Call +44 800 9755 164

Public tenders for energy in Luxembourg

Find all Energy tenders in the world.
Finding business opportunities has never been easier.

Results for energy. Make a new search!
EnergyLuxembourg

1601363 | Grevenmacher - Construction of a sports hall sports

PMP.LU / C VGVM - Ville de Grevenmacher | Published October 17, 2016  -  Deadline October 16, 2017
cpvs
45000000

Construction of a sports hall low consumption of energy (Class B): earthworks, networks, infrastructure, structural work, concrete construction, facade wood and glass and mtallique structure, technical facilities, and extrieurs parachvements interiors, furniture, equipment sports and amnagements extrieursValeur considers the works: € 8,140,206 excluding VAT (excluding costs and fees annex)

Architectural, construction, engineering and inspection services

Fonds d'urbanisation et d'aménagement du Plateau de Kirchberg | Published March 21, 2017  -  Deadline April 28, 2017
cpvs
71000000

The Fund is issuing this call for applications for participation in a co-creation process for defining architectural concepts, programmatic, constructive energy, structural, technical and landscape of 3 main residential projects located in Kirchberg.

The main objective is the design of quality projects by defining the strategies to be in place to meet the visions and objectives of the Fund, based on the principles of "Cradle to Cradle". The projects represent a major in terms of surfaces 17 000 m 2 23 700 m 2 respectively 36 000 m 2 gross built area.

Thus, it comes together multidisciplinary expertise, namely architects, consulting engineers and landscape architects who work together with experts and stakeholders appointed by the Fund.

This process will be accompanied by the American architect William McDonough, co-creator of the philosophy of "Cradle to Cradle".

Heating works

Administration des bâtiments publics | Published April 8, 2017  -  Deadline May 19, 2017
cpvs
45232141

- 3 radiators,

- approx. 850 m heating pipes,

- 2 ventilation plants of 2500 m 3 / H and 1000 m 3 / H energy recovery,

- 2 air drive groups 900 m 3 / H and 1700 m 3 / H

- approx. 480 m of rigid circular duct,

- approx. 730 m straight jacket,

- approx. 36 fixtures with accessories (toilet, sinks, showers, etc.)

- approx. 755 m stainless steel tubes cold water supply, hot and traffic,

- approx. 4 stations with fresh water.

The works are awarded block unit price.

The expected duration of the contract is 100 days to start the current 2 e half of 2017.

Whole-body counter measurements for committed effective dose assessment of exposed workers

Europa-Kommissionen, Directorate-General for Energy, Directorate D — Nuclear Energy, Safety and ITER | Published March 28, 2017  -  Deadline April 27, 2017
cpvs
33100000

Europa-Kommissionens Generaldirektorat for Energi, i særdeleshed sektoren for sundhedsbeskyttelse ved enheden for strålingsbeskyttelse og nuklear sikkerhed, er ansvarlig for stråling beskyttelse af medarbejderne. Inden for rammerne af overvågningsprogrammet planlægger »in vivo« strålingsmålinger én gang om året for hver medarbejder, der er klassificeret som en stråleudsatte arbejdstager. I forbindelse med dette udbud, der er iværksat af sektoren for sundhedsbeskyttelse i stråling beskyttelse og afdelingen for nuklear sikkerhed under Europa-Kommissionens Generaldirektorat for Energi, opfordres laboratorier, der er godkendt til udførelse af helkropsstrålingsmålinger, til at afgive relevante bud. I tilfælde hvor man identificerer et indtag af en betydelig mængde af 1 eller flere radioaktive stoffer, skal kontrahenten anslå den akkumulerede effektive dosis over en periode på 50 år.

Undersøgelse med helkropstæller består af følgende obligatoriske målinger:

— samlet måling: repræsentativ måling af hele kroppen med henblik på at identificere alle gammaemissionskilder, der foreligger med kalium-40 som reference

— måling af lunger: specifik måling med henblik på at identificere forekomsten af plutonium i lungerne. Dette kan gøres ved indirekte måling (bestemmelse af americium).

Sporingsgrænserne bør være så lave som muligt. Navnlig for Am-241 (måling af lunger) skal sporingsgrænsen være under 8 Bq.

Måletiden for hver enkelt måling må ikke overstige 1 time. Men hvis den krævede sporingsgrænse viser sig at være uopnåelige, skal kontrahenten meddele dette til den strålingsudsatte arbejdstager strakt anmode om og udføre en gentaget eller forlænget måling.

Die Generaldirektion Energie der Europäischen Kommission, insbesondere die Dienststelle Gesundheitsschutz des Referats Strahlenschutz und nukleare Sicherheit, ist verantwortlich für den Strahlenschutz der Mitarbeiter. Im Rahmen des Überwachungsprogramms sind 1-mal im Jahr für alle als strahlenexponierte Arbeitskräfte eingestuften Mitarbeiter „In-vivo“-Strahlungsmessungen vorgesehen. Mit dieser von der Dienststelle Gesundheitsschutz des Referats Strahlenschutz und nukleare Sicherheit der Generaldirektion Energie der Europäischen Kommission eingeleiteten Ausschreibung werden Labore, die für die Durchführung von Ganzkörper-Strahlungsmessungen zugelassen sind, dazu aufgerufen, entsprechende Angebote einzureichen. In Fällen, in denen die Aufnahme einer erheblichen Menge von 1 oder mehreren radioaktiven Stoff(en) nachgewiesen wird, muss der Auftragnehmer die effektive Folgedosis für 50 Jahre abschätzen.

Die Ganzkörperzähler-Untersuchung besteht aus folgenden obligatorischen Messungen:

— Gesamtmessung: repräsentative Messung des ganzen Körpers mit dem Ziel, alle vorhandenen Gammastrahler mit Kalium-40 als Referenz nachzuweisen,

— Lungenmessung: spezielle Messung mit dem Ziel, das in der Lunge angereicherte Plutonium nachzuweisen. Dies kann durch indirekte Messung erfolgen (Bestimmung von Americium).

Die Nachweisgrenzen sollten so niedrig wie möglich sein. Insbesondere für Am-241 (Lungenmessung) muss die Nachweisgrenze unter 8 Bq liegen.

Die Messdauer für jede einzelne Messung sollte 1 Stunde nicht überschreiten. Falls sich jedoch herausstellt, dass die geforderte Nachweisgrenze unerreichbar ist, muss der Auftragnehmer dies der strahlenexponierten Arbeitskraft unverzüglich mitteilen, eine erneute oder verlängerte Messung anfordern und diese durchführen.

The European Commission's Directorate-General for Energy, in particular the health protection sector of the Radiation Protection and Nuclear Safety Unit, is responsible for the radiation protection of staff members. The monitoring program foresees ‘in vivo’ radiation measurements once per year for each staff member classified as exposed worker. This call for tender, launched by the health protection sector of the Radiation Protection and Nuclear Safety Unit of the European Commission, Directorate-General for Energy, invites laboratories approved for performance of whole-body radiation measurements to submit relevant offers. In cases where an intake of a significant amount of 1 or more radioactive substances is identified the contractor shall estimate the 50-year committed effective dose.

The whole-body counter examination consists of the following obligatory measurements:

— total measurement: representative measurement of the whole body with the aim of identifying all gamma emitters present and having potassium-40 as reference,

— lung measurement: specific measurement with the aim of identifying the plutonium deposited in the lungs. This can be done by indirect measurement (determination of americium).

The detection limits should be as low as possible. In particular, for Am-241 (lung measurement), the detection limit has to be below 8 Bq.

The measurement time for each individual measurement should not exceed 1 hour. However, should the required detection limit prove unattainable, the contractor shall announce this to the exposed worker concerned immediately, request, and perform a repeated or prolonged measurement.

La Dirección General de Energía de la Comisión Europea, en particular el sector de protección sanitaria de la Unidad de Radioprotección y Seguridad Nuclear, es responsable de la radioprotección del personal. El programa de seguimiento prevé mediciones de radiación «in vivo» 1 vez al año para cada miembro del personal clasificado como trabajador expuesto. La presente convocatoria de licitación, lanzada por el sector de protección sanitaria de la Unidad de Radioprotección y Seguridad Nuclear de la Dirección General de Energía de la Comisión Europea, invita a los laboratorios autorizados para realizar mediciones de radiación con contador de cuerpo entero a presentar ofertas. En los casos en los que se determinen entradas de una cantidad considerable de 1 o más sustancias radiactivas, el contratista calculará la dosis efectiva comprometida de 50 años.

El examen con contador de cuerpo entero consiste en las siguientes mediciones obligatorias:

— medición total: medición representativa del cuerpo entero con el objetivo de determinar todos los emisores gamma presentes con potasio-40 como referencia,

— medición de pulmones: medición específica con el objetivo de determinar el plutonio depositado en los pulmones. Esto puede hacerse por medición indirecta (determinación del americio).

Los límites de detección deberán ser tan bajos como sea posible. En concreto, para Am-241 (medición de pulmones), el límite de detección deberá ser inferior a 8 Bq.

El tiempo de medición para cada medición individual no deberá ser superior a 1 hora. Sin embargo, si el límite de detección requerido resulta inalcanzable, el contratista inmediatamente informará de ello al trabajador expuesto y solicitará y realizará otra medición o una medición prolongada.

Euroopan komission energian pääosasto, erityisesti säteilysuojelusta ja ydinturvallisuudesta vastaavan yksikön terveydensuojelusta vastaava jaos, on vastuussa henkilöstön jäsenten säteilysuojelusta. Seurantaohjelman yhteydessä suunnitellaan elävän elimistön (in vivo) säteilymittausten suorittamista kerran vuodessa jokaisen henkilöstön jäsenen osalta, joka luokitellaan säteilylle altistuvaksi työntekijäksi. Tämän Euroopan komission energian pääosaston säteilysuojelusta ja ydinturvallisuudesta vastaavan yksikön terveydensuojelusta vastaavan jaoksen käynnistämän tarjouspyynnön yhteydessä pyydetään laboratorioita, jotka on hyväksytty suorittamaan koko kehon säteilymittauksia, jättämään asiaankuuluvia tarjouksia. Tapauksissa, joissa ilmenee merkittävän määrän 1:tä tai useampaa radioaktiivista ainetta saanto, sopimusosapuolen on arvioitava 50 vuoden efektiivisen annoksen kertymä.

Kokokeholaskurilla tehtävä tutkimus koostuu seuraavista pakollisista mittauksista:

— kokonaismittaus: edustava koko kehon mittaus, jolla pyritään tunnistamaan kaikki siinä esiintyvät gammasäteilijät ja jossa käytetään referenssinä kalium-40:tä,

— keuhkojen mittaus: erityinen mittaus, jonka tavoitteena on tunnistaa keuhkoihin kertynyt plutonium. Tämä voidaan tehdä epäsuoran mittauksen avulla (amerikiumin määritys).

Toteamisrajojen on oltava niin alhaisia kuin mahdollista. Erityisesti amerikiumin 241-isotoopin (keuhkojen mittaus) osalta toteamisrajan on oltava alle 8 becquereliä.

Mittausaika jokaista yksittäistä mittausta kohden ei saa ylittää 1 tuntia. Kuitenkin mikäli vaadittu toteamisraja osoittautuu mahdottomaksi saavuttaa, sopimusosapuolen on ilmoitettava tästä kyseessä olevalle säteilylle altistuneelle työntekijälle välittömästi, pyydettävä uutta tai jatkettua mittausta sekä suoritettava mittaus.

La direction générale de l'énergie de la Commission européenne, en particulier la section «Protection de la santé» de l'unité «Radioprotection et sûreté nucléaire», est responsable de la radioprotection des membres du personnel. Le programme de suivi prévoit la réalisation, une fois par an, de mesures in vivo des radiations pour chaque membre du personnel classifié exposé. Le présent appel d'offres, lancé par la section «Protection de la santé» de l'unité «Radioprotection et sûreté nucléaire» de la direction générale de l'énergie de la Commission européenne, invite les laboratoires agréés dans le domaine de la réalisation de mesures anthroporadiamétriques à présenter des offres pertinentes. En cas d'absorption d'une quantité significative d'une ou de plusieurs substances radioactives, le contractant doit estimer la dose efficace engagée sur 50 ans.

L'examen anthroporadiamétrique comprend les mesures obligatoires suivantes:

— mesure totale: mesure représentative du corps entier en vue d'identifier l'ensemble des émetteurs gamma présents et ayant pour référence le potassium 40,

— mesure du poumon: mesure spécifique visant à identifier le plutonium déposé dans les poumons. Cette mesure peut être effectuée par des moyens indirects (calcul de l'américium).

Les seuils de détection doivent être les plus bas possibles, notamment dans le cas de l'américium 241 (mesure du poumon), pour lequel le seuil de détection doit être inférieur à 8 Bq.

La durée de mesure pour chaque mesure individuelle ne doit pas dépasser 1 heure. Toutefois, dans l'éventualité où le seuil de détection requis se révélerait impossible, le contractant devra le communiquer au travailleur exposé concerné immédiatement, et demander et réaliser une mesure répétée ou prolongée.

Η Γενική Διεύθυνση Ενέργειας της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, και ειδικότερα ο τομέας προστασίας της υγείας της μονάδας «Προστασία από την ακτινοβολία και πυρηνική ασφάλεια», φέρει την ευθύνη για την ακτινοπροστασία των μελών του προσωπικού. Το πρόγραμμα παρακολούθησης προβλέπει μετρήσεις ακτινοβολίας «in vivo» μία φορά τον χρόνο για κάθε μέλος του προσωπικού που έχει καταταχθεί ως εκτεθειμένος εργαζόμενος. Η παρούσα πρόσκληση υποβολής προσφορών, την οποία προκηρύσσει ο τομέας προστασίας της υγείας της μονάδας «Προστασία από την ακτινοβολία και πυρηνική ασφάλεια» της Γενικής Διεύθυνσης Ενέργειας της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, καλεί εργαστήρια που είναι εγκεκριμένα για την εκτέλεση μετρήσεων ακτινοβολίας ολόκληρου του σώματος να υποβάλουν σχετικές προσφορές. Σε περιπτώσεις όπου εντοπίζεται πρόσληψη μιας σημαντικής ποσότητας 1 ή περισσοτέρων ραδιενεργών ουσιών, ο ανάδοχος θα εκτιμήσει τη δεσμευθείσα ενεργό δόση 50 ετών.

Η μέτρηση της ακτινοβολίας όλου του σώματος αποτελείται από τις ακόλουθες υποχρεωτικές μετρήσεις:

— συνολική μέτρηση: αντιπροσωπευτική μέτρηση ολόκληρου του σώματος με στόχο τον προσδιορισμό των πηγών ακτινοβολίας γ και έχοντας ως αναφορά το κάλιο-40,

— μέτρηση στους πνεύμονες: ειδική μέτρηση με στόχο τον προσδιορισμό του πλουτωνίου που έχει εναποτεθεί στους πνεύμονες. Αυτό μπορεί να πραγματοποιηθεί με έμμεση μέτρηση (προσδιορισμός αμερικίου).

Τα όρια ανίχνευσης πρέπει να είναι όσο το δυνατόν χαμηλότερα. Ειδικότερα, για την μέτρηση Am-241 (μέτρηση στους πνεύμονες), το όριο ανίχνευσης πρέπει να είναι κάτω των 8 Bq.

Ο χρόνος μέτρησης για κάθε μεμονωμένη μέτρηση δεν πρέπει να υπερβαίνει τη 1 ώρα. Ωστόσο, αν το απαιτούμενο όριο ανίχνευσης αποδειχθεί ανέφικτο, ο ανάδοχος πρέπει να το ανακοινώσει στον εν λόγω εκτεθειμένο εργαζόμενο αμέσως, να απαιτήσει και να εκτελέσει επαναλαμβανόμενη ή παρατεταμένη μέτρηση.

La direzione generale dell'Energia della Commissione europea, in particolare il settore per la protezione della salute dell'unità Radioprotezione e sicurezza nucleare, è responsabile della radioprotezione dei membri del personale. Il programma di monitoraggio prevede misurazioni delle radiazioni «in vivo» una volta all'anno per ogni membro del personale classificato come lavoratore esposto. La presente gara d'appalto, indetta dal settore per la protezione della salute dell'unità Radioprotezione e sicurezza nucleare della direzione generale dell'Energia della Commissione europea, invita i laboratori riconosciuti per l'esecuzione delle misurazioni delle radiazioni al corpo intero a presentare offerte. Nei casi in cui si determini l'assorbimento di una quantità significativa di 1 o più sostanze radioattive, il contraente dovrà valutare la dose efficace impegnata assorbita in 50 anni.

L'esame con il radiometro biologico consiste nelle seguenti misurazioni obbligatorie:

— misurazione totale: misurazione rappresentativa di tutto il corpo al fine di individuare tutti gli emettitori di radiazioni gamma presenti e con potassio-40 come riferimento,

— misurazione relativa ai polmoni: misurazioni specifiche al fine di identificare il plutonio depositato nei polmoni. Ciò può avvenire tramite misurazioni indirette (determinazione dell'americio).

I limiti di rilevazione dovranno essere i più bassi possibili. In particolare, per l'Am-241 (misurazione relativa ai polmoni), il limite di rilevazione deve essere inferiore a 8 Bq.

Il periodo di misurazione per ciascuna singola misurazione non dovrà essere superiore a 1 ora. Tuttavia, nel caso in cui sia impossibile raggiungere il limite di rilevazione richiesto, il contraente lo comunica immediatamente al lavoratore esposto interessato e richiede ed effettua una misurazione ripetuta o prolungata.

De Europese Commissie, directoraat-generaal Energie, met name de sector gezondheidsbescherming van de eenheid Stralingsbescherming en Nucleaire Veiligheid, is belast met het beschermen van personeelsleden tegen straling. Het controleprogramma voorziet eenmaal per jaar in in-vivostralingsmetingen voor elk personeelslid dat is geclassificeerd als blootgestelde werknemer. Deze oproep tot inschrijving, die is uitgeschreven door de sector Gezondheidsbescherming van de eenheid Stralingsbescherming en Nucleaire Veiligheid van het directoraat-generaal Energie van de Europese Commissie, nodigt erkende laboratoria voor de uitvoering van totale-lichaamsstralingsmetingen uit om relevante inschrijvingen in te dienen. In gevallen waarin een opname van een aanzienlijke hoeveelheid van een of meerdere radioactieve stoffen is vastgesteld, zal de contractant ramen wat de effectieve volgdosis na 50 jaar is.

Het onderzoek van totale-lichaamstellers bestaat uit de volgende verplichte metingen:

— totale meting: representatieve meting van het volledige lichaam met het oog op de identificatie van alle aanwezige gammastralers en met kalium-40 als referentie,

— longmeting: specifieke meting met het oog op de identificatie van plutonium dat in de longen is afgezet. Dit kan gebeuren via indirecte meting (bepaling van americium).

De detectielimieten moeten zo laag mogelijk zijn. Met name voor Am-241 (longmeting) moet de detectielimiet onder 8 Bq liggen.

De meettijd voor elke individuele meting mag maximaal 1 uur bedragen. Indien de vereiste detectielimiet echter onhaalbaar blijkt, moet de contractant dit onmiddellijk aan de betrokken blootgestelde medewerker melden en een herhaalde of verlengde meting vragen en uitvoeren.

A Direção-Geral da Energia da Comissão Europeia, em especial o setor da proteção da saúde da Unidade da Proteção contra as Radiações e Segurança Nuclear, é responsável pela proteção contra as radiações dos membros do pessoal. O programa de vigilância prevê medições de radiações in vivo uma vez por ano para cada membro do pessoal classificado como trabalhador exposto. O presente concurso, lançado pelo setor da proteção da saúde da Unidade da Proteção contra as Radiações e Segurança Nuclear da Comissão Europeia, Direção-Geral da Energia, convida laboratórios aprovados para a realização de medições antropométricas de radiações a apresentar propostas relevantes. Nos casos em que uma ingestão de uma quantidade significativa de 1 ou mais substâncias radioativas seja identificada, o contratante estabelecerá uma estimativa da dose efetiva comprometida de 50 anos.

O exame para realização de avaliações antropométricas consiste nas seguintes medições obrigatórias:

— medição total: medições antropométricas representativas com o objetivo de identificar todos os emissores gama presentes e tendo como referência o potássio-40,

— medição do pulmão: medição específica com o objetivo de identificar o plutónio depositado nos pulmões. Tal pode ser realizado através de medição indireta (determinação de amerício).

Os limites de deteção devem ser os mais baixos possível. Em particular, para Am-241 (medição do pulmão), o limite da deteção deve ser inferior a 8 Bq.

O tempo de medição para cada medição individual não deve exceder 1 hora. Contudo, caso o limite de deteção requerido se verifique inatingível, o contratante deve anunciar este resultado ao trabalhador exposto em questão imediatamente, bem como solicitar e realizar uma medição repetida ou prolongada.

Europeiska kommissionens generaldirektorat för energi, i synnerhet hälsoskyddssektorn vid enheten för strålskydd och kärnsäkerhet, bär ansvaret för strålskydd för de anställda. Inom ramen för övervakningsprogrammet planeras strålningsmätningar in vivo en gång om året för varje anställd som är klassificerad som en arbetstagare som utsätts för strålning. Genom denna anbudsinfordran, som inleds av hälsoskyddssektorn vid enheten för strålskydd och kärnsäkerhet inom Europeiska kommissionens generaldirektorat för energi, inbjuds laboratorier som godkänts för utförande av helkroppsmätningar avseende strålning att lämna relevanta anbud. I fall där man identifierar ett intag av en betydande mängd av 1 eller flera radioaktiva ämnen ska uppdragstagaren göra en uppskattning av den intecknade effektiva dosen för 50 år.

Undersökning med helkroppsmätare består av följande obligatoriska mätningar:

— Övergripande mätning: representativ mätning av hela kroppen i syfte att identifiera alla gammastrålare som förekommer med kalium-40 som referens.

— Mätning av lungor: särskild mätning i syfte att identifiera förekomsten av plutonium i lungorna. Detta kan göras genom indirekt mätning (bestämning av americium).

Detektionsgränserna bör vara så låga som möjligt. Särskilt för Am-241 (mätning av lungor) måste detektionsgränsen ligga under 8 Bq.

Mättiden för varje enskild mätning bör inte överstiga 1 timme. Om den erfordrade detektionsgränsen emellertid visar sig vara ouppnåelig ska uppdragstagaren omedelbart meddela detta till den arbetstagare i fråga som utsatts för strålning samt begära och utföra en upprepad eller förlängd mätning.

Generální ředitelství Evropské komise pro energetiku, konkrétně odvětví ochrany zdraví při oddělení ochrany před zářením a jaderné bezpečnosti, je zodpovědné za ochranu zaměstnanců před zářením. V rámci programu monitorování se plánuje provedení měření ozáření „in vivo“ jednou ročně v případě každého člena personálu klasifikovaného jako radiační pracovník. Tato výzva k podání nabídek, kterou vypisuje sekce ochrany zdraví při oddělení ochrany před zářením a jaderné bezpečnosti Generálního ředitelství pro energetiku Evropské komise vyzývá laboratoře oprávněné k provádění měření pomocí celotělového detektoru, aby předložily příslušné nabídky. V případech, kdy je zjištěn příjem významného množství 1 nebo více radioaktivních látek, provede poskytovatel služeb odhad úvazku efektivní dávky za 50 let.

Vyšetření prováděné celotělovým detektorem sestává z níže uvedených povinných měření:

— celkové měření: reprezentativní měření celého těla s cílem určit všechny přítomné gama zářiče a s pomocí draslíku-40 jako referenční látky,

— plicní měření: specifické měření s cílem určit plutonium uložené v plicích. Toto měření lze provést nepřímo (stanovením americia).

Detekční limity by měly být co možno nejnižší. Zejména v případě Am-241 (plicní měření) musí být detekční limit nižší než Bq 8.

Doba měření v případě každého jednotlivého měření nesmí přesáhnout 1 hodinu. Pokud se ovšem prokáže, že požadovaného detekčního limitu nelze dosáhnout, poskytovatel služeb to ihned oznámí dotyčnému radiačnímu pracovníkovi, vyžádá a provede opakované nebo delší měření.

Euroopa Komisjoni energeetika peadirektoraat ja eeskätt selle kiirguskaitse ja tuumaohutuse üksuse tervisekaitsesektor vastutab töötajate kiirguskaitse eest. Seireprogrammiga nähakse ette "in vivo" kiirguse mõõtmisi kord aastas iga kiirgusega kokkupuutuva töötajana määratletud töötaja kontrollimiseks. Euroopa Komisjoni energeetika peadirektoraadi kiirguskaitse ja tuumaohutuse üksuse tervisekaitsesektori algatatud pakkumiskutsega kutsutakse kogu keha kiirguse mõõtmiseks heakskiidetud laboreid esitama asjakohaseid pakkumisi. Juhtudel, kui tuvastatakse 1 või enama radioaktiivse aine olemasolu, peab töövõtja arvutama välja hinnangulise 50 aasta oodatava efektiivdoosi.

Kogu keha mõõtmine loendurite abil hõlmab järgmisi kohustuslikke mõõtmisi:

— kogumõõtmine: kogu keha tavaline mõõtmine, mille eesmärk on tuvastada kõik gammakiirguse allikad, mis on olemas ning mille viiteks on kaalium-40;

— kopsude mõõtmine: konkreetsed mõõtmised, mille eesmärk on tuvastada kopsudesse kogunenud plutoonium. Seda saab teha kaudse mõõtmise kaudu (ameriitsiumi määramine).

Tuvastamise piirid peaksid olema võimalikult väikesed. Näiteks eelkõige Am-241 puhul (kopsude mõõtmine) peaks tuvastamise piir olema vähem kuil 8 Bq.

Mõõtmise aeg ei tohiks ühegi üksiku mõõtmise puhul ületada 1 tundi. Kui nõutavat tuvastamise piiri ei ole võimalik saavutada, siis teatab töövõtja sellest asjaomasele kokkupuutunud töötajale kohe ning taotleb uut või pikendatud mõõtmist ja viib selle ellu.

Az Európai Bizottság Energiaügyi Főigazgatósága, konkrétan a Sugárvédelmi és Nukleáris Biztonsági Egységének egészségvédelmi osztálya felelős a munkavállalók sugárzás elleni védelmének biztosításáért. A monitoring-program keretében a tervek szerint sugárzásnak kitettnek minősülő valamennyi munkavállalón évente egyszer „in vivo” sugárzási mérést végeznek. Az Európai Bizottság Energiaügyi Főigazgatósága Sugárvédelmi és Nukleáris Biztonsági Egységének egészségvédelmi osztálya által indított ajánlati felhívás keretében egész testen végzett sugárzási mérések végrehajtására jóváhagyott laboratóriumokat kérnek fel ajánlattételre. Azokban az esetekben, ahol 1 vagy több radioaktív anyagból jelentős mennyiségű bevitel állapítható meg, a nyertes ajánlattevőnek meg kell becsülnie a lekötött effektív dózist 50 évre.

Az egésztest-számlálóval végzett vizsgálatok az alábbi, kötelezően elvégzendő mérésekből állnak:

— teljes körű mérés: az egész test reprezentatív módon végzett mérése, amelynek célja a jelen lévő összes gammasugárzás-kibocsátó azonosítása, és amelyhez referenciaként a kalcium-40 alkalmazandó,

— a tüdő mérése: specifikus mérés, amelynek célja a tüdőben lerakódott plutónium kimutatása. Ezt közvetett mérés útján is el lehet végezni (amerícium meghatározása).

A kimutatási határértékeknek a lehető legalacsonyabbnak kell lenniük. Az Am-241 esetében konkrétan (a tüdő mérése) a kimutatási határértéknek 8 Bq alatt kell lennie.

A mérési idő az egyes mérések esetében nem haladhatja meg az 1 órát. Amennyiben azonban az előírt kimutatási határértéket nem lehet betartani, a nyertes ajánlattevőnek ezt haladéktalanul közölnie kell az érintett munkavállalóval, és egy ismételt vagy meghosszabbított mérést kell igényelnie és azt elvégeznie.

Europos Komisijos Energetikos generalinis direktoratas, ypač Radiacinės saugos ir branduolinės saugos skyriaus sveikatos apsaugos sektorius, yra atsakingas už darbuotojų radiacinę saugą. Stebėsenos programa numatomi in vivo spinduliuotės matavimai kartą per metus kiekvienam darbuotojui, klasifikuojamam apšvitos veikiamu darbuotoju. Šiuo kvietimu pateikti pasiūlymus, kurį inicijavo Europos Komisijos, Energetikos generalinio direktorato, Radiacinės saugos ir branduolinės saugos skyriaus sveikatos apsaugos sektorius, kviečiamos laboratorijos, patvirtintos atlikti viso kūno spinduliuotės matavimus, pateikti susijusius pasiūlymus. Tais atvejais, kai nustatomas 1 ar daugiau radioaktyviųjų medžiagų didelis patekimo į organizmą kiekis, rangovas turi įvertinti 50 metų kaupiamąją efektinę dozę.

Viso kūno skaitikliu atliekamus matavimus sudaro šie privalomi matavimai:

— bendras matavimas: viso kūno reprezentatyvus matavimas, kuriuo siekiama nustatyti visus esamus gama spindulius ir imant kalį-40 kaip etaloninį vienetą,

— plaučių matavimas: specialus matavimas, kuriuo siekiama nustatyti plaučiuose nusėdusį plutonį. Tai galima atlikti matuojant netiesiogiai (americio nustatymas).

Aptikimo ribos turėtų būti kuo mažesnės. Ypač Am-241 (plaučių matavimas) radimo riba turi būti mažesnė nei 8 Bq.

Kiekvieno atskiro matavimo laikas neturėtų viršyti 1 valandos. Tačiau, jei reikalaujama radimo riba pasirodo nepasiekiama, rangovas turi apie tai pranešti susijusiam apšvitos veikiamam darbuotojui nedelsdamas, paprašyti ir atlikti pakartotinį ar ilgai trunkantį matavimą.

Eiropas Komisijas Enerģētikas ģenerāldirektorāts, konkrētāk, Pretradiācijas aizsardzības un kodoldrošības daļas Veselības aizsardzības nodaļa, atbild par darbinieku pretradiācijas aizsardzību. Kontroles programmā paredzēts reizi gadā veikt in vivo radiācijas mērījumus katram darbiniekam, kas klasificēts kā starojumam pakļauts darbinieks. Šo uzaicinājumu uz konkursu izsludināja Eiropas Komisijas Enerģētikas ģenerāldirektorāta Pretradiācijas aizsardzības un kodoldrošības daļas Veselības aizsardzības nodaļa, un tā ietvaros visa ķermeņa radiācijas mērījumu veikšanai akreditētas laboratorijas tika aicinātas iesniegt attiecīgus piedāvājumus. Ja tiek konstatēts, ka uzņemts 1 vai vairāku radioaktīvu vielu būtisks daudzums, darbuzņēmējam jānosaka paredzamā efektīvā doza 50 gadu periodā.

Pārbaudē ar visa ķermeņa mērītāju jāietver šādi obligātie mērījumi:

— kopējais mērījums: reprezentatīvs visa ķermeņa mērījums, kura mērķis ir noteikt visus gamma starojuma avotus ķermenī (references viela: kālijs-40),

— plaušu mērījums: īpašs mērījums, kura mērķis ir noteikt plutonija nogulsnes plaušās. To var izdarīt ar netiešu mērījumu (nosakot amerīciju).

Noteikšanas robežām jābūt pēc iespējas zemākām. Jo īpaši – Am-241 (plaušu mērījumam) noteikšanas robežai jābūt zem 8 Bq.

Katra atsevišķā mērījuma ilgums nedrīkst pārsniegt 1 stundu. Tomēr, ja prasīto noteikšanas robežu nav iespējams nodrošināt, darbuzņēmējam par to nekavējoties jāinformē attiecīgais starojumam pakļautais darbinieks un jāpieprasa un jāveic atkārtots vai ilgāks mērījums.

Id-Direttorat-Ġenerali għall-Enerġija tal-Kummissjoni Ewropea, b'mod partikolari s-settur tal-ħarsien tas-saħħa tat-Taqsima għall-Ħarsien mir-Radjazzjoni u s-Sigurtà Nukleari, hu responsabbli għall-ħarsien mir-radjazzjoni tal-membri tal-persunal. Il-programm ta' monitoraġġ jipprevedi kejlijiet ta' radjazzjoni 'in vivo' darba fis-sena għal kull membru tal-persunal ikklassifikat bħala ħaddiem espost. Din is-sejħa għall-offerti, imnedija mis-settur tal-ħarsien tas-saħħa tat-Taqsima għall-Ħarsien mir-Radjazzjoni u s-Sigurtà Nukleari tad-Direttorat Ġenerali għall-Enerġija tal-Kummissjoni Ewropea, tistieden laboratorji approvati għat-twettiq ta' kejlijiet ta' radjuattività fil-ġisem kollu sabiex jitfgħu l-offerti rilevanti. F'każijiet fejn l-assorbiment ta' ammont sostanzjali ta' sustanza radjuattiva 1 jew iżjed ikun/u identifikat/i, il-kuntrattur se jagħmel stima tad-doża effettiva kommessa għal 50 sena.

L-eżaminazzjoni tar-radjuattività fil-ġisem kollu tikkonsisti fil-kejlijiet obbligatorji li ġejjin:

— il-kejl totali: il-kejl rappreżentattiv tal-ġisem kollu bil-għan li jkunu identifikati l-emetturi kollha tal-gamma preżenti u li jkollhom il-potassju-40 bħala referenza,

— il-kejl tal-pulmun: il-kejl speċifiku bil-għan li jkun identifikat il-plutonju ddepożitat fil-pulmuni. Dan jista' jsir permezz ta' kejl indirett (id-determinazzjoni tal-ameriċju).

Il-limiti tal-idditektjar għandhom ikunu baxxi kemm jista' jkun. B'mod partikolari, għall-Am-241 (il-kejl tal-pulmun), il-limitu tal-idditektjar għandu jkun inqas minn 8 Bq.

Il-ħin tal-kejl għal kull kejl individwali m'għandux jaqbeż siegħa (1). Madankollu, f'każ li l-limitu tal-idditektjar meħtieġ ma jkunx jista' jinkiseb, il-kuntrattur għandu jannunzja dan lill-ħaddiem espost ikkonċernat immedjatament, jitolbu, u jwettaq kejl ripetut u estiż.

Dyrekcja Generalna ds. Energii Komisji Europejskiej, zwłaszcza jednostka ds. ochrony zdrowia w Dziale ds. Bezpieczeństwa Jądrowego i Ochrony Radiologicznej, odpowiada za ochronę pracowników przed promieniowaniem. W programie monitorowania przewidziano coroczne pomiary „in vivo” dawki promieniowania u wszystkich pracowników sklasyfikowanych jako narażeni na promieniowanie. Niniejsze zaproszenie do składania ofert, wydane przez jednostkę ds. ochrony zdrowia w Dziale ds. Bezpieczeństwa Jądrowego i Ochrony Radiologicznej Dyrekcji Generalnej ds. Energii Komisji Europejskiej, kierowane jest do laboratoriów zatwierdzonych do wykonywania pomiarów napromieniowania całego ciała. W przypadku stwierdzenia pochłonięcia znacznej ilości jednej lub kilku substancji promieniotwórczych wykonawca oszacuje poziom dawki efektywnej obciążającej dla okresu 50 lat.

Badanie dawki promieniowania na całe ciało obejmuje następujące obligatoryjne pomiary:

— pomiar całego ciała: reprezentatywny pomiar całego ciała, mający na celu określenie wszystkich obecnych źródeł promieniowania gamma, z użyciem potasu-40 jako materiału odniesienia,

— pomiar płuc: pomiar organu ciała pod kątem obecności plutonu odłożonego w płucach. Pomiar ten może być przeprowadzony metodą pośrednią (oznaczanie obecności ameryku).

Granice oznaczalności powinny być możliwie jak najniższe. Zwłaszcza granica oznaczalności Am-241 (dla pomiaru płuc) musi wynosić poniżej 8 Bq.

Czas trwania pojedynczego pomiaru nie powinien przekraczać 1 godziny. Jeżeli jednak wymagana granica oznaczalności okaże się niemożliwa do osiągnięcia, wykonawca zgłosi to niezwłocznie narażonemu pracownikowi, a następnie zwróci się o powtórny lub przedłużony pomiar i wykona go.

Generálne riaditeľstvo Európskej komisie pre energetiku, predovšetkým sekcia pre ochranu zdravia v rámci oddelenia „Radiačná ochrana a jadrová bezpečnosť“, je zodpovedné za radiačnú ochranu zamestnancov. V rámci programu monitorovania sa plánujú vykonať „in vivo“ merania žiarenia raz ročne v prípade každého zamestnanca klasifikovaného ako pracovníka vystaveného žiareniu. Táto výzva na súťaž, ktorú vypísala sekcia pre ochranu zdravia oddelenia „Radiačná ochrana a jadrová bezpečnosť“ Generálneho riaditeľstva pre energetiku Európskej komisie, vyzýva laboratóriá oprávnené vykonávať celotelové merania žiarenia, aby predložili príslušné ponuky. V prípade, ak sa zistí príjem významného množstva 1 alebo viacerých rádioaktívnych látok, dodávateľ má za úlohu odhadnúť účinnú dávku za 50 rokov pôsobenia.

Meranie pomocou celotelového počítača pozostáva z nasledujúcich povinných meraní:

— celkové meranie: reprezentatívne meranie celého tela s cieľom určiť všetky prítomné gama žiariče a s pomocou draslíka-40 ako referenčnej látky,

— pľúcne meranie: špecifické meranie s cieľom určiť plutónium uložené v pľúcach. Toto meranie sa môže vykonať nepriamo (stanovením amerícia).

Detekčné limity by mali byť čo najnižšie. Najmä v prípade Am-241 (pľúcne meranie) musí byť detekčný limit nižší ako 8 Bq.

Čas merania v prípade každého jednotlivého merania nesmie prekročiť 1 hodinu. Ak sa však požadovaný detekčný limit preukáže ako nedosiahnuteľný, dodávateľ to okamžite oznámi dotyčnému pracovníkovi vystavenému žiareniu a bude požadovať a vykoná opakované alebo predĺžené meranie.

Generalni direktorat za energetiko Evropske komisije, zlasti oddelek za zaščito zdravja Enote za varstvo pred sevanji in jedrsko varnost, je odgovoren za radiološko zaščito osebja. Program spremljanja predvideva meritve sevanja „in vivo“ enkrat na leto za vsakega člana osebja, ki se uvršča med izpostavljene delavce. Ta javni razpis, ki ga je objavil oddelek za zaščito zdravja Enote za varstvo pred sevanji in jedrsko varnost Evropske komisije, Generalni direktorat za energetiko, vabi laboratorije, pooblaščene za izvajanje meritev sevanja za celotno telo, k predložitvi ustreznih ponudb. V primerih, ko je ugotovljen vnos znatne količine 1 ali več radioaktivnih snovi, mora izvajalec oceniti predvideno 50-letno efektivno dozo.

Pregled s števcem celega telesa zajema naslednje obvezne meritve:

— merjenje celega telesa: reprezentativno merjenje celega telesa za ugotavljanje prisotnosti vseh gama oddajnikov, s kalijem-40 kot referenco,

— merjenje pljuč: specifično merjenje za ugotavljanje prisotnosti plutonija v pljučih. To je mogoče storiti s posrednim merjenjem (določanje americija).

Meje detekcije morajo biti čim nižje. Zlasti za Am-241 (merjenje pljuč) mora biti meja detekcija pod 8 Bq.

Čas merjenja vsakega posameznega merjenja ne sme presegati 1 ure. Vendar, če se izkaže, da zahtevana meja detekcije ni dosežena, mora izvajalec to nemudoma sporočiti zadevnemu izpostavljenemu delavcu ter zahtevati in izvesti ponovno ali podaljšano merjenje.

Tá Ard-Stiúrthóireacht an Fhuinnimh de chuid an Choimisiúin Eorpaigh, go háirithe an earnáil um chosaint sláinte de chuid an Aonaid Radachosanta agus Sábháilteachta Núicléiche, freagrach as cosaint radaíochta na mball foirne. Tá tomhais radaíochta 'in vivo' réamhbheartaithe ag an gclár monatóireachta uair sa bhliain le haghaidh gach ball foirne arna rangú mar oibrí neamhchosanta. Tugtar cuireadh sa ghlao seo ar thairiscintí, arna sheoladh ag an earnáil um chosaint sláinte de chuid an Aonaid Radachosanta agus Sábháilteachta Núicléiche d'Ard-Stiúrthóireacht an Fhuinnimh de chuid an Choimisiúin Eorpaigh, do shaotharlanna a bhfuil faomhadh acu chun tomhais radaíochta coirp iomláin a dhéanamh tairiscintí ábhartha a chur isteach. I gcásanna ina n-aithnítear iontógáil de mhéid suntasach de 1 substaint radaighníomhach nó níos mó ná sin déanfaidh an conraitheoir an dáileog éifeachtach thiomanta 50 bliana a mheas.

Cuimsíonn an scrúdú áiritheora coirp iomláin na tomhais éigeantacha a leanas:

— tomhas iomlán: measúnú ionadaíoch ar an gcorp iomlán d'fhonn na gáma-astaírí go léir atá i láthair a shainaithint agus potaisiam-40 ann mar thagairt,

— tomhas scamhóige: tomhas sainiúil d'fhonn an plútóiniam atá sna scamhóga a shainaithint. Is féidir é sin a dhéanamh trí thomhas neamhdhíreach (aimeiriciam a chinneadh).

Ba cheart go mbeadh na tairseacha braite chomh íseal agus is féidir. Go háirithe, le haghaidh Am-241 (tomhas scamhóige), ní foláir nó go bhfuil an tairseach braite níos ísle ná 8 Bq.

Ba cheart nach sáródh an seal tomhais le haghaidh gach tomhas aonair níos mó ná 1 uair. Sa chás go mbeadh an tairseach braite atá riachtanach dofhaighte, áfach, fógróidh an conraitheoir é sin don oibrí neamhchosanta láithreach, agus tomhas in athuair nó tomhas faidréiseach a iarraidh agus a dhéanamh.

Генералната дирекция „Енергетика“ на Европейската комисия, в частност сектор „Защита на здравето“ към отдел „Радиационна защита и ядрена безопасност“, е отговорна за радиационната защита на членовете на персонала. Мониторинговата програма предвижда измервания на радиация in vivo веднъж годишно за всеки член на персонала, класифициран като изложен на облъчване работник. Тази покана за участие в търг, стартирана от сектор „Защита на здравето“ на отдел „Радиационна защита и ядрена безопасност“ на Генерална дирекция „Енергетика“ на Европейската комисия, приканва лаборатории, одобрени за извършване на измервания на радиация за цялото тяло, да подадат подходящи оферти. В случаите, когато е идентифицирано поемане на значително количество от 1 или повече радиоактивни вещества, изпълнителят ще прецени ефективната доза, определена за 50 години.

Изпитването с брояча за отчитане на радиация за цялото тяло се състои в следните задължителни измервания:

— общо измерване: представително измерване на цялото тяло с цел идентифициране на всички налични гама излъчватели и имащи калий-40 като референция,

— измерване на белия дроб: специфично измерване с цел идентифициране на плутоний, отложен в белите дробове. Това може да бъде направено чрез непряко измерване (определяне на америций).

Границите на откриване следва да бъдат толкова ниски, колкото е възможно. По-специално, за Am-241 (измерване на белия дроб), границата на откриване трябва да бъде под 8 Bq.

Времето за измерване за всяко отделно измерване не трябва да надвишава 1 час. Въпреки това, ако изисканата граница на откриване се окаже недостижима, изпълнителят трябва да обяви това незабавно на съответния облъчван работник, да изисква и изпълни повторно или удължено измерване.

Direcția Generală Energie a Comisiei Europene, în special sectorul pentru protecția sănătății din cadrul Unității Protecție împotriva radiațiilor și securitate nucleară, este responsabilă cu radioprotecția membrilor personalului. Programul de monitorizare prevede măsurători privind radiațiile „in vivo” o dată pe an pentru fiecare membru al personalului clasificat ca lucrător expus. Prin această licitație, lansată de departamentul pentru protecția sănătății al Unității Protecție împotriva radiațiilor și securitate nucleară din cadrul Direcției Generale Energie a Comisiei Europene, laboratoarele aprobate pentru efectuarea de măsurători antropometrice ale radiațiilor sunt invitate să depună oferte relevante. În cazurile în care se identifică absorbția unei cantități semnificative de 1 sau mai multe substanțe radioactive, contractantul trebuie să estimeze doza efectivă angajată pe o perioadă de 50 de ani.

Examinarea antropometrică este compusă din următoarele măsurători obligatorii:

— măsurătoare totală: măsurătoare reprezentativă a întregului organism cu scopul de a identifica toți emițătorii de radiații gama prezenți și având potasiu-40 ca referință;

— măsurătoare pulmonară: măsurătoare specifică cu scopul de a identifica plutoniul depozitat în plămâni. Aceasta poate fi realizată printr-o măsurătoare indirectă (determinarea americiului).

Limitele de detectare ar trebui să fie cât mai reduse posibil. În special, pentru Am-241 (măsurătoare pulmonară), limita de detectare trebuie să fie mai mică de 8 Bq.

Durata fiecărei măsurători individuale nu ar trebui să depășească 1 oră. Cu toate acestea, în cazul în care se dovedește că limita de detectare necesară nu poate fi atinsă, contractantul trebuie să anunțe imediat în acest sens lucrătorul expus în cauză, să solicite repetarea măsurătorii sau efectuarea unei măsurători prelungite.

Glavna uprava za energetiku Europske komisije, posebice sektor zaštite zdravlja Jedinice za zaštitu od zračenja i nuklearnu sigurnost, odgovorna je za zaštitu članova osoblja od zračenja. Programom praćenja predviđena su mjerenja zračenja „in vivo” jednom godišnje za svakog člana osoblja koji je klasificiran kao izloženi radnik. Ovim pozivom na nadmetanje, koji je pokrenuo sektor za zaštitu zdravlja Jedinice za zaštitu od zračenja i nuklearnu sigurnost Glavne uprave za energetiku Europske komisije, pozivaju se laboratoriji ovlašteni za provođenje mjerenja zračenja na cijelom tijelu da dostave odgovarajuće ponude. U slučajevima gdje se utvrdi značajan unos 1 ili više radioaktivnih tvari, izvoditelj će procijeniti 50-godišnju predviđenu učinkovitu dozu.

Ispitivanje brojačem za cijelo tijelo sastoji se od sljedećih obveznih mjerenja:

— ukupno mjerenje: reprezentativno mjerenje cijelog tijela s ciljem identifikacije svih prisutnih gama-emitera koji imaju kalij-40 kao referencu,

— mjerenje pluća: posebno mjerenje s ciljem identifikacije plutonija nataloženog u plućima. Ono se može vršiti neizravnim mjerenjem (utvrđivanje americija).

Granice detekcije trebaju biti najniže moguće. Posebice, za Am-241 (mjerenje pluća), granica detekcije mora biti ispod 8 Bq.

Vrijeme mjerenja za svako pojedinačno mjerenje ne smije premašivati 1 sat. No, ako se pokaže da se nužna granice detekcije ne može doseći, izvoditelj o tome odmah obavještava izloženog radnika, zahtijeva i provodi ponovljeno ili produljeno mjerenje.

  • 1