Call +44 800 9755 164

Public tenders for energy in Luxembourg

Find all Energy tenders in the world.
Finding business opportunities has never been easier.

Results for energy. Make a new search!
EnergyLuxembourg

Electricity, heating, solar and nuclear energy

European Energy Efficiency Fund | Published November 26, 2016  -  Deadline December 23, 2016

EEEF as TA contractor is searching for consultants to provide legal, technical and financial advice to TA beneficiaries (public authorities) to support and accelerate the preparation of the investment programmes in the area of energy efficiency, renewable energy production or public transportation.

Electricity, heating, solar and nuclear energy

European Energy Efficiency Fund | Published November 29, 2016  -  Deadline December 23, 2016

The Fund set up the EEEF TA Facility to support ambitious public beneficiaries in developing bankable sustainable energy investment programmes. These projects shall relate to the energy efficiency sector, small-scale renewable energy and/or public urban transport. The EEEF TA Facility aims to bridge the gap between sustainable energy plans and real investments through supporting all activities necessary to prepare investments into sustainable energy projects.

To help the TA beneficiaries even more as well as to insure a higher project implementation rate, EEEF goes one step further and provides TA support by way of consultant services. This means that EEEF selects appropriate experts with the required knowhow and expertise via a tender process (completed entirely by the EEEF) and assigns them to the relevant investment programmes. The TA beneficiaries can use the consultant services to carry out for example feasibility studies, energy audits and evaluate the economic viability of their investments. Legal support for the investment programmes on the other hand, will be mandated by the TA beneficiary directly, while costs to be covered by the EEEF.

1601363 | Grevenmacher - Construction of a sports hall sports

PMP.LU / C VGVM - Ville de Grevenmacher | Published October 17, 2016  -  Deadline October 16, 2017
Construction of a sports hall low consumption of energy (Class B): earthworks, networks, infrastructure, structural work, concrete construction, facade wood and glass and mtallique structure, technical facilities, and extrieurs parachvements interiors, furniture, equipment sports and amnagements extrieursValeur considers the works: € 8,140,206 excluding VAT (excluding costs and fees annex)

1601491 | Call for Nominations for architects mission for the transformation of the former convent of Useldange in 12 units of housing - 2452 Project.

PMP.LU / E FDLH - Fonds pour le Dveloppement du Logement et de l'Habitat | Published November 15, 2016  -  Deadline December 12, 2016
Call for applications concerning architectural services, as future officers of a mastery of group of work, consisting of an architect, an engineer in civil engineering and an engineer in technical genius to a minimum, for the conclusion of a ngoci market, low on standard contracts << mastery of global work >> housing Fund, for the realization of a complete mission for the following project: 2452 project - 12 units of housing variable net living area. The majority of units should be within the existing buildings of the former convent of Useldange. A new building is planned on part of the site. Energy Class for new construction: AAA.Dlai of achvement works: 01.01.2020.

Benchmarking of nuclear technical requirements against WENRA safety reference levels, EU regulatory framework and IAEA standards

Europa-Kommissionen, Directorate-General for Energy, Directorate D — Nuclear Energy, Safety and ITER | Published November 24, 2016  -  Deadline January 5, 2017
Az értékelést az atomerőművek külső beszállítóinak és a nukleáris biztonsági hatóságoknak is be kell nyújtania véleményezés/jóváhagyás céljából.

2. Leszállítandó anyag: megvalósíthatósági tanulmány a francia–német ETC-kezdeményezés (ETC – European pressure water reactor Technical Codes, európai nyomóvízreaktorokra vonatkozó műszaki szabályok) keretében végzett munkának egyéb nemzeti jogi keretrendszerekre és egyéb reaktortípusokra történő kiterjesztéséről. Amennyiben a tanulmány pozitív eredménnyel zárul, abban ismertetni kell a teljes tanulmány elvégzése céljából megtenni szükséges intézkedéseket, amennyiben a Bizottság a teljes tanulmány elvégzése mellett dönt.

3. Az ERDA-javaslat (European reactor design acceptance, európai reaktorterv-elfogadás) egy egységes tervfelülvizsgálatra és -elfogadásra irányul, amelynek eredményei megosztásra kerülnének több uniós tagállam között, amely lehetővé teszi, hogy a reaktorterv valamennyi részt vevő országban elfogadható legyen – az egyedi helyi körülményekhez való szükséges igazodás kivételével – amely a reaktortervek hatékony európai szabványosítását eredményezi. A javasolt megközelítés lényegében a szabályozók és a szakmai támogató szervezetek (TSO – Technical Support Organisation) által, a Bizottság támogatásával önkéntes jelleggel megtett intézkedéseken alapul.

Leszállítandó anyag: annak a technikai tartalomnak a részletes ismertetése, amelyet az egységes uniós előzetes engedélyeztetési folyamatnak tartalmaznia kell, figyelembe véve a különböző típusú reaktorokat, az alkalmazandó biztonsági szabványokat, és (amennyire lehetséges) a tagállamok nemzeti keretrendszerinek sokszínűségét.

4. A nemzeti biztonsági hatóságok vagy a NAÜ szakértői missziók által végzett összehasonlító teljesítményértékelések és szakértői értékelések alapvető eszközei a biztonság harmonizált szintjének az EU-ban és világszerte történő elérésének. Ezek az eszközök különös jelentőséggel bírnak az EU-ban elvárt hosszú távú működések (LTO – Long Term Operation) szempontjából. Jelenleg a szabályozók vagy a NAÜ missziók (pl.: SALTO – Safety Aspects of Long Term Operation, a hosszú távú működés biztonsági szempontjai) által tett intézkedések elsődlegesen az elöregedési hatásokra helyezik a hangsúlyt, és kevesebb figyelmet fordítanak az LTO-programokhoz kapcsolódó, „ésszerű keretek között megvalósítható” biztonsági fejlesztésekre. Ezért az elöregedéssel kapcsolatos és a biztonsági fejlesztéseket egyaránt magukban foglaló egységes technikai referenciák segítséget nyújtanának valamennyi érintett szereplő számára abban, hogy a programokat a különböző tagállamokban azonos biztonsági szinten hajtsák végre.

Leszállítandó anyag: a nukleáris biztonsági hatóságokkal szoros együttműködésben a hosszú távú működéshez kapcsolódó technikai referenciaútmutató(k) kidolgozására kerül sor, amelyek elsősorban a biztonsági fejlesztésekkel kapcsolatos szempontokat tartalmazzák. Ezenkívül a nemzeti LTO-programoknak a módosított irányelvek alapján történő összehasonlító teljesítményelemzésének meghatározására és ismertetésére is sor kerül (a feladatmeghatározásaik technikai tartalma), nevezetesen a nukleáris biztonságról szóló irányelv 8a. és 8b. cikkével összefüggésben, a szabályozók általi jövőbeli használat céljából.

Sutarties objektas – branduolinių techninių reikalavimų lyginamosios analizės pagal Vakarų Europos branduolinės energetikos reguliavimo institucijų asociacijos (WENRA) etaloninius saugos lygius, ES reglamentavimo sistemą ir Tarptautinės atominės energijos agentūros (TATENA) standartus tyrimas.

Svarbi laiku atliekamo licencijų išdavimo kliūtis yra ta, kad derinimas, kurį atlieka nacionalinės branduolinės saugos institucijos, yra daugiausia susijęs su aukšto saugos lygio standartais. Nors, be abejonės, tai yra naudinga norint pasiekti panašų saugos lygį ES lygmeniu, tai nedaug prisideda prie greitesnio ar bendresnio licencijų išdavimo naujiems statybos projektams ar norint pratęsti esamų reaktorių eksploatacijos laiką.

Vadinasi, būtinas papildomas darbas siekiant išsamiai pateikti saugos standartų derinimą ar toliau tyrinėti hipotezę ir galimybių studiją, kurie sustiprina galimus tolesnius veiksmus, kurie yra aprašyti toliau. Komisija pageidauja tai įvykdyti remdamasi esamomis patikimomis iniciatyvomis, kurios jau parodė pridėtinę vertę.

Toliau išvardijamos šiuo metu tebevykdomos iniciatyvos atsižvelgiant į rezultatus, kurių tikimasi iš rangovo.

1. Rezultatai: teisės aktų pagal Euratomo sutartį dokumentų lyginamoji analizė pagal a) visus taikomus WENRA etaloninius lygius, b) TATENA standartus ir c) pakeistos direktyvos dėl branduolinės saugos reikalavimus, kuriuos išsamiai pateikė ENER / JRC (rengiami). Ji bus pateikta ir atominių elektrinių pardavėjams, ir branduolinės saugos institucijoms, kad pakomentuotų ar patvirtintų.

2. Rezultatai: galimybių studija dėl galimybės išplėsti esamą darbą, atliktą pagal Prancūzijos ir Vokietijos ETC (European pressure water reactor Technical Codes – Europos slėginio vandens reaktoriaus techniniai kodeksai) iniciatyvą kitoms nacionalinėms teisinėms sistemoms ir kitų tipų reaktoriams. Jeigu studija yra teigiama, joje turėtų būti išsamiai nurodyta, kokių veiksmų reikia imtis siekiant visapusiškai atlikti tyrimą, jeigu tai nuspręstų Komisija.

3. ERDA (Europos reaktorių projektavimo priėmimas) pasiūlymu siekiama bendros projekto apžvalgos ir priėmimo, kurio rezultatais dalintųsi keletas ES valstybių narių, leidžiančių, kad reaktoriaus projektas būtų priimtinas visoms dalyvaujančioms šalims, išskyrus būtiną pritaikymą prie specialių vietos sąlygų, kad būtų veiksminga Europos reaktorių projektų standartizacija. Siūlomas principas iš esmės remiasi savanoriškais reguliatorių ir techninės paramos organizacijų (Technical Support Organisation – TSO) veiksmais su Komisijos parama.

Rezultatai: išsamus techninio turinio, kurį turėtų įtraukti ES bendras išankstinio licencijų išdavimo procesas, aprašymas atsižvelgiant į skirtingus reaktorių tipus, taikomus saugos standartus ir (kiek įmanoma) valstybių narių nacionalinių sistemų įvairovę.

4. Nacionalinių saugos institucijų ar TATENA ekspertų misijų atliekama lyginamoji analizė ir tarpusavio vertinimai yra esminės priemonės siekiant suderinto saugos lygio ES ir visame pasaulyje. Šios priemonės ypač domina dėl daugelio numatomų ilgalaikių operacijų (Long Term Operation – LTO) ES. Šiuo metu reguliatorių ar TATENA misijų (pvz., Ilgalaikių operacijų saugos aspektai – Safety Aspects of Long Term Operation (SALTO)) dedamos pastangos daugiausia yra orientuotos į senėjimo poveikio prioritetą, mažiau – „pagrįstai įgyvendinami“ saugos naujiniai, kurie pateikiami kartu su ilgalaikių operacijų saugos aspektų programomis. Taigi, bendros techninės nuorodos, apimančios ir senėjimą, ir saugos naujinus, padėtų visiems susijusiems dalyviams vykdyti programas skirtingose valstybėse narėse, kurių lygiaverčiai saugos lygiai.

Rezultatai: glaudžiai bendradarbiaujant su branduolinės saugos institucijomis bus parengti techninių nuorodų vadovai dėl ilgalaikių operacijų saugos aspektų, apimant konkrečius aspektus, susijusius su saugos naujiniais. Be to, bus nustatyta ir aprašyta nacionalinių ilgalaikių operacijų saugos aspektų programų lyginamoji analizė lyginant su pakeistomis direktyvomis (jų techninių užduočių techninis turinys), ypač dėl pakeistos Branduolinės saugos direktyvos 8a ir 8b straipsnių dėl reguliatorių naudojimosi ateityje.

Līguma priekšmets ir pētījums – kodoljomas tehnisko prasību salīdzinoša novērtēšana attiecībā pret Rietumeiropas Kodolregulatoru asociācijas (WENRA) drošības standartlīmeņiem, ES normatīvo regulējumu un Starptautiskās Atomenerģijas aģentūras (SAEA) standartiem.

Būtisks šķērslis savlaicīgai licencēšanai ir šāds – valsts kodoldrošības iestāžu noteiktā saskaņošana galvenokārt attiecas uz augsta līmeņa drošības standartiem. Lai gan tas noteikti ir noderīgi, lai iegūtu līdzīgu drošības līmeni ES mērogā, tas būtiski neveicina jaunu būvprojektu ātrāku vai vispārēju licencēšanu un nepaildzina esošo reaktoru darbības laiku.

Tādējādi nepieciešams papildu darbs, lai sīki izklāstītu drošības standartu saskaņošanu vai tālāk pētītu hipotēzi un iespējamības analīzi, kas apstiprinātu iespējamo turpmāko rīcību, kā aprakstīts turpmāk. Komisija vēlas to panākt, pamatojoties uz esošajām ticamajām iniciatīvām, kas jau apliecinājušas savu pievienoto vērtību.

Turpmāk uzskaitītas iniciatīvas, kuras tiek īstenotas pašreiz, kā arī attiecīgie nodevumi, kas sagaidāmi no darbuzņēmēja.

1. Nodevums: saskaņā ar Euratom līgumu izdoto tiesību aktu dokumentu salīdzinošā novērtēšana attiecībā pret a) visiem piemērojamajiem WENRA standartlīmeņiem, b) SAEA standartiem un c) grozītās direktīvas par kodoldrošību prasībām, kā detalizēti izklāstījis Enerģētikas ĢD / Kopīgais pētniecības centrs (JRC) (notiek izstrāde). To iesniegs gan kodolelektrostaciju piegādātājiem, gan kodoldrošības iestādēm, lai tie sniegtu komentārus / apstiprinātu to.

2. Nodevums: tehniski ekonomiskais pamatojums par iespēju paplašināt pašreizējo darbu, kas tiek veikts saskaņā ar Francijas un Vācijas iniciatīvu par Eiropas kompresijas ūdens reaktora tehniskajiem kodeksiem (European pressure water reactor Technical Codes – ETC), attiecinot to uz citiem valstu tiesiskajiem regulējumiem un citu veidu reaktoriem. Ja pamatojums ir pozitīvs, detalizēti jānorāda turpmākā rīcība pilnā pētījuma īstenošanai, ja Komisija to nolemj darīt.

3. Priekšlikuma par Eiropas reaktoru projekta pieņemšanu (European reactor design acceptance – ERDA) mērķis ir vienota projekta pārskatīšana un pieņemšana; rezultāti tiktu izplatīti vairākās ES dalībvalstīs, sniedzot iespēju pieņemt reaktoru projektu visās iesaistītajās valstīs, izņemot nepieciešamo pielāgošanu īpašiem vietējiem apstākļiem, tādējādi nodrošinot reaktoru projektu efektīvu standartizāciju Eiropas mērogā. Ierosinātā pieeja būtībā ir balstīta uz regulatoru un tehniskā atbalsta organizāciju brīvprātīgu darbību, saņemot atbalstu no Komisijas.

Nodevums: detalizēts apraksts par tehnisko saturu, kas jāiekļauj ES vienotajā iepriekšējas licencēšanas procesā, ņemot vērā dažādos reaktoru veidus, piemērojamos drošības standartus un (ciktāl tas iespējams) dalībvalstu regulējumu dažādību.

4. Valsts drošības iestāžu vai SAEA ekspertu misiju veiktā salīdzinošā novērtēšana un profesionālapskate ir būtiski rīki saskaņota drošības līmeņa nodrošināšanai ES un visā pasaulē. Šie rīki ir īpaši nozīmīgi daudzajām paredzamajām ilgtermiņa operācijām (Long Term Operation – LTO) ES. Pašreiz regulatoru vai SAEA misiju izstrādātie saistītie pasākumi (piem., ilgtermiņa operāciju drošības aspekti (Safety Aspects of Long Term Operation – SALTO)) galvenokārt ir vērsti uz nolietošanās sekām, bet mazāk pievēršas praktiski iespējamiem drošības uzlabojumiem, kas papildina LTO programmas. Tādējādi tehnisko standartu vienoti kopumi, kuros iekļauti gan ar nolietošanos saistīti uzlabojumi, gan drošības uzlabojumi, palīdzētu visiem iesaistītajiem dalībniekiem dažādajās dalībvalstīs nodrošināt programmas līdzvērtīgā drošības līmenī.

Nodevums: cieši sadarbojoties ar kodoldrošības iestādēm, tiks sagatavots tehnisko standartu rokasgrāmatas(-u) kopums LTO, jo īpaši aptverot ar drošības uzlabojumiem saistītos aspektus. Turklāt tiks noteikta un aprakstīta valsts LTO programmu salīdzinošā novērtēšana attiecībā pret grozītajām direktīvām (darba uzdevuma tehniskais saturs), jo īpaši attiecībā uz grozītās direktīvas par kodoldrošību 8.a un 8.b pantu, un to varēs turpmāk izmantot regulatori.

Is-suġġett tal-kuntratt hu studju dwar l-immarkar tal-ħtiġijiet tekniċi nukleari kontra l-livelli ta' referenza tas-sigurtà tal-WENRA, il-qafas regolatorju tal-UE u l-istandards tal-IAEA.

Ostaklu importanti għall-ħruġ ta' liċenzji fil-ħin hu l-fatt l-armonizzazzjoni żviluppata mill-awtoritajiet nazzjonali għas-sigurtà nukleari primarjament jikkonċernaw standards tas-sigurtà ta' livell għoli. Filwaqt li dan hu ċertament utli biex jinkiseb livell simili ta' sigurtà fuq il-livell tal-UE, ma jikkontribbwix b'mod sinifikanti għall-ħruġ ta' liċenzji iżjed rapidu jew ġeneriku ta' proġetti ġodda ta' kostruzzjoni jew biex jestendi l-ħajja operazzjonali ta' reatturi eżistenti.

Għaldaqstant, ix-xogħol addizzjonali hu neċessarju biex ifassal l-armonizzazzjoni ta' standards tas-sigurtà jew biex ikompli jinvestiga l-ipoteżi u l-analiżi ta' fattibbilità li huma l-bażi ta' iżjed azzjoni possibbli kif deskritta hawn taħt. Il-Kummissjoni tixtieq tikseb dan billi tibdni fuq inizjattivi kredibbli eżistenti li diġà wrew valur miżjud.

L-inizjattivi kurrenti li għaddejjin huma mniżżla hawn taħt mal-oġġetti rispettivi mistennija li jridu jiġu pprovduti mill-kuntrattur.

1. L-oġġett li għandu jiġi kkunsinnat: a. immarkar tad-dokumenti tal-EUR kontra a) il-livelli ta' referenza applikabbli tal-WENRA, b) l-istandards tal-IAEA u ċ) il-ħtiġijiet tad-direttiva emendata dwar is-sigurtà nukleari kif iddettaljati mill-ENER/JRC (fi żvilupp). Se jkun sottomess kemm lill-vendituri tal-Impjanti tal-Enerġija Nukleari (IEN) u lill-awtoritajiet tas-sigurtà nukleari għall-kummenti/approvazzjoni.

2. L-oġġett li għandu jiġi kkunsinnat: studju ta' fattibbiltà dwar il-possibbiltà li jiġġedded ix-xogħol eżistenti li qiegħed jitwettaq taħt l-inizjattiva Franko-Ġermaniża tal-ETC għal oqsfa legali nazzjonali oħrajn u tipi oħrajn ta' reatturi. Jekk l-istudju hu pożittiv, għandu jindika fid-dettall il-passi li jridu jittieħdu sabiex ikun irrealizzat l-istudju kollu, f'każ li jkun deċiż mill-Kummissjoni.

3. Il-proposta tal-ERDA (Aċċettazzjoni Ewropea tad-disinji tar-reatturi) timmira lejn reviżjoni u aċċettazzjoni ta' disinn komuni, li r-riżultati tagħhom jinqasmu fost diversi Stati Membri tal-UE li jippermettu d-disinn tar-reatturi sabiex ikun aċċettabbli għall-pajjiżi kollha li qegħdin jieħdu sehem, minbarra l-adattament neċessarju għal kundizzjonijiet lokali speċifiċi, li jwasslu għal standardizzazzjoni effettiva Ewropea fid-disinji ta' reatturi. L-approwċ issuġġerit hu essenzjalment ibbażat fuq azzjonijiet volontarji minn regolaturi u Organizzazzjonijiet li Joffru Appoġġ Tekniku u Xjentifiku (TSOs) bl-appoġġ tal-Kummissjoni.

L-oġġett li għandu jiġi kkunsinnat: deskrizzjoni ddettaljata tal-kontenut tekniku li proċess komuni tal-illiċenzjar minn qabel tal-UE għandu jinkludi, li tieħu f'kunsiderazzjoni t-tipi differenti ta' reatturi, l-istandards applikabbli tas-sigurtà u (kemm jista' jkun) id-diversità tal-qafas nazzjonali tal-Istati Membri.

4. L-immarkar u l-istudju minn esperti mwettqa mill-awtoritajiet nazzjonali tas-sigurtà jew il-missjonijiet esperti tal-IAEA huma għodod essenzjali biex jinkiseb livell armonizzat ta' sigurtà fl-UE u madwar id-dinja. Dawk l-għodod huma ta' interess partikolari għal Operazzjonijiet fuq Żmien Twil (LTO) numerużi mistennija fl-UE. Fil-mument, l-isforzi rrelatati żviluppati minn regolaturi jew il-missjonijiet tal-IAEA (p.e. SALTO) jiffukaw bħala prijorità fuq l-effetti taż-żmien, inqas fuq appgrejdjar tas-sigurtà 'raġjonevolment prattikabbli' li jakkumpanjaw il-programmi tal-LTO. Għaldaqstant, settijiet komuni ta' referenzi tekniċi li jintegraw kemm iż-żmien u l-appgrejdjar tas-sigurtà jgħinu lill-atturi kollha involuti biex jikkunsinnaw programmi tul il-firxa tal-Istati Membri differenti b'livelli ekwivalenti tas-sigurtà.

L-oġġett li għandu jiġi kkunsinnat: b'kooperazzjoni mill-qrib mal-awtoritajiet tas-sigurtà nukleari, sett ta' gwida (gwidi) ta' referenza teknika għal-LTO se jkun(u) imħejji(ja), li jkopri (jkopru) b'mod partikolari aspetti rrelatati mal-appgrejdjar tas-sigurtà. Barra minn hekk, kejl ta' programmi tal-LTO nazzjonali kontra d-direttivi emendati se jkun iddefinit u deskritt (kontenut tekniku tat-termini ta' referenza tagħhom), partikolarment rigward Artikli 8a u 8b tad-Direttiva emendata dwar is-sigurtà nukleari, għal użu futur minn regolaturi.

Przedmiotem zamówienia jest analiza porównawcza wymogów technicznych w dziedzinie energetyki jądrowej względem referencyjnych poziomów bezpieczeństwa WENRA, ram regulacyjnych UE oraz norm MAEA.

Harmonizacja dokonywana przez krajowe organy bezpieczeństwa jądrowego dotyczy głównie norm zapewniających wysoki poziom bezpieczeństwa, co w istotny sposób utrudnia terminowe wydawanie zezwoleń. Choć takie podejście niewątpliwie przyczynia się do utrzymania porównywalnego poziomu bezpieczeństwa na szczeblu UE, nie sprzyja ono ani szybszemu lub bardziej ustandaryzowanemu wydawaniu zezwoleń dla nowych projektów budowlanych, ani wydłużaniu okresu funkcjonowania istniejących reaktorów.

W związku z tym konieczne są dodatkowe prace w celu uszczegółowienia harmonizacji norm bezpieczeństwa lub dalszej weryfikacji hipotetycznych założeń i analiz wykonalności stanowiących podstawę ewentualnych działań następczych zgodnie z poniższym opisem. W związku z tym Komisja zamierza skorzystać z dotychczasowych sprawdzonych inicjatyw, które już wykazały wartość dodaną.

Bieżące inicjatywy zostały wymienione poniżej wraz z rezultatami, jakich oczekuje się od wykonawcy.

1. Oczekiwany rezultat: analiza porównawcza prawodawstwa przyjętego na mocy traktatu EWEA względem a) wszystkich odpowiednich poziomów referencyjnych ustanowionych przez Stowarzyszenie Zachodnioeuropejskich Organów Nadzoru Instalacji Jądrowych (WENRA), b) norm Międzynarodowej Agencji Energii Atomowej (MAEA) oraz c) wymogów zawartych w zmienionej dyrektywie w sprawie bezpieczeństwa jądrowego, wyszczególnionych przez DG ds. Energii / JRC (w toku opracowania). Zostanie ona przedłożona zarówno elektrowniom jądrowym, jak i organom bezpieczeństwa jądrowego do zaopiniowania/zatwierdzenia.

2. Oczekiwany rezultat: badanie wykonalności dotyczące możliwości rozszerzenia prac w ramach francusko-niemieckiej inicjatywy w sprawie europejskich przepisów technicznych dotyczących reaktorów wodnych ciśnieniowych (European pressure water reactor technical codes – ETC) na inne krajowe ramy prawne oraz inne typy reaktorów. Jeżeli badanie potwierdzi taką możliwość, należy ponadto wyszczególnić kolejne działania do podjęcia w celu realizacji pełnego badania, jeżeli tak postanowi Komisja.

3. Inicjatywa dotycząca zatwierdzenia projektów reaktorów w Europie (European reactor design acceptance – ERDA) ma na celu wspólne dokonywanie przeglądów i zatwierdzanie projektów, a rezultaty tych działań mają być rozpowszechniane wśród kilku państw członkowskich UE, dzięki czemu projekty reaktorów (z wyjątkiem koniecznych adaptacji do warunków lokalnych) będą zatwierdzane przez wszystkie zaangażowane państwa, a tym samym projektowanie reaktorów w Europie zostanie skutecznie znormalizowane. Proponowane podejście co do zasady opiera się na dobrowolnych działaniach organów regulacyjnych i organizacji zapewniających wsparcie techniczne przy wsparciu Komisji.

Oczekiwany rezultat: szczegółowy opis zawartości technicznej wspólnego unijnego procesu poprzedzającego wydanie zezwolenia z uwzględnieniem różnych typów reaktorów, obowiązujących norm bezpieczeństwa oraz różnic między krajowymi ramami regulacyjnymi poszczególnych państw członkowskich.

4. Analizy porównawcze oraz wzajemne oceny przeprowadzane przez krajowe organy bezpieczeństwa lub misje ekspertów MAEA to nieodzowne narzędzia do osiągnięcia zharmonizowanego poziomu bezpieczeństwa w UE i na całym świecie. Narzędzia te są szczególnie istotne w kontekście spodziewanych licznych programów długoterminowej eksploatacji w UE. Dotychczasowe wysiłki podejmowane przez organy regulacyjne lub misje MAEA (np. program dotyczący aspektów bezpieczeństwa długoterminowej eksploatacji, Safety Aspects of Long Term Operation – SALTO) koncentrowały się na skutkach starzenia się infrastruktury, a w mniejszym stopniu na „praktycznie wykonalnych” modernizacjach służących zwiększeniu bezpieczeństwa, które towarzyszą programom długoterminowej eksploatacji. Zatem wspólne zbiory referencyjnych wytycznych technicznych dotyczących zarówno starzenia się infrastruktury, jak i modernizacji służących zwiększeniu bezpieczeństwa ułatwią wszystkim zaangażowanych podmiotom przygotowanie programów o porównywalnym poziomie bezpieczeństwa w różnych państwach członkowskich.

Oczekiwany rezultat: w ścisłej współpracy z organami bezpieczeństwa jądrowego zostanie opracowany zbiór referencyjnych wytycznych technicznych dotyczących w szczególności aspektów modernizacji służących zwiększeniu bezpieczeństwa. Ponadto zostaną określone oraz opisane ramy (zostanie przygotowana specyfikacja techniczna) analizy porównawczej krajowych programów długoterminowej eksploatacji względem zmienionych dyrektyw, w szczególności względem wymogów zawartych w art. 8a i 8b zmienionej dyrektywy w sprawie bezpieczeństwa jądrowego, z których w przyszłości będą korzystały organy regulacyjne.

Predmetom obstarávania je štúdia o referenčnom porovnávaní jadrových technických požiadaviek s bezpečnostnými referenčnými úrovňami Združenia západoeurópskych regulačných orgánov v oblasti jadrovej energie (WENRA), regulačným rámcom EÚ a normami Medzinárodnej agentúry pre atómovú energiu (MAAE).

Významnou prekážkou pre včasné poskytnutie licencie je skutočnosť, že harmonizácia, ktorú vypracovali vnútroštátne orgány jadrovej bezpečnosti, sa prevažne týka bezpečnostných noriem na vysokej úrovni. Hoci je to dozaista užitočné na získanie podobnej úrovne bezpečnosti na úrovni EÚ, neprispieva významne k rýchlejšiemu alebo všeobecnému poskytovaniu licencie v rámci nových stavebných projektov alebo k rozšíreniu prevádzkovej životnosti existujúcich reaktorov.

Preto je potrebné podrobne uviesť harmonizáciu bezpečnostných noriem alebo ďalej preskúmať hypotézu a analýzu uskutočniteľnosti, ktoré podporujú možné ďalšie opatrenie podľa nižšie uvedeného opisu. Komisia plánuje dosiahnuť tento cieľ tým, že bude vychádzať z existujúcich dôveryhodných iniciatív, ktorými sa už preukázala pridaná hodnota.

Súčasné prebiehajúce iniciatívy sú uvedené nižšie spolu s príslušnými výstupmi, ktoré sa očakávajú od dodávateľa.

1. Výstup: referenčné porovnávanie dokumentov právnych predpisov v zmysle zmluvy o Euratome (legislation under EURATOM Treaty, EUR) s a) všetkými platnými referenčnými úrovňami Združenia západoeurópskych regulačných orgánov v oblasti jadrovej energie (WENRA), b) normami Medzinárodnej agentúry pre atómovú energiu (MAAE) a c) požiadavkami zmenenej smernice o jadrovej bezpečnosti uvedenej ENER/JRC (vo vývoji). Predloží sa predajcom jadrových elektrární a orgánom jadrovej bezpečnosti na pripomienkovanie/schválenie.

2. Výstup: štúdia uskutočniteľnosti o možnosti rozšírenia existujúcej práce vykonanej v rámci francúzsko-nemeckej iniciatívy ETC (európske technické kódexy pre tlakový vodný reaktor) na ďalšie vnútroštátne právne rámce a ostatné typy reaktorov. Ak bude štúdia pozitívna, mali by sa v nej podrobne uviesť kroky, ktoré sa musia prijať s cieľom realizovať kompletnú štúdiu, ak o tom rozhodne Komisia.

3. Cieľom návrhu ERDA (schválenie projektu európskeho reaktora) je jednotne preskúmať a schváliť návrh, výsledky ktorého by sa zdieľali medzi niekoľkými členskými štátmi EÚ, umožňujúc prijateľnosť projekt reaktora pre všetky zúčastnené krajiny s výnimkou potrebného prispôsobenia špecifickým miestnym podmienkam, výsledkom čoho bude efektívna európska štandardizácia projektov týkajúcich sa reaktorov. Navrhovaný prístup je v podstate založený na dobrovoľných opatreniach zo strany regulačných orgánov a organizácií technickej podpory, s podporou Komisie.

Výstup: podrobný opis technického obsahu, ktorý by mal byť zahŕňať jednotný proces EÚ pred poskytnutím licencie, so zohľadnením jednotlivých typov reaktorov, platných bezpečnostných noriem a (pokiaľ možno) rozmanitosti vnútroštátneho rámca členských štátov.

4. Referenčné porovnávanie a partnerské preskúmania zo strany národných bezpečnostných orgánov alebo misiami odborníkov MAAE predstavujú základné nástroje na dosiahnutie harmonizovanej úrovne bezpečnosti v EÚ a na celom svete. Tieto nástroje predstavujú osobitný záujem pre početnú plánovanú dlhodobú prevádzku v EÚ. Zároveň sú súvisiace snahy, ktoré rozvíjajú regulačné orgány alebo misie MAAE (napr. SALTO – bezpečnostné aspekty dlhodobej spolupráce), zamerané prioritne na účinky starnutia, menej na „reálne uskutočniteľné“ modernizácie bezpečnosti, ktoré sú súčasťou programov v oblasti dlhodobej prevádzky. Preto by spoločné súbory technických referencií, ktorými sa integruje starnutie a aj modernizácia bezpečnosti, pomohli všetkým zapojeným aktérom pri poskytovaní programov v jednotlivých členských štátoch s rovnakými úrovňami bezpečnosti.

Výstup: v úzkej spolupráci s orgánmi jadrovej bezpečnosti sa pripraví súbor technických referenčných usmernení pre dlhodobú prevádzku, v ktorých budú zahrnuté najmä aspekty týkajúce sa modernizácie bezpečnosti. Okrem toho sa stanoví a opíše referenčné porovnávanie národných programov dlhodobej prevádzky so zmenenými smernicami (technický obsah ich podmienok), najmä pokiaľ ide o články 8a a 8b zmenenej smernice o jadrovej bezpečnosti, na účely budúceho využívania regulačnými orgánmi.

Predmet naročila je študija o jedrskih tehničnih zahtevah na podlagi primerjave med varnostmi referenčnimi ravnmi Združenja zahodnoevropskih jedrskih upravnih organov (Western European Nuclear Regulators Association – WENRA), regulativnim okvirjem EU in standardi Mednarodne agencije za atomsko energijo (International Atomic Energy Agency – IAEA).

Pomembno oviro pri pravočasni izdaji dovoljenj predstavlja dejstvo, da uskladitveni postopek, ki so ga razvili organi za jedrsko varnost, večinoma temelji na visokih varnostnih standardih. Medtem ko je to zagotovo koristno za doseganje podobnih varnostnih ravni na ravni EU, pa bistveno ne pripomore k hitrejšim ali splošnejšim postopkom izdaje dovoljenj za nove gradbene projekte ali k podaljševanju življenjske dobe obstoječih reaktorjev.

Potrebno je torej dodatno delo za uskladitev varnostnih standardov ali nadaljnje raziskave hipotez in analiz izvedljivosti, ki bi podprle možnost nadaljnjih ukrepov, kot je opisano spodaj. Komisija želi to doseči z delom na podlagi obstoječih verodostojnih pobud, ki so že pokazale dodano vrednost.

Trenutne pobude v teku so navedene spodaj skupaj z rezultati, ki se pričakujejo od izvajalca.

1. Rezultat: analiza dokumentov EU na podlagi primerjave z a) vsemi veljavnimi referenčnimi ravnmi WENRA, b) standardi IAEA, c) zahtevami spremenjene direktive o jedrski varnosti, kot to določa GD ENER/JRC (v pripravi). Analiza bo posredovana tako dobaviteljem jedrskih elektrarn kot organom za jedrsko varnost z namenom povratnih pripomb/potrditve.

2. Rezultat: študija izvedljivosti v zvezi z možnostjo razširitve obstoječega dela, opravljenega v okviru francosko-nemške pobude v zvezi s tehničnimi pravili za evropske tlačnovodne reaktorje (European pressure water reactor Technical Codes – ETC), na druge nacionalne zakonske okvire in druge vrste reaktorjev. Če je študija pozitivna, morajo biti v njej ob morebitni zahtevi Komisije podrobno opisani ukrepi, ki jih je treba sprejeti za uresničitev študije v celoti.

3. Cilj predloga o sprejetju načrtov za evropske reaktorje (European reactor design acceptance – ERDA) je skupen pregled in sprejem načrtov, rezultate katerega bi prejelo več držav članic EU, s čimer bi bil načrt reaktorjev sprejemljiv v vseh sodelujočih državah, z izjemo potrebnih prilagoditev v zvezi specifičnimi lokalnimi pogoji, kar bi prineslo učinkovito evropsko standardizacijo načrtov za reaktorje. Predlagani pristop v glavnem temelji na prostovoljnih ukrepih upravnih organov in organizacij za tehnično pomoč s podporo Komisije.

Rezultat: podroben opis tehnične vsebine, ki jo mora vsebovati skupni postopek EU pred izdajo dovoljenja, ob upoštevanju različnih vrst reaktorjev, veljavnih varnostnih standardov in (kolikor je mogoče) raznolikost nacionalnih okvirjev držav članic.

4. Primerjalne analize in stanovski pregledi, ki jih opravijo nacionalni varnostni organi ali so opravljeni v okviru strokovnih misij IAEA, so ključna orodja pri doseganju usklajene varnostne ravni v EU in po svetu. Ta orodja so posebej pomembna za številne predvidene dolgoročne operacije v EU. Trenutno se povezana prizadevanja upravnih organov ali misij IAEA, kot so npr. varnostni vidiki dolgoročnih operacij (Safety Aspects of Long Term Operation – SALTO), osredotočajo predvsem na učinke staranja in manj na „razumno uresničljive“ varnostne nadgradnje, ki spremljajo programe dolgoročnih operacij. Skupni sklopi tehničnih referenc, ki obravnavajo tako staranje kot varnostne nadgradnje, bi zato vsem udeleženim akterjem pomagali pri izvedbi programov v različnih državah članicah z enakovrednimi varnostnimi ravnmi.

Rezultat: v tesnem sodelovanju z organi za jedrsko varnost bo pripravljen sklop tehničnih referenc za dolgoročne operacije, ki bo zajemal zlasti vidike, povezane z varnostnimi nadgradnjami. Poleg tega bo pripravljena in opisana analiza programov dolgoročnih operacij v primerjavi s spremenjenimi direktivami (tehnična vsebina njihovih referenčnih pogojev), zlasti v zvezi s členoma 8a in 8b direktive o jedrski varnosti, omenjene zgoraj, da jih bodo lahko v prihodnje uporabljali upravni organi.

Is é ábhar an chonartha staidéar ar riachtanais theicniúla núicléacha a thagarmharcáil i gcoinne leibhéil thagartha sábháilteachta WENRA, chreat rialála an AE agus chaighdeáin IAEA.

Is bacainn thábhachtach ar cheadúnú tráthúil é go mbaineann an comhchuibhiú arna fhorbairt ag údaráis sábháilteachta núicléiche náisiúnta le caighdeáin sábháilteachta ardleibhéil den chuid is mó. Cé gur léir go bhfuil sé sin úsáideach chun leibhéal comhchosúil sábháilteachta a bhaint amach ar leibhéal AE, ní chuireann sé go suntasach le ceadúnú níos gasta ná níos cineálaí maidir le tionscadail tógála nua ná le saolré oibríochtúil na n-imoibreoirí atá ann cheana a shíneadh.

Dá bhrí sin, tá obair bhreise de dhíth chun mionsonrú a dhéanamh ar chomhchuibhiú na gcaighdeán sábháilteachta nó chun tuilleadh iniúchta a dhéanamh ar hipitéis agus ar anailís fhéidearthachta lena dtacaítear le tuilleadh gníomhartha féideartha mar atá sonraithe thíos. Ba mhian leis an gCoimisiún é sin a bhaint amach trí thionscnaimh inchreidte atá ann cheana, agus ar léiríodh go raibh breisluach ag baint leo, a fhorbairt.

Tá na tionscnaimh reatha atá fós ar siúl liostaithe thíos mar aon leis na táirgí insoláthartha a mbeifear ag súil leo ón gconraitheoir

1. Táirge insoláthartha: tagarmharcáil ar na doiciméid EUR i gcoinne a) leibhéil thagartha uile WENRA atá infheidhme, b) chaighdeáin IAEA agus c) riachtanais na treorach leasaithe maidir le sábháilteacht núicléach mar atá mionsonraithe ag ENER/JRC (á fhorbairt). Cuirfear faoi bhráid díoltóirí stáisiún núicléach (NPPanna) agus údarás um shábháilteacht núicléach í le haghaidh tráchtanna/formhuinithe.

2. Táirge insoláthartha: staidéar féidearthachta ar an bhféidearthacht den obair a rinneadh cheana faoi thionscnamh Franc-Ghearmánach ETC a shíneadh chuig creataí dlí náisiúnta eile agus chuig cineálacha eile imoibreoirí. Má bhíonn toradh dearfach ar an staidéar, ba cheart go léireofaí go mionsonrach na céimeanna a ghlacfar chun an staidéar iomlán a chur i gcrích, dá gcinnfeadh an Coimisiún amhlaidh.

3. Tá togra dearaidh an ERDA (glacadh dearaidh imoibreora Eorpach) dírithe ar chomhdhearadh a athbhreithniú agus a ghlacadh, a scaipfear a thorthaí i measc roinnt Ballstát den AE i dtreo is go mbeadh an dearadh imoibreora inghlactha do na tíortha rannpháirteacha uile, ach amháin oiriúnú riachtanach do dhálaí áitiúla áirithe, as a dtiocfaidh caighdeánú Eorpach éifeachtach ar dhearaí imoibreoirí. Tá an cur chuige molta bunaithe go bunúsach ar ghníomhartha deonacha de chuid rialtóirí agus TSOnna le tacaíocht ón gCoimisiún.

Táirge insoláthartha: cur síos mionsonraithe ar an ábhar teicniúil ar cheart a bheith san áireamh i bpróiseas réamhcheadúnaithe coiteann don AE, agus na cineálacha éagsúla imoibreoirí á gcur san áireamh, mar aon leis na caighdeáin sábháilteachta is infheidhme agus (chomh fada agus is féidir) éagsúlacht chreat náisiúnta na mBallstát.

4. Is uirlisí riachtanacha iad tagarmharcáil agus athbhreithnithe piaraí arna ndéanamh ag údaráis sábháilteachta náisiúnta nó misin saineolaithe IAEA chun leibhéal comhchuibhithe sábháilteachta a bhaint amach san AE agus ar fud an domhain. Is ábhar spéise ar leith iad na huirlisí sin do na hiomaí LTO a bhfuiltear ag súil leo san AE. Faoi láthair, tugann iarrachtaí gaolmhara arna bhforbairt ag rialtóirí nó ag misin IAEA (m.sh. SALTO) tosaíocht do thionchair an aosaithe, agus tá siad dírithe níos lú ar uasghráduithe sábháilteachta atá 'indéanta go réasúnta' a ghabhann leis na cláir LTO. Dá bhrí sin, bheadh comhthacair de thagairtí teicniúla lena ndéanfar aosú agus uasghráduithe sábháilteachta a chomhtháthú ina gcabhair do na gníomhairí uile lena mbaineann chun cláir a sheachadadh ar fud na mBallstát le leibhéil sábháilteachta choibhéiseacha.

Táirge insoláthartha: i ndlúthchomhar le húdaráis sábháilteachta núicléiche, ullmhófar sraith treoracha tagartha teicniúla le haghaidh LTO, lena gclúdófar go háirithe gnéithe a bhaineann leis na huasghráduithe sábháilteachta. Chomh maith leis sin, déanfar tagarmharcáil ar chláir LTO náisiúnta i gcoinne na dtreoracha leasaithe a shainiú agus a mhionsonrú (ábhar teicniúil a dtéarmaí tagartha), go háirithe maidir le hAirteagail 8a agus 8b den Treoir sábháilteachta núicléiche leasaithe, lena húsáid amach anseo ag rialtóirí.

Предметът на поръчката е проучване относно сравнителен анализ на ядрени технически изисквания за референтни нива на безопасност на Западноевропейската асоциация за ядрено регулиране (WENRA), регулаторна рамка на ЕС и стандарти на Международната агенция за атомна енергия (МААЕ).

Важна пречка за навременното лицензиране е, че хармонизирането, разработено от националните органи за ядрена безопасност, се отнася основно за стандарти за безопасност на високо ниво. Въпреки че то несъмнено е полезно за постигането на подобно ниво на безопасност на равнище ЕС, то не допринася значително за по-бързо или общо лицензиране на нови проекти за строителство или за разширяване на експлоатационния живот на съществуващите реактори.

Следователно, необходими са допълнителни дейности, за да се определи подробно хармонизирането на стандартите за безопасност или за да се проучат допълнително хипотезите и анализа на приложимостта, на които се основават възможни по-нататъшни действия, както е описано по-долу. Комисията желае да постигне това, като се основава на съществуващи надеждни инициативи, които вече са показали добавена стойност.

Сегашните текущи инициативи са изброени по-долу, заедно със съответните очаквани от изпълнителя резултати.

1. Резултат: сравнителен анализ на EUR документи (законодателство съгласно Договора за Евратом) спрямо а) всички приложими референтни нива на WENRA, б) стандарти на МААЕ и в) изисквания на изменената директива относно ядрената безопасност, както е описано подробно от ENER/JRC (в процес на разработване). Той ще бъде предоставен както на продавачите на АЕЦ, така и на органите за ядрена безопасност за коментари/одобрение.

2. Резултат: проучване за приложимост на възможността за разширяване на съществуващата дейност, извършена в рамките на френско-германската ETC инициатива, до други национални правни рамки и друг тип реактори. Ако проучването е положително, то трябва да посочи подробно стъпките, които трябва да бъдат предприети, за да се осъществи цялостното проучване, ако бъде решено от Комисията.

3. Предложението на ERDA (Приемане на проект на европейски реактор) има за цел преглед и приемане на общ проект, резултатите от който ще бъдат споделени между няколко държави-членки на ЕС, които позволяват на проекта на реактора да бъде приемлив за всички участващи държави, с изключение на необходимото приспособяване към специфичните местни условия, което води до ефективна европейска стандартизация на проектите на реактора. Предложеният подход се основава предимно на доброволни действия от регулаторите и организациите за техническа подкрепа с помощта на Комисията.

Резултат: подробно описание на техническото съдържание, което трябва да включват общите процеси на ЕС по предварително лицензиране, както се имат предвид различните видове реактори, приложимите стандарти за безопасност и (доколкото е възможно) разнообразието на националната рамка на държавите-членки.

4. Сравнителен анализ и сравнителни прегледи, извършвани от националните органи по безопасността или експертни мисии на Международната агенция за атомна енергия, са основните инструменти за постигане на хармонизирано ниво на безопасност в ЕС и по света. Тези инструменти са от особен интерес за многобройните очаквани дългосрочни операции в ЕС. В настоящия момент свързаните усилия, развити от регулаторите или мисиите на МААЕ (напр. SALTO (аспекти на сигурността на дългосрочна операция)), се насочват по приоритет към ефектите на стареене, по-малко към „разумно приложимите“ подобрения на безопасността, които придружават програмите на дългосрочните операции. Следователно, общите набори технически референции, интегриращи актуализациите както в областта на стареене, така и в областта на безопасността, ще помогнат на всички включени действащи лица да предоставят програми в различните държави-членки с еквивалентни нива на безопасност.

Резултат: в тясно сътрудничество с органите по ядрена безопасност, ще бъде подготвен набор от справочници с технически референции за LTO, обхващащ по-специално аспектите, свързани с актуализациите в областта на безопасността. В допълнение, сравнителният анализ на националните програми за LTO съгласно изменените директиви, ще бъде определен и описан (техническо съдържание на техните референтни условия), особено по отношение на член 8, буква а) и член 8, буква б) на изменената директива за ядрена безопасност, за бъдещо ползване от регулаторите.

Contractul are ca obiect un studiu privind analiza comparativă a cerințelor tehnice nucleare în raport cu nivelurile de referință privind securitatea ale WENRA, cadrul de reglementare al UE și standardele AIEA.

Un obstacol important pentru acordarea licențelor în timp util este faptul că armonizarea elaborată de autoritățile naționale de securitate nucleară se referă în principal la standarde de securitate de nivel înalt. Deși acest lucru este cu siguranță util pentru atingerea unui nivel similar de securitate la nivelul UE, nu contribuie semnificativ la un proces de acordare de licențe mai rapid sau generic pentru proiecte de construcții noi sau la extinderea duratei de exploatare a reactoarelor existente.

Prin urmare, sunt necesare eforturi suplimentare pentru a detalia armonizarea standardelor de securitate sau pentru a aprofunda în continuare analiza ipotezelor și a fezabilității care stau la baza unei eventuale acțiuni suplimentare, astfel cum se descrie mai jos. Comisia dorește să realizeze acest lucru pornind de la inițiative credibile existente, care și-au demonstrat deja valoarea adăugată.

Inițiativele actuale în curs de desfășurare sunt enumerate mai jos, împreună cu rezultatele corespunzătoare așteptate din partea contractantului.

1. Rezultat: analiza comparativă a documentelor legislative din cadrul Tratatului Euratom în raport cu a) toate nivelurile de referință aplicabile ale WENRA, b) standardele AIEA și c) cerințele prevăzute de directiva modificată privind securitatea nucleară, astfel cum sunt detaliate de DG ENER/JRC (în curs de elaborare). Aceasta va fi prezentată atât furnizorilor din domeniul centralelor nucleare, cât și autorităților pentru securitate nucleară în vederea formulării de observații/aprobării.

2. Rezultat: studiu de fezabilitate privind posibilitatea de extindere la alte cadre juridice naționale și la alte tipuri de reactoare a lucrărilor actuale realizate în cadrul inițiativei franco-germane privind codurile tehnice europene referitoare la reactoarele cu apă sub presiune. În cazul în care studiul are un rezultat pozitiv, acesta trebuie să indice în detaliu etapele care trebuie urmate pentru realizarea studiului complet, în cazul în care Comisia decide astfel.

3. Propunerea de recepție europeană a proiectelor de reactoare (European reactor design acceptance – ERDA) vizează un proces comun de analizare și recepție a proiectelor, ale cărui rezultate vor fi partajate între mai multe state membre ale UE, ceea ce permite ca proiectul de reactor să fie acceptabil pentru toate țările participante, cu excepția adaptării necesare la condițiile locale specifice, conducând la o standardizare eficientă la nivel european a proiectelor de reactoare. Abordarea propusă se bazează în principal pe acțiuni voluntare ale autorităților de reglementare și ale organizațiilor de asistență tehnică, cu sprijinul Comisiei.

Rezultat: descrierea detaliată a conținutului tehnic pe care ar trebui să îl includă un proces prealabil acordării de licențe comun la nivelul UE, luând în considerare diferitele tipuri de reactoare, standardele de securitate aplicabile și (în măsura posibilului) diversitatea cadrelor naționale ale statelor membre.

4. Analiza comparativă și evaluările inter pares realizate de autoritățile naționale de securitate sau misiunile experților AIEA sunt instrumente esențiale pentru obținerea unui nivel armonizat de securitate la nivelul UE și la nivel mondial. Aceste instrumente sunt foarte importante pentru numeroasele exploatări pe termen lung așteptate la nivelul UE. La momentul actual, eforturile conexe depuse de autoritățile de reglementare sau misiunile AIEA [de exemplu, aspecte legate de securitatea exploatării pe termen lung (Safety Aspects of Long Term Operation – SALTO)] se concentrează în mod special pe efectele uzurii și mai puțin pe modernizările în materie de securitate „rezonabile din punct de vedere practic” care însoțesc programele de exploatare pe termen lung. Prin urmare, niște seturi comune de referințe tehnice care să integreze atât uzura, cât și modernizările în materie de securitate ar ajuta toți actorii implicați să implementeze programe cu niveluri de securitate echivalente în diferitele state membre.

Rezultat: în strânsă cooperare cu autoritățile de securitate nucleară, va fi elaborat un set de ghiduri cu referințe tehnice pentru exploatarea pe termen lung, care să acopere în special aspecte legate de modernizările în materie de securitate. În plus, se va defini și se va descrie o analiză comparativă a programelor naționale de exploatare pe termen lung în raport cu directivele modificate (conținutul tehnic al termenilor de referință), în special în ceea ce privește articolele 8a și 8b din Directiva modificată privind securitatea nucleară, în vederea utilizării viitoare de către autoritățile de reglementare.

Predmet je ugovora studija o vrednovanju nuklearnih tehničkih zahtjeva u odnosu na sigurnosne referentne razine Udruženja zapadnoeuropskih nuklearnih regulatora (WENRA), regulatorni okvir EU-a i norme Međunarodne agencije za atomsku energiju (IAEA).

Važna prepreka pravovremenom licenciranju je to što se usklađivanje koje razvijaju nacionalna tijela za nuklearnu sigurnost odnosi uglavnom na sigurnosne norme na visokoj razini. To je svakako korisno za dobivanje slične razine sigurnosti na razini EU-a, ali značajno ne doprinosi bržem ili generičkom licenciranju novih građevinskih projekata niti produžuje operativni životni ciklus postojećih reaktora.

Stoga su nužni dodatni radovi za pobliže određivanje usklađivanja sigurnosnih normi ili za daljnje istraživanje analize hipoteze i izvodljivosti što je temelj za moguće daljnje aktivnosti opisane u nastavku. Komisija želi ovo postići nadogradnjom na postojeće vjerodostojne inicijative koje su već pokazale dodanu vrijednost.

Trenutačne aktivnosti koje su u tijeku navedene su u nastavku zajedno s odgovarajućim predmetima isporuke koji se očekuju od izvoditelja.

1. Predmet isporuke: vrednovanje dokumenata EUR u odnosu na a) sve primjenjive referentne razine WENRA-e, b) norme IAEA-a i c) zahtjeve izmijenjene direktive o nuklearnoj sigurnosti kako je pobliže određena od ENER-a/JRC-a (u razvoju). Dostavit će se dobavljačima nuklearnih elektrana i nadležnim tijelima za nuklearnu sigurnost za komentare/odobrenje.

2. Predmet isporuke: studija izvodljivosti o mogućnosti proširenja postojećih radova koji se provode u okviru francusko-njemačke inicijative Europskih tehničkih kodova za reaktore s vodom pod tlakom (European pressure water reactor Technical Codes – ETC) na druge nacionalne zakonske okvire i druge vrste reaktora. Ako studija bude pozitivna, njome bi se trebali detaljno utvrditi koraci koje je nužno poduzeti za realizaciju pune studije, ako tako odluči Komisija.

3. Prijedlogom europskog prihvaćanja projekata za reaktore (ERDA – European reactor design acceptance) želi se uspostaviti zajednički pregled i prihvaćanje projekta, čiji bi se rezultati dijelili među nekoliko država članica EU-a kako bi se omogućila prihvatljivost projekta za reaktor u svim državama sudionicama, osim nužne prilagodbe specifičnim lokalnim uvjetima, što vodi do učinkovite normizacije projekata za reaktore na europskoj razini. Predloženi pristup je u osnovi utemeljen na dobrovoljnim akcijama koje provode regulatorna tijela i organizacije za tehničku podršku (Technical Support Organisation – TSO) uz podršku Komisije.

Predmet isporuke: detaljni opis tehničkog sadržaja koji treba biti obuhvaćen zajedničkim postupkom predlicenciranja EU-a, uzimajući u obzir različite vrste reaktora, primjenjive sigurnosne norme i (koliko je to moguće) raznovrsnost nacionalnih okvira država članica.

4. Vrednovanje i stručni pregledi koje provode nacionalna sigurnosna nadležna tijela ili stručne misije IAEA-a ključni su alati za postizanje usklađene razine sigurnosti u EU-u i u cijelom svijetu. Ovi alati su od posebnog interesa za puno očekivanog dugoročnog rada (Long Term Operation – LTO) u EU-u. Zasad povezana nastojanja koja razvijaju regulatorna tijela ili misije IAEA-a (npr. sigurnosni aspekti dugoročnog rada (Safety Aspects of Long Term Operation – SALTO)) usmjerena su prvenstveno na učinke starenja, a manje na „razumno izvedive” sigurnosne nadogradnje koje se provode uz programe LTO. Stoga bi zajednički setovi tehničkih referenci kojima se obuhvaćaju i starenje i sigurnosne nadogradnje pomogli svim uključenim dionicima pri isporuci programa u svim državama članicama s jednakovrijednim sigurnosnim razinama.

Predmet isporuke: u uskoj suradnji s nadležnim tijelima za nuklearnu sigurnost, pripremit će se set tehničkih smjernica za LTO, obuhvaćajući posebice aspekte povezane sa sigurnosnim nadogradnjama. Nadalje, utvrdit će se i opisati (tehnički sadržaj opisa projekta) vrednovanje nacionalnih programa LTO u odnosu na izmijenjene direktive, posebice u pogledu članaka 8.a i 8.b izmijenjene Direktive o nuklearnoj sigurnosti, za buduću uporabu od strane regulatornih tijela.

  • 1