Call +44 800 9755 164

Public tenders for energy in Lublin Poland

Find all Energy tenders in the world.
Finding business opportunities has never been easier.

Results for energy. Make a new search!

Electricity, heating, solar and nuclear energy

Gmina Lublin | Published October 15, 2016  -  Deadline October 27, 2016
Part IV: purchase of electricity for the needs of the State Fire Service of the Lublin province in the amount of 1 607 990 kWh.

Lublin: Task I - Development of design documentation for the reconstruction of energy, telecommunications, water supply, sanitary sewage system, gas grid within the inlet of the fourth Avenue of Work Cooperatives of the street. Nasutowską in Lublin on the height of the plot Reg. No. 11/2 to the plot Reg. No. 7/4 rpm. 42 ark.1 and reconstruction of the power grid, gas network from the height of the plot Reg. 4/12, rev. 42, ark.1 to the height of the plot No. 1/1, obr.42, ark.1 and author's supervision, together with the implementation of the works;

Zarząd Dróg i Mostów w Lublinie | Published July 27, 2016  -  Deadline October 27, 2016
Zakres zamówienia obejmuje: 1. ZADANIE I - opracowanie projektów wykonawczych oraz wykonanie robót budowlanych dla przebudowy sieci uzbrojenia terenu związanych z budową czwartego wlotu skrzyżowania Alei Spółdzielczości Pracy z ulicą Nasutowską w Lublinie wraz z rozbudową fragmentów drogi serwisowej w oparciu o program funkcjonalno-użytkowy. 1.1. Wykonanie dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej, w tym opracowanie mapy do celów projektowych, wymagania dla mapy do celów projektowych: a) Skala mapy 1:500 b) Mapę należy opracować w wersji numerycznej 2D w formacie danych odpowiadających standardom środowiska CAD i kompatybilnym z formatem *.dxf lub *.dwg - 1 egz. (CD) Oprócz wersji numerycznej należy sporządzić mapę na materiale	papierowym wraz wymaganymi klauzulami. Mapy te należy przekazać w teczkach wiązanych z naklejoną kartą tytułową złożone do formatu A4 - 2 egz. 1.2. Wykonanie projektów wykonawczych branż: a) sanitarnej (przebudowa sieci wodociągowej, przebudowa sieci kanalizacji sanitarnej, sieci gazowej wraz z przebudową/budową przyłączy) - po 7 egz. b) elektroenergetycznej (przebudowa sieci elektroenergetycznych eSN, eNN) - po 7 egz. teletechnicznej - 7 egz. c) zabezpieczenia lub usunięcia kolizji istniejących sieci infrastruktury technicznej z projektowanym układem drogowym nie ujętych w udostępnionych projektach budowlanych - 7 egz.. 1.3. Wykonanie szczegółowych specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych (dotyczy wszystkich branż) - po 6 egz. 1.4. Sporządzenie przedmiarów robót (dla każdej branży odrębnie) spełniających następujące wymagania: w kolumnie podstawa wyceny koniecznym jest wypełnienie kolumny z odpowiednim numerem szczegółowej specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót budowlanych. Przedmiary robót winny zawierać szczegółowe wyliczenie ilości robót - po 6 egz. 1.5. Wykonanie i zatwierdzenie projektów czasowej organizacji ruchu - 5egz. 1.6. Pozyskanie niezbędnych uzgodnień projektów wykonawczych z użytkownikami i właścicielami infrastruktury technicznej, wraz z rozwiązaniem występujących kolizji. W przypadku wystąpienia kolizji nie ujętych w projektach budowlanych, zaopiniowanie usytuowania sieci w Referacie ds. Koordynacji Dokumentacji Projektowej Wydziału Geodezji Urzędu Miasta Lublin oraz innych niezbędnych uzgodnień (w zależności od przyjętych rozwiązań projektowych) w celu uzyskania zmiany decyzji ZRID lub zgłoszenia robót budowlanych. 1.7. W przypadku wystąpienia kolizji nie objętych projektami budowlanymi, w zależności od przyjętych rozwiązań projektowych przygotowanie materiałów niezbędnych do uzyskania przez Zamawiającego pozwolenia na budowę lub zgłoszenia robót budowlanych wraz z wypełnionym wnioskiem - po 5 egz. 1.8. W/w opracowania należy przedłożyć Zamawiającemu również w wersji elektronicznej edytowalnej tj. w formatach: *.dxf, *.dwg, *.xls, *.ods, *.doc, *.odt, *.rtf, jak również w formacie *.pdf, na nośniku CD/DVD. Dokumentacja w formacje *.pdf powinna być przekazana jako jeden plik dla każdej branży (w przypadku gdy rozmiar pliku przekracza 50 MB należy plik podzielić na części) ponadto dokumentacja w wersji elektronicznej powinna być spójna z dokumentacją w wersji papierowej tj. zawierać zachowaną kolejność stron, oraz niezbędne opinie uzgodnienia. Przedmiary należy przedłożyć w formie pozwalającej na otwarcie pliku w programie kosztorysowym NORMA (format *.ath) - 2 egz. 1.9. Pełnienie czynności nadzoru autorskiego określonych w art. 20 ust.1 pkt 4 ustawy Prawo budowlane z dnia 7 lipca 1994 r. (Dz. U. z 2016 r., poz. 290): a) wyjaśnianie wątpliwości dotyczących rozwiązań zawartych w dokumentacji projektowej pojawiających się w toku realizacji zadania, b) uzupełnianie szczegółów dokumentacji projektowej oraz wyjaśnianie wątpliwości, w tym zakresie w toku realizacji zadania, c) ścisła współpraca ze wszystkimi uczestnikami procesu budowlanego, d) udział w komisjach odbiorowych i naradach technicznych na budowie, e) wykonywanie czynności związanych ze sprawowaniem nadzoru autorskiego na każde wezwanie Zamawiającego, f) bieżące monitorowanie realizowanych robót budowlanych i przybywanie na teren budowy bądź do miejsca wskazanego przez Zamawiającego na każde jego wezwanie, celem rozstrzygnięcia wszelkich pojawiających się w toku realizacji robót wątpliwości związanych z rozwiązaniami przyjętymi w dokumentacji (przyjazd na budowę powinien nastąpić w terminie 1 dnia od daty zawiadomienia - fax, telefon lub w innym umówionym z Zamawiającym terminie). 1.10. Wykonanie robót budowlanych przebudowy sieci wodociągowej, sanitarnej, gazowej, sieci elektroenergetycznych oraz teletechnicznych na podstawie wykonanej i zatwierdzonej dokumentacji projektowej: a) opracowanie harmonogramu realizacji prac; b) wykonanie robót budowlanych na podstawie powyższych projektów, po wytyczeniu robót przez uprawnionego geodetę; c) przygotowanie harmonogramu badań kontrolnych w odniesieniu do harmonogramu realizacji robót; sporządzenie geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej w formacie gis/cad na nośniku CD/DVD i w formie papierowej - zatwierdzonej we właściwym ośrodku dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej; przeprowadzenie wymaganych badań i pomiarów kontrolnych zgodnie z wymogami SST, wyniki badań do akceptacji przez Inspektora Nadzoru; d) prowadzenie Dziennika Budowy i wykonanie obmiarów ilości zrealizowanych robót; e) wykonanie monitoringu przebudowywanych odcinków kanalizacji sanitarnej, zgodnie z wytycznymi dysponenta sieci oraz ponownego monitoringu wraz z czyszczeniem w/w sieci przed upływem okresu gwarancji na wykonanie przedmiotu zmówienia, f) przygotowanie rozliczenia końcowego robót i sporządzenia w 3 egz. operatu kolaudacyjnego, który ma zawierać: umowę, ofertę, umowy z ewentualnymi podwykonawcami i dalszymi podwykonawcami, harmonogramem, tabelę elementów rozliczeniowych, polisę ubezpieczeniową, protokół przekazania terenu budowy, protokoły odbioru robót zanikowych i ulegających zakryciu lub zasłonięciu, badania materiałów, wyniki pomiarów, deklaracje zgodności materiałów, aprobaty, sprawozdanie techniczne Wykonawcy, geodezyjną inwentaryzację powykonawczą w formie gis/cad i wersji papierowej - zatwierdzoną we właściwym ośrodku dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej, rozliczenie finansowe, potwierdzenie zakończenia odbioru robót, oświadczenie uprawnionych kierowników robót o wykonaniu zadania zgodnie z przepisami oraz dokumenty niezbędne do przekazania obiektu do użytkowania; g) przekazanie zrealizowanych robót Zarządcom Sieci. 1.11. Przygotowanie dokumentów związanych z oddaniem realizowanej inwestycji w użytkowanie. 1.12. Ścisła współpraca ze wszystkimi uczestnikami procesu budowlanego. 1.13. Udział w komisjach odbiorowych i naradach technicznych na budowie. 2. ZADANIE II - opracowanie dokumentacji wykonawczej dla budowy odcinka sieci kanalizacji sanitarnej i budowy odcinka sieci wodociągowej z przyłączami do poszczególnych posesji przy Alei Spółdzielczości Pracy w Lublinie, od wysokości działki nr ewid. 4/12, obr. 42, ark. 1 do wysokości działki nr ewid. 1/1, obr. 41, ark.1 wraz z realizacją robót budowlanych: 2.1. Wykonanie dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej w tym opracowanie mapy do celów projektowych: a) mapa do celów projektowych powinna być w skali 1:500 i być opracowana na podstawie własnych pomiarów sytuacyjno - wysokościowych stanowiących podstawę do opracowania elementów dokumentacji; b) mapę należy opracować w wersji numerycznej 2D w formacie danych odpowiadających standardom środowiska CAD i kompatybilnym z formatem *.dxf lub *.dwg - 1 egz. (CD); c) oprócz wersji numerycznej należy sporządzić mapę na materiale papierowym wraz z wymaganymi klauzulami. Mapy te należy przekazać w teczkach wiązanych z naklejoną kartą tytułową złożone do formatu A4 - 2 egz. prace geodezyjne obejmują dokonanie wywiadu branżowego dotyczącego sieci podziemnego uzbrojenia terenu (energetycznej, telefonicznej, gazowej, wodnej, kanalizacyjnej, c.o., i innych w zależności od potrzeb), 2.2. Wykonanie projektów wykonawczych w branżach: a) sanitarnej (budowa sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej wraz z odgałęzieniami) - po 7 egz. b) drogowej (odtworzenia po robotach sieciowych nawierzchni z betonowej kostki brukowej) - po 7 egz. c) zabezpieczenia lub usunięcia kolizji istniejącej infrastruktury technicznej z projektowanymi sieciami ujętymi w projekcie (o którym mowa powyżej) - po 7 egz. 2.3. Wykonanie szczegółowych specyfikacji technicznych wykonania (SST) i odbioru robót budowlanych (dotyczy wszystkich branż) - po 6 egz. 2.4. Wykonanie i zatwierdzenie projektów czasowej organizacji ruchu - 5 egz. 2.5. Pozyskanie niezbędnych uzgodnień projektów wykonawczych z użytkownikami i właścicielami infrastruktury technicznej wraz z rozwiązaniem występujących kolizji. W przypadku wystąpienia kolizji nie ujętych w projekcie budowlanym, zaopiniowanie usytuowania sieci w Referacie ds. Koordynacji Dokumentacji Projektowej Wydziału Geodezji Urzędu Miasta Lublin oraz innych niezbędnych uzgodnień (w zależności od przyjętych rozwiązań projektowych) w celu uzyskania zmiany decyzji ZRiD lub zgłoszenia robót budowlanych wraz z wypełnionym wnioskiem. 2.6. W przypadku wystąpienia kolizji nie objętych projektami budowlanymi w zależności od przyjętych rozwiązań projektowych - przygotowanie materiałów niezbędnych do uzyskania przez Zamawiającego zmiany decyzji ZRiD lub zgłoszenia robót budowlanych wraz z wypełnionym wnioskiem. 2.7. W/w opracowania należy przedłożyć Zamawiającemu również w wersji elektronicznej edytowalnej tj. w formatach: *.dxf, *.dwg, *.xls, *.ods, *.doc, *.odt, *.rtf, jak również w formacie *.pdf, na nośniku CD/DVD. Dokumentacja w formacje *.pdf powinna być przekazana jako jeden plik dla każdej branży (w przypadku gdy rozmiar pliku przekracza 50 MB należy plik podzielić na części) ponadto dokumentacja w wersji elektronicznej powinna być spójna z dokumentacją w wersji papierowej tj. zawierać zachowaną kolejność stron, oraz niezbędne opinie uzgodnienia. Przedmiary należy przedłożyć w formie pozwalającej na otwarcie pliku w programie kosztorysowym NORMA (format *.ath) - 2 egz. 2.8. Pełnienie czynności nadzoru autorskiego określonych w art. 20 ust.1 pkt 4 ustawy Prawo budowlane z dnia 7 lipca 1994 r. (Dz. U. z 2016 r., poz. 290): a) wyjaśnianie wątpliwości dotyczących rozwiązań zawartych w dokumentacji projektowej pojawiających się w toku realizacji zadania, b) uzupełnianie szczegółów dokumentacji projektowej oraz wyjaśnianie wątpliwości, w tym zakresie w toku realizacji zadania, c) ścisła współpraca ze wszystkimi uczestnikami procesu budowlanego, d) udział w komisjach odbiorowych i naradach technicznych na budowie, e) wykonywanie czynności związanych ze sprawowaniem nadzoru autorskiego na każde wezwanie Zamawiającego, f) bieżące monitorowanie realizowanych robót budowlanych i przybywanie na teren budowy bądź do miejsca wskazanego przez Zamawiającego na każde jego wezwanie, celem rozstrzygnięcia wszelkich pojawiających się w toku realizacji robót wątpliwości związanych z rozwiązaniami przyjętymi w dokumentacji (przyjazd na budowę powinien nastąpić w terminie 1 dnia od daty zawiadomienia - fax, telefon lub w innym umówionym z Zamawiającym terminie). 2.9. Wykonanie robót budowlanych na podstawie powyższych projektów po wytyczeniu robót przez uprawnionego geodetę. 2.10. Opracowanie harmonogramu realizacji prac. 2.11. Przygotowanie harmonogramu badań kontrolnych w odniesieniu do harmonogramu realizacji robót. 2.12. Sporządzenie geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej w formacie gis/cad na nośniku CD/DVD i w formie papierowej - zatwierdzonej we właściwym ośrodku dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej. 2.13. Przeprowadzenie wymaganych badań i pomiarów kontrolnych zgodnie z wymogami SST, wyniki badań do akceptacji przez Inspektora Nadzoru. 2.14. Prowadzenie Dziennika Budowy i wykonanie obmiarów ilości zrealizowanych robót. 2.15. Przygotowanie rozliczenia końcowego robót i sporządzenia w 3 egz. operatu kolaudacyjnego, który ma zawierać: umowę, ofertę, umowy z ewentualnymi podwykonawcami i dalszymi podwykonawcami, harmonogram, tabelę elementów rozliczeniowych, polisę ubezpieczeniową, protokół przekazania terenu budowy, protokoły odbioru robót zanikowych i ulegających zakryciu lub zasłonięciu, badania materiałów, wyniki pomiarów, deklaracje zgodności materiałów, aprobaty, sprawozdanie techniczne Wykonawcy, geodezyjną inwentaryzację powykonawczą w formie gis/cad i wersji papierowej - zatwierdzoną we właściwym ośrodku dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej, rozliczenie finansowe, potwierdzenie zakończenia odbioru robót, oświadczenie uprawnionych kierowników robót o wykonaniu zadania zgodnie z przepisami oraz dokumenty niezbędne do przekazania obiektu do użytkowania 2.16. Przekazanie zrealizowanych robót Zarządcy Sieci. 2.17. Przygotowanie dokumentów związanych z oddaniem realizowanej inwestycji w użytkowanie. 2.18. Ścisła współpraca ze wszystkimi uczestnikami procesu budowlanego. 2.19. Udział w komisjach odbiorowych i naradach technicznych na budowie. 3. ZADANIE III - budowa tymczasowego odprowadzenia wód deszczowych z ul. Stefczyka (na odcinku od projektowanej ul. Nasutowskiej do projektowanego skrzyżowania ul. Stefczyka z ul. 040KD oraz z odcinka projektowanej ul. Nasutowskiej w Lublinie do miejskiej sieci kanalizacji deszczowej. 3.1. wykonanie robót budowlanych na podstawie udostępnionej przez Zamawiającego dokumentacji projektowej po wytyczeniu robót przez uprawnionego geodetę, 3.2. opracowanie harmonogramu realizacji prac, 3.3. przygotowanie harmonogramu badań kontrolnych w odniesieniu do harmonogramu realizacji robót, 3.4. sporządzenie geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej w formacie gis/cad na nośniku CD/DVD i w formie papierowej - zatwierdzonej we właściwym ośrodku dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej, 3.5. przeprowadzenie wymaganych badań i pomiarów kontrolnych zgodnie z wymogami SST, wyniki badań do akceptacji przez Inspektora Nadzoru, 3.6. prowadzenie Dziennika Budowy i wykonanie obmiarów ilości zrealizowanych robót, 3.7. Wykonanie monitoringu budowanych odcinków kanalizacji deszczowej, zgodnie z wytycznymi dysponentów sieci oraz ponownego monitoringu wraz z czyszczeniem w/w sieci przed upływem okresu gwarancji na wykonanie przedmiotu zmówienia, 3.8. Przygotowanie rozliczenia końcowego robót i sporządzenia w 3 egz. operatu kolaudacyjnego, który ma zawierać: umowę, ofertę, umowy z ewentualnymi podwykonawcami i dalszymi podwykonawcami, harmonogramem, tabelę elementów rozliczeniowych, polisę ubezpieczeniową, protokół przekazania terenu budowy, protokoły odbioru robót zanikowych i ulegających zakryciu lub zasłonięciu, badania materiałów, wyniki pomiarów, deklaracje zgodności materiałów, aprobaty, sprawozdanie techniczne Wykonawcy, geodezyjną inwentaryzację powykonawczą w formie gis/cad i wersji papierowej - zatwierdzoną we właściwym ośrodku dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej, rozliczenie finansowe, potwierdzenie zakończenia odbioru robót, oświadczenie uprawnionych kierowników robót o wykonaniu zadania zgodnie z przepisami oraz dokumenty niezbędne do przekazania obiektu do użytkowania, 3.9. Przekazanie zrealizowanych robót Zarządcom Sieci, 3.10. Przygotowanie dokumentów związanych z oddaniem realizowanej inwestycji w użytkowanie, 3.11. Ścisła współpraca ze wszystkimi uczestnikami procesu budowlanego, 3.12. Udział w komisjach odbiorowych i naradach technicznych na budowie..

Lublin: Construction of sanitary sewage system with branches in m. Swidnik large second gm. Wolka (without connections) - a first step

 | Published July 11, 2016  -  Deadline November 25, 2016
Project documentation also includes other sections of the sewage system, and the scope of work covered by this investigation is contained in the bill of quantities and terms of reference. Listed below are the main features of the contract and approximate quantities: Construction of the sanitary sewage gravity of the branches at a distance of approximately 671m including: - drainage wells SI1 and from SI52 to SI71 (without wells SI54 and the network section to his teacher) - channels of PVC pipes connected push-diameter 250mm - 10m - channels of PVC pipes connected to the push-200mm - 661m - channels of PVC pipes connected to the push-diameter 160mm (branch to the border plots) - 65m - pressure pipelines HDPE diameter of 75mm - 8m pumping station should meet the requirements of the project, including: - technical requirements for connection to the sewer system of 28-04-2015 issued by Pegimek Sp. z oo in Swidnik - tank diameter sewage pumping station 1200mm - number of pumps 2 pcs - performance pumps and height not less than those specified in the project - the wires unpressurised plastic - bolts wedge and valves ball valves made of cast iron - pressure hoses, stainless steel - hatches nieprzejazdowe, platforms, ladders, fasteners, chains, anchors, deflectors stainless steel For monitoring to be brought out at least the following signals: the work of each individual pump p1 and p2, the failure p1 and p2, the failure of collective level of wastewater (alarm maskymalny, dry running ), burglary. The manufacturer and model of sewage flowmeter has been imposed by the recipient plants, and therefore it can not be exchanged for another without the consent of the recipient plants - Pegimek Sp. z oo in Swidnik. Performing well blowdown wastewater sewer. Design of connection energy supply pump station P1 and measurement of wastewater performance of the monitoring system measuring plant at the pumping station P1 and the extension of the information system of monitoring of wastewater in the recipient's wastewater Employer updated requirements for the computer hosting monitoring system SCADA for the municipality Wolka compared to the data in the project: - a PC that meets the environmental requirements Asix.Evo version 8 server operator, limit of 256 variables - in Ethernet port 2 - keyboard, mouse, LCD monitor at least 22cale - UPS 350VA - operating system Windows 8 or later - software visualization system Asix.Evo version 8, server operator, limit of 256 variables, portal / web server with a web-based client 1 while the full version - is not required printer, office suite office and antivirus software. The Employer provides for the exchange of land only for bedding and backfilling as visualized in przedmiarze (change in relation to the project). Implementation of video surveillance network built fi200mm and 250mm (Camera) measurement falls and record on DVD. The Contractor shall also bear the potential costs associated with the commissioning of works by network managers. The minimum required period of warranty and guarantee 60 months. The Contractor shall make appropriate reports and notifications institution on behalf of the customer associated with the completion of the investment, and obtaining a permit. If after measuring the degree of compaction results they will not match the minimum requirements in terms of documentation of compaction contractor will perform again challenged robots (to effect), and the costs incurred by the customer for subsequent measurement of the degree of compaction will be deducted from the remuneration payable to the contractor.
  • 1