt osalevates liikmesriikides hallatavate pankade kriisilahendustega:

— kriisilahenduse normide ja eesmärkide järgimise hindamine;

— hinnangu andmine selle kohta, kas panka on võimalik lõpetada ja likvideerida tavalise maksejõuetusmenetluse kaudu;

— pankade õigusliku ja tegevusstruktuuri, kriitiliste funktsioonide ja põhiäriliinide hindamine ning nende eraldamise võimalikkuse hindamine;

— pankade lühi- ja pikaajalise elujõulisuse, tulemuslikkuse ja jätkusuutlikkuse hindamine;

— panga varade ja kohustuste ning bilansiväliste positsioonide majandusliku ja finantsväärtuse hindamine;

— pankade kapitali- ja rahastamisstruktuuride hindamine;

— pankasid ähvardavate riskide hindamine;

— nõukogu kriisilahenduskõlblikkuse (sh seda takistavate asjaolude) kohta antud hinnangute analüüsimine;

— omavahendite ja kõlblike kohustuste miinimumnõuete hindamine;

— kriisilahenduse kavade, skeemide, vahendite ja meetmete hindamine;

— fondi kasutamise minimeerimisega seotud kriisilahenduse vahendite valiku hindamine;

— kapitaliinstrumentide konverteerimise ja ülekandmise tingimuste hindamine kriisilahenduse kasutamise korral (nt võla/omakapitali vahetamine, kohustuste allahindamine, võlausaldajate kohustuste ja nõudeõiguste teisendamine);

— Euroopa Komisjoni antud fondi abi kokkusobivuse, ranguse ja tõhususega seotud hinnangute analüüsimine;

— võlausaldajate halvema kohtlemise välistamise põhimõtte (ühegi võlausaldaja olukord ei tohi kujuneda halvemaks kui tavalises maksujõuetusmenetluses) hindamine;

— hinnangu andmine selle kohta, kas nõukogu tehtud otsused on kooskõlas ühtse reeglistikuga;

II. tagada kontrollikojale abi konkreetsete küsimuste korral, mis tekivad ühtse kriisilahendusmehhanismi tulemuslikkuse kohta eriauditi koostamisel.

Eespool esitatud ülesannete nimekiri ei ole ammendav. Ekspertidest nõustajate initsiatiivil (kontrollikoja heakskiidul) või kontrollikoja palvel võib osutuda vajalikuks tegeleda muude küsimustega. Samamoodi võivad olenevalt olukorrast mõned ülesanded ebavajalikeks osutuda.

Kuna lepingu tingimusi, mahte ja esitamistähtaegu ei ole võimalik täpselt ette kindlaks määrata, kavatseb kontrollikoda sõlmida mitmekordse konkursipõhise raamlepingu, milles sätestatakse peamised tingimused selle kestuse ajal sõlmitavate erilepingusarjade jaoks (mis hõlmavad ostutellimustena vormistatavaid erilepinguid). Raamlepingust ei tulene kontrollikojale otseseid kohustusi; kontrollikojale on siduv vaid raamlepingu täitmine erilepingute kaudu.

Raamleping sõlmitakse 5 ettevõtjaga (eeldusel, et piisav arv ettevõtjaid vastab kõrvalejätmis- ja valikukriteeriumidele ning et nad esitavad lepingu sõlmimise kriteeriumidele vastavaid pakkumisi) selliste lepingute vormis, mis on eraldiseisvad, kuid mille tingimused on identsed.

Raamlepingu eesmärk on määrata kindlaks raamlepingu kehtivuse ajal võimalikke sõlmitavaid erilepinguid reguleerivad tingimused. Erilepingutes võidakse täiendavalt täpsustada raamlepingu tingimusi või neid piiratud määral muuta.

E pályázati felhívás célja egy keretszerződés (a továbbiakban: a keretszerződés) megkötése versenyeztetéses alapon több féllel, azaz 5 nyertes ajánlattevővel a következő szolgáltatások ellátására:

I. segítségnyújtás és szakértői tanácsadás a Számvevőszék számára az Egységes Szanálási Testület (a Testület) által a bankunió keretszabályozása keretében irányított bankszanálások éves teljesítményauditjának lebonyolítására irányuló megbízatásával összefüggésben, ideértve a Számvevőszék részére biztosított segítségnyújtást annak vizsgálatához, hogy az Egységes Szanálási Alapból (az Alap) nyújtott támogatás Európai Bizottság által végzett értékelése eredményes és megbízható volt-e;

II. segítségnyújtás a Számvevőszék részére az egységes szanálási mechanizmus (single resolution mechanism, SRM) speciális teljesítményauditjához.

E pályázati felhívás célja egy keretszerződés (a továbbiakban: a keretszerződés) megkötése versenyeztetéses alapon több féllel, azaz 5 nyertes ajánlattevővel a következő szolgáltatások ellátására:

I. segítségnyújtás és szakértői tanácsadás a Számvevőszék számára az Egységes Szanálási Testület (a Testület) által a bankunió keretszabályozása keretében irányított bankszanálások éves teljesítményauditjának lebonyolítására irányuló megbízatásával összefüggésben, ideértve a Számvevőszék részére biztosított segítségnyújtást annak vizsgálatához, hogy az Egységes Szanálási Alapból (az Alap) nyújtott támogatás Európai Bizottság által végzett értékelése eredményes és megbízható volt-e. Ezzel összefüggésben előfordulhat, hogy a nyertes ajánlattevőt felkérik a Testület által a részt vevő tagállamokban irányított bankszanálásokkal kapcsolatos, alábbiak szerinti tanácsadási szolgáltatások ellátására:

— a szanálási feltételeknek és célkitűzéseknek való megfelelés értékelése,

— annak értékelése, hogy adott bank felszámolható-e rendes fizetésképtelenségi eljárások keretében,

— a bankok jogi és műveleti struktúrájának, kritikus funkcióinak és fő üzletágainak, valamint annak értékelése, hogy hogyan lehetne azokat elkülöníteni,

— a bankok rövid és hosszú távú életképességének, teljesítményének és fenntarthatóságának értékelése,

— bankok eszközei és kötelezettségei és mérlegen kívüli pozíciói gazdasági és pénzügyi felbecsléseinek értékelése,

— bankok tőke- és finanszírozási struktúrájának értékelése,

— a bankokat érintő kockázatok értékelése,

— a szanálhatóság, ideértve a szanálhatóság akadályait is, Testület általi értékelésének vizsgálata,

— a saját forrásokra és a tartalékköteles kötelezettségekre vonatkozó minimumkövetelmény értékelése,

— szanálási tervek, szanálási rendszerek, eszközök és intézkedések értékelése,

— a szanálási eszközök választékának az Alap igénybevételének minimalizálásával összefüggésben történő értékelése,

— a tőkeeszközök szanálási helyzetben történő átváltására vagy átadására vonatkozó feltételek értékelése (pl. adósság-részvény csere, kötelezettségek leírása, hitelezői feltőkésítés),

— az Alapból nyújtott támogatások Európai Bizottság általi értékelése összeegyeztethetőségének, szigorúságának és hatékonyságának vizsgálata,

— az „egyetlen hitelező sem kerülhet rosszabb helyzetbe” elv értékelése (egyetlen hitelező sem kerülhet annál rosszabb helyzetbe a szanálás eredményeként, mint amilyenbe a rendes fizetésképtelenségi eljárás során jutna),

— a Testület szanálási intézkedései egységes szabálykönyvnek való megfelelésének értékelése;

II. segítségnyújtás a Számvevőszék részére az egységes szanálási mechanizmus (single resolution mechanism, SRM) speciális teljesítményauditjával összefüggésben felmerülő specifikus kérdésekben.

A feladatok fenti listája nem kimerítő. Előfordulhat, hogy szükséges lesz más kérdésekkel is foglalkozni, vagy a szakértő tanácsadó kezdeményezésére (a Számvevőszék jóváhagyásával) vagy a Számvevőszék kérésére. Hasonlóképpen az is előfordulhat, hogy a körülményektől függően bizonyos feladatok teljesítésére nem lesz szükség.

Mivel a szerződéses feltételeket, a volumeneket és a teljesítési határidőket nem lehet pontosan előre meghatározni, a Számvevőszék keretszerződést kíván kötni több féllel versenyeztetéses alapon, amely a keretszerződés időtartama alatt (szintén „külön szerződéseknek” nevezett beszerzési megrendelések formájában) kiállítandó külön szerződések alapfeltételeit fogja megállapítani. A keretszerződés nem keletkeztet közvetlen kötelezettséget a Számvevőszékre nézve; kizárólag annak külön szerződések útján történő végrehajtása kötelező a Számvevőszékre nézve.

A keretszerződést különálló, ugyanakkor azonos szerződések formájában fogják megkötni 5 gazdasági szereplővel, amennyiben elegendő számú gazdasági szereplő tesz eleget a kizárási és kiválasztási kritériumoknak és nyújt be olyan elfogadható pályázatokat, amelyek megfelelnek a bírálati szempontoknak.

A keretszerződés célja a keretszerződés érvényessége alatt odaítélhető külön szerződéseket szabályozó feltételek megállapítása. Előfordulhat, hogy a különszerződések részletesebben meghatározzák a keretszerződés feltételeit vagy nem lényeges mértékben módosítják azokat.

Šio kvietimo pateikti pasiūlymus tikslas – sudaryti konkurencingą preliminariąją sutartį su 5 rangovais (toliau – preliminarioji sutartis) dėl šių paslaugų:

I. Padėti ir teikti ekspertų konsultacijas Teismui jo įgaliojimų atlikti bankų pertvarkymų, tvarkomų Bendros pertvarkymo valdybos („Valdyba“) bankų sąjungos reglamentavimo sistemoje, metinį veiklos auditą kontekste, įskaitant pagalbą atliekant Teismo patikrą, ar Europos Komisijos pagalbos iš Bendro pertvarkymo fondo vertinimas buvo veiksmingas ir tikslus.

II. Padėti Auditui atliekant specialų bendro pertvarkymo mechanizmo („BPeM“) veiklos auditą.

Šio kvietimo pateikti pasiūlymus tikslas – sudaryti konkurencingą preliminariąją sutartį su 5 rangovais (toliau – preliminarioji sutartis) dėl šių paslaugų:

I. Padėti ir teikti ekspertų konsultacijas Teismui jo įgaliojimų atlikti bankų pertvarkymų, tvarkomų Bendros pertvarkymo valdybos („Valdyba“) bankų sąjungos reglamentavimo sistemoje, metinį veiklos auditą kontekste, įskaitant pagalbą atliekant Teismo patikrą, ar Europos Komisijos pagalbos iš Bendro pertvarkymo fondo vertinimas buvo veiksmingas ir tikslus. Šiame kontekste rangovo gali būti paprašyta teikti šias konsultavimo paslaugas, susijusias su bankų pertvarkymais, kuriuos tvarko Valdyba dalyvaujančiose valstybėse narėse:

— pertvarkymo sąlygų ir tikslų laikymosi vertinimas,

— vertinimas, ar bankas gali būti likviduojamas įprastų nemokumo procedūrų metu,

— bankų teisinės ir veiklos struktūros, kritinių funkcijų ir pagrindinės veiklos linijų ir kaip jos galėtų būti atskirtos vertinimas,

— bankų trumpalaikio ir ilgalaikio pajėgumo, veiklos ir tvarumo vertinimas,

— banko turto ir įsipareigojimų ir nebalansinių pozicijų ekonominių ir finansinių įvertinimų vertinimas,

— bankų kapitalo ir finansavimo struktūrų vertinimas,

— rizikos, su kuria susiduria bankai, vertinimas,

— Valdybos pertvarkymo galimybių įvertinimo patikrinimas, įskaitant kliūtis pertvarkymui,

— minimalaus reikalavimo nuosavoms lėšoms ir nustatytiems įsipareigojimams vertinimas,

— pertvarkymo planų, pertvarkymo schemų, įrankių ir priemonių vertinimas,

— pertvarkymo priemonių pasirinkimo vertinimas fondo naudojimo sumažinimo kontekste,

— sąlygų, numatytų kapitalo priemonėms pakeisti ar perkelti į pertvarkymo situaciją, vertinimas (pvz., skolos / nuosavybės konvertavimas, įsipareigojimų nurašymas, kreditorių gelbėjimas privačiomis lėšomis),

— Europos Komisijos fondo pagalbos vertinimų suderinamumo, tikslumo ir veiksmingumo tikrinimas,

— principo, kad nė vieno kreditoriaus padėtis nėra blogesnė, vertinimas (principas, kad nė vieno kreditoriaus padėtis neturi būti blogesnė nei taikant įprastinę bankroto procedūrą),

— Valdybos pertvarkymo veiksmų atitikimo bendram taisyklių sąvadui vertinimas;

II. Padėti Teismui specialiaisiais klausimais, kurie susiję su specialiu bendro pertvarkymo mechanizmo veiklos auditu.

Pirmiau išvardytų užduočių sąrašas nėra išsamus. Gali reikėti atkreipti dėmesį į kitus klausimus arba ekspertų patarėjų iniciatyva (su Audito Rūmų patvirtinimu), arba Audito Rūmų prašymu. Panašiai, atsižvelgiant į aplinkybes, kai kurios užduotys gali būti nereikalingos.

Kaip nurodyta sutarties sąlygose, kiekiai ir pristatymo laikai negali būti tiksliai nurodyti iš anksto. Audito Rūmai ketina sudaryti konkurencingas preliminariąsias sutartis su keliais teikėjais, kuriomis bus nustatytos pagrindinės įvairioms konkrečioms sutartims taikytinos sąlygos (pirkimo užsakymų, kurie taip pat vadinami specialiosiomis sutartimis, forma). Preliminarioji sutartis nesuteiks teisės tiesiogiai įpareigoti Audito Rūmų. Tik preliminariosios sutarties įgyvendinimas pasitelkiant specialiąsias sutartis įpareigos Audito Rūmus.

Preliminarioji sutartis bus sudaryta atskirų, bet identiškų sutarčių su 5 ekonominės veiklos vykdytojais, forma, jei šalinimo ir atrankos kriterijus atitinka pakankamas ekonominės veiklos vykdytojų skaičius ir jie gali pateikti priimtinus paskyrimo kriterijus atitinkančius pasiūlymus.

Preliminariosios sutarties tikslas – nustatyti sąlygas, reglamentuojančias specialiąsias sutartis, kurios gali būti paskirtos jos galiojimo laikotarpiu. Specialiosiose sutartyse gali būti toliau nurodomos preliminariosios sutarties sąlygos ar nežymūs jos pakeitimai.

Šā uzaicinājuma uz konkursu mērķis ir konkursa kārtībā noslēgt vairākkārtēju pamatnolīgumu (turpmāk "pamatnolīgums") ar 5 darbuzņēmējiem, kas sniegs šādus pakalpojumus:

I. Palīdzība un ekspertu konsultāciju sniegšana Revīzijas palātai saistībā ar tās uzdevumu veikt ikgadēju darbības revīziju attiecībā uz banku noregulējumiem, ko saskaņā ar banku savienības tiesisko regulējumu vada Vienotā noregulējuma valde (turpmāk "valde"), kā arī palīdzība saistībā ar Revīzijas palātas veikto pārbaudi par to, vai Eiropas Komisijas novērtējums par vienotā noregulējuma fonda (turpmāk "fonds") palīdzību ir produktīvs un precīzs;

II. Palīdzība Revīzijas palātai īpašā darbības revīzijā attiecībā uz vienoto noregulējuma mehānismu (VNM).

Šā uzaicinājuma uz konkursu mērķis ir konkursa kārtībā noslēgt vairākkārtēju pamatnolīgumu (turpmāk "pamatnolīgums") ar 5 darbuzņēmējiem, kas sniegs šādus pakalpojumus:

I. Palīdzība un ekspertu konsultāciju sniegšana Revīzijas palātai saistībā ar tās uzdevumu veikt ikgadēju darbības revīziju attiecībā uz banku noregulējumiem, ko saskaņā ar banku savienības tiesisko regulējumu vada Vienotā noregulējuma valde (turpmāk "valde"), kā arī palīdzība saistībā ar Revīzijas palātas veikto pārbaudi par to, vai Eiropas Komisijas novērtējums par vienotā noregulējuma fonda (turpmāk "fonds") palīdzību ir produktīvs un precīzs. Šajā saistībā darbuzņēmējam var būt jāsniedz turpmāk minētie konsultāciju pakalpojumi saistībā ar banku noregulējumiem, ko vada valde iesaistītajās dalībvalstīs:

— novērtējums par atbilstību noregulējuma nosacījumiem un mērķiem,

— novērtējums par to, vai bankas darbību var izbeigt parastā maksātnespējas procedūrā,

— novērtējums par banku juridisko un darbības struktūru, kritiski svarīgajām funkcijām un galvenajām darbības jomām un to, kā tās varētu nodalīt,

— novērtējums par banku īstermiņa un ilgtermiņa dzīvotspēju, darbības rezultātiem un ilgtspēju,

— novērtējums par banku aktīvu un saistību, kā arī ārpusbilances pozīciju ekonomiskajiem un finansiālajiem vērtējumiem,

— banku kapitāla un finansējuma struktūras novērtējums,

— novērtējums par riskiem, kam pakļautas bankas,

— valdes veiktā noregulējamības un noregulējamības šķēršļu novērtējuma pārbaude,

— novērtējums par minimālajām prasībām attiecībā uz pašu kapitālu un atbilstīgajām saistībām,

— noregulējuma plānu, noregulējuma shēmu, instrumentu un pasākumu novērtējums,

— noregulējuma instrumentu izvēles novērtējums fonda izmantojuma samazināšanas kontekstā,

— novērtējums par kapitāla instrumentu konvertācijas vai pārvešanas nosacījumiem noregulējuma gadījumā (piem., parāda konvertēšana akcijās, saistību norakstīšana, kreditoru veikta iekšējā rekapitalizācija),

— Eiropas Komisijas veikto fonda palīdzības novērtējumu atbilstības, precizitātes un produktivitātes izvērtēšana,

— novērtējums attiecībā uz principu "neviens kreditors nav sliktākā situācijā" (noregulējuma gadījumā neviens kreditors nedrīkst būt sliktākā situācijā nekā normālas maksātnespējas procedūras gadījumā),

— novērtējums par valdes noregulējuma darbību atbilstību vienotajam noteikumu kopumam;

II. Palīdzība Revīzijas palātai konkrētos jautājumos, kas rodas saistībā ar īpašu darbības revīziju attiecībā uz vienoto noregulējuma mehānismu.

Šis uzdevumu uzskaitījums nav izsmeļošs. Varētu būt nepieciešams darbs ar citiem jautājumiem vai nu pēc ekspertu konsultantu iniciatīvas (ar Revīzijas palātas apstiprinājumu), vai pēc Revīzijas palātas pieprasījuma. Tāpat arī atkarībā no apstākļiem daži uzdevumi varētu nebūt nepieciešami.

Tā kā nav iespējams iepriekš precīzi noteikt līguma nosacījumus, apjomu un izpildes laiku, Revīzijas palāta plāno konkursa kārtībā noslēgt vairākkārtēju pamatnolīgumu, kurā būs izklāstīti pamatnosacījumi virknei konkrētu līgumu (tiks izdoti iepirkuma pasūtījumi, saukti arī par konkrētiem līgumiem), kas tiks slēgti pamatnolīguma darbības laikā. Pamatnolīgums neuzliks Revīzijas palātai nekādas tiešas saistības; Revīzijas palātai būs saistoša tikai tā īstenošana ar konkrētiem līgumiem.

Pamatnolīgums tiks noslēgts kā atsevišķi, identiski līgumi ar 5 uzņēmējiem, ja vien pietiekams skaits uzņēmēju atbildīs izslēgšanas un atlases kritērijiem un iesniegs pieņemamus piedāvājumus, kas atbilst līguma slēgšanas tiesību piešķiršanas kritērijiem.

Pamatnolīguma mērķis ir noteikt nocacījumus, kas regulē konkrētos līgumus, kurus varēs piešķirt pamatnolīguma darbības laikā. Konkrētajos līgumos varēs detalizētāk izklāstīt pamatnolīguma nosacījumus vai ieviest tajos nebūtiskas izmaiņas.

L-għan ta' din is-sejħa għall-offerti hu l-konklużjoni ta' qafas ta' kuntratt multiplu (minn issa 'l quddiem issir referenza għalih bħala 'l-QTK') ma' 5 kuntratturi għas-servizzi li ġejjin:

I. biex jgħin u jipprovdi pariri esperti lill-Qorti fil-kuntest tal-mandat tagħha biex twettaq verifika tal-prestazzjoni annwali tar-riżoluzzjonijiet tal-bank immaniġġjati mill-Bord Waħdieni tar-Riżoluzzjoni ('il-Bord') fi ħdan il-qafas regolatorju tal-Unjoni Bankarja, inkluż għajnuna mal-eżaminazzjoni tal-Qorti dwar jekk il-valutazzjoni tal-Kummissjoni Ewropea tal-għajnuna mill-Fond Waħdieni tar-Riżoluzzjoni ('il-Fond') kinitx effiċjenti u rigoruża;

II. biex jgħin lill-Qorti fil-verifika tat-twettiq speċjali tal-mekkaniżmu singolu ta' riżoluzzjoni ('il-MSR').

L-għan ta' din is-sejħa għall-offerti hu l-konklużjoni ta' qafas ta' kuntratt multiplu (minn issa 'l quddiem issir referenza għalih bħala 'l-QTK') ma' 5 kuntratturi għas-servizzi li ġejjin:

I. biex jgħin u jipprovdi pariri esperti lill-Qorti fil-kuntest tal-mandat tagħha biex twettaq verifika tat-twettiq annwali tar-riżoluzzjonijiet tal-bank immaniġġjati mill-Bord Waħdieni tar-Riżoluzzjoni ('il-Bord') fi ħdan il-qafas regolatorju tal-Unjoni Bankarja, inkluż għajnuna mal-eżaminazzjoni tal-Qorti dwar jekk il-valutazzjoni tal-Kummissjoni Ewropea tal-għajnuna mill-Fond Waħdieni tar-Riżoluzzjoni ('il-Fond') kinitx effiċjenti u rigoruża. F'dan il-kuntest, il-kuntrattur jista' jkun mitlub li jipprovdi s-servizzi ta' konsulenza li ġejjin b'rabta mar-riżoluzzjonijiet tal-bank immaniġġjati mill-Bord fi Stati Membri li qegħdin jieħdu sehem:

— valutazzjoni tal-qbil mal-kundizzjonijiet u l-oġġettivi tar-riżoluzzjoni,

— valutazzjoni dwar jekk bank jistax jingħalaq taħt proċeduri normali ta' falliment,

— valutazzjoni tal-istruttura legali u operattiva tal-banek, il-funzjonijiet kritiċi u l-linji tan-negozju ewlenin u kif huma jistgħu jiġu separati,

— valutazzjoni tal-vijabilità, il-prestazzjoni u s-sostenibbiltà fuq terminu qasir u twil tal-banek,

— valutazzjoni tal-valutazzjonijiet ekonomiċi u finanzjarji tal-assi u d-djun tal-banek u l-pożizzjonijiet li mhumiex imdaħħla fil-karta bilanċjali,

— valutazzjoni tal-istrutturi kapitali u tal-iffinanzjar tal-banek,

— evalwazzjoni tar-riskji li għalihom il-banek huma esposti,

— eżaminazzjoni tal-valutazzjoni tal-Bord dwar ir-riżolvibilità, inkluż l-impedimenti għar-riżolvibilità,

— valutazzjoni tal-ħtieġa minima għall-fondi proprji u d-djun eliġibbli,

— valutazzjoni tal-pjanijiet ta' riżoluzzjoni, l-iskemi ta' riżoluzzjoni, l-għodda u l-miżuri,

— valutazzjoni tal-għażla tal-għodda tar-riżoluzzjoni fil-kuntest li jitnaqqas l-użu tal-Fond,

— valutazzjoni tat-termini għall-konverżjoni jew it-trasferiment ta' strumenti kapitali f'sitwazzjoni ta' riżoluzzjoni (e.g. tpartit ta' debiti/ekwità, tnaqqis fil-valur tal-assi minħabba djun, azzjoni biex issalva bank billi l-kredituri jġorru telf fuq l-investiment tagħhom),

— eżaminazzjoni tal-kompatibbiltà, il-metikolożità u l-effiċjenza tal-valutazzjonijiet tal-għajnuna tal-Fond tal-Kummissjoni Ewropea,

— valutazzjoni tal-prinċipju ‘no creditor worse off’ (l-ebda kreditur mgħandu jkun f'pożizzjoni agħar fir-riżoluzzjoni milli taħt il-proċeduri ta' falliment normali),

— valutazzjoni tal-qbil tal-azzjonijiet tar-riżoluzzjoni tal-Bord mal-Ktieb Waħdieni tar-Regoli;

II. jgħin lill-Qorti bi kwistjonijiet speċifiċi li jqumu b'rabta ma' verifika tal-prestazzjoni speċjali tal-mekkaniżmu uniku ta' riżoluzzjoni.

Il-lista tax-xogħlijiet ta' hawn fuq mhix kompluta. Jista' jkun meħtieġ li jiġu indirizzati kwistjonijiet oħra, jew fuq iniżjattiva tal-konsulenti esperti (b'approvazzjoni tal-Qorti) jew fuq talba tal-Qorti. B'mod simili, skont iċ-ċirkustanzi, xi xogħlijiet jistgħu ma jkunux meħtieġa.

Peress li t-termini, il-kwantitajiet u l-ħinijiet tat-twettiq ma jistgħux ikunu indikati b'mod preċiż bil-quddiem, il-Qorti għandha l-ħsieb li tikkonkludi QTK multiplu kompetittiv li se jwaqqaf it-termini bażiċi għal serje ta' kuntratti speċifiċi (fl-għamla ta' ordnijiet tax-xiri msejħa ukoll 'kuntratti speċifiċi') li se jinħarġu matul il-perijodu ta' żmien tiegħu. Il-QTK mhu se joħloq l-ebda obbligazzjoni diretta minn naħa tal-Qorti; hija biss l-implimentazzjoni tiegħu permezz ta' kuntratti speċifiċi li se jkunu jorbtu fuq il-Qorti.

Il-QTK se jkun konkluż fl-għamla ta' kuntratti identiċi imma separati ma' 5 operaturi ekonomiċi, sakemm numru biżżejjed ta' operaturi ekonomiċi jistgħu jissodisfaw il-kriterji tat-twarrib u l-għażla u jitfgħu offerti ammissibbli li jilħqu l-kriterji tal-għoti.

L-għan tal-QTK huwa li jwaqqaf it-termini li jirregolaw il-kuntratti speċifiċi li jistgħu jkunu mogħtija matul il-perijodu tal-validità tiegħu. Il-kuntratti speċifiċi jistgħu jispeċifikaw aktar it-termini tal-QTK jew jimmodifikawhom b'mod mhux sostanzjali.

Celem niniejszego zamówienia jest zawarcie wielokrotnej umowy ramowej z otwarciem na konkurencję (zwanej dalej „umową ramową”) z 5 wykonawcami następujących usług:

I. pomocy i fachowego doradztwa dla Trybunału w kontekście mandatu do przeprowadzania rocznej kontroli wykonania zadań związanych z restrukturyzacją i uporządkowaną likwidacją banków zarządzaną przez Jednolitą Radę ds. Restrukturyzacji i Uporządkowanej Likwidacji (zwaną dalej „Radą”) na gruncie unormowań prawnych unii bankowej, w tym pomocy dla Trybunału w badaniu, czy przeprowadzona przez Komisję Europejską ocena pomocy ze strony jednolitego funduszu restrukturyzacji i uporządkowanej likwidacji (zwanego dalej „funduszem”) była efektywna i skrupulatna;

II. pomocy dla Trybunału w przeprowadzeniu specjalnej kontroli wykonania zadań w ramach jednolitego mechanizmu restrukturyzacji i uporządkowanej likwidacji (SRM).

Celem niniejszego zamówienia jest zawarcie wielokrotnej umowy ramowej z otwarciem na konkurencję (zwanej dalej „umową ramową”) z 5 wykonawcami następujących usług:

I. pomocy i fachowego doradztwa dla Trybunału w kontekście mandatu do wykonywania rocznej kontroli wykonania zadań związanych z restrukturyzacją i uporządkowaną likwidacją banków zarządzaną przez Jednolitą Radę ds. Restrukturyzacji i Uporządkowanej Likwidacji (zwaną dalej „Radą”) na gruncie unormowań prawnych unii bankowej, w tym pomocy dla Trybunału w badaniu, czy przeprowadzona przez Komisję Europejską ocena pomocy ze strony jednolitego funduszu restrukturyzacji i uporządkowanej likwidacji (zwanego dalej „funduszem”) była efektywna i skrupulatna. W związku z tym wykonawca może być proszony o świadczenie następujących usług doradczych w związku z restrukturyzacją i uporządkowaną likwidacją banków zarządzaną przez Radę w uczestniczących państwach członkowskich:

– ocena zgodności z warunkami oraz celami restrukturyzacji i uporządkowanej likwidacji,

– ocena, czy bank może ogłosić upadłość w zwykłym postępowaniu upadłościowym,

– ocena struktury prawnej i operacyjnej banków, krytycznych funkcji, głównych linii biznesowych oraz możliwości ich rozdzielenia,

– ocena krótko- i długoterminowej rentowności banku, jego wyników i zrównoważenia,

– ocena wycen ekonomicznych i finansowych aktywów i zobowiązań banków oraz pozycji pozabilansowych,

– ocena struktur kapitału i funduszy banków,

– ocena ryzyka, na jakie narażone są banki,

– badanie przeprowadzonej przez Radę oceny możliwości przeprowadzenia skutecznej restrukturyzacji i uporządkowanej likwidacji oraz przeszkód w restrukturyzacji i uporządkowanej likwidacji,

– ocena minimalnego wymogu funduszy własnych i zobowiązań kwalifikowanych,

– ocena planów, narzędzi oraz środków restrukturyzacji i uporządkowanej likwidacji,

– ocena doboru narzędzi restrukturyzacji i uporządkowanej likwidacji w kontekście minimalizacji wykorzystania Funduszu;

– ocena warunków konwersji lub transferu instrumentów kapitałowych w sytuacji restrukturyzacji i uporządkowanej likwidacji (np. zamiany długu na kapitał własny, umorzenia zobowiązań, konwersji długu),

– badanie zgodności, skrupulatności i skuteczności ocen pomocy z Funduszu przeprowadzanych przez Komisję Europejską,

– ocena stosowania zasady „niepogarszania sytuacji wierzycieli” (zgodnie z którą wierzyciele nie powinni znaleźć się w gorszej sytuacji niż w przypadku zastosowania zwykłego postępowania upadłościowego),

– ocena zgodności podejmowanych przez Radę działań z zakresu restrukturyzacji i uporządkowanej likwidacji z jednolitym zbiorem przepisów;

II. pomoc dla Trybunału w poszczególnych kwestiach pojawiających się w związku ze specjalną kontrolą wykonania zadań w ramach jednolitego mechanizmu restrukturyzacji i uporządkowanej likwidacji.

Powyższy wykaz zadań nie jest wyczerpujący. Może wystąpić potrzeba zajęcia się również innymi kwestiami, z inicjatywy samych doradców (pod warunkiem zatwierdzenia przez Trybunał), bądź na polecenie Trybunału. Podobnie w zależności od okoliczności realizacja niektórych z wymienionych zadań może nie być konieczna.

Ponieważ nie da się z wyprzedzeniem dokładnie określić warunków umowy, wolumenu oraz terminów realizacji, Trybunał zamierza zawrzeć wielokrotną umowę ramową z otwarciem na konkurencję, w której zostaną ujęte podstawowe warunki umów szczegółowych (w formie zamówień zakupu zwanych także umowami szczegółowymi), zawieranych w trakcie jej trwania. Umowa ramowa nie tworzy żadnych bezpośrednich zobowiązań ze strony Trybunału; wiążące będą dopiero umowy szczegółowe zawierane na jej podstawie.

Umowa ramowa zostanie zawarta w formie osobnych umów o identycznej treści z 5 podmiotami gospodarczymi, jeżeli dostateczna liczba podmiotów gospodarczych będzie spełniać kryteria wyboru i kryteria wykluczenia, a także złoży dopuszczalne oferty spełniające kryteria udzielenia zamówienia.

Celem umowy ramowej jest ustalenie warunków regulujących umowy szczegółowe, które mogą być zawierane w trakcie obowiązywania umowy ramowej. Umowy szczegółowe mogą precyzować lub nieznacznie zmieniać postanowienia umowy ramowej.

Cieľom tejto výzvy na súťaž je uzatvoriť konkurenčnú viacnásobnú rámcovú zmluvu (ďalej len „rámcová zmluva“) s 5 dodávateľmi na poskytovanie týchto služieb:

I. pomáhať a poskytovať odborné poradenstvo Dvoru audítorov v súvislosti s jeho mandátom na vykonávanie ročného auditu výkonnosti v oblasti riešenia krízových situácií bánk, ktoré riadi Jednotná rada pre riešenie krízových situácií (ďalej len „Rada“) v rámci regulačného rámca bankovej únie, vrátane pomoci pri skúmaní vykonávanom Dvorom audítorov, či bolo posudzovanie Európskej komisie v oblasti pomoci z jednotného fondu na riešenie krízových situácií (ďalej len „fond“) účinné a dôsledné;

II. pomáhať Dvoru audítorov s osobitným auditom výkonnosti jednotného mechanizmu riešenia krízových situácií (SRM – single resolution mechanism).

Cieľom tejto výzvy na súťaž je uzatvoriť konkurenčnú viacnásobnú rámcovú zmluvu (ďalej len „rámcová zmluva“) s 5 dodávateľmi na poskytovanie týchto služieb:

I. pomáhať a poskytovať odborné poradenstvo Dvoru audítorov v súvislosti s jeho mandátom na vykonávanie ročného auditu výkonnosti v oblasti riešenia krízových situácií bánk, ktoré riadi Jednotná rada pre riešenie krízových situácií (ďalej len „Rada“) v rámci regulačného rámca bankovej únie, vrátane pomoci pri skúmaní vykonávanom Dvorom audítorov, či bolo posudzovanie Európskej komisie v oblasti pomoci z jednotného fondu na riešenie krízových situácií (ďalej len „fond“) účinné a dôsledné. V tejto súvislosti sa môže od dodávateľa požadovať, aby poskytol nasledujúce poradenské služby, čo sa týka riešenia krízových situácií bánk, ktoré riadi Rada v zúčastnených členských štátoch:

— posúdenie dodržiavania podmienok a cieľov riešenia krízových situácií,

— posúdenie, či sa môže likvidácia banky uskutočniť v rámci bežného insolvenčného konania,

— posúdenie právnej a prevádzkovej štruktúry bánk, kritických funkcií a hlavných oblastí obchodných činností a spôsobu ich oddelenia,

— posúdenie krátkodobej a dlhodobej životaschopnosti, výkonnosti a udržateľnosti bánk,

— posúdenie hospodárskeho a finančného hodnotenia bankových aktív a pasív a podsúvahových pozícií,

— posúdenie kapitálu a štruktúr financovania bánk,

— posúdenie rizík, ktorým sú banky vystavené,

— preskúmanie posúdenia Rady v oblasti riešiteľnosti krízových situácií vrátane prekážok riešiteľnosti krízových situácií,

— posúdenie minimálnych požiadaviek na vlastné zdroje a oprávnených záväzkov,

— posúdenie plánov, programov, nástrojov a opatrení v oblasti riešenia krízových situácií,

— posúdenie možností voľby nástrojov na riešenie krízových situácií v súvislosti s minimalizáciou využívania prostriedkov z fondu,

— posúdenie podmienok na konvertovanie a prevod kapitálových nástrojov v situácii riešenia krízových situácií (napr. konverzia dlhu na kapitál, odpísanie záväzkov, záchrana pomocou vnútorných zdrojov veriteľov),

— preskúmanie zlučiteľnosti, dôslednosti a účinnosti posudzovania pomoci z fondu Európskej komisie,

— posúdenie zásady neznevýhodnenia veriteľa (žiadny veriteľ by na tom po riešení krízovej situácie nemal byť horšie ako v rámci bežného insolvenčného konania),

— posúdenie dodržiavania činností v oblasti riešenia krízových situácií v rámci jednotného súboru pravidiel;

II. pomáhať Dvoru audítorov s osobitnými otázkami, ktoré vyplynú v súvislosti s osobitným auditom výkonnosti jednotného mechanizmu riešenia krízových situácií.

Vyššie uvedený zoznam úloh nie je vyčerpávajúci. Môže byť potrebné riešiť ďalšie otázky, či už na podnet odborných poradcov (so súhlasom Dvora audítorov) alebo na žiadosť Dvora audítorov. Podobne, v závislosti od okolností, nemusia byť niektoré úlohy potrebné.

Keďže nie je vopred možné presne určiť zmluvné podmienky, množstvá a dodacie lehoty, Dvor audítorov plánuje uzatvoriť konkurenčnú viacnásobnú rámcovú zmluvu, ktorou sa stanovia základné podmienky pre celý rad konkrétnych zmlúv (vo forme nákupných objednávok nazývaných tiež „konkrétne zmluvy“), ktoré budú vydané počas jej trvania. Z rámcovej zmluvy nebude pre Dvor audítorov vyplývať žiadna priama povinnosť, pre Dvor bude záväzné len jej vykonávanie prostredníctvom konkrétnych zmlúv.

Rámcová zmluva bude uzavretá vo forme samostatných ale rovnakých zmlúv s 5 hospodárskymi subjektmi, pokiaľ bude dostatočný počet hospodárskych subjektov spôsobilých splniť kritériá vylúčenia a výberu a predloží prípustné ponuky, ktoré spĺňajú kritériá na vyhodnotenie ponúk.

Cieľom tejto rámcovej zmluvy je stanoviť podmienky upravujúce konkrétne zmluvy, ktoré môžu byť pridelené počas obdobia jej platnosti. Konkrétne zmluvy môžu ďalej upresňovať podmienky rámcovej zmluvy alebo ich mierne upravovať.

Namen tega javnega naročila je sklenitev konkurenčne večkratne okvirne pogodbe (v nadaljnjem besedilu: okvirna pogodba) s 5 izvajalci za izvedbo storitev, ki zajemajo naslednje:

I. pomoč in strokovno svetovanje Sodišču v zvezi z njegovo nalogo za izvedbo letne revizije smotrnosti reševanja bank, ki ga upravlja Enotni odbor za reševanje (v nadaljnjem besedilu: Odbor), na podlagi regulativnega okvira bančne unije, vključno s pomočjo pri presoji Sodišča, ali je bila ocena Evropske komisije v zvezi s pomočjo iz enotnega sklada za reševanje (v nadaljnjem besedilu: Sklad) učinkovita in temeljita;

II. pomoč Sodišču pri izvedbi posebne revizije smotrnosti delovanja enotnega mehanizma za reševanje (v nadaljnjem besedilu: EMR).

Namen tega javnega naročila je sklenitev konkurenčne večkratne okvirne pogodbe (v nadaljnjem besedilu: okvirna pogodba) s 5 izvajalci za izvedbo storitev, ki zajemajo naslednje:

I. pomoč in strokovno svetovanje Sodišču v zvezi z njegovo nalogo za izvedbo letne revizije smotrnosti reševanja bank, ki ga upravlja Enotni odbor za reševanje (v nadaljnjem besedilu: Odbor), na podlagi regulativnega okvira bančne unije, vključno s pomočjo pri presoji Sodišča, ali je bila ocena Evropske komisije v zvezi s pomočjo iz enotnega sklada za reševanje (v nadaljnjem besedilu: Sklad) učinkovita in temeljita. V tem kontekstu se od izvajalca lahko zahtevajo naslednje svetovalne storitve v povezavi z reševanjem bank, ki ga upravlja Odbor v sodelujočih državah članicah:

— ugotavljanje skladnosti s pogoji in cilji reševanja,

— presoja, ali lahko banka preneha poslovati v skladu z običajnimi postopki v primeru insolventnosti,

— ocena pravne in operativne strukture bank, najpomembnejših funkcij in osrednjih poslovnih dejavnosti ter načina njihovega potencialnega ločevanja,

— ocena kratko- in dolgoročne sposobnosti preživetja, učinkovitosti in vzdržnosti bank,

— ocena gospodarskega in finančnega vrednotenja bančnih sredstev in obveznosti ter zunajbilančnih položajev,

— ocena kapitala in struktur financiranja bank,

— ocena tveganj, ki so jim banke izpostavljene,

— pregled ocene Odbora v zvezi z rešljivostjo, vključno z ovirami zanjo,

— ocena minimalne zahteve za lastne sklade in upravičene obveznosti,

— ocena načrtov reševanja ter shem, orodij in ukrepov za reševanje,

— ocena izbire orodij za reševanje v kontekstu čim manjšega črpanja iz Sklada,

— ocena pogojev za pretvorbo ali prenos instrumentov kapitala v primeru reševanja (npr. zamenjava dolga za lastniški kapital, revalorizacija obveznosti, reševanje s sredstvi upnikov),

— pregled združljivosti, temeljitosti in učinkovitosti ocen Evropske komisije v zvezi s pomočjo iz Sklada,

— ocena načela, v skladu s katerim se položaj nobenega upnika ne poslabša (noben upnik ni v slabšem položaju v postopku reševanja, kot bi bil v običajnem postopku v primeru insolventnosti),

— ugotavljanje skladnosti ukrepov za reševanje Odbora z enotnimi pravili;

II. pomoč Sodišču pri specifičnih zadevah, povezanih s posebno revizijo smotrnosti delovanja enotnega mehanizma za reševanje.

Zgornji seznam nalog ni izčrpen. Morda bo potrebno obravnavati tudi druga vprašanja, bodisi na pobudo strokovnih svetovalcev (na podlagi soglasja Sodišča) bodisi na zahtevo Sodišča. Na podoben način pa glede na okoliščine izvedba nekaterih nalog morda ne bo potrebna.

Ker pogojev, količin in izvedbenih rokov naročila ni mogoče natančno določiti vnaprej, namerava Sodišče skleniti konkurenčno večkratno okvirno pogodbo, v kateri bodo določeni pogoji za vrsto posebnih naročil (v obliki naročilnic, imenovanih tudi „posebna naročila“), ki se bodo sklepala v obdobju trajanja pogodbe. Okvirna pogodba ne pomeni nikakršne neposredne obveznosti Sodišča; za sodišče bo zavezujoča le njena izvedba prek posebnih naročil.

Okvirna pogodba bo sklenjena v obliki ločenih, a enakih pogodb s 5 gospodarskimi subjekti pod pogojem, da zadostno število gospodarskih subjektov izpolnjuje merila za izključitev in izbor ter posreduje sprejemljive ponudbe, ki so v skladu z merili za oddajo.

Namen okvirne pogodbe je vzpostavitev pogojev za posebna naročila, ki se lahko oddajo v obdobju veljavnosti pogodbe. V posebnih naročilih so lahko določeni podrobnejši pogoji ali nebistvene spremembe okvirne pogodbe.

Is é cuspóir an ghlao seo ar thairiscintí conradh ilchreatlaí iomaíoch (dá dtagrófar ina dhiaidh seo mar an 'FWC') a dhéanamh le 5 conraitheoirí le haghaidh na seirbhísí a leanas:

I. chun cuidiú leis an gCúirt agus comhairle shaineolaíoch a sholáthar di i gcomhthéacs an údaráis dá cuid iniúchadh bliantúil ar fheidhmíocht a dhéanamh ar réitigh bhainc arna mbainistiú ag an mBord Réitigh Aonair ('an Bord') laistigh de chreat rialála an Aontais Baincéireachta, lena n-áirítear cúnamh le scrúdú na Cúirte maidir le cé acu an raibh nó nach raibh measúnú an Choimisiúin Eorpaigh ar chúnamh ón gCiste Réitigh Aonair ('an Ciste') ina mheasúnú éifeachtach agus dian;

II. chun cuidiú leis an gCúirt le hiniúchadh speisialta ar fheidhmíocht an tsásra réitigh aonair ('an SRM').

Is é cuspóir an ghlao seo ar thairiscintí conradh ilchreatlaí iomaíoch (dá dtagrófar ina dhiaidh seo mar an 'FWC') a dhéanamh le 5 conraitheoirí le haghaidh na seirbhísí a leanas:

I. chun cuidiú leis an gCúirt agus comhairle shaineolaíoch a sholáthar di i gcomhthéacs an údaráis dá cuid iniúchadh bliantúil ar fheidhmíocht a dhéanamh ar réitigh bhainc arna mbainistiú ag an mBord Réitigh Aonair ('an Bord') laistigh de chreat rialála an Aontais Baincéireachta, lena n-áirítear cúnamh le scrúdú na Cúirte maidir le cé acu an raibh nó nach raibh measúnú an Choimisiúin Eorpaigh ar chúnamh ón gCiste Réitigh Aonair ('an Ciste') ina mheasúnú éifeachtach agus dian. Sa chomhthéacs sin, féadfar iarraidh ar an gconraitheoir na seirbhísí comhairleacha a leanas a sholáthar maidir leis na réitigh bhainc arna mbainistiú ag an mBord i mBallstáit rannpháirteacha:

— measúnú ar chomhlíonadh choinníollacha agus chuspóirí an réitigh,

— measúnú maidir le cé acu an féidir nó nach féidir banc a fhoirceannadh faoi nósanna imeachta dócmhainneachta normálta,

— measúnú ar struchtúr dlíthiúil agus oibríochtúil, feidhmeanna criticiúla agus príomhghnó na mbanc agus conas ar féidir iad a dheighilt,

— measúnú ar inmharthanacht ghearrthéarma agus fhadtéarma, feidhmíocht agus inbhuanaitheacht na mbanc,

— measúnú ar luachálacha eacnamaíocha agus airgeadais shócmhainní agus dhliteanais na mbanc mar aon le suíomhanna lasmuigh den chlár comhardaithe dá gcuid,

— measúnú ar struchtúir chaipitil agus mhaoinithe na mbanc,

— meastóireacht ar na rioscaí ar a bhfuil na bainc neamhchosanta,

— iniúchadh ar mheasúnú an Bhoird ar inréititheacht, lena n-áirítear bacainní roimh inréititheacht,

— measúnú ar an riachtanas íosta maidir le cistí dá gcuid féin agus dliteanais incháilithe,

— measúnú ar phleananna réitigh, scéimeanna, uirlisí agus bearta réitigh,

— measúnú ar rogha na n-uirlisí réitigh i gcomhthéacs úsáid an Chiste a íoslaghdú,

— measúnú ar théarmaí le haghaidh ionstraimí caipitil a chomhshó nó a aistriú i gcás réitigh (m.sh. fiachas/cothromas a bhabhtáil, dliteanais a laghdú, tarrtháil inmheánach creidiúnaithe),

— iniúchadh ar chomhoiriúnacht, déine agus éifeachtúlacht mheasúnuithe an Choimisiúin Eorpaigh ar chabhair ón gCiste,

— measúnú ar an bprionsabal 'creidiúnaí ar bith níos measa ná roimhe seo' (ba cheart nach mbeadh aon chreidiúnaí ar bhonn níos measa sa réiteach ná mar a bheadh sé faoi nósanna imeachta dócmhainneachta normálta),

— measúnú ar chomhlíonadh an Leabhair Rialacha Aonair le gníomhaíochtaí réitigh an Bhoird;

II. chun cuidiú leis an gCúirt maidir le saincheisteanna sainiúla a thagann chun cinn maidir le hiniúchadh speisialta ar fheidhmíocht an tsásra réitigh aonair.

Banking and investment services

Le Fonds Belval | Published April 27, 2013
Winner
Banque et caisse d'épargne de l'État 1-2 place de Metz 1930 Luxembourg LUXEMBOURG
cpvs
66100000

Appel de candidatures en vue du financement des travaux relatifs à la construction du bâtiment Laboratoires, de la Halle d'essais ingénieurs et de la deuxième unité de production à froid à Belval.

Banking and investment services

Le Fonds Belval | Published September 5, 2015
Winner
Banque et caisse d'épargne de l'État
cpvs
66100000

Call for Nominations for the financing of the equipment of buildings in the first phase of construction of the Cité des Sciences in Belval.

Banking and investment services

Le Fonds Belval | Published July 17, 2014  -  Deadline August 28, 2014
cpvs
66100000

Appel de candidatures en vue du financement de l'équipement des bâtiments de la première phase de construction de la Cité des Sciences à Belval.

Banking services for the European Parliament 2017–2021

Europa-Parlamentet, Directorate-General for Finance | Published October 6, 2016
Winner
Banque et Caisse d'Épargne et de l'État
cpvs
66111000

Europski parlament, čiji Odjel za riznicu i računovodstvo ima sjedište u Luxembourgu, pokreće ovaj postupak nadmetanja kako bi sklopio ugovore s 3 bankarske ustanove čija su sjedišta uprava u jednoj od država koje pripadaju Europskoj uniji, za izvršavanje plaćanja u korist trećih strana, prikupljanje prihoda i pružanje raznih povezanih bankarskih usluga.

Velika većina plaćanja izvršava se unutar Europske unije. Jako mali udio plaćanja izvršava se korisnicima izvan Europske unije. Ovaj udio može se povećavati s napretkom postupaka pridruživanja novih država.

Europski parlament traži visoku razinu usluga od bankarskih ustanova, ali pritom uzima u obzir i financijski aspekt prijedloga.

Banking services for the European Parliament 2017–2021

Europa-Parlamentet, direction générale des finances | Published April 29, 2016  -  Deadline June 9, 2016
cpvs
66110000

Europski parlament, Ciji Odjel za riznicu i računovodstvo ima sjedište u Luxembourgu, pokreće OVAJ postupak nadmetanja kako bi sklopio ugovore s 3 bankarske ustanove Cija knew sjedišta uprava u 1 od država koje pripadaju Europskoj uniji, za izvršavanje plaćanja u korist trećih strana, prikupljanje Prihoda i pružanje raznih povezanih bankarskih usluga.

Velika Vecina plaćanja izvršava is unutar Európske unije. Jako Mali udio plaćanja izvršava is korisnicima izvan Európske unije. OVAJ udio Moze is povećavati s napretkom postupaka pridruživanja novih država.

Europski parlament traži visoku razinu usluga od bankarskih ustanova, ali Pritom Uzima obzir u i financijski aspekt prijedloga.

EIB - Iller Bank environmental loan - Independent checking engineer

European Investment Bank | Published August 7, 2014
cpvs

EIB - Iller Bank environmental loan - Independent checking engineer

EIB - Iller Bank environmental loan - Independent checking engineer

European Investment Bank | Published May 3, 2014  -  Deadline June 6, 2014
cpvs

EIB - Iller Bank environmental loan - Independent checking engineer

EIB - Iller Bank environmental loan - Independent checking engineer

European Investment Bank | Published December 24, 2013
cpvs

EIB - Iller Bank environmental loan - Independent checking engineer

EIB - Mobile telephony services for the European Investment Bank Group

Den Europæiske Investeringsbank | Published September 1, 2016  -  Deadline November 2, 2016
cpvs

EIB, u ime Grupe EIB-a, objavljuje ovaj poziv na nadmetanje s ciljem sklapanja jedinstvenog okvirnog sporazuma za pružanje usluga mobilne telefonije i povezane opreme Grupi Europske investicijske banke.

EIB - Retail bank services for EIB Group staff and pensioners

Den Europæiske Investeringsbank | Published November 6, 2015  -  Deadline November 26, 2015
cpvs

EIB - Retail bank services for EIB Group staff and pensioners

EIB - Capacity building in Green Investment Projects for Kazakh banks

European Investment Bank | Published August 4, 2015
cpvs

EIB - Capacity building in Green Investment Projects for Kazakh banks

EIB - Library and information services to the European Investment Bank

Den Europæiske Investeringsbank | Published July 23, 2014  -  Deadline September 30, 2014
cpvs

EIB - Library and information services to the European Investment Bank

EIB - Technical assistance to Development Bank of Seychelles

European Investment Bank | Published March 5, 2013
cpvs
71356200

EIB - Technical assistance to Development Bank of Seychelles

Technical assistance to Development Bank of Seychelles (EIB)

European Investment Bank | Published August 11, 2012  -  Deadline August 7, 2013
cpvs
71356200

Technical assistance to Development Bank of Seychelles (EIB)

Technical assistance to Development Bank of Seychelles (EIB)

European Investment Bank | Published September 26, 2012  -  Deadline October 31, 2012
cpvs
71356200

Technical assistance to Development Bank of Seychelles (EIB)

Technical assistance to Development Bank of Seychelles (EIB)

European Investment Bank | Published September 26, 2012  -  Deadline October 31, 2012
cpvs
71356200

The overall objective of the technical assistance is to assist the Development Bank of Seychelles (DBS) in the implementation of, and ensuring the successful execution of improved credit risk management, asset and liability management and governance structures, as well the translation of DBS's new mandate into a market proposition and a sustainable business model. The expected results of the technical assistance are: — Formalisation of credit risk management capacity, including a credit scoring methodology and risk pricing principles — Improvement of asset and liability management and financial reporting — Strengthened governance and increased internal controls — Development of a market strategy and detailed business plan