Public tenders for accounting in Bulgaria

Find all Financial tenders in the world.
Finding business opportunities has never been easier.

Results for financial. Make a new search!

accounting and auditing services

Министерство на културата | Published September 1, 2012  -  Deadline September 24, 2012
cpvs
79210000

accounting and auditing services

accounting and auditing services

Община Раковски | Published July 6, 2012  -  Deadline August 3, 2012
cpvs
79210000, 79212000

accounting and auditing services

Accounting services

Министерството на образованието и науката | Published November 4, 2017
Winner
„Си Консулт — 2“ ЕООД
cpvs
79211000

The order is aimed at providing specialized accounting services to the Ministry of Education and Science in its capacity of beneficiary under projects funded under the Operational Program "Science and Education for Smart Growth" 2014-2020 and Operational Program "Regions in Growth" 2014-2020. The specialized accounting services that the contractors must realize are as follows: 1. Operational processing of the accounting documentation and other documents related to the financing of a project under OP NDIR and OP PP 2014-2020, reflecting accounting information on assets, liabilities, revenues, expenses and other operations on cash and accrued basis on projects under the procedure , provided for the accounts of the European Union funds, according to the approved instructions of the Minister of Finance. 2. Reflection of costs by separate accounting analytical accounts at project level.

Continued in field VI.3 ...

The order is aimed at providing specialized accounting services to the Ministry of Education and Science in its capacity of beneficiary under projects funded by OP NPO and OP PP 2014-2020. The specialized accounting services, which the contractors have to implement, are expressed in the following: 1 .Operational processing of the accounting documentation and other documents related to the financing of projects under the NDIS OP and OP PP 2014-2020, reflecting accounting information on assets, liabilities, revenues, expenses and other cash and accrual transactions shunt on projects in the manner provided for extra-budgetary accounts and funds, according to the approved instructions of the Minister of Finance. 2. Reflection of costs by separate accounting analytical accounts at project level. 3. Preparation of financial reports in connection with the implementation and reporting of projects. 4. Preparation of reports and submission of accounting documentation when carrying out checks by national and European control authorities.

Accounting services

Ministerstvo na obrazovanieto, mladezhta i naukata | Published April 26, 2013
Winner
„Уни стар про“ ЕООД район Илинден, ж.к. "Банишора", бул. „Димитър Петков” № 2, ет. 2, ап. 8 1309 София BULGARIA E-mail: unistarpro@abv.bg Telephone: +359 24214030 Fax: +359 24214029
cpvs
79211000

Поръчката е насочена към предоставяне на специализирани счетоводни услуги на Министерството на образованието, младежта и науката в качеството му на бенефициент по проекти, финансирани със средства по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси. Специализираните счетоводни услуги, които изпълнителите на поръчката трябва да реализират се изразяват в следното: 1. Оперативна обработка на счетоводната документация и други документи, свързани с финансирането на проект по ОП „РЧР”. 2. Отразяване на разходите по отделни счетоводни аналитични партиди. 3. Изготвяне на финансови отчети във връзка с изпълнението и отчитането на проектите. 4. Изготвяне на справки и предоставяне на счетоводната документация при извършване на проверки от национални и европейски контролни органи. Описаните услуги, които са детайлизирани в документацията, ще се възлагат на потенциалните изпълнители по рамковото споразумение, като едно възлагане ще включва извършването на всички описани дейности, необходими за счетоводното обслужване на един самостоятелен проект

accounting services

Ministerstvo na obrazovanieto, mladezhta i naukata | Published September 13, 2012
Winner
"Коларов Консулт" ЕООД ж.к. "Белите брези", ул. "Битоля" № 20 1680 София BULGARIA E-mail: niki_akula@abv.bg Telephone: +359 888335422
cpvs
79211000

Поръчката е насочена към предоставяне на специализирани счетоводни услуги на Министерството на образованието, младежта и науката в качеството му на бенефициент по проекти, финансирани със средства по Оперативна програма "Развитие на човешките ресурси". Специализираните счетоводни услуги, които изпълнителите на поръчката трябва да реализират се изразяват в следното: 1. Оперативна обработка на счетоводната документация и други документи, свързани с финансирането на проек по ОП РЧР.2. Отразяване на разходите по отделни счетоводни аналитични партиди. 3. Изготвяне на финансови отчети във връзка с изпълнението и отчитането на проектите. 4. Изготвяне на справки и предоставяне на счетоводната документация при извършване на проверки отнационални и европейски контролни органи. Описаните услуги, които са детайлизирани в документацията, ще се възлагат на потенциалните изпълнители по рамковото споразумение, като едно възлагане ще включва извършването на всички описани дейности, необходими за счетоводното обслужване на един самостоятелен проект.

Accounting services

Министерство на образованието и науката | Published January 13, 2016
Winner
„Мемо консулт“ ООД, ЕИК 121426723
cpvs
79211000

The order is aimed at providing specialized accounting services of the Ministry of Education and Science as a beneficiary of the projects funded under the Operational Programme "Development of Human Resources. Specialized accounting services Contractors must implement are as follows: 1.Operativna processing of accounting records and other documents related to the financing of projects under OP "HRD". 2.Otrazyavane cost to individual accounting analytical batches. 3. Preparation of financial statements in connection with the implementation and reporting of projects. 4. Preparation of reports and provision of accounting records when checks by national and European bodies. Described services that are detailed in the documentation will be awarded to potential contractors on the framework agreement as an award will include the performance of all listed activities necessary for accounting services of one private project.

Accounting services

Министерство на образованието и науката | Published June 18, 2015
Winner
„Коларов консулт“ ЕООД
cpvs
79211000

The order is aimed at providing specialized accounting services of the Ministry of Education and Science as a beneficiary of the projects funded under the Operational Programme "Development of Human Resources. Specialized accounting services Contractors must implement are as follows: 1. Operational processing of accounting records and other documents related to the financing of the project under the OP "HRD". 2. Reflecting the costs of separate accounting analytical batches. 3. Preparation of financial statements in connection with the implementation and reporting of projects. 4. Preparation of reports and provision of accounting records in inspections carried out by national and European bodies. Described services that are detailed in the documentation will be awarded to potential contractors on the framework agreement as an award will include the performance of all listed activities necessary for accounting services with one single project.

Accounting services

Министeрство на образованието и науката | Published May 15, 2015
Winner
„Мемо консулт“ ООД, ЕИК 121426723
cpvs
79211000

The order is aimed at providing specialized accounting services of the Ministry of Education and Science as a beneficiary of the projects funded under the Operational Programme "Development of Human Resources. Specialized accounting services Contractors must implement are as follows: 1. Operational processing of accounting records and other documents related to the financing of the project under the OP "HRD" 2. Reflecting the costs of separate accounting analytical batches; 3. Preparation of financial statements in connection with the implementation and reporting of projects; 4. Preparation of reports and provision of accounting records in inspections carried out by national and European bodies. Described services that are detailed in the documentation will be awarded to potential contractors on the framework agreement as an award will include the performance of all listed activities necessary for accounting services with one single project.

Accounting services

Министерство на образованието и науката, дирекция „Висше образование“ | Published December 27, 2014
Winner
<CONTACT_DATA_WITHOUT_RESPONSIBLE_NAME><ORGANISATION><OFFICIALNAME>„Мемо консулт“ ООД</OFFICIALNAME></ORGANISATION><ADDRESS>район „Слатина“, ул. „Борис Христов“ № 8, ет. 2, ап. 10</ADDRESS><TOWN>София</TOWN><POSTAL_CODE>1111</POSTAL_CODE><COUNTRY VALUE="BG"/><E_MAILS><E_MAIL>office@memo-consult.com</E_MAIL></E_MAILS><PHONE>+359 29172020</PHONE><URL>http://www.memo-consult.com/bg/index.html</URL><FAX>+359 29172016</FAX></CONTACT_DATA_WITHOUT_RESPONSIBLE_NAME>
cpvs
79211000

Providing accounting services for the project "Development of a rating system of universities".

accounting and auditing services

Ministerstvo na zdraveopazvaneto | Published September 13, 2012
Winner
Гран Тортон ООД бул. Черни връх № 26 1421 София BULGARIA Telephone: +359 29805500
cpvs
79210000

Извършване на строителни работи в лъчетерапевтични болнични заведения в гр. София и гр. Варна, групирани в две обособени позиции: 1. обособена позиция № 1 "Разширяване на лъчетерапевтичен комплекс в клиника по лъчелечение на "СБАЛ по Онкология" ЕАД - гр. София"; 2. обособена позиция № 2 "Изграждане на онкологичен и лъчетерапевтичен център в УМБАЛ "Света Марина" ЕАД - гр. Варна". Възлагането на настоящата обществена поръчка е в изпълнение на проект, неразделна част от Средносрочната рамкова инвестиционна програма в изпълнение на Рамково споразумение BG161PO001-1.1.08-0001-1 по схема за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ BG161 PO001/1.1-08/2010 “Подкрепа за реконструкция, обновяване и оборудване на държавните лечебни и здравни заведения в градските агломерации”, които се осъществяват с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Регионално развитие“ 2007-2013 г., съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие.

accounting and auditing services

Obshtina Rakovski | Published November 23, 2012
Winner
"Одит Консулт МД" ЕООД, ЕИК 130988017 пл. "Македония" № 1, КНСБ, ет. 13 1111 София BULGARIA E-mail: oditmd@mail.bg Telephone: +359 888450392 Fax: +359 29885969
cpvs
79210000, 79212000

Извършване на одит на проект: "Интегриран воден проект на град Раковски за частично изграждане на главни колектори и вътрешна канализационна мрежа, ПСОВ и реконструкция на съществуващата водопроводна мрежа по улиците, предвидени за канализация. Одитът по проекта включва извършване на следните проверки: — дали дейностите по проекта са осъществени в съответствие с принципите за добро финансово управление, — дали проектът е реализиран с необходимите ресурси, — дали изборът на изпълнител по договорите, чрез които се изпълнява проектът е проведен в съответствие с националното законодателство, — дали всички декларирани разходи са действително извършени и допустими в съответствие с изискванията на европейското и националното законодателство относно допустимост на разходите по програми, съфинансирани от Кохезионния фонд на Европейския съюз, — дали първичните счетоводни документи и документите с еквивалентна доказателствена стойност са налични и валидни, — дали напредъкът по проекта - в това число финансов и физически - е проверен от Възложителя, включително чрез проверка на реалното изпълнение на мястото на проекта (когато е необходимо), — дали са спазени изискванията по отношение на поддържането на адекватна одитна пътека, — дали всички дейности по проекта са надлежно документирани като всички документи за разходите се съхраняват и са на разположение на националните и европейските контролни органи при поискване, — проверка на докладваните нередности, — дали слабостите, констатирани при извършени одити са адресирани по подходящ начин, — дали исканията за средства, подадени от Възложителя са точни, пълни и са във формат, изискван от Управляващия орган, — дали неправомерно изплатените суми са възстановени по надлежния ред, — проверка на счетоводните системи и осчетоводяванията, — проверка за двойно финансиране, — проверка на мерките за информация и публичност.

Accounting and auditing services

Министерство на културата000695160 | Published January 10, 2013
Winner
„Финанс одит консулт 2002“ ООД, ЕИК 103710896 ул. „Цар Асен“ № 68, вх. А, ет.1, ап.1 9000 Варна BULGARIA Telephone: +359 52302747 Fax: +359 52721540
cpvs
79210000

Изготвяне на одиторски доклад за реализацията на проект BG161РО001/5-01/2008/063.

Accounting and auditing services

Община Бургас000056814 | Published December 27, 2012
Winner
„Семпер фортис“ ООД, ЕИК 201244625 ул. „Николай Лилиев“ № 21 1421 гр. София, р-н „Лозенец“ BULGARIA Telephone: +359 24412379 Fax: +359 24412879
cpvs
79210000, 79212000

Целта на настоящата обществена поръчка е да бъде избран независим одитор, който да извърши одит по изпълнение на дейностите и отчитане на разходите по проекти, изпълнявани от Община Бургас, в качеството й на Бенефициент по договори за безвъзмездна финансова помощ по Оперативна програма „Регионално развитие2007-2013 г.“ Целта на Възложителя е да избере Изпълнител, притежаващ практически опит в областта на осъществяване на независим финансов одит по проекти, съфинансирани от Европейския съюз, както и в одитиране на дейностите, извършвани през целия цикъл на проекта, изразявайки независимо одиторско мнение относно достоверното представяне във всички аспекти на същественост при изпълнение на проектите, в съответствие с националните и международните одиторски стандарти.

Accounting services

Министерство на образованието и науката | Published November 4, 2015
Winner
„Уни Стар Про“ ЕООД, ЕИК 175107490
cpvs
79211000

Providing specialized accounting services for the project BG051PO001-4.1.07 "inclusive education" under the Operational Programme "Human Resources Development" with beneficiary Ministry.

"Maintenance of the accounting system," Conto ".

 | Published December 29, 2016  -  Deadline December 29, 2016
cpvs

The object of this contract is: a service providing use rights and subscription maintenance of accounting system Conto State Fund "Agriculture" / SFA / - Headquarters city. Sofia and 28 regional directorates located in regional cities;

Support and upgrade, if necessary, of the Ajour financial and accounting system.

 | Published May 10, 2018  -  Deadline May 10, 2018
cpvs

Subject: Maintenance and upgrading, if necessary, of the financial and accounting system "AJUR". The maintenance of the financial and accounting system "AJUR" includes: updating of normative acts, program improvements on the initiative of the contractor, debugging of the program product, distance and on-site consulting. Configuration upgrade. Additional support for activities not included in annual subscription support for AJUR Financial Accounting System. Creating new functionalities. Others.

Accounting services

Министерство на образованието и науката | Published July 8, 2015
Winner
„Коларов консулт“ ЕООД
cpvs
79211000

"Provision of specialized accounting services of the Ministry of Education and Science as a beneficiary of the projects funded under the Operational Programme" Development of Human Resources "project BG051PO001-3.3.07-0001" Students practice. "

Accounting, auditing and fiscal services

Агенция „Пътна инфраструктура"000695089 | Published December 22, 2012
Winner
Дружество по ЗЗД „Одит на проекти АПИ транс" бул. „Евлоги и Христо Георгиеви" № 18 1164 София BULGARIA Telephone: +359 28590122 Fax: +359 28592093
cpvs
79200000

Обект на настоящата обществена поръчка е избор на изпълнител за извършване на одит по изпълнение на дейностите и отчитане на разходите по проектите за рехабилитация на пътища по Оперативна програма „Трансгранично сътрудничество Румъния – България 2007-2013”. Избраният изпълнител следва да извърши одит на проектите, в съответствие с обхвата, посочен в Техническите спецификации на настоящата документация, на следните проекти: 1. „Рехабилитация на път III – 293 „Александрия-Коритен-Северняк" от км 35+927 до км 44+440, област Добрич – Application number: 2(2i)-1.1-9”; 2. „Рехабилитация на път III – 3004 Тръстеник-Ореховица – път III-137 – от км 13+648.45 до км 29+987.10, област Плевен Application number: 2(2i)-1.1-6”; 3. „Рехабилитацията на път III – 3402 Славяново-Пордим от км 10+654.81 до км 21+763.03, област Плевен – Application number: 2(2i)-1.1-3”. Избраният изпълнител следва да извърши одит по проектите, в съответствие с обхвата на договорите за финансиране за всички тези проекти, съфинансирани от Европейския фонд за регионално развитие (ЕФРР) чрез Оперативна програма „Трансгранично сътрудничество Румъния – България 2007-2013”. Пълният обхват на дейностите, които трябва да се извършат от изпълнителя, са посочени в Техническите спецификации и проекта на договор – част от документацията за участие.

Accounting services

Министерство на образованието и науката | Published April 16, 2016  -  Deadline June 6, 2016
cpvs
79211000

The order is aimed at providing specialized accounting services of the Ministry of Education and Science as a beneficiary of the projects funded under the "Science and education for smart growth 'and the 2014-2020 Operational Programme" Regions in growth " 2014-2020, specialized accounting services contractors must realize, are as follows:

1. Operational processing of accounting records and other documents related to the financing of the project under OP "Science and education for smart growth" 2014-2020 Operational Programme "Regions for Growth" 2014-2020, reflecting the accounting data on assets liabilities, income, expenses and other operations on a cash and accrual basis for projects in the manner provided for the accounts of European Union funds, according to the approved instructions of the Minister of Finance.

2. Reflecting the costs of separate accounting analytical batches at project level.

3. Preparation of financial statements in connection with the implementation and reporting of projects.

4. Preparation of reports and provision of accounting records when checks by national and European bodies.

Described services, detailed documentation will be awarded to potential contractors on the framework agreement as an award will include the performance of all listed activities necessary for accounting services for a project.

For the period 2016-2018, the currently scheduled to launch 10 projects within the Operational Programme "Science and education for smart growth '2014-2020

At the time of announcement of the contract according to the application guidelines under the "Regions for Growth" 2014-2020, "a procedure BG16RFOP001-3.002" Support for vocational schools in Bulgaria "is expected to be supported prioritized vocational schools of national and regional importance in the two components with directions: "in ...

Accounting services

Министерство на образованието и науката | Published June 5, 2013
Winner
„Коларов консулт“ ЕООДрайон „Красно село“, ж.к. „Бели брези“, ул. „Битоля” № 20София 1680 niki_akula@abv.bg +359 29427134 +359 29427134
cpvs
79211000

Accounting services
Categories
  Bulgaria - Show all countries
София (42)Sofia (17)Sofia (13)Пловдив (8)Варна (6)Бургас (5)Велинград (5)Плевен (5)Благоевград (4)Велико търново (4)Драгоман (4)Ямбол (4)Varna (3)Балчик (3)Враца (3)Карнобат (3)Самоков (3)Шумен (3)Белене (2)Враца (2)Каварна (2)Клисура (2)Козлодуй (2)Ловеч (2)Мизия (2)Нови пазар (2)Разград (2)Разлог (2)Русе (2)Свищов (2)Сливо поле (2)Средец (2)Тутракан (2)Гр. велинград (2)Гр. козлодуй (2)Гр. шумен (2)Гр.разград (2)С.братя даскалови (2)С.левка (2)26/09/2016 (1)28/09/2016 (1)Burgas (1)Dalgopol (1)Hisar (1)Isperih (1)Kozloduy (1)Pravets (1)Rakitovo (1)Rakovski (1)Ruse (1)Velingrad (1)Velingrad (1)Айтос (1)Асеновград (1)Белоградчик (1)Берковица (1)Ботевград (1)Брезово (1)Бяла слатина (1)Габрово (1)Елхово (1)Ихтиман (1)Казанлък (1)Карлово (1)Кнежа (1)Кубрат (1)Кула (1)Монтана (1)Омуртаг (1)Раковски (1)Свиленград (1)Силистра (1)Сливен (1)Троян (1)Търговище (1)Хасково (1)Хасково (1)Гр. казанлък (1)Гр.шумен (1)С. невестино (1)С. рибарица, община тетевен (1)С.кукорево (1)София (1)