Public tenders for energy in Sokolnice Czech Republic

Find all Energy tenders in the world.
Finding business opportunities has never been easier.

Results for energy. Make a new search!

The energy source for the 21st century

Integrovaná střední škola, Sokolnice 496 | Published October 14, 2014
cpvs

It will be built classroom for theoretical instruction and renewable energy laboratory to understand the principles of individual renewable energy sources.

Energy sources for the 21st Century II

Integrovaná střední škola, Sokolnice 496 | Published March 30, 2015
cpvs

The subject of the construction work under the project entitled "Energy Resources for the 21st Century II". His intention is to build a school teaching equipment for classroom renewable sources. It will be built classroom for theoretical instruction and renewable energy laboratory to understand the principles of individual renewable energy sources.

Energy sources for the 21st Century II

Integrovaná střední škola, Sokolnice 496 | Published November 24, 2014
cpvs

Předmětem je výstavba díla v rámci projektu s názvem: „Energetické zdroje pro 21.století II“. Jeho záměrem je vybudovat školní výukové zařízení pro teoretickou výuku obnovitelných zdrojů. Bude vybudována učebna pro teoretickou výuku obnovitelných zdrojů energie a laboratoř k pochopení principu činnosti jednotlivých obnovitelných zdrojů energie. a) který nebyl pravomocně odsouzen pro trestný čin spáchaný ve prospěch organizované zločinecké skupiny, trestný čin účasti na organizované zločinecké skupině, legalizace výnosů z trestné činnosti, podílnictví, přijetí úplatku, podplacení, nepřímého úplatkářství, podvodu, úvěrového podvodu, včetně případů, kdy jde o přípravu nebo pokus nebo účastenství na takovém trestném činu, nebo došlo k zahlazení odsouzení za spáchání takového trestného činu; jde-li o právnickou osobu, musí tento předpoklad splňovat jak tato právnická osoba, tak její statutární orgán nebo každý člen statutárního orgánu, a je-li statutárním orgánem dodavatele či členem statutárního orgánu dodavatele právnická osoba, musí tento předpoklad splňovat jak tato právnická osoba, tak její statutární orgán nebo každý člen statutárního orgánu této právnické osoby; podává-li nabídku či žádost o účast zahraniční právnická osoba prostřednictvím své organizační složky, musí předpoklad podle tohoto písmene splňovat vedle uvedených osob rovněž vedoucí této organizační složky; tento základní kvalifikační předpoklad musí dodavatel splňovat jak ve vztahu k území České republiky, tak k zemi svého sídla, místa podnikání či bydliště, b) který nebyl pravomocně odsouzen pro trestný čin, jehož skutková podstata souvisí s předmětem podnikání dodavatele podle zvláštních právních předpisů nebo došlo k zahlazení odsouzení za spáchání takového trestného činu; jde-li o právnickou osobu, musí tuto podmínku splňovat jak tato právnická osoba, tak její statutární orgán nebo každý člen statutárního orgánu, a je-li statutárním orgánem dodavatele či členem statutárního orgánu dodavatele právnická osoba, musí tento předpoklad splňovat jak tato právnická osoba, tak její statutární orgán nebo každý člen statutárního orgánu této právnické osoby; podává-li nabídku či žádost o účast zahraniční právnická osoba prostřednictvím své organizační složky, musí předpoklad podle tohoto písmene splňovat vedle uvedených osob rovněž vedoucí této organizační složky; tento základní kvalifikační předpoklad musí dodavatel splňovat jak ve vztahu k území České republiky, tak k zemi svého sídla, místa podnikání či bydliště, c) který v posledních 3 letech nenaplnil skutkovou podstatu jednání nekalé soutěže formou podplácení podle zvláštního právního předpisu, d) vůči jehož majetku neprobíhá nebo v posledních 3 letech neproběhlo insolvenční řízení, v němž bylo vydáno rozhodnutí o úpadku nebo insolvenční návrh nebyl zamítnut proto, že majetek nepostačuje k úhradě nákladů insolvenčního řízení, nebo nebyl konkurs zrušen proto, že majetek byl zcela nepostačující nebo zavedena nucená správa podle zvláštních právních předpisů, e) který není v likvidaci, f) který nemá v evidenci daní zachyceny daňové nedoplatky, a to jak v České republice, tak v zemi sídla, místa podnikání či bydliště dodavatele, g) který nemá nedoplatek na pojistném a na penále na veřejné zdravotní pojištění, a to jak v České republice, tak v zemi sídla, místa podnikání či bydliště dodavatele, h) který nemá nedoplatek na pojistném a na penále na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti, a to jak v České republice, tak v zemi sídla, místa podnikání či bydliště dodavatele, i) který nebyl v posledních 3 letech pravomocně disciplinárně potrestán či mu nebylo pravomocně uloženo kárné opatření podle zvláštních právních předpisů, je-li podle § 54 písm. d) požadováno prokázání odborné způsobilosti podle zvláštních právních předpisů; pokud dodavatel vykonává tuto činnost prostřednictvím odpovědného zástupce nebo jiné osoby odpovídající za činnost dodavatele, vztahuje se tento předpoklad na tyto osoby, j) který není veden v rejstříku osob se zákazem plnění veřejných zakázek a k) kterému nebyla v posledních 3 letech pravomocně uložena pokuta za umožnění výkonu nelegální práce podle zvláštního právního předpisu. Dle § 53 odst. 3 zákona prokazuje dodavatel splnění základních kvalifikačních předpokladů předložením a) výpisu z evidence Rejstříku trestů k prokázání skutečností dle § 53 odst. 1 písm. a) a b) zákona, b) potvrzení příslušného finančního úřadu a ve vztahu ke spotřební dani čestného prohlášení pro předpoklady dle § 53 odst. 1 písm. f) zákona, c) potvrzení příslušného orgánu či instituce k prokázání skutečností dle § 53 odst. 1 písm. h) zákona, d) čestného prohlášení k prokázání skutečností dle § 53 odst. 1 písm. c) až e) a g), i) až k) zákona V rámci tohoto zadávacího řízení není zveřejněno předběžné oznámení protože zadavatel postupuje podle § 86 odst. 3 písm. d). Zadavatel zrušil předchozí zadávací řízení, které mělo obdobný předmět a evidenční číslo zakázky 491452.

Extra work - energy source for the 21st century

Střední škola elektrotechnická a energetická Sokolnice, příspěvková organizace | Published October 15, 2015
cpvs

The subject of the public contract only extra work detailed in the bills of quantities. These works will be carried out as additional works, which required due to unforeseen circumstances objectively, and are necessary for the performance of original works.

Rework II - Energy sources for the 21st century

Střední škola elektrotechnická a energetická Sokolnice, příspěvková organizace | Published November 11, 2015
cpvs

The subject of the public contract only extra work detailed in the bills of quantities. These works will be carried out as additional works, which required due to unforeseen circumstances objectively, and are necessary for the performance of original works.

Extra work - Reducing the energy performance of the building of the Municipal Office Sokolnitz "

Obec Sokolnice | Published November 12, 2014
cpvs

The subject of the public contract is the execution of additional works, which required due to unforeseen circumstances objectively, and are necessary for the execution of the original construction work.

As extensions of and modifications to buildings No. On plot no 10 84 in the cadastral Sokolnice

Obec Sokolnice | Published December 12, 2014
cpvs

The subject of procurement are works consisting in building alterations of the existing building No. On plot no 10 84 in the cadastral Sokolnice. In the context of public procurement will be done superstructure courtyard wing building and construction modifications of existing buildings, including the construction of access roads and parking lots. The main purpose of the adaptation 2.NP building into multifunctional units that will individual users after making alterations rented. Further reduce the energy performance of the building and modernization of some of their parts. Procured the execution of construction works as well as the development of documentation of actual construction.
  • 1