Call +44 800 9755 164

Public tenders for energy in Sofia Bulgaria

Find all Energy tenders in the world.
Finding business opportunities has never been easier.

Results for energy. Make a new search!

Renovation for Energy Efficiency of Residential Buildings in the territory of Sofia Municipality area "Iskar" in conjunction with "NAT. energy program. Efficiency of Residential Buildings

Столична община-район Искър | Published November 23, 2016  -  Deadline December 28, 2016
The object of this order are activities upgrading the energy efficiency of multifamily buildings on the territory of Sofia Municipality in conjunction with "National Energy Efficiency Program" on lots: 1. Lot №1 - Supervision of works during construction "Building an administrative address gr. Sofia jk Friendship 1h., Bldg. 34; 2. Lot №2 - Investment control during construction of "Building an administrative address gr. Sofia jk Friendship 1h., Bldg. 34

Open procedure with subject: "Renovating for Energy Efficiency of Residential Buildings in the territory of Sofia Municipality area" Krasna Polyana "in lots

Столична община - Район Красна поляна | Published November 25, 2016  -  Deadline January 10, 2017
"Renovation for Energy Efficiency of Residential Buildings in the territory of Sofia Municipality area" Krasna Polyana "in conjunction with" National Programme for Energy Efficiency of Residential Buildings "on lots: 1. Lot №1 - Execution of construction -Mounting activities building with administrative address: c. Sofia district "Krasna polyana" jk "Krasna polyana II-nd part" bl. 206 2. Lot № 2 - supervision of works during the construction of a building with administrative address: c. Sofia district "Krasna polyana" jk "Krasna polyana II-nd part" bl. 206 (a lot №1); 3. Lot № 3 - Investment control during construction of a building with administrative address: c. Sofia district "Krasna polyana" jk "Krasna polyana II-nd part" bl. 206 (a lot №1).

Technical passports for preparing and updating energy efficiency testing and verifying the energy efficiency of heating systems with boilers.

Столична община - Район "Кремиковци" | Published December 5, 2016  -  Deadline December 12, 2016
All documents and applications are hosted on the buyer profile. Participants must provide evidence of conditions which must be met together with all duly completed sample documents posted on the buyer profile. If the participant does not implement even one of the enclosed samples or provides evidence of the conditions to be met, then their bid will not be considered and evaluated.

Engineering with subject: design, supply, installation and commissioning of the system for recovering energy from the flue gas

"Софийска вода" АД | Published November 16, 2016  -  Deadline December 1, 2016

"Producing the official website of the State Energy and Water Regulatory and portal to provide information and services" with two lots: Lot №1: Official website of the State Energy and Water Regulatory Lot №2: Single Portal providing information and services by the Commission for energy and water regulation

Комисия за енергийно и водно регулиране /КЕВР/ /предишно наименование - Държавна комисия за енергийно и водно регулиране /ДКЕВР// | Published November 25, 2016  -  Deadline December 7, 2016
Условия, на които трябва да отговарят участниците (когато е приложимо): в т.ч.: Изисквания за личното състояние: За участниците не трябва да са налице обстоятелствата по чл.54, ал.1, т.1-5 и 7 от ЗОП Правоспособност за упражняване на професионална дейност: Не Икономическо и финансово състояние: Не Технически и професионални способности: 1. Участникът трябва да е изпълнил успешно най-малко две разработки, идентични или сходни с предмета на поръчката през последните 5 (пет) години, считано от датата на подаване на офертата. Под „сходна разработка” следва да се разбира: Разработки, включващи: За обособена позиция№1: разработка и въвеждане в експлоатация на интернет сайт; За обособена позиция №2: разработка и въвеждане в експлоатация на интернет портал. 2. Участникът следва да има разработена и въведена система за управлението на качеството ISO 9001:2008 или еквивалентна в съответствие с предмета на обществената поръчка за съответната обособена позиция. Офертата съдържа информация относно условията, на които следва да отговарят участниците, технически и професионални способности, техническо и ценово предложение. Офертата се изготвя в един екземпляр на български език на хартиен носител. Всички разходи, свързани с изготвянето и предаването на офертите, са за сметка на участника и Възложителят при никакви условия няма да участва в тези разходи. Всеки участник има право да представи само една оферта за обособена позиция. При подготовка на офертите участниците са длъжни да спазват изискванията на възложителя и приложените образци на документи. Преди сключване на договора за обществената поръчка участникът, избран за изпълнител, представя: 1. на основание чл. 112, ал. 1 от ЗОП предоставя актуални документи, удостоверяващи липсата на основание за отстраняване от процедурата. За доказване липсата на основание за отстраняване се представят документи, съгласно чл. 58 от ЗОП; 2. Документ за внесена гаранция за изпълнение в размер на 5% от стойността на договора. Гаранцията за изпълнение се представя в една от следните форми: •неотменима и безусловно платима банкова гаранция в полза на възложителя със срок на валидност 30 дни след изтичане на гаранционната поддръжка парична сума, внесена по сметката на възложителя или застраховка, която обезпечава изпълнението чрез покриване отговорността на изпълнителя.

Providing airfare for carriage by air of passengers and baggage on mission for the needs of the Commission for Energy and Water Regulation

Комисия за енергийно и водно регулиране /КЕВР/ /предишно наименование - Държавна комисия за енергийно и водно регулиране /ДКЕВР// | Published December 5, 2016  -  Deadline December 13, 2016
Условия, на които трябва да отговарят участниците (когато е приложимо): в т.ч.: Изисквания за личното състояние: За участниците не трябва да са налице обстоятелствата по чл.54, ал.1, т.1-5 и 7 от ЗОП Правоспособност за упражняване на професионална дейност: Участникът да има регистрация в Регистъра на туроператорите и туристическите агенти, съгласно чл.61 от Закона за туризма Икономическо и финансово състояние: [Не] Технически и професионални способности: 1.Участникът следва да е член на IATA или да е акредитиран от IATA; 2.Участникът трябва да е одобрен агент по продажби на самолетни билети чрез системата BSP; 3. Участникът следва да е сертифициран за работа с резервационната система „Амадеус“ или друга резервационна система. Офертата съдържа информация относно условията, на които следва да отговарят участниците, технически и професионални способности, техническо и ценово предложение. Офертата се изготвя в един екземпляр на български език на хартиен носител. Всички разходи, свързани с изготвянето и предаването на офертите, са за сметка на участника и Възложителят при никакви условия няма да участва в тези разходи. Всеки участник има право да представи само една оферта. При подготовка на офертите участниците са длъжни да спазват изискванията на възложителя и приложените образци на документи. Преди сключване на договора за обществената поръчка участникът, избран за изпълнител, представя: 6.1. на основание чл. 112, ал. 1 от ЗОП - актуални документи, удостоверяващи липсата на основание за отстраняване от процедурата. За доказване липсата на основание за отстраняване се представят документи, съгласно чл. 58 от ЗОП; 6.2. Документ за внесена гаранция за изпълнение в размер на 5% от стойността на договора. Гаранцията за изпълнение се представя в една от следните форми: • неотменима и безусловно платима банкова гаранция в полза на възложителя със срок на валидност 30 дни след изтичане на срока на договора или • парична сума, внесена по сметката на възложителя IBAN: BG 16 BNBG 9661 3300 1420 01 BIC: BNBG BGSD банка : Българска народна банка или • застраховка, която обезпечава изпълнението чрез покриване отговорността на изпълнителя.

"DESIGN AND CONSTRUCTION OF SYSTEM CONTROL AND OPTIMIZATION OF ENERGY COSTS using efficient technologies, including renewable energy sources in EDUCATION CENTRE IN THE VILLAGE OF NSI Slivek m. Lovech "

Национален статистически институт /НСИ/ | Published November 30, 2016  -  Deadline December 15, 2016
Additional information and documents related to the contract can be obtained at the above Internet address. Full Terms of Reference for the implementation of the public procurement and conditions for participation are published on the buyer profile NSI of the above Internet address http://www.nsi.bg/bg/node/11530

The preparation of an investment project to improve energy efficiency lots as follows: Lot 1: - Preparation of an investment project to improve the energy efficiency of housing and school gymnasium building 22 Sofia "Georgi Sava Rakovski" Blvd. "Vitosha" №134; Lot 2: - Preparation of an investment project to improve the energy efficiency of Corpus, large and small gymnasium of 73 SU "Vladislav the Grammarian" street. "George Izmirliev" №2;

Столична община - Район "Триадица" | Published December 2, 2016  -  Deadline December 9, 2016
The implementation period of the contract is 40 / forty / calendar days. The deadline for preparation of investment projects can not be shorter than 20 / twenty / calendar days. The contracting authority may terminate the contract award to the conclusion of contract award by posting a message on a "buyer profile", which will indicate the reasons for the termination.

Construction-related services

Столична община-район Искър | Published November 23, 2016  -  Deadline December 27, 2016

The object of this order are activities upgrading the energy efficiency of multifamily buildings on the territory of Sofia Municipality in conjunction with "National Energy Efficiency Program" on lots:

1. Lot № 1 - Supervision of works during the construction of "Building an administrative address gr. Sofia jk Friendship 1h., Bldg. 34;

2. Lot № 2 - Investment control during construction of "Building an administrative address gr. Sofia jk Friendship 1h., Bldg. 34.

The nature and volume of activities for carrying into execution of the order are detailed and described in detail in the documentation for the contract in Section II. Technical specifications. Of the buyer profile of the contracting authority given unlimited access at http://raioniskar.bg/?c=buyer_profile/show/526&lang=bg

Building construction work

Столична община — Район Красна поляна | Published November 25, 2016  -  Deadline January 9, 2017

"Renovation for Energy Efficiency of Residential Buildings in the territory of Sofia Municipality area" Krasna Polyana "in conjunction with" National Programme for Energy Efficiency of Residential Buildings "on lots:

1. Lot № 1 - Perform construction activities of a building with administrative address: c. Sofia district "Krasna Polyana" jk "Krasna Polyana II-nd part" bl. 206;

2. Lot № 2 - Supervision of works during construction of a building with administrative address: c. Sofia district "Krasna Polyana" jk "Krasna Polyana II-nd part" bl. 206 (a lot № 1);

3. Lot № 3 - Investment control during construction of a building with administrative address: c. Sofia district "Krasna Polyana" jk "Krasna Polyana II-nd part" bl. 206 (a lot № 1).

The subject of this contract covers activities in upgrading the energy efficiency of multifamily residential building on the territory of Sofia Municipality area "Krasna Polyana" in conjunction with "National Programme for Energy Efficiency of Residential Buildings".

Construction supervision during construction of a building with administrative address: c. Sofia district "Krasna Polyana" jk "Krasna Polyana II-nd part" bl. 206.

The activities cover the performance of investment control during construction of a building with administrative address: c. Sofia district "Krasna Polyana" jk "Krasna Polyana II-nd part" bl. 206.

Delivery of net active electric power and the choice of a balance group coordinator in a liberalized market needs "Fifth Hospital - Sofia" Ltd.

Пета МБАЛ - София ЕАД | Published November 17, 2016  -  Deadline December 6, 2016
The subject of the contract is delivery of net active electric power and the choice of a balance group coordinator in a liberalized market needs "Fifth Hospital - Sofia" AD. The Contractor shall provide the Contracting Authority balancing and forecasting of consumption, administering hour schedules and information exchange. The scope of the contract includes delivery of a net amount of electrical energy and coordination of balancing group of building "Fifth Hospital - Sofia" AD, c. Sofia, bul. "Nikolay G. Stoletov" 67A- 3 measuring points.

Miscellaneous food products

Национален център по трансфузионна хематология | Published December 3, 2016  -  Deadline December 16, 2016
3 of the Ordinance on the terms and conditions for compensation and costing in collection, testing and processing of blood and cr. ingredients promotion, organization and implementation of activities related to blood donation and the detailed price to pay for the blood cr. ingredients. Combining products to approach the recommendations of the Ministry of Health and WHO optimal for human beings accordance. 11-14% protein, 30-35% fat, 50-55% carbohydrates. 

Subject of the contract is the delivery of 45 000 pcs. packaged refreshment-energizing food and beverages for blood donors of NBTHC ( "REPORTS") and includes various fortifying foods and refreshing drinks, which is intended to achieve a tonic effect on blood donors and to obtain rapid supply of energy. Mandatory minimum content of "REPORTS": chocolate - not less than 90 grams., Croissant / croissants not less than 65 grams. (Bun stuffed with different fruit jams, cacao cream, etc.) And refreshing drink containing caffeine with a volume of 0.500 liters. Mandatory "hot drink": instant / soluble coffee - from 2 g., Creamer - a pack of 2.5 g., Sugar - 10 grams., Glass disposable 0,200 liters. Stirrer and disposable. The type and quantity of products and drinks included in the minimal content, incl. hot drink are required and participants are not allowed to offer and / or combine other products beyond those. To complement the content of "REPORTS" above the statutory minimum and to reference value of 8 BGN participants may provide additional quantities and such kind of food and beverages from the following form:

7. Various refreshing drinks (beverages that give them drinker quick influx of energy and a general tonic) -gazirani, soft, black and green tea, coffee and other caffeine-drinks, juices - vegetable, fruit, fruit and vegetable , energy drinks and other beverages with a general tonic and ensure quick supply of energy.

3 of the Regulation on conditions and procedures for consideration and costing in collection, testing and processing of blood and cr. ingredients promotion, organization and implementation of activities related to blood donation and the detailed price to pay for the blood cr. ingredients. All participants must submit a sample of the package pokrepitelno-energizing food and drinks offered to perform the contract. All foods should comply with the Food Act, Ordinance on the labeling and presentation of food.

Supply of electricity

Пазари Възраждане ЕАД | Published December 1, 2016  -  Deadline January 3, 2017
This contract aims to be a contractor for the supply of net active electric power, which is the coordinator of standard balancing group for medium voltage, providing full administration of information flow with ESO and defraying the imbalances of objects "Markets Revival" EAD. "Markets Revival" EAD has 12 ITN Number (measuring point) with a total consumption for the previous calendar year volume of 1342,457 MWh net active electric power. At the date of opening of the order 12 ITN are technically possible to measure the energy supplied by the free market, the volume of consumption for the last preceding calendar year 1342,457 MWh net active electric power.

Regular supplies of packaged refreshment-energizing food and beverages for up to 45 000br.kravodariteli of NBTHC for a period of one year from the date of conclusion of a public contract

Национален център по трансфузионна хематология | Published December 5, 2016  -  Deadline December 19, 2016
Delivery of up to 45,000 br.paketa of back-energizing food and beverages for blood donors of NBTHC whose purpose is to achieve a tonic effect on donors and to obtain rapid influx of energy-chocolate products, croissants, crackers / pretzels, pastry biscuits with cocoa products, biscuits razl.dobavki, cereals, crackers, various energizing napitki.Stoynostta each "REPORTS" of back-energizing food and beverages for blood donors must be worth 08.00lv. VAT sagl.chl.2, paragraph 3 of the Ordinance on the terms and conditions for compensation and costing in collection, testing and processing of blood and kr.sastavki for promotion, organization and implementation of activities related to blood donation and the order and the price to pay for the blood and kr.sastavki. Combining products to approach the recommendations of the Ministry of Health and WHO optimal for human beings accordance. 11-14% protein, 30-35% fat: vaglehidrati50-55%.
Nov 30
Dec 7

Main: Design and supervision of the project: "Overhaul of the administrative building of the Sofia Police Directorate and building ,, Obedinen duty center in the building of CDI," Brief description: Design project: "Overhaul of the administrative building of the Sofia Police Directorate and building ,, Obedinen duty center in the building of CDI, "The building was built in the period from 1982. to 1986. That is an administrative, located at the town. Sofia, ul. "Antim I" №5, constituting massive concrete structure on 7 floors with an area of ​​3500 square meters and basement to the main building was built food unit and EIC constituting massive concrete structure on 4 floors with an area of ​​680 square meters and basement total built-up area is 25,268 kv.m..V basement and ground floor garage is arranged on two levels with parking Aviary having a capacity of 90 cars. The project aims to meet the planned report on energy efficiency ECM, overhaul and building a unified duty center in the building of CDI and exercising author supervision during construction works. Quantity or scope -RZP 25,268 square meters / Twenty-five thousand two hundred sixty-eight thousands sq.m /;

Столична дирекция на вътрешните работи/СДВР/ | Published November 30, 2016  -  Deadline December 7, 2016
6. In the period from the announcement of the contract until the deadline for submission of tender can be inspected the building SECTION IV - OTHER: AWARD CRITERIA: Lowest price received as the sum of the prices offered for: 1. Price for making project lev, VAT excluded, weighing 80 points / CSP /; 2. Price for supervision in lev, VAT excluded, weighing 20 points / SAN / In the following formula C = SP + SAN, where: SP = SPN * 80 / SP min. Sanna SAN = * 20 / SAN min. Period validity of the proposed prices is up to 28.02.2017 Other information on the buyer profile

Electricity

„Пазари Възраждане“ ЕАД | Published December 2, 2016  -  Deadline January 2, 2017

This contract aims to be a contractor for the supply of net active electric power, which is the coordinator of standard balancing group for medium voltage, providing full administration of information flow with ESO and defraying the imbalances of objects "Markets Revival" EAD.

"Markets Revival" EAD has 12 ITN Number (measuring point) with a total consumption for the previous calendar year volume of 1 342,457 MWh net active electric power. At the date of opening of the order 12 ITN are technically possible to measure the energy supplied by the free market, the volume of consumption of the past in the past calendar year is 1 342,457 MWh net active electric power.

The object of the contract is "delivery" - "supply of goods carried by buying" within the meaning of Art. 3, para. 1 pt. 2 of PPL.

E procurement with subject: Delivery of net active electric power by a contractor, coordinator of standard balancing group MV full administration of information flow with ESO and defraying the imbalances of objects "Markets Revival" EAD.

This contract aims to be a contractor for the supply of net active electric power, which is the coordinator of standard balancing group for medium voltage, providing full administration of information flow with ESO and defraying the imbalances of objects "Markets Revival" EAD.

Works for complete or part construction and civil engineering work

Министерство на културата | Published October 27, 2016  -  Deadline December 5, 2016
Implementation of the measures provided for in energy efficiency assessment, including thermal insulation of the basement walls of the main building inside with mineral insulation boards; thermal isolation inside the surrounding walls of the 2 outbuildings with mineral insulation boards, thermal insulation of roofs, pitched roof with mineral wool between the ribs of the structure - the main building; Mineral wool above suspended ceilings in pitched roofs 2 outbuildings; replacement of exterior windows of the main building with a new, wooden window frames; Implementation of measures to create an accessible environment: outdoor elevator providing communication between the 3 levels of the school building; access ramp from the street. "Stefan Karadja" to overcome the drop between the sidewalk and the pavement in front of the building; accessible bathrooms on each floor of the school building; Implementation of measures to ensure fire safety requirements for buildings, separating the stairwells of the corridors in the school building with smoke-tight, self-closing doors associated with the fire alarm system; replacing doors of rooms having direct access to stairwells with fire; fire safety of the wooden structure of the existing roof space with a shell of fireproof drywall; backfilling the volume of the former boiler room due to depreciation of the supporting structure and build a new boiler of natural gas in one of the complementary buildings; Overhaul of the concert hall: replacement of flooring, chairs, lighting, heating, air conditioning and ventilation. Overhaul and reconstruction of the existing sanitary main building and outbuildings; Partially replacing worn flooring in the corridors such that resemble in appearance authentic mosaic pavements; Replacing worn flooring in the classrooms. Sound insulation of walls, floors, ceilings and doors of rooms for individual training. Repair of the premises of separate workshops on graphics, wood ...

Guard services

УМБАЛ „Света Анна“ — София АД | Published November 12, 2016  -  Deadline December 15, 2016

Subject of the contract is to carry out round the clock armed guard of movable and immovable property in the building and yard areas of University Hospital "St. Anna" - Sofia.

The implementation period of the contract is 36 months from the entry into force of the contract.

Subject of the contract is to carry out round the clock armed guard of movable and immovable property in the building and yard areas of University Hospital "St. Anna" - Sofia.

Objects around the clock armed guards are:

1. The property - land, buildings and equipment, plants and all other improvements in the property permanently fixed to the ground;

2. The chattels - fixed and current assets as cash (local and foreign currency), machinery, installations and equipment, energy, raw materials, supplies and any other movable property which is located within the property, whether owned by the Principal of employed personnel or third parties;

3. uphold public order and internal security at the premises of (building, yard and adjacent areas).

Determined on the basis of the procedure contractor should exercise control activities at the border crossing regime detour on certain for the territory of all hospital routes through variable intervals and directions in daily time zone (24 hours) of work of security, control the importation and / or export of goods and materials from external and / or internal contracting personnel without exception on weekends, holidays or official non-working days.

The implementation period of the contract is 36 months from the entry into force of the contract.

Movable and immovable property of University Hospital "St. Anna" - Sofia, located in bc "Mladost" 1 Street. "Dimitar Mollov" 1, including the following sites:

1. Patient - 10 floors - base "West";

2. Patient - 4 floors;

3. Operational block - 5 floors;

4. Hospital pharmacy and administrative offices - 2 floors;

5. Consultation di ...

Nov 23
Dec 1

Delivery of packaged refreshment-energizing food and beverages for blood donors at the University Hospital "St. Anna" Sofia AD, depending on the needs of the Employer. The content of the proposed packages must meet the minimum requirements set out in the published obyava.Dostavkata includes various fortifying foods and refreshing drinks, which is intended to achieve a tonic effect on blood donors, chocolate and cocoa products, cocoa cream, croissants, crackers, pretzels , nuts and a variety of refreshing drinks, carbonated, energy, fruit, vegetable or fruit and vegetable juices and other general tonic deystvie.Zadalzhitelnoto minimum contents of container / package donors is detailed in the Notice published in the profile of foods and kupuvacha.Podkrepitelnite refreshing drinks must be in a number of listed assortment (no repetition of the product in the package) .Value a package of back-energizing food and beverages must be to 8.00 lev VAT under Article 2, paragraph 3 of Ordinance on the terms and conditions for compensation and costing making, diagnosis and treatment blood and blood components to stimulate, organization and implementation of activities related to kravodaryavaneto.Vsichki participants must submit a sample package of back-tonic food and drink. approximate amount of packages that can be applied to 6000-broya.Vsichki foods should meet the FA, The Ordinance on the labeling and presentation of food, Ordinance №23 on the conditions and requirements for presenting nutrition labeling of hranite.Ostatachniyat shelf life is not less than one year of the dostavkata.Dostavkata will be done in stages upon request from Vazlozhitelya.Plashtaneto is performed in BGN, bank transfer, deferred, within 60 calendar days after delivery and presentation of the following documents: invoice, packing slip and a request from Vazlozhitelya.Kraynata price includes all costs to final destination Hospital "St. Anna" - Sofia. The implementation period of the contract is 12 months from the signing of contract with periodic deliveries, depending on the needs of Vazlozhitelya.Srokat for delivery at the suggestion of participants, but no longer than 4 hours. From receipt of the request from a Vazlozhitelya.Ofertite participants should contain: 1.Spisak of documents contained in the offer; 2.Udostoverenie good standing; 3.Deklaratsiya for a period of validity of the offer; 4.Administration information; 5.Deklaratsiya to get acquainted with the draft contract; 6. declaration under Article 97, paragraph 5 of PPZOP the circumstances under 54 1, item 1, 2 and 7 of the PPL.; 7.Deklaratsiya under Article 97, paragraph 5 of PPZOP the circumstances under 54 Paragraph 1 , t.3-5 of ZOP.Za participants should not be grounds under Article 54, paragraph 1, t.1-5 and 7 of ZOP.Uchastnik for whom there are grounds under article 54, par. 1 t.1-5 and 7 of PPL have the right to present evidence that he has taken measures to ensure its reliability, despite adequate justification otstranyavane.Posochenoto grounds for removal applies when a participant in the procedure is an association of physical and / or legal entities and member of the grouping circumstances under Article 54, paragraph 1, t.1-5 and 7 of the PPA and the proposed subcontractors and third parties in the event that the participant is placed bids such ; 8.Spisak supplies identical or similar to the subject of the contract, indicating the values, dates and recipients, along with evidence of delivery; 9.Sertifikati for quality products; 10.Priemo receipt for submitted samples our products; 11.Deklaratsiya that all deliveries will meet FA Ordinance on the requirements for labeling and presentation of food, Ordinance №23, Ordinance on requirements for cocoa and chocolate products; 12. Technical proposal for performing the contract; 13.Tsenovo proposal

Mногопрофилна болница за активно лечение /МБАЛ/ "Света Анна" АД - София - /Старо наименование - Университетска многопрофилна болница за активно лечение - Света Анна АД, София/ | Published November 23, 2016  -  Deadline December 1, 2016
The offer is presented in the General Registry of the University hospital "St. Anna" - Sofia - Sofia, jk Mladost 1, str. "Dimitar Mollov" №1, in opaque sealed envelope marked as follows: • nick • Subject to public invitation • Mailing address • Telephone / Fax • E-mail address. Access to the documents will be provided to all stakeholders on the website of the Contracting Authority - www.sveta-anna.eu. Bids will be opened on 12/02/2016 at 10.00 hours Administrative building of the hospital. Opening of tenders / actions under Article 97 of PPZOP / is public and may be attended by participants in the procedure or their authorized representatives, upon presentation of an identity document and a notarized power of attorney.
Dec 2
Dec 6

Delivery of packaged refreshment-energizing food and beverages for blood donors at the University Hospital "St. Anna" Sofia AD, depending on the needs of the Employer. The content of the proposed packages must meet the minimum requirements set out in the published obyava.Dostavkata includes various fortifying foods and refreshing drinks, which is intended to achieve a tonic effect on blood donors, chocolate and cocoa products, cocoa cream, croissants, crackers, pretzels , nuts and a variety of refreshing drinks, carbonated, energy, fruit, vegetable or fruit and vegetable juices and other general tonic deystvie.Zadalzhitelnoto minimum contents of container / package donors is detailed in the Notice published in the profile of foods and kupuvacha.Podkrepitelnite refreshing drinks must be in a number of listed assortment (no repetition of the product in the package) .Value a package of back-energizing food and beverages must be to 8.00 lev VAT under Article 2, paragraph 3 of Ordinance on the terms and conditions for compensation and costing in collection, testing and processing of blood and blood components for promotion, organization and implementation of activities related to kravodaryavaneto.Vsichki participants must submit a sample package of back-energizing food and beverages. approximate amount of packages that can be applied to 6000-broya.Vsichki foods should meet the FA, The Ordinance on the labeling and presentation of food, Ordinance №23 on the conditions and requirements for presenting nutrition labeling of hranite.Ostatachniyat shelf life is not less than one year of the dostavkata.Dostavkata will be done in stages upon request from Vazlozhitelya.Plashtaneto is performed in BGN, bank transfer, deferred, within 60 calendar days after delivery and presentation of the following documents: invoice, packing slip and a request from Vazlozhitelya.Kraynata price includes all costs to final destination Hospital "St. Anna" - Sofia. The implementation period of the contract is 12 months from the signing of contract with periodic deliveries, depending on the needs of Vazlozhitelya.Srokat for delivery at the suggestion of participants, but no longer than 4 hours. From receipt of the request from a Vazlozhitelya.Ofertite participants should contain: 1.Spisak of documents contained in the offer; 2.Udostoverenie good standing; 3.Deklaratsiya for a period of validity of the offer; 4.Administration information; 5.Deklaratsiya to get acquainted with the draft contract; 6. declaration under Article 97, paragraph 5 of PPZOP the circumstances under 54 1, item 1, 2 and 7 of the PPL.; 7.Deklaratsiya under Article 97, paragraph 5 of PPZOP the circumstances under 54 Paragraph 1 , t.3-5 of ZOP.Za participants should not be grounds under Article 54, paragraph 1, t.1-5 and 7 of ZOP.Uchastnik for whom there are grounds under article 54, par. 1 t.1-5 and 7 of PPL have the right to present evidence that he has taken measures to ensure its reliability, despite adequate justification otstranyavane.Posochenoto grounds for removal applies when a participant in the procedure is an association of physical and / or legal entities and member of the grouping circumstances under Article 54, paragraph 1, t.1-5 and 7 of the PPA and the proposed subcontractors and third parties in the event that the participant is placed bids such ; 8.Spisak supplies identical or similar to the subject of the contract, indicating the values, dates and recipients, along with evidence of delivery; 9.Sertifikati for quality products; 10.Priemo receipt for submitted samples our products; 11.Deklaratsiya that all deliveries will meet FA Ordinance on the requirements for labeling and presentation of food, Ordinance №23, Ordinance on requirements for cocoa and chocolate products; 12. Technical proposal for performing the contract; 13.Tsenovo proposal

Mногопрофилна болница за активно лечение /МБАЛ/ "Света Анна" АД - София - /Старо наименование - Университетска многопрофилна болница за активно лечение - Света Анна АД, София/ | Published December 2, 2016  -  Deadline December 6, 2016
The contracting authority extends deadline for receipt of tenders pursuant to Art. 188, paragraph 2 of the PPA with the following pattern - the initial deadline received less than three offers. The opening of bids will take place on 07.12.2016 year at 10:00 in the administrative building of the hospital. Opening of tenders / actions under Article 97 of PPZOP / is public and may be attended by participants in the procedure or their authorized representatives, upon presentation of an identity document and a notarized power of attorney.
  • 1