Public tenders for energy in Chojnice Poland

Find all Energy tenders in the world.
Finding business opportunities has never been easier.

Results for energy. Make a new search!
EnergyPolandchojnice

Electricity, heating, solar and nuclear energy

Powiat Chojnicki | Published October 19, 2016
Winner
ENERGA Obrót S.A.
cpvs
09300000

1. Number of measurement systems clearing consumed energy 503 pcs.

Chojnice: author's supervision for the project. Termomodernizacja with reconstruction Chojnice Cultural Centre project Improving energy efficiency and development of renewable energy sources in Chojnice Człuchów Municipal Area Functional thermo-modernization of public buildings

Urząd Miejski | Published July 26, 2016  -  Deadline October 30, 2017
cpvs
71248000, 71000000, 71221000

The contract is the author's supervision for the project. Termomodernizacja with reconstruction Chojnice Cultural Centre project Improving energy efficiency and development of renewable energy sources in Chojnice Człuchów Municipal Area Functional - thermal efficiency improvement of public buildings construction work related to the implementation of the Contract will be implemented by the Contractor on the basis of the design documentation developed by the project: Design Studio, Design Monitoring and Zdzislaw Pint of 1409, as amended. d., in the particular statement in the course of the execution of works compliance of the implementation of the project explaining doubts about the project and included in the solutions within customized to the needs of the construction of fixing the Employer Supervision Inspector and Contractor Works possibility of introducing alternative solutions to those provided in the documentation design, in relation to the materials and construction, and installation solutions compulsory participation at least once a month in the meetings of working participation, the call of the Employer, in other technical meetings organized by the Employer participation in acceptances of partial and final call Employer opinions and agree on the technical documentation developed Contractor of construction works within 14 days from the date of its transfer to the opinion opining and settling documentation replacement developed at the request of the Employer or the Contractor's works within 14 days from the date of its transfer to the opinion, in special cases, this period may be changed with the consent of Employer At the command of the Employer to the Contractor will have to be justified to perform drawings parts and additional studies and all studies necessary for the proper performance of the Contract. Documenting changes in design solutions, introduced to the project documentation during the execution of works, confirming the consent of the Contractor for their introduction, will form signed by the Contractor exercising supervision records of the figures included in the project documentation, drawings, parts, and sketches, journal entries construction, protocols and memos signed by the Employer, the Inspector and Contractor. The Contractor is obliged to cooperate with the Inspector appointed by the Employer. 631, as amended, arising during the implementation of this Agreement. Whenever agree on the possibility of introducing necessary changes in the project documentation or perform other actions necessary by the Contractor under this contract will require the consent of the author of the project documentation, the Contractor shall obtain the above agreement at its own expense and its own efforts. Form exercise supervision. Employer provides author's supervision by the Supervision Group for the following: construction - building, architectural, plumbing, electrical installations, low voltage installations, road, in the form of supervision of the stay on the site, including: supervision of ad hoc to the call of the Employer, participation in at least once a month in the meetings of working - in the construction, supervision, without staying on site - written questions, checking and evaluation of all projects, workshops, assembly technology necessary to perform the contract prepared by the Contractor of works, making drawings, parts and complementary Contractor will provide under the Agreement to the extent necessary for the proper execution of works, cooperation Supervision Team Copyright specialists, with powers design of all sectors covered by the Agreement on Construction. The call can be reported to phone, fax or e-mail. Acting author's supervision is required. Consequently, for the transfer of phone numbers, faxes and e-mails and updating, as well as being in continuous disposal. Persons exercising supervision both stay on site and without staying on site for the duration of the supervision will be available at the request of the Employer for the time necessary to perform the obligations under the contract. DESCRIPTION OF WORKS Gdansk in Chojnice. DESCRIPTION OF EXISTING: Land use existing includes building the existing designed for expansion and remodeling, land hardened surface of trylinki and flagstones and cobblestones, pavements uneven in poor condition, Green spaces - lawns and plantings, architectural form of the building of a block of cuboid, flat roof on two levels, with a partial basement and partial floor (room kinoopery). Building Chojnickie Cultural Centre serves as spreading the culture in the form of movie screenings, theatrical performances and other entertainment events. Data

Chojnice: author's supervision for the project. Termomodernizacja with reconstruction Chojnice Cultural Centre project Improving energy efficiency and development of renewable energy sources in Chojnice Człuchów Municipal Area Functional thermo-modernization of public buildings

Urząd Miejski | Published August 9, 2016  -  Deadline August 8, 2016
Winner
Pracownia Projektowa P i N Zdzisław Kufel, ul.Sukienników 6, 89-600 Chojnice, kraj/woj. pomorskie.
cpvs
71248000, 71000000, 71221000

Przedmiotem zamówienia jest pełnienie nadzoru autorskiego dla zadania pn. Termomodernizacja wraz z przebudową Chojnickiego Centrum Kultury w ramach projektu Poprawa efektywności energetycznej oraz rozwój OZE w Chojnicko Człuchowskim Miejskim Obszarze Funkcjonalnym - termomodernizacja budynków użyteczności publicznej Roboty budowlane związane z realizacją Kontraktu będą realizowane przez Wykonawcę na podstawie dokumentacji projektowej opracowanej przez jednostkę projektową : Pracownia Projektowa, Projektowanie i Nadzorowanie Zdzisław Kufel Zakres obowiązków Inspektora Nadzoru Autorskiego obejmuje czynności określone art. 20 ust. 1 pkt 4 a,b ustawy Prawo Budowlane tekst jednolity Dz. U. z 2013r. poz. 1409 z późn. zm., w szczególności: stwierdzanie w toku wykonywania robót budowlanych zgodności realizacji z projektem wyjaśnianie wątpliwości dotyczących projektu i zawartych w nim rozwiązań w terminie dostosowanym do potrzeb budowy ustalanie z Zamawiającym, Inspektorem Nadzoru i Wykonawcą Robót możliwości wprowadzenia rozwiązań zamiennych w stosunku do przewidzianych w dokumentacji projektowej, w odniesieniu do materiałów i konstrukcji oraz rozwiązań instalacyjnych obowiązkowe uczestniczenie co najmniej raz w miesiącu w naradach roboczych , uczestniczenie, na wezwanie Zamawiającego, w innych spotkaniach technicznych organizowanych przez Zamawiającego uczestnictwo w odbiorach częściowych i końcowych na wezwanie Zamawiającego opiniowanie i uzgodnienie dokumentacji technicznej opracowanej przez Wykonawcę robót budowlanych w terminie do 14 dni od daty jej przekazania do zaopiniowania opiniowanie i uzgadnianie dokumentacji zamiennej opracowanej na wniosek Zamawiającego lub Wykonawcy robót budowlanych w terminie do 14 dni od daty jej przekazania do zaopiniowania, w szczególnych przypadkach termin ten może ulec zmianie za zgodą Zamawiającego Na polecenie Zamawiającego do Wykonawcy będzie należało wykonywanie uzasadnionych rysunków zamiennych i dodatkowych opracowań oraz wszelkich opracowań niezbędnych dla prawidłowej realizacji Kontraktu. Udokumentowanie zmian rozwiązań projektowych, wprowadzonych do dokumentacji projektowej w czasie wykonywania robót budowlanych, potwierdzające zgodę Wykonawcy na ich wprowadzenie, stanowić będą podpisane przez Wykonawcę sprawującego nadzór autorski zapisy na rysunkach wchodzących w skład dokumentacji projektowej, rysunki zamienne i szkice, wpisy do dziennika budowy, protokoły i notatki służbowe podpisane przez Zamawiającego, Inspektora Nadzoru i Wykonawcę. Wykonawca jest zobowiązany do współpracy z powołanym przez Zamawiającego Inspektorem. Wykonawca zabezpieczy Zamawiającego i przejmie na siebie odpowiedzialność materialną za wszelkie skutki finansowe wynikające z jakichkolwiek roszczeń właścicieli praw autorskich wynikających z ustawy z dnia 4 lutego 1994r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych Dz. U. z 2006r. Nr 90 poz. 631 z późniejszymi zmianami, powstałych w trakcie realizacji niniejszej umowy. Ilekroć uzgodnienie możliwości wprowadzenia koniecznych zmian w dokumentacji projektowej lub wykonanie innych koniecznych czynności przez Wykonawcę w ramach niniejszej umowy wymagać będzie zgody autora dokumentacji projektowej, Wykonawca uzyska powyższą zgodę na własny koszt i własnym staraniem. Forma pełnienia nadzoru. Zamawiający przewiduje pełnienie Nadzoru Autorskiego przez Zespół Nadzoru w następujących specjalnościach: konstrukcyjno - budowlanej, architektonicznej, instalacji sanitarnych, instalacji elektrycznych, instalacji niskoprądowych, drogowej, w formie nadzorów z pobytem na budowie, w tym : nadzorów doraźnych na wezwanie Zamawiającego, uczestnictwo w co najmniej raz w miesiącu w naradach roboczych - na terenie budowy, nadzorów bez pobytu na budowie - zapytania pisemne, sprawdzanie i opiniowanie wszelkich projektów warsztatowych, montażowych, technologicznych niezbędnych dla realizacji zamówienia przygotowanych przez Wykonawcę robót budowlanych, wykonywania rysunków zamiennych i uzupełniających Wykonawca zapewni w ramach Umowy, w zakresie niezbędnym do prawidłowej realizacji robót, współpracę Zespołu Nadzoru Autorskiego ze specjalistami, posiadającymi uprawnienia projektowe wszystkich branż objętych Umową na Roboty Budowlane. Każdorazowy pobyt osoby pełniącej doraźny nadzór autorski będzie poprzedzony pisemnym wezwaniem Zamawiającego na 3 dni robocze przed żądanym terminem przybycia na budowę. Wezwanie może być zgłoszone telefoniczne, faksem lub pocztą elektroniczną. Pełniący obowiązki nadzoru autorskiego zobowiązany jest, wobec powyższego, do przekazania numerów telefonów, faksów i adresów e-mail oraz ich uaktualniania, jak również pozostawania w ciągłej dyspozycji. Osoby pełniące nadzór autorski zarówno z pobytem na budowie jak i bez pobytu na budowie w czasie trwania nadzoru będą dostępne na żądanie Zamawiającego na czas niezbędny do wykonania wynikających z umowy obowiązków. OPIS ROBÓT BUDOWLANYCH Lokalizacja inwestycji: ul. Swarożyca i ul. Gdańska w Chojnicach. OPIS STANU ISTNIEJĄCEGO: Zagospodarowanie terenu istniejące obejmuje Budynek istniejący przeznaczony dla rozbudowy i przebudowy, Teren utwardzony, nawierzchnia z trylinki i płyt chodnikowych i kostki brukowej, Nawierzchnie nierówne w złym stanie technicznym, Tereny zielone - trawniki i zadrzewienia, Forma architektoniczna Budynek o bryle prostopadłościanu, dach płaski na dwóch poziomach, z częściowym podpiwniczeniem i częściowym piętrem (pomieszczenie kinoopery). Budynek Chojnickie Centrum Kultury pełni funkcję szerzenia kultury w formie seansów kinowych, spektakli teatralnych i innych imprez widowiskowych. Dane liczbowe określające budynek Powierzchna zabudowy przed przebudową po proj. przebudowie i rozbudową i rozbudowie Powierzchnia zabudowy 1004,89 m2 1258,50m2 Powierzchnia użytkowa 1416,30m2 2145,50m2 Powierzchna całkowita 1691,86m2 2598,20m2 Kubatura 9040,42m3 10944,14m3 ZAKRES PRAC PLANOWANYCH DO WYKONANIA Opis przedmiotu zamówienia Dane liczbowe określające budynek przed przebudową po proj. przebudowie i rozbudową i rozbudowie Powierzchnia zabudowy 1 004,89 m2 1 258,50 m2 Powierzchnia użytkowa 1 416,30 m2 2 148,50 m2 Powierzchnia całkowita 1 691,86 m2 2 598,20 m2 Kubatura 9 040,42 m3 10 944,14 m3 Przedmiot zamówienia obejmuje wykonanie następujących robót związanych z przebudową i rozbudową istniejącego budynku Roboty przygotowawcze demontaż elementów istniejącego wyposażenia kinowego ekran, projektor z kompletem nagłośnienia przechowanie przez okres budowy oraz ponowny montaż z zestrojeniem i uruchomieniem. demontaż windy zewnętrznej oraz przekazanie dyrektorowi Chojnickiego Centrum Kultury Roboty branży architektonicznej Rozbudowa istniejącego budynku dla uzyskania dodatkowej powierzchni użytkowej Docieplenie ścian zewnętrznych przy pomocy styropianu grafitowego o gr. 20 cm z płytami osłonowymi z prasowanej wełny mineralnej na stelażu aluminium Wymiana stolarki okiennej i drzwiowej ze współczynnikiem U= 0,9 W m2K Wykonanie ścian osłonowych w formie fasady szklanej o konstrukcji aluminiowej Docieplenie ścian fundamentowych i podpiwniczenia za pomocą styropianu ekstrudowanego 20 cm Od strony południowej na poziomie piwnic zdjęcie warstwy ziemi w celu odkrycia pomieszczeń edukacyjnych przeznaczonych na pobyt stały . Docieplenie powierzchni dachowej poprzez wykonanie następujących prac Demontaż istniejącego pokrycia papowego z ociepleniem o gr. ok. 8 cm wraz z wywietrznikami dachowymi , blacharką i instalacją odgromową . Naprawa płyt dachowych korytkowych w miejscu pęknięć. Naprawa stropodachu wykonana na bazie stopu DZ należy uzupełnić szczeliny pomiędzy pustakami stropowymi. Po pracach naprawczo demontażowych należy ułożyć płyty ze styropapy EPS 100 0,31 gr.20 cm. Pokrycie właściwe należy wykonać z papy zgrzewalnej podkładowej i nawierzchniowej w systemie NRO. Wykonać opierzenia z blachy aluminiowej w kolorze stolarki .Wykonać odtworzenie instalacji odgromowej. h)Docieplenie posadzek podpiwniczenia, sceny i widowni. Docieplenie posadzek należy wykonać z 15 cm styropianu EPS 100 0,31 grafitowego,w celu wykonania docieplenia należy zdemontować istniejące posadzki i dokonać pogłębienia dla usytuowania wszystkich warstw Docieplenie sceny demontaż istniejącej podłogi drewnianej, płyty żelbetowej ze wspornikiem nad orkiestronem, konstrukcji stalowej zabudowy orkiestronu , posadzki drewnianej orkiestronu , ścian oddzielających orkiestron od widowni i części sceny niepodpiwniczonej. Pod sceną poza orkiestronem znajduje się nieprawidłowo zagęszczony grunt , który należy usunąć. Wykonanie nowej konstrukcji z warstwami wykończeniowymi. Docieplenie widowni demontaż istniejącej widowni tj. demontaż foteli , parkietu , podkładu betonowego, źle zagęszczonego podłoża piaskowego, betonowych kanałów wentylacyjnych Wymiana w części istniejącej oraz wykonanie nowych podłoży i posadzek w części rozbudowy Wymiana tynków oraz wykonanie nowych z malowaniem lub płytkowanie Montaż dźwigu osobowego dostosowanego dla osób niepełnosprawnych obsługującego dwie kondygnacje Montaż dźwigu osobowo-towarowego. Roboty branży konstrukcyjnej stopy fundamentowe żelbetowe monolityczne, ławy fundamentowe żelbetowe monolityczne, rdzenie i startery żelbetowe monolityczne, słupy, belki, podciągi, nadproża; żelbetowe monolityczne i prefabrykowane, oraz podciągi i słupy stalowe, ściany z bloczków silikatowych oraz cegły pełnej, stropy płytowe - żelbetowe, wykonanie nowej sceny- scena istniejąca na gruncie przeznaczona do rozbiórki, projektowana scena o konstrukcji żelbetowej w postaci podciągów i płyt żelbetowych opartych na słupach żelbetowych i ścianach, widownia - istniejąca widownia na gruncie przeznaczona do rozbiórki, projektowana widownia o konstrukcji z podciągów i płyt żelbetowych opartych na słupach żelbetowych, pomosty nad widownią - istniejący pomost nad widownią przeznaczony do rozbiórki, zaprojektowany trap technologiczny mocowany do ścian istniejącej sali widowni. Trap wykonany w postaci dwóch kratownic stalowych, podest nad sceną - istniejący podest nad sceną przeznaczony do rozbiórki, zaprojektowany trap technologiczny w postaci kratownic stalowych mocowanych do belki stalowej, sufit samonośny istniejący z siatki ogrodzeniowej otynkowanej na ruszcie drewnianym przeznaczony do rozbiórki. Należy wykonać sufit samonośny wykonany z płyt gipsowo - kartonowych na ruszcie stalowym, ocynkowanym, systemowym lub jako sufit kasetonowy 60x60, rozbiórka istniejących ścian nośnych i działowych zgodnie z częścią rysunkową oraz wykonanie nowych ścian z cegły silikatowej oraz z płyt gipsowo - kartonowych w celu wydzielenia nowych pomieszczeń. Wykonanie nowych otworów w ścianach nośnych i działowych, rozbiórka istniejących klatek schodowych wewnętrznych oraz schodów na zewnątrz budynku, wykonanie nowych klatek schodowych żelbetowych. wzmocnienie istniejących ścian zewnętrznych w miejscach rys pionowych, naprawa istniejących stropów. Roboty w zakresie aranżacji wnętrz wraz ze stałym wyposażeniem. Roboty w zakresie zagospodarowania terenu rozbiórka istniejącego komina wolnostojącego wraz z wywozem i utylizacją gruzu rozebranie istniejących nawierzchni utwardzonych wraz z wywozem i utylizacją gruzu przygotowanie terenu pod nasadzenia kwiatowe wzdłuż części chodników i w kształcie herbu miasta. niwelacja terenu wykonanie pieszo jezdni, parkingów, drogi pożarowej droga pożarowa o nośności 100kN na oś o nawierzchni z kostki brukowej betonowej wykonanie ciągów pieszych o nawierzchni z kostki brukowej klinkierowej gr.45mm wykonanie drenażu opaskowego wykonanie murków oporowych sadzenie drzew i krzewów, wykonanie terenów zielonych budowa elementów małej architektury przebudowa ulic: Swarożyca i Gdańskiej Roboty w zakresie instalacji elektrycznych i fotowoltaicznych: demontaż instalacji elektrycznej w budynku oraz przyłącza napowietrznego do garażu, Wykonanie zasilania w energię elektryczną: linie zasilające elektroenergetyczne linie kablowe NN bezpośrednio w gruncie oraz w kanalizacji kablowej z oprawami oświetleniowymi rozdzielnia w budynku, instalacja fotowoltaiczna z montażem paneli fotowoltaicznych utwardzonych cienkowarstwowych mocowanych do podłoża papowego za pomocą klejenia. Wykonanie instalacji: oświetlenie podstawowe i awaryjne, oświetlenie zewnętrzne, gniazda wtykowe ogólnego przeznaczenia, gniazda wtykowe dedykowane, zasilanie dedykowanych odbiorników energii elektrycznej, przeciwprzepięciowa oraz odgromowa zewnętrzna. Roboty w zakresie instalacji niskoprądowych wykonanie następujących robót linie kablowe niskoprądowe w kanalizacji teletechnicznej punkty dystrybucyjne instalacja strukturalna kanalizacja teletechniczna instalacja monitoringu CCTV instalacja sygnalizacji włamania i napadu instalacja sygnalizacji pożaru instalacja RTV Roboty w zakresie instalacji oświetlenia i mechaniki scenicznej oraz elektroakustyki sceny z widownią, studia nagrań i pomieszczeń pomocniczych montaż systemu mechaniki scenicznej wraz z okotarowaniem montaż systemu dźwiękowego montaż oświetlenia technologicznego Wykonanie ustrojów - sufitów akustycznych Roboty w zakresie instalacji sanitarnych zewnętrznych wykonanie przyłącza kanalizacji sanitarnej wykonanie przyłącza kanalizacji deszczowej wykonanie zewnętrznej instalacji kanalizacji deszczowej z parkingów i ulic z separatorami i zbiornikiem retencyjnym podziemnym wykonanie zewnętrznej instalacji kanalizacji deszczowej z dachów i chodników ze zbiornikiem retencyjnym podziemnym wykonanie przyłącza wody wykonanie zewnętrznej instalacji gazu ze skrzynką kurka głównego wykonanie instalacji pomp ciepła zasilających instalację centralnego ogrzewania i ciepła technologicznego pomieszczeń budynku oraz zasilających chłodnice central wodą lodową. wykonanie opomiarowania instalacji pomp ciepła zasilających instalację centralnego ogrzewania i ciepła technologicznego pomieszczeń budynku oraz zasilających chłodnice central wodą lodową oraz opomiarowanie dodatkowe instalacji gazu zasilającej pompy ciepła. przełożenie ciepłociągu Roboty w zakresie instalacji sanitarnych wewnętrznych wykonanie wewnętrznej instalacji centralnego ogrzewania i ciepła technologicznego wykonanie instalacji wentylacji mechanicznej i klimatyzacji wykonanie wewnętrznej instalacji wodno-kanalizacyjnej Integracja sygnałów sterujących instalacji wentylacji mechanicznej, ogrzewania, instalacji fotowoltaicznej oraz analiza zużycia energii należy zabudować serwer BMS dla integracji w/w sygnałów w głównym punkcie dystrybucyjnym. Należy zastosować odpowiednie przetworniki sygnałów w sterowanych urządzeniach z połączeniem do serwera BMS. Z analizatora zużycia energii elektrycznej do zabudowy w rozdzielni RG sygnał doprowadzić do serwera BMS. Należy przeprowadzić konfigurację serwera z integracją w w sygnałów. Warunki wynikające z położenia obszaru w strefie ochrony archeologicznej Warunki wynikające z opinii Burmistrza Miasta Chojnice pismo KZ.4125.171.2015 z dnia 10 stycznia 2016 r. należy zawiadomić Konserwatora Zabytków Miasta Chojnice o terminie rozpoczęcia i zakończenia robót. Warunki wynikające z opinii Pomorskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków pismo ZA.5161.936.2015EP z dnia 11 listopada 2016 r. -prace ziemne należy poprzedzić wykonaniem archeologicznych badań ratowniczych przed rozpoczęciem robot budowlanych, -na prowadzenie prac archeologicznych należy uzyskać pozwolenie decyzję Pomorskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków. Wartość zamówienia na roboty budowlane: 10 846 386.00 zł brutto...

Secondary school construction work

Powiat Chojnicki | Published March 16, 2017  -  Deadline April 24, 2017
cpvs
45214220, 45215000

31 January 56 performed under the Contract No. RPPM.10.02.01-22-0017 / 16-00 for financing the project: "Improving energy efficiency and development of renewable energy sources in Chojnice - Człuchówski Municipal Area Functional - thermal efficiency improvement of public buildings" in the framework of the Regional Operational Programme Pomorskie province for 2014-2020, Priority Axis 10 Energy, Energy efficiency Measures 10.2, the sub-measure 10.2.1 efficiency energetyczna- support subsidy co-financed by the European Development Fund Regionalnego.Szczegóły in the tender documents.

The contract works are entitled .: works: "Improving energy efficiency and development of renewable energy sources in Chojnice - Człuchówski Municipal Area Functional - thermal efficiency improvement of public buildings"

Koscierzyna 11realizowane under the Contract No. RPPM.10.02.01-22-0017 / 16-00 for financing the project: "Improving energy efficiency and development of renewable energy sources in Chojnice - Człuchówski Municipal Area Functional - thermal efficiency improvement of public buildings" under the Regional Operational Programme for Pomorskie for 2014-2020, Priority Axis 10 Energy, Energy efficiency Measures 10.2, the sub-measure 10.2.1 efficiency energetyczna- support subsidy co-financed by the European Regional Development Fund.

Detailed description of the object of the contract is contained in Department C Terms of Reference Scope of the Order, the design documentation attached to the Terms of Reference and the Terms of Reference Department D - Relevant provisions of the agreement.

The contract works are entitled .: works: "Improving energy efficiency and development of renewable energy sources in Chojnice - Człuchówski Municipal Area Functional - thermal efficiency improvement of public buildings."

Detailed description of the object of the contract is contained in Department C Terms of Reference Scope of the Order, the design documentation attached to the Terms of Reference and the Terms of Reference Department D - Relevant provisions of the agreement.

Electrical fitting work

Gmina Chojnice | Published October 4, 2017  -  Deadline November 14, 2017
cpvs
45311200

Cd. Title II.1.) Name: Improvement of energy efficiency and development of RES in Chojnice-Człuchów Urban Functional Area - stage I.

The subject of the order is the replacement of lighting for LED bulbs in the building of the Primary School in Lichnow.

1. The subject of the order is the replacement of lighting for LED bulbs in the building of the Primary School in Lichnow, including the replacement of:

- 609 fluorescent lamps for LED fluorescent lamps, 40W, 120 cm long, energy class A minimum, neutral, 4000K, 20W;

20 fluorescent lamps for 20W fluorescent lamps, 60 cm long, energy class A minimum, neutral, 4000K, 10W;

- 51 incandescent bulbs for incandescent bulbs 100W, minimum energy A, neutral, 4000K, 10.5W;

- 17 sodium lamps for industrial luminaires that replace 400W sodium luminaires, energy class A minimum, neutral, 4000K, 80W;

- 2 100W external light bulbs for 10W LED bulbs.

Detailed description of the subject of the order is given in Annexes 4, 5 and 6 to the Specification of Essential Terms of Contract.

Project and design preparation, estimation of costs

Urząd Miejski | Published May 13, 2015  -  Deadline June 22, 2015
cpvs
71242000, 71245000, 71320000, 71323100

Part I. Implementation of the project documentation for thermo-modernization and acquisition of electricity and heat from renewable energy sources following objects: - Elementary School No. 1 in Chojnice - Primary School No. 5 in Chojnice - Team of Schools No. 7 in Chojnice - Middle School No. 1 in Chojnice - Junior Secondary School No. 2 in Chojnice, - the building of the Municipal Office in Chojnice, - the clubhouse at Municipal Stadium "Chojniczanka 1930", - the clubhouse at Municipal Stadium "Railwayman 1926", - the building Wszechnica Chojnicka. Part II. Preparation of design documentation for Chojnice Cultural Centre on: a) thermo b) obtaining electricity and heat from renewable energy sources, c) reconstruction of the premises, d) land development. PART III. Preparation of design documentation for Primary School No. 3 in Chojnice on: a) thermo-modernization and acquisition of electricity from renewable energy sources, b) object to adapt to the needs of people with disabilities.

Construction work

Urząd Miejski | Published April 13, 2017  -  Deadline May 31, 2017
cpvs
45000000

I. The purpose of this contract is: Expansion and reconstruction with thermal modernization of buildings

CHKS Kolejarz the stadium project "Improving energy efficiency and development of renewable energy sources in

Chojnicko - Człuchów MOF - thermal efficiency improvement of public buildings "with the division into

the following parts:

Part I - works with external thermo replacement of window

Part II - The internal construction of installation - Finishing

The contract includes the following industries:

- Sanitary (water systems. - kan ,; CO; gas)

- Building

- electrical

II. The contract scope includes:

part I

- thick Styrofoam insulation of the building. 15 cm from the façade,

- reconstruction of the necessary elements of the development (pavements, stairs)

part II

- replacement of electrical wiring inside with lighting to energy efficient

- replacement of outdoor lighting for energy saving

- exchange system with a gas furnace

- solar installation in the building assembly Solar Panel

- installation wod.kan.

- thick Styrofoam insulation of the building. 15 cm from the façade,

- reconstruction of the necessary elements of the development (pavements, stairs).

- replacement of electrical wiring inside with lighting to energy efficient

- replacement of outdoor lighting for energy saving

- exchange system with a gas furnace

- solar installation in a building with a roof mounting Solar Panel

- plumbing and sewage.

Engineering design services

Powiat Chojnicki | Published August 7, 2015
Winner
RenCraft Sp. z o.o.
cpvs
71320000, 71323100, 71242000, 71245000

1.Przedmiotem order is a service based on the development of project documentation within the framework of the project entitled .: "Improving energy efficiency and development of renewable energy sources in Chojnice - Człuchówski Municipal Functional Area - design documentation" - PHASE II Detailed description of the object of the contract is included in Section D - Terms of Reference Description Subject of the Contract and Section E - Terms of Reference Material provisions of the contract. The contract is for development of design documentation for: Execution of thermal modernization in three locations; Installation of photovoltaic and wind energy in three locations; Installation of the solar system in one building; The modernization of the electrical system in three locations; The modernization of boiler rooms in one building; Modernisation of central heating systems in two buildings. within the framework of the project entitled .: "Improving energy efficiency and development of renewable energy sources in Chojnice - Człuchówski Municipal Functional Area - design documentation" - Phase II contractor is obliged to develop the following documentation: Development of complete construction projects - implementing all trades for the n / w of objects in the field District Office in Chojnice, 89 - 600 Chojnice ul January 31 56 Insulation pitched roof with the replacement of damaged parts of wooden structure; Warming roofs; Insulation of walls below ground level with warming; Replacement of window; Replacing the gutters, downspouts, window sills and flashings along with repairing the facade Construction interior decorating; Modernization of boiler room with central heating system; Installation of photovoltaic and wind energy, with supporting structures, intended for the production of electricity. Człuchowska 38, 89 - 600 Chojnice wall insulation; Insulation of walls below ground level with warming; Replacing the gutters, downspouts, window sills and flashings along with repairing the facade; Construction interior decorating; Modernization of the central heating system; The modernization of the electrical system; Forestry 12, 89 - 600 Chojnice wall insulation; Warming flat roof; Insulation of walls below ground level with warming; Replacing the gutters, downspouts, window sills and flashings along with repairing the facade; Construction interior decorating; Installation of photovoltaic and wind energy, with supporting structures, intended for the production of electricity Installation of solar system with solar panels; The modernization of the electrical system; Pilsudski 30, 30 and 89 - 600 Chojnice Installation of photovoltaic and wind energy, with supporting structures, intended for the production of electricity. Object of the contract includes obtaining final permits for the construction or application of building / construction works do not require a building permit. 2. Analysis possibilities of solar photovoltaic and wind power and solar system, modernization of electrical and boiler room for the / in objects, which includes, among others, : Selection of equipment including indicator of parameters and variations of production and reception of energy in the system "on grid"; Financial analysis of the profitability of investment in alternatives, including an energy audit for all the objects mentioned in paragraph 1 as an initial diagnosis; Conditions for connection to an external power supply. Legal Analysis - Economic sale and purchase of electricity by Local Government Units. Object of the contract also includes: 3.1. preparation on behalf of the Employer the necessary conclusions, eg .: for a decision on environmental conditions of approval for the project, to establish public purpose investment location for a decision on building conditions, technical conditions for the issuance or extension, changes to the current conditions of connecting to the network and any other necessary to complete the project, 3.2. obtaining, on behalf of the Employer, any required Polish law, agreements, conditions, opinions and administrative decisions necessary for the development of project - estimate, 3.3. incurring baskets mapping for design purposes in the amount necessary for the development of the contract; 3.4. to obtain a final decision on the environmental permit for the project (if this is required); 3.5. preparing a report on the environmental impact (if this is required); 3.6. to participate in working meetings and ongoing reconciliation design work, and submit to the Employer feasibility study and developed project documentation for approval before filing the application works / building permit in time for the introduction of any changes; 3.7. the provision of

Supervision of building work

Powiat Chojnicki | Published May 10, 2017  -  Deadline June 19, 2017
cpvs
71247000

Detailed description of the subject of the order is included in the SIWZ.

Investor's supervision - "Energy efficiency improvement and RES development in Chojnicko - Człuchów Urban Functional Area - Thermomodernization of public utility buildings"

Kościerska 11

The documentation is annexed to SIWZ.

Investor's supervision - "Energy efficiency improvement and RES development in Chojnicko - Człuchów Urban Functional Area - Thermomodernization of public utility buildings"

31 January 56

The documentation is annexed to SIWZ.

Architectural, engineering and planning services

Schronisko dla Nieletnich w Chojnicach | Published August 12, 2015
Winner
SOLARPOL Polskie Centrum Energii Odnawialnej
cpvs
71240000, 71241000, 71242000, 71320000, 71323100

The contract is to develop documentation under the project "Improving energy efficiency and development of renewable energy sources in Chojnice-Człuchówski Municipal functional area" Scope of the contract: The building boarding schools, a gymnasium, workshops - photovoltaic installation of the mounting structure: a) the development of each of these buildings energy audits; b) develop an inventory of the construction of buildings to the extent necessary; c) the development of a complete project construction and executive photovoltaic installation; d) Develop investment cost; e) the development of bill of quantities; f) Develop Technical Specifications Execution and Acceptance of Construction Works; g) to obtain the final building permit or notification of construction / works does not require a building permit. Building workshops - exchange of electrical wiring, switchgear, including replacement of the main lighting LEDs: a) the inventory of existing power; b) development of a complete project construction and executive replacing an existing electrical wiring, switchgear, including replacement of the main on LED lighting; c) development investment cost; d) Develop bill of quantities; e) the development of technical specification for execution and acceptance of construction works; f) to obtain the final building permit or notification of construction / works does not require a building permit. The building of the chapel: a) the inventory of construction of the building; b) development of an energy audit. Building garage: a) inventory building construction; b) development of an energy audit. The Purchaser has: a) the inventory building workshops; b) the concept of the photovoltaic installation with mounting structure. Object of the contract also includes: a) preparation on behalf of the Employer necessary proposals such as .: a decision on the environmental permit for the project, a decision on building conditions, technical conditions for the issuance or extension, changes to the current conditions of connecting to the network and any other the necessary documents to complete the project (if necessary); b) obtaining on behalf of the Employer, any required Polish law, agreements, conditions, opinions and administrative decisions necessary for the development of project-estimate documentation; c) costs of preparation of maps for planning purposes in the amount necessary for the development of the contract; d) obtaining a final decision on the environmental permit for the project (if this is required); e) participate in working meetings and ongoing reconciliation project work in time for the introduction of any changes before the application filing works / building permits; f) to prepare a report on the environmental impact (if this is required);

Project and design preparation, estimation of costs

Urząd Miejski w Chojnicach | Published July 17, 2015
Winner
Pracownią Projektową Projektowanie i Nadzorowanie Zdzisław Kufel
cpvs
71242000

The contract is for development of design documentation in the field of thermo-modernization and acquisition of electricity and heat from renewable sources within the project "Improving energy efficiency and development of renewable energy sources in Chojnice-Człuchówski Municipal Functional Area - design documentation" as well as rebuilding project Chojnice Cultural Centre with land development and adaptation object Primary School No. 3 in Chojnice to the needs of people with disabilities. The Employer provides for the possibility of awarding supplementary contracts under negotiated contracts under the terms of Art. 67 paragraph. 1, item 6 of the Act -Right public procurement amounting to 30% of the basic contract Part I. Implementation of the project documentation for thermo-electricity and to gain icieplnej from renewable energy sources following objects: - Elementary School No. 1 in Chojnice - Primary School No. 5 in Chojnice - Team of Schools No. 7 in Chojnice - Middle School No. 1 in Chojnice - Junior Secondary School No. 2 in Chojnice, - the building of the Municipal Office in Chojnice, - the clubhouse at Municipal Stadium "Chojniczanka 1930", - the clubhouse at Municipal Stadium "Railwayman 1926 "- building the Visitors Chojnicka. Part II. Preparation of design documentation for Chojnice Cultural Centre on: a) thermo; b) obtaining electricity and heat from renewable energy sources; c) reconstruction of the premises; d) land use planning. PART III. Preparation of design documentation for Primary School No. 3 in Chojnice on: a) thermo-modernization and acquisition of electricity from renewable energy sources, b) the adjustment facility for the disabled.

Electrical fitting work

Gmina Chojnice | Published October 26, 2017  -  Deadline November 15, 2017
cpvs
45311200

Cd. Title II.1.) Name: Improvement of energy efficiency and development of RES in Chojnicko - Człuchów Urban Functional Area - stage I.

The subject of the order is the replacement of lighting for LED bulbs in the building of the Primary School in Lichnow.

Electrical fitting work

Gmina Chojnice | Published November 9, 2017  -  Deadline November 22, 2017
cpvs
45311200

Cd. Title II.1.) Name: Improvement of energy efficiency and development of RES in Chojnicko - Człuchów Urban Functional Area - stage I.

The subject of the order is the replacement of lighting for LED bulbs in the building of the Primary School in Lichnow.

Project and design preparation, estimation of costs

Gmina Chojnice | Published July 14, 2015
Winner
EPD Jakub Konwa
cpvs
71242000, 71245000, 71320000, 71323100

The contract is for the development of design-budget documentation resulting from the energy audit in seven educational facilities and three fire stations owned by the Commune TSO Chojnice and modernization of two boiler plants within the framework of the project entitled .: "Improving energy efficiency and development of renewable energy sources in Chojnice-Człuchówski Municipal Functional Area - Documentation Project "co-financed by the European Regional Development Fund under Measure 5.5.Regionalnego Operational Programme for Pomorskie Province for 2007-2013. Detailed description of the object of the contract is contained in Section D - Terms of Reference of the Contract and Section E - Terms of Reference Material provisions of the contract. The contract is for the development of design-budget documentation resulting from the energy audit in seven educational facilities and three fire stations owned by the Commune TSO Chojnice and modernization of two boiler plants within the framework of the project entitled .: "Improving energy efficiency and development of renewable energy sources in Chojnice-Człuchówski Municipal Functional Area - Documentation The design ". Contractor is obliged to develop the following documentation: Analysis of the photovoltaic and modernization of the electrical installation for 7 educational facilities, which includes, among others, 1.1 Selection of equipment including indicator of parameters and variations of production and reception of energy within the system "on grid". 1.2 Financial Analysis of the profitability of investment in alternatives, including energy audits for all educational facilities listed in paragraph 3 from a to g constituting the initial diagnosis. 1.3 Conditions for connection to an external electrical network. 1.4 Legal and Economic Analysis of the sale and purchase of electricity by local governments for educational facilities. Energy audit for all the objects listed in paragraph 3 Development of complete project construction and implementation of all trades for 10 objects, including a photovoltaic system with the modernization of the electrical installation for 7 educational facilities, owned by the Commune Chojnice in the orientation shown below range (the range will result from the final auditing and analysis capabilities photovoltaic installations): School 15, 89-620 Lichnowy - insulation of walls, insulation of foundations, replacing windows, upgrading heating systems ext. DHW system modernization - replacement of pipes and radiators, replacement of lighting to LED. 6 classes), replacement of lighting to LED. School 11, 89-608 Swornegacie - insulation of walls, foundation insulation, flat roof insulation, roof insulation, replacement windows, replacement of exterior doors, replacement of metal and glass shields, upgrade of what ext. DHW system modernization, installation of window air inlets, replacement of lighting LED. Home 39, 89-620 Chojnice - upgrade of what ext., Modernization of the DHW ,, replacement LED lighting. School 11, 89-620 Chojnice - upgrade of what ext. DHW system modernization, replacement of lighting to LED. Classroom 3, 89-620 Chojnice - upgrade of what ext. DHW system modernization, replacement of LED lighting, changing the oil boiler to the heat pump. Tucholska 16, 89-620 Chojnice - upgrade of what ext. DHW system modernization, replacement of LED lighting, upgrading the boiler room. Main 53, 89-620 Chojnice - insulation of the walls. Florian 2, 89-620 Chojnice - thermal insulation of walls, replacement windows, replacement of entrance doors and gates. Chojnicka 7, 89-620 Chojnice - replacing windows, damp proofing, insulation of walls and foundations, replacement of garage doors. Object of the contract includes obtaining final permits for the construction or application of building / construction works do not require a building permit. Object of the contract also includes: 4.1 preparing on behalf of the Employer necessary proposals such as .: for a decision on environmental conditions of approval for the project to establish a public purpose investment location, for a decision on building conditions, technical conditions for the issuance or extension, changes to the current connection conditions the nets and any other conditions necessary to complete the project; 4.2 gain, on behalf of the Employer, any required Polish law, agreements, conditions, opinions and administrative decisions necessary for the development of project-estimate documentation; 4.3 incurring baskets mapping for design purposes in quantities required for the development of the contract; 4.4 to obtain a final decision on the environmental permit for the project (if this is required); 4.5 preparing a report on the environmental impact (if this is required); 4.6 participate in working meetings and ongoing reconciliation of design work and feasibility study for submission to the Employer and elaborate

Works for complete or part construction and civil engineering work

Miejskie Wodociągi Sp. z o.o. | Published October 10, 2015
Winner
Konsorcjum firm: Lider – Molewski Sp. z o.o. Włocławek, Partnerzy – Husar Budownictwo Inżynieryjne S.A. Włocławek, Inenergia Sp. z o.o. Sp.k. Inowrocław
cpvs
45200000

The contract covers the following scope of work: 1) objects Street. Igielski: a) the imports ground to bridge the Reactor No. 1; b) demolition of reinforced concrete chamber at the car wash facility technology; c) the demolition of paving stones at the building energy; d) the execution of additional insulation on the building vertical przeciwwodnej microsite; e) dismantling, walling and wytynkowanie opening the gate dismantled in building energy; f) to perform additional insulation vertical (przeciwwodnej) for building a car wash technology; g) leaving the walls; 2) facilities Street. Green: a) the construction of a new degassing chamber, the elimination of the existing chamber performance surge chamber and pipeline Ø 1 000 mm; b) laying the foundations for carbon filters; c) decommissioning of existing sewage chamber dowożonych; d) sealing the sewers with storage reservoir; e) implementation of joint sealing buildings 7 and 8; f) the demolition of reinforced concrete structures occurring in a collision with the location of newly designed facilities and technological networks; g) the performance barriers of system and degrees of access to safe storage reservoir; h) reconstruction of the drainage wells DN 2500.

Development Plan for a low carbon economy for the Municipality of Chojnice.

 | Published January 23, 2015  -  Deadline February 2, 2015
cpvs
90720000, 71240000, 48600000, 80000000

1. The purpose of this contract is: The contract is: Object of the contract is co-funded project implemented by the Cohesion Fund under the Operational Programme Infrastructure and Environment 2007-2013, Priority IX friendly energy infrastructure and energy efficiency; Measure 9.3 Thermomodernization utilities - plans for a low carbon economy in the competition No. 2 / OPI / 9.3 / 2013 published by the National Fund for Environmental Protection and Water Management, acting on the basis of the Agreement with the Ministry of Economy as the Implementing Authority. The Contractor undertakes to carry out the subject of the contract in accordance with the requirements of the competition No. 2 / OPI / 9.3 / 2013, in particular, contained in Annex 9 to the Rules of Competition - The specific recommendations on the structure of a low-carbon economy plan, taking into account the guidelines Mayors How to develop an action plan for sustainable energy (SEAP) and in accordance with applicable national and Community law. Low-carbon economy plan should be consistent with other plans, programs and strategic documents at national, provincial, district and municipal level. 21.05 km2. The plan should include the time horizon 2020. Object of the contract include: a) the development of a low carbon economy Plan b) creating a database; c) conducting training for employees; d) information and promotional e) to update the information contained in the Draft Guidelines for the plan of heat, electricity and fuel gas for the city Chojnice. f) to conduct a strategic assessment of the impact on the environment - including environmental impact assessment as part of a conditional, dependent on a finding by the appropriate authorities of the necessity of its preparation. A detailed description of the contract is set out in Annex No. 7 to the SETC - Detailed Description of the subject of the Contract.

Works for complete or part construction and civil engineering work

Gmina Chojnice | Published May 3, 2017  -  Deadline June 12, 2017
cpvs
45200000, 45111200, 45111100, 45450000, 45320000, 45261000, 45421000, 45233260, 45410000, 45400000, 45453100, 45321000, 45331100, 45000000, 45330000, 45317300, 45311100, 45314200, 45351000, 45215500, 45453000

1. The object of the contract is thermal modernization of public buildings in the framework of the project: Improvement of energy efficiency and development of RES in Chojnice-Człuchów Urban Functional Area. This order is divided into 2 parts:

A) the first part - concerns the execution of construction works - thermomodernization of the Remizy building of the TSO in Sławęcin;

B) the second part - concerns the execution of construction works - the thermomodernization of the primary school building in Lichnowy, including the construction of the installation using renewable energy sources to produce electricity in this building and execution of central heating and hot water in this building. Attention of the Contractor, as part of the school building is private property of third parties, the contract does not cover the part of the works (excluded), which are indicated in Annex 17 to this Specification.

The first part - concerns the execution of construction works - the thermomodernization of the building Remizy TSO in Sławęcin. A detailed description of the object of the contract is contained in the design documentation constituting Appendices Nos. 5 through 17 to the Specification of Essential Terms of Contract.

The second part - concerns the execution of construction works - the thermomodernization of the Primary School building in Lichnowy, including the construction of installations using renewable energy sources to produce electricity in this building and execution of central heating and hot water in this building. Attention of the Contractor, as part of the school building is private property of third parties, the contract does not cover the part of the works (excluded), which are indicated in Annex 17 to this Specification. A detailed description of the object of the contract is contained in the design documentation constituting Appendices Nos. 5 through 17 to the Specification of Essential Terms of Contract.

Construction work for pipelines, communication and power lines

Miejskie Wodociągi Sp. z o.o. | Published November 28, 2015
Winner
Konsorcjum Firm: Lider – Molewski Sp. z o.o. – Włocławek, Partnerzy: HUSAR Budownictwo Inżynieryjne S.A. – Włocławek, Inenergia Sp. z o.o. – Inowrocław.
cpvs
45231000

Additional performance of the contract, not covered by the basic contract includes the execution of: a) the foundations for carbon filters - ul. Green, b) redesigning the drainage wells DN 2500 - ul. Green c) Seals sewers with storage reservoir - ul. Green d) Additional drainage channel in the building Dump Station accordance with the Charter's supervision No. 5/2015 / S 04/28/2015 e) Fill expansion joints at Reactor No. 1 and 2 and in chamber aerobic stabilization, f) Implementation of additional insulation vertical (przeciwwodnej) on building No. 4, 5 and 7 g) Disassembly, walling and wytynkowania opening the gate dismantled - Building Energy - object No. 10 h) Dilation - sealing facility No. 7 and 8.

Construction work for art and cultural buildings

Urząd Miejski | Published September 26, 2017
Winner
Konsorcjum firm lider konsorcjum: RCI Sp. z o.o.
cpvs
45212300

The subject of the contract is thermal modernization together with the reconstruction of the Chojnice Cultural Center within the project "Improvement of energy efficiency and development of RES.

in Chojnice - Człuchów Urban Functional Area - thermo-modernization of public utility buildings.

The subject of the contract is thermal modernization together with the reconstruction of the Chojnice Cultural Center within the project "Improvement of energy efficiency and development of RES.

in Chojnice - Człuchów Urban Functional Area - thermo-modernization of public buildings ".

As regards the change of the date of performance of the contract due to the necessity to execute additional orders, which make it impossible to execute the basic order is changed § 2 subparagraph 2 of the agreement and the deadline for completion of works subject to the contract is 15.12.2017.

1 contract in such a way that:

plotted:

total:

Gross: 10 846 386 PLN

(in words: ten million eight hundred forty six thousand three hundred eighty six zlotys)

VAT: 2 028 186 PLN / 23%

Net: 8 818 200 PLBN

(in words: eight million eight hundred eighteen thousand two hundred zloty)

signs in:

Gross: 11,161,909.96 PLN

(in words: eleven million one hundred sixty one thousand nine hundred nine zloty 96/100)

VAT: 2 087 186,41 PLN / 23%

Net: 9 074 723,55 PLN

(in words: nine million seventy four thousand seven hundred twenty three zloty 55/100)

Gross remuneration is increased by PLN 315 523.96 /

Construction work

Urząd Miejski | Published September 29, 2017
Winner
PHU Monika Szynwelska
cpvs
45000000

The subject of this order is the extension of the building of the Primary School No. 3 in Chojnice

Dworcowa Street along with the construction of a lift shaft with a crane, divided into the following parts:

Part I - Expansion of the Primary School No. 3 building in Chojnice

Part II - Construction of lift shaft with crane

The order includes the following industries:

- sanitary (water supply - can, CO, gas, kd)

- construction

- electric

- teletechnical

Road - road.

Expansion at the gym building

a) kitchen and canteen with necessary facilities and equipment

b) classrooms

c) staircase, hall

d) water and sewage systems, electrical, energy, ventilation, gas, telecommunication, kd

reconstruction of necessary elements of development

e) walking trails

f) green

g) demolition works.

1. construction of lift shaft

2. elevator lift for the needs of schools adapted for the disabled - curtain doors

3. electrical installation

4. demolition and reconstruction works.