Call +44 800 9755 164

Public tenders for environment in Dublin Ireland

Find all Environment tenders in the world.
Finding business opportunities has never been easier.

Results for environment. Make a new search!

Foreign language translation software package

Houses of the Oireachtas Service | Published January 7, 2017  -  Deadline February 7, 2017

In summary, the Services comprise: the supply of a dedicated translation software solution which is memory-based that will support the work-flow of the Contracting Authority's in-house Translation Section, Rannóg an Aistriúcháin. The Application will support pre-translation to sign-off, by providing an environment for the processing, translation, editing and delivery of documents in common formats, with the support of customisable translation memories and term bases. An initial period of relevant training for staff members, maintenance and support is also required.

As in RFT document.

Miscellaneous software development services and computer systems

Royal College of Surgeons in Ireland | Published December 24, 2016  -  Deadline January 23, 2017

APPEL is seeking a supplier, to:

1. Develop and test an IT system that will meet APPEL's requirements;

2. Provide appropriate user training;

3. Manage a package of services that includes hosting, supporting, maintaining, and upgrading the system for up to 4 years (to be reviewed and renewed annually).

The IT system has the following primary requirements:

A. Automating (to the largest extent practical) the experiential placement assigning and matching process between pharmacy training establishments and students;

B. Providing a virtual learning environment (VLE) to facilitate APPEL training and communicating with pharmacist Supervisors and Preceptors who are supervising students, as well as to facilitate student online learning while on placement.

C. Providing a secure single sign-on for users, including for students and academics signing on from their HEI VLEs.

Safety education services

Electricity Supply Board ( ESB ) | Published January 13, 2017  -  Deadline February 10, 2017

Safety is a core value at ESB. ESB recognises that processes, procedures, safety management systems alone will not ensure the safety of all our staff. ESB now wants to take safety to the next level through a safety culture change programme where leadership and engagement are embedded and where everyone is aligned and committed to ensuring that ‘everyone goes home safe everyday’.

ESB wants to establish a culture where safety is central to everything we do, where there is a mind-set that is intolerant of incidents and injuries, where we take responsibility and care for our own safety and for those around us, where we speak up when we see something unsafe, where we choose to follow the safety rules, where we are compliant, where we implement sensible safety systems and where we take pride in our achievements.

Safety is a core value at ESB. This is reflected in the commitment to health safety and wellbeing at the highest level in the organisation from the Executive Director Team down to individual managers and staff. This commitment is crucial to improving health and safety performance across ESB and is reflected in the Safety Leadership framework with focus on the four pillars of Leadership, Competency, Compliance and Engagement.

ESB has made significant improvements in our Lost Time Injuries from 300+ per year to 37 it its lowest point, but since this has stayed stubbornly at about 50+ per year, one per week. Although our injury rate has improved over time, our staff are still getting injured at work.

ESB recognises that processes, procedures, safety management systems alone will not ensure the safety of all our staff. ESB now wants to take safety to the next level through a safety culture change programme where leadership and engagement are embedded and where everyone is aligned and committed to ensuring that ‘everyone goes home safe everyday’.

To support this ESB intend to roll out a companywide programme that will get everyone to question their own relationship to safety, their values beliefs and perceptions and to discuss these openly to move the safety conversation forward. ESB wants to establish a culture where safety is central to everything we do, where there is a mind-set that is intolerant of incidents and injuries, where we take responsibility and care for our own safety and for those around us, where we speak up when we see something unsafe, where we choose to follow the safety rules, where we are compliant, where we implement sensible safety systems and where we take pride in our achievements.

ESBs goal is to generate a world-class safety culture and environment which is sustainable over time, we want this culture change programme to have a transformational impact on safety performance and take the organisations to the next level.

Detailed scope of services and associated requirements will be provided at RFT stage to successful applicants.

ESB intention is to award the framework to a single supplier at the end of this procurement process.

Additional Information is provided in the PQQ available via http://www.etenders.gov.ie/

Various services

Eurofound — Det Europæiske Institut til Forbedring af Leve- og Arbejdsvilkårene | Published December 31, 2016

Sopimusosapuoli laatii yhteenvedon kunkin arvioinnin pääasiallisista tuloksista ja liittää työllistyvyysvaikutukset tukivälineiden ominaisuuksiin. Sopimusosapuoli selvittää vertailevan analyysin avulla, mitä kokemuksia on saatu tiettyjen (tietyntyyppisten) innovoinnin tukien tuloksellisuudesta ja tehokkuudesta työllisyyden kannalta, eli käsittelee sitä, mikä toimii ja mikä ei, ottaen samalla huomioon erityiset viitekehykset.

— Tällä toimella pyritään tutkimaan näiden julkisten tai työmarkkinayhteisöön perustuvien innovoinnin tukivälineiden tuloksellisuutta ja tehokkuutta niiden tavoitteena olevien työllistyvyysvaikutusten kannalta.

— Lisäksi on panostettava jonkin verran havaittuun työllistyvyyteen liittyvään yhteyteen sekä arvioitava arviointien laatua.

Alustavat tulokset esitellään ja niistä keskustellaan asiantuntijoiden/sidosryhmien työpajassa vuonna 2018.

Sopimuksen yhteydessä analysoidaan joukkotyötä, sen sääntelyä jäsenvaltioissa ja työoloihin ja sosiaaliseen suojeluun kohdistuvia vaikutuksia.

Sopimuksen kohteena on seuraavanlainen kirjoituspöytätutkimus: akateemisten artikkeleiden, tutkimusten ja poliittisten asiakirjojen katsaus seuraavasti:

• asiantuntijahaastattelut: noin 5:n EU:n jäsenvaltion asiantuntijoiden (esim. työlainsäädäntö, sosiaalivakuutukset, ammattiliitot, elinkeinoelämän järjestöt) puoliksi standardoidut laadulliset haastattelut, jotta voidaan tarkastella joukkotyön kehysehtoja,

• tapaustutkimukset: joukkotyön tekijöitä haastatellaan käyttämällä puoliksi standardoitua haastatteluohjetta, jotta voidaan tarkastella heidän työolojaan,

• analyyttinen kokoaminen: kirjoituspöytätutkimuksesta, asiantuntijahaastatteluista ja tapaustutkimuksista saadut tiedot kootaan ja analysoidaan,

• asiantuntijoiden/sidosryhmien työpaja: työpajaan kutsutaan 10–15 asiantuntijaa (esimerkiksi työmarkkinoiden asiantuntijoita, ammattiliittojen edustajia, elinkeinoelämän järjestöjen edustajia).

— Sopimuksen kohteena on trategisen tieto- ja viestintätekniikkaa koskevan suunnitelman kehittäminen Eurofoundin työohjelmiin soveltuvasti.

— Lisäksi sopimus koskee suunnitelman vuosittaisia ajantasaistuksia.

Strateginen tieto- ja viestintätekniikkaa koskeva suunnitelma on pääasiallisilta piirteiltään sellainen, että sen avulla

— kehitetään strategia ja lähestymistapa tieto- ja viestintätekniikan sovittamiseksi yhteen Eurofoundin työohjelmien kanssa,

— analysoidaan Eurofoundin tieto- ja viestintäteknistä tilannetta ja suositellaan parannuksia,

— määritetään tieto- ja viestintätekniikan kehityksen suuntaukset ja uudet teknologiat,

— avustetaan ohjelmistojen ja laitteistojen valinnassa Eurofoundin tarpeiden täyttämiseksi.

Sopimuksen kohteena on sellaisen tutkimuksen käynnistäminen, jonka kohteena on työmarkkinoiden lohkoutumisen käsite, työmarkkinoiden lohkoutumista koskevat indikaattorit ja Euroopassa tällä hetkellä toteutettavat työmarkkinoiden lohkoutumisen torjumista koskevat politiikat.

Mitkä lohkoutumiseen liittyvät näkökohdat ovat kaikkein kiireellisimpiä ja merkityksellisimpiä sen kannalta, että voidaan luoda politiikalle merkityksellisiä lohkoutumista koskevia indikaattoreita, ja mitkä näkökohdat ovat saatavilla olemassa olevista tilastolähteistä? Kuinka näitä indikaattoreita voidaan parhaiten yhdistellä, jota saadaan joitakin yleisiä lohkoutumista koskevia mittareita? Sellaisten politiikkojen kartoittaminen, joita viime aikoina on kehitetty työmarkkinoiden lohkoutumisen torjumiseksi.

Sopimuksen kohteena on palvelualalla merkittäviä muutoksia synnyttäneiden teknologioiden määrittäminen tapaustutkimuksen avulla.

Lisäksi sopimuksen yhteydessä arvioidaan palvelujen automatisoinnin vaikutuksia työllisyyteen.

Pääosan töistä muodostavat kutakin valituista teknologioista koskevien tietojen kokoaminen, luominen ja analysointi. Joitakin käytettäviä menetelmiä ovat

• kirjoituspöytätutkimus: julkaistujen tietojen, raporttien, erikoisalan kirjallisuuden jne. kokoaminen ja analysointi,

• ammattilaisten haastattelut: enimmäkseen itse innovoijat (tieteentekijät, teknikot ja yrittäjät), mutta myös työmarkkinaosapuolet ja hallinnon edustajat,

• yrityksiä, kansallisia innovointijärjestelmiä tai yksittäisiä innovoijia koskevien yksittäistapausten määrittäminen ja yksityiskohtainen analysointi. Näitä tapauksia käytetään esimerkkeinä kussakin erityisessä teknologiatutkimuksessa.

Sopimuksen yhteydessä toimitetaan perusteellinen analyysi instituutioihin kohdistuvaan luottamukseen liittyvistä kehityssuuntauksista eurooppalaisessa yhteiskunnassa.

Eurofound haluaa tehdä sopimuksen, jonka perusteella laaditaan raportti. Raporttiin on sisällyttävä tutkimuskirjallisuudesta tehtävä katsaus, joka koskee instituutioihin liittyvän luottamuksen kehityssuuntauksia Euroopassa. Ajan mittaan tapahtuneiden kehityssuuntausten kuvauksessa ja analysoinnissa on käytettävä sekä EQLS:n että muiden sosiaalisten kyselytutkimusten tietoja. Lisäksi on laadittava katsaus eurooppalaisista kehityssuuntauksista vuodesta 2000 lähtien. Muita maita tai alueita koskevia tutkimustuloksia otetaan huomioon vertailukohtina tietojen saatavuudesta ja vertailukelpoisuudesta riippuen.

— Sopimuksen yhteydessä toimitetaan perusteellinen analyysi eurooppalaisista yhteiskunnista sosiaalisen yhteenkuuluvuuden ja sosiaalisten jännitteiden osalta sekä koetun sosiaalisen syrjäytymisen ja yhteiskuntaan osallistumisen osalta.

— Lisäksi sopimuksen yhteydessä analysoidaan yhteiskunnan ominaisuuksien (yhteiskunnan laatu) ja erilaisten sosiaalisten ryhmien hyvinvoinnin välisiä yhteyksiä.

Sopimusosapuolen on kirjoitettava raportti, jossa on annettava lyhyt yleiskatsaus sosiaalisen yhteenkuuluvuuden mittaamiseen käytetyistä viimeaikaisista lähestymistavoista Euroopassa. Empiirisen analyysin osalta sopimusosapuolen on raportoitava EU:n 28 jäsenvaltiosta ja katettava seuraavat 2 näkökohtaa:

— yksilöllinen näkökulma – mukaan luettuina koettua sosiaalista syrjäytymistä, henkistä hyvinvointia, turvattomuuden tunnetta ja yhteenkuuluvuuden tunnetta koskevat kohdat,

— yhteiskunnan ominaisuudet – mukaan luettuina luottamus ihmisiin ja jännitteet yhteiskunnassa.

Raporttiin on sisällytettävä koetuissa jännitteissä ajan mittaan tapahtuneet muutokset, joista on saatavilla kehityssuuntauksia koskevia tietoja EQLS:ssä (koettuja jännitteitä rikkaiden ja köyhien, johtajien ja työntekijöiden, miesten ja naisten, vanhojen ja nuorten sekä eri roturyhmien / etnisten ryhmien välillä on mitattu kussakin 4:ssä EQLS:n vaiheessa; myöhemmin on lisätty kohtia, jotka koskevat erilaisia uskonnollisia ryhmiä ja seksuaaliselta suuntautumiseltaan erilaisia ihmisiä).

Sopimuksen yhteydessä viimeistellään kyselytutkimuksen suunnittelu ja laaditaan tarjouseritelmät.

Olettaen, että kenttätyö aloitetaan vuoden 2018 toisella puoliskolla, kyselytutkimuksen kehittämisen päävaiheet on suoritettava, tarjouseritelmät laadittava ja kyselytutkimuksen suunnittelua koskevat päätökset tehtävät vuonna 2017. Tähän sisältyy ECS:n sisältämiä tärkeimpiä aiheita koskevan viimeaikaisen kirjallisuuden perusteellinen katsaus. Sopimusosapuolten on laadittava tausta-asiakirjat, joissa tarkastellaan kirjallisuutta ja poliittisia toimintasuunnitelmia.

Sopimuksen yhteydessä toimitetaan todisteita työsuhteen laadun (mukaan luettuna työsopimus) ja työolojen (Euroopan työolotutkimusten (EWCS) tietojen perusteella) välisistä yhteyksistä, jotka ovat merkityksellisiä työn kestävyyden varmistamiseksi koko eliniän aikana.

Sopimuksen kohteena on kirjallisuuskatsaus, EWCS:n ja Eurofoundin työvoimatutkimuksen (Labour Force Survey – LFS) tilastollinen analyysi, skenaarioiden laatimista koskevat kolmiosaiset panokset sekä kehyksen tarkastelu.

Tarjoajan odotetaan toimittavan kielikoulutuspalveluja koko Eurofoundin henkilöstölle luokkahuonekoulutuksen, henkilökohtaisen koulutuksen ja/tai verkko-opiskelun avulla oppijan asianmukaisella tasolla ja käyttämällä sopivinta pedagogista menetelmää (menetelmiä). B2-tasoa (kieliä koskeva yhteinen eurooppalainen viitekehyksen (Common European Framework of Reference for Languages – CEFR) mukaisesti) koskevat sertifioidut kokeet on oltava saatavilla ainakin ranskan, italian ja saksan kielen osalta. Periaatteessa kielikoulutusta voidaan vaatia kaikilla EU:n virallisilla kielillä, erityisesti silloin, kun vaaditaan kolmannen kielen opiskelua ennen ylennystä.

Tarjoajan on tarvittaessa kyettävä tuottamaan kielikokeita ja toimittamaan tieteellisten raporttien kirjoittamista koskevia erityiskursseja ja valmennusta Eurofoundin tutkimushenkilöstön niille jäsenille, joiden äidinkieli ei ole englanti.

Tarjoajan odotetaan raportoivan kuukausittain kunkin yksittäisen oppijan edistymisestä ja osallistumisesta. Tarjoajan on järjestettävä koulutustilaisuudet Eurofoundin toimitiloissa toimimalla yhteyshenkilönä kielikouluttajien ja oppijoiden välillä sekä ilmoitettava Eurofoundin henkilöstöyksikölle kaikkien koulutustilaisuuksien sovituista päivämääristä.

Tarjoajan odotetaan toimittavan kielikoulutuspalveluja koko Eurofoundin henkilöstölle luokkahuonekoulutuksen, henkilökohtaisen koulutuksen ja/tai verkko-opiskelun avulla oppijan asianmukaisella tasolla ja käyttämällä sopivinta pedagogista menetelmää (menetelmiä). B2-tasoa (kieliä koskeva yhteinen eurooppalainen viitekehyksen mukaisesti) koskevat sertifioidut kokeet on oltava saatavilla ainakin ranskan, italian ja saksan kielen osalta. Periaatteessa kielikoulutusta voidaan vaatia kaikilla EU:n virallisilla kielillä, erityisesti silloin, kun vaaditaan kolmannen kielen opiskelua ennen ylennystä.

Tarjoajan on tarvittaessa kyettävä tuottamaan kielikokeita ja toimittamaan tieteellisten raporttien kirjoittamista koskevia erityiskursseja ja valmennusta Eurofoundin tutkimushenkilöstön niille jäsenille, joiden äidinkieli ei ole englanti.

Sopimuksen kohteena on määritettyjen innovoinnin tukivälineiden (tai määritettyjen välineiden määrästä riippuen niistä valitun joukon) arvioinnit sekä järjestelmällisen katsauksen suorittaminen saatavilla olevista arvioinneista. Toimen päätavoitteena on näiden julkisten tai työmarkkinayhteisöön perustuvien innovoinnin tukivälineiden tuloksellisuuden ja tehokkuuden tarkastelu niiden tavoitteena olevien työllistyvyysvaikutusten osalta. Ihannetapauksessa eritellään lyhyen ja pitkän aikavälin vaikutukset eli vaikutusten kestävyys, mikäli kyseisenlaista tietoa on saatavilla. Jonkin verran on kuitenkin myös panostettava havaittujen työllisyysvaikutusten ja kyseisten välineiden tehokkuuden väliseen yhteyteen siltä kannalta, parantavatko toimenpiteet tosiasiallisesti innovointia. Sopimusosapuolen on laadittava yhteenveto kunkin arvioinnin pääasiallisista tuloksista ja liitettävä työllistyvyysvaikutukset tukivälineiden ominaisuuksiin.

Tutkimuksessa on keskityttävä toimenpiteisiin, joita on suoritettu irtisanottujen työntekijöiden tukemiseksi uuden työn etsinnässä. Erityisenä painopistealueena ovat joukkoirtisanomiset, vanhempiin työntekijöihin kohdistetut toimenpiteet sekä se, kuinka kohderyhmä hyödyntää tukitoimenpiteitä. Lopullinen tuotos on raportti, joka koskee irtisanomisiin liittyviä tukitoimia ja jonka painopistealueena ovat vanhemmat työntekijät (2018).

Sopimusosapuolen on kehitettävä sellaisten toimenpiteiden luokittelu, jotka on nimenomaisesti suunnattu irtisanottujen vanhempien työntekijöiden tukemiseen, ja toimitettava lyhyet kuvaukset esimerkkitoimenpiteistä kuhunkin luokkaan kuuluvan toimenpiteen osalta. Havainnolliset esimerkit (esim. kiinnostavimmat, innovatiivisimmat ja tehokkaimmat) valitaan jatkoanalyysiin siitä, mikä toimii, eli toimenpiteiden ominaisuuksista ja kehysehdoista. Analyysiin voi sisältyä yhdistelmä määrällistä (saatavilla olevat tiedot) ja laadullista (asiantuntijahaastattelut) lähestymistapaa. Havainnollisten esimerkkien vertailevan analyysin perusteella on saatava poliittisia ohjeita, jotka koskevat merkityksellisimpiä toimenpiteitä vanhempien irtisanottujen työntekijöiden tukemiseksi.

Sopimuksen yhteydessä ryhdytään seuraamaan työllisyyteen liittyvässä ja sosioekonomiseen ympäristöön liittyvässä ulottuvuudessa tapahtuvaa lähentymistä ja toimitetaan analyysi kehityssuuntauksista valittujen indikaattoreiden osalta.

Sopimuksen yhteydessä suoritetaan Euroopan unionin jäsenvaltioiden sosioekonomista lähentymistä koskeva tutkimus kirjoituspöytätutkimuksen ja tilastollisen analyysin avulla. Tämän jälkeen kartoitetaan jäsenvaltioiden työllisyyttä koskevan suoriutumisen heterogeenisyys ja lähentyvät kehityssuuntaukset kuvailevien tilastojen avulla. Huomioon otettavaan indikaattorien joukkoon sisältyvät työmarkkinaosallistumista Euroopan unionin jäsenvaltioissa koskevat objektiiviset ja subjektiiviset toimenpiteet, kuten työllisyys- ja työttömyysasteet, työtunnit, palkat ja työntekijöiden liikkuvuus. Lopuksi määritetään analyysin perusteella poliittiset vaikutukset ja tutkitaan vaihtoehtoja, joiden avulla voidaan vähentää työttömyyttä ja työmarkkinoiden eriarvoisuutta Euroopan unionissa sekä palauttaa paraneva lähentyvä kehityssuuntaus.

Sopimuksen yhteydessä määritetään työtaistelutoimien seurantatahoa (industrial action monitor – IAM) perustamisen toteutettavuus.

Ulkoista toimittajaa pyydetään suorittamaan toteutettavuustutkimus ja tarkastelemaan sekä konseptia että menetelmiä koskevia vaihtoehtoja, mukaan luettuina resurssivaatimukset.

Ohjelmistotyökalut, tietokannat ja uutispalvelut määritetään ja testataan talon sisällä, jotta voidaan määrittää niiden merkityksellisyys työtaistelutoimia koskevien keskeisten tietojen saamiseksi sekä niiden maantieteellinen kattavuus. Erityistä huomiota kiinnitetään tietojen vertailukelpoisuuden arviointiin EU:n 28 jäsenvaltion osalta. Työtaistelutoimien seurantatahon perustamisen laajempien vaikutusten, kustannusten/hyötyjen ja yleisen toteutettavuuden arviointi ovat osa hankittavaa toteutettavuustutkimusta. Toteutettavuustutkimuksen tulokset esitellään ja niistä keskustellaan Eurofoundin sisäisessä seminaarissa.

Perusteellisilla tapaustutkimuksilla dokumentoidaan tiedon ja tukipalvelujen saantia ja käyttöä koskevia suuntauksia nuorten keskuudessa ja määritetään eriarvoisuuksia nuorten tiedon ja tukipalvelujen saannissa.

Eurofound haluaa tehdä sopimuksen, jonka perusteella hankitaan pohdinta-asiakirja, jossa tarkastellaan tämänhetkisen nuoren sukupolven kohtaamia sosiaalisia ongelmia. Tavanomaisten ikäryhmien eli 18–34-vuotiaiden tai 18–29-vuotiaiden lisäksi asiakirjan painopistealueena ovat 12–18-vuotiaat. Asiakirjaan sisältyy yksityiskohtainen yleiskatsaus nuorten eri ryhmistä niiden sosioekonomisten ominaisuuksien perusteella, nuorten tietoon ja tukipalveluihin liittyvistä tarpeista sekä tavoista, joilla nuoret saavat tietoa.

Sopimuksen yhteydessä kehitetään konsepti ja tutkimusta koskeva lähestymistapa, jotka koskevat digitalisoinnin sosiaalipalveluihin kohdistuvia vaikutuksia.

Tutkimuksessa keskitytään digitalisointiin ja palveluiden käyttäjiin. Tarkemmin sanottuna tutkimuksessa tarkastellaan, a) kuinka sosiaalipalvelujen saatavuutta voidaan parantaa digitalisoinnin avulla, b) kuinka digitalisointiin osallistumista voidaan parantaa ja c) kuinka digitalisointia voidaan hyödyntää palautteen keräämiseksi palvelujen käyttäjiltä ja näiden osallistamiseksi palvelujen suunnitteluun ja tarjoamiseen. Suunnitteluasiakirjasta tehdään sopimus, ja siihen sisältyy alustavia tapaustutkimuksia. Erityisesti on huomioitava maat, joissa tieto- ja viestintätekniikka on merkittävä painopistealue terveys- ja sosiaalipalveluissa.

Eurofound tarvitsee työohjelmansa toteuttamisen yhteydessä pätevää ja kokenutta toimitushenkilöstöä, joka osallistuu Eurofoundin verkkojulkaisutoimien kehittämiseen ja joka takaa korkealaatuisten paino- ja verkkojulkaisujen toimittamisen.

Sopimusosapuoli suorittaa talon sisäisen toimitustyöryhmän pyytämät toimitustehtävät. Tähän sisältyy joko paino- tai verkkojulkaisuun (PDF-muoto) tarkoitettujen raporttien toimittaminen ja oikoluku sekä muiden Eurofoundin verkkosivustolla julkaistavien tuotosten toimittaminen. Tuotokset perustuvat työohjelmaan, ja ne toimitetaan julkaisuaikataulun mukaisesti. Julkaisuista vastaava työryhmä kehittää julkaisuaikataulun yhdessä tutkimustyöryhmien kanssa.

Sopimukseen kuuluvat seuraavat toimitukset:

1. tavallisten toimituspalvelujen toimittaminen,

2. vaativien toimituspalvelujen toimittaminen,

3. oikolukupalvelujen toimittaminen.

Edellä mainitut tiedot annetaan ainoastaan tiedoksi, ja ne eivät sido Eurofoundia millään tavalla sopimuksen laajuuden suhteen. Todellinen töiden määrä voi olla pienempi ilmenevistä tarpeista riippuen.

Sopimuksen kohteena on blogialustan mainostamista ja levitystä koskeva tilaus.

Eurofound étudiera les relations de niveau entre le dialogue social européen et les niveaux nationaux aux échelles intersectorielle et sectorielle. Les relations entre les organisations nationales membres des syndicats européens et les organisations patronales ainsi que les évolutions au niveau de l'UE seront examinées selon une perspective ascendante («bottom-up»): dans quelle mesure les acteurs nationaux connaissent-ils le dialogue social européen, et quel est leur degré d'intérêt pour les affaires européennes et leur degré d'influence sur ces dernières? Une perspective descendante («top-down») et la question consistant à savoir comment les informations passent du niveau européen au niveau national seront également choisies afin de donner une image complète du fonctionnement de la coordination entre le niveau de l'UE et le niveau national. Les éléments de preuve fournis peuvent attirer l'attention des acteurs du dialogue social sur des domaines dans lesquels une meilleure articulation entre les différents niveaux est susceptible de rendre le dialogue social plus efficace.

Le projet portera sur l'ensemble des 5 clusters de RI classiques (corporatisme organisé, partenariat social, clusters polarisés et centrés sur l'État, pluralisme libéral, clusters fragmentés/centrés sur l'État); une attention particulière sera toutefois accordée aux États membres les plus touchés par la crise économique.

1. Analyse documentaire d'articles universitaires et de documents stratégiques des institutions de l'UE et des partenaires sociaux.

2. 10 études nationales portant sur les 5 principaux clusters de RI, axées toutefois sur les États membres qui sont entrés dans l'Union européenne en 2004/2007/2013 et sur les États membres les plus touchés par la crise économique.

3. Entretiens (semi-structurés) avec des acteurs au niveau de l'UE et au niveau national.

4. Atelier d'experts pour examiner le rapport préliminaire.

Le soumissionnaire retenu devra mettre à profit ses connaissances du marché des assurances et son expérience professionnelle pour offrir le meilleur rapport qualité/prix en ce qui concerne la couverture d'assurance d'Eurofound.

Le marché de services comprend les tâches suivantes:

1. conseils d'assurance professionnels indépendants portant notamment sur:

— une couverture d'assurance applicable et appropriée pour répondre aux besoins d'Eurofound,

— la situation actuelle du marché des assurances et la meilleure manière de présenter les besoins d'Eurofound aux assureurs,

— la pertinence et le statut de tous les prestataires de services d'assurance proposés;

2. commercialisation des exigences d'Eurofound en matière de couverture d'assurance conformément aux stratégies convenues avant chaque reconduction;

3. placement des exigences d'Eurofound en matière de couverture d'assurance auprès d'assureurs appropriés;

4. gestion et administration continues de la couverture d'assurance d'Eurofound;

5. services de traitement et de gestion des plaintes.

Fourniture d'éléments de preuve relatifs au travail occasionnel:

• sa réglementation dans les États membres,

• son niveau d'utilisation et les caractéristiques des personnes concernées (pour les États membres dans lesquels il existe des sources de données fiables),

• les répercussions sur les conditions de travail et la protection sociale, en mettant l'accent sur les contrats «zéro heure» et les contrats conclus pour des périodes très courtes.

Analyse qualitative des types d'emplois occasionnels les plus fréquents dans certains États membres de l'Union européenne et de leurs cadres réglementaires (droit du travail ou conventions collectives), y compris études visant à déterminer si le travail occasionnel est utilisé de manière frauduleuse:

• analyse quantitative du travail occasionnel au niveau national: le contractant sera également invité à collecter, à rassembler et à analyser les données disponibles sur le travail occasionnel au niveau national (notamment en précisant la définition du travail occasionnel et la méthode employée pour la collecte des données),

• études de cas portant sur le travail occasionnel: dans un troisième temps, le contractant effectuera des entretiens qualitatifs avec des travailleurs et des employeurs ayant opté pour le travail occasionnel afin d'examiner et d'illustrer les motifs pour lesquels ils ont opté pour cette forme d'emploi et ses conséquences sur les conditions de travail, la protection sociale et les droits en matière d'emploi (y compris la représentation) des employés concernés.

L'objectif global du présent appel d'offres est de fournir des services de retour d'information des clients (lot 1) et des services d'évaluation (lot 2) à Eurofound concernant ses programmes de travail et ses activités, y compris la mise à disposition de compétences et de conseils visant à renforcer les projets, les programmes et les politiques internes d'Eurofound. Les contractants qui couvriront les 2 lots devront fournir des services de grande qualité dans les délais requis grâce à la mise à disposition d'experts qualifiés.

Cette tâche concerne la fourniture d'une assistance à Eurofound dans le cadre de la mise en œuvre des activités d'évaluation. Ces attributions impliquent généralement la contribution d'un expert externe à la fonction d'évaluation interne d'Eurofound dans le cadre de la mise en œuvre des tâches d'évaluation, et le renforcement de la capacité d'évaluation au sein d'Eurofound, en relation avec les programmes et les projets de la Fondation et, dans le cadre d'une nouvelle dimension, également en relation avec la capacité d'Eurofound à exécuter des activités d'évaluation stratégique, notamment des bilans politiques réguliers complets et, si possible, des appréciations.

Ces tâches sont généralement exécutées au moyen d'une combinaison de ressources internes et externes. Les contractants devront travailler au sein d'équipes de projet conjointes avec le personnel d'évaluation interne et autre d'Eurofound, selon les besoins.

Services de retour d'information des clients:

— sondage de retour d'information des clients,

— panels de clients et autres méthodes pour obtenir le retour d'information des clients,

— groupes de discussion composés de clients/d'utilisateurs,

— indice annuel de satisfaction des clients,

— l'établissement de rapports sur les résultats est exigé pour tous les services demandés,

— services ponctuels.

Fourniture d'une évaluation des effets des mesures publiques de soutien à l'innovation sur la création d'emplois.

Le contractant devra résumer les principales conclusions de chaque évaluation/analyse et relier les effets sur l'emploi aux caractéristiques des instruments de soutien. En se fondant sur une analyse comparative, le contractant tirera de son expérience des enseignements sur l'efficacité et l'efficience des différents types de soutien spécifique à l'innovation pour l'emploi. Il s'agira de déterminer ce qui fonctionne et ce qui ne fonctionne pas, en tenant compte des cadres spécifiques.

— Cet exercice vise à étudier l'efficacité et l'efficience de ces instruments de soutien à l'innovation publique ou basée sur les partenaires sociaux en ce qui concerne les effets visés sur l'emploi.

— Des efforts devront également être consacrés au lien entre les emplois observés, et la qualité des évaluations/analyses devra être mesurée.

Les résultats provisoires seront présentés et débattus dans le cadre d'un atelier d'experts/de parties prenantes en 2018.

Analyse du «Crowd employment», de sa réglementation dans les États membres et de ses implications pour les conditions de travail et la protection sociale.

Recherches documentaires examen d'articles universitaires, travaux de recherche et documents stratégiques:

• entretiens avec des experts: entretiens qualitatifs semi-standardisés avec des experts (par exemple: droit du travail, assurance sociale, syndicats, organisations commerciales) d'environ 5 États membres de l'UE afin d'étudier les conditions-cadres du «Crowd employment»,

• études de cas: entretiens avec les «crowd workers» sur la base de lignes directrices d'entretien semi-standardisées, afin d'examiner leurs conditions de travail,

• compilation analytique: les informations réunies à travers la recherche documentaire, les entretiens avec les experts et les études de cas seront rassemblés et analysés,

• atelier d'experts/de parties prenantes: environ 10 à 15 experts (par exemple: experts du marché de l'emploi, syndicats, organisations commerciales) seront invités à participer.

— Élaboration d'un plan stratégique dans le domaine des TIC en vue d'un d'alignement sur les programmes de travail d'Eurofound.

— Mises à jour annuelles du plan en question.

Les principales caractéristiques du plan stratégique dans le domaine des TIC permettront:

— d'élaborer une stratégie et une approche pour aligner les TIC sur les programmes de travail d'Eurofound,

— d'analyser la situation d'Eurofound en matière de TIC et de recommander des améliorations,

— de repérer les tendances et les nouvelles technologies pour le développement des TIC,

— de fournir une aide pour la sélection des logiciels et du matériel informatique afin de répondre aux besoins d'Eurofound.

Initialiser des recherches sur le concept de segmentation du marché du travail, indicateurs de la segmentation du marché du travail et politiques visant à combattre sa mise en œuvre en Europe.

Quels sont les aspects de la segmentation les plus graves et les plus importants pour l'établissement d'indicateurs politiques pertinents de la segmentation et lesquels sont disponibles dans les sources statistiques existantes? Comment combiner au mieux ces indicateurs pour fournir des mesures globales de la segmentation? Recensement des politiques mises au point récemment pour combattre la segmentation du marché du travail.

Déterminer les technologies qui changent la donne dans le domaine des services grâce à des études de cas.

Évaluer les implications de l'automatisation des services en matière d'emploi.

Le travail consistera principalement à réunir, à produire et à analyser des informations sur chacune des technologies sélectionnées. Les méthodes à utiliser sont notamment les suivantes:

• recherche documentaire: compilation et analyse de données publiées, rapports, documents spécialisés, etc.,

• entretiens avec des professionnels: innovateurs pour la plupart (scientifiques, techniciens et entrepreneurs); mais aussi partenaires sociaux et représentants des gouvernements,

• repérage et analyse détaillée de cas spécifiques de sociétés, systèmes d'innovation locale ou innovateurs individuels, à utiliser comme exemples dans chacune des études technologiques spécifiques.

Réalisation d'une analyse approfondie de l'évolution dans les sociétés européennes en matière de confiance à l'égard des institutions.

Eurofound souhaite conclure un marché qui débouchera sur l'établissement d'un rapport incluant un examen de la littérature scientifique concernant les tendances observées en matière de confiance à l'égard des institutions en Europe. Les données de l'EQVE et d'autres enquêtes sociales seront utilisées pour dépeindre et analyser les tendances au fil du temps, et un examen des tendances en Europe depuis l'année 2000 devra être effectué. Les résultats de recherches concernant d'autres pays ou régions serviront de base de comparaison, en fonction de la disponibilité et de la comparabilité des données.

— Réalisation d'une analyse approfondie des sociétés européennes en termes de cohésion sociale et de tensions sociales et en termes d'exclusion sociale perçue et d'engament communautaire.

— Analyse des liens entre les caractéristiques sociétales (relatives à la société) et le bien-être de différents groupes sociaux.

Le contractant rédigera un rapport qui donnera un bref aperçu des récentes approches visant à mesurer la cohésion sociale en Europe. En termes d'analyse empirique, le rapport portera sur 28 pays de l'UE et couvrira 2 aspects:

— perspective individuelle — incluant des éléments de l'exclusion sociale perçue, le bien-être mental, le sentiment d'insécurité et le sentiment d'appartenance,

— caractéristiques sociétales — incluant la confiance à l'égard des personnes et les tensions dans la société.

Le rapport couvrira l'évolution au fil du temps des tensions perçues, dont les données relatives aux tendances figurent dans l'EQVE (les tensions perçues entre les pauvres et les riches, la direction et les employés, les hommes et les femmes, les personnes âgées et les jeunes et les différents groupes raciaux/ethniques ont été mesurées dans chacune des 4 EQVE; les éléments ajoutés par la suite couvrent différents groupes religieux et les personnes ayant une orientation sexuelle différente).

Finalisation du schéma d'enquête et du projet de cahier des charges.

Dans l'hypothèse où le travail de terrain débuterait au cours du second semestre de 2018, les principales étapes de l'élaboration du questionnaire et du cahier des charges devront être effectuées en 2017, et la décision concernant le schéma d'enquête devra être prise cette même année. Cela implique un examen approfondi de documents récents sur les principaux thèmes qui seront couverts par l'étude sur les entreprises européennes. Les documents de référence de l'analyse documentaire ainsi que les agendas politiques devront être préparés par les contractants.

Fourniture d'éléments de preuve concernant les liens entre la situation de l'emploi (y compris le contrat) et les conditions de travail (sur la base des données de l'enquête européenne sur les conditions de travail - EWCS) pertinentes pour assurer la pérennité du travail tout au long de la vie.

Analyse documentaire, analyse statistique de l'EWCS et de l'EFT, contributions tripartites pour l'élaboration de scénarios et l'examen du cadre.

Le soumissionnaire devra fournir des services de formation linguistique à l'ensemble du personnel d'Eurofound, par le biais de la formation en classe, de la formation individuelle et/ou de la formation en ligne, adaptés au niveau de l'apprenant et utilisant les méthodes pédagogiques les plus appropriées. Des examens certifiés de niveau B2 (CECR) devront être disponibles pour le français, l'italien et l'allemand, au minimum. En principe, la formation linguistique pourra être requise dans toutes les langues officielles de l'UE, notamment dans le cadre de l'exigence de la connaissance d'une troisième langue avant la première promotion.

Le cas échéant, le soumissionnaire devra être en mesure de produire des examens linguistiques et de fournir un accompagnement et des cours pour la rédaction de rapports scientifiques spécifiques en faveur du personnel de recherche d'Eurofound dont l'anglais n'est pas la langue maternelle.

Le soumissionnaire devra fournir un rapport mensuel sur les progrès réalisés par chaque apprenant et sur l'assiduité de chacun d'entre eux. Le soumissionnaire organisera les sessions de formation dans les locaux d'Eurofound en assurant la liaison entre les formateurs linguistiques et les apprenants, et informera l'unité RH d'Eurofound des dates convenues pour l'ensemble des sessions de formation.

Évaluations/analyses des instruments de soutien à l'innovation recensés (ou, selon le nombre d'instruments recensés, une sélection de ces derniers) et réalisation d'un examen systématique des évaluations/analyses disponibles. L'objectif principal de cet exercice est d'examiner l'efficacité et l'efficience de ces instruments de soutien à l'innovation publique ou basée sur les partenaires sociaux en matière de répercussions sur l'emploi visées (idéalement, si ces informations sont disponibles, en établissant une distinction entre les effets à court terme et à long terme, leur durabilité). Toutefois, des efforts devront également être consacrés au lien entre les effets sur l'emploi observés et l'efficacité des instruments compte tenu des mesures conduisant à une amélioration réelle de l'innovation. Le contractant devra résumer les principales conclusions de chaque évaluation/analyse et relier les effets sur l'emploi aux caractéristiques des instruments de soutien.

L'étude portera sur les mesures prises pour aider les employés licenciés à trouver un nouvel emploi. Un accent particulier sera mis sur les licenciements collectifs, les mesures en faveur des travailleurs plus âgés et l'adoption de ces mesures de soutien par le groupe cible. Le résultat final prendra la forme d'un rapport sur les mesures de soutien en cas de licenciements, qui mettra l'accent sur les travailleurs plus âgés (2018).

Le contractant devra élaborer une typologie des mesures explicitement destinées à aider les travailleurs plus âgés concernés par le licenciement et fournir des descriptions succinctes d'exemples de mesures pour chacune des catégories. Des exemples typiques (par exemple les plus intéressants, innovants et efficaces) seront sélectionnés en vue d'une analyse ultérieure des mesures «positives», à savoir les caractéristiques et les conditions-cadres des mesures. Cette analyse pourrait inclure une combinaison d'approches quantitatives (données disponibles) et qualitatives (entretiens avec des experts). Une analyse comparative des exemples typiques devrait aboutir à des indicateurs politiques en ce qui concerne les mesures les plus significatives visant à soutenir les travailleurs les plus âgés licenciés.

Amorcer le suivi de la convergence relativement aux dimensions de l'emploi et de l'environnement socioéconomique et fournir une analyse de l'évolution pour les indicateurs sélectionnés.

Réalisation d'une étude sur la convergence socioéconomique des États membres de l'Union européenne à travers des recherches documentaires et des analyses statistiques. Cette étude sera suivie d'un recensement des tendances en matière d'hétérogénéité et de convergence de la performance des États membres dans le domaine de l'emploi à l'aide de statistiques descriptives. L'ensemble des indicateurs pris en considération inclura des mesures objectives et subjectives sur la participation au marché de l'emploi dans les États membres de l'Union européenne, tels que les taux d'emploi et de chômage, les heures travaillées, les salaires, la mobilité des travailleurs. Enfin, des conséquences politiques seront tirées de notre analyse, et des options visant à réduire le chômage et les disparités sur le marché du travail dans l'Union européenne et à restaurer une tendance à la hausse de la convergence seront étudiées.

Déterminer la faisabilité de la création d'un dispositif de suivi de l'action syndicale.

La réalisation de l'étude de faisabilité sera confiée à un prestataire externe qui sera chargé d'examiner les options concernant le concept et la méthode, ainsi que les exigences en matière de ressources.

Détermination de logiciels, de base de données et de communiqués et réalisation des essais connexes en interne, en vue d'évaluer leur pertinence pour la saisie d'informations clés sur l'action syndicale et de définir leur couverture géographique. Une attention particulière sera accordée à l'évaluation de la comparabilité des données dans l'ensemble des 28 États membres de l'UE. L'examen des implications plus vastes, des coûts/avantages et de la viabilité globale de l'établissement d'un dispositif de suivi de l'action syndicale fera partie d'une étude de faisabilité qui fera l'objet d'un marché. Les résultats de l'étude de faisabilité seront présentés et débattus lors d'un séminaire interne d'Eurofound.

Études de cas approfondies visant à déterminer les tendances de l'accès et de l'utilisation de l'information et des services de soutien parmi les jeunes et à repérer les inégalités de l'accès des jeunes à l'information et aux services de soutien.

Eurofound souhaite conclure un contrat en vue de l'obtention d'un document de réflexion qui analysera les problèmes sociaux auxquels sont confrontés les jeunes de la génération actuelle: en plus des tranches d'âge standard (18-34 ou 18-29 ans), le document portera aussi sur la tranche des 12-18 ans. Il inclura un aperçu détaillé des différents segments de la population jeune en termes de caractéristiques socioéconomiques, de besoins dans le domaine de l'information et des services de soutien et de façon d'accéder à l'information.

Élaboration d'un concept et d'une approche de recherche destinés à examiner l'impact de la numérisation sur les services sociaux.

La recherche sera centrée sur la numérisation et les utilisateurs des services. Plus précisément, elle portera sur a) la manière de rendre les services sociaux plus accessibles grâce à la numérisation; b) la manière de rendre la numérisation plus inclusive; c) la manière d'utiliser la numérisation pour obtenir un retour d'informations des utilisateurs des services et les associer à la conception et à la fourniture des services. Ce document de travail fera l'objet d'un marché, et il inclura des études de cas préliminaires. Une attention particulière sera accordée aux pays très axés sur les TIC en matière de services de santé et sociaux.

Dans le cadre de la mise en œuvre de son programme de travail, Eurofound souhaite disposer de rédacteurs qualifiés et expérimentés qui pourront contribuer au développement des activités de publication web d'Eurofound et assurer la réalisation de publications papier et en ligne de haute qualité.

Le contractant exécutera les tâches rédactionnelles requises par l'équipe rédactionnelle interne. Parmi celles-ci figurent la rédaction et la correction d'épreuves de rapports destinés à la publication sur papier ou en ligne (format PDF), ainsi que la rédaction d'autres produits destinés à la publication sur le site web d'Eurofound. Les produits sont basés sur le programme de travail, et la livraison est conforme au calendrier des publications préparé par l'équipe de publication en coordination avec les équipes de recherche.

Les produits livrables sont les suivants:

1. prestation de services de relecture standard;

2. prestation de services de relecture complexes;

3. prestation de services de correction d'épreuves.

Les informations susmentionnées servent d'indicateur uniquement et ne sont nullement contraignantes pour Eurofound en ce qui concerne le volume du marché. Le nombre de tâches effectivement allouées pourrait être inférieur en fonction des besoins réels.

Abonnement aux annonces et à la diffusion de plates-formes de blogs.

Το Eurofound θα διερευνήσει τις συνδέσεις σε διάφορα επίπεδα μεταξύ του ευρωπαϊκού κοινωνικού διαλόγου και των εθνικών επιπέδων σε διατομεακό και τομεακό επίπεδο. Επίσης, θα εξεταστεί η σχέση μεταξύ των εθνικών θυγατρικών των ευρωπαϊκών συνδικαλιστικών οργανώσεων και εργοδοτικών σωματείων, καθώς και οι εξελίξεις σε επίπεδο ΕΕ με προοπτική «εκ των κάτω προς τα άνω»: σε ποιον βαθμό γνωρίζουν οι εθνικοί φορείς τον ευρωπαϊκό κοινωνικό διάλογο και κατά πόσο ενδιαφέρονται και επηρεάζουν τις ευρωπαϊκές υποθέσεις; Θα επιλεγεί επίσης μιας προσέγγιση «εκ των άνω προς τα κάτω» και θα εξεταστεί ο τρόπος με τον οποίο φιλτράρονται οι πληροφορίες από το ευρωπαϊκό στο εθνικό επίπεδο για την παροχή μιας ολοκληρωμένης εικόνας σχετικά με τον τρόπο λειτουργίας του συντονισμού ανάμεσα στην ΕΕ και σε εθνικό επίπεδο. Τα αποδεικτικά στοιχεία που θα παρασχεθούν ενδέχεται να υποδείξουν στους φορείς κοινωνικού διαλόγου τομείς όπου η καλύτερη διάρθρωση μεταξύ των διαφόρων επιπέδων θα μπορούσε να καταστήσει τον κοινωνικό διάλογο πιο αποτελεσματικό.

Το σχέδιο θα καλύψει και τις 5 κλασικές κατηγορίες ανάκτησης πληροφοριών (οργανωμένο συντεχνιακό κράτος, κοινωνική εταιρική σχέση, πολωμένο κρατικο-κεντρικό σύστημα, φιλελεύθερος πλουραλισμός, κατακερματισμένο/κρατικο-κεντρικό σύστημα), ωστόσο, θα δοθεί ιδιαίτερη έμφαση στα κράτη μέλη που έχουν πληγεί περισσότερο από την οικονομική κρίση.

1. Βιβλιογραφική ανασκόπηση ακαδημαϊκών άρθρων και εγγράφων πολιτικής θεσμικών οργάνων της ΕΕ και κοινωνικών εταίρων.

2. 10 μελέτες χωρών οι οποίες καλύπτουν τις 5 κύριες κατηγορίες ανάκτησης πληροφοριών, με εστίαση στα κράτη μέλη που προσχώρησαν κατά τα έτη 2004/2007/2013 και στα κράτη μέλη που έχουν πληγεί περισσότερο από την οικονομική κρίση.

3. Συνεντεύξεις (ημιδομημένες) με φορείς σε επίπεδο ΕΕ και σε εθνικό επίπεδο.

4. Εργαστήριο εμπειρογνωμόνων για τη συζήτηση του σχεδίου έκθεσης.

Ο επιλεγείς υποψήφιος αναμένεται να χρησιμοποιήσει τις γνώσεις του σχετικά με την αγορά ασφάλισης και την επαγγελματική του εμπειρία για την παροχή υπηρεσιών βέλτιστης σχέσης ποιότητας/τιμής όσον αφορά την ασφαλιστική κάλυψη για το Eurofound.

Η σύμβαση υπηρεσιών περιλαμβάνει τα ακόλουθα καθήκοντα:

1. ανεξάρτητες επαγγελματικές ασφαλιστικές συμβουλές, π.χ. σχετικά με τα εξής:

— εφαρμόσιμη και κατάλληλη ασφαλιστική κάλυψη για την ικανοποίηση των αναγκών του Eurofound,

— τρέχουσα κατάσταση της αγοράς ασφάλισης και τρόπος βέλτιστης παρουσίασης των αναγκών του Eurofound στους ασφαλιστές,

— καταλληλότητα και καθεστώς όλων των προτεινόμενων παρόχων ασφάλισης,

2. προώθηση των απαιτήσεων ασφαλιστικής κάλυψης του Eurofound σύμφωνα με τις συμφωνημένες στρατηγικές πριν από κάθε ανανέωση,

3. ανάθεση των απαιτήσεων ασφαλιστικής κάλυψης του Eurofound σε κατάλληλους παρόχους ασφάλισης,

4. τρέχουσα διαχείριση και διοίκηση της ασφαλιστικής κάλυψης του Eurofound,

5. υπηρεσίες αντιμετώπισης και διαχείρισης αξιώσεων.

Παροχή αποδεικτικών στοιχείων σχετικά με την «περιστασιακή εργασία»:

• ρύθμισή της στα κράτη μέλη,

• βαθμός στον οποίο χρησιμοποιείται και χαρακτηριστικά των εμπλεκόμενων ατόμων (για τα κράτη μέλη όπου διατίθενται αξιόπιστες πηγές δεδομένων),

• επιπτώσεις για τις συνθήκες εργασίας και την κοινωνική προστασία, με εστίαση σε συμβάσεις μηδενικού ωραρίου και πολύ σύντομου ωραρίου.

Ποιοτική ανάλυση των επικρατέστερων ειδών περιστασιακής εργασίας σε επιλεγμένα κράτη μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης και των ρυθμιστικών πλαισίων τους (εργατικό δίκαιο ή συλλογικές συμβάσεις), καθώς και διερεύνηση εάν η περιστασιακή εργασία εφαρμόζεται με δόλιο τρόπο:

• ποσοτική ανάλυση της περιστασιακής εργασίας σε εθνικό επίπεδο: θα ζητηθεί επίσης από τον ανάδοχο να συλλέξει, συγκεντρώσει και αναλύσει τα διαθέσιμα δεδομένα σχετικά με την περιστασιακή εργασία σε εθνικό επίπεδο (συμπεριλαμβανομένης της διευκρίνισης του «ορισμού» της περιστασιακής εργασίας και της μεθοδολογίας συλλογής των δεδομένων),

• μελέτες περιπτώσεων σχετικά με την περιστασιακή εργασία: ως τρίτο καθήκον, ο ανάδοχος θα διενεργήσει ποιοτικές συνεντεύξεις με εργαζόμενους και εργοδότες που εμπλέκονται σε μορφές περιστασιακής εργασίας για τη διερεύνηση και παρουσίαση των κινήτρων τους για την επιλογή της εν λόγω μορφής απασχόλησης, καθώς και των επιπτώσεών της στις συνθήκες εργασίας, την κοινωνική προστασία και τα εργασιακά δικαιώματα (συμπεριλαμβανομένης της εκπροσώπησης) των εμπλεκόμενων εργαζομένων.

Ο γενικός στόχος της παρούσας πρόσκλησης υποβολής προσφορών είναι η παροχή υπηρεσιών ανατροφοδότησης πελατών (τμήμα 1) και υπηρεσιών αξιολόγησης (τμήμα 2) προς το Eurofound σχετικά με τα προγράμματα εργασιών και τις δραστηριότητές του, συμπεριλαμβανομένης της παροχής εμπειρογνωμοσύνης και συμβουλευτικών υπηρεσιών για την ενίσχυση του εσωτερικού σχεδίου, του προγράμματος και της πολιτικής του Eurofound. Οι ανάδοχοι που θα καλύψουν και τα δύο τμήματα αναμένεται να παράσχουν έγκαιρες υπηρεσίες υψηλής ποιότητας μέσω εξειδικευμένων εμπειρογνωμόνων.

Το εν λόγω καθήκον αφορά την παροχή βοήθειας από τον ανάδοχο προς το Eurofound όσον αφορά την υλοποίηση δραστηριοτήτων αξιολόγησης. Οι εν λόγω αναθέσεις κατά κανόνα αφορούν την παροχή εξωτερικής εμπειρογνωμοσύνης για τη λειτουργία εσωτερικής αξιολόγησης του Eurofound σε ό,τι αφορά την υλοποίηση καθηκόντων αξιολόγησης, καθώς και τη βελτίωση της οικοδόμησης ικανοτήτων αξιολόγησης, σχετικά με τα προγράμματα και τα σχέδια του Eurofound και —ως νέα διάσταση— σχετικά με την ικανότητα του Eurofound να εκτελεί δραστηριότητες αξιολόγησης πολιτικών, περιλαμβανομένων τακτικών, ολοκληρωμένων αναθεωρήσεων πολιτικών και, όπου είναι δυνατόν, αξιολογήσεων πολιτικών.

Τα καθήκοντα κατά κανόνα εκτελούνται μέσω ενός συνδυασμού εσωτερικών και εξωτερικών πόρων. Οι ανάδοχοι θα κληθούν να εργαστούν σε ομάδες κοινού σχεδίου μαζί με το προσωπικό εσωτερικής αξιολόγησης του Eurofound και λοιπό προσωπικό όπως απαιτείται.

Υπηρεσίες ανατροφοδότησης πελατών:

— έρευνα ανατροφοδότησης πελατών,

— επιτροπές πελατών και άλλες μέθοδοι λήψης ανατροφοδότησης από πελάτες,

— ομάδες εστίασης πελατών/χρηστών,

— ετήσιος δείκτης ικανοποίησης πελατών,

— απαιτείται αναφορά των αποτελεσμάτων για όλες τις ζητούμενες υπηρεσίες,

— ad hoc υπηρεσίες.

Παροχή μιας αξιολόγησης των επιπτώσεων των μέτρων υποστήριξης της δημόσιας καινοτομίας στη δημιουργία θέσεων εργασίας.

Ο ανάδοχος θα συνοψίσει τα κύρια συμπεράσματα κάθε αξιολόγησης/εκτίμησης και θα συσχετίσει τις επιπτώσεις στην απασχόληση με τα χαρακτηριστικά των μηχανισμών υποστήριξης. Μέσω μιας συγκριτικής ανάλυσης ο ανάδοχος θα αντλήσει διδάγματα σχετικά με την αποτελεσματικότητα και την αποδοτικότητα συγκεκριμένων ειδών υποστήριξης της καινοτομίας όσον αφορά την απασχόληση, θέτοντας υπό συζήτηση ποια λειτουργούν και ποια όχι, λαμβάνοντας υπόψη τα συγκεκριμένα πλαίσια.

— Η εν λόγω άσκηση έχει ως στόχο την εξέταση της αποτελεσματικότητας και της αποδοτικότητας των εν λόγω μηχανισμών υποστήριξης της καινοτομίας που βασίζεται σε δημόσιους φορείς ή κοινωνικούς εταίρους όσον αφορά τις επιπτώσεις-στόχους της για την απασχόληση.

— Ορισμένες προσπάθειες πρέπει επίσης να αφιερωθούν στη σύνδεση της παρατηρούμενης απασχόλησης και στην αξιολόγηση της ποιότητας των αξιολογήσεων/εκτιμήσεων.

Τα προκαταρκτικά αποτελέσματα θα παρουσιαστούν και θα συζητηθούν σε ένα εργαστήριο εμπειρογνωμόνων/ενδιαφερόμενων φορέων το 2018.

Ανάλυση της «απασχόλησης βάσει πληθοπορισμού», της ρύθμισής της στα κράτη μέλη και των επιπτώσεων για τις συνθήκες εργασίας και την κοινωνική προστασία.

Έρευνα τεκμηρίωσης: ανασκόπηση ακαδημαϊκών άρθρων, ερευνητικών μελετών και εγγράφων πολιτικής:

• συνεντεύξεις εμπειρογνωμόνων: ημι-τυποποιημένες ποιοτικές συνεντεύξεις με εμπειρογνώμονες (π.χ. εργατικό δίκαιο, κοινωνική ασφάλιση, συνδικαλιστικές οργανώσεις, επιχειρηματικές οργανώσεις) από περίπου 5 κράτη μέλη της ΕΕ για την εξέταση των συνολικών συνθηκών της απασχόλησης βάσει πληθοπορισμού,

• μελέτες περιπτώσεων: θα διενεργηθούν συνεντεύξεις με εργαζόμενους βάσει πληθοπορισμού, σύμφωνα με τις κατευθυντήριες γραμμές περί ημι-τυποποιημένων συνεντεύξεων, για την εξέταση των συνθηκών εργασίας τους,

• αναλυτική συγκέντρωση πληροφοριών: οι πληροφορίες που συλλέγονται μέσω της έρευνας τεκμηρίωσης, συνεντεύξεων εμπειρογνωμόνων και μελετών περιπτώσεων θα συγκεντρωθούν και θα αναλυθούν,

• εργαστήριο εμπειρογνωμόνων/ενδιαφερόμενων φορέων: θα προσκληθούν περίπου 10–15 εμπειρογνώμονες (για παράδειγμα, εμπειρογνώμονες της αγοράς εργασίας, συνδικαλιστικές οργανώσεις, επιχειρηματικές οργανώσεις).

— Ανάπτυξη ενός στρατηγικού σχεδίου ΤΠΕ για την ευθυγράμμιση με τα προγράμματα εργασιών του Eurofound.

— Ετήσιες ενημερώσεις του εν λόγω σχεδίου.

Τα κύρια χαρακτηριστικά του στρατηγικού σχεδίου ΤΠΕ θα είναι τα εξής:

— ανάπτυξη μιας στρατηγικής και προσέγγισης για την ευθυγράμμιση των ΤΠΕ με τα προγράμματα εργασιών του Eurofound,

— ανάλυση της κατάστασης των ΤΠΕ του Eurofound και σύσταση βελτιώσεων,

— προσδιορισμός των τάσεων και των νέων τεχνολογιών για την ανάπτυξη ΤΠΕ,

— παροχή βοήθειας για την επιλογή λογισμικού και υλισμικού για την κάλυψη των αναγκών του Eurofound.

Δρομολόγηση έρευνας σχετικά με την έννοια του κατακερματισμού της αγοράς εργασίας, τους δείκτες κατακερματισμού της αγοράς εργασίας και τις πολιτικές για την αντιμετώπιση της εφαρμογής του στην Ευρώπη.

Ποιες πτυχές του κατακερματισμού είναι πιο έντονες και πιο συναφείς για τη δημιουργία σχετικών δεικτών πολιτικών κατακερματισμού και ποιες είναι διαθέσιμες στις υφιστάμενες στατιστικές πηγές; Πώς μπορούν να συνδυαστούν με τον καλύτερο τρόπο οι εν λόγω δείκτες για την παροχή ορισμένων γενικών μετρήσεων κατακερματισμού; Καταγραφή των πολιτικών που έχουν αναπτυχθεί πρόσφατα για την αντιμετώπιση του κατακερματισμού της αγοράς εργασίας.

Προσδιορισμός ανατρεπτικών τεχνολογιών στις υπηρεσίες μέσω έρευνας περιπτωσιολογικών μελετών.

Αξιολόγηση των επιπτώσεων της αυτοματοποίησης των υπηρεσιών στην απασχόληση.

Το κύριο τμήμα των εργασιών θα συμπεριλάβει τη συγκέντρωση, παραγωγή και ανάλυση πληροφοριών για κάθε επιλεγμένη τεχνολογία. Ορισμένες μέθοδοι που θα χρησιμοποιηθούν είναι οι εξής:

• έρευνα τεκμηρίωσης: συγκέντρωση και ανάλυση δημοσιευμένων δεδομένων, εκθέσεων, εξειδικευμένης βιβλιογραφίας, κ.λπ.,

• συνεντεύξεις με επαγγελματίες: κυρίως φορείς καινοτομίας (επιστήμονες, τεχνικούς και επιχειρηματίες), αλλά και κοινωνικούς εταίρους και κυβερνητικούς εκπροσώπους,

• προσδιορισμός και λεπτομερής ανάλυση συγκεκριμένων περιπτώσεων εταιρειών, τοπικών συστημάτων καινοτομιών ή μεμονωμένων φορέων καινοτομίας, προκειμένου να χρησιμοποιηθούν ως παραδείγματα σε κάθε ειδική μελέτη τεχνολογιών.

Παροχή μιας εις βάθος ανάλυσης της εξέλιξης των ευρωπαϊκών κοινωνιών όσον αφορά την εμπιστοσύνη στους θεσμούς.

Το Eurofound επιθυμεί να συνάψει μια σύμβαση η οποία θα έχει ως αποτέλεσμα την παραγωγή μιας έκθεσης που θα συμπεριλάβει μια ανασκόπηση της ερευνητικής βιβλιογραφίας αναφορικά με τις τάσεις σχετικά με την εμπιστοσύνη στους θεσμούς στην Ευρώπη. Θα χρησιμοποιηθούν τα δεδομένα της ευρωπαϊκής έρευνας για την ποιότητα ζωής (EQLS) και άλλων κοινωνικών ερευνών για την παρουσίαση και ανάλυση των τάσεων κατά την πάροδο του χρόνου, ενώ θα πραγματοποιηθεί μια ανασκόπηση των τάσεων στην Ευρώπη από το έτος 2000.

Sewage, refuse, cleaning and environmental services

Department of Arts, Heritage, Regional, Rural and Gaeltacht Affairs | Published December 9, 2016  -  Deadline January 20, 2017

Refer to RFT.

The National Parks and Wildlife Service manage their core central data holdings using a number of software solutions. The main repository of NPWS protected sites information is the Sites Registry Database (SRD) which comprises a dbase relational database that stores the attribute information pertaining to NPWS protected sites. It forms the hub of protected site related data workflows in NPWS which are central to the protected site designation process and also the NATURA 2000 reporting workflow to the Commission and other priority reporting areas. The related protected sites boundary spatial data is created and maintained in-house in an ESRI enterprise geodatabase by the NPWS GIS Unit. The NPWS protected sites datasets are published as Open Data using bulk data downloads and OGC and ESRI web services.

The NPWS run a wealth of scientific surveys and research projects in support of their ongoing work programme. The NPWS commission habitat and species survey projects regularly as part of their mandate to create and manage protected sites, Site Specific Conservation Objectives, management plans, and monitoring assessments. All of these survey projects are underpinned by spatial data and GIS. The NPWS species survey records are compiled in a Recorder 6 application database, and are published where applicable to the National Biodiversity Data Centre.

The role of the NPWS GIS Unit and NPWS Conservation Systems and Informatics Unit is to manage the full data management lifecycle for NPWS protected sites, research and scientific surveys projects. The data resources and products are quality controlled and validated data against the NPWS Project Data Standards and guidelines https://www.npws.ie/maps-and-data/data-standards/npws-project-data-standards. They are documented using the NPWS Resource Metadata profile and are subsequently archived in the NPWS Data repository.

(Refer to RFT).

  • 1