Public tenders for environment in Luxembourg Luxembourg

Find all Environment tenders in the world.
Finding business opportunities has never been easier.

Results for environment. Make a new search!

EIB - Western Balkans Investment Framework (WBIF) - Infrastructure Project Facility - Technical Assistance 6 (IPF 6), Infrastructures: Energy, Environment, Transport and Social

European Investment Bank | Published September 24, 2016
cpvs
71356200

EIB - Western Balkans Investment Framework (WBIF) - Infrastructure Project Facility - Technical Assistance 6 (IPF 6), Infrastructures: Energy, Environment, Transport and Social

EIB - Western Balkans Investment Framework (WBIF) - Infrastructure Project Facility - Technical Assistance 6 (IPF 6), Infrastructures: Energy, Environment, Transport and Social

European Investment Bank | Published August 11, 2016  -  Deadline August 31, 2016
cpvs

EIB - Western Balkans Investment Framework (WBIF) - Infrastructure Project Facility - Technical Assistance 6 (IPF 6), Infrastructures: Energy, Environment, Transport and Social

EIB - Western Balkan Investment Framework, Infrastructure Project Facility, Technical Assistance 5 (IPF 5) Infrastructures: Energy, Environment, Transport and Social

European Investment Bank | Published July 13, 2016
cpvs

EIB - Western Balkan Investment Framework, Infrastructure Project Facility, Technical Assistance 5 (IPF 5) Infrastructures: Energy, Environment, Transport and Social

EIB - Western Balkans Investment Framework (WBIF) - Infrastructure Project Facility - Technical Assistance 6 (IPF 6), Infrastructures: Energy, Environment, Transport and Social

European Investment Bank | Published July 20, 2016  -  Deadline August 31, 2016
cpvs

EIB - Western Balkans Investment Framework (WBIF) - Infrastructure Project Facility - Technical Assistance 6 (IPF 6), Infrastructures: Energy, Environment, Transport and Social

EIB - Western Balkan Investment Framework, Infrastructure Project Facility, Technical Assistance 5 (IPF 5) Infrastructures: Energy, Environment, Transport and Social

European Investment Bank | Published December 30, 2015  -  Deadline February 9, 2016
cpvs

EIB - Western Balkan Investment Framework, Infrastructure Project Facility, Technical Assistance 5 (IPF 5) Infrastructures: Energy, Environment, Transport and Social

Supply of statistical services in the field of environment statistics: maintenance of the environmental data centres on waste and natural resources

Europa-Kommissionen, Eurostat, Directorate E: ‘Sectoral and regional statistics’ | Published June 30, 2016  -  Deadline August 29, 2016
cpvs

Supply of statistical services in the field of environment statistics: maintenance of the environmental data centres on waste and natural resources

EIB - Western Balkan Investment Framework, Infrastructure Project Facility, Technical Assistance 5 (IPF 5) Infrastructures: Energy, Environment, Transport and Social

European Investment Bank | Published November 4, 2015
cpvs

EIB - Western Balkan Investment Framework, Infrastructure Project Facility, Technical Assistance 5 (IPF 5) Infrastructures: Energy, Environment, Transport and Social

Supply of statistical services in the field of environment statistics: maintenance of the environmental data centres on waste and natural resources

Europa-Kommissionen, Eurostat, Directorate E ‘Sectoral and regional statistics’ | Published December 24, 2016
Winner
Artemis Information Management SA
cpvs
79330000

Levering af tjenesteydelser til støtte af miljøstatistik inden for affaldsstatistik og af statistik vedrørende naturressourcer/ressourceeffektivitet.

Statistiktjenesterne inden for rammerne af dette udbud er inddelt i de følgende partier:

parti 1: støtte til drift af Eurostats miljødatacenter for affald

parti 2: støtte til drift af Eurostats indikatorer over ressourceeffektivitet og datacenter for naturressourcer.

Formålet er at forsyne Kommissionen med de fornødne statistiske tjenesteydelser inden for affaldsstatistik.

Det overordnede formål med dette parti er at forsyne Kommissionen med de fornødne statistiske tjenesteydelser inden for ressourceeffektivitet, cirkulær økonomi og naturressourcer.

Erbringung von Dienstleistungen zur Unterstützung im Bereich Umweltstatistik betreffend Statistiken betreffend Abfälle und natürliche Ressourcen/Ressourceneffizienz.

Die statistischen Dienstleistungen, die den Gegenstand der vorliegenden Ausschreibung bilden, sind in die folgenden Lose unterteilt:

Los 1: Unterstützung beim Betrieb des Eurostat-Umweltdatenzentrums für den Bereich Abfall;

Los 2: Unterstützung bei der Anwendung der Indikatoren von Eurostat für die Ressourceneffizienz und beim Betrieb des Datenzentrums für den Bereich natürliche Ressourcen.

Ziel ist es, statistische Dienstleistungen im Bereich der Abfallstatistik für die Kommission zu erbringen.

Hauptziel dieses Loses ist es, statistische Dienstleistungen in den Bereichen Ressourceneffizienz, Kreislaufwirtschaft und natürliche Ressourcen für die Kommission zu erbringen.

The provision of services to support environment statistics in the field of waste statistics and on natural resources/resource efficiency statistics.

The statistical services forming the subject of this invitation to tender are divided into the following lots:

lot 1: assistance in the operation of Eurostat's environmental data centre on waste;

lot 2: assistance in the operation of Eurostat's resource efficiency indicators and data centre on natural resources.

The objective is to provide the Commission with statistical services in the field of waste statistics.

The main objective of this lot is to provide the Commission with statistical services in the fields of resource efficiency, circular economy and natural resources.

Prestación de servicios de apoyo de las estadísticas medioambientales en el ámbito de las estadísticas relativas a los residuos y de las estadísticas relativas a los recursos naturales/a la eficiencia de los recursos.

Los servicios estadísticos que forman el objeto de esta invitación a licitar están divididos en los siguientes lotes:

— lote 1: asistencia a la operación del centro de datos medioambientales sobre residuos de Eurostat,

— lote 2: asistencia a la operación de los indicadores de la eficacia de los recursos de Eurostat y del centro de datos sobre recursos naturales.

El objetivo consiste en prestar servicios estadísticos a la Comisión en el ámbito de las estadísticas sobre residuos.

El objetivo principal de este lote consiste en prestar servicios estadísticos a la Comisión en los ámbitos de la eficiencia de los recursos, la economía circular y los recursos naturales.

Sopimuksen kohteena on palvelujen toimittaminen ympäristötilastojen tukemiseksi jätetilastojen sekä luonnonvaroja/resurssitehokkuutta koskevien tilastojen alalla.

Tarjouspyynnön kohteena olevat tilastopalvelut on jaettu seuraaviin eriin:

erä 1: Eurostatin jätteitä koskevan ympäristötietokeskuksen toimintaa koskeva tuki,

erä 2: Eurostatin resurssitehokkuutta koskevien indikaattorien sekä luonnonvaroja koskevan tietokeskuksen toimintaa koskeva tuki.

Erän tavoitteena on tilastollisten palvelujen toimittaminen komissiolle jätetilastojen alalla.

Tämän erän keskeisenä tavoitteena on tilastopalvelujen toimittaminen komissiolle resurssitehokkuuden, kiertotalouden ja luonnonvarojen aloilla.

Prestation de services de soutien pour les statistiques de l'environnement dans le domaine des statistiques relatives aux déchets et des statistiques relatives aux ressources naturelles/à l'efficacité des ressources.

Les services statistiques constituant l'objet du présent appel d'offres sont répartis entre les lots suivants:

lot 1: assistance à l'exploitation du centre de données environnementales sur les déchets d'Eurostat;

lot 2: assistance à l'exploitation des indicateurs d'efficacité des ressources et du centre de données sur les ressources naturelles d'Eurostat.

L'objectif est de fournir à la Commission des services statistiques dans le domaine des statistiques relatives aux déchets.

L'objectif principal du présent lot est de fournir à la Commission des services statistiques dans les domaines de l'efficacité des ressources, de l'économie circulaire et des ressources naturelles.

Παροχή υπηρεσιών για την υποστήριξη περιβαλλοντικών στατιστικών στον τομέα των στατιστικών των αποβλήτων και σχετικά με στατιστικές φυσικών πόρων/αποτελεσματικότητας των πόρων.

Οι υπηρεσίες στατιστικής που αποτελούν το αντικείμενο της παρούσας πρόσκλησης συμμετοχής σε διαγωνισμό διαιρούνται στις ακόλουθες παρτίδες:

παρτίδα 1: παροχή βοήθειας για τη λειτουργία του περιβαλλοντικού κέντρου δεδομένων της Eurostat σχετικά με τα απόβλητα,

παρτίδα 2: παροχή βοήθειας για τη λειτουργία των δεικτών αποτελεσματικότητας των πόρων της Eurostat και του κέντρου δεδομένων για τους φυσικούς πόρους.

Στόχος είναι να παράσχει στην Επιτροπή στατιστικές υπηρεσίες στον τομέα των στατιστικών των αποβλήτων.

Ο κύριος στόχος του εν λόγω τμήματος είναι η παροχή στατιστικών υπηρεσιών στην Επιτροπή στους τομείς της αποτελεσματικότητας των πόρων, της κυκλικής οικονομίας και των φυσικών πόρων.

Prestazione di servizi di assistenza per le statistiche dell'ambiente nel settore delle statistiche sui rifiuti e delle statistiche sulle risorse naturali/efficienza delle risorse.

I servizi statistici oggetto del presente invito a presentare offerta sono suddivisi nei seguenti lotti:

lotto 1: assistenza nella gestione del centro dati ambientali sui rifiuti di Eurostat;

lotto 2: assistenza nella gestione di indicatori di efficienza delle risorse e del centro dati sulle risorse naturali di Eurostat.

L'obiettivo è prestare alla Commissione servizi statistici nel settore delle statistiche sui rifiuti.

L'obiettivo principale del presente lotto è quello di prestare alla Commissione servizi statistici nel settore dell'efficienza delle risorse, dell'economia circolare e delle risorse naturali.

De verlening van diensten ter ondersteuning van milieustatistieken op het gebied van afvalstatistieken en statistieken op het gebied van natuurlijke hulpbronnen/efficiënt gebruik van hulpbronnen.

De statistische diensten die het voorwerp van deze uitnodiging tot inschrijving vormen, zijn in de volgende percelen opgesplitst:

perceel 1: bijstand bij het beheer van het milieugegevenscentrum inzake afval van Eurostat;

perceel 2: bijstand bij het beheer van de indicatoren voor een efficiënt gebruik van hulpbronnen en van het gegevenscentrum inzake natuurlijke hulpbronnen.

De doelstelling is de verlening van statistiekdiensten aan de Commissie op het gebied van afvalstoffenstatistieken.

De belangrijkste doelstelling van dit perceel is de verlening van statistiekdiensten aan de Commissie op de gebieden van efficiënt gebruik van hulpbronnen, kringloopeconomie en natuurlijke hulpbronnen.

A prestação de serviços para apoiar as estatísticas ambientais no domínio das estatísticas sobre resíduos e estatísticas sobre eficiência de recursos/recursos naturais.

Os serviços de estatísticas abrangidos pelo presente convite à apresentação de propostas encontram-se divididos nos seguintes lotes:

lote 1: assistência na exploração do centro de dados ambientais sobre resíduos do Eurostat;

lote 2: assistência na exploração do centro de dados sobre recursos naturais e dos indicadores de eficiência de recursos do Eurostat.

O objetivo consiste em prestar à Comissão serviços estatísticos no domínio das estatísticas sobre resíduos.

O objetivo principal do presente lote consiste em prestar à Comissão serviços estatísticos nos domínios da eficiência de recursos, economia circular e recursos naturais.

Tillhandahållande av tjänster till stöd för miljöstatistik inom området avfallsstatistik och statistik avseende naturresurser/resurseffektivitet.

De statistiktjänster som utgör föremålet för denna anbudsinfordran delas in i följande delar:

Del 1: stöd till driften av Eurostats miljödatacentrum för avfall.

Del 2: stöd till driften av Eurostats indikatorer för resurseffektivitet och datacentrum för naturresurser.

Syftet är att tillhandahålla kommissionen statistiktjänster inom området avfallsstatistik.

Det huvudsakliga syftet med denna del är att tillhandahålla kommissionen statistiktjänster inom områdena resurseffektivitet, cirkulär ekonomi och naturresurser.

Poskytnutí služeb na podporu ekologické statistiky v oblasti statistik o odpadech a statistik v oblasti přírodních zdrojů/účinného využívání zdrojů.

Statistické služby tvořící předmět této výzvy k podání nabídek jsou rozděleny do těchto položek:

položka č. 1: pomoc s provozem ekologického datového střediska Eurostatu s údaji o odpadech;

položka č. 2: pomoc s provozem týkajícím se ukazatelů účinného využívání zdrojů a datového střediska o přírodních zdrojích Eurostatu.

Cílem je poskytnout Komisi statistické služby v oblasti statistik o odpadech.

Hlavním cílem této položky je poskytnout Komisi statistické služby v oblasti účinného využívání zdrojů, cirkulačního hospodářství a přírodních zdrojů.

Teenuste osutamine jäätmestatistika valdkonna keskkonnastatistika ja loodusvarade / ressursitõhususe statistika toetamiseks.

Pakkumiskutse sisuks olevad statistikateenused on jaotatud järgmistesse osadesse:

1. osa: abi Eurostatile kuuluva jäätmeid käsitlevate keskkonnaandmete keskuse käitamisel;

2. osa: abi Eurostati ressursitõhususe näitajate ja loodusvarade andmekeskuse käitamisel.

Eesmärk on osutada komisjonile jäätmestatistika valdkonna statistikateenuseid.

Selle osa peaeesmärk on osutada komisjonile ressursitõhususe, ringmajanduse ja loodusvarade valdkondade statistikateenuseid.

A környezetvédelmi statisztikáknak a hulladékokra vonatkozó statisztikák és a természeti erőforrásokra/erőforrás-hatékonyságra vonatkozó statisztikák területén történő támogatására irányuló szolgáltatások nyújtása.

Az ajánlati felhívás tárgyát képező statisztikai szolgáltatások az alábbi tételekből állnak:

1. tétel: segítségnyújtás az Eurostat hulladékokra vonatkozó környezetvédelmi adatközpontjának működtetéséhez;

2. tétel: segítségnyújtás az Eurostat erőforráshatékonysági mutatóinak és természeti erőforrásokra vonatkozó adatközpontjának működtetéséhez.

A célkitűzés statisztikai szolgáltatások nyújtása a Bizottság részére a hulladékokra vonatkozó statisztikák területén.

E tétel fő célkitűzése statisztikai szolgáltatások nyújtása a Bizottság részére az erőforrás-hatékonyság, a körforgásos gazdaság és a természeti erőforrások területén.

Paslaugų teikimas siekiant remti aplinkos statistiką atliekų statistikos ir gamtos išteklių / efektyvaus išteklių naudojimo statistikos srityje.

Statistikos paslaugos, sudarančios šio kvietimo pateikti pasiūlymus objektą, skiriamos į šias dalis:

1 dalis: pagalba eksploatuojant Eurostato aplinkos atliekų duomenų centrą;

2 dalis: pagalba eksploatuojant Eurostato efektyvaus išteklių naudojimo rodiklius ir gamtos išteklių duomenų centrą.

Tikslas – teikti Komisijai statistikos paslaugas atliekų statistikos srityje.

Pagrindinis šios dalies tikslas – teikti Komisijai statistikos paslaugas efektyvaus išteklių naudojimo, žiedinės ekonomikos ir gamtos išteklių srityje.

Pakalpojumu sniegšana vides statikas atbalstam atkritumu statistikas jomā un dabas resursu / resursefektivitātes statistikas jomā.

Statistikas pakalpojumi, kas ir šā uzaicinājuma uz konkursu priekšmets, sadalīti šādās daļās:

1. daļa: palīdzība Eurostat atkritumu jomas vides datu centra vadībā;

2. daļa: palīdzība Eurostat resursefektivitātes rādītāju un dabas resursu jomas datu centra vadībā.

Mērķis ir nodrošināt Komisijai statistikas pakalpojumus atkritumu statistikas jomā.

Šīs daļas galvenais mērķis ir nodrošināt Komisijai statistikas pakalpojumus resursefektivitātes, aprites ekonomikas un dabas resursu jomā.

Il-provvista ta' servizzi biex jappoġġjaw l-istatistika tal-ambjent fil-qasam tal-istatistika tal-iskart u dwar l-istatistika tar-riżorsi naturali/l-effiċjenza tar-riżorsi.

Is-servizzi statistiċi li huma s-suġġett ta' din l-istedina għall-offerti huma maqsuma fil-lottijiet li ġejjin:

l-1 lott: għajnuna fit-tħaddim taċ-ċentru tad-dejta ambjentali tal-Eurostat dwar l-iskart;

it-2 lott: għajnuna fit-tħaddim ta' indikaturi tal-effiċjenza tar-riżorsi tal-Eurostat u ċ-ċentru tad-dejta dwar ir-riżorsi naturali.

L-objettiv hu li jipprovdi lill-Kummissjoni b'servizzi statistiċi fil-qasam tal-istatistika dwar l-iskart.

L-objettiv ewlieni ta' dan il-lott hu li jipprovdi lill-Kummissjoni bis-servizzi statistiċi fl-oqsma tal-effiċjenza fir-riżorsi, l-ekonomija ċirkolari u r-riżorsi naturali.

Świadczenie usług wspierających statystyki ochrony środowiska w dziedzinie odpadów i zasobów naturalnych/zasobooszczędności.

Usługi statystyczne będące przedmiotem niniejszego zaproszenia do składania ofert zostały podzielone na następujące części:

część 1: pomoc w związku z funkcjonowaniem centrum danych środowiskowych o odpadach, w ramach Eurostatu;

część 2: pomoc w związku z funkcjonowaniem wskaźników zasobooszczędności oraz centrum danych o zasobach naturalnych, w ramach Eurostatu.

Celem tej części zamówienia jest świadczenie na rzecz Komisji usług statystycznych w dziedzinie odpadów.

Głównym celem tej części zamówienia jest świadczenie na rzecz Komisji usług statystycznych w dziedzinach zasobooszczędności, gospodarki o obiegu zamkniętym i zasobów naturalnych.

Poskytovanie služieb na podporu environmentálnej štatistiky v oblasti štatistiky o odpadoch a štatistiky o prírodných zdrojoch/o efektívnosti využívania zdrojov.

Štatistické služby predstavujúce predmet tejto výzvy na súťaž sú rozdelené na tieto časti:

časť 1: pomoc pri prevádzke centra environmentálnych údajov Eurostatu o odpadoch;

časť 2: pomoc pri prevádzke centra ukazovateľov a údajov Eurostatu o efektívnosti využívania zdrojov a centra údajov o prírodných zdrojoch.

Cieľom je poskytovať Komisii štatistické služby v oblasti štatistiky o odpadoch.

Hlavným cieľom tejto časti je poskytovať Komisii štatistické služby v oblastiach efektívnosti využívania zdrojov, obehového hospodárstva a prírodných zdrojov.

Zagotavljanje storitev za podporo okoljski statistiki na področju statistike odpadkov in statistike naravnih virov/učinkovitosti virov.

Statistične storitve, ki so predmet tega javnega razpisa, so razdeljene v naslednje sklope:

sklop 1: pomoč pri upravljanju Eurostatovega okoljskega podatkovnega središča za odpadke;

sklop 2: pomoč pri upravljanju Eurostatovih kazalnikov učinkovitosti virov in podatkovnega središča za naravne vire.

Cilj je Komisiji zagotoviti statistične storitve na področju statistike odpadkov.

Glavni cilj tega sklopa je Komisiji zagotoviti statistične storitve na področju učinkovitosti virov, krožnega gospodarstva in naravnih virov.

Seirbhísí a sholáthar chun tacú le staitisticí comhshaoil sa réimse a bhaineann le staitisticí dramhaíola agus staitisticí um acmhainní nádúrtha/éifeachtúlacht acmhainní.

Tá na seirbhísí staitistiúla atá mar ábhar an chuiridh chun tairisceana seo roinnte ina mbearta mar seo a leanas:

beart 1: cúnamh le haghaidh ionad sonraí comhshaoil Eurostat maidir le dramhaíl a oibriú;

beart 2: cúnamh le haghaidh táscairí um éifeachtúlacht acmhainní agus ionad sonraí um acmhainní nádúrtha Eurostat a oibriú.

Is é an cuspóir seirbhísí staitistiúla a sholáthar don Choimisiún sa réimse a bhaineann le staitisticí dramhaíola.

Is é príomhchuspóir an bhirt seo seirbhísí staitistiúla a sholáthar don Choimisiún sna réimsí a bhaineann le héifeachtúlacht acmhainní, an geilleagar ciorclach agus acmhainní nádúrtha.

Предоставяне на услуги за подпомагане на статистиката за околната среда в областта на статистиката на отпадъците и статистиката относно природните ресурси/ефективността на ресурсите.

Услугите в областта на статистиката, които оформят предмета на тази покана за участие в търг, са разделени на следните партиди:

партида 1: помощ при управлението на центъра за данни за околната среда относно отпадъци на Евростат;

партида 2: помощ при управлението на показателите за ефективност на ресурсите и на центъра за данни относно природни ресурси на Евростат.

Целта е да се предоставят на Комисията статистически услуги в областта на статистиката на отпадъците.

Основната цел на тази партида е да предостави на Комисията статистически услуги в областта на ефективността на ресурсите, кръговата икономика и природните ресурси.

Prestarea de servicii de susținere pentru statisticile de mediu în domeniul statisticilor privind deșeurile și al statisticilor privind resursele naturale/utilizarea eficientă a resurselor.

Serviciile statistice care constituie obiectul acestei invitații la licitație sunt împărțite în următoarele loturi:

lotul 1: asistență pentru exploatarea centrului de date de mediu privind deșeurile al Eurostat;

lotul 2: asistență pentru exploatarea centrului de date privind resursele naturale și a indicatorilor de utilizare eficientă a resurselor ai Eurostat.

Obiectivul este de a pune la dispoziția Comisiei servicii statistice în domeniul statisticilor privind deșeurile.

Obiectivul principal al acestui lot este de a pune la dispoziția Comisiei servicii statistice în domeniile utilizării eficiente a resurselor, economiei circulare și resurselor naturale.

Pružanje usluga radi pružanja podrške statistici o okolišu u području statistike o otpadu i statistike o prirodnim resursima/učinkovitosti resursa.

Statističke usluge koje čine predmet ovog poziva na nadmetanje podijeljene su u sljedeće grupe:

grupa 1: pomoć u radu okolišnog podatkovnog centra Eurostata o otpadu;

grupa 2: pomoć u radu Eurostatovih indikatora učinkovitosti resursa i podatkovnog centra o prirodnim resursima.

Cilj je pružiti Komisiji statističke usluge u području statistike o otpadu.

Glavni je cilj ove grupe pružiti Komisiji statističke usluge u području učinkovitosti resursa, kružnog gospodarstva i prirodnih resursa.

SMART 2016/1004 — Lot 2 ‘Core service platform that provides functions to support hotline transactions and the removal of online child sexual abuse material’

Europa-Kommissionen, Directorate-General for Communications Networks, Content and Technology, Directorate G — Data, Unit G3 — Learning, Multilingualism and Accessibility | Published December 6, 2016
Winner
INHOPE — International Association of Internet Hotlines
cpvs
72000000

Genstanden for kontrakten er at iværksætte tjenester, der bidrager til at gøre internettet til et sikkert miljø for børn gennem tiltag, der styrker og beskytter dem online. Ved at bygge oven på den eksisterende digitale serviceinfrastruktur for et sikrere Internet, er målet at fortsætte støtten til koordinering, vedligeholdelse og yderligere udvikling af en central tjenesteplatform til at dele ressourcer, tjenester og praksis mellem nationale udbydere af tjenesterne — sikrere internet centre — og deres brugere, herunder også erhvervslivet.

Parti 2 omhandler driften af et system til indsamling af data om online billeder og videoer med seksuelt misbrug af børn, som rapporteres til hotlines, samt vedligeholdelsen og den yderligere forbedring af en løsning, der leverer funktioner i et sikkert miljø for en automatisk sammenligning af de seneste rapporterede billeder med materiale, der allerede er set og identificeret.

Gegenstand dieses Auftrags sind Dienstleistungen, die dazu beitragen sollen, das Internet zu einer vertrauenswürdigen Umgebung für Kinder zu machen, und zwar durch Maßnahmen, die auf Befähigung und Schutz der Kinder bei Online-Aktivitäten abzielen. Auf der Grundlage der bestehenden Infrastruktur für digitale Dienste für ein sichereres Internet besteht die Zielsetzung darin, die Koordinierung, die Wartung und den weiteren Einsatz einer zentralen Dienstleistungsplattform für die gemeinsame Nutzung von Ressourcen, Diensten und Praktiken durch die entsprechenden nationalen Dienstleister — die Zentren für sicheres Internet — und deren Nutzer (einschließlich der Branche) weiter zu unterstützen.

Der spezifische Gegenstand von Los 2 ist der Einsatz eines Systems zur Sammlung von Daten über an Hotlines gemeldete Online-Inhalte, in denen der sexuelle Missbrauch von Kindern auf Videos und Bildern dargestellt wird, und die Pflege und weitere Verbesserung einer Lösung, die in einer sicheren Umgebung Funktionen für den automatischen Vergleich neu gemeldeter Inhalte mit bereits gesichteten und identifizierten Inhalten ermöglicht.

The subject matter of the contract is to deploy services that help make the Internet a trusted environment for children through actions that empower and protect them online. Building on the existing safer Internet digital service infrastructure, the objective is to continue supporting the coordination, maintenance and further deployment of a core service platform to share resources, services and practices between national providers of the services — the Safer Internet Centres — and to their users, including industry.

The specific subject of lot 2 is the operation of a system for gathering data on online child sexual abuse imagery and videos reported to hotlines, and the maintenance and further enhancement of a solution providing functionalities in a secure environment for automatic comparison of newly reported images with already viewed and identified material.

El objeto del contrato consiste en desarrollar servicios que ayuden a hacer de internet un entorno fiable para los niños mediante acciones para reforzar su autonomía y protegerlos en línea. Tomando como base la actual infraestructura de servicios digitales de una internet más segura, el objetivo consiste en continuar prestando apoyo a la coordinación, el mantenimiento y el despliegue ulterior de una plataforma de servicios centrales para compartir recursos, servicios y prácticas entre los proveedores nacionales de servicios (los Centros Safer Internet) y a sus usuarios, incluida la industria.

El objeto específico del lote 2 consiste en explotar un sistema para recopilar datos sobre imágenes y vídeos relativos al abuso sexual infantil en línea que se han denunciado a líneas telefónicas directas, así como en mantener y mejorar una solución que ofrece funciones en un entorno seguro para la comparación automática de imágenes que se han notificado recientemente con material que ya se ha visto e identificado.

Sopimuksen kohteena on sellaisten palvelujen käyttöön ottaminen, joiden avulla autetaan tekemään internetistä luotettava ympäristö lapsille. Tämä toteutetaan sellaisten toimien avulla, joilla voimaannutetaan ja suojellaan lapsia verkossa. Olemassa olevan turvallisemman internetin digitaalisen palveluinfrastruktuurin pohjalta tavoitteena on keskeistä palvelualustaa koskevan koordinoinnin, ylläpidon ja käyttöönoton lisäämisen tukemisen jatkaminen resurssien, palveluiden ja käytäntöjen jakamista varten kansallisten palveluntarjoajien välillä (turvallisempaa internetiä koskevat Safer Internet -keskukset) sekä niiden käyttäjille, mukaan luettuina teollisuudenalat.

Erän 2 erityisenä kohteena on sellaisen järjestelmän käyttö, jolla kerätään tietoa vihjelinjalle raportoiduista lasten seksuaalista hyväksikäyttöä verkossa ilmentävistä kuvista ja videoista, sekä sellaisen ratkaisun ylläpito ja parantaminen edelleen, jonka toimintojen avulla voidaan turvallisessa ympäristössä automaattisesti verrata vasta raportoituja kuvia jo tarkasteltuun ja määriteltyyn aineistoon.

Le marché a pour objet le déploiement de services contribuant à instaurer un environnement virtuel fiable pour les enfants à l'aide d'actions qui les responsabiliseront tout en les protégeant une fois connectés. Sur la base de l'infrastructure de services numériques internet plus sûre existante, l'objectif est de continuer à soutenir la coordination, la maintenance et la poursuite du développement d'une plate-forme de services centrale permettant le partage des ressources, des services et des pratiques entre les prestataires de services nationaux (les centres pour un internet plus sûr) et ouverte aux utilisateurs, y compris au secteur industriel.

Le lot 2 porte spécifiquement sur l'exploitation d'un système de collecte de données sur les contenus ayant trait à des abus sexuels sur mineurs signalés aux numéros d'appel d'urgence, ainsi que sur la maintenance et sur le perfectionnement d'une solution proposant des fonctionnalités dans un environnement sécurisé qui effectueront une comparaison automatique entre les contenus nouvellement signalés et les contenus déjà détectés et identifiés.

Το αντικείμενο της σύμβασης είναι η ανάπτυξη υπηρεσιών που συμβάλλουν στο να καταστεί το διαδίκτυο ένα αξιόπιστο περιβάλλον για τα παιδιά, μέσω δράσεων ενδυνάμωσης και προστασίας τους σε απευθείας σύνδεση. Με βάση την υφιστάμενη υποδομή ψηφιακών υπηρεσιών για την ασφαλέστερη χρήση του διαδικτύου, στόχος είναι η συνέχιση της υποστήριξης του συντονισμού, της συντήρησης και της περαιτέρω ανάπτυξης μιας βασικής πλατφόρμας υπηρεσιών για τον επιμερισμό των πόρων, των υπηρεσιών και των πρακτικών μεταξύ των εθνικών παρόχων υπηρεσιών — τα κέντρα για την ασφαλέστερη χρήση του διαδικτύου — και των χρηστών τους, συμπεριλαμβανομένης της βιομηχανίας.

Το ειδικό αντικείμενο της παρτίδας 2 είναι η λειτουργία συστήματος για τη συλλογή δεδομένων σχετικά με επιγραμμικές απεικονίσεις και βίντεο σεξουαλικής κακοποίησης παιδιών που έχουν καταγγελθεί σε ανοικτές γραμμές επικοινωνίας, και η συντήρηση και περαιτέρω ανάπτυξη λύσης που παρέχει λειτουργικότητες σε ασφαλές περιβάλλον για αυτόματη σύγκριση των απεικονίσεων που έχουν καταγγελθεί πρόσφατα με υλικό που έχει ήδη εντοπιστεί και ταυτοποιηθεί.

L'oggetto dell'appalto è la prestazione di servizi che contribuiscano a rendere Internet un ambiente sicuro per i bambini per mezzo di azioni che li responsabilizzino e li proteggano durante la navigazione on line. Avvalendosi dell'attuale infrastruttura di servizi digitali per un Internet più sicuro, l'obiettivo è di sostenere ulteriormente il coordinamento, la manutenzione e l'ulteriore impiego di una piattaforma di servizi centrale per condividere risorse, servizi e pratiche tra i prestatori nazionali di servizi — i centri «Internet più sicuro» — e i loro utenti, compresa l'industria.

L'oggetto specifico del lotto 2 è la gestione di un sistema per la raccolta di dati su immagini e video pedopornografici on line trasmessi all'assistenza telefonica diretta, e la manutenzione e l'ulteriore rafforzamento di una soluzione che fornisce funzionalità in un ambiente sicuro per il confronto automatico delle immagini trasmesse di recente con i materiali già esaminati e identificati.

In het kader van deze opdracht moeten diensten in het leven worden geroepen die ervoor zorgen dat internet een vertrouwde omgeving wordt voor kinderen via maatregelen die hen bij hun onlineactiviteiten versterken en beschermen. Op basis van de bestaande digitale diensteninfrastructuur voor veiliger internet moet verder bijstand worden verleend bij de coördinatie, het onderhoud en de verdere aanwending van een centraal dienstenplatform voor het verdelen van middelen, diensten en praktijken onder nationale dienstverleners –– de Centra voor een veiliger internet –– en hun gebruikers, met inbegrip van de industrie.

Het specifieke voorwerp van perceel 2 is het beheer van een systeem voor de verzameling van gegevens over onlinemateriaal betreffende seksueel misbruik van kinderen dat gerapporteerd wordt aan hotlines, en de ontwikkeling en het onderhoud van een oplossing die functionaliteiten biedt in een veilige omgeving voor de automatische vergelijking van nieuw gerapporteerd materiaal met reeds bekeken en geïdentificeerd materiaal.

O objeto do contrato consiste na implementação de serviços que ajudam a fazer da Internet um ambiente de confiança para as crianças mediante ações que as responsabilizam e protegem em linha. Com base nas infraestruturas existentes de serviços digitais para uma Internet mais segura, o objetivo consiste em continuar a apoiar a coordenação, manutenção e posterior implementação de uma plataforma de serviços central para a partilha de recursos, serviços e práticas entre prestadores nacionais dos serviços — Centros para uma Internet Mais Segura — e respetivos utilizadores, incluindo indústria.

O objeto específico do lote 2 consiste na operação de um sistema para recolha de dados relativos a imagens e vídeos relacionados com abuso sexual de crianças comunicados através de linhas diretas, e a manutenção e melhoria adicional de uma solução para a prestação de funcionalidades num ambiente seguro para comparação automática de novas imagens comunicadas com material já visualizado e identificado.

Föremålet för kontraktet består i att lansera tjänster som ska bidra till att göra internet till en tillförlitlig miljö för barn genom åtgärder som stärker och skyddar dem online. Genom att bygga vidare på den befintliga infrastrukturen för digitala tjänster för ett säkrare internet är målet att fortsätta att stödja samordning, underhåll och vidareutveckling av en central tjänsteplattform för utbyte av resurser, tjänster och rutiner mellan nationella tjänsteleverantörer – centrumen för säkrare internet – och deras användare, inbegripet industrin.

Det särskilda föremålet för del 2 består i driften av ett system för insamling av data om barnpornografiska bilder och videor online som rapporteras till jourlinjer samt underhåll och vidareutveckling av en lösning som tillhandahåller funktioner i en säker miljö för automatisk jämförelse av nyligen rapporterade bilder med redan påsett och identifierat material.

Předmětem této zakázky je zavedení služeb, které pomohou učinit z internetu důvěryhodné prostředí pro děti prostřednictvím opatření, která je posílí a ochrání při činnostech on-line. V návaznosti na stávající infrastrukturu digitální služby bezpečnějšího internetu je cílem pokračovat v podpoře koordinace, údržby a dalšího zavedení platformy hlavních služeb pro sdílení zdrojů, služeb a postupů mezi vnitrostátními poskytovateli služeb – centry pro bezpečnější internet – a pro jejich uživatele, včetně průmyslu.

Specifickým předmětem položky č. 2 je provozování systému pro sběr údajů o on-line snímcích a videích týkajících se sexuálního zneužívání dětí, nahlášených na horkých linkách, a údržba a další vývoj řešení poskytujícího funkce v bezpečném prostředí pro automatické srovnávání nových ohlášených snímků s již zobrazenými a identifikovanými materiály.

Lepingu sisu on selliste teenuste kasutuselevõtt, mis aitaksid muuta interneti laste jaoks usaldusväärseks keskkonnaks selliste tegevuste kaudu, mis neid interneti kasutamisel toetaksid ja kaitseksid. Interneti turvalisemaks muutmise digitaalteenuste olemasolevale taristule tuginedes on eesmärk jätkata peamise teenuste platvormi (mille kaudu jagatakse riiklike teenuseosutajate (turvalisema interneti keskuste) vahel ja nende kasutajate, sh tööstuslike kasutajate vahel ressursse, teenuseid ja tavasid) koordineerimise, hoolduse ja edasiarendamise toetamist.

2. osa käsitleb konkreetselt abitelefoni teel teatatud laste seksuaalset kuritarvitamist käsitlevate piltide ja videote kohta andmete kogumise süsteemi haldamist ning sellise tehnilise lahenduse arendamist ja hooldamist, mis võimaldab turvalises keskkonnas uue teatatud materjali automaatset võrdlemist juba läbivaadatud ja tuvastatud materjaliga.

A szerződés tárgya olyan szolgáltatások bevezetése, amelyek a gyermekek számára törétnő online jogosultság-szabályozás és védelem útján elősegítik, hogy az internet a gyermekek számára megbízható környezet legyen. A szerződés célja, az internet meglévő biztonságos digitális szolgáltatási infrastruktúrájára alapozva, az erőforrások, szolgáltatások és gyakorlati megoldások nemzeti szolgáltatók – a Biztonságosabb Internetközpontok – közötti, valamint az e központok felhasználóival (az ágazatot is ideértve) történő megosztásáról gondoskodó szolgáltatási alapplatform koordinációjának, karbantartásának és továbbfejlesztésének további támogatása.

A 2. tétel közelebbről meghatározott célja egy olyan rendszer működtetése, amely adatokat gyűjt a gyermek szexuális zaklatását ábrázoló, a forródróton jelentett képekről és videókról, továbbá egy olyan megoldás karbantartása és további fejlesztése, amely biztonságos környezetben nyújt funkciókat az újonnan jelentett képek automatikus összevetéséről a már megtekintett és azonosított anyaggal.

Sutarties objektas – plėtoti paslaugas, kurios padėtų paversti internetą patikima aplinka vaikams, pasitelkiant veiksmus, kurie sustiprintų jų savarankiškumą ir apsaugotų juos internete. Remiantis esama saugesne internetinių skaitmeninių paslaugų infrastruktūra siekiama toliau remti pagrindinės paslaugų platformos koordinavimą, priežiūrą ir tolesnį įdiegimą, kad nacionaliniai paslaugų teikėjai (saugesnio interneto centrai) galėtų dalintis ištekliais, paslaugomis ir praktika tarpusavyje ir su savo naudotojais, įskaitant pramonę.

2 dalies specialus objektas yra sistemos siekiant surinkti karštųjų linijų gautus duomenis, susijusius su vaiko seksualinės prievartos vaizdais ir vaizdo įrašais, naudojimas ir sprendimo, kuris saugioje aplinkoje teiktų funkcines galimybes, skirtas automatiškai palyginti naujai praneštą medžiagą su jau peržiūrėta ir nustatyta medžiaga, priežiūra ir tolesnis tobulinimas.

Līguma priekšmets ir pakalpojumu nodrošināšana, lai palīdzētu internetu padarīt par uzticamu, bērniem piemērotu vidi, īstenojot tādus pasākumus, kas sniedz tiem iespējas un aizsargā viņus tiešsaistē. Pamatojoties uz esošo drošāka interneta digitālo pakalpojumu infrastruktūru, mērķis ir turpināt atbalsta sniegšanu pakalpojumu pamatplatformas koordinēšanai, uzturēšanai un turpmākai attīstīšanai, lai valstu pakalpojumu sniedzēji (drošāka interneta centri) un to lietotāji, tostarp nozares pārstāvji, varētu dalīties ar resursiem un pakalpojumiem un apmainīties ar pieredzi.

2. daļas konkrētais priekšmets ir tādas sistēmas darbības nodrošināšana, kas paredzēta datu apkopošanai attiecībā uz tiešsaistes attēliem un video, kuros redzama seksuāla vardarbība pret bērniem un par kuriem ziņots uzticības dienestiem, kā arī tāda risinājuma uzturēšana un turpmāka uzlabošana, kas nodrošina funkcijas, ar kuru palīdzību drošā vidē var veikt jauno paziņoto attēlu automātisku salīdzināšanu ar jau skatītajiem un identificētajiem materiāliem.

Is-suġġett tal-kuntratt huwa biex iħaddem servizzi li jgħinu biex jagħmlu l-Internet ambjent fdat għat-tfal permezz ta' azzjonijiet li jagħtuhom is-setgħa u jħarsuhom onlajn. Żieda fuq l-infrastruttura eżistenti għal servizz diġitali tal-Internet iżjed sigur, l-objettiv hu li jkompli jappoġġja l-koordinazzjoni, il-manutenzjoni u l-iżjed tħaddim ta' pjattaforma ewlenija ta' servizz biex taqsam riżorsi, servizzi u prattiċi bejn fornituri nazzjonali tas-servizzi — iċ-Ċentri Iżjed Siguri tal-Internet — u lill-utenti tagħhom, inkluż l-industrija.

Is-suġġett speċifiku tat-2 lott hu t-tħaddim ta' sistema għall-ġbir tad-dejta fuq immaġnijiet u vidjows onlajn ta' abbuż sesswali tat-tfal irrappurtati lil-linji diretti, u l-manutenzjoni u t-titjib ta' soluzzjoni li tipprovdi funzjonalitajiet f'ambjent sigur għal paragun awtomatiku ta' immaġnijiet irrappurtati ġodda b'materjal li diġà rawh u ġie identifikat.

Przedmiotem zamówienia jest wdrożenie usług ułatwiających stworzenie zaufanego środowiska internetowego dla dzieci poprzez działania mające na celu ochronę i wzmocnienie pozycji dzieci w internecie. Celem jest dalsze wspieranie – w oparciu o istniejącą cyfrową infrastrukturę usługową na rzecz bezpieczniejszego internetu – koordynacji, utrzymania oraz dalszego rozwoju platformy usług podstawowych służącej do wymiany zasobów, usług i praktyk pomiędzy krajowymi dostawcami usług – centrami bezpieczniejszego internetu – a ich użytkownikami, w tym podmiotami reprezentującymi branżę.

Szczegółowym przedmiotem części 2 jest obsługa systemu gromadzenia danych na temat dostępnych w internecie materiałów graficznych i filmowych przedstawiających niegodziwe traktowanie dzieci w celach seksualnych, które zostały zgłoszone pod numerami interwencyjnymi, oraz dalsze ulepszanie rozwiązania zapewniającego w bezpiecznym środowisku funkcje automatycznego porównywania nowo zgłaszanego materiału z materiałem wcześniej oglądanym i zidentyfikowanym.

Predmetom tejto zákazky je zaviesť služby, vďaka ktorým bude môcť byť internet dôveryhodným prostredím pre deti, a to prostredníctvom opatrení, ktoré ich posilnia a ochránia pri online činnostiach. V nadväznosti na existujúcu infraštruktúru digitálnych služieb pre bezpečnejší internet sa plánuje pokračovať v podpore koordinácie, údržby a v ďalšom zavádzaní platformy základných služieb na zdieľanie zdrojov, služieb a postupov medzi národnými poskytovateľmi služieb – centrá pre bezpečnejší internet – a ich používateľom vrátane priemyslu.

Špecifickým predmetom časti 2 je prevádzkovanie systému na zhromažďovanie údajov o snímkach a videách týkajúcich sa sexuálneho zneužívania detí, nahlásených na horúcich linkách, a údržba a ďalší vývoj riešenia poskytujúceho funkcie v bezpečnom prostredí na automatické porovnávanie nových ohlásených snímok s už zobrazenými a identifikovanými materiálmi.

Predmet naročila je oblikovati storitve, ki bodo pripomogle, da bo internet zaupanja vredno okolje za otroke, z ukrepi, ki jim dajejo določena pooblastila in zagotavljajo zaščito na spletu. Cilj je, na podlagi obstoječe infrastrukture za digitalne storitve za varnejši internet, zagotoviti nadaljnjo podporo za usklajevanje, vzdrževanje in nadaljnji razvoj osnovne storitvene platforme za izmenjavo virov, storitev in praks med nacionalnimi ponudniki storitev – središča za varnejši internet – in za njihove uporabnike, vključno z industrijo.

Specifični cilj sklopa 2 je delovanje sistema za zbiranje podatkov o slikovnih in video posnetkih, ki predstavljajo spolno zlorabo otrok na spletu, sporočenih preko odprtih telefonskih linij, ter vzdrževanje in nadaljnja krepitev rešitve, ki zagotavlja funkcionalnosti v varnem okolju, za avtomatsko primerjavo na novo prijavljenih slikovnih posnetkov z že pregledanim in identificiranim materialom.

Is éard is ábhar an chonartha seirbhísí a imscaradh ionas go mbeidh an tIdirlíon ina thimpeallacht iontaofa le haghaidh leanaí trí ghníomhaíochtaí a ndéanfar iad a chumhachtú agus a chosaint ar líne. Trí fhorbairt a dhéanamh ar an mbonneagar seirbhíse digití um Idirlíon níos sábháilte atá ann cheana, is é an cuspóir leanúint den tacaíocht do chomhordú, do chothabháil agus d'imscaradh breise maidir le hardán príomhsheirbhíse d'fhonn acmhainní, seirbhísí agus cleachtais a chomhroinnt idir soláthraithe náisiúnta na seirbhísí — na Lárionaid um Idirlíon Níos Sábháilte — agus dá gcuid úsáideoirí, agus an tionscal san áireamh.

Is ionann ábhar sainiúil bheart 2 agus córas a oibriú le haghaidh sonraí a bhailiú maidir le híomhánna agus físeáin um dhrochúsáid ghnéasach leanaí ar líne arna dtuairisciú do bheolínte, agus réiteach a chothabháil agus a fheabhsú a thuilleadh lena soláthraítear feidhmiúlachtaí i dtimpeallacht shlán maidir le híomhánna arna dtuairisciú le déanaí a chur i gcomparáid le hábhar a rinneadh a bhreathnú agus a shainaithint cheana.

Предметът на поръчката е да разгърне услуги, които спомагат за превръщането на Интернет в надеждна среда за децата чрез действия, които им дават права и ги защитават онлайн. Въз основа на съществуващата инфраструктура за цифрови услуги за по-безопасен Интернет, целта е да се продължи подпомагането на координацията, управлението и бъдещото внедряване на основна платформа за услуги за споделяне на ресурси, услуги и практики между националните доставчици на услугите – центровете за по-безопасен Интернет – и техните потребители, включително промишлеността.

Конкретната тема на партида 2 е управлението на система за събиране на данни относно видеоклипове и изображения със сексуално насилие над деца, публикувани онлайн, които са докладвани на горещи линии и поддръжка и допълнително подобряване на решение, предоставящо функционалности в сигурна среда за автоматично сравнение на наскоро съобщените изображения с вече прегледан и идентифициран материал.

Obiectul contractului este de a implementa servicii care să contribuie la transformarea internetului într-un mediu de încredere pentru copii prin acțiuni care să îi responsabilizeze și să îi protejeze online. Având la bază infrastructura existentă de servicii digitale pentru un internet mai sigur, obiectivul este de a continua susținerea coordonării, a întreținerii și a implementării ulterioare a unei platforme de servicii centrale pentru partajarea resurselor, a serviciilor și a practicilor între furnizorii de servicii de la nivel național – Centrele pentru internet mai sigur – și utilizatorii acestora, inclusiv industria.

Lotul 2 vizează în mod specific exploatarea unui sistem de colectare de date privind imaginile și materialele video online legate de abuzul sexual al copiilor care sunt raportate liniilor telefonice de urgență, precum și întreținerea și îmbunătățirea în continuare a unei soluții care să ofere funcționalități într-un mediu securizat pentru compararea automată a imaginilor nou raportate cu materialele deja vizionate și identificate.

Predmet ugovora je pružanje usluga koje će učiniti internet pouzdanom okolinom za djecu s pomoću aktivnosti koje će ih osigurati i zaštiti na mreži. Na temelju postojeće infrastrukture digitalne usluge za sigurniji internet, cilj je nastaviti s pružanjem podrške koordinaciji, održavanju i daljnjoj primjeni temeljne uslužne platforme u svrhu dijeljenja resursa, usluga i praksi među nacionalnim pružateljima usluga — centri za sigurniji internet — te njihovim korisnicima, uključujući industriju.

Posebni je predmet grupe 2 vođenje sustava za prikupljanje podataka o mrežnim slikama i videosnimkama spolnog iskorištavanja djece koje se prijavljuju putem telefonske linije, te održavanje i daljnje poboljšanje rješenja kojim se pružaju funkcionalnosti u sigurnoj okolini za automatsku usporedbu najnovije prijavljenih slika s već pronađenim i identificiranim materijalima.

User support in information technologies

Europa-Parlamentet, Directorate-General for Innovation and Technological Support | Published October 19, 2017  -  Deadline December 4, 2017
cpvs
72222300, 72250000, 72253000, 72410000

Genstanden for kontrakten er levering af it-support til medlemmerne af Europa-Parlamentet og deres assistenter samt ansatte i Europa-Parlamentet, Oversættelsescentret for Den Europæiske Unions Organer, Det Europæiske Regionsudvalg og Det Europæiske Økonomiske og Sociale Udvalg.

Dette udbud omfatter levering af it-supporttjenester på stedet (»intra muros« eller ambulant) og eksternt (»extra muros«) på basis af tid og midler, af angivet tid og angivne midler og af fast pris. Formålet med udbudsproceduren er udvælgelse af op til 3 kontrahenter som eksterne tjenesteydere i forbindelse med leveringen af it-servicesupport inden for rammerne af Europa-Parlamentets beskrevne virksomheds-it-miljø eller inden for enhver anden deltagende institutions miljø i Den Europæiske Union.

Gegenstand des Auftrags ist die Erbringung von Dienstleistungen zur IT-Unterstützung der Mitglieder des Europäischen Parlaments sowie der Mitarbeiter des Europäischen Parlaments, des Übersetzungszentrums für die Einrichtungen der Europäischen Union, des Europäischen Ausschusses der Regionen und des Europäischen Wirtschafts- und Sozialausschusses.

Diese Ausschreibung umfasst IT-Unterstützungsleistungen vor Ort („intra muros“ oder nicht fest am Standort) und extern („extra muros“) auf Zeit- und Mittelaufwandsbasis, auf Zeit- und Mittelaufwandsbasis nach Angebot und auf Festpreisbasis. Der Zweck des vorliegenden Ausschreibungsverfahrens besteht in der Auswahl von bis zu 3 Auftragnehmern als externe Dienstleister für die Unterstützung des IT-Dienstes in der beschriebenen betrieblichen IT-Umgebung des Europäischen Parlaments oder in der Umgebung einer beliebigen sonstigen teilnehmenden Institution der Europäischen Union.

The object of the contract is the provision of IT support services to Members of the European Parliament and their assistants as well as to the staff of the European Parliament, the Translation Centre for the Bodies of the European Union, the European Committee of the Regions and the European Economic and Social Committee.

This call for tenders covers the provision of on-site (‘intra muros’ or ambulatory) and off-site (‘extra muros’) IT service support, on a time and means, quoted time and means and fixed price basis. The purpose of this tendering procedure is the selection of up to 3 contractors as external service providers for the provision of IT service support in the described European Parliament corporate IT environment or in any other participating European Union institutions' environment.

El objeto del contrato es la prestación de servicios de apoyo en materia de tecnologías de la información a los diputados al Parlamento Europeo y a sus asistentes, así como al personal del Parlamento Europeo, del Centro de Traducción de los Órganos de la Unión Europea, del Comité Europeo de las Regiones y del Comité Económico y Social Europeo.

La presente licitación cubre la prestación de servicios de apoyo en materia de tecnologías de la información «in situ» (intramuros o de forma itinerante) y de forma externa (extramuros), basados en el tiempo y los recursos, en el tiempo y los recursos estipulados y en un precio fijo. El objetivo del presente procedimiento de licitación es la selección de un máximo de 3 contratistas como prestadores de servicios externos para la prestación de servicios de apoyo en materia de tecnologías de la información en el entorno informático corporativo descrito del Parlamento Europeo o en el entorno de cualquier otra institución de la Unión Europea que participe.

Sopimuksen kohteena on tietoteknisten tukipalvelujen toimittaminen Euroopan parlamentin jäsenille ja heidän avustajilleen sekä Euroopan parlamentin, Euroopan unionin elinten käännöskeskuksen, Euroopan alueiden komitean ja Euroopan talous- ja sosiaalikomitean henkilöstölle.

Tämä tarjouspyyntö kattaa tietoteknisten tukipalvelujen toimittamisen kohteessa (sisäiset tai kiertävät palvelut) ja muualla (ulkopuoliset palvelut) ajan ja resurssien perusteella, käytetyksi ilmoitetun ajan ja resurssien sekä kiinteän hinnan perusteella. Tämän tarjousmenettelyn tarkoituksena on enintään 3 sopimusosapuolen valitseminen ulkoisiksi palveluntarjoajiksi tietoteknisten tukipalvelujen toimittamista varten. Palvelut toteutetaan kuvatussa Euroopan parlamentin yhteisessä tietoteknisessä ympäristössä tai missä tahansa muussa osallistuvien Euroopan unionin toimielinten ympäristössä.

Le marché porte sur la prestation de services de soutien informatique en faveur des députés du Parlement européen et de leurs assistants, ainsi que du personnel du Parlement européen, du Centre de traduction des organes de l'Union européenne, du Comité européen des régions et du Comité économique et social européen.

Le présent appel d'offres porte sur la prestation de services de soutien informatique sur site (intra-muros ou ambulatoires) et hors site (extra-muros) sur la base de prix unitaires, de prix unitaires sur devis et de prix fixes. L'objectif de la présente procédure d'appel d'offres est de sélectionner au maximum 3 contractants qui seront chargés de fournir des services de soutien informatique externe dans l'environnement informatique d'entreprise du Parlement européen décrit ou dans l'environnement de toute autre institution de l'Union européenne participante.

Το αντικείμενο της σύμβασης είναι η παροχή υπηρεσιών υποστήριξης ΤΠ σε μέλη του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και των βοηθών τους καθώς και του προσωπικού του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, του Μεταφραστικού Κέντρου των Οργάνων της Ευρωπαϊκής Ένωσης, της Ευρωπαϊκής Επιτροπής των Περιφερειών και της Ευρωπαϊκής Οικονομικής και Κοινωνικής Επιτροπής.

Η εν λόγω πρόσκληση υποβολής προσφορών καλύπτει την παροχή επιτόπιας (εντός έδρας ή σε κινητή βάση) και εξωτερικής (εκτός έδρας) υποστήριξης υπηρεσιών ΤΠ, βάσει χρόνου και μέσων, προτεινόμενου χρόνου και μέσων και βάσει σταθερής τιμής. Στόχος της εν λόγω πρόσκλησης υποβολής προσφορών είναι η επιλογή έως 3 αναδόχων ως εξωτερικών παρόχων υπηρεσιών για την παροχή υποστήριξης υπηρεσιών ΤΠ στο περιγραφόμενο εταιρικό περιβάλλον ΤΠ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου ή σε οποιαδήποτε άλλο περιβάλλον συμμετέχοντος θεσμικού οργάνου της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

L'oggetto dell'appalto è la prestazione di servizi di assistenza informatica ai deputati al Parlamento europeo e ai loro assistenti nonché al personale del Parlamento europeo, del Centro di traduzione degli organismi dell'Unione europea, del Comitato europeo delle regioni e del Comitato economico e sociale europeo.

Il presente bando di gara riguarda la prestazione di servizi di assistenza informatica in loco («intra muros» o mobili) ed esterni («extra muros»), in base al tempo e ai mezzi, con indicazione dei tempi e mezzi e a prezzo fisso. Lo scopo della presente procedura di gara è la selezione di un massimo di 3 contraenti come prestatori di servizi esterni per la prestazione di servizi di assistenza informatica nel contesto informatico aziendale specificato del Parlamento europeo o di qualsiasi altra istituzione dell'Unione europea partecipante.

Het voorwerp van de opdracht is de verlening van IT-ondersteuningsdiensten aan de leden van het Europees Parlement en hun medewerkers, evenals aan het personeel van het Europees Parlement, het Vertaalbureau voor de organen van de Europese Unie, het Europees Comité van de Regio's en het Europees Economisch en Sociaal Comité.

Deze oproep tot inschrijving behelst de verlening van IT-serviceondersteuning ter plaatse („intra muros” of ambulant) en op afstand („extra muros”), op basis van tijd en middelen, opgegeven tijd en middelen en vaste prijs. Doel van deze aanbestedingsprocedure is de selectie van maximaal 3 contractanten als externe dienstverleners voor de verlening van IT-serviceondersteuning in de omschreven gezamenlijke IT-omgeving van het Europees Parlement of van een andere deelnemende instelling van de Europese Unie.

O objeto do contrato consiste na prestação de serviços de apoio informático aos deputados do Parlamento Europeu e respetivos assistentes, bem como ao pessoal do Parlamento Europeu, do Centro de Tradução dos Organismos da União Europeia, do Comité das Regiões Europeu e do Comité Económico e Social Europeu.

O presente anúncio abrange a prestação de apoio de serviço informático no local (intramuros ou ambulatória) e fora do local (extramuros), com base no tempo e nos meios, no tempo e meios estipulados e em preços fixos. O objetivo do presente concurso consiste na seleção de até 3 contratantes como prestadores de serviços externos para a prestação de apoio de serviço informático no ambiente informático empresarial do Parlamento Europeu descrito ou no ambiente de qualquer outra instituição da União Europeia participante.

Föremålet för kontraktet är tillhandahållande av IT-stödtjänster för Europaparlamentets ledamöter och deras assistenter samt för personal vid Europaparlamentet, Översättningscentrum för Europeiska unionens organ, Europeiska regionkommittén och Europeiska ekonomiska och sociala kommittén.

Denna anbudsinfordran omfattar tillhandahållande av IT-stödtjänster på plats (internt eller ambulerande) och på annan plats (externt), på grundval av tid och medel, tid och medel som offereras och fast pris. Syftet med detta anbudsförfarande är att välja upp till 3 uppdragstagare som externa tjänsteleverantörer för tillhandahållande av IT-stödtjänster inom ramen för den beskrivna IT-miljön (för företag) vid Europaparlamentet eller inom ramen för miljön vid någon annan av Europeiska unionens institutioner som deltar.

Předmětem zakázky je poskytnutí služeb IT podpory pro poslance Evropského parlamentu a jejich asistenty, jakož i pro zaměstnance Evropského parlamentu, Překladatelského střediska pro instituce Evropské unie, Evropského výboru regionů a Evropského hospodářského a sociálního výboru.

Tato výzva k podání nabídek se vztahuje na poskytování služeb IT podpory na místě („intra muros“ nebo ambulatních) a mimo místo („extra muros“) na základě času a prostředků, stanoveného času a prostředků a na základě pevně stanovené ceny. Účelem tohoto nabídkového řízení je výběr až 3 poskytovatelů služeb jako poskytovatelů externích služeb pro poskytnutí služby IT podpory v popisovaném podnikovém IT prostředí Evropského parlamentu nebo v prostředí jakéhokoli jiného zúčastněného orgánu Evropské unie.

Lepingu eesmärk on osutada Euroopa Parlamendi liikmetele ja nende assistentidele ning Euroopa Parlamendi, Euroopa Liidu Asutuste Tõlkekeskuse, Euroopa Regioonide Komitee ja Euroopa Majandus- ja Sotsiaalkomitee töötajatele IT-tugiteenuseid.

See pakkumiskutse hõlmab kohapealsete ("intra muros" või liikuv) ja asutuseväliste ("extra muros") IT-tugiteenuste osutamist aja ja vahendite, määratud aja ja vahendite ning fikseeritud hinna alusel. Selle pakkumismenetluse eesmärk on valida välja kuni 3 töövõtjat, kes pakuksid asutuseväliste teenuste osutajatena IT-tugiteenuseid kirjeldatud Euroopa Parlamendi tööga seotud IT keskkonnas või mis tahes muude osalevate Euroopa Liidu institutsioonide keskkonnas.

A szerződés tárgya IT-támogatási szolgáltatások biztosítása az Európai Parlament képviselői és azok asszisztensei, valamint az Európai Parlament, az Európai Unió Szerveinek Fordítóközpontja, az Európai Unió Régiók Bizottsága és az Európai Gazdasági és Szociális Bizottság munkatársai számára.

Ezen ajánlati felhívás helyszíni („intra muros” vagy helyszíni kiszállással történő) és helyszínen kívüli („extra muros”) információtechnológiai támogatási szolgáltatásokat foglal magában „idő és eszközök”, „árajánlaton alapuló idő és eszközök”, vagy „rögzített áras” alapon. E pályázati felhívás célja legfeljebb 3 külső szolgáltató kiválasztása információtechnológiai támogatási szolgáltatásoknak az Európai Parlament vállalati IT-környezetében, illetve az Európai Unió bármely egyéb részt vevő intézménye intézményi környezetében történő biztosítása céljára.

Sutarties objektas – IT paramos paslaugų teikimas Europos Parlamento nariams ir jų padėjėjams bei Europos Parlamento, Europos Sąjungos įstaigų vertimo centro, Europos regionų komiteto ir Europos ekonomikos ir socialinių reikalų komiteto darbuotojams.

Šiuo kvietimu pateikti pasiūlymus numatomas IT paslaugų rėmimas vietoje (intra muros arba ambulatoriškai) ir už jos ribų (extra muros) atsižvelgiant į laiką ir priemones, nurodomą laiką ir priemones bei fiksuotą kainą. Šios pirkimo procedūros tikslas – atrinkti ne daugiau nei 3 rangovus, kurie būtų išorės paslaugų teikėjai ir teiktų IT paslaugų paramą aprašytoje Europos Parlamento kolektyvinėje IT aplinkoje arba bet kurioje kitoje dalyvaujančioje Europos Sąjungos institucijų aplinkoje.

Līguma priekšmets ir IT atbalsta pakalpojumu sniegšana Eiropas Parlamenta deputātiem un to asistentiem, kā arī Eiropas Parlamenta, Eiropas Savienības iestāžu Tulkošanas centra, Eiropas Reģionu komitejas un Eiropas Ekonomikas un sociālo lietu komitejas darbiniekiem.

Šis uzaicinājums uz konkursu attiecas uz IT pakalpojumu atbalsta nodrošināšanu iestādē uz vietas ("intra muros" vai dažādās vietās) un ārpus iestādes ("extra muros") pēc laika un līdzekļu, noteikta laika un līdzekļu un fiksētas cenas principa. Šīs konkursa procedūras mērķis ir izraudzīties ne vairāk kā 3 darbuzņēmējus, kas ārpakalpojumu sniedzēju statusā nodrošinās IT pakalpojumu atbalstu aprakstītajā Eiropas Parlamenta korporatīvajā IT vidē vai jebkuras citas iesaistītās Eiropas Savienības iestādes vidē.

L-objettiv tal-kuntratt hu l-provvista ta' servizzi ta' appoġġ tat-TI lil Membri tal-Parlament Ewropew u l-assistenti tagħhom kif ukoll lill-persunal tal-Parlament Ewropew, iċ-Ċentru tat-Traduzzjoni għall-Korpi tal-Unjoni Ewropea, il-Kumitat Ewropew tar-Reġjuni u l-Kumitat Ekonomiku u Soċjali Ewropew.

Din is-sejħa għall-offerti tkopri l-provvista ta' servizz ta' appoġġ tat-TI (‘intra muros’ jew ambulatorju) fuq is-sit u (‘extra muros’) mhux fuq is-sit, fuq bażi ta' ħin u mezzi, il-ħin u l-mezzi kkwotati u fuq bażi ta' prezz fiss. L-iskop ta' din il-proċedura tat-tfigħ tal-offerti hija l-għażla ta' mhux iżjed minn 3 kuntratturi bħala fornituri esterni ta' servizz għall-provvista ta' appoġġ fis-servizz tat-TI fl-ambjent deskritt korporat tat-TI tal-Parlament Ewropew jew fi kwalunkwe ambjent ieħor ta' istituzzjonijiet tal-Unjoni Ewropea li jkunu qed jieħdu sehem.

Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usług wsparcia w zakresie technologii informacyjnych (IT) dla posłów do Parlamentu Europejskiego i ich asystentów, a także dla personelu Parlamentu Europejskiego, Centrum Tłumaczeń dla Organów Unii Europejskiej, Europejskiego Komitetu Regionów oraz Europejskiego Komitetu Ekonomiczno-Społecznego.

Niniejsze zaproszenie do składania ofert obejmuje świadczenie usług wsparcia informatycznego na miejscu (w siedzibie instytucji zamawiającej) i poza siedzibą instytucji zamawiającej na podstawie czasu i środków, oferowanego czasu i środków oraz według stałej ceny. Celem postępowania o udzielenie zamówienia jest wybór maksymalnie 3 wykonawców jako zewnętrznych dostawców usług wsparcia informatycznego w opisanym organizacyjnym środowisku IT Parlamentu Europejskiego lub w środowisku dowolnej z pozostałych uczestniczących instytucji UE.

Predmetom obstarávania je poskytnutie IT podporných služieb pre poslancov Európskeho parlamentu a ich asistentov, ako aj pre zamestnancov Európskeho parlamentu, Prekladateľského strediska pre orgány Európskej únie, Európskeho výboru regiónov a Európskeho hospodárskeho a sociálneho výboru.

Táto výzva na súťaž sa týka poskytnutia IT podporných služieb na mieste („intra muros“ alebo ambulantné) a mimo miesta („extra muros“) na základe času a prostriedkov, stanoveného času a prostriedkov a na základe pevne stanovenej ceny. Cieľom tohto obstarávacieho konania je výber maximálne 3 dodávateľov ako externých poskytovateľov služieb na poskytnutie IT podporných služieb v opísanom podnikovom IT prostredí Európskeho parlamentu alebo v prostrední akejkoľvek inej zúčastňujúcej sa inštitúcie Európskej únie.

Cilj tega naročila je poslancem Evropskega parlamenta in njihovim pomočnikom ter osebju Evropskega parlamenta, Prevajalskega centra za organe Evropske unije, Evropskega odbora regij in Evropskega ekonomsko-socialnega odbora zagotoviti podporne storitve na področju IT.

Ta javni razpis se nanaša na zagotavljanje podpornih storitev na področju IT na sami lokaciji („intra muros“ ali ambulantno) in zunaj nje („extra muros“) na osnovi časa in sredstev, predvidenega časa in sredstev ter fiksne cene. Namen tega razpisnega postopka je izbor do 3 izvajalcev kot zunanjih ponudnikov storitev za zagotavljanje podpornih storitev na področju IT v opisanem korporativnem okolju IT Evropskega parlamenta ali v okolju katere koli druge sodelujoče institucije Evropske Unije.

Is é cuspóir an chonartha seirbhísí tacaíochta TF a sholáthar d'Fheisirí Pharlaimint na hEorpa agus do na cúntóirí dá gcuid agus d'fhoireann Pharlaimint na hEorpa, an Ionaid Aistriúcháin do Chomhlachtaí an Aontais Eorpaigh, Choiste Eorpach na Réigiún agus an Choiste Eacnamaíoch agus Shóisialta Eorpaigh freisin.

Clúdaítear soláthar tacaíochta seirbhíse TF leis an nglao seo ar thairiscintí ar an láithreán (‘intra muros’ nó siúlach) agus lasmuigh den láithreán ('extra muros'), ar bhonn ama agus acmhainní, ama agus acmhainní luaite agus praghais sheasta. Is é cuspóir an nós imeachta tairisceana seo suas le 3 conraitheoirí a roghnú mar sholáthraithe seirbhíse seachtracha le haghaidh tacaíocht seirbhíse TF a sholáthar i dtimpeallacht TF chorparáideach Pharlaimint na hEorpa ar a bhfuil cur síos nó i dtimpeallacht aon institiúid rannpháirteach eile an Aontais Eorpaigh.

Предметът на поръчката е осигуряване на ИТ помощни услуги за членовете на Европейския парламент и техните асистенти, както и за персонала на Европейския парламент, Центъра за преводи за органите на Европейския съюз, Европейския комитет на регионите и Европейския икономически и социален комитет.

Тази покана за участие в търг обхваща предоставяне на подкрепа за ИТ услуги на обекта (intra muros или в движение) и извън обекта (extra muros) на базата на време и средства, посочено време и средства и фиксирана цена. Целта на настоящата тръжна процедура е изборът на най-много 3 изпълнителя като външни доставчици на услуги за предоставяне на подкрепа за ИТ услуги в описаната ИТ корпоративна среда на Европейския парламент или в средата на всяка друга участваща институция на Европейския съюз.

Contractul are ca obiect furnizarea de servicii de asistență informatică pentru deputații în Parlamentul European și pentru asistenții acestora, precum și pentru membrii personalului Parlamentului European, ai Centrului de Traduceri pentru Organismele Uniunii Europene, ai Comitetului European al Regiunilor și ai Comitetului Economic și Social European.

Această licitație vizează furnizarea la locație (intra muros sau în regim ambulant) și în afara locației (extra muros) de servicii de asistență informatică, pe bază de timp și mijloace, de timp și mijloace tarifate și de prețuri fixe. Scopul acestei proceduri de licitație este de a selecta până la 3 contractanți în calitate de prestatori de servicii externi pentru furnizarea de servicii de asistență informatică în mediul informatic corporativ descris al Parlamentului European sau în mediul oricăror altor instituții participante ale Uniunii Europene.

Predmet ugovora je pružanje usluga IT podrške članovima Europskog parlamenta i njihovim asistentima te osoblju Europskog parlamenta, Prevoditeljskog centra za tijela Europske unije, Europskog odbora regija i Europskog gospodarskog i socijalnog odbora.

Ovim pozivom na nadmetanje obuhvaćeno je pružanje usluga IT podrške na lokaciji („intra muros” ili mobilne) i izvan lokacije („extra muros”), na temelju uložena vremena i učinka, navedenog vremena i učinka te na temelju fiksne cijene. Svrha ovog postupka nadmetanja je odabir do 3 ugovaratelja kao vanjskih pružatelja usluga za pružanje usluga IT podrške u opisanoj korporativnoj IT okolini Europskog parlamenta ili u bilo kojoj drugoj okolini sudjelujućih institucija Europske unije.

EIB - Local recovery centre

Den Europæiske Investeringsbank | Published May 18, 2017  -  Deadline June 26, 2017
cpvs
72251000, 79993000, 79993100, 72000000

EIB på vegne af EIB-gruppen søger en tjenesteudbyder til et lokalt retableringscenter. I tilfælde af, at Bankens arbejdsmiljø af en eller anden grund (delvist) ikke er tilgængelig, skal tjenesteudbyderen tilvejebringe et sådant center med henblik på at retablere kritiske virksomhedsaktiviteter. EIB-gruppen har identificeret behovet for forskellige servicepakker. Rammeaftalen, der er indgået mellem Banken og den valgte tilbudsgiver, bør have en indledende periode på 3 år med mulighed for 3 forlængelser på Bankens anmodning på hver 1 år. Tjenesteydelsens forventede begyndelse er 1.10.2017.

Kravene i projektet med hensyn til omfang, leverancer og tekniske krav fremgår af udbudsmaterialet.

EIB på vegne af EIB-gruppen søger en tjenesteudbyder til et lokalt retableringscenter. I tilfælde af, at Bankens arbejdsmiljø for en eller anden grund (delvist) ikke er tilgængelig, skal tjenesteudbyderen tilvejebringe sådant et center med henblik på at retablere kritiske virksomhedsaktiviteter. EIB-gruppen har identificeret behovet for forskellige servicepakker. Rammeaftalen, der er indgået mellem Banken og den valgte tilbudsgiver, bør have en indledende periode på 3 år med mulighed for 3 forlængelser på Bankens anmodning på hver 1 år. Tjenesteydelsens forventede begyndelse er 1.10.2017.

Kravene i projektet med hensyn til omfang, leverancer og tekniske krav fremgår af udbudsmaterialet.

Die EIB sucht im Auftrag der EIB-Gruppe einen Dienstleister (DL) für ein lokales Zentrum zur Datenwiederherstellung. Falls die Arbeitsumgebung der Bank aus irgendwelchen Gründen (teilweise) nicht mehr verfügbar sein sollte, stellt der DL ein solches Zentrum für die Wiederherstellung im Zusammenhang mit kritischen Geschäftstätigkeiten bereit. Die EIB-Gruppe hat festgestellt, dass verschiedene Dienstleistungspakete benötigt werden. Die Rahmenvereinbarung zwischen der Bank und dem erfolgreichen Bieter hat eine anfängliche Laufzeit von 3 Jahren mit der Möglichkeit von 3 Verlängerungen von je 1 Jahr auf Ersuchen der Bank. Der voraussichtliche Beginn der Dienstleistung ist der 1.10.2017.

Die Anforderungen des Projekts in Bezug auf Umfang, Leistungen und technische Anforderungen sind in den Beschaffungsunterlagen angegeben.

The EIB on behalf of the EIB Group is seeking a service provider (SP) for a local recovery centre. In the event the Bank's working environment becomes (partly) unavailable for any reason the SP shall provide such a centre to enable the recovery of the critical business activities. The EIB Group has identified the need for different service packages. The framework agreement to be entered into between the Bank and the successful tenderer shall have an initial term of 3 years with the possibility of 3 extensions, at the Bank's request, of 1 year each. The expected start of the service is 1.10.2017.

The requirements of the project in terms of scope, deliverables and technical requirements are given in the procurement documents.

El BEI, en nombre del Grupo BEI, está buscando a un proveedor de servicios para un centro de recuperación local. En caso de que el entorno laboral del Banco pase a estar (parcialmente) indisponible por cualquier razón, el proveedor de servicios proporcionará dicho centro para permitir la recuperación de las actividades comerciales esenciales. El Grupo BEI ha señalado la necesidad de diferentes paquetes de servicios. El acuerdo marco que concertarán el Banco y el adjudicatario tendrá una duración inicial de 3 años con posibilidad de 3 renovaciones, a petición del Banco, de 1 año cada una. La fecha prevista del servicio es el 1.10.2017.

Los requisitos del proyecto en términos de alcance, resultados y requisitos técnicos se especifican en los documentos de licitación.

Euroopan investointipankki (EIP) etsii EIP-ryhmän puolesta palveluntarjoajaa (service provider – SP) paikalliselle varakeskukselle. Mikäli pankin työympäristö ei jostain syystä ole enää (kokonaan) käytettävissä, palveluntarjoajan on toimitettava kyseinen keskus keskeisten liiketoimien elpymisen mahdollistamiseksi. EIP-ryhmä on määritellyt erilaisten palvelupakettien tarpeen. Pankin ja sopimusosapuoleksi valitun tarjoajan välillä tehtävän puitesopimuksen alustava kestoaika on 3 vuotta. Sopimusta voidaan pankin pyynnöstä jatkaa 3 kertaa 1 vuodeksi kerrallaan. Palvelun ennakoitu alkamisajankohta on 1.10.2017.

Hankkeen vaatimukset laajuuden, toimitusten ja teknisten vaatimusten osalta ilmoitetaan hankinta-asiakirjoissa.

EIP etsii EIP-ryhmän puolesta palveluntarjoajaa paikalliselle varakeskukselle. Mikäli pankin työympäristö ei jostain syystä ole enää (kokonaan) käytettävissä, palveluntarjoajan on toimitettava kyseinen keskus keskeisten liiketoimien elpymisen mahdollistamiseksi. EIP-ryhmä on määritellyt erilaisten palvelupakettien tarpeen. Pankin ja sopimusosapuoleksi valitun tarjoajan välillä tehtävän puitesopimuksen alustava kestoaika on 3 vuotta. Sopimusta voidaan pankin pyynnöstä jatkaa 3 kertaa 1 vuodeksi kerrallaan. Palvelun ennakoitu alkamisajankohta on 1.10.2017.

Hankkeen vaatimukset laajuuden, toimitusten ja teknisten vaatimusten osalta ilmoitetaan hankinta-asiakirjoissa.

La BEI, agissant pour le compte du groupe BEI, recherche un prestataire de services en vue de la mise à disposition d'un centre local de récupération de données. Dans le cas où l'environnement de travail de la Banque ne serait plus accessible (ou seulement en partie) pour une raison quelconque, le prestataire de services devra mettre à disposition un tel centre afin de permettre la reprise des activités opérationnelles critiques. Le groupe BEI a défini des besoins correspondant à différents volets de services. L'accord-cadre qui sera conclu entre la Banque et le soumissionnaire retenu aura une durée initiale de 3 ans avec possibilité de 3 reconductions de 1 an chacune, à la demande de la Banque. Les services devraient démarrer le 1.10.2017.

Les exigences du projet en termes de portée, d'éléments livrables et de conditions techniques sont indiquées dans le dossier d'appel d'offres.

Η ΕΤΕπ για λογαριασμό του Ομίλου ΕΤΕπ αναζητά έναν παροχέα υπηρεσιών για ένα τοπικό κέντρο αποκατάστασης. Σε περίπτωση που το περιβάλλον εργασίας της Τράπεζας δεν είναι (εν μέρει) διαθέσιμο για οποιονδήποτε λόγο, ο παροχέας υπηρεσιών θα παρέχει ένα κέντρο για την αποκατάσταση των κρίσιμων επιχειρηματικών δραστηριοτήτων. Ο Όμιλος ΕΤΕπ έχει επισημάνει την ανάγκη για διάφορα πακέτα υπηρεσιών. Η συμφωνία-πλαίσιο που θα συναφθεί μεταξύ της Τράπεζας και του επιλεγέντος υποψήφιου θα έχει αρχική διάρκεια 3 ετών με δυνατότητα 3 ανανεώσεων, κατόπιν αιτήματος της Τράπεζας, διάρκειας 1 έτους έκαστη. Η αναμενόμενη ημερομηνία έναρξης της υπηρεσίας είναι η 1.10.2017.

Οι απαιτήσεις του σχεδίου όσον αφορά το πεδίο εφαρμογής, τα παραδοτέα και τις τεχνικές απαιτήσεις παρέχονται στα έγγραφα της σύμβασης.

La BEI è alla ricerca, a nome del gruppo BEI, di un prestatore di servizi per un centro locale di ripresa. Nel caso in cui l'ambiente di lavoro della Banca diventi (parzialmente) non disponibile per qualunque motivo, il prestatore di servizi fornirà tale centro per consentire la ripresa delle attività aziendali critiche. Il Gruppo BEI ha individuato la necessità di disporre di diversi pacchetti di servizi. L'accordo quadro stipulato dalla Banca e dall'aggiudicatario avrà una durata iniziale di 3 anni con la possibilità di 3 rinnovi di 1 anno ciascuno, su richiesta della Banca. L'inizio previsto del servizio è l'1.10.2017.

I requisiti del progetto in termini di portata, realizzazioni e requisiti tecnici sono indicati nei documenti di gara.

De EIB is namens de EIB-groep op zoek naar een dienstverlener voor een lokaal herstelcentrum. Indien, om welke reden dan ook, de werkomgeving van de Bank (deels) onbeschikbaar wordt, stelt de dienstverlener een dergelijk centrum ter beschikking om de kritieke zakelijke activiteiten te kunnen hervatten. De EIB-groep heeft gewezen op de behoefte aan verschillende dienstenpakketten. De raamovereenkomst die moet worden gesloten tussen de Bank en de geselecteerde inschrijver heeft een initiële looptijd van 3 jaar, met de mogelijkheid tot 3 verlengingen op verzoek van de Bank van telkens 1 jaar. De dienst wordt beoogd te beginnen op 1.10.2017.

De vereisten van het project qua omvang, resultaten en technische vereisten zijn vermeld in de aanbestedingsstukken.

O BEI, em nome do Grupo BEI, procura um prestador de serviços para um centro de recuperação local. Caso, por qualquer motivo, o ambiente de trabalho do banco fique (parcialmente) indisponível, o prestador de serviços deve assegurar um centro deste tipo para possibilitar a recuperação das atividades comerciais mais importantes. O Grupo BEI identificou a necessidade de diferentes pacotes de serviços. O acordo-quadro a celebrar entre o banco e o proponente selecionado deve ter uma duração inicial de 3 anos com possibilidade de 3 prorrogações, a pedido do banco, de 1 ano cada. O início previsto do serviço será 1.10.2017.

Os requisitos do projeto em termos de âmbito, resultados a produzir e requisitos técnicos são indicados na documentação do concurso.

På uppdrag av EIB-gruppen söker EIB en tjänsteleverantör (service provider – SP) för en lokal återställningscentral. Ifall bankens arbetsmiljö av någon anledning skulle bli (delvis) otillgänglig ska tjänsteleverantören tillhandahålla en sådan central som möjliggör återställning av den kritiska affärsverksamheten. EIB-gruppen har identifierat ett behov av olika tjänstepaket. Det ramavtal som ska ingås mellan banken och den utvalde anbudsgivaren ska ha en inledande löptid på 3 år med möjlighet till 3 förlängningar, på bankens begäran, på 1 år vardera. Tjänstens förväntade inledningsdatum är 1.10.2017.

Kraven för projektet med avseende på omfattning, resultat och tekniska krav anges i upphandlingsdokumenten.

På uppdrag av EIB-gruppen söker EIB en tjänsteleverantör (SP) för en lokal återställningscentral. Ifall bankens arbetsmiljö av någon anledning skulle bli (delvis) otillgänglig ska tjänsteleverantören tillhandahålla en sådan central som möjliggör återställning av den kritiska affärsverksamheten. EIB-gruppen har identifierat ett behov av olika tjänstepaket. Det ramavtal som ska ingås mellan banken och den utvalde anbudsgivaren ska ha en inledande löptid på 3 år med möjlighet till 3 förlängningar, på bankens begäran, på 1 år vardera. Tjänstens förväntade inledningsdatum är 1.10.2017.

Kraven för projektet med avseende på omfattning, resultat och tekniska krav anges i upphandlingsdokumenten.

Evropská investiční banka hledá jménem skupiny EIB poskytovatele služeb místního střediska obnovy. V případě, že dojde k (částečnému) výpadku pracovního prostředí banky z jakéhokoliv důvodu, zajistí poskytovatel služeb středisko na obnovení kriticky důležitých obchodních činností. Skupina EIB si vymezila požadavky na různé balíčky služeb. Rámcová dohoda, která má být uzavřena mezi bankou a úspěšným uchazečem, bude mít počáteční dobu trvání 3 let a tuto dobu si banka bude moci prodloužit na vyžádání 3krát, pokaždé o 1 rok. Zahájení poskytování této služby se očekává k 1.10.2017.

Požadavky projektu co do rozsahu, předmětů plnění a technických požadavků jsou uvedeny v zadávací dokumentaci.

Euroopa Investeerimispank (EIP) otsib EIP grupi nimel teenuseosutajat kohaliku taastamiskeskuse jaoks. Juhul kui panga töökeskkond muutub mis tahes põhjusel (osaliselt) kättesaamatuks, siis tagab teenuseosutaja sellise keskuse, et võimaldada kriitilise äritegevuse taastamine. EIP grupp on tuvastanud vajaduse erinevate teenusepakettide järele. Panga ja eduka pakkuja vahel sõlmitava raamlepingu esialgne kestus on 3 aastat ja seda on võimalik panga nõudmisel 3 korda pikendada, iga kord 1 aasta võrra. Teenuste eeldatav alguskuupäev on 1.10.2017.

Nõuded projekti ulatuse, tulemite ja tehniliste nõuete kohta on esitatud hankedokumentides.

Az EBB az EBB-csoport megbízásából szolgáltatót keres helyi helyreállítási központ biztosítása céljából. Abban az esetben, ha a Bank munkakörnyezete bármely okból (részben) elérhetetlenné válik, a szolgáltatónak olyan központot kell biztosítania, amely lehetővé teszi a kritikus üzleti tevékenységek helyreállítását. Az EBB-csoport különböző szolgáltatási csomagokra tart igényt. A Bank és a nyertes ajánlattevő közt létrejövő keretmegállapodás kezdeti időtartama 3 év, amely a Bank kérésére 3 alkalommal, alkalmanként 1 évvel meghosszabbítható. A szolgáltatásnyújtás megkezdésének tervezett időpontja: 1.10.2017.

A tárgy, az eredmények és a műszaki előírások tekintetében a projektre vonatkozó követelményeket a közbeszerzési dokumentáció tartalmazza.

EIB „EIB Group“ vardu ieško paslaugų teikėjo (service provider – SP) vietiniam atnaujinimo centrui. Kai banko darbo aplinka tampa (iš dalies) neprieinama dėl bet kokios priežasties, paslaugų teikėjas turi suteikti tokį centrą, kuriame galėtų būti atnaujinta svarbi komercinė veikla. „EIB Group“ turi nustatytą poreikį dėl skirtingų paslaugų paketų. Preliminariosios sutarties, kuri bus sudaryta tarp banko ir laimėjusio konkurso dalyvio, pradinė trukmė yra 3 metai su galimybe pratęsi 3 kartus, bankui prašymu, kiekvieną kartą 1 metų laikotarpiui. Tikimasi, kad paslauga bus pradėta teikti 1.10.2017.

Projekto reikalavimai apimties, rezultatų prasme ir techniniai reikalavimai yra pateikti pirkimo dokumentuose.

Eiropas Investīciju banka (EIB) EIB grupas vārdā meklē vietējā atkopšanas centra pakalpojumu sniedzēju. Ja bankas darba vide jebkādu iemeslu dēļ kļūst (daļēji) nepieejama, pakalpojumu sniedzējam jānodrošina šāds centrs, lai varētu turpināt darbībai kritiski svarīgos pasākumus. EIB grupa ir konstatējusi, ka tai ir vajadzīgas dažādas pakalpojumu paketes. Starp banku un veiksmīgo pretendentu noslēdzamā pamatnolīguma sākotnējais darbības laiks būs 3 gadi, un to pēc bankas pieprasījuma varēs pagarināt 3 reizes, katru reizi par 1 gadu. Paredzamais pakalpojumu sākuma datums ir 1.10.2017.

Projekta prasības par darbības jomu un nodevumiem un tehniskās prasības ir norādītas iepirkuma dokumentos.

Il-BEI għan-nom tal-Grupp tal-BEI qed ifittex fornitur ta' serizz (FS) għal ċentru ta' rkupru lokali. Fil-każ li l-ambjent ta' ħidma tal-Bank isir (parzjalmen) mhux disponibbli għal kwalunkwe raġuni l-FS irid jipprovdi tali ċentru biex jippermetti l-irkupru tal-attivitajiet kritiċi tan-negozju. Il-Grupp tal-BEI identifika l-bżonn għal pakketti ta' servizz differenti. Il-qafas ta' ftehim li se jkunu parti minnu l-Bank u dak li jirbaħ l-offerta għandu jkollu terminu tal-bidu ta' 3 snin bil-possibilità ta' 3 estensjonijiet, fuq talba tal-Bank, kull waħda ta' sena 1. Il-bidu mistenni tas-servizz huwa nhar l-1.10.2017.

Ir-rekwiżiti tal-proġett f'termini ta' għan, riżultati u rekwiżiti tekniċi huma mogħtija fid-dokumenti tal-ksib.

EBI poszukuje, w imieniu grupy EBI, usługodawcy na potrzeby lokalnego centrum przywracania operacji. W przypadku, gdy z jakiegokolwiek powodu środowisko operacyjne EBI będzie (częściowo) niedostępne, usługodawca zapewni takie centrum w celu umożliwienia przywrócenia krytycznych operacji biznesowych. Grupa EBI określiła potrzebę zapewnienia różnych pakietów usług. Początkowy czas trwania umowy ramowej zawartej pomiędzy EBI a wybranym oferentem będzie wynosił 3 lata z możliwością 3-krotnego wznowienia na życzenie EBI, każdorazowo na okres 1 roku. Oczekiwany termin rozpoczęcia realizacji usług to 1.10.2017.

Wymagania projektu pod względem zakresu, rezultatów i wymogów technicznych podano w dokumentach zamówienia.

EIB hľadá v mene Skupiny EIB poskytovateľa služieb pre miestne stredisko obnovy. V prípade, že sa z akéhokoľvek dôvodu stane pracovné prostredie banky (čiastočne) nedostupné, poskytovateľ služieb zabezpečí takéto stredisko, aby umožnil obnovu kľúčových obchodných činností. Skupina EIB stanovila potrebu pre vznik rôznych balíkov služieb. Rámcová dohoda, ktorá sa uzatvorí medzi bankou a úspešným uchádzačom, bude mať počiatočné trvanie 3 roky s možnosťou 3 predĺžení na žiadosť banky, v každom prípade na 1 rok. Očakávaný začiatok poskytovania služby je 1.10.2017.

Požiadavky projektu, čo sa týka rozsahu, úloh a technických podmienok, sú uvedené v súťažných podkladoch.

EIB v imenu skupine EIB išče ponudnika storitev za lokalno obnovitveno središče. V primeru, da delovno okolje banke iz kakršnega koli razloga postane (delno) nedostopno, bo ponudnik storitev zagotovil središče, ki omogoča ponovno vzpostavitev najpomembnejših poslovnih dejavnosti. Skupina EIB je opredelila potrebe po različnih storitvenih paketih. Okvirni sporazum, ki ga bo banka sklenila z izbranim ponudnikom, bo najprej trajal 3 leta, banka pa ga bo lahko podaljšala 3-krat, vsakič za 1 leto. Predvideni začetek storitev je 1.10.2017.

Zahteve projekta v smislu obsega, rezultatov in tehničnih zahtev so podane v razpisni dokumentaciji.

Tá an BEI, ar son Ghrúpa BEI, ar lorg soláthraí seirbhíse (SP) maidir le lárionad téarnaimh áitiúil. Sa chás go n-éireodh timpeallacht oibre an Bhainc díchumasaithe (i bpáirt) ar chúis ar bith soláthróidh an SP a leithéid de lárionad chun téarnamh gníomhaíochtaí gnó ríthábhachtacha a chumasú. Shainaithin Grúpa BEI an gá le pacáistí seirbhíse éagsúla. Beidh téarma tosaigh 3 bliana i gceist leis an gcomhaontú creatlaí a dhéanfar idir an Banc agus an tairgeoir rathúil agus an fhéidearthacht ann de 3 shíneadh, ar iarratas ón mBanc, de 1 bhliain an ceann. Is é an 1.10.2017 dáta tosaithe na seirbhíse atá réamh-mheasta.

Tá riachtanais an tionscadail maidir le raon feidhme, ábhair insoláthartha agus riachtanais theicniúla tugtha sna doiciméid soláthair.

Tá an BEI, ar son Ghrúpa BEI, ar lorg soláthraí seirbhíse (SP) maidir le lárionad téarnaimh áitiúil. Sa chás go n-éireodh timpeallacht oibre an Bhainc díchumasaithe (i bpáirt) ar chúis ar bith soláthróidh an SP a leithéid de lárionad chun téarnamh gníomhaíochtaí gnó ríthábhachtacha a chumasú. Shainaithin Grúpa BEI an gá le pacáistí seirbhísí éagsúla. Beidh téarma tosaigh 3 bliana i gceist leis an gcomhaontú creatlaí a dhéanfar idir an Banc agus an tairgeoir rathúil agus an fhéidearthacht ann de 3 shíneadh, ar iarratas ón mBanc, de 1 bhliain an ceann. Is é an 1.10.2017 dáta tosaithe na seirbhíse atá réamh-mheasta.

Tá riachtanais an tionscadail maidir le raon feidhme, ábhair insoláthartha agus riachtanais theicniúla tugtha sna doiciméid soláthair.

ЕИБ, от името на групата на ЕИБ, търси доставчик на услуги за местен център за възстановяване. В случай че работната среда на Банката бъде (частично) недостъпна поради дадена причина, доставчикът на услуги ще осигури център, който ще осигури възстановяване на критичните бизнес дейности. Групата на ЕИБ установи необходимост от различни пакети от услуги. Рамковото споразумение, което ще бъде сключено между Банката и одобрения оферент, ще бъде с първоначален срок от 3 години, с възможност за 3 удължавания, по искане на Банката, по 1 година всяко. Очакваното стартиране на услугата е 1.10.2017 г.

Изискванията на проекта по отношение на обхват, резултати и технически изисквания са дадени в документите на обществената поръчка.

BEI, în numele Grupului BEI, se află în căutarea unui prestator de servicii pentru un centru local de recuperare. În cazul în care mediul de lucru al băncii devine (parțial) indisponibil din orice motiv, prestatorul de servicii va pune la dispoziție un astfel de centru pentru a permite restabilirea activităților operaționale critice. Grupul BEI a identificat nevoia existenței unor pachete de servicii diferite. Acordul-cadru care urmează să fie încheiat între bancă și ofertantul câștigător va avea o durată inițială de 3 ani cu posibilitatea a 3 prelungiri, la cerea băncii, de 1 an fiecare. Dată estimată de începere a serviciilor este 1.10.2017.

Cerințele proiectului în ceea ce privește domeniul de aplicare, rezultatele și cerințele tehnice sunt indicate în dosarul licitației.

EIB, u ime Grupe EIB-a, traži pružatelja usluga (service provider – SP) za lokalni centar za oporavak. U slučaju da radna okolina Banke postane (djelomično) nedostupna zbog bilo kojeg razloga, SP pruža takav centar kako bi se omogućio oporavak ključnih poslovnih aktivnosti. Grupa EIB-a utvrdila je potrebu za različitim paketima usluga. Okvirni sporazum koji će se sklopiti između Banke i uspješnog ponuditelja mora imati početno razdoblje od 3 godine s mogućnosti 3 produljenja, na zahtjev Banke, svako od 1 godine. Očekivani početak usluge je 1.10.2017.

Zahtjevi projekta u pogledu opsega, predmeta isporuke i tehničkih zahtjeva navedeni su u dokumentaciji o nabavi.

Early years childcare services, and catering, laundry and hygiene services in the family room at the European Parliament in Strasbourg

Europa-Parlamentet | Published April 22, 2017  -  Deadline May 30, 2017
cpvs
85312110, 55321000

Europa-Parlamentet har and familierum i Strasbourg benævnt »The storks« for børn i alderen 3 måneder til 6 år for personale, der er på tjenesterejse i Strasbourg under parlamentssessioner.

Familierummet er åbent fra 13.30 til 20.00 om mandagen og fra 8.00 til 20.00 fra tirsdag til torsdag.

Familierum met pt plads til 25 børn: In planlagt udvidelse heraf vil øge kapaciteten med 30% over de næste 2 år.

For at sikre tjenestens kontinuitet agter Europa-Parlamentet at indgå flere direkte tjenesteydelseskontrakter på området for pasning af små børn og catering.

I løbet af familierummets åbningstid skal kontrahenten yde pasning af små børn, herunder (men ikke begrænset til):

- gennemførelse af alle fornødne foranstaltninger i familierumum til at sikre psykomotorisk, emotionel og social udvikling af børnene, som vedkommende pass, samtidig med at deres bevidsthed og intellektuelle udvikling fremmes, og der tages hensyn til Europa-Parlamentets flerkulturelle og -sproglige miljø

- sikring af børnenes sundhed og sikkerhed ved for giveeren / forældrene jævnlige, systematiske ajourføringer om deres barns / børns udvikling og ved at bestræbe sig på at bevare and tillidsfuldt forhold til forældrene.

Daglig varighed af tjenesten: 8 timer (32 timer i løbet af sessionen).

I løbet af familierummets åbningstid skal kontrahenten forestå catering, tøjvask og hygienjnetjenester, herunder (men ikke begrænset til):

- sikring af en sund kost, der pass til de børn, der passes, for at give dem alle de næringsstoffer, der er nødvendige for deres udvikling

- dering nødvendige der der produkter og fødevarer, der er nødvendige for at tilberede de normal "og" særlige "måltider, der er skræddersyet til kriterierne for småbørnsernæring, i overensstemmelse med den kvantitet og kvalitet, der fastsættes af Europa-Parlamentet

- træffe alle de hygiejneforanstaltninger, der gælder i and sådant miljø, og forebygge bakteriespredning.

32 timer i løbet af sessionen).

Das Europäische Parlament verfügt in Straßburg über einen Familienraum mit der Bezeichnung "The Storks", in dem während der Parlamentssitzungen die Kinder im Alter von 3 Monaten bis 6 Jahren des nach Straßburg abgesandten Personals betreut werden.

Der Familienraum ist montags von 13:30 bis 20:00 Uhr und dienstags bis donnerstags von 8:00 bis 20:00 Uhr geöffnet.

Dieser Familienraum verfügt derzeit über eine Kapazität für 25 Kinder: Im Rahmen eines Vergrößerungsprojekts wird diese Kapazität in den nächsten 2 Jahren um 30% erhöht.

Zur Gewährleistung der Dienstleistungskontinuität beabsichtigt das Europäische Parlament, mehrere Dienstleistungsdirektverträge in den Bereichen Kleinkinderbetreuung und Verpflegung abzuschließen.

Der Auftragnehmer muss an den Öffnungstagen des Familienraums Betreuungsdienste für Kleinkinder leisten, dh (nicht erschöpfende Liste):

- alle notwendigen Maßnahmen im Familienraum ergreifen, um den ihm anvertrauten Kindern eine in psychomotorischer, emotionaler und sozialer Hinsicht harmonische Entwicklung zu ermöglichen, die geistige Anregung und Entfaltung zu begünstigen und das multikulturelle und mehrsprachige Umfeld des Europäischen Parlaments zu berücksichtigen,

- auf die Erhaltung der Gesundheit und Sicherheit der Kinder achten, den / die Elternteil (e) regelmäßig und systematisch über die Entwicklung des Kindes bzw. Der Kinder informeren und sich um ein vertrauensvolles Verhältnis zu ihnen bemühen.

32 Stunden pro Sitzung).

Der Auftragnehmer muss an den Öffnungstagen des Familienraums Verpflegungs-, Wäscherei- und Hygienedienste leisten, dh (nicht erschöpfende Liste):

- eine gesunde und auf die betreuten Kinder abgestimmte Ernährung gewährleisten, um sie mit allen für ihre Entwicklung notwendigen Stoffen zu versorgen,

- sich auf Anordnung und im Auftrag des Europäischen Parlamente des qualitativ mit einer een einer een einem ein gesetz, von schnannten "normalen" und "speziellen" Klaus der Kinderernährung abgestimmt sind, benötigt werden,

- sämtliche für ein solches Umfeld geltenden Hygienemaßnahmen sicherstellen, um die Ausbreitung von Keimen zu verhindern.

Early years childcare services, and catering, laundry and hygiene services in the family room at the European Parliament in Strasbourg

Europa-Parlamentet | Published September 28, 2017
cpvs
85312110, 55321000

Europa-Parlamentet har and familierum i Strasbourg benævnt »The storks« for børn i alderen 3 måneder til 6 år for personale, der er på tjenesterejse i Strasbourg under parlamentssessioner.

Familierummet er åbent fra 13:30 til 20:00 om mandagen og fra 8:00 til 20:00 fra tirsdag til torsdag.

Familierum met pt plads til 25 børn: In planlagt udvidelse heraf vil øge kapaciteten med 30% over de næste 2 år.

For at sikre tjenestens kontinuitet agter Europa-Parlamentet at indgå flere direkte tjenesteydelseskontrakter på området for pasning af små børn og catering.

I løbet af familierummets åbningstid skal kontrahenten yde pasning af små børn, herunder (men ikke begrænset til):

- gennemførelse af alle fornødne foranstaltninger i familierumum til at sikre psykomotorisk, emotionel og social udvikling af børnene, som vedkommende pass, samtidig med at deres bevidsthed og intellektuelle udvikling fremmes, og der tages hensyn til Europa-Parlamentets flerkulturelle og -sproglige miljø

- sikring af børnenes sundhed og sikkerhed ved at give forælderen / forældrene jævnlige, systematiske ajourføringer om deres barns / børns udvikling og ved at bestræbe sig på at bevare and tillidsfuldt forhold til forældrene.

32 timer i løbet af sessionen).

I løbet af familierummets åbningstid skal kontrahenten forestå catering, tøjvask og hygienjnetjenester, herunder (men ikke begrænset til):

- sikring af sund kost, der pass til de børn, der passes, for to give dem alle de næringsstoffer, der er nødvendige for deres udvikling

- dering nødvendige der der produkter og fødevarer, der er nødvendige for at tilberede de normal "og" særlige "måltider, der er skræddersyet til kriterierne for småbørnsernæring, i overensstemmelse med den kvantitet og kvalitet, der fastsættes af Europa-Parlamentet

- træffe alle de hygiejneforanstaltninger, der gælder i and sådant miljø, og forebygge bakteriespredning.

32 timer i løbet af sessionen).

Das Europäische Parlament verfügt in Straßburg über einen Familienraum mit der Bezeichnung "The Storks", in dem während der Parlamentssitzungen die Kinder im Alter von 3 Monaten bis 6 Jahren des nach Straßburg abgesandten Personals betreut werden.

Der Familienraum ist montags von 13:30 bis 20:00 Uhr und dienstags bis donnerstags von 8:00 bis 20:00 Uhr geöffnet.

Dieser Familienraum verfügt derzeit über eine Kapazität für 25 Kinder: Im Rahmen eines Vergrößerungsprojekts wird diese Kapazität in den nächsten 2 Jahren um 30% erhöht.

Zur Gewährleistung der Dienstleistungskontinuität beabsichtigt das Europäische Parlament, mehrere Dienstleistungsdirektverträge in den Bereichen Kleinkinderbetreuung und Verpflegung abzuschließen.

Der Auftragnehmer muss an den Öffnungstagen des Familienraums Betreuungsdienste für Kleinkinder leisten, dh (nicht erschöpfende Liste):

- alle notwendigen Maßnahmen im Familienraum ergreifen, um den ihm anvertrauten Kindern eine in psychomotorischer, emotionaler und sozialer Hinsicht harmonische Entwicklung zu ermöglichen, die geistige Anregung und Entfaltung zu begünstigen und das multikulturelle und mehrsprachige Umfeld des Europäischen Parlaments zu berücksichtigen,

- auf die Erhaltung der Gesundheit und Sicherheit der Kinder achten, den / die Elternteil (e) regelmäßig und systematisch über die Entwicklung des Kindes bzw. der Kinder informeren und sich um ein vertrauensvolles Verhältnis zu ihnen bemühen.

32 Stunden pro Sitzung).

Der Auftragnehmer muss an den Öffnungstagen des Familienraums Verpflegungs-, Wäscherei- und Hygienedienste leisten, dh (nicht erschöpfende Liste):

- eine gesunde und auf die betreuten Kinder abgestimmte Ernährung gewährleisten, um sie mit allen für ihre Entwicklung notwendigen Stoffen zu versorgen,

- sich auf Anordnung und im Auftrag des Europäischen Parlamente des qualitativ mit einer een einer ein gesetz, ein geschichten der einen einen einen einen einen einen einen ein einen einen einen einen einen einen ein een einen einen einen een einen einen einen einen een einen een einen einen einen einen einen einen ein een een einen einen einen een einen einen einen einen einen einen een einen einen einen einen einen einen een einen einen een einen einen einen einen einen einen einen einen einen einen einen einen einen einen einen einen einen einen einen

- sämtliche für ein solches Umfeld geltenden Hygienemaßnahmen sicherstellen, um die Ausbreitung von Keimen zu verhindern.

32 Stunden pro Sitzung).

The European Parliament has a family room in Strasbourg named 'The Storks' for the children, aged from 3 months to 6 years, of staff on mission in Strasbourg during parliamentary sessions.

The family room is open from 13:30 to 20:00 on Mondays and from 8:00 to 20:00 from Tuesday to Thursday.

The family room currently has capacity for 25 children: a planned expansion will increase this capacity by 30% over the next 2 years.

To ensure continuity of service, the European Parliament is intending to enter into several direct services in the fields of early childcare and catering.

During the opening times of the family room,

Supply and analysis of passive radiation dosimeters and assessment of radiation exposures

Europa-Kommissionen, Directorate-General for Energy, Directorate D — Nuclear Energy, Safety and ITER | Published January 14, 2017  -  Deadline February 15, 2017
cpvs
33100000

Europa-Kommissionens Generaldirektoratet for Energi, i særdeleshed sektoren for sundhedsbeskyttelse ved enheden for strålingsbeskyttelse og nuklear sikkerhed, er ansvarlig for strålingsbeskyttelse af medarbejderne. Derfor skal generaldirektoratet sørge for, at alle klassificerede medarbejdere er udstyret med et passende, individuelt strålingsdosimeter og for personale, der arbejder med beta-emissionskilder, et individuelt fingerdosimeter. Derudover er sektoren for sundhedsbeskyttelse ansvarlig for miljøovervågning i laboratorier for strålebeskyttelse og instrumentkalibrering. Dette nødvendiggør overvågning af omgivende strålingseksponeringer for gamma-, beta- og neutronstråling. De relevante dosimetre skal uddeles og analyseres periodisk. Resultaterne af den efterfølgende vurdering af de personlige ækvivalente doser skal registreres og indberettes til sektoren for sundhedsbeskyttelse.

De individuelle dosimetre skal være tilpasset det forventede typiske strålingsmiljø i atomare brændselscyklusanlæg. De skal overvåge blandede felter af gamma-, beta- og neutronstråling.

Vurderingen af de individuelle personlige dosisækvivalenters værdier Hp (10) og Hp (0,07) bestemmes ud fra parametrene oplyst af direktivet for grundlæggende sikkerhedsstandarder nr. 96/29/Euratom samt ICRP's anbefalinger fra 2007 i bekendtgørelse 103.

Op til 250 passive, personlige dosimetre og op til 10 personlige fingerdosimetre skal leveres og analyseres hver måned. Desuden skal 20 dosimetre til måling af omgivende strålingseksponeringer H * for gamma-, beta- og neutronstråling leveres og analyseres hver måned. Hver månedlig levering skal omfatte dosimetre inden for bestemmelse og subtraktion af baggrundsstråling.

Die Generaldirektion Energie der Europäischen Kommission, insbesondere die Dienststelle Gesundheitsschutz des Referats Strahlenschutz und nukleare Sicherheit, ist verantwortlich für den Strahlenschutz der Mitarbeiter. Daher wird sie dafür Sorge tragen, dass alle strahlenexponierten Mitarbeiter mit einem geeigneten passiven Strahlendosimeter für den individuellen Gebrauch ausgestattet sind, und Mitarbeiter, die mit Betastrahlern arbeiten, mit einem Fingerdosimeter für den individuellen Gebrauch ausgestattet sind. Zudem ist die Dienststelle Gesundheitsschutz verantwortlich für die Umweltüberwachung in den Laboren für Strahlenschutz und die Kalibrierung von Instrumenten. Dies erfordert die Überwachung der Umgebungs-Strahlungsbelastung für Gamma-, Beta- und Neutronenstrahlung. Die entsprechenden Strahlendosimeter sind in regelmäßigen Abständen zu verteilen und auszuwerten. Die Ergebnisse der anschließenden Schätzung der Personendosen sind monatlich zu erfassen und der Dienststelle Gesundheitsschutz zu melden.

Die Strahlendosimeter für den individuellen Gebrauch müssen für die erwartete typische Strahlungsumgebung im Inneren von Anlagen des Kernbrennstoffkreislaufs geeignet sein. Sie sollen gemischte Felder mit Gamma-, Beta- und Neutronenstrahlung überwachen.

Die Schätzung der individuellen Messgrößen für die Personendosis Hp(10) und Hp(0,07) muss auf den Parametern der Richtlinie Nr. 96/29/Euratom des Rates (Richtlinie über grundlegende Sicherheitsnormen) sowie auf den Empfehlungen der Veröffentlichung 103 der Internationalen Strahlenschutzkommission (International Commission on Radiological Protection — ICRP) von 2007 basieren.

Bis zu 250 passive Dosimeter für den persönlichen Gebrauch und bis zu 10 Fingerdosimeter für den persönlichen Gebrauch sind pro Monat zu liefern und auszuwerten. Zusätzlich sind pro Monat 20 Dosimeter für die Messung der Umgebungs-Strahlenbelastung H* für Gamma-, Beta- und Neutronenstrahlung zu liefern und auszuwerten. Jede monatliche Lieferung muss Dosimeter für die Bestimmung und Subtraktion des Strahlungshintergrundes enthalten.

The European Commission's Directorate-General for Energy, in particular the health protection sector of the Radiation Protection and Nuclear Safety Unit, is responsible for the radiation protection of staff members. Therefore, it shall arrange that every classified staff member is equipped with an appropriate passive individual radiation dosimeter and, for staff working with beta-emitters, an individual finger dosimeter. Additionally, the health protection sector is responsible for environmental monitoring in the radiation protection and instrument calibration laboratories. This necessitates monitoring ambient radiation exposures for gamma, beta and neutron radiation. The relevant dosimeters shall be periodically distributed and analysed. The results of the subsequent estimation of the personal equivalent doses shall be recorded and reported to the health protection sector monthly.

The individual radiation dosimeters shall be appropriate for the expected typical radiation environment inside nuclear fuel cycle installations. They should monitor mixed fields of gamma, beta and neutron radiations.

The estimation of the individual personal dose equivalent values Hp(10) and Hp(0,07) shall be based on the parameters given by the Council Directive 96/29/Euratom (Basic Safety Standards Directive) as well as of the 2007 recommendations of the ICRP specified in the publication 103.

Up to 250 passive personal dosimeters and up to 10 personal finger dosimeters are to be supplied and analysed each month. In addition, 20 dosimeters for measuring ambient radiation exposures H* for gamma, beta and neutron radiation are to be delivered and analysed monthly. Each monthly delivery shall comprise dosimeters dedicated for radiation background determination and subtraction.

La Dirección General de Energía de la Comisión Europea, en particular el sector de protección sanitaria de la Unidad de Radioprotección y Seguridad Nuclear, es responsable de la radioprotección del personal. Por consiguiente, se encargará de que todos los miembros del personal clasificado dispongan de un dosímetro individual pasivo de radiación adecuado y, para el personal que trabaje con emisores beta, un dosímetro individual de anillo. Además, el sector de protección sanitaria es responsable de la supervisión del medioambiente en materia de radioprotección y laboratorios de calibración de la instrumentación. Esto requiere la supervisión de las exposiciones a la radiación ambiente de radiaciones gamma, beta y de neutrones. Los dosímetros pertinentes deberán distribuirse y analizarse periódicamente. Los resultados del cálculo posterior de las dosis equivalentes personales deberán registrarse y transmitirse mensualmente al sector de la protección sanitaria.

Los dosímetros individuales de radiación deberán ser apropiados para el entorno de radiación típico que se espera dentro de las instalaciones del ciclo del combustible nuclear. Deberán monitorizar campos mixtos de radiaciones gamma, beta y de neutrones.

La estimación de los valores de dosis equivalente personal Hp(10) y Hp(0,07) deberá basarse en los parámetros que figuran en la Directiva n.o 96/29/Euratom del Consejo (Directiva sobre normas de seguridad básicas), así como en las recomendaciones de la CIPR de 2007 especificadas en la publicación 103.

Cada mes deberán suministrarse y analizarse hasta 250 dosímetros personales pasivos y hasta 10 dosímetros personales de anillo. Asimismo, cada mes deberán suministrarse y analizarse 20 dosímetros para medir las exposiciones a la radiación ambiente H* de radiaciones gamma, beta y de neutrones. Cada entrega mensual deberá comprender dosímetros destinados a la determinación y sustracción de la radiación de fondo.

Euroopan komission energian pääosasto, erityisesti säteilysuojelun ja ydinturvallisuuden yksikön terveydensuojelusta vastaava jaos, on vastuussa henkilöstön jäsenten säteilysuojelusta. Tämän vuoksi pääosasto huolehtii siitä, että jokainen luokiteltu henkilöstön jäsen varustetaan asianmukaisella passiivisella henkilökohtaisella annosmittarilla sekä beetasäteilijöiden kanssa työskentelevän henkilöstön osalta henkilökohtaisella sormiannosmittarilla. Lisäksi terveydensuojelusta vastaava jaos on vastuussa ympäristön seurannasta säteilysuojelulaboratorioissa sekä välineiden kalibrointilaboratorioissa. Tämä edellyttää taustasäteilylle altistumisen seurantaa gamma-, beeta- ja neutronisäteilyn osalta. Asiaankuuluvat säteilyannosmittarit jaetaan ja analysoidaan säännöllisin väliajoin. Tämän jälkeen tapahtuvan henkilöannosekvivalentteja koskevan arvioinnin tuloksista pidetään kirjaa ja tulokset raportoidaan kuukausittain terveydensuojelusta vastaavalle jaokselle.

Henkilökohtaisten säteilyannosmittareiden on sovelluttava odotettavissa olevaan tyypilliseen säteily-ympäristöön ydinpolttoainekiertoon kuuluvien laitosten sisällä. Mittareilla on voitava seurata gamma-, beeta- ja neutronisäteilyn muodostamia sekoittuneita säteilykenttiä.

Yksittäisten henkilöannosekvivalentin arvojen Hp(10) (henkilöannosekvivalentti syvyydellä 10 millimetriä) ja Hp(0,07) (henkilöannosekvivalentti syvyydellä 0,07 millimetriä) arvioinnin on perustuttava neuvoston direktiivissä 96/29/Euratom (perusnormidirektiivi) annettuihin parametreihin sekä Kansainvälisen säteilysuojelutoimikunnan (ICRP) vuonna 2007 antamiin suosituksiin, jotka on eritelty julkaisussa 103.

Kuukausittain on toimitettava ja analysoitava enintään 250 passiivista henkilökohtaista annosmittaria ja enintään 10 henkilökohtaista sormiannosmittaria. Lisäksi on kuukausittain toimitettava ja analysoitava 20 annosmittaria, jotka on tarkoitettu taustasäteilylle altistumisen (ekvivalenttiannos H*) mittaamiseen gamma-, beeta- ja neutronisäteilyn osalta. Jokaiseen kuukausittaiseen toimitukseen on sisällyttävä annosmittareita, jotka on tarkoitettu säteilytaustan määrittämiseen ja vähentämiseen.

La direction générale de l'énergie de la Commission européenne, en particulier le secteur de la protection de la santé de l'unité radioprotection et sûreté nucléaire, est responsable de la radioprotection des membres du personnel. Elle doit donc faire en sorte que tous les membres du personnel classifiés soient équipés d'un dosimètre individuel passif adapté et de dosimètres bagues dans le cas du personnel travaillant avec des émetteurs bêta. Le secteur de la protection de la santé est par ailleurs responsable du suivi environnemental dans les laboratoires de radioprotection et d'étalonnage des instruments. Cela suppose le suivi de l'exposition aux rayonnements ambiants gamma, bêta et neutroniques. Les dosimètres concernés devront être distribués et analysés périodiquement. Les résultats de l'estimation des équivalents de dose individuels qui s'ensuivra seront mensuellement enregistrés et notifiés au secteur de la protection de la santé.

Les dosimètres individuels seront adaptés à l'environnement radiologique généralement escompté à l'intérieur d'installations du cycle de combustible nucléaire. Ils devront contrôler des champs mixtes de rayonnements gamma, bêta et neutroniques.

L'estimation des valeurs des équivalents de dose individuels Hp(10) et Hp(0,07) du personnel sera basée sur les paramètres donnés par la directive no 96/29/Euratom du Conseil (fixant les normes de sécurité de base), ainsi que sur les recommandations de 2007 de la CIRP précisées dans la publication 103.

Un maximum de 250 dosimètres personnels passifs et 10 dosimètres bagues devront être fournis et analysés chaque mois. De plus, 20 dosimètres de mesure de l'exposition aux rayonnements ambiants gamma, bêta et neutroniques (équivalent de dose ambiant H*) devront être livrés et analysés chaque mois. Chaque livraison mensuelle comprendra des dosimètres permettant de déterminer et de soustraire le rayonnement de fond.

Η Γενική Διεύθυνση Ενέργειας της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, και ειδικότερα ο τομέας προστασίας της υγείας της μονάδας «Προστασία από την ακτινοβολία και πυρηνική ασφάλεια», φέρει την ευθύνη για την ακτινοπροστασία των μελών του προσωπικού. Ως εκ τούτου θα πρέπει να μεριμνήσει ώστε κάθε μέλος του διαβαθμισμένου προσωπικού να είναι εξοπλισμένο με ένα κατάλληλο ατομικό παθητικό δοσίμετρο ακτινοβολίας και, για το προσωπικό που εργάζεται με πηγές ακτινοβολίας β, ένα ατομικό δοσίμετρο δακτύλων. Επιπλέον, ο τομέας προστασίας της υγείας φέρει την ευθύνη για την περιβαλλοντική παρακολούθηση στα εργαστήρια ακτινοπροστασίας και βαθμονόμησης οργάνων. Αυτό απαιτεί την παρακολούθηση για εκθέσεις σε ακτινοβολία περιβάλλοντος για ακτινοβολία γάμμα, βήτα και νετρονίων. Τα σχετικά δοσίμετρα θα διανέμονται και θα αναλύονται περιοδικά. Τα αποτελέσματα της επακόλουθης εκτίμησης των ατομικών ισοδύναμων δόσεων θα πρέπει να καταγράφονται και να γνωστοποιούνται στον τομέα για την προστασία της υγείας σε μηνιαία βάση.

Τα ατομικά δοσίμετρα ακτινοβολίας θα πρέπει να είναι κατάλληλα για το αναμενόμενο σύνηθες περιβάλλον ακτινοβολίας εντός εγκαταστάσεων κύκλου του πυρηνικού καυσίμου. Θα πρέπει να παρακολουθούν αναμεμειγμένα πεδία ακτινοβολιών γάμμα, βήτα και νετρονίων.

Η εκτίμηση των μεμονωμένων τιμών ατομικού ισοδύναμου δόσης Hp(10) και Hp(0,07) θα πρέπει να βασίζεται στις παραμέτρους της οδηγίας αριθ. 96/29/Ευρατόμ του Συμβουλίου (οδηγία περί βασικών προτύπων ασφαλείας) καθώς και στις συστάσεις της Διεθνούς Επιτροπής Ακτινοπροστασίας (ICRP) του 2007, στην έκδοση 103.

Έως 250 ατομικά παθητικά δοσίμετρα και έως 10 ατομικά δοσίμετρα δακτύλων πρέπει να προμηθεύονται και να αναλύονται κάθε μήνα. Επιπλέον, πρόκειται να παραδοθούν περίπου 20 δοσίμετρα για εκθέσεις σε ακτινοβολία περιβάλλοντος H* για ακτινοβολία γάμμα, βήτα και νετρονίων, τα οποία θα προμηθεύονται και θα αναλύονται σε μηνιαία βάση. Κάθε μηνιαία παράδοση θα πρέπει να περιλαμβάνει δοσίμετρα που προορίζονται προσδιορισμό και αφαίρεση υποβάθρου ακτινοβολίας.

La direzione generale dell'Energia della Commissione europea, in particolare il settore per la protezione della salute dell'unità Radioprotezione e sicurezza nucleare, è responsabile della radioprotezione dei membri del personale. Pertanto, si dovrà disporre che ogni membro classificato del personale venga dotato di un adeguato dosimetro individuale passivo di radiazioni e, per il personale che lavora con emettitori beta, di un dosimetro individuale ad anello. Inoltre, il settore per la protezione della salute è responsabile del monitoraggio ambientale nei laboratori per la radioprotezione e la calibrazione degli strumenti. Ciò richiede il monitoraggio dell'esposizione a radiazioni ambientali per le radiazioni gamma, beta e di neutroni. I dosimetri pertinenti saranno distribuiti e analizzati periodicamente. I risultati della valutazione successiva relativa alle dosi personali equivalenti saranno registrati e riferiti mensilmente al settore per la protezione della salute.

I dosimetri individuali di radiazioni saranno appropriati al tipico ambiente radioattivo atteso all'interno degli impianti del ciclo del combustibile nucleare. Dovranno monitorare campi misti di radiazioni gamma, beta e di neutroni.

La stima dei valori Hp(10) e Hp(0,07) delle dosi personali individuali equivalenti si baserà sui parametri forniti dalla direttiva 96/29/Euratom del Consiglio (direttiva sulle norme fondamentali di sicurezza) nonché dalle raccomandazioni dell'ICRP del 2007 specificate nella pubblicazione 103.

Ogni mese dovranno essere forniti e analizzati fino a 250 dosimetri personali passivi e fino a 10 dosimetri personali ad anello. Inoltre, dovranno essere consegnati e analizzati mensilmente 20 dosimetri per la misurazione dell'esposizione a radiazioni ambientali H * per radiazioni gamma, beta e di neutroni. Ogni consegna mensile comprenderà dosimetri per la sottrazione e determinazione delle radiazioni ambientali.

De Europese Commissie, directoraat-generaal Energie, met name de sector gezondheidsbescherming van de eenheid Stralingsbescherming en Nucleaire Veiligheid, is belast met het beschermen van personeelsleden tegen straling. Daarom moet het ervoor zorgen dat elk geregistreerd personeelslid wordt uitgerust met een gepaste passieve individuele stralingsdosimeter en, voor personeel dat omgaat met bètastralers, individuele vingerdosimeters. Ook is de sector gezondheidsbescherming verantwoordelijk voor het controleren van de omgeving in de laboratoria voor stralingsbescherming en de ijking van instrumenten. Dit vereist toezicht op de blootstelling aan achtergrondstraling bestaande uit gamma-, bèta- en neutronenstraling. De betreffende dosimeters zullen regelmatig worden uitgedeeld en geanalyseerd. De resultaten van de daaropvolgende raming van de individueel equivalente dosissen zullen maandelijks worden genoteerd en gemeld aan de sector gezondheidsbescherming.

De individuele dosimeters voor stralingsmeting moeten geschikt zijn voor de verwachte typische stralingsomgeving binnen nucleaire brandstofcyclusinstallaties. Zij moeten gemengde velden van gamma-, bèta- en neutronenstralingen controleren.

De raming van de waarden van de individueel equivalente dosis Hp(10) en Hp(0,07) wordt gebaseerd op de parameters die zijn vastgesteld in Richtlijn 96/29/Euratom van de Raad (Richtlijn inzake basisveiligheidsnormen) en op de aanbevelingen van de ICRP in publicatie 103 (uitgegeven in 2007).

Elke maand moeten maximaal 250 individuele dosimeters voor de meting van passieve straling en maximaal 10 persoonlijke vingerdosimeters worden geleverd en geanalyseerd. Bovendien moeten maandelijks 20 dosimeters voor het meten van de blootstelling aan achtergrondstraling bestaande uit gamma-, bèta- en neutronenstraling (H*) in de werkomgeving worden geleverd en geanalyseerd. Elke maandelijkse levering moet dosimeters bevatten voor de bepaling en subtractie van achtergrondstraling.

A Direção-Geral da Energia da Comissão Europeia, em especial o setor da proteção da saúde da Unidade da Proteção contra as Radiações e Segurança Nuclear, é responsável pela proteção contra as radiações dos membros do pessoal. Por conseguinte, deverá garantir que todos os membros do pessoal classificado estão equipados com um dosímetro individual de radiações passivas adequado, e para o pessoal que trabalha com emissores beta, um dosímetro individual de anel. Além disso, o setor da proteção da saúde é responsável pelo controlo ambiental nos laboratórios de calibração de instrumentos e proteção contra as radiações. Tal implica a monitorização de exposições a radiação ambiente para radiações gama, beta e de neutrões. Os dosímetros relevantes devem ser distribuídos e analisados periodicamente. Os resultados da estimativa subsequente das doses pessoais equivalentes devem ser registados e comunicados mensalmente ao setor da proteção da saúde.

Os dosímetros individuais de radiações devem ser adequados para o ambiente típico de radiação esperado nas instalações do ciclo de combustível nuclear. Devem monitorizar campos mistos de radiações gama, beta e de neutrões.

A estimativa dos valores equivalentes de doses individuais pessoais Hp(10) e Hp(0,07) deve basear-se nos parâmetros indicados na Diretiva 96/29/Euratom do Conselho (Diretiva relativa às normas de segurança de base) bem como nas recomendações de 2007 da ICRP, na publicação 103.

Mensalmente, deverão ser fornecidos e analisados até 250 dosímetros passivos pessoais e até 10 dosímetros pessoais de anel. Além disso, deverão ser fornecidos e analisados mensalmente 20 dosímetros para medição de exposições a radiação ambiente H* para radiações gama, beta e de neutrões. Cada entrega mensal deverá incluir dosímetros dedicados à subtração e determinação do ambiente de radiação.

Europeiska kommissionens generaldirektorat för energi, i synnerhet hälsoskyddssektorn vid enheten för strålskydd och kärnsäkerhet, bär ansvaret för strålskydd för sina anställda. Därför ska generaldirektoratet se till att alla behöriga anställda utrustas med en lämplig passiv individuell strålningsdosimeter och, för personal som arbetar med betastrålare, en individuell fingerdosimeter. Dessutom bär hälsoskyddssektorn ansvaret för miljöövervakning i laboratorierna för strålskydd och instrumentkalibrering. Detta gör det nödvändigt att övervaka exponering för bakgrundsstrålning avseende gamma-, beta- och neutronstrålning. Distribution och analys av dosimetrarna i fråga ska ske periodvis. Resultaten från den efterföljande uppskattningen av de personliga ekvivalenta doserna ska registreras och rapporteras till hälsoskyddssektorn månatligen.

De individuella strålningsdosimetrarna ska vara lämpliga för den förväntade typiska strålningsmiljön inuti anläggningar för kärnbränslecykeln. De ska övervaka blandade fält med gamma-, beta- och neutronstrålning.

Uppskattningen av de individuella persondosekvivalenternas värde Hp(10) och Hp(0,07) ska baseras på de parameterar som anges i direktiv 96/29/Euratom (direktivet om grundläggande säkerhetsnormer), såväl som 2007 års rekommendationer från ICRP som anges i publikation 103.

Upp till 250 passiva personliga dosimetrar och upp till 10 personliga fingerdosimetrar ska tillhandahållas och analyseras varje månad. Dessutom ska 20 dosimetrar för mätning av exponering för bakgrundsstrålning (H*) för gamma-, beta- och neutronstrålning tillhandahållas och analyseras varje månad. Varje månatlig leverans ska omfatta dosimetrar avsedda för fastställande och subtraktion av bakgrundsstrålning.

Generální ředitelství Evropské komise pro energetiku, konkrétně odvětví ochrany zdraví při oddělení ochrany před zářením a jaderné bezpečnosti, je zodpovědné za ochranu zaměstnanců před zářením. Musí proto zajistit, aby každý zařazený zaměstnanec byl vybaven příslušným pasivním individuálním radiačním dozimetrem a, v případě zaměstnanců pracujících se zářiči beta, individuálním prstovým dozimetrem. Kromě toho je odvětví ochrany zdraví zodpovědné za monitorování životního prostředí v laboratořích pro ochranu před zářením a kalibraci nástrojů. To vyžaduje sledování záření okolního prostředí v případě záření beta, gama a neutronového záření. Příslušné dozimetry musí být pravidelně distribuovány a analyzovány. Výsledky následného odhadu osobních ekvivalentních dávek budou měsíčně zaznamenány a nahlášeny odvětví ochrany zdraví.

Jednotlivé radiační dozimetry musí být vhodné pro předpokládané typické prostředí s výskytem záření uvnitř zařízení s jaderným palivovým cyklem. Měly by monitorovat smíšená pole gama, beta a neutronového záření.

Odhad hodnot odpovídajících osobních dávek Hp (10) a Hp (0,07) bude vycházet z parametrů uvedených ve směrnici rady č. 96/29/Euratom (směrnice o základních normách bezpečnosti), jakož i v doporučeních Mezinárodní komise pro radiační ochranu (ICRP) z roku 2007, uvedených v publikaci č. 103.

Až 250 pasivních osobních dozimetrů a až 10 osobních prstových dozimetrů má být dodáno a analyzováno každý měsíc. Kromě toho se má měsíčně dodat a analyzovat 20 dozimetrů pro měření vystavení záření okolního prostředí H* v případě beta, gama a neutronového záření. Každá měsíční dodávka musí obsahovat dozimetry vyhrazené pro stanovení a odčítání radiačního zázemí.

Euroopa Komisjoni energeetika peadirektoraat, eelkõige kiirguskaitse ja tuumaohutuse üksuse tervisekaitsesektor, vastutab töötajate kiirguskaitse eest. Seetõttu tagab viimane, et igal ohustatud töötajal on olemas vajalik passiivne personaalne kiirgusdosimeeter ning beetakiirguse allikatega töötavatel töötajatel on personaalne sõrmedosimeeter. Lisaks vastutab tervisekaitsesektor kiirguskaitse- ja mõõtevahendite kalibreerimise laborite keskkonnaseire eest. Selle jaoks on vaja gamma-, beeta- ja neutronkiirguse välisõhus leiduva kiirguse seiret. Asjaomaseid dosimeetreid jaotatakse ja analüüsitakse regulaarselt. Sellele järgneva isiku doosiekvivalentide hindamise tulemused salvestatakse ja nende kohta saadetakse tervisekaitsesektorile igakuiseid aruandeid.

Individuaalsed kiirgusdosimeetrid peavad sobima tuumkütusetsükli rajatiste sees oleva eeldatava tavapärase kiirguskeskkonna jaoks. Nendega tuleb seirata gamma-, beeta- ja neutronkiirguse kombineeritud väljasid.

Individuaalsete isiku doosiekvivalendi väärtuste Hp(10) ja Hp(0,07) hindamine põhineb nõukogu direktiivis 96/29/Euratom (põhiliste ohutusnormide direktiiv) sätestatud parameetritel ja Rahvusvahelise Kiirguskaitsekomisjoni (ICRP) 2007. aasta soovitustel, mis on avaldatud 103. väljaandes.

Iga kuu tarnitakse ja analüüsitakse kuni 250 passiivset personaalset dosimeetrit ja kuni 10 personaalset sõrmedosimeetrit. Lisaks tuleb tarnida ka ligikaudu 20 dosimeetrit välisõhus kiirgusega (gamma-, beeta- ja neutronkiirgusega) kokkupuutumist iseloomustava H* väärtuse mõõtmiseks. Igal kuul peab saadetis sisaldama dosimeetreid kiirgustausta kindlaksmääramiseks ja mahaarvestamiseks.

Az Európai Bizottság Energiaügyi Főigazgatósága, konkrétan a Sugárvédelmi és Nukleáris Biztonsági Egységének egészségvédelmi osztálya felelős a munkavállalók sugárzás elleni védelmének biztosításáért. Ezért gondoskodnia kell arról, hogy minden minősített munkavállaló rendelkezzen a passzív sugárzás mérésére szolgáló egyéni doziméterrel, a bétasugárzást kibocsátó eszközökkel dolgozó munkatársak pedig egyéni, az ujjon gyűrű formájában viselhető doziméterrel. Ezenkívül az egészségvédelmi osztály felelős a sugárvédelmi és műszerkalibráló laboratóriumok környezeti megfigyeléséért. Ez szükségessé teszi a környezeti gamma-, béta- és neutronsugárzásnak való kitettség megfigyelését. A megfelelő dozimétereket rendszeres időközönként szét kell osztani és elemezni kell őket. A személyi dózisegyenérték későbbi méréseinek eredményeit fel kell jegyezni és havonta továbbítani kell őket az egészségvédelmi osztály számára.

A sugárzás mérésére szolgáló egyéni dozimétereknek meg kell felelniük a nukleáris üzemanyagciklus berendezéseiben elvárt jellemző sugárzási környezetnek. A doziméterek feladata a gamma-, béta- és neutronsugárzások kevert mezőinek ellenőrzése.

A Hp(10) és Hp(0,07) személyi dózisegyenértékek becslésének a 13.5.1996 keltezésű, a 96/29/Euratom irányelvben (az alapvető biztonsági előírásokról szóló irányelv) meghatározott paramétereken, valamint a Nemzetközi Sugárvédelmi Bizottság (ICRP) 2007. évi ajánlásain (103. sz. közlemény) kell alapulnia.

Minden egyes hónapban legfeljebb 250, a passzív sugárzás mérésére szolgáló személyi doziméter, és legfeljebb 10, gyűrű formájában hordható személyi doziméter beszerzését és elemzését kell elvégezni. Ezenkívül a környezeti H* gamma-, béta- és neutronsugárzásnak való kitettség mérésére szolgáló 20 doziméter leszállítását és elemzését kell elvégezni. Minden egyes havi szállítmánynak tartalmaznia kell a sugárzás hátterében lévő okok meghatározására és megszüntetésére szolgáló dozimétereket is.

Europos Komisijos Energetikos generalinis direktoratas, ypač Radiacinės saugos ir branduolinės saugos skyriaus sveikatos apsaugos sektorius, yra atsakingas už darbuotojų radiacinę saugą. Todėl jis turi užtikrinti, kad kiekvienas klasifikuotas darbuotojas turėtų tinkamą pasyvųjį individualų spinduliuotės dozimetrą, o visi asmenys, dirbantys su beta spindulius skleidžiančiais elementais, turėtų individualius pirštų dozimetrus. Be to, sveikatos apsaugos sektorius yra atsakingas už aplinkos stebėseną radiacinės saugos ir prietaisų kalibravimo laboratorijose. Dėl to būtina stebėti patirtą foninę gama, beta ir neutronų spinduliavimo spinduliuotę. Susiję dozimetrai turi būti reguliariai išdalijami ir analizuojami. Vėlesnio asmeninių lygiaverčių dozių vertinimo rezultatai bus registruojami ir apie juos kas mėnesį pranešama sveikatos apsaugos sektoriui.

Individualūs spinduliuotės dozimetrai turi būti tinkami numatomai tipinei spinduliavimo aplinkai branduolinės energetikos ciklo įrenginių viduje. Jais turi būti stebimi mišrūs gama, beta ir neutronų spinduliavimo laukai.

Individualių asmens lygiaverčių dozių verčių Hp(10) ir Hp(0,07) vertinimas bus grindžiamas Tarybos direktyvoje (Pagrindinių saugos standartų direktyvoje) Nr. 96/29/Euratomas bei 2007 m. ICRP rekomendacijose (103 leidimas) nustatytais parametrais.

Kiekvieną mėnesį turi būti tiekiama ir analizuojama iki 250 pasyvių asmeninių dozimetrų ir iki 10 asmeninių pirštų dozimetrų. Be to, kiekvieną mėnesį turi būti pristatoma ir analizuojama 20 foninės spinduliuotės gama, beta ir neutronų spinduliavimo H* apšvitos dozimetrų. Kiekvieną mėnesį bus pristatomi dozimetrai, skirti foninei spinduliuotei nustatyti ir pašalinti.

Eiropas Komisijas Enerģētikas ģenerāldirektorāts, konkrēti Pretradiācijas aizsardzības un kodoldrošības daļas Veselības aizsardzības nodaļa, atbild par darbinieku pretradiācijas aizsardzību. Tādēļ tā nodrošinās, ka ikviena klasificētā darbinieka rīcībā ir atbilstošs pasīvais individuālais starojuma dozimetrs un ka darbiniekiem, kas strādā ar beta starotājiem, ir nodrošināti individuāli pirksta dozimetri. Turklāt Veselības aizsardzības nodaļa ir atbildīga par vides monitoringu pretradiācijas aizsardzības un instrumentu kalibrēšanas laboratorijās. Tādējādi nepieciešama apkārtējā starojuma iedarbības pārraudzība attiecībā uz gamma, beta un neitronu starojumu. Attiecīgie dozimetri periodiski jāizsniedz un jāanalizē. Pēc tam jāaprēķina individuālās ekvivalentās dozas un rezultāti jāreģistrē un katru mēnesi jāpaziņo Veselības aizsardzības nodaļai.

Individuālajiem starojuma dozimetriem jābūt piemērotiem tipiskajai starojuma videi, kāda paredzama kodoldegvielas cikla iekārtu iekšienē. Tiem jāuzrauga jauktie gamma, beta un neitronu starojuma lauki.

Individuālās dozas ekvivalentu vērtību Hp(10) un Hp(0,07) aprēķināšanas pamatā jābūt parametriem, kuri sniegti Padomes Direktīvā 96/29/Euratom (Drošības pamatstandartu direktīvā), kā arī Starptautiskās Radioloģiskās aizsardzības komisijas (ICRP) 2007. gada ieteikumos, kas minēti publikācijā Nr. 103.

Katru mēnesi jāpiegādā un jāanalizē līdz 250 pasīvie individuālie dozimetri un līdz 10 individuālie pirksta dozimetri. Turklāt katru mēnesi jāpiegādā un jāanalizē 20 dozimetri apkārtējā starojuma iedarbības H* noteikšanai attiecībā uz gamma, beta un neitronu starojumu. Ikmēneša piegādē jāietver dozimetri fona starojuma noteikšanai un atskaitīšanai.

Id-Direttorat-Ġenerali għall-Enerġija tal-Kummissjoni Ewropea, b'mod partikolari s-settur tal-ħarsien tas-saħħa tal-Ħarsien mir-Radjazzjoni Radjoloġika u s-Sigurtà Nukleari, hu responsabbli għall-ħarsien mir-radjazzjoni tal-membri tal-persunal. Għaldaqstant, għandu jirranġa li kull membru kklassifikat tal-persunal ikun mgħammar b'dożimetru individwali tar-radjazzjoni passiva u, għall-persunal jaħdem b'emetturi tar-raġġi beta, dożimetru individwali li jimmarka r-radjuattività fuq is-swaba. Addizzjonalment, is-settur tal-ħarsien tas-saħħa hu responsabbli għall-monitoraġġ ambjentali fil-laboratorji tal-ħarsien mir-radjazzjoni u l-ikkalibrar tal-istrumenti. Dan jeħtieġ il-monitoraġġ tar-radjazzjoni fl-ambjent wara espożizzjoni għar-radjazzjoni gamma, beta u neutron. Id-dożimetri rilevanti se jkunu mqassma u analizzati perjodikament. Ir-riżultati tal-estimi sussegwenti tad-dożi ekwivalenti personali se jkunu rrekordjati u rrappurtati b'mod sistematiku kull xahar lis-settur tal-ħarsien tas-saħħa.

Id-dożimetri individwali tar-radjazzjoni se jkunu xierqa għall-ambjent tar-radjazzjoni tipiku mistenni fl-installazzjonijiet taċ-ċiklu tal-fjuwil nukleari. Għandhom jimmonitorjaw oqsma mħallta ta' radjazzjonijiet gamma, beta u tan-newtron.

L-estimi tal-valuri individwali ekwivalenti tad-dożi personali Hp(10) u Hp(0,07) se jkunu bbażati fuq il-parametri mogħtija mid-Direttiva tal-Kunsill 96/29/Euratom (id-Direttiva tal-Istandards Bażiċi tas-Sigurtà) kif ukoll ir-rakkomandazzjonijiet tal-ICRP speċifikati fil-pubblikazzjoni 103.

Sa 250 dożimetru personali passiv u sa 10 dożimetri personali li jimmarkaw ir-radjuattività fuq is-swaba għandhom ikunu pprovduti u analizzati kull xahar. Barra minn hekk kull xahar, għandhom ikunu kkunsinnati u analizzati madwar 20 dożimetru għal espożizzjonijiet tar-radjazzjoni H* fl-ambjent għar-radjazzjoni gamma, beta u tan-newtron. Il-kunsinna ta' kull xahar se tiġbor fiha dożimetri ddedikati għad-determinazzjoni u t-tnaqqis tal-isfond tar-radjazzjoni.

Dyrekcja Generalna ds. Energii Komisji Europejskiej, zwłaszcza jednostka ds. ochrony zdrowia w Dziale ds. Bezpieczeństwa Jądrowego i Ochrony Radiologicznej, odpowiada za ochronę pracowników przed promieniowaniem. Zapewnia zatem, aby każdy odpowiednio zaszeregowany pracownik został wyposażony w odpowiedni pasywny dozymetr indywidualny, a pracownicy pracujący ze źródłami promieniowania beta indywidualny dozymetr zakładany na palec. Ponadto jednostka ds. ochrony zdrowia odpowiada za monitorowanie otoczenia w laboratoriach ochrony radiologicznej i wzorcowania przyrządów. W związku z tym konieczne jest monitorowanie napromieniowania otoczenia pod kątem promieniowania gamma, beta i promieniowania neutronowego. Odpowiednie dozymetry należy rozdawać i analizować okresowo. Wyniki przeprowadzonej następnie szacunkowej analizy indywidualnych dawek równoważnych należy comiesięcznie rejestrować i przekazywać do jednostki ds. ochrony zdrowia.

Indywidualne dozymetry promieniowania muszą być odpowiednio dostosowane do typowego środowiska promieniowania w instalacjach jądrowego cyklu paliwowego. Powinny one umożliwiać monitorowanie w mieszanych polach promieniowania gamma, beta i promieniowania neutronowego.

Podstawą określenia poszczególnych wartości indywidualnej dawki równoważnej Hp(10) i Hp (0,07) są parametry podane w dyrektywie Rady 96/29/Euratom (ustanawiającej podstawowe normy bezpieczeństwa w zakresie ochrony zdrowia pracowników) i w zaleceniach Międzynarodowej Komisji Ochrony Radiologicznej (ICRP) z 2007, wyszczególnionych w publikacji ICRP nr 103.

W każdym miesiącu wymagana jest dostawa i analiza do 250 indywidualnych dozymetrów pasywnych oraz do 10 indywidualnych dozymetrów zakładanych na palec. Ponadto co miesiąc wymagana jest dostawa i analiza około 20 dozymetrów narażenia na promieniowanie otoczenia według przestrzennego równoważnika dawki H* dla promieniowania gamma, beta i promieniowania neutronowego. W każdej comiesięcznej dostawie należy zapewnić dozymetry przeznaczone do określania i odejmowania promieniowania tła.

Generálne riaditeľstvo Európskej komisie pre energetiku, predovšetkým sekcia pre ochranu zdravia v rámci oddelenia „Radiačná ochrana a jadrová bezpečnosť“, je zodpovedným za radiačnú ochranu zamestnancov. Okrem toho má zabezpečiť, aby bol každý klasifikovaný zamestnanec vybavený príslušným pasívnym osobným radiačným dozimetrom a zamestnancom pracujúcim so žiaričom beta sa majú poskytnúť jednotlivé prstencové dozimetre. Okrem toho útvar na ochranu zdravia zodpovedá za monitorovanie prostredia v laboratóriách radiačnej ochrany a kalibrácie nástrojov. Preto sa vyžaduje monitorovanie vystavenia žiareniu okolitého prostredia pre gama, beta a neutrónové žiarenie. Príslušné dozimetre majú byť pravidelne rozmiestnené a analyzované. Výsledky následného odhadu individuálnych ekvivalentných dávok majú byť registrované a mesačne oznámené útvaru pre ochranu zdravia.

Jednotlivé radiačné dozimetre majú byť vhodné pre očakávané typické radiačné prostredie v zariadeniach jadrového palivového cyklu. Mali by monitorovať zmiešané polia gama, beta a neutrónového žiarenia.

Odhad hodnôt individuálneho dávkového ekvivalentu Hp (10) a Hp (0,07) má byť založený na parametroch uvedených v smernici č. 96/29/Euratom (smernica o základných bezpečnostných normách), ako aj v odporúčaniach Medzinárodnej komisie pre rádiologickú ochranu z r. 2007, určených v publikácii 103.

Obstarať sa má maximálne 250 pasívnych osobných dozimetrov a maximálne 10 prstencových osobných dozimetrov, ktoré sa majú analyzovať každý mesiac. Okrem toho sa má dodať a mesačne analyzovať 20 dozimetrov na meranie vystavenia žiareniu okolitého prostredia H* pre gama, beta a neutrónové žiarenie. Každá mesačná dodávka má zahŕňať dozimetre určené na determináciu a odčítanie radiačného pozadia.

Generalni direktorat Evropske komisije za energetiko, zlasti oddelek za zaščito zdravja Enote za zaščito pred sevanjem in jedrsko varnost je odgovoren za zaščito osebja pred sevanjem. Zato mora poskrbeti za to, da je vsak imenovan član osebja opremljen z ustreznim pasivnim dozimetrom sevanja, člani osebja, ki delajo z beta oddajniki, pa s posameznimi naprstnimi dozimetri. Poleg tega je oddelek za zaščito zdravja odgovoren za okoljsko spremljanje na področju zaščite pred sevanjem in v laboratorijih za umerjanje instrumentov. To zahteva spremljanje okoljske izpostavljenost sevanju v zvezi z gama, beta in nevtronskim sevanjem. Ustrezni dozimetri morajo biti redno razdeljeni in analizirani. Rezultate naknadne ocene osebnih ekvivalentnih doz je treba zabeležiti in jih mesečno sporočati oddelku za zaščito zdravja.

Posamezni dozimetri sevanja morajo biti primerni za predvideno tipično okolje sevanja znotraj objektov jedrskega gorivnega ciklusa. Zagotavljati morajo nadzor mešanih polj gama, beta in nevtronskega sevanja.

Ocena posameznih vrednosti osebnih ekvivalentnih doz Hp(10) in Hp(0,07) mora temeljiti na parametrih, določenih v Direktivi Sveta 96/29/Euratom (Direktiva o določitvi temeljnih varnostnih standardov), in priporočilih ICRP iz leta 2007, določenih v publikaciji 103.

Vsak mesec je treba dobaviti in analizirati do 250 pasivnih osebnih dozimetrov in do 10 osebnih naprstnih dozimetrov. Poleg tega je treba mesečno dostaviti in analizirati 20 dozimetrov za merjenje okoljske izpostavljenosti sevanju H* v zvezi z gama, beta in nevtronskim sevanjem. Vsaka mesečna dostava mora zajemati dozimetre, namenjene določanju in odštevanju sevanja iz okolja.

Tá Ard-Stiúrthóireacht an Fhuinnimh de chuid an Choimisiúin Eorpaigh, go háirithe an earnáil um chosaint sláinte de chuid an Aonaid Radachosanta agus Sábháilteachta Núicléiche, freagrach as cosaint radaíochta na mball foirne. Dá réir sin, socróidh sí go bhfuil gach ball foirne rangaithe feistithe le dáileogmhéadar radaíochta aonair éighníomhach chuí agus, i gcás na mball foirne atá ag obair le béite-astaírí, tabharfar dáileogmhéadar radaíochta méire aonair dóibh. Ina theannta sin, tá an earnáil um chosaint sláinte freagrach as monatóireacht ar an gcomhshaol sna saotharlanna calabraithe ionstraimí agus um chosaint ar radaíocht. Is éard atá i gceist leis sin monatóireacht a dhéanamh ar neamhchosaint ar radaíocht chomhthimpeallach le haghaidh gámaradaíochta, béite-radaíochta agus neodrónradaíochta. Déanfar na dáileogmhéadair ábhartha a dháileadh agus a anailísiú ar bhonn tréimhsiúil. Déanfar torthaí an mheastacháin ina dhiaidh sin ar na dáileoga coibhéiseacha pearsanta a thaifeadadh agus a thuairisciú go míosúil don earnáil um chosaint sláinte.

Beidh na dáileogmhéadair radaíochta aonair cuí don timpeallacht radaíochta thipiciúil lena bhfuiltear ag súil laistigh de ghléasraí timthrialla breosla núicléach. Ba cheart go ndéanfar monatóireacht ar réimsí measctha de ghámaradaíocht, béite-radaíocht agus neodrónradaíocht leo.

Beidh an meastachán ar luachanna dáileoige coibhéisí pearsanta ar leith Hp(10) agus Hp(0,07) bunaithe ar na paraiméadair atá tugtha i dTreoir 96/29/Euratom ón gComhairle (an Treoir maidir le Caighdeáin Sábháilteachta Bhunúsacha) agus ar na moltaí a rinne an ICRP in 2007 faoi mar atá sainithe i bhfoilseachán 103.

Ní mór suas le 250 dáileogmhéadar phearsanta éighníomhacha agus suas le 10 ndáileogmhéadar phearsanta a sholáthar agus a anailísiú gach mí. Ina theannta sin, ní mór thart ar 20 dáileogmhéadar a sheachadadh le haghaidh neamhchosaintí H* ar radaíocht chomhthimpeallach a thomhas maidir le gámaradaíocht, béite-radaíocht agus neodrónradaíocht agus iad a anailísiú go míosúil. Beidh dáileogmhéadair le haghaidh radaíocht chúlra a chinneadh agus a dhealú san áireamh le gach seachadadh míosúil.

Генерална дирекция „Енергетика“ на Европейската комисия, по-специално сектор „Защита на здравето“ на отдел „Радиационна защита и ядрена безопасност“, отговаря за радиационната защита на членовете на персонала. Следователно, тя трябва да вземе мерки всеки класифициран член на персонала да е екипиран с подходящ пасивен индивидуален радиационен дозиметър и с индивидуален пръстов дозиметър за служителите, които работят с бета-излъчватели. В допълнение, сектор „Защита на здравето“ отговаря за наблюдение на околната среда в областта на лаборатории за радиационна защита и за източници за калибриране. Това изисква мониторинг на излагането на радиация на средата за гама, бета и неутронна радиация. Съответните дозиметри трябва периодично да бъдат разпределяни и анализирани. Резултатите от последващото оценяване на личните еквивалентни дози ще бъдат записвани и докладвани всеки месец на сектор „Защита на здравето“.

Индивидуалните радиационни дозиметри трябва да бъдат подходящи за очакваната типична радиационна среда в инсталациите от ядрено-горивния цикъл. Те трябва да регистрират смесени полета на гама, бета и неутронна радиация.

Оценката на еквивалентните стойности на индивидуалните лични дози Hp(10) и Hp(0,07) трябва да се базира на параметрите, предоставени от Директива 96/29/Евратом на Съвета (Директива за основни норми за безопасност), както и препоръките от 2007 г. на Международната комисия по радиологична защита (ICRP), указани в публикация 103.

До 250 пасивни лични дозиметри и до 10 лични пръстови дозиметри трябва да бъдат доставяни и анализирани всеки месец. В допълнение, всеки месец трябва да бъдат доставяни и анализирани 20 дозиметри за измерване на излагане на радиация на средата H* за гама, бета и неутронна радиация. Всяка месечна доставка ще обхваща специализирани дозиметри за определяне и изваждане на фоновата радиация.

Direcția Generală Energie a Comisiei Europene, în special sectorul pentru protecția sănătății din cadrul Unității Protecție împotriva radiațiilor și securitate nucleară, este responsabilă cu radioprotecția membrilor personalului. Prin urmare, trebuie să ia măsurile necesare pentru ca fiecare membru al personalului încadrat să fie dotat cu un dozimetru individual pasiv de radiații corespunzător și, în cazul personalului care lucrează cu emițători de radiații beta, cu un dozimetru individual de purtat pe deget. În plus, sectorul pentru protecția sănătății este responsabil cu monitorizarea mediului din laboratoarele de radioprotecție și de calibrare a instrumentelor. Acest lucru implică monitorizarea expunerilor la radiații ambientale pentru radiațiile gama, beta și neutronice. Dozimetrele în cauză vor fi distribuite și analizate periodic. Rezultatele estimării ulterioare a dozelor echivalente personale vor fi înregistrate și raportate lunar sectorului pentru protecția sănătății.

Dozimetrele individuale de radiații trebuie să fie adecvate pentru mediul cu radiații tipic prevăzut din interiorul instalațiilor din ciclul combustibilului nuclear. Acestea trebuie să monitorizeze câmpurile mixte de radiații gama, beta și neutronice.

Estimarea valorilor echivalente ale dozelor individuale personale Hp(10) și Hp(0,07) se va realiza pe baza parametrilor indicați în Directiva 96/29/Euratom a Consiliului (Directiva privind normele de securitate de bază), precum și în recomandările din 2007 ale Comisiei Internaționale de Protecție Radiologică (ICRP), specificate în publicația 103.

În fiecare lună trebuie furnizate și analizate până la 250 de dozimetre personale pasive și până la 10 dozimetre personale de purtat pe deget. În plus, trebuie furnizate și analizate lunar 20 de dozimetre pentru măsurarea expunerilor la radiații ambientale H* pentru radiațiile gama, beta și neutronice. Fiecare livrare lunară trebuie să includă dozimetre specifice pentru determinarea și substragerea fondului de radiații.

Glavna uprava za energetiku Europske komisije, posebice sektor za zaštitu zdravlja Odjela za zaštitu od zračenja i nuklearnu sigurnost, odgovorna je za zaštitu članova osoblja od zračenja. Stoga će osigurati da je svaki ovlašteni član osoblja opremljen s prikladnim pasivnim osobnim dozimetrom za kontrolu zračenja, a osoblje koje radi s beta emiterima s osobnim dozimetrom za prst. Osim toga, sektor za zaštitu zdravlja odgovoran je za praćenje okoliša u okviru zaštite od zračenja te za laboratorije za umjeravanje instrumenata. To zahtijeva praćenje izloženosti okolišnom zračenju za gama, beta i neutronsko zračenje. Predmetni dozimetri periodično se distribuiraju i analiziraju. Rezultati sljedeće procjene osobnih jednakovrijednih doza evidentiraju se i o njima se podnosi izvještaj sektoru za zaštitu zdravlja na mjesečnoj osnovi.

Osobni dozimetri za kontrolu zračenja moraju biti primjereni za očekivanu tipičnu okolinu zračenja unutar postrojenja za nuklearni gorivni ciklus. Trebaju pratiti miješana područja gama, beta i neutronskog zračenja.

Procjena pojedinačnih osobnih jednakovrijednih vrijednosti doza Hp(10) i Hp(0,07) mora se temeljiti na parametrima navedenim u Direktivi Vijeća 96/29/Euratom (Direktiva o utvrđivanju osnovnih sigurnosnih normi) te na preporukama ICRP-a iz 2007. utvrđenima u publikaciji 103.

Svaki se mjesec nabavlja i analizira do 250 osobnih pasivnih dozimetara i do 10 osobnih dozimetara za prst. Osim toga, na mjesečnoj je osnovi potrebno dostaviti i analizirati 20 dozimetara za mjerenje okolišne izloženosti zračenju H* za gama, beta i neutronsko zračenje. Svaka mjesečna isporuka mora obuhvaćati dozimetre namijenjene određivanju i smanjenju pozadinskog zračenja.

Regional environmental statistics

Europa-Kommissionen, Eurostat | Published December 1, 2015
Winner
Artemis Information Management SA
cpvs
79330000

Ovim je ugovorom obuhvaćena podrška prikupljanju i provjeri podataka regionalne okolišne statistike.

Supply of statistical services in the field of environmental-economic accounts

Europa-Kommissionen, Eurostat, Directorate E ‘Sectoral and regional statistics’ | Published January 20, 2017
Winner
IFEU — Institut für Energie und Umweltforschung Heidelberg GmbH
cpvs
79330000

Dette udbud omfatter: bistand til udvikling af spørgeskemaer og behandling af data om miljøregnskaber, metodologisk støtte.

Statistiktjenesterne inden for rammerne af dette udbud er inddelt i de følgende partier:

parti 1: dataindsamling og metodologisk udvikling af monetære miljøregnskaber

parti 2: dataindsamling og metodologisk udvikling af fysiske miljøregnskaber

parti 3: model for råmaterialeækvivalenter.

Målet med dette udbud vedrørende parti 1 er at yde bistand til Eurostat i forbindelse med dataproduktion og -udvikling inden for monetære miljøregnskaber, mere specifikt til 3 moduler fra Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 691/2011, nemlig miljøafgifter, sektoren for miljøvenlige varer og tjenesteydelser, regnskaber for miljøbeskyttelsesudgifter samt miljørelaterede subsidier og andre overførsler.

Målet med dette udbud vedrørende parti 1 er at yde bistand til Eurostat i forbindelse med dataproduktion og -udvikling inden for fysiske miljøregnskaber, mere specifikt til 3 moduler fra Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 691/2011, nemlig luftemissionsregnskaber, materialestrømsregnskab for økonomien som helhed og regnskaber for fysiske energistrømme.

Målet er at yde bistand til Eurostat i forbindelse med vedligeholdelse, revision og anvendelse af Eurostats model for råmaterialeækvivalenter (RME). Sigtet med modellen er at generere og fremlægge fuldstændige tidsserier med udvidede indikatorer for materialestrømsregnskab for EU's samlede økonomi. Eurostat ønsker bistand vedrørende vedligeholdelse og forbedring af den forenklede udgave af modellen som støtte til de nationale statistiske institutter til at estimere RME-baserede indikatorer på nationalt plan (landespecifikt RME-værktøj). Eurostat søger derudover bistand til udvikling af begreber og metoder til at benytte internationale datasæt med input-output fra flere lande, der er udvidet med miljøparametre (især materialestrømme) og kan anvendes til at forbedre estimaterne for de forventede RME-baserede indikatorer til det europæiske statistiske system. Dette arbejde skulle også bidrage til institutionaliseringen af modeller og databaser med input-output fra flere lande og deres anvendelse i miljøapplikationer.

Diese Ausschreibung umfasst Folgendes: Unterstützung bei der Ausarbeitung von Fragebögen und Verarbeitung von Daten zur Umweltgesamtrechnung; methodische Unterstützung.

Die statistischen Dienstleistungen, die den Gegenstand der vorliegenden Ausschreibung bilden, sind in die folgenden Lose unterteilt:

Los 1: Datenerhebung und methodische Entwicklung der monetären Umweltgesamtrechnung;

Los 2: Datenerhebung und methodische Entwicklung der physischen Umweltgesamtrechnung;

Los 3: Modell der Rohstoffäquivalente.

Ziel dieser Ausschreibung für Los 1 ist die Unterstützung von Eurostat bei der Datenerhebung und Entwicklung im Bereich der monetären Umweltgesamtrechnung, insbesondere in Bezug auf 3 Module der Verordnung (EU) Nr. 691/2011 des Europäischen Parlaments und des Rates: umweltbezogene Steuern, Rechnungen des Sektors Umweltgüter und -dienstleistungen (Environmental Goods and Services Sector — EGSS), Umweltschutzausgabenrechnungen (Environmental Protection Expenditure Accounts — EPEA) sowie umweltbezogene Beihilfen und sonstige Transfers.

Ziel dieser Ausschreibung für Los 2 ist die Unterstützung von Eurostat bei der Datenerzeugung und Entwicklung im Bereich der physischen Umweltgesamtrechnung, insbesondere für 3 Module der Verordnung (EU) Nr. 691/2011 des Europäischen Parlaments und des Rates: Luftemissionsrechnungen (Air Emissions Accounts — AEA), gesamtwirtschaftliche Materialflussrechnungen (Economy-Wide Material Flow Accounts — EW-MFA) und Rechnungen über physische Energieflüsse (Physical Energy Flow Accounts — PEFA).

Ziel ist die Unterstützung von Eurostat bei der Pflege, Überarbeitung und Anwendung des Eurostat-Modells der Rohstoffäquivalente (RME-Modell). Mit diesem Modell wird das Ziel verfolgt, vollständige Zeitreihen in Bezug auf die erweiterten EW-MFA-Indikatoren für die gesamte Wirtschaft der EU zu erstellen und bereitzustellen. Eurostat erbittet Unterstützung bei der Pflege und Verbesserung der vereinfachten Version des Modells, um die nationalen Statistikinstitute bei der Beurteilung von RME-basierten Indikatoren auf nationaler Ebene zu unterstützen. Ferner benötigt Eurostat Unterstützung bei der Erarbeitung von Konzepten und Methoden für den Einsatz internationaler länderübergreifender Input-Output-Datensätze, ergänzt durch umweltbezogene Parameter (insbesondere Materialflüsse), die zu einer verbesserten Beurteilung RME-basierter Indikatoren im Zusammenhang mit dem Europäischen Statistischen System genutzt werden können. Diese Arbeiten sollen außerdem zur Institutionalisierung länderübergreifender Input-Output-Modelle und -Datenbanken sowie zu deren Verwendung für umweltbezogene Zwecke beitragen.

This invitation to tender covers: assistance in developing questionnaires and processing data on environmental accounts; methodological support.

The statistical services forming the subject of this invitation to tender are divided into the following lots:

lot 1: data collection and methodological development of monetary environmental accounts;

lot 2: data collection and methodological development of physical environmental accounts;

lot 3: RME model.

The objective of this call for tender for lot 1 is to assist Eurostat in data production and development in the area of monetary environmental accounts, more specifically for 3 modules of Regulation (EU) No 691/2011 of the European Parliament and of the Council, namely environmental taxes, environmental goods and services sector (EGSS) accounts, environmental protection expenditure accounts (EPEA) as well as environmental subsidies and other transfers.

The objective of this call for tender for lot 2 is to assist Eurostat in data production and development in the area of physical environmental accounts, more specifically for 3 modules of Regulation (EU) No 691/2011 of the European Parliament and of the Council, namely air emissions accounts (AEA), economy-wide material flow accounts (EW-MFA), and physical energy flow accounts (PEFA).

The objective is to assist Eurostat in the maintenance, revision, and application of Eurostat's RME model. The aim of the model is to generate and provide complete time series of extended EW-MFA indicators for the aggregated EU economy. Eurostat seeks for assistance in maintaining and improving the simplified version of the model to support national statistics institutes in estimating RME-based indicators at their national level. Further, Eurostat seeks for assistance in developing concepts and methods to use international multi-country input-output datasets extended by environmental parameters (in particular material flows) that can be used for improving the estimates of RME-based indicators for the European statistical system. This work should also contribute to the institutionalisation of multi-country input-output models and databases and their use for environmental applications.

Esta invitación a licitar trata sobre: asistencia en la elaboración de cuestionarios y el tratamiento de datos sobre cuentas medioambientales; apoyo metodológico.

Los servicios estadísticos que forman el objeto de esta invitación a licitar están divididos en los siguientes lotes:

— lote 1: recogida de datos y desarrollo metodológico de las cuentas económicas del medioambiente,

— lote 2: recogida de datos y desarrollo metodológico de las cuentas físicas del medioambiente,

— lote 3: modelo de equivalentes de materias primas.

El objetivo de esta convocatoria de licitación para el lote 1 es asistir a Eurostat en la producción y el desarrollo de datos en el ámbito de las cuentas monetarias del medioambiente, más concretamente para 3 módulos del Reglamento (UE) n.o 691/2011 del Parlamento Europeo y del Consejo, a saber, impuestos ambientales, cuentas del sector de bienes y servicios medioambientales, cuentas de gastos de la protección del medioambiente, así como subvenciones ambientales y otras transferencias.

El objetivo de esta convocatoria de licitación para el lote 2 es asistir a Eurostat en la producción y el desarrollo de datos en el ámbito de las cuentas físicas del medioambiente, más concretamente para 3 módulos del Reglamento (UE) n.o 691/2011 del Parlamento Europeo y del Consejo, a saber, las cuentas de emisiones a la atmósfera, las cuentas de flujos de materiales para el total de la economía (CFM-TE) y las cuentas de flujos físicos de la energía.

El objetivo es asistir a Eurostat en lo que respecta al mantenimiento, la revisión y la aplicación del modelo de equivalentes de materias primas de Eurostat. El objetivo de este modelo es producir y proporcionar series temporales completas de indicadores ampliados relativos a las CFM-TE para la economía global de la Unión Europea. Eurostat busca asistencia para el mantenimiento y la mejora de la versión simplificada del modelo para apoyar a los institutos nacionales de estadística en la estimación de los indicadores basados en el modelo RME a escala nacional. Además, Eurostat solicita asistencia a la hora de desarrollar conceptos y métodos para emplear conjuntos de datos internacionales de entrada y salida de varios países, ampliados por parámetros ambientales (en particular, flujos de materiales) que puedan utilizarse para mejorar las estimaciones de los indicadores basados en el modelo RME para el sistema estadístico europeo. Este trabajo también deberá contribuir a la institucionalización de los modelos y las bases de datos de entrada y salida de varios países y su uso para aplicaciones ambientales.

Tämän tarjouspyynnön kohteena on tuki, joka koskee kyselylomakkeiden kehittämistä ja ympäristötilinpidon tietojen käsittelyä, sekä menetelmällinen tuki.

Tarjouspyynnön kohteena olevat tilastopalvelut on jaettu seuraaviin eriin:

erä 1: tietojen keruu ja rahamääräisen ympäristötilinpidon menetelmällinen kehittäminen,

erä 2: tietojen keruu ja fyysisiin seikkoihin liittyvän ympäristötilinpidon menetelmällinen kehittäminen,

erä 3: raaka-ainevastineita (raw material equivalents – RME) koskeva malli.

Tarjouspyynnön tavoitteena on erän 1 osalta Eurostatin tukeminen tietojen tuotannossa ja kehittämisessä rahamääräisen ympäristötilinpidon alalla, tarkemmin sanottuna Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksessa (EU) N:o 691/2011 tarkoitettujen 3 moduulin alalla (eli ympäristöverot, ympäristöhyödykkeitä ja -palveluja (environmental goods and services sector – EGSS) koskeva tilinpito ja ympäristönsuojelumenojen tilinpito (environmental protection expenditure accounts – EPEA)), sekä ympäristötukien ja muiden varainsiirtojen alalla.

Tarjouspyynnön tavoitteena on erän 2 osalta Eurostatin tukeminen tietojen tuotannossa ja kehittämisessä fyysisiin seikkoihin liittyvän ympäristötilinpidon alalla, tarkemmin sanottuna Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksessa (EU) N:o 691/2011 tarkoitettujen 3 moduulin alalla (eli päästöjä ilmaan koskevat tilit (air emissions accounts – AEA), kansantalouden materiaalivirtatilit (economy-wide material flow accounts – EW-MFA) ja fyysisiä energiavirtoja koskevat tilit (physical energy flow accounts – PEFA)).

Tavoitteena on Eurostatin tukeminen Eurostatin RME-mallin ylläpidossa, tarkistamisessa ja soveltamisessa. Mallin tavoitteena on laajennettujen EW-FMA-indikaattorien kattavien aikasarjojen luominen ja toimittaminen yhteenlasketusta EU:n taloudesta. Eurostat etsii tukea mallin yksinkertaistetun version ylläpitoa ja parantamista varten, jotta kansallisia tilastolaitoksia voidaan tukea RME-pohjaisten indikaattorien arvioinnissa kansallisella tasolla. Eurostat etsii myös tukea, joka koskee konseptien ja menetelmien kehittämistä ympäristöparametreillä (erityisesti materiaalivirrat) laajennettujen kansainvälisten, monia maita koskevien syöttö-tulostus-tietokokonaisuuksien käyttöä varten. Ympäristöparametrejä voidaan käyttää RME-pohjaisilla indikaattoreilla saatujen arvioiden parantamiseksi eurooppalaista tilastojärjestelmää varten. Tämän työn avulla edistetään myös monia maita koskevien syöttö-tulostus-mallien ja -tietokantojen vakiinnuttamista ja niiden käyttöä ympäristöön liittyviin tarkoituksiin.

Le présent appel d'offres porte sur l'assistance à l'élaboration de questionnaires et au traitement de données relatives aux comptes de l'environnement; le soutien méthodologique.

Les services statistiques constituant l'objet du présent appel d'offres sont répartis entre les lots suivants:

lot 1: collecte de données et développement méthodologique des comptes monétaires de l'environnement;

lot 2: collecte de données et développement méthodologique des comptes physiques de l'environnement;

lot 3: modèle RME.

L'objectif du présent appel d'offres relatif au lot 1 est d'aider Eurostat dans le cadre de la production et du développement de données dans le domaine des comptes monétaires de l'environnement, plus spécifiquement pour 3 modules du règlement (UE) no 691/2011 du Parlement européen et du Conseil, à savoir les taxes environnementales, les comptes du secteur des biens et services environnementaux, les comptes des dépenses de protection de l'environnement, ainsi que les subventions et autres transferts environnementaux.

L'objectif du présent appel d'offres relatif au lot 2 est d'aider Eurostat dans le cadre de la production et du développement de données dans le domaine des comptes physiques de l'environnement, plus spécifiquement pour 3 modules du règlement (UE) no 691/2011 du Parlement européen et du Conseil, à savoir les comptes des émissions atmosphériques, les comptes des flux de matières à l'échelle de l'économie et les comptes des flux physiques d'énergie.

L'objectif est d'aider Eurostat à assurer la maintenance, la révision et l'application de son modèle RME. L'objectif du modèle est d'établir et de fournir des séries chronologiques complètes relatives aux indicateurs des comptes des flux de matières à l'échelle de l'économie (CFM-EE) étendus pour l'ensemble de l'économie de l'UE. Eurostat recherche également une assistance dans le cadre de la maintenance et de l'amélioration de la version simplifiée du modèle pour aider les instituts nationaux de statistiques à estimer des indicateurs fondés sur les RME au niveau national. Eurostat recherche enfin une assistance pour l'élaboration de concepts et de méthodes en vue de l'utilisation possible d'ensembles internationaux de données des entrées/sorties concernant plusieurs pays, complétés par des paramètres environnementaux (notamment les flux de matières), afin d'améliorer les estimations des indicateurs fondés sur les RME pour le système statistique européen. Ce travail devrait également contribuer à l'institutionnalisation des modèles et des bases de données des entrées/sorties concernant plusieurs pays ainsi qu'à leur utilisation pour des applications environnementales.

Η παρούσα πρόσκληση υποβολής προσφορών καλύπτει τους εξής τομείς: παροχή βοήθειας στην ανάπτυξη ερωτηματολογίων και στην επεξεργασία δεδομένων σχετικά με περιβαλλοντικούς λογαριασμούς, παροχή μεθοδολογικής υποστήριξης.

Οι υπηρεσίες στατιστικής που αποτελούν το αντικείμενο της παρούσας πρόσκλησης συμμετοχής σε διαγωνισμό διαιρούνται στις ακόλουθες παρτίδες:

τμήμα 1: συλλογή δεδομένων και μεθοδολογική ανάπτυξη χρηματικών περιβαλλοντικών λογαριασμών,

τμήμα 2: συλλογή δεδομένων και μεθοδολογική ανάπτυξη φυσικών περιβαλλοντικών λογαριασμών,

τμήμα 3: μοντέλο RME (ισοδύναμων πρώτων υλών).

Ο στόχος της παρούσας πρόσκλησης υποβολής προσφορών για την παρτίδα 1 είναι η παροχή βοήθειας στην Eurostat όσον αφορά την παραγωγή και ανάπτυξη δεδομένων στον τομέα των χρηματικών περιβαλλοντικών λογαριασμών, και πιο συγκεκριμένα για 3 ενότητες του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 691/2011 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, δηλ. λογαριασμούς για τους περιβαλλοντικούς φόρους, λογαριασμούς του τομέα περιβαλλοντικών αγαθών και υπηρεσιών (EGSS), λογαριασμούς δαπανών περιβαλλοντικής προστασίας (EPEA) καθώς και επιδοτήσεις και άλλες μεταβιβάσεις που αφορούν το περιβάλλον.

Ο στόχος της παρούσας πρόσκλησης υποβολής προσφορών για την παρτίδα 2 είναι η παροχή βοήθειας στην Eurostat όσον αφορά την παραγωγή και ανάπτυξη δεδομένων στον τομέα των φυσικών περιβαλλοντικών λογαριασμών, και πιο συγκεκριμένα για 3 ενότητες του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 691/2011 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, όπως λογαριασμούς ατμοσφαιρικών εκπομπών (AEA), λογαριασμούς ροής υλικών για το σύνολο της οικονομίας (EW-MFA), και λογαριασμούς φυσικής ροής ενέργειας (PEFA).

Στόχος είναι η παροχή βοήθειας στη Eurostat για τη συντήρηση, αναθεώρηση και εφαρμογή του μοντέλου RME της Eurostat. Ο σκοπός του μοντέλου είναι η παραγωγή και παροχή πλήρους χρονικής σειράς εκτενών δεικτών EW-MFA για τη συνολική οικονομία της ΕΕ. Η Eurostat αναζητά βοήθεια για τη συντήρηση και βελτίωση της απλοποιημένης έκδοσης του μοντέλου, έτσι ώστε να παράσχει στήριξη σε εθνικούς στατιστικούς οργανισμούς κατά την εκτίμηση δεικτών που βασίζονται στο μοντέλο RME σε εθνικό επίπεδο. Επίσης, η Eurostat αναζητεί βοήθεια στην ανάπτυξη θεωριών και μεθόδων χρήσης διεθνών και πολυεθνικών συνόλων δεδομένων εισόδου-εξόδου τα οποία θα συμπληρώνονται από περιβαλλοντικές παραμέτρους (ειδικότερα τις ροές υλικών) που μπορούν να χρησιμοποιηθούν για τη βελτίωση των εκτιμήσεων δεικτών βάσει RME για το ευρωπαϊκό στατιστικό σύστημα. Το έργο αυτό θα πρέπει επίσης να συμβάλει στην θεσμοποίηση πολυεθνικών μοντέλων εισόδου-εξόδου και βάσεων δεδομένων για τη χρήση τους σε περιβαλλοντικές εφαρμογές.

Il presente bando di gara riguarda: l'assistenza nello sviluppo di questionari e nell'elaborazione di dati sui conti ambientali; sostegno metodologico.

I servizi statistici oggetto del presente invito a presentare offerta sono suddivisi nei seguenti lotti:

lotto 1: raccolta di dati e sviluppo metodologico della contabilità ambientale monetaria;

lotto 2: raccolta di dati e sviluppo metodologico di conti fisici ambientali;

lotto 3: modello RME.

L'obiettivo del presente bando di gara per il lotto 1 è quello di assistere l'Eurostat nella produzione e sviluppo di dati nel settore dei conti monetari ambientali, in particolare per i 3 moduli del regolamento (UE) n. 691/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio, segnatamente le imposte ambientali, i conti relativi al settore dei beni e servizi ambientali, i conti della spesa per la protezione dell’ambiente nonché i sussidi ambientali e altri trasferimenti.

L'obiettivo del presente bando di gara per il lotto 2 è quello di assistere l'Eurostat nella produzione e sviluppo di dati nel settore dei conti fisici ambientali, in particolare per i 3 moduli del regolamento (UE) n. 691/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio, segnatamente i conti delle emissioni atmosferiche, i conti dei flussi di materia a livello di intera economia e i conti dei flussi fisici d'energia.

L'obiettivo è quello di assistere l'Eurostat nella manutenzione, revisione e applicazione del modello RME di Eurostat. Lo scopo del modello è di produrre e fornire serie temporali complete di indicatori estesi dei conti dei flussi di materia a livello di intera economia per l'economia UE aggregata. Eurostat richiede assistenza nella manutenzione e nel miglioramento della versione semplificata del modello per sostenere gli istituti statistici nazionali nella stima di indicatori basati sugli RME a livello nazionale. Inoltre, Eurostat richiede assistenza nello sviluppo di concetti e metodi per utilizzare set di dati input-output internazionali plurinazionali ampliati con parametri ambientali (in particolare i flussi di materia), che possono essere utilizzati per migliorare le stime di indicatori basati sugli RME per il sistema statistico europeo. Questo lavoro dovrà inoltre contribuire all'istituzionalizzazione di banche dati e modelli input-output plurinazionali e al loro utilizzo per le applicazioni ambientali.

Deze uitnodiging tot inschrijving omvat: bijstand bij de ontwikkeling van vragenlijsten en de verwerking van gegevens over milieurekeningen; methodologische ondersteuning.

De statistische diensten die het voorwerp van deze uitnodiging tot inschrijving vormen, zijn in de volgende percelen opgesplitst:

perceel 1: gegevensverzameling en methodologische ontwikkeling van monetaire milieurekeningen;

perceel 2: gegevensverzameling en methodologische ontwikkeling van fysieke milieurekeningen;

perceel 3: RME-model.

De doelstelling van perceel 1 van deze oproep tot inschrijving is het verlenen van bijstand aan Eurostat bij de gegevensproductie en ontwikkeling op het gebied van monetaire milieurekeningen, meer specifiek voor 3 modules van Verordening (EU) nr. 691/2011 van het Europees Parlement en de Raad, namelijk milieubelastingen, rekeningen voor de milieugoederen- en -dienstensector (EGSS), uitgavenrekeningen voor milieubescherming (EPEA), evenals milieusubsidies en andere overdrachten.

De doelstelling van perceel 2 van deze oproep tot inschrijving is het verlenen van bijstand aan Eurostat bij de gegevensproductie en ontwikkeling op het gebied van fysieke milieurekeningen, meer specifiek voor 3 modules van Verordening (EU) nr. 691/2011 van het Europees Parlement en de Raad, namelijk luchtemissierekeningen (AEA), materiaalstroomrekeningen voor de gehele economie (MSR-GE) en fysieke-energiestroomrekeningen (PEFA).

De doelstelling is Eurostat bij te staan bij het onderhouden, herzien en toepassen van het RME-model van Eurostat. Het doel van het model is het genereren en verstrekken van een volledige tijdreeks van uitgebreide MSR-GE-indicatoren voor de gehele EU-economie. Eurostat beoogt bijstand te krijgen bij het onderhouden en verbeteren van de vereenvoudigde versie van het model ter ondersteuning van nationale bureaus voor de statistiek om op nationaal niveau de op RME gebaseerde indicatoren te ramen. Daarnaast is Eurostat op zoek naar bijstand bij de ontwikkeling van concepten en methoden voor het gebruik van internationale input-outputgegevensset voor meerdere landen die zijn uitgebreid met milieuparameters (met name materiaalstromen) die kunnen worden gebruikt ter verbetering van de ramingen van op RME gebaseerde indicatoren voor het Europees statistisch systeem. Dit werk moet ook bijdragen aan de institutionalisering van input-outputmodellen en -databanken voor meerdere landen en het gebruik ervan voor milieuapplicaties.

O presente convite à apresentação de propostas abrange: assistência no desenvolvimento de questionários e no tratamento de dados relativos às contas ambientais; apoio metodológico.

Os serviços de estatísticas abrangidos pelo presente convite à apresentação de propostas encontram-se divididos nos seguintes lotes:

lote 1: recolha de dados e desenvolvimento metodológico de contas ambientais monetárias;

lote 2: recolha de dados e desenvolvimento metodológico de contas ambientais físicas;

lote 3: modelo de equivalentes de matérias-primas (Raw material equivalents – RME).

O objetivo do presente concurso para o lote 1 consiste em prestar assistência ao Eurostat na produção e no desenvolvimento de dados na área das contas ambientais monetárias, mais especificamente para 3 módulos do Regulamento (UE) n.o 691/2011 do Parlamento Europeu e do Conselho, nomeadamente impostos com relevância ambiental, contas do sector dos bens e serviços ambientais (EGSS), contas das despesas em proteção do ambiente (EPEA), bem como subsídios ambientais e outras transferências.

O objetivo do presente concurso para o lote 2 consiste em prestar assistência ao Eurostat na produção e no desenvolvimento de dados na área das contas ambientais físicas, mais especificamente para 3 módulos do Regulamento (UE) n.o 691/2011 do Parlamento Europeu e do Conselho, nomeadamente contas das emissões atmosféricas, contas de fluxos de materiais (CFM), e contas de fluxos físicos da energia.

O objetivo consiste em prestar assistência ao Eurostat na manutenção, revisão e aplicação do modelo RME do Eurostat. O objetivo do modelo consiste em gerar e fornecer séries cronológicas completas de indicadores de CFM alargados para a economia agregada da UE. O Eurostat procura assistência na manutenção e melhoria da versão simplificada do modelo para apoiar os institutos nacionais de estatística no cálculo de indicadores baseados em RME a nível nacional. Para além disso, o Eurostat procura assistência no desenvolvimento de conceitos e métodos para utilizar conjuntos de dados de entrada-saída plurinacionais e internacionais alargados por parâmetros ambientais (nomeadamente fluxos de materiais) que podem ser utilizados para melhorar as estimativas dos indicadores baseados em RME para o sistema estatístico europeu. Este trabalho deve contribuir também para a institucionalização de bases de dados e modelos de entrada-saída plurinacionais e respetiva utilização para aplicações ambientais.

Denna anbudsinfordran omfattar: stöd vid utarbetande av frågeformulär och behandling av data om miljöräkenskaper samt metodstöd.

De statistiktjänster som utgör föremålet för denna anbudsinfordran delas in i följande delar:

Del 1: datainsamling och metodutveckling avseende monetära miljöräkenskaper.

Del 2: datainsamling och metodutveckling avseende fysiska miljöräkenskaper.

Del 3: modell för råmaterialsekvivalenter (raw material equivalents – RME).

Syftet med denna anbudsinfordran för del 1 är att bistå Eurostat vid framställning av och utarbetande av data inom området monetära miljöräkenskaper, mer specifikt för 3 moduler från Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 691/2011, nämligen miljöskatter, räkenskaper för sektorn för miljövänliga varor och tjänster (Environmental Goods and Services Sector – EGSS), räkenskaper för miljöskyddskostnader (environmental protection expenditure accounts – Epea) samt miljösubventioner och andra transfereringar.

Syftet med denna anbudsinfordran för del 2 är att bistå Eurostat vid framställning och utarbetande av data inom området fysiska miljöräkenskaper, mer specifikt för 3 moduler från Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 691/2011, nämligen räkenskaper över utsläpp till luft (air emissions accounts – AEA), materialflödesräkenskaper för ekonomin (economy-wide material flow accounts – EW-MFA) samt flödesräkenskaper för fysisk energi (physical energy flow accounts – PEFA).

Målet är att stödja Eurostat vid underhåll, granskning och tillämpning av Eurostats RME-modell. Syftet med modellen är att skapa och tillhandahålla fullständiga tidsserier för utökade indikatorer för EW-MFA för EU:s samlade ekonomi. Eurostat söker stöd för att upprätthålla och förbättra den förenklade versionen av modellen för att stödja nationella statistiskinstitut i att uppskatta RME-baserade indikatorer på deras nationella nivå. Eurostat söker dessutom stöd för utarbetande av koncept och metoder för användning av internationella datauppsättningar för flera länder med in- och utdata som utökas med miljöparametrar (särskilt materialflöden) som kan användas för förbättring av uppskattningar av RME-baserade indikatorer för det europeiska statistiksystemet. Detta arbete ska också bidra till institutionaliseringen av modeller och databaser för flera länder med in- och utdata och användningen av dessa inom miljötillämpningar.

Předmětem této výzvy k účasti v nabídkovém řízení je: pomoc s vypracováním dotazníků a zpracováním údajů o environmentálních účtech; metodická podpora.

Statistické služby tvořící předmět této výzvy k podání nabídek jsou rozděleny do těchto položek:

položka č. 1: sběr dat a metodický rozvoj peněžních environmentálních účtů;

položka č. 2: sběr údajů a metodický vývoj fyzických environmentálních účtů;

položka č. 3: model RME.

Cílem této výzvy k podání nabídek v případě položky č. 1 je podpořit Eurostat při zpracování a vypracovávání údajů v oblasti peněžních environmentálních účtů, konkrétně pak v případě 3 modulů nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 691/2011, konkrétně environmentálních daní, environmentálních účtů zboží a služeb (EGSS), účtů výdajů na ochranu životního prostředí (EPEA) a environmentálních dotací a dalších převodů

Cílem této výzvy k podání nabídek v případě položky č. 2 je podpořit Eurostat při zpracování a vypracování údajů v oblasti fyzických environmentálních účtů, konkrétně v případě 3 modulů nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 691/2011, kterými jsou jmenovitě účty emisí do ovzduší (AEA), účty materiálových toků na makroekonomické úrovni (EW-MFA) a účty fyzického toku energií (PEFA).

Cílem je poskytnout Eurostatu pomoc při údržbě, revizi a aplikaci modelu RME Eurostatu. Cílem modelu je vytvořit a poskytnout kompletní časovou řadu rozšířených ukazatelů EW-MFA pro agregované hospodářství EU. Eurostat hledá pomoc s údržbou a zdokonalováním zjednodušené verze modelu na podporu národních statistických institucí při odhadování ukazatelů založených na RME na jejich vnitrostátní úrovni. Dále žádá Eurostat pomoc při tvorbě strategií a postupů využívání mezinárodních vstupně výstupních databází pro více zemí rozšířených o ekologické parametry (konkrétně materiálové toky), které lze použít pro zdokonalování dopadů ukazatelů vycházejících z RME v případě evropského statistického systému. Tato práce by rovněž měla přispět k institucionalizaci vstupně-výstupních modelů pro více zemí a databází a jejich využití pro environmentální aplikace.

Pakkumiskutse hõlmab järgmist: abi keskkonnaalase arvepidamise kohta küsimustike koostamisel ning andmete töötlemisel; metoodiline tugi.

Pakkumiskutse sisuks olevad statistikateenused on jaotatud järgmistesse osadesse:

1. osa: keskkonnaalase rahalise arvepidamise metoodiline arendamine ja andmete kogumine;

2. osa: keskkonnaalase füüsilise arvepidamise metoodiline arendamine ja andmete kogumine;

3. osa: tooraine ekvivalentide (raw material equivalents (RME)) mudel.

1. osa pakkumiskutse eesmärk on aidata Eurostati keskkonnaalase rahalise arvepidamise andmete tootmisel ja arendamisel, täpsemalt Euroopa Parlamendi ja nõukogu määruse (EL) nr 691/2011 3 mooduli jaoks (keskkonnamaksud, keskkonnakaupade ja -teenuste sektori (environmental goods and services sector (EGSS)) arvepidamine, keskkonnakaitsekulutuste arvepidamine (environmental protection expenditure accounts (EPEA)), samuti keskkonnaalaste toetuste ja muude ülekannete jaoks.

2. osa pakkumiskutse eesmärk on aidata Eurostati keskkonnaalase füüsilise arvepidamise andmete tootmisel ja arendamisel, täpsemalt Euroopa Parlamendi ja nõukogu määruse (EL) nr 691/2011 3 mooduli jaoks (õhuheitmete arvepidamine (air emissions accounts (AEA)), kogumajanduslike materjalivoogude arvepidamine (economy-wide material flow accounts (EW-MFA)) ning füüsiliste energiavoogude arvepidamine (physical energy flow accounts (PEFA)).

Eesmärk on aidata Eurostati tooraine ekvivalentide mudeli hooldamisel, ülevaatamisel ja rakendamisel. Mudeli eesmärk on luua ja esitada täielik aegrida kogu ELi majanduse jaoks kogumajanduslike materjalivoogude arvepidamise näitajatest. Eurostat soovib saada abi Eurostati esitatud mudeli lihtsustatud versiooni hooldamisel ja täiustamisel, et toetada riiklike statistikainstituute RME-põhiste näitajate riikliku tasandi prognoosimisel. Lisaks vajab Eurostat abi rahvusvaheliste mitme riigi vaheliste sisendi-väljundi andmekogude kontseptsioonide ja meetodite arendamisel, mis on laiendatud keskkonnaalaste parameetritega (eelkõige materjalivoogudega) ning mida saab kasutada Euroopa statistikasüsteemi RME-põhiste näitajate prognoosimise parandamiseks. Nimetatud töö peaks aitama kaasa ka mitme riigi vaheliste sisendi-väljundi mudelite ja andmekogude institutsionaliseerimisele ja nende keskkonnalasele rakendamisele.

Ez az ajánlattételi felhívás az alábbiakra vonatkozik: segítségnyújtás a környezetvédelmi számlákkal kapcsolatos kérdőívek kidolgozásában és a környezetvédelmi számlákkal kapcsolatos adatok feldolgozásában; módszertani támogatás.

Az ajánlati felhívás tárgyát képező statisztikai szolgáltatások az alábbi tételekből állnak:

1. tétel: adatgyűjtés és környezetvédelmi monetáris számlák módszertani kidolgozása;

2. tétel: adatgyűjtés és környezetvédelmi fizikai számlák módszertani kidolgozása;

3. tétel: RME-modell.

Az 1. tétel esetében az ajánlati felhívás célja, hogy segítséget nyújtson az Eurostat számára a környezetvédelmi monetáris számlák területén végzett adatszolgáltatásban és fejlesztésben, konkrétan a 691/2011/EU európai parlamenti és tanácsi rendelet 3 moduljával, nevezetesen a környezetvédelmi adókkal, a környezeti áruk és szolgáltatások ágazatának (environmental goods and services sector, EGSS) számláival, a környezetvédelmi kiadási számlákkal (environmental protection expenditure accounts, EPEA), továbbá a környezetvédelmi vonatkozású támogatásokkal és egyéb transzferekkel kapcsolatban.

A 2. tétel esetében az ajánlati felhívás célja, hogy segítséget nyújtson az Eurostat számára a környezetvédelmi fizikai számlák területén végzett adatszolgáltatásban és fejlesztésben, konkrétan a 691/2011/EU európai parlamenti és tanácsi rendelet 3 moduljával, nevezetesen a levegőkibocsátási számlákkal (air emissions accounts, AEA), a gazdasági szintű anyagáramlás-számlákkal (economy-wide material flow accounts, EW-MFA), valamint a fizikai áramlására vonatkozó számlákkal (physical energy flow accounts, PEFA) kapcsolatban.

A cél segítségnyújtás az Eurostat számára az Eurostat RME-modelljének karbantartásában, felülvizsgálatában és alkalmazásában. A modell célja az aggregát uniós gazdaságra kiterjesztett EW-MFA indikátorok teljes idősorozatának generálása és biztosítása. Az Eurostat segítségnyújtást kíván igénybe venni a modell egyszerűsített változatának karbantartásához és fejlesztéséhez abból a célból, hogy támogatást biztosítson a nemzeti statisztikai intézetek számára az RME-alapú indikátorok nemzeti szinten történő becsléséhez. Az Eurostat továbbá segítségnyújtást kíván igénybe venni a környezeti paraméterekkel (konkrétan anyagáramlásokkal) kiegészített nemzetközi, több országra vonatkozó input-output adatkészletek használatára irányuló koncepciók és módszerek kidolgozásához, amely adatkészletek az európai statisztikai rendszer RME-alapú indikátorai becslésének javításához használhatóak fel. Ennek a munkának ezenkívül hozzá kell járulnia a több országra vonatkozó input-output modellek és adatbázisok intézményesítéséhez, illetve ezek környezetvédelmi alkalmazásokhoz történő használatához.

Šis kvietimas pateikti pasiūlymus apima: pagalba kuriant klausimynus ir apdorojant su aplinkos sąskaitomis susijusius duomenis; metodinė parama.

Statistikos paslaugos, sudarančios šio kvietimo pateikti pasiūlymus objektą, skiriamos į šias dalis:

1 dalis: duomenų rinkimas ir metodinis piniginių aplinkos sąskaitų rengimas;

2 dalis: duomenų rinkimas ir metodinis fizinės aplinkos sąskaitų rengimas;

3 dalis: žaliavų ekvivalentų (RME) modelis.

Šio kvietimo pateikti pasiūlymus 1 dalies tikslas – padėti Eurostatui rengiant duomenis piniginių aplinkos sąskaitų srityje, tiksliau, 3 Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (ES) Nr. 691/2011 moduliams, t. y. aplinkosaugos mokesčių, ekologiškos pramonės šakos (environmental goods and services sector – EGSS) sąskaitų ir aplinkos apsaugos išlaidų sąskaitų (environmental protection expenditure accounts – EPEA), taip pat aplinkosaugos subsidijų ir kitų pervedimų.

Šio kvietimo pateikti pasiūlymus 2 dalies tikslas – padėti Eurostatui rengiant duomenis fizinės aplinkos sąskaitų srityje, tiksliau, 3 Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (ES) Nr. 691/2011 moduliams, t. y. išlakų sąskaitų (air emissions accounts – AEA), šalies ūkio medžiagų srautų sąskaitų (economy-wide material flow accounts – EW-MFA) ir fizinės energijos srauto sąskaitų (physical energy flow accounts – PEFA).

Siekiama Eurostatui padėti Eurostato žaliavų ekvivalentų modelio priežiūros, tikrinimo ir taikymo srityje. Modelio tikslas – generuoti ir pateikti užbaigtas išplėstų šalies ūkio medžiagų srautų sąskaitų laiko sekas agreguotai ES ekonomikai. Eurostatas ieško pagalbos supaprastintai modelio versijai palaikyti ir pagerinti siekdamas remti nacionalinius statistikos institutus apskaičiuojant žaliavų ekvivalentų modeliu grįstus rodiklius jų nacionaliniu lygmeniu. Be to, Eurostatas ieško pagalbos kuriant koncepcijas ir metodus, skirtus naudoti tarptautiniams daugelio šalių įvesties ir išvesties duomenų rinkiniams, išplėstiems aplinkos parametrais (ypač medžiagos srautų), kurie gali būti naudojami gerinant žaliavų ekvivalentų modeliu grįstų rodiklių Europos statistikos sistemos sąmatas. Šiuo darbu taip pat turėtų būti prisidedama prie daugelio šalių įvesties ir išvesties modelių ir duomenų bazių institucionalizavimo ir jų naudojimo aplinkos programoms.

Šis uzaicinājums uz konkursu aptver: palīdzību vides kontu aptauju sagatavošanā un datu apstrādē, metodisko atbalstu.

Statistikas pakalpojumi, kas ir šā uzaicinājuma uz konkursu priekšmets, sadalīti šādās daļās:

1. daļa: monetāro vides kontu datu vākšana un šo kontu metodikas izstrāde;

2. daļa: fizisko vides kontu datu vākšana un šo kontu metodikas izstrāde;

3. daļa: izejmateriālu ekvivalentu (RME) modelis.

Šā uzaicinājuma uz konkursu par 1. daļu mērķis ir palīdzēt Eurostat datu sagatavošanā un izstrādē monetāro vides kontu jomā, konkrētāk, attiecībā uz 3 Eiropas Parlamenta un Padomes Regulā (ES) Nr. 691/2011 paredzētiem moduļiem – vides nodokļiem, vides preču un pakalpojumu nozares (environmental goods and services sector – EGSS) kontiem, vides aizsardzības izdevumu kontiem (environmental protection expenditure accounts – EPEA) –, kā arī vides jomas subsīdijām un citiem pārvedumiem.

Šā uzaicinājuma uz konkursu par 2. daļu mērķis ir palīdzēt Eurostat datu sagatavošanā un izstrādē fizisko vides kontu jomā, konkrētāk, attiecībā uz 3 Eiropas Parlamenta un Padomes Regulā (ES) Nr. 691/2011 paredzētiem moduļiem – gaisa emisiju kontiem (air emission accounts – AEA), ekonomikas mēroga materiālu plūsmas kontiem (economy-wide material flow accounts – EW-MFA) un energoresursu fiziskās plūsmas kontiem (physical energy flow accounts – PEFA).

Mērķis ir palīdzēt Eurostat uzturēt, pārskatīt un izmantot Eurostat izejmateriālu ekvivalentu (raw material equivalents – RME) modeli. Modeļa mērķis ir ģenerēt un nodrošināt pilnīgas paplašināto EW-MFA rādītāju par ES kopējo ekonomiku laikrindas. Eurostat vēlas saņemt palīdzību modeļa vienkāršotās versijas uzturēšanā un uzlabošanā, lai sniegtu atbalstu valstu statistikas institūtiem uz RME balstītu rādītāju novērtēšanā savas valsts līmenī. Eurostat arī vēlas saņemt palīdzību tādu koncepciju un metožu izstrādē, kas attiecas uz tādu starptautisku vairākvalstu ievades un izvades datu kopu lietošanu, kuras ir papildinātas ar vides parametriem (jo īpaši materiālu plūsmām) un kuras var izmantot uz RME balstītu rādītāju aplēšu uzlabošanā Eiropas statistikas sistēmā. Šim darbam vajadzētu arī sekmēt vairākvalstu ievades un izvades modeļu un datubāzu institucionalizēšanu un to izmantošanu vides jomā.

Din l-istedina għall-offerti tkopri: għajnuna fl-iżvilupp ta' kwestjonarji u l-ipproċessar ta' dejta fuq iż-żamma tal-kontijiet ambjentali; l-appoġġ metodoloġiku.

Is-servizzi statistiċi li huma s-suġġett ta' din l-istedina għall-offerti huma maqsuma fil-lottijiet li ġejjin:

l-1 lott: il-ġbir tad-dejta u l-iżvilupp metodoloġiku tal-kontijiet monetarji ambjentali;

it-2 lott: il-ġbir tad-dejta u l-iżvilupp metodoloġiku tal-kontijiet fiżiċi ambjentali;

it-3 lott: il-mudell tal-RME.

L-objettiv ta' din is-sejħa għall-offerti għall-1 lott hu li tgħin lill-Eurostat fil-produzzjoni u l-iżvilupp tad-dejta fil-qasam taż-żamma tal-kontijiet monetarji ambjentali, b'mod iżjed speċifiku għal 3 moduli tar-Regolament (UE) Nru 691/2011 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill, jiġifieri ż-żamma tal-kontijiet tat-taxxi ambjentali, tal-prodotti ambjentali u tas-settur tas-servizzi (EGSS), iż-żamma tal-kontijiet tan-nefqa fuq il-ħarsien ambjentali (EPEA) kif ukoll is-sussidji ambjentali u trasferimenti oħrajn.

L-objettiv ta' din is-sejħa għall-offerti għat-2 lott hu li jgħin lill-Eurostat fil-produzzjoni u l-iżvilupp tad-dejta fil-qasam taż-żamma tal-kontijiet fiżiċi ambjentali, b'mod iżjed speċifiku għal 3 moduli tar-Regolament (UE) Nru 691/2011 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill, jiġifieri ż-żamma tal-kontijiet fuq l-emissjonijiet fl-arja (AEA), iż-żamma tal-kontijiet fuq tal-fluss tal-materjal fuq il-firxa kollha tal-ekonomija (EW-MFA), iż-żamma tal-kontijiet tan-nefqa fuq il-fluss tal-enerġija fiżika (PEFA).

L-objettiv hu li jgħin lill-Eurostat fil-manutenzjoni, ir-reviżjoni u l-applikazzjoni tal-mudell RME tal-Eurostat. L-għan tal-mudell hu li jiġġenera u jipprovdi serje sħiħa fuq żmien ta' indikaturi EW-MFA estiżi għall-ekonomija aggregata tal-UE. L-Eurostat qed tfittex għal għajnuna fil-manutenzjoni u t-titjib tal-verżjoni ssimplifikata tal-mudell biex jappoġġja l-istituti nazzjonali tal-istatistika fl-estimi tal-indikaturi bbażati fuq l-RME fuq il-livell nazzjonali tagħhom. Barra minn hekk, l-Eurostat qed tfittex għal għajnuna fl-iżvilupp ta' kunċetti u metodi biex jintużaw settijiet ta' dejta fuq id-dħul u l-ħruġ f'għadd ta' pajjiżi estiżi permezz tal-parametri ambjentali (b'mod partikolari flussi ta' materjal) li jistgħu jintużaw għat-titjib tal-estimi ta' indikaturi bbażati fuq l-RME għas-sistema statistika Ewropea. Dan ix-xogħol għandu wkoll jikkontribwixxi lejn l-istituzzjonalizzar ta' mudell tad-dħul u l-ħruġ f'għadd ta' pajjiżi u l-bażijiet tad-dejta u l-użu tagħhom għal applikazzjonijiet ambjentali.

Niniejsze zaproszenie do składania ofert dotyczy: pomocy w opracowaniu kwestionariuszy i przetwarzaniu danych dotyczących rachunków środowiska; wsparcia metodycznego.

Usługi statystyczne będące przedmiotem niniejszego zaproszenia do składania ofert zostały podzielone na następujące części:

część 1: gromadzenie danych i ustalenie metodyki opracowywania monetarnych rachunków środowiska;

część 2: gromadzenie danych i ustalenie metodyki opracowywania fizycznych rachunków środowiska;

część 3: model równoważników surowców (raw material equivalents – RME).

Celem zaproszenia do składania ofert na część 1 jest wsparcie Eurostatu w generowaniu i opracowywaniu danych w dziedzinie monetarnych rachunków środowiska, a konkretniej 3 modułów przewidzianych w rozporządzeniu Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 691/2011, mianowicie podatków i opłat środowiskowych, rachunków sektora towarów i usług związanych z ochroną środowiska (EGSS), rachunków dotyczących wydatków na ochronę środowiska (EPEA), a także subsydiów związanych ze środowiskiem i innych transferów.

Celem zaproszenia do składania ofert na część 2 jest wsparcie Eurostatu w generowaniu i opracowywaniu danych w dziedzinie fizycznych rachunków środowiska, a konkretniej 3 modułów przewidzianych w rozporządzeniu Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 691/2011, mianowicie rachunków emisji do powietrza (AEA), ogólnogospodarczych rachunków przepływów materialnych (EW-MFA) i rachunków fizycznych przepływów energetycznych (PEFA).

Celem jest wsparcie Eurostatu w utrzymywaniu, przeglądzie i stosowaniu jego modelu RME. Celem tego modelu jest wytworzenie i zapewnienie kompletnego szeregu czasowego rozszerzonych wskaźników EW-MFA dla zagregowanej gospodarki UE. Eurostat poszukuje wsparcia w utrzymaniu i ulepszeniu uproszczonej wersji modelu, zapewnionej przez Eurostat w celu wsparcia krajowych instytucji statystycznych w szacowaniu wskaźników opartych na RME na poziomie krajowym. Ponadto Eurostat poszukuje wsparcia w opracowywaniu koncepcji i metod wykorzystania międzynarodowych wielokrajowych zbiorów danych nakładów-wyników rozszerzonych o parametry środowiskowe (w szczególności przepływy materiałowe), które mogą być wykorzystane do ulepszenia szacunków wskaźników opartych na RME dla europejskiego systemu statystycznego. Praca ta powinna też przyczynić się do instytucjonalizacji wielokrajowych modeli i baz danych nakładów-wyników oraz ich wykorzystania w zastosowaniach środowiskowych.

Táto výzva na predloženie ponúk sa týka: pomoci pri vypracovávaní dotazníkov a spracovávaní údajov o environmentálnych účtoch; metodická podpora.

Štatistické služby predstavujúce predmet tejto výzvy na súťaž sú rozdelené na tieto časti:

časť 1: zber údajov a metodický rozvoj monetárnych environmentálnych účtov;

časť 2: zber údajov a metodický vývoj fyzických environmentálnych účtov;

časť 3: model pre ekvivalenty surovín (Raw material equivalents – RME).

Cieľom tejto výzvy na súťaž pre časť 1 je poskytnúť pomoc Eurostatu pri produkcii údajov a vývoji v oblasti peňažných environmentálnych účtov, konkrétne pre 3 moduly v rámci nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 691/2011, a to dane súvisiace so životným prostredím, účty odvetvia environmentálnych tovarov a služieb (EGSS), účty výdavkov na ochranu životného prostredia (EPEA), ako aj environmentálne dotácie a iné transfery.

Cieľom tejto výzvy na súťaž pre časť 2 je poskytnutie pomoci Eurostatu pri produkcii údajov a vývoji v oblasti fyzických environmentálnych účtov, konkrétne pre 3 moduly v rámci nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 691/2011, a to účty emisií do ovzdušia (AEA), účty materiálových tokov v rámci celého hospodárstva (EW-MFA) a účty tokov fyzickej energie (PEFA).

Cieľom je poskytnúť pomoc Eurostatu pri údržbe, revízii a uplatňovaní modelu RME Eurostatu. Cieľom modelu je vytvoriť a poskytnúť kompletné časové rady rozšírených ukazovateľov EW-MFA pre agregované hospodárstvo EÚ. Eurostat potrebuje pomoc pri údržbe a vylepšení zjednodušenej verzie modelu na podporu národných štatistických úradov pri odhadovaní ukazovateľov vychádzajúcich z RME na ich národnej úrovni. Okrem toho potrebuje Eurostat pomoc pri vypracovaní koncepcií a metód na využívanie medzinárodných databáz vstupov a výstupov z viacerých krajín rozšírených o environmentálne parametre (najmä materiálové toky), ktoré sa môžu použiť na zlepšenie odhadov ukazovateľov vychádzajúcich z RME pre európsky štatistický systém. Týmto by sa malo tiež prispieť k inštitucionalizácii modelov a databáz vstupov a výstupov z viacerých krajín a ich využitiu pri environmentálnych aplikáciách.

Ta javni razpis se nanaša na: pomoč pri razvoju vprašalnikov in obdelavi podatkov o okoljskih računih; metodološko podporo.

Statistične storitve, ki so predmet tega javnega razpisa, so razdeljene v naslednje sklope:

sklop 1: zbiranje podatkov in metodološki razvoj monetarnih okoljskih računov;

sklop 2: zbiranje podatkov in metodološki razvoj fizičnih okoljskih računov;

sklop 3: model RME.

Cilj tega javnega razpisa za sklop 1 je pomagati Eurostatu pri pripravi in razvoju podatkov s področja monetarnih okoljskih računov, natančneje za 3 module Uredbe (EU) št. 691/2011 Evropskega parlamenta in Sveta, tj. okoljske davke, račune sektorja okoljskega blaga in storitev (Environmental Goods and Services Sector – EGSS), račune izdatkov za varstvo okolja (Environmental Protection Expenditure Accounts – EPEA), kakor tudi okoljske subvencije in druge prenose.

Cilj tega javnega razpisa za sklop 2 je pomagati Eurostatu pri pripravi in razvoju podatkov s področja fizičnih okoljskih računov, natančneje za 3 module Uredbe (EU) št. 691/2011 Evropskega parlamenta in Sveta, tj. račune emisij v zrak (air emissions accounts – AEA), račune snovnih tokov v celotnem gospodarstvu (economy-wide material flow accounts – EW-MFA) in račune fizičnih energetskih tokov (physical energy flow accounts – PEFA).

Cilj je pomagati Eurostatu pri vzdrževanju, reviziji in uporabi modela Eurostata RME. Cilj modela je oblikovati in zagotavljati popolne časovne serije razširjenih kazalnikov EW-MFA za skupno gospodarstvo EU. Eurostat potrebuje pomoč pri vzdrževanju in izboljševanju poenostavljene različice modela v podporo državnim statističnim uradom pri ocenjevanju kazalnikov na podlagi RME na njihovi nacionalni ravni. Eurostat prav tako potrebuje pomoč pri razvoju konceptov in metod za uporabo mednarodne večdržavne vhodno-izhodne podatkovne zbirke, razširjene z okoljskimi parametri (zlasti za materialne tokove), ki se lahko uporablja za izboljšanje ocen kazalnikov, ki temeljijo na RME, za evropski statistični sistem. To delo mora prispevati tudi k institucionalizaciji večdržavnih vhodno-izhodnih modelov in podatkovnih zbirk ter njihove uporabe za okoljske aplikacije.

Baineann an cuireadh seo chun tairisceana leis na nithe a leanas: cúnamh chun ceistneoirí a fhorbairt agus sonraí a phróiseáil ar chuntais chomhshaoil; tacaíocht mhodheolaíoch.

Tá na seirbhísí staitistiúla atá mar ábhar an chuiridh chun tairisceana seo roinnte ina mbearta mar seo a leanas:

beart 1: sonraí a bhailiú agus cuntais chomhshaoil airgeadaíocha a fhorbairt ar bhonn modheolaíoch;

beart 2: sonraí a bhailiú agus cuntais chomhshaoil fhisiciúil a fhorbairt ar bhonn modheolaíoch;

beart 3: samhail RME (coibhéisí amhábhar).

Is é cuspóir an ghlao seo ar thairiscintí le haghaidh bheart 1 cabhrú le Eurostat i dtáirgeadh agus i bhforbairt sonraí i réimse na gcuntas comhshaoil airgeadaíoch, go sonrach le haghaidh 3 mhodúl de Rialachán (AE) Uimh. 691/2011 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle, is iad sin cánacha comhshaoil, cuntas na hearnála earraí agus seirbhísí comhshaoil (EGSS), cuntais chaiteachais chosanta comhshaoil (EPEA) mar aon le fóirdheontais chomhshaoil agus aistrithe eile.

Is é cuspóir an ghlao seo ar thairiscintí le haghaidh bheart 2 cabhrú le Eurostat i dtáirgeadh agus i bhforbairt sonraí i réimse na gcuntas comhshaoil fhisiciúil, go sonrach le haghaidh 3 mhodúl de Rialachán (AE) Uimh. 691/2011 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle, is iad sin cuntais astaíochtaí aeir (AEA), cuntas maidir le sreabhadh ábhar ar fud an gheilleagair (EW-MFA), agus cuntas maidir le sreabhadh fuinnimh fhisiciúil (PEFA).

Is é an cuspóir cúnamh a thabhairt do Eurostat samhail RME (coibhéisí amhábhar) Eurostat a chothabháil, a leasú agus a fheidhmiú. Is é aidhm na samhla sraith ama iomlán de tháscairí EW-MFA do gheilleagar comhiomlánaithe an AE a ghiniúint agus a sholáthar. Tá cúnamh á lorg ag Eurostat chun leagan simplithe na samhla a chothabháil agus a fheabhsú chun tacú le hinstitiúidí staitisticí náisiúnta táscairí bunaithe ar RME (coibhéisí amhábhar) a mheas ar an leibhéal náisiúnta. Ina theannta sin, tá cúnamh á lorg ag Eurostat chun coincheapa agus modhanna a fhorbairt chun úsáid a bhaint as tacair sonraí um ionchur-aschur iltíre idirnáisiúnta arna bhfairsingiú ag paraiméadair chomhshaoil (go háirithe sreafaí ábhar) ar féidir iad a úsáid chun meastacháin ar tháscairí bunaithe ar RME a fheabhsú don chóras staidrimh Eorpach. Ina theannta sin, ba cheart tríd an obair sin go gcuirfí le hinstitiúidiú samhlacha agus bunachar sonraí um ionchur-aschur iltíre agus a n-úsáid le haghaidh feidhmeanna comhshaoil.

Настоящата покана за участие в търг обхваща: помощ при разработването на въпросници и обработката на данни за отчети относно околната среда; методологична подкрепа.

Услугите в областта на статистиката, които оформят предмета на тази покана за участие в търг, са разделени на следните партиди:

партида 1: събиране на данни и методологично разработване на парични отчети относно околната среда;

партида 2: събиране на данни и методологично разработване на физически отчети относно околната среда;

партида 3: RME модел.

Целта на тази покана за участие в търг за партида 1 е да се подпомогне Евростат при изготвяне на данни и развитие в областта на паричните отчети относно околната среда, по-конкретно за 3 модула от Регламент (ЕС) № 691/2011 на Европейския парламент и на Съвета, а именно екологични данъци, сметки за сектора на екологичните стоки и услуги (EGSS), сметки за разход за опазване на околната среда (EPEA), както и субсидии за околната среда и други трансфери.

Целта на тази покана за участие в търг за партида 2 е да се подпомогне Евростат при изготвяне на данни и развитие в областта на физическите отчети относно околната среда, по-конкретно за 3 модула от Регламент (ЕС) № 691/2011 на Европейския парламент и на Съвета, а именно сметки за емисии във въздуха (АЕА), сметки за материални потоци във всички отрасли на икономиката (EW-MFA) и сметки за физически енергиен поток (PEFA).

Целта е да се подпомогне Евростат при поддръжката, проверката и прилагането на модел RME на Евростат. Целта на модела е да се генерират и предоставят пълни времеви серии за разширени EW-MFA показатели за съвкупната икономика на ЕС. Евростат търси подкрепа за поддържането и подобряването на опростената версия на модела за подпомагане на националните статистически институти при оценяването на базирани на RME показатели на национално равнище. Освен това Евростат търси помощ за разработване на концепции и методи за използване на международни многонационални набори от входно-изходни данни, удължени от екологичните параметри (в частност материални потоци), които могат да бъдат използвани за подобряване на оценки на показатели, базирани на RME за европейската статистическа система. Тази работа следва също да допринесе за институционализиране на многонационални входно-изходни модели и бази данни и използването им за приложения в околната среда.

Această invitație la licitație vizează: asistență pentru elaborarea de chestionare și prelucrarea de date privind conturile de mediu; susținere metodologică.

Serviciile statistice care constituie obiectul acestei invitații la licitație sunt împărțite în următoarele loturi:

lotul 1: colectare de date și dezvoltare metodologică de conturi de mediu monetare;

lotul 2: colectare de date și dezvoltare metodologică de conturi de mediu fizice;

lotul 3: modelul echivalentelor de materii prime (raw material equivalents – RME).

Obiectivul licitației pentru lotul 1 este de a oferi asistență în favoarea Eurostat în ceea ce privește producția și dezvoltarea de date în materie de conturi de mediu monetare, mai exact pentru 3 module ale Regulamentului (UE) nr. 691/2011 al Parlamentului European și al Consiliului, și anume taxe de protecție a mediului, conturi pentru sectorul bunurilor și serviciilor de mediu (SBSM), conturi de cheltuieli pentru protecția mediului (CCPM), precum și subvenții de mediu și alte transferuri.

Obiectivul licitației pentru lotul 2 este de a oferi asistență în favoarea Eurostat în ceea ce privește producția și dezvoltarea de date în materie de conturi de mediu fizice, mai exact pentru 3 module ale Regulamentului (UE) nr. 691/2011 al Parlamentului European și al Consiliului, și anume conturi referitoare la emisiile atmosferice, conturi referitoare la fluxul de materiale la scară economică (CFM-SC) și conturi referitoare la fluxul fizic de energie.

Obiectivul licitației este de a oferi asistență în favoarea Eurostat în ceea ce privește întreținerea, revizuirea și aplicarea modelului RME al Eurostat. Scopul modelului este de a genera și de a furniza serii cronologice de indicatori extinși în materie de CFM-SC pentru economia agregată a UE. Eurostat solicită asistență pentru menținerea și îmbunătățirea versiunii simplificate a modelului pentru susținerea institutelor naționale de statistică în estimarea indicatorilor pe bază de RME la nivel național. Mai mult, Eurostat solicită asistență pentru elaborarea de concepte și metode de utilizare a bazelor de date de intrări-ieșiri multinaționale de la nivel internațional extinse cu parametri de mediu (în special, fluxuri de materiale) care pot fi utilizate pentru îmbunătățirea estimărilor indicatorilor pe bază de RME pentru sistemul statistic european. Această activitate ar trebui să contribuie, de asemenea, la instituționalizarea modelelor și bazelor de date de intrări-ieșiri multinaționale și la utilizarea lor pentru aplicații de mediu.

Poziv na nadmetanje obuhvaća: pomoć pri razvoju upitnika i obradi podataka o računima okoliša; metodološku podršku.

Statističke usluge koje čine predmet ovog poziva na nadmetanje podijeljene su u sljedeće grupe:

grupa 1: prikupljanje podataka i razvoj metodologije za monetarne račune okoliša;

grupa 2: prikupljanje podataka i razvoj metodologije za fizičke račune okoliša;

grupa 3: model RME-a (raw material equivalent – RME).

Cilj je ovog poziva na nadmetanje za grupu 1 pružiti pomoć Eurostatu pri izradi i razvoju podataka u području monetarnih računa okoliša, konkretnije za 3 modula Uredbe (EU) br. 691/2011 Europskog parlamenta i Vijeća, odnosno za poreze za okoliš, račune sektora ekoloških dobara i usluga (EGSS), račune izdataka za zaštitu okoliša (EPEA) te za subvencije i druge transfere povezane s okolišem.

Cilj je ovog poziva na nadmetanje za grupu 2 pružiti pomoć Eurostatu pri izradi i razvoju podataka u području fizičkih računa okoliša, konkretnije za 3 modula Uredbe (EU) br. 691/2011 Europskog parlamenta i Vijeća, odnosno za račune emisija u zrak (air emissions accounts – AEA), račune tokova materijala u cjelokupnom gospodarstvu (EW-MFA) i račune fizičkog toka energije (physical energy flow accounts – PEFA).

Cilj je pomoći Eurostatu u održavanju, reviziji i primjeni modela RME-a Eurostata. Svrha je modela proizvesti i pružiti cjelovitu vremensku seriju proširenih pokazatelja EW-MFA-a za ukupno gospodarstvo EU-a. Eurostat traži pomoć u održavanju i poboljšanju pojednostavljene inačice modela radi pružanja podrške nacionalnim institutima za statistiku u procjeni pokazatelja koji se temelje na RME-u na njihovoj nacionalnoj razini. Osim toga, Eurostatu je potrebna pomoć pri razvoju koncepata i metoda za primjenu međunarodnih ulazno-izlaznih skupova podataka za više država, koji su prošireni okolišnim parametrima (osobito tokovima materijala) i koji se mogu upotrebljavati za poboljšanje procjena pokazatelja koji se temelje na RME-u za europski statistički sustav. Navedenim se radom treba pridonijeti i institucionalizaciji ulazno-izlaznih modela i baza podataka za više država te njihovoj primjeni za okolišne aplikacije.

Supply of statistical services in the field of environmental-economic accounts

Europa-Kommissionen, Eurostat, Directorate E ‘Sectoral and regional statistics’ | Published August 6, 2016  -  Deadline September 30, 2016
cpvs

Supply of statistical services in the field of environmental-economic accounts

EIB - Leadership and executive masterclass programmes

Den Europæiske Investeringsbank | Published April 29, 2017  -  Deadline June 2, 2017
cpvs
80532000

EIB iværksætter et udbud med det formål at udvælge leverandører til programmer om ledelsesudvikling, der består af kollektive, formelle undervisningsforløb, skræddersyede arrangementer og individuel støtte.

Banken søger leverandører med bred og bæredygtig erfaring med udvikling og levering af kundetilpassede programmer og workshopper om ledelsesudvikling i et internationalt miljø (private virksomheder og offentlige organisationer).

Tjenesterne, der ydes under dette parti, omfatter uddannelse, der har til formål at udvikle kompetencer inden for bevidstgørelse, kommunikation og samarbejde.

Målgruppen er seniorfagfolk med potentiale til at opnå en ledende rolle på kort og mellemlang sigt (mellem 1 og 3 år). Seniorfagfolk med potentiale til at opnå en ledende rolle besidder en universitetsgrad og har sædvanligvis mere end 10 års erfaring inden for deres specifikke ekspertiseområde. De har besat flere positioner, hvortil de har mødt forskellige krav og opgaver, således at disse har erhvervet de forskellige færdigheder og viden, der er nødvendige for at lede et team og klare de operationelle og personalemæssige udfordringer herved.

Den krævede varighed pr. undervisningsforløb for programmet er 3 dage. Det kan leveres enten i sammenhængende eller ikke-sammenhængende dage over en periode på 3 måneder.

EIB forventer at gennemføre mellem 2 og 4 undervisningsforløb inden for rammerne af programmet om året.

Tjenesterne, der ydes under dette parti, omfatter uddannelse, der har til formål at udvikle kompetencer inden for ledelse af andre mennesker og skift fra en rolle som specialist til en teamlederrolle:

Målgruppen er nyligt udpegede eller ansatte afdelingsledere, som er det første ledelsesniveau i henhold til EIB's personalehierarki.

Den krævede varighed pr. undervisningsforløb inden for rammerne af programmet er 4 dage, to gange 2 på hinanden følgende dage (2 x 2 dage), i løbet af en periode på 3 måneder.

EIB forventer at gennemføre mellem 2 og 4 undervisningsforløb inden for rammerne af programmet om året.

Desuden kan en frivillig alumnedag (opfølgende møde) afholdes 1 gang om året efter anmodning fra EIB for alle tidligere deltagere i dette program.

Tjenesterne, der ydes under dette parti, omfatter undervisning til at støtte ledere i lederskab. Kompetencerne, der skal udvikles, er:

Målgruppen er nyligt udpegede eller ansatte afdelingsledere, som er det andet ledelsesniveau i henhold til EIB's personalehierarki (ledelse på mellemniveau).

Den krævede varighed pr. undervisningsforløb er 6 dage, to gange 3 på hinanden følgende dage (2 x 3 dage), i løbet af en periode på 3 måneder.

Tjenesterne, der ydes under dette parti, omfatter uddannelse, der har til formål at udvikle kompetencer inden for ledelse af systemer og kompleksitet, strategi og visioner samt lederskabsovergang.

Målgruppen er nyligt udpegede eller ansatte afdelingsledere og ledere af direktorater, også kaldet direktører, som er det tredje og fjerde ledelsesniveau i henhold til EIB's personalehierarki (øverste administrerende ledelse).

Dette program svarer til de ledelsesuddannelsesprogrammer, der tilbydes af de store universiteter og handelsskoler om lederskabsrelaterede emner, som er relevante for bankens øverste ledelse. Det foreslås at supplere det avancerede program for lederskabsudvikling under parti 4.

Banken sigter mod at indgå en multipel rammeaftale med mindst 3 og højst 5 tjenesteydere med henblik på at kunne vælge mellem flere programmer for udvikling af det øverste administrerende lederskab under hensyntagen til de specifikke uddannelsesmål for den enkelte, dennes kalender og de tilgængelige datoer for kurserne.

Målgruppen er afdelingsledere og ledere af direktorater, også kaldet direktører, som er det tredje og fjerde ledelsesniveau i henhold til EIB's personalehierarki (øverste administrerende ledelse).

Den krævede varighed pr. undervisningsforløb er mindst 3 og højst 10 dage, som enten er sammenhængende eller ikke-sammenhængende.

I dette program foreslås flere emner til at supplere programmet om lederskabsudvikling, oprettelse af lederskabsprogrammet, lederskabsudviklingsprogrammet og det avancerede program for lederskabsudvikling. Ekspertundervisningen har til formål at give deltagerne mulighed for at overveje topmoderne problemstillinger inden for ledelse samt styrke deres egen praksis for en vedvarende læringstilgang og -udvikling.

Banken sigter mod at indgå en multipel rammeaftale med mindst 3 og højst 5 tjenesteydere med henblik på at få et større udvalg mellem forskellige metoder og indhold for ekspertundervisning, som passer bedre til de forskellige målgrupper og til at opnå forskellige mål.

Når banken har brug for et program for ekspertundervisning om ledelse, sender den en anmodning om tjenesteydelser til alle tjenesteydere og udvælger kun 1 tjenesteyder til opgaven i overensstemmelse med artikel 4 i rammeaftalen.

Målgruppen er den samme som til programmet om lederskabsudvikling, oprettelse af lederskabsprogrammet, lederskabsudviklingsprogrammet og det avancerede program for lederskabsudvikling. Den krævede varighed af undervisningsforløbene er mindst en halv dag og højst 1 dag i EIB's lokaler i Luxembourg.

Der skal tilrettelægges mellem 2 og 4 undervisningsforløb om året.

Die EIB leitet eine Ausschreibung mit dem Ziel ein, Lieferanten zur Durchführung von Programmen zur Talentförderung von Führungskräften auszuwählen. Diese Programme bestehen aus kollektiven formalen Schulungen, maßgeschneiderten Veranstaltungen und individueller Unterstützung.

Die Bank sucht nach Dienstleistern mit breitgefächerter und nachhaltiger Erfahrung in der Entwicklung und Bereitstellung bedarfsgerechter Programme und Workshops zur Talentförderung von Führungskräften in einer internationalen Umgebung (private Unternehmen und öffentliche Organisationen).

Die im Rahmen dieses Loses erbrachten Dienstleistungen umfassen Schulungen mit dem Ziel, Kompetenzen hinsichtlich Bewusstseinsbildung, Kommunikation und Teamarbeit zu entwickeln.

Das Zielpublikum sind leitende Fachkräfte, die Potenzial aufweisen, auf kurze und mittlere Sicht eine Führungsposition (zwischen 1 und 3 Jahren) zu übernehmen. Leitende Fachkräfte, die Potenzial aufweisen, eine Führungsposition zu übernehmen, verfügen über einen Hochschulabschluss und besitzen normalerweise mehr als 10 Jahre Erfahrung in ihrem spezifischen Fachgebiet. Sie hatten mehrere Positionen inne, bei denen die Anforderungen und Aufgaben unterschiedlich genug waren und die es ermöglichten, die verschiedenen notwendigen Qualifikationen und Fähigkeiten zur Leitung eines Teams zu erwerben und sich den damit verbundenen operationalen Herausforderungen und Herausforderungen mit Mitarbeitern zu stellen.

Die erforderliche Dauer pro Schulung für das Programm beträgt 3 Tage. Sie kann an aufeinanderfolgenden oder nicht aufeinanderfolgenden Tagen innerhalb eines Zeitraums von 3 Monaten stattfinden.

Die EIB geht von 2 bis 4 Schulungen für das Programm pro Jahr aus.

Die im Rahmen dieses Loses durchgeführten Dienstleistungen umfassen die Schulung mit dem Ziel, Kompetenzen hinsichtlich der Führung anderer Personen zu entwickeln und von einer Expertenrolle in eine Teamleiterrolle überzugehen:

Das Zielpublikum wurde kürzlich zum Leiter des Referats ernannt oder als dieser eingestellt. Dabei handelt es sich um die erste Führungsebene in der Mitarbeiterhierarchie der EIB;

die erforderliche Dauer pro Schulung für das Programm beträgt 4 Tage, 2-mal an aufeinanderfolgenden Tagen (2 x 2 Tage) über einen Zeitraum von 3 Monaten;

die EIB geht von 2 bis 4 Schulungen für das Programm pro Jahr aus;

Zusätzlich kann 1-mal pro Jahr ein optionaler Alumni-Tag (als Folgemaßnahme) von der EIB für alle ehemaligen Teilnehmer dieses Programms organisiert werden.

Die im Rahmen dieses Loses erbrachten Dienstleistungen umfassen die Schulung, um Manager dabei zu unterstützen, eine Führungskraft zu werden. Zu den entwickelten Kompetenzen zählen:

Das Zielpublikum wurde kürzlich zum Leiter des Referats ernannt oder als dieser eingestellt. Dabei handelt es sich um die zweite Führungsebene in der Mitarbeiterhierarchie der EIB (mittleres Management);

die erforderliche Dauer pro Schulung für das Programm beträgt 6 Tage, 3-mal an aufeinanderfolgenden Tagen (2 x 3 Tage) über einen Zeitraum von 3 Monaten.

Die im Rahmen dieses Loses erbrachten Dienstleistungen umfassen die Schulung zur Entwicklung von Kompetenzen hinsichtlich der Führung im Zusammenhang mit Systemen und Komplexität, Strategie und Vision und Führungsübergang.

Das Zielpublikum wurde kürzlich zum Leiter der Abteilung und Leiter der Direktion, auch Direktoren genannt, ernannt oder in diesen Funktionen eingestellt. Dabei handelt es sich um die dritte und vierte Führungsebene in der Mitarbeiterhierarchie der EIB (oberes exekutives Management).

Dieses Programm ähnelt den Graduiertenprogrammen, die von den wichtigsten Universitäten und Business Schools zu Themen in Zusammenhang mit Führungskräften angeboten werden und für leitende Manager der Bank relevant sind. Es wird vorgeschlagen, das ALDP im Rahmen von Los 4 zu ergänzen.

Die Bank zielt auf die Unterzeichnung eines Mehrfachrahmenvertrages mit einer Mindestzahl von 3 und einer maximalen Zahl von 5 Dienstleistern ab, um unter Berücksichtigung der spezifischen Ziele für die individuellen, terminlichen und verfügbaren Kursdaten, zwischen den verschiedenen SELP-Programmen wählen zu können.

Das Zielpublikum sind Leiter von Abteilungen und Leiter von Direktionen, auch Direktoren genannt, die sich auf der dritten und vierten Führungsebene in der Mitarbeiterhierarchie der EIB (leitendes exekutives Management) befinden.

Die erforderliche Dauer pro Schulung beträgt mindestens 3 und maximal 10 Tage. Dabei können diese Tage aufeinanderfolgen oder nicht aufeinanderfolgen.

In diesem Programm werden verschiedene Themen vorgeschlagen, um die Programme ELP, FLP, LDP und ALDP zu ergänzen. Diese „Masterclasses“ werden erstellt, um Teilnehmern die Möglichkeit einzuräumen, sich ein Bild über aktuelle Themen im Hinblick auf Führungskräfte zu verschaffen, sowie die praktischen Kenntnisse für einen nachhaltigen Ansatz zu lebenslangem Lernen und zur Entwicklung zu vertiefen.

Die Bank zielt auf die Unterzeichnung eines Mehrfachrahmenvertrages mit einer Mindestzahl von 3 und einer maximalen Zahl von 5 Dienstleistern ab, um eine breitere Auswahl zwischen verschiedenen Masterclass-Methodiken und Inhalten, die besser auf das verschiedene Zielpublikum abgestimmt sind, zu haben und verschiedene Ziele zu erreichen.

Benötigt die Bank ein EMP, sendet sie eine Auftragsanfrage für Dienstleistungen an alle Dienstleister und sucht 1 Dienstleister für den im Einklang mit Artikel 4 stehenden Auftrag der Rahmenvereinbarung aus.

Das Zielpublikum ist dasselbe wie für die Programme ELP, FLP, LDP und ALDP. Die erforderliche Dauer der Schulung beträgt mindestens einen halben Tag und maximal 1 Tag und findet in den Räumlichkeiten der EIB in Luxemburg statt.

Zwischen 2 und 4 Schulungen werden pro Jahr organisiert.

The EIB is launching a call for tenders with the aim of selecting suppliers to provide leadership development programmes consisting of collective formal training sessions, tailored events and individual support.

The bank is seeking providers with broad and sustainable experience in the development and delivery of customised leadership development programmes and workshops in an international environment (private companies and public organisations).

Services provided under this lot cover training aimed to develop competencies on awareness, communication and teamwork.

The audience is senior professionals with potential to accede to a managerial role in the short and medium term (between 1 and 3 years). Senior professionals with potential to accede to a managerial role do have a university degree and usually have more than 10 years of experience in their specific field of expertise. They have held several positions for which the requirements and tasks were diverse enough, allowing them to acquire the different sets of skills and knowledge necessary to manage a team and its operational and staffing challenges.

The required duration per programme training session is 3 days. It can be provided either in consecutive or non-consecutive days over a period of 3 months.

The EIB expects to run between 2 and 4 programme training sessions per year.

Services provided under this lot cover training aimed to develop competencies on managing other people and passing from a specialist role to a team leader role:

the audience is recently appointed or recruited Heads of Unit, which is the first managerial level according to EIB's staff hierarchy;

the required duration per programme training session is 4 days, twice 2 consecutive days (2 x 2 days) over a period of 3 months;

the EIB expects to run between 2 and 4 programme training sessions per year;

in addition, an optional alumni day (follow-up session) may be organised once a year upon request from the EIB for all the previous participants of this programme.

Services provided under this lot cover training helping managers to become leaders. The competencies to be developed are:

the audience is recently appointed or recruited Heads of Division, which is the second managerial level according to EIB's staff hierarchy (mid-level management);

the required duration per training session is 6 days, twice 3 consecutive days (2 x 3 days) over a period of 3 months.

Services provided under this lot cover training aimed to develop competencies on leading systems and complexity, strategy and vision, and leadership transition.

The audience is recently appointed or recruited Heads of Department and Heads of Directorates also called Directors, which are the third and fourth managerial levels in EIB's staff hierarchy (senior executive management).

This programme is similar to the executive education programmes offered by the major universities and business schools on leadership-related topics relevant to the bank's senior managers. It will be proposed to complement the ALDP under lot 4.

The bank aims at signing a multiple framework agreement with a minimum number of 3 and a maximum number of 5 service providers in order to be able to choose between several SELP programmes taking into account the specific training objectives of the individual, his agenda and the available dates of the courses.

The audience is Heads of Departments and Heads of Directorates, also called Directors, which are the third and fourth managerial levels in EIB's staff hierarchy (senior executive management).

The required duration per training session is a minimum of 3 and a maximum of 10 either consecutive or non-consecutive days.

In this programme several topics will be proposed to complement the ELP, FLP, LDP and ALDP. The masterclasses will be designed to give the participants the opportunity to reflect on cutting-edge leadership topics, as well as to deepen their own practice for a sustainable learning approach and development.

The bank aims at signing a multiple framework agreement with a minimum number of 3 and a maximum number of 5 service providers in order to have a wider choice between different masterclass methodologies and contents better suited to the different audiences and to attain different objectives.

Whenever the bank needs an EMP, it will send an assignment request for services to all service providers and select only 1 service provider for the assignment in line with Article 4 of the framework agreement.

The audience is the same audience as for the ELP, FLP, LDP and ALDP. The required duration of training sessions is a minimum of half a day and a maximum of 1 day in EIB's premises in Luxembourg.

Between 2 and 4 training sessions will be organised per year.

El BEI lanza una convocatoria de licitación con el objetivo de seleccionar proveedores que ofrezcan programas de desarrollo de cargos directivos en forma de sesiones de formación formales colectivas, eventos a medida y apoyo individual.

El Banco busca un prestador de servicios con experiencia amplia y sostenible en el desarrollo y la realización de programas y talleres de desarrollo de cargos directivos a medida en un entorno internacional (empresas privadas y organizaciones públicas).

Los servicios que se prestarán en el marco de este lote incluyen la formación destinada a desarrollar competencias sobre la sensibilización, la comunicación y el trabajo en equipo.

El público al que irá dirigida la formación está compuesto por profesionales séniores con posibilidad de acceder a cargos directivos a corto y medio plazo (entre 1 y 3 años). Los profesionales séniores con posibilidad de acceder a cargos directivos tienen un título universitario y por lo general cuentan con más de 10 años de experiencia en sus respectivos ámbitos de competencia. Han ocupado distintas posiciones para las que los requisitos y las tareas eran diversos, lo que les ha permitido adquirir los distintos grupos de competencias y conocimientos necesarios para gestionar un equipo y los retos operativos y de personal asociados.

La duración exigida por sesión de formación del programa será de 3 días. Dichas sesiones de formación podrán realizarse bien en días consecutivos o no consecutivos a lo largo de un período de 3 meses.

El BEI prevé realizar entre 2 y 4 sesiones de formación del programa al año.

Los servicios que se prestarán en el marco de este lote incluyen la formación destinada al desarrollo de competencias de gestión de otras personas y de evolución de un puesto de especialista a uno de jefe de equipo:

El público al que irá dirigida la formación está compuesto por jefes de unidad recién nombrados o contratados, que constituyen el primer nivel de gestión según la jerarquía del personal empleado del BEI.

La duración exigida por sesión de formación del programa será de 4 días, en dos series de 2 días consecutivos (2 x 2 días) en un período de 3 meses.

El BEI prevé realizar entre 2 y 4 sesiones de formación del programa al año.

Además, podrá organizarse una reunión de antiguos alumnos con carácter opcional (sesión de seguimiento) una vez al año a petición del BEI para todos los participantes anteriores de este programa.

Los servicios que se prestarán en el marco de este lote incluyen formación para ayudar a los gerentes a convertirse en directivos. Las competencias que deberán desarrollarse son las siguientes:

El público al que irá dirigida la formación está compuesto por jefes de división recién nombrados o contratados, que constituyen el segundo nivel de gestión según la jerarquía del personal empleado del BEI (gestión intermedia).

La duración exigida por sesión de formación será de 6 días, en dos series de 3 días consecutivos (2 x 3 días) en un período de 3 meses.

Los servicios que se prestarán en el marco de este lote incluyen la formación destinada a desarrollar competencias sobre la dirección de sistemas y complejidad, estrategia y visión y transición a cargos directivos.

El público al que irá dirigida la formación está compuesto por jefes de departamento y jefes de dirección (también llamados «directores») recién nombrados o contratados, que constituyen el tercer y cuarto nivel de gestión según la jerarquía del personal empleado del BEI (gestión ejecutiva sénior).

Este programa es similar a los programas de formación para ejecutivos que ofrecen la mayoría de las universidades y escuelas de administración de empresas sobre temas relacionados con el liderazgo relevantes para los gerentes séniores del Banco. Se propondrá como complemento al Programa de desarrollo para cargos directivos superiores del lote 4.

El Banco tiene previsto firmar un acuerdo marco múltiple con un mínimo de 3 y un máximo de 5 proveedores de servicios con el fin de poder elegir entre varios programas para cargos directivos ejecutivos séniores teniendo en cuenta los objetivos de formación específicos de las personas, su agenda y las fechas posibles de celebración de los cursos.

El público al que irá dirigida la formación está compuesto por jefes de departamento y jefes de dirección (también llamados «directores»), que constituyen el tercer y cuarto nivel de gestión según la jerarquía del personal empleado del BEI (gestión ejecutiva sénior).

La duración exigida por sesión de formación será de un mínimo de 3 y un máximo de 10 días, consecutivos o no consecutivos.

En el marco de este programa se propondrán varios temas para complementar el Programa para cargos directivos emergentes, el Programa de creación de cargos directivos, el Programa de desarrollo para cargos directivos y el Programa de desarrollo para cargos directivos superiores. Las clases magistrales se diseñarán para otorgar a los participantes la oportunidad de reflexionar sobre temas de liderazgo de vanguardia, así como de profundizar en su propia experiencia hacia un desarrollo y un enfoque de aprendizaje sostenibles.

El Banco tiene previsto firmar un acuerdo marco múltiple con un mínimo de 3 y un máximo de 5 proveedores de servicios para poder tener mayor elección entre las distintas metodologías y contenidos de clases magistrales y elegir las más adecuadas para los distintos públicos, y para alcanzar distintos objetivos.

Cuando el Banco requiera un Programa de clases magistrales para ejecutivos, enviará una solicitud de servicios a todos los proveedores de servicios y elegirá solo 1 para el servicio de conformidad con el artículo 4 del acuerdo marco.

El público destinatario será el mismo que para el Programa para cargos directivos emergentes, el Programa de creación de cargos directivos, el Programa de desarrollo para cargos directivos y el Programa de desarrollo para cargos directivos superiores. La duración exigida de las sesiones de formación será como mínimo de media jornada y como máximo de 1 día en las instalaciones del BEI en Luxemburgo.

Se organizarán entre 2 y 4 sesiones de formación al año.

Euroopan investointipankki (EIP) käynnistää tarjouskilpailun, jonka tavoitteena on valita palveluntarjoajia toimittamaan johtajuuden kehittämisohjelmia. Kyseiset ohjelmat koostuvat yhteisistä muodollisista koulutustilaisuuksista, räätälöidyistä tapahtumista ja yksilöllisestä tuesta.

EIP etsii palveluntarjoajia, joilla on laaja ja pitkäkestoinen kokemus räätälöityjen johtajuuden kehittämisohjelmien ja työpajojen kehittämisestä ja toimittamisesta kansainvälisessä ympäristössä (yksityiset yritykset ja julkiset organisaatiot).

Tämän erän yhteydessä toimitettaviin palveluihin kuuluu koulutus, jonka tarkoituksena on tietoisuutta, viestintää ja ryhmätyöskentelyä koskevien valmiuksien kehittäminen.

Kohdeyleisö koostuu vanhemmista ammattilaisista, joilla on mahdollisuudet siirtyä johtotehtäviin lyhyellä ja keskipitkällä aikavälillä (1–3 vuoden aikana). Vanhemmilla ammattilaisilla, joilla on mahdollisuudet siirtyä johtotehtäviin, on yliopistotutkinto ja tavallisesti yli 10 vuoden kokemus erityiseltä asiantuntemusalaltaan. He ovat toimineet useissa vaatimuksiltaan ja tehtäviltään riittävän erilaisissa asemissa, niin että he voivat omaksua erilaiset taitojen ja tietämyksen kokonaisuudet, jotka ovat tarpeen työryhmän sekä sen toiminnallisten ja henkilöstöön liittyvien haasteiden hallitsemiseksi.

Kunkin ohjelmaan liittyvän koulutustilaisuuden vaadittu kesto on 3 päivää. Se voidaan toteuttaa joko peräkkäisinä päivinä tai muina kuin peräkkäisinä päivinä 3 kuukauden ajanjakson aikana.

EIP:n on tarkoitus järjestää 2–4 ohjelmaan liittyvää koulutustilaisuutta vuodessa.

Tämän erän yhteydessä toimitettaviin palveluihin kuuluu koulutus, jonka tarkoituksena on muiden henkilöiden johtamiseen sekä asiantuntija-asemasta työryhmän johtajan asemaan siirtymiseen liittyvien valmiuksien kehittäminen seuraavasti:

kohdeyleisö koostuu vastanimitetyistä tai -palkatuista yksikön päälliköistä, jotka muodostavat ensimmäisen johtotason EIP:n henkilöstöhierarkian mukaisesti,

kunkin ohjelmaan liittyvän koulutustilaisuuden vaadittu kesto on 4 päivää, 2 kertaa 2 peräkkäistä päivää (2 x 2 päivää) 3 kuukauden ajanjakson aikana,

EIP:n on tarkoitus järjestää 2–4 ohjelmaan liittyvää koulutustilaisuutta vuodessa,

lisäksi voidaan järjestää vapaaehtoinen alumnipäivä (seurantatilaisuus) 1 kerran vuodessa EIP:n pyynnöstä kaikille kyseisen ohjelman aikaisemmille osallistujille.

Tämän erän yhteydessä toimitettaviin palveluihin kuuluu koulutus, jonka avulla autetaan päälliköitä tulemaan johtajiksi. Kehitettäviä valmiuksia ovat seuraavat:

kohdeyleisö koostuu vastanimitetyistä tai -palkatuista jaostopäälliköistä, jotka muodostavat toisen johtotason EIP:n henkilöstöhierarkian mukaisesti (keskitason johto),

kunkin koulutustilaisuuden vaadittu kesto on 6 päivää, 2 kertaa 3 peräkkäistä päivää (2 x 3 päivää) 3 kuukauden ajanjakson aikana.

Tämän erän yhteydessä toimitettaviin palveluihin kuuluu koulutus, jonka tavoitteena on johtamisen järjestelmiä ja moninaisuutta, strategiaa ja näkemystä sekä johtajuuden siirtoa koskevien valmiuksien kehittäminen.

Kohdeyleisö koostuu vastanimitetyistä tai -palkatuista osastopäälliköistä ja osaston päälliköistä (heitä kutsutaan myös johtajiksi), jotka muodostavat kolmannen ja neljännen johtotason EIP:n henkilöstöhierarkian mukaisesti (ylin toimiva johto).

Tämä ohjelma vastaa suurten yliopistojen ja liiketoimintaoppilaitosten tarjoamia johdon koulutusohjelmia, jotka liittyvät EIP:n ylimmälle johdolle merkityksellisiin johtajuutta koskeviin aiheisiin. Ohjelmaa ehdotetaan täydentämään erään 4 kuuluvaa edistynyttä johtajuuden kehittämisohjelmaa (advanced leadership development programme – ALDP).

EIP:n tavoitteena on allekirjoittaa rinnakkainen puitesopimus määrältään vähintään 3:n ja enintään 5 palveluntarjoajan kanssa, jotta se voi valita useiden ylimmän johdon johtajuutta koskevien ohjelmien (senior executive leadership programme – SELP) välillä ottamalla huomioon yksilöiden erityiset koulutustavoitteet, heidän aikataulunsa sekä kursseja varten saatavilla olevat päivämäärät.

Kohdeyleisö koostuu osastopäälliköistä ja osaston päälliköistä (heitä kutsutaan myös johtajiksi), jotka muodostavat kolmannen ja neljännen johtotason EIP:n henkilöstöhierarkian mukaisesti (ylin toimiva johto).

Kunkin koulutustilaisuuden vaadittu kesto on vähintään 3 ja enintään 10 joko peräkkäistä tai muuta kuin peräkkäistä päivää.

Tämän ohjelman yhteydessä ehdotetaan useita aiheita, joilla täydennetään kehittyvää johtajuutta koskevaa ohjelmaa (emerging leadership programme – ELP), johtajuuden perustaa koskevaa ohjelmaa (foundation of leadership programme – FLP), johtajuuden kehittämisohjelmaa (leadership development programme – LDP) sekä edistynyttä johtajuuden kehittämisohjelmaa (ALDP). Mestariluokat suunnitellaan siten, että osallistujat saavat niiden avulla mahdollisuuden käsitellä uusimpia johtajuutta koskevia kysymyksiä sekä syventää omia käytäntöjään, jotka koskevat kestävän oppimisen lähestymistapaa ja kehittämistä.

EIP:n tavoitteena on allekirjoittaa rinnakkainen puitesopimus määrältään vähintään 3:n ja enintään 5 palveluntarjoajan kanssa, jotta sillä on laajempi valinnanvara sellaisten erilaisten mestariluokkamenetelmien ja -sisältöjen välillä, jotka sopivat paremmin erilaisille kohdeyleisöille ja erilaisten tavoitteiden saavuttamiseen.

Aina kun EIP tarvitsee johdon mestariluokkaohjelmaa (executive masterclass programme – EMP), se lähettää palveluja koskevan toimeksiantopyynnön kaikille palveluntarjoajille ja valitsee toimeksiantoa varten ainoastaan 1 palveluntarjoajan puitesopimuksen kohdan 4 mukaisesti.

Kohdeyleisö on sama kuin ELP-, FLP-, LDP- ja ALDP-ohjelmien kohdeyleisö. Koulutustilaisuuksien vaadittu kesto on vähintään puoli päivää ja enintään 1 päivä EIP:n toimitiloissa Luxemburgissa.

Vuosittain järjestetään 2–4 koulutustilaisuutta.

La BEI lance un appel d'offres en vue de sélectionner des prestataires qui devront organiser des programmes de perfectionnement des dirigeants consistant en sessions de formation formelle collectives, événements personnalisés et soutien individuel.

La Banque recherche des prestataires disposant d'une expérience approfondie et durable dans l'élaboration et la dispense de programmes et d'ateliers personnalisés de perfectionnement des dirigeants dans un environnement international (sociétés privées et organisations publiques).

Les services à fournir dans le cadre du présent lot couvrent la formation visant à développer des compétences dans les domaines de la sensibilisation, de la communication et du travail d'équipe.

Le public se compose de professionnels chevronnés possédant le potentiel requis pour accéder à une fonction d'encadrement à court terme ou à moyen terme (entre 1 et 3 ans). Les professionnels chevronnés possédant le potentiel requis pour accéder à une fonction d'encadrement sont titulaires d'un diplôme universitaire et disposent en général de plus de 10 ans d'expérience dans leur domaine de compétence spécifique. Ils ont occupé plusieurs postes comportant des exigences et des tâches assez diverses pour leur permettre d'acquérir les différents ensembles de compétences et de connaissances nécessaires à la gestion d'une équipe et des défis qu'elle représente en matière opérationnelle et de dotation en personnel.

La durée requise pour chaque session de formation du programme est de 3 jours. La formation pourra être organisée en journées consécutives ou non, sur une période de 3 mois.

La BEI prévoit d'organiser entre 2 et 4 sessions de formation du programme par an.

Les services à fournir dans le cadre du présent lot couvrent la formation visant à développer des compétences dans les domaines de l'encadrement et du passage d'une fonction de spécialiste à une fonction de chef d'équipe:

le public se compose des chefs d'unité récemment nommés ou recrutés, qui constituent le premier niveau d'encadrement selon la hiérarchie du personnel de la BEI;

la durée requise de chaque session de formation du programme est de 4 jours, 2 fois 2 jours consécutifs (2 x 2 jours) sur une période de 3 mois;

la BEI prévoit d'organiser entre 2 et 4 sessions de formation du programme par an;

en outre, une journée facultative des anciens stagiaires (session de suivi) pourra être organisée une fois par an à la demande de la BEI pour tous les participants précédents à ce programme.

Les services à fournir dans le cadre du présent lot couvrent la formation visant à aider les cadres à devenir des dirigeants. Les compétences à développer sont les suivantes:

le public se compose des chefs de division récemment nommés ou recrutés, qui constituent le deuxième niveau d'encadrement selon la hiérarchie du personnel de la BEI (cadres moyens);

la durée requise de chaque session de formation est de 6 jours, 2 fois 3 jours consécutifs (2 x 3 jours) sur une période de 3 mois.

Les services à fournir dans le cadre du présent lot couvrent la formation visant à développer des compétences en matière de systèmes de direction et de complexité, de stratégie et de vision, ainsi que de transition relative à la direction.

Le public se compose des chefs de départements et des chefs de directions ou directeurs récemment nommés ou recrutés, qui constituent le troisième et le quatrième niveaux d'encadrement selon la hiérarchie du personnel de la BEI (cadres supérieurs expérimentés).

Ce programme est similaire aux programmes de formation des cadres supérieurs proposés par les principales universités et écoles de commerce sur des sujets relatifs à la direction pertinents pour les cadres expérimentés de la Banque. Il sera proposé pour compléter le programme avancé de perfectionnement des dirigeants dans le cadre du lot 4.

L'objectif de la Banque est de conclure un accord-cadre multiple avec au minimum 3 et au maximum 5 prestataires de services en vue d'être en mesure de choisir entre plusieurs programmes destinés aux cadres supérieurs expérimentés en fonction des objectifs de formation spécifiques des personnes, de leur agenda et des dates disponibles pour les cours.

Le public se compose des chefs de départements et des chefs de directions ou directeurs, qui constituent le troisième et le quatrième niveaux d'encadrement selon la hiérarchie du personnel de la BEI (cadres supérieurs expérimentés).

La durée requise pour chaque session de formation est d'au minimum 3 et d'au maximum 10 jours consécutifs ou non consécutifs.

Dans ce programme, plusieurs thèmes seront proposés pour compléter le programme destiné aux futurs dirigeants, le programme de base pour les dirigeants, le programme de perfectionnement des dirigeants et le programme avancé de perfectionnement des dirigeants. Les stages seront conçus pour donner aux participants la possibilité de réfléchir à des thèmes de pointe dans le domaine de la direction, ainsi que d'approfondir leur propre pratique en vue d'une approche et d'un développement de l'apprentissage durable.

L'objectif de la Banque est de conclure un accord-cadre multiple avec au minimum 3 et au maximum 5 prestataires de services en vue de disposer d'un choix plus vaste entre des méthodes et des contenus de stages différents mieux adaptés aux divers publics, ainsi que de parvenir à différents objectifs.

Chaque fois que la Banque aura besoin d'un programme de stages pour les cadres, elle enverra une demande de services à tous les prestataires et en sélectionnera 1 seul pour la mission, conformément à l'article 4 de l'accord-cadre.

Le public est le même que pour le programme destiné aux futurs dirigeants, le programme de base pour les dirigeants, le programme de perfectionnement des dirigeants et le programme avancé de perfectionnement des dirigeants. La durée requise des sessions de formation est d'au minimum une demi-journée et d'au maximum 1 jour dans les locaux de la BEI à Luxembourg.

Entre 2 et 4 sessions de formation seront organisées chaque année.

Η ΕΤΕπ προκηρύσσει πρόσκληση υποβολής προσφορών με σκοπό την επιλογή προμηθευτών οι οποίοι θα παράσχουν προγράμματα ανάπτυξης ηγετικών στελεχών αποτελούμενα από συλλογικές συνεδρίες τυπικής κατάρτισης, προσαρμοσμένες εκδηλώσεις και ατομική υποστήριξη.

Η τράπεζα αναζητά παρόχους με ευρεία και διαρκή εμπειρία στην ανάπτυξη και παράδοση προσαρμοσμένων προγραμμάτων και σεμιναρίων ανάπτυξης ηγετικών στελεχών σε διεθνές περιβάλλον (ιδιωτικές εταιρείες και δημόσιους οργανισμούς).

Οι υπηρεσίες που θα παρασχεθούν στο πλαίσιο της εν λόγω παρτίδας έχουν ως στόχο την ανάπτυξη δεξιοτήτων σχετικά με την ευαισθητοποίηση, την επικοινωνία και την ομαδική εργασία.

Το κοινό είναι ανώτεροι επαγγελματίες με δυνατότητα ανάληψης διευθυντικού ρόλου βραχυπρόθεσμα και μεσοπρόθεσμα (μεταξύ 1 και 3 ετών). Οι ανώτεροι επαγγελματίες με δυνατότητα ανάληψης διευθυντικού ρόλου κατέχουν πανεπιστημιακό τίτλο και συνήθως έχουν άνω των 10 ετών εμπειρία στον εκάστοτε τομέα εξειδίκευσης. Έχουν ήδη απασχοληθεί σε διάφορες θέσεις για τις οποίες οι απαιτήσεις και τα καθήκοντα διέφεραν αρκετά, επιτρέποντάς τους να αποκτήσουν διαφορετικά σύνολα δεξιοτήτων και γνώσεων απαραίτητων για τη διεύθυνση μιας ομάδας και των επιχειρησιακών της προκλήσεων και προκλήσεων στελέχωσης.

Η απαιτούμενη διάρκεια ανά συνεδρία προγράμματος κατάρτισης είναι 3 ημέρες. Θα παρασχεθεί σε διαδοχικές ή μη διαδοχικές ημέρες για περίοδο άνω των 3 μηνών.

Η ΕΤΕπ αναμένεται να εκτελέσει μεταξύ 2 έως 4 προγραμμάτων κατάρτισης ανά έτος.

Οι υπηρεσίες που καλύπτει η εν λόγω παρτίδα καλύπτουν την κατάρτιση με σκοπό την ανάπτυξη ικανοτήτων για τη διαχείριση άλλων ατόμων και τη μετάβαση από ρόλο ειδικού σε ρόλο επικεφαλής ομάδας:

το κοινό είναι νεοδιορισθέντες ή νεοπροσληφθέντες Προϊστάμενοι Μονάδας, οι οποίοι αντιστοιχούν στο πρώτο διοικητικό επίπεδο σύμφωνα με την ιεραρχία του προσωπικού της ΕΤΕπ,

η απαιτούμενη διάρκεια κάθε προγράμματος κατάρτισης είναι 4 ημέρες, 2 φορές σε 2 διαδοχικές ημέρες (2 x 2 ημέρες) για περίοδο 3 μηνών,

η ΕΤΕπ αναμένεται να εκτελέσει μεταξύ 2 έως 4 προγραμμάτων κατάρτισης ανά έτος,

επιπλέον μπορεί να διοργανωθεί προαιρετική ημέρα αποφοίτων (συνεδρία παρακολούθησης πορείας) μια φορά τον χρόνο μετά από αίτημα της ΕΤΕπ για όλους τους προηγούμενους συμμετέχοντες στο εν λόγω πρόγραμμα.

Οι υπηρεσίες στο πλαίσιο της εν λόγω παρτίδας καλύπτουν κατάρτιση που θα βοηθήσει διευθυντικά στελέχη να γίνουν ηγετικά στελέχη. Οι δεξιότητες που θα αναπτυχθούν είναι:

το κοινό είναι νεοδιορισθέντες ή νεοπροσληφθέντες Προϊστάμενοι Μονάδας, οι οποίοι αντιστοιχούν στο δεύτερο διοικητικό επίπεδο σύμφωνα με την ιεραρχία του προσωπικού της ΕΤΕπ (διοικητικά στελέχη μεσαίου επιπέδου),

η απαιτούμενη διάρκεια κάθε προγράμματος κατάρτισης είναι 6 ημέρες, 2 φορές σε 3 διαδοχικές ημέρες (2 x 3 ημέρες) για περίοδο 3 μηνών.

Οι υπηρεσίες που παρέχονται στο πλαίσιο της εν λόγω παρτίδας καλύπτουν κατάρτιση με στόχο την ανάπτυξη δεξιοτήτων σχετικά με ηγετικά συστήματα, περιπλοκότητα, στρατηγική και όραμα, καθώς και μετάβαση στον τομέα της ηγεσίας.

Το κοινό είναι νεοδιορισθέντες ή νεοπροσληφθέντες Προϊστάμενοι Τμήματος και Επικεφαλής Διευθύνσεων αποκαλούμενοι και ως Διευθυντές, οι οποίοι αντιστοιχούν στο τρίτο και τέταρτο διοικητικό επίπεδο στην ιεραρχία του προσωπικού της ΕΤΕπ (ανώτερα διοικητικά στελέχη).

Το εν λόγω πρόγραμμα είναι παρόμοιο με τα προγράμματα εκπαίδευσης διοικητικών στελεχών που προσφέρονται από τα μεγαλύτερα πανεπιστήμια και τις σχολές διοίκησης επιχειρήσεων για θέματα ηγεσίας που σχετίζονται με τα ανώτερα διευθυντικά στελέχη της τράπεζας. Θα προταθεί για να συμπληρωθεί το πρόγραμμα προχωρημένης κατάρτισης για ανώτερα ηγετικά στελέχη της παρτίδας 4.

Η τράπεζα σκοπεύει να υπογράψει πολλαπλή σύμβαση-πλαίσιο με ελάχιστο αριθμό 3 και μέγιστο 5 παρόχων υπηρεσιών ώστε να είναι σε θέση να επιλέξει μεταξύ διαφόρων προγραμμάτων κατάρτισης για ανώτερα ηγετικά στελέχη λαμβάνοντας υπόψη τους ειδικούς στόχους κατάρτισης κάθε ατόμου, του προγράμματος και των διαθέσιμων ημερομηνιών διεξαγωγής των μαθημάτων.

Το κοινό είναι Προϊστάμενοι Τμημάτων και Προϊστάμενοι Διευθύνσεων, επίσης αποκαλούμενοι ως Διευθυντές, οι οποίοι αντιστοιχούν στο τρίτο και τέταρτο διοικητικό επίπεδο στην ιεραρχία του προσωπικού της ΕΤΕπ (ανώτερα διοικητικά στελέχη).

Η απαιτούμενη διάρκεια κάθε προγράμματος κατάρτισης είναι τουλάχιστον 3 και κατ' ανώτατο όριο 10 διαδοχικές ή μη διαδοχικές ημέρες.

Στο παρόν πρόγραμμα θα προταθούν διάφορα θέματα τα οποία θα συμπληρώσουν τα προγράμματα κατάρτισης για αναδυόμενα ηγετικά στελέχη, βασικής κατάρτισης για ηγετικά στελέχη, προχωρημένης κατάρτισης για ηγετικά στελέχη και προχωρημένης κατάρτισης για ανώτερα ηγετικά στελέχη. Τα μαθήματα από ειδικούς θα σχεδιαστούν έτσι ώστε να δώσουν στους συμμετέχοντες την ευκαιρία να μελετήσουν θέματα αιχμής στον τομέα της ηγεσίας, καθώς και να εμβαθύνουν τις πρακτικές τους προς μια βιώσιμη μαθησιακή προσέγγιση και ανάπτυξη.

Η τράπεζα σκοπεύει να υπογράψει πολλαπλή συμφωνία-πλαίσιο με ελάχιστο αριθμό 3 και μέγιστο 5 παρόχων υπηρεσιών ώστε να έχει ευρύτερη επιλογή μεταξύ διαφορετικών μεθοδολογιών διεξαγωγής μαθημάτων από ειδικούς και περιεχομένου που αρμόζει καλύτερα στα διαφορετικά κοινά, καθώς και για να εκπληρώσει διαφορετικούς στόχους.

Κάθε φορά που η τράπεζα θα χρειάζεται ένα πρόγραμμα μαθημάτων από ειδικούς για διοικητικά στελέχη, θα αποστέλλει ένα αίτημα ανάθεσης για υπηρεσίες σε όλους τους παρόχους υπηρεσιών και θα επιλέγει μόνον 1 πάροχο υπηρεσιών για την ανάθεση σύμφωνα με το άρθρο 4 της συμφωνίας-πλαίσιο.

Το κοινό είναι το ίδιο όπως και για τα προγράμματα κατάρτισης για αναδυόμενα διευθυντικά στελέχη, βασικής κατάρτισης για διευθυντικά στελέχη, προχωρημένης κατάρτισης για ηγετικά στελέχη και προχωρημένης κατάρτισης για ανώτερα ηγετικά στελέχη. Η απαιτούμενη διάρκεια των προγραμμάτων κατάρτισης είναι τουλάχιστον μισή μέρα και κατ' ανώτατο όριο 1 ημέρα στις εγκαταστάσεις της ΕΤΕπ στο Λουξεμβούργο.

Θα οργανωθούν μεταξύ 2 και 4 προγραμμάτων κατάρτισης ανά έτος.

La BEI indice il presente bando di gara allo scopo di selezionare fornitori di programmi di sviluppo della leadership che consistono in sessioni di formazione ufficiale collettiva, eventi su misura e attività di supporto individuale.

La Banca è alla ricerca di prestatori in possesso di una vasta esperienza sostenibile nello sviluppo e la realizzazione di programmi e workshop su misura per lo sviluppo della leadership in un ambiente internazionale (società private e organizzazioni pubbliche).

I servizi prestati nel quadro del presente lotto riguardano la formazione rivolta allo sviluppo di competenze in materia di consapevolezza, comunicazione e lavoro di équipe.

Il gruppo bersaglio comprende professionisti esperti che hanno la possibilità di accedere ad un ruolo manageriale a breve e medio termine (fra 1 e 3 anni). I professionisti esperti che hanno la possibilità di accedere a un ruolo manageriale sono titolari di un diploma di laurea e vantano generalmente un'esperienza di oltre 10 anni nel proprio settore di specializzazione specifico. Hanno svolto diverse funzioni caratterizzate da requisiti ed incarichi di vario tipo che gli hanno permesso di acquisire diverse competenze e la conoscenza necessarie per gestire un'équipe e le sue sfide operative, nonché quelle attinenti al personale.

La durata richiesta per ogni sessione di formazione del programma è di 3 giorni. La sessione può essere condotta in giorni consecutivi o non consecutivi durante un periodo di 3 mesi.

La BEI prevede di condurre tra 2 e 4 sessioni di formazione del programma all'anno.

I servizi prestati nel quadro del presente lotto riguardano la formazione rivolta allo sviluppo di competenze nel campo della gestione di altre persone e del passaggio da un ruolo specialistico ad un ruolo di capo équipe:

il gruppo bersaglio comprende capi unità nominati o assunti di recente, funzione che rappresenta il primo livello manageriale secondo la gerarchia del personale della BEI;

la durata richiesta per ogni sessione di formazione del programma è di 4 giorni, 2 volte 2 giorni consecutivi (2 x 2 giorni) durante un periodo di 3 mesi;

la BEI prevede di condurre tra 2 e 4 sessioni di formazione del programma all'anno;

inoltre, un giorno opzionale dedicato agli alunni (sessione di controllo) potrà essere organizzato 1 volta all'anno su richiesta della BEI per tutti coloro che hanno partecipato in passato al presente programma.

I servizi prestati nel quadro del presente lotto riguardano la formazione intesa ad aiutare i manager a diventare leader. Le competenze da sviluppare sono:

il gruppo bersaglio comprende capi divisione nominati o assunti di recente, funzione che rappresenta il secondo livello manageriale secondo la gerarchia del personale della BEI (gestione di livello medio);

la durata richiesta per ogni sessione di formazione è di 6 giorni, 2 volte 3 giorni consecutivi (2 x 3 giorni) durante un periodo di 3 mesi.

I servizi prestati nel quadro del presente lotto riguardano la formazione rivolta allo sviluppo di competenze in materia di sistemi e complessità dirigenziale, strategia e visione, nonché di transizione alla leadership.

Il gruppo bersaglio comprende capi dipartimento e capi direzione (anche denominati direttori) nominati o assunti di recente, funzioni che rappresentano il terzo e quarto livello manageriale nella gerarchia del personale della BEI (gestione a livello di dirigente superiore).

Questo programma è simile ai programmi di formazione dirigenziale offerti dalle principali università e scuole di gestione aziendale su tematiche attinenti alla leadership che sono di rilievo per gli alti dirigenti della Banca. Sarà proposto per integrare il programma di sviluppo della leadership avanzata (ALDP) di cui al lotto 4.

La Banca intende firmare un accordo quadro multiplo con un numero minimo di 3 e un numero massimo di 5 prestatori di servizi, in modo da poter scegliere tra vari programmi SELP tenendo conto degli obiettivi di formazione specifici dell'individuo, del suo calendario e delle date disponibili per i corsi.

Il gruppo bersaglio comprende capi dipartimento e capi direzione (anche denominati direttori), funzioni che rappresentano il terzo e quarto livello manageriale nella gerarchia del personale della BEI (gestione a livello di dirigente superiore).

La durata richiesta per ogni sessione di formazione è di minimo 3 e massimo 10 giorni consecutivi o non consecutivi.

Nell'ambito di questo programma, verranno proposti vari argomenti intesi ad integrare i programmi ELP, FLP, LDP e ALDP. I corsi di perfezionamento saranno ideati per dare ai partecipanti l'opportunità di riflettere su argomenti d'avanguardia in materia di leadership, nonché per approfondire la loro pratica verso un approccio e uno sviluppo sostenibile riguardo all'apprendimento.

La Banca intende firmare un accordo quadro multiplo con un numero minimo di 3 e un numero massimo di 5 prestatori di servizi, in modo da disporre di una più ampia scelta di metodologie diverse di corsi di perfezionamento e contenuti meglio adattati ai vari gruppi bersaglio e al conseguimento di obiettivi diversi.

Ogni volta che la Banca necessita un EMP, invierà per l'incarico una richiesta di servizi a tutti i prestatori di servizi e selezionerà solo 1 prestatore di servizi per l'incarico, conformemente all'articolo 4 dell'accordo quadro.

Il gruppo bersaglio è lo stesso di quello dei programmi ELP, FLP, LDP e ALDP. La durata richiesta delle sessioni di formazione è di minimo mezza giornata e massimo 1 giorno presso la sede della BEI a Lussemburgo.

Verranno organizzate fra 2 e 4 sessioni di formazione all'anno.

De EIB schrijft een oproep tot inschrijvingen uit om dienstverleners te selecteren voor programma's inzake de ontwikkeling van leiderscapaciteiten bestaande uit gezamenlijke formele opleidingssessies, evenementen op maat en individuele bijstand.

De Bank is op zoek naar dienstverleners met ruime en duurzame ervaring op het gebied van de ontwikkeling en verstrekking van programma's en workshops op maat inzake de ontwikkeling van leiderscapaciteiten in een internationale omgeving (privébedrijven en overheidsorganisaties).

De in het kader van dit perceel verleende diensten hebben betrekking op opleiding met het oog op de ontwikkeling van vaardigheden op het gebied van bewustzijn, communicatie en teamwork.

De doelgroep bestaat uit senior professionals met het potentieel om een managementfunctie te bekleden op korte en middellange termijn (tussen 1 en 3 jaar). Senior professionals met het potentieel om een managementfunctie te bekleden, beschikken over een universiteitsdiploma en hebben doorgaans meer dan 10 jaar ervaring op hun specifiek deskundigheidsgebied. Zij hebben diverse functies uitgeoefend waarvoor de vereisten en taken uiteenlopend genoeg waren. Hierdoor hebben zij de verschillende vaardigheidssets en kennis verworven die nodig is om een team en de operationele en personeelsgebonden uitdagingen ervan te beheren.

De vereiste duur per programmaopleidingssessie is 3 dagen. De sessie kan worden gegeven op opeenvolgende of niet-opeenvolgende dagen over een periode van 3 maanden.

De EIB verwacht dat er jaarlijks tussen 2 en 4 programmaopleidingssessies moeten worden georganiseerd.

De in het kader van dit perceel verleende diensten hebben betrekking op opleiding met het oog op de ontwikkeling van vaardigheden op het gebied van het managen van andere mensen en de overgang van een functie als specialist naar een functie als teamleader:

de doelgroep bestaat uit onlangs aangestelde of aangeworven eenheidshoofden. Zij vormen het eerste managementniveau overeenkomstig de EIB-personeelshiërarchie;

de vereiste duur per programmaopleidingssessie bedraagt 4 dagen, tweemaal 2 opeenvolgende dagen (2 x 2 dagen) over een periode van 3 maanden;

de EIB verwacht dat er jaarlijks tussen 2 en 4 programmaopleidingssessies moeten worden georganiseerd;

bovendien is het mogelijk dat eenmaal per jaar op verzoek van de EIB een optionele alumnidag (follow-upsessie) moet worden georganiseerd voor alle eerdere deelnemers aan dit programma.

De in het kader van dit perceel verleende diensten moeten managers helpen om leiders te worden. De te ontwikkelen vaardigheden zijn de volgende:

de doelgroep bestaat uit aangestelde of aangeworven afdelingshoofden. Zij vormen het tweede managementniveau overeenkomstig de EIB-personeelshiërarchie (middenkader);

de vereiste duur per opleidingssessie bedraagt 6 dagen, tweemaal 3 opeenvolgende dagen (2 x 3 dagen) over een periode van 3 maanden.

De in het kader van dit perceel verleende diensten hebben betrekking op de ontwikkeling van vaardigheden op het gebied van leidingssystemen en complexiteit, strategie en visie evenals leiderschapsovergang.

De doelgroep bestaat uit onlangs aangestelde of aangeworven afdelingshoofden en hoofden van directoraten, zogenoemde directeurs, die het vierde en vijfde managementniveau vormen in de personeelshiërarchie van de EIB (senior executive management).

Dit programma is vergelijkbaar met de opleidingsprogramma's voor executives die worden aangeboden door de voornaamste universiteiten en economische hogescholen over thema's die betrekking hebben op leiderschap en relevant zijn voor de senior managers van de Bank. Het moet worden voorgesteld als een aanvulling op het programma voor de ontwikkeling van geavanceerde leiderscapaciteiten onder perceel 4.

De Bank is van plan een meervoudige raamovereenkomst te ondertekenen met minstens 3 en hoogstens 5 dienstverleners om te kunnen kiezen tussen diverse programma's inzake leiderscapaciteiten van senior executives. Hierbij wordt rekening gehouden met de specifieke opleidingsdoelstellingen van het individu, zijn agenda en de beschikbare data van de cursussen.

De doelgroep bestaat uit afdelingshoofden en hoofden van directoraten, zogenoemde directeurs, die het derde en vierde managementniveau vormen in de personeelshiërarchie van de EIB (senior executive management).

De vereiste duur per opleidingssessie bedraagt minstens 3 en hoogstens 10 opeenvolgende of niet-opeenvolgende dagen.

EIB - Technical assistance for the feasibility study, environmental/social impact assessment and detailed design of the Gyumri bypass and Gyumri-Bavra road section

European Investment Bank | Published February 18, 2016
cpvs

EIB - Technical assistance for the feasibility study, environmental/social impact assessment and detailed design of the Gyumri bypass and Gyumri-Bavra road section

Study on collecting most recent information for a certain number of substances with the view to analyse the health, socio-economic and environmental impacts

Europa-Kommissionen, Directorate-General for Employment, Social Affairs and Inclusion | Published October 7, 2017
Winner
Risk & Policy Analysts Limited
cpvs
71317210, 79311000, 79315000

Tilvejebringelse af ajourførte bidrag i forbindelse med visse stoffer med henblik på at forberede en konsekvensvurderingsrapport, der skal ledsage et udkast til forslag om at ændre Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2004/37/EF af 29.4.2004 om beskyttelse af arbejdstagerne mod risici for under arbejdet at være udsat for kræftfremkaldende stoffer eller mutagener (sjette særdirektiv i henhold til artikel 16, stk. 1, i Rådets direktiv 89/391/EØF).

Se udbudsmaterialet.

Bereitstellung von aktualisierten Daten in Bezug auf bestimmte Stoffe zur Ausarbeitung eines Folgenabschätzungsberichts, der dem Vorschlagsentwurf zur Änderung von Richtlinie 2004/37/EG des Europäischen Parlaments und des Rates vom 29.4.2004 über den Schutz der Arbeitnehmer gegen Gefährdung durch Karzinogene oder Mutagene bei der Arbeit beiliegen muss (Sechste Einzelrichtlinie im Sinne von Artikel 16 Absatz 1 der Richtlinie 89/391/EWG des Rates).

Siehe Ausschreibungsunterlagen.

The provision of up-to-date input in relation to certain substances so as to prepare an impact assessment report necessary to accompany a draft proposal to amend Directive 2004/37/EC of the European Parliament and of the Council of 29.4.2004 on the protection of workers from the risks related to exposure to carcinogens or mutagens at work (Sixth individual Directive within the meaning of Article 16(1) of Council Directive 89/391/EEC).

See procurement documents.

Presentación de información actualizada en el caso de ciertas sustancias con el fin de preparar un informe de evaluación de impacto necesario para apoyar un proyecto de propuesta que modifica la Directiva 2004/37/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 29.4.2004, relativa a la protección de los trabajadores contra los riesgos relacionados con la exposición a agentes carcinógenos o mutágenos durante el trabajo (sexta Directiva específica con arreglo al apartado 1 del artículo 16 de la Directiva 89/391/CEE del Consejo).

Véanse los documentos del concurso.

Sopimuksen kohteena on tiettyihin aineisiin liittyvän ajantasaisen tiedon toimittaminen työntekijöiden suojelemisesta syöpäsairauden vaaraa aiheuttaville tekijöille tai perimän muutoksia aiheuttaville aineille altistumiseen työssä liittyviltä vaaroilta (kuudes neuvoston direktiivin 89/391/ETY 16 artiklan 1 kohdassa tarkoitettu erityisdirektiivi) 29.4.2004 annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivin 2004/37/EY muuttamista koskevan ehdotusluonnoksen yhteydessä tarvittavan vaikutustenarviointiraportin valmistelemiseksi.

Katso hankinta-asiakirjat.

Fourniture de données mises à jour concernant certaines substances de manière à préparer le rapport d'analyse d'impact nécessaire pour accompagner un projet de proposition de modification de la directive 2004/37/CE du Parlement européen et du Conseil du 29.4.2004 concernant la protection des travailleurs contre les risques liés à l'exposition à des agents cancérigènes ou mutagènes au travail (sixième directive particulière au sens de l'article 16, paragraphe 1, de la directive 89/391/CEE du Conseil).

Voir dossier d'appel d'offres.

Παροχή ενημερωμένων στοιχείων σε σχέση με ορισμένες ουσίες, ενόψει προετοιμασίας μιας έκθεσης αξιολόγησης αντίκτυπων απαραίτητης για την υποστήριξη σχεδίου πρότασης περί τροποποίησης της οδηγίας 2004/37/EΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 29.4.2004 σχετικά με την προστασία των εργαζομένων από τους κινδύνους που συνδέονται με την έκθεση σε καρκινογόνους ή μεταλλαξιογόνους παράγοντες κατά την εργασία (έκτη ειδική οδηγία κατά την έννοια του άρθρου 16 παράγραφος 1 της οδηγίας 89/391/ΕΟΚ του Συμβουλίου).

Βλέπε έγγραφα διαγωνισμού.

La fornitura di contributi aggiornati in riferimento a determinate sostanze al fine di preparare una relazione relativa alla valutazione d'impatto che accompagni un progetto di proposta di modifica della direttiva 2004/37/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29.4.2004, sulla protezione dei lavoratori contro i rischi derivanti da un'esposizione ad agenti cancerogeni o mutageni durante il lavoro (sesta direttiva particolare ai sensi dell'articolo 16, paragrafo 1, della direttiva 89/391/CEE del Consiglio).

Cfr. documenti di gara.

Het verstrekken van actuele input met betrekking tot bepaalde stoffen ter voorbereiding van een effectbeoordelingsverslag dat bij een ontwerpvoorstel moet worden gevoegd tot wijziging van Richtlijn 2004/37/EG van het Europees Parlement en de Raad van 29.4.2004 betreffende de bescherming van de werknemers tegen de risico's van blootstelling aan carcinogene of mutagene agentia op het werk (zesde bijzondere richtlijn in de zin van artikel 16, lid 1, van Richtlijn 89/391/EEG van de Raad).

Zie de aanbestedingsstukken.

Fornecimento de informações atualizadas relativamente a determinadas substâncias para a preparação de um relatório de avaliação de impacto necessário para acompanhar um projeto de proposta de alteração da Diretiva 2004/37/CE do Parlamento Europeu e do Conselho, de 29.4.2004, relativa à proteção dos trabalhadores contra riscos ligados à exposição a agentes cancerígenos ou mutagénicos durante o trabalho (sexta diretiva especial na aceção do artigo 16.o, n.o 1, da Diretiva 89/391/CEE do Conselho).

Ver documentação do concurso.

Tillhandahållande av aktuella indata avseende vissa ämnen för utarbetande av en konsekvensbedömningsrapport som behövs för att komplettera ett utkast till förslag om ändring av Europaparlamentets och rådets direktiv 2004/37/EG av den 29.4.2004 om skydd för arbetstagare mot risker vid exponering för carcinogener eller mutagena ämnen i arbetet (sjätte särdirektivet enligt artikel 16.1 i rådets direktiv 89/391/EEG).

Se upphandlingsdokumenten.

Poskytnutí aktualizovaných vstupních údajů s ohledem na určité látky s cílem připravit zprávu o hodnocení vlivu, jež bude přiložená k návrhu na změnu směrnice Evropského parlamentu a Rady 2004/37/ES ze dne 29.4.2004 o ochraně zaměstnanců před riziky spojenými s expozicí karcinogenům nebo mutagenům při práci (šestá samostatná směrnice ve smyslu čl. 16 odst. 1 směrnice Rady 89/391/EHS).

Viz zadávací dokumentace.

Ajakohastatud teabe pakkumine teatud ainete kohta, et koostada mõju hindamise aruanne, mida on vaja Euroopa Parlamendi ja nõukogu 29.4.2004 direktiivi 2004/37/EÜ (töötajate kaitse kohta tööl kantserogeenide ja mutageenidega kokkupuutest tulenevate ohtude eest; kuues üksikdirektiiv nõukogu direktiivi 89/391/EMÜ artikli 16 lõike 1 tähenduses) muutmise eelnõule lisamiseks.

Vt hankedokumente.

Egyes anyagokkal kapcsolatos naprakész információk biztosítása olyan hatásvizsgálati jelentés elkészítéséhez, amelyet a munkájuk során rákkeltő anyagokkal és mutagénekkel kapcsolatos kockázatoknak kitett munkavállalók védelméről szóló, 29.4.2004 keltezésű, 2004/37/EK európai parlamenti és tanácsi irányelv (hatodik egyedi irányelv a 89/391/EGK tanácsi irányelv 16. cikkének (1) bekezdése értelmében) módosítására irányuló javaslattervezethez kell csatolni.

Lásd a közbeszerzési dokumentumokat.

Naujausios informacijos, susijusios su tam tikromis medžiagomis, teikimas siekiant parengti poveikio vertinimo ataskaitą, kuri būtina tam, kad papildytų pasiūlymo pakeisti 29.4.2004 Europos Parlamento ir Tarybos direktyvą 2004/37/EB dėl darbuotojų apsaugos nuo rizikos, susijusios su kancerogenų arba mutagenų poveikiu darbe (šeštoji atskira Direktyva, kaip numatyta Direktyvos 89/391/EEB 16 straipsnio 1 dalyje) projektą.

Žr. pirkimo dokumentus.

Ar noteiktām vielām saistītu jaunāko ievaddatu nodrošināšana, lai sagatavotu ietekmes novērtējuma ziņojumu, kas jāpievieno priekšlikuma projektam attiecībā uz grozījumiem Eiropas Parlamenta un Padomes 29.4.2004 Direktīvā 2004/37/EK par darba ņēmēju aizsardzību pret risku, kas saistīts ar kancerogēnu vai mutagēnu iedarbību darbā (Sestā atsevišķā direktīva Padomes Direktīvas 89/391/EEK 16. panta 1. punkta nozīmē).

Skatīt iepirkuma dokumentus.

Il-provvista ta' kontribut aġġornat fir-rigward ta' ċerti sustanzi sabiex jitħejja rapport dwar valutazzjoni tal-impatt meħtieġ biex jakkumpanja abbozz ta' proposta sabiex temenda d-Direttiva 2004/37/KE tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill tad-29.4.2004 dwar il-ħarsien tal-ħaddiema mir-riskji rrelatati mal-espożizzjoni għal karċinoġeni jew mutaġeni fuq il-post tax-xogħol (is-Sitt Direttiva individwali fi ħdan it-tifsira tal-Artiklu 16(1) tad-Direttiva tal-Kunsill 89/391/KEE).

Ara d-dokumenti tal-ksib.

Zapewnienie aktualnych danych dotyczących określonych substancji w celu przygotowania sprawozdania z oceny wpływu, które jest niezbędnym dokumentem uzupełniającym projektu wniosku dotyczącego zmiany 2004/37/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 29.4.2004 w sprawie ochrony pracowników przed zagrożeniem dotyczącym narażenia na działanie czynników rakotwórczych lub mutagenów podczas pracy (szóstej dyrektywy szczegółowej w rozumieniu art. 16 ust. 1 dyrektywy Rady 89/391/EWG).

Zob. dokumentacja zamówienia.

Poskytnutie aktuálnych vstupných údajov v súvislosti s určitými látkami s cieľom pripraviť správu o hodnotení vplyvu, ktorá má byť priložená k návrhu na zmenu smernice Európskeho parlamentu a Rady 2004/37/ES z 29.4.2004 o ochrane pracovníkov pred rizikami spojenými s vystavením účinkom karcinogénov alebo mutagénov pri práci (šiesta samostatná smernica v zmysle článku 16 ods. 1 smernice Rady 89/391/EHS).

Pozri súťažné podklady.

Zagotavljanje posodobljenih podatkov o nekaterih snoveh za pripravo poročila o presoji vpliva, ki bo priložen osnutku predloga za spremembo Direktive 2004/37/ES Evropskega parlamenta in Sveta z dne 29.4.2004 o varovanju delavcev pred nevarnostmi zaradi izpostavljenosti rakotvornim ali mutagenim snovem pri delu (šesta posebna direktiva v skladu s členom 16(1) Direktive Sveta 89/391/EGS).

Glej razpisno dokumentacijo.

Ionchur cothrom le dáta a chur ar fáil maidir le substaintí áirithe chun tuairisc um measúnú ar thionchar a ullmhú atá riachtanach chun dul le togra dréachta um Threoir 2004/37/CE ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 29.4.2004 a leasú maidir le cosaint oibreoirí ó na rioscaí a bhaineann le neamhchosaint ar charcanaiginí nó ar shó-ghineacha ag an obair (An Séú Treoir aonair de réir bhrí Airteagal 16(1) de Threoir 89/391/CEE ón gComhairle).

Féach ar na doiciméid soláthair.

Осигуряване на актуална информация във връзка с определени вещества, за да се изготви доклад за оценка на въздействието, който да придружава проектопредложение за изменение на Директива 2004/37/ЕО на Европейския парламент и Съвета от 29.4.2004 г. относно защитата на работниците от рискове, свързани с излагането на канцерогени или мутагени по време на работа. (Шеста индивидуална директива по смисъла на член 16, параграф 1 на Директива 89/391/ЕИО на Съвета).

Вж. документите за обществената поръчка.

Furnizarea de date actualizate privind anumite substanțe în vederea pregătirii unui raport de evaluare a impactului necesar pentru însoțirea unui proiect de propunere pentru modificarea Directivei 2004/37/CE a Parlamentului European și a Consiliului din 29.4.2004 privind protecția lucrătorilor împotriva riscurilor legate de expunerea la agenți cancerigeni sau mutageni la locul de muncă [a șasea directivă specială în sensul articolului 16 alineatul (1) din Directiva 89/391/CEE].

A se vedea dosarul licitației.

Pružanje ažuriranih podataka povezanih s određenim tvarima kako bi se pripremilo izvješće o ocjeni učinka koje je nužno priložiti nacrtu prijedloga izmjena Direktive 2004/37/EZ Europskog parlamenta i Vijeća od 29.4.2004 o zaštiti radnika od rizika zbog izloženosti karcinogenim ili mutagenim tvarima na radu (šesta pojedinačna direktiva u smislu članka 16. stavka 1. Direktive Vijeća 89/391/EEZ).

Vidjeti dokumentaciju za nadmetanje.