Call +44 800 9755 164

Public tenders for electrical in Slovakia

Find all Electrical tenders in the world.
Finding business opportunities has never been easier.

Results for electrical. Make a new search!
ElectricalSlovakia

Electrical installation work

Západoslovenská distribučná, a.s. | Published February 28, 2017
cpvs
45310000, 45000000

Electrical work on the distribution of air and cable networks voltage level HV and LV.

Repair of electrical rotating machines

Železničné opravovne a strojárne Zvolen, a.s. | Published January 31, 2017
cpvs
50532000

Repair of electrical rotating machines under the provisions of the Regulation concerning the repair of electrical rotating machines driving railway vehicles APPLICATION FOR ACTION 48/83 and in accordance with the relevant regulations of UIC Standards EN, STN, TNŽ, guidelines and standards for repair of rolling stock, in accordance with the Act. no. 513/2009 Coll tracks, according to Ministry of Transport Decree no. 205/2010 Coll of technical equipment and determined activities and activities on designated technical equipment, according to the Ministry of Transport Decree no. 351/2010 Coll transport order paths as amended by Decree No. MDVRR SR. 12/2012 Coll, in accordance with applicable regulations of the Railway Company Slovakia, as well as other related regulations in line with other legislation in force in Slovakia republike- orders for IV. Q 2016

Electrical machinery, apparatus, equipment and consumables; lighting

Indense s.r.o. | Published February 24, 2017  -  Deadline April 3, 2017
cpvs
31000000, 48000000, 42000000, 43830000

The subject matter is divided into five parts. The object of the individual components are:

- Part 1: power unit, control electronics production and development frameworks,

- Part 2: software package and computer science,

- Part 3: specialized technique,

- Part 4: Engineering equipment and equipment designed to produce,

- Part 5: mechanical and electrical tools.

A more detailed specification is indicated in the specifications.

The contract is the supply of power units, control electronics and development production frames. A more detailed specification is indicated in the specifications.

The contract is the delivery of software, computer technology. A more detailed specification is indicated in the specifications.

The contract is the supply of specialized equipment. A more detailed specification is given with the specifications.

The contract is the supply of engineering equipment and equipment designed to produce. A more detailed specification is indicated in the specifications.

The contract is the supply of mechanical or electrical tools. A more detailed specification is indicated in the specifications.

Technical inspections, testing of selected electrical equipment and lifting. Official tests listed equipment.

Jadrová a vyraďovacia spoločnosť, a.s. | Published January 10, 2017  -  Deadline October 2, 2017
cpvs
71632000

The contract will be: - the performance of official examinations (US) or repeated official tests (DSB) of the listed equipment (RPM) according to Decree no. 508/2009 Coll., - Performance of technical inspections and tests (OPaOS) listed equipment (RPM) according to Decree No. lifting. 508/2009 Coll., - Performance of technical inspections and tests (OPaOS) listed equipment (RPM) electric, revision of electrical devices and power tools pursuant to Decree no. 508/2009 Coll .. specified in paragraphs II.2.4) Contract description. Further information will be provided in the tender documents.

Reconstruction of electrical wiring Grammar School Topoľčany

Nitriansky samosprávny kraj | Published February 14, 2017  -  Deadline March 14, 2017
cpvs
45310000

Predmetom zákazky Rekonštrukcia elektroinštalácie Gymnázia Topoľčany je komplexná rekonštrukcia elektroinštalácie objektov Gymnázia v Topoľčanoch. Zdrojom elektrickej energie je elektromerový rozvádzač, do ktorého je pripojený napájací kábel verejného rozvodu NN. Z tohto rozvádzača budú napojené rozvádzače na 1.NP, RS1.1, RS1.2, RS1.3 a RK. Z uvedených rozvádzačov budú napojené podružné rozvádzače v suteréne, na 2NP, 3NP, 4NP. Napojenie je riešené bezhalogénovými káblami CXKE-R, ktoré budú uložené pod omietkou. Miesta, kde to nie je možné z dôvodu konštrukcie stavby, káble budú uložené do plastových žľabov. Súčasne s napájacími káblami bude vedený uzemňovací vodič z hlavnej uzemňovacej prípojnice, ktorý sa napojí na prípojnicu PE v podružných rozvádzačoch. Bod rozdelenia sústavy TN-C na TN-S je v elektromerom rozvádzači. Tento bod sa pripojí na HÚP. Elektroinštalácia v suteréne pozostáva z dvoch telocviční so šatňami a sociálnymi zariadeniami. Osvetlenie v telocvični časti E je navrhnuté svietidlami LED 80W, 100 lum/W. Tieto svietidlá budú umiestnené na strope a uchytené na káblový oceľový žľab OBO, ktorý bude uchytený o nosnú konštrukciu strechy. Osvetlenie bude ovládané vypínačmi umiestnenými v rozvádzači RS0.2. Osvetlenie chodieb a šatní je navrhnuté úspornými svietidlami LED osadenými na strop. Rozvody sú navrhnuté bezhalogénovými káblami CXKE-R uloženými v plastových lištách a žľaboch. Jednotlivé obvody budú napojené z rozvádzača RS02 umiestneného na chodbe, ktorý bude napojený na rozvádzač RS0.1. 1.NP Rozvody sú riešené bezhalogénovými káblami uloženými pod omietku do vopred vyfrézovaných drážok. Na 1. NP sú umiestnené rozvádzače RS1.1, RS1.2 a RS1.3. Bufet bude mať vlastný rozvádzač RS1.5 ako aj služobný byt RS1.4. Osvetlenie učební je navrhnuté kazetovými svietidlami LED 50W, 100 lum/W, osadenými na strope. Nad tabuľou budú dve samostatné svietidlá LED ovládané samostatne. Osvetlenie chodieb je tiež riešené svietidlami LED, ako aj kancelárie a vestibul. Vonkajšie osvetlenie rampy pre imobilných je riešené svietidlami LED s pohybovým čidlom. Pre nápojový automat na chodbe je navrhnutá zásuvka, ktorá je napojená v rozvádzači RS1.2 cez podružný digitálny elektromer. Každá učebňa má samostatný zásuvkový obvod. Zásuvky budú osadené do prístrojových krabíc pod omietkou cez prúdový chránič. Rozvádzače RS1.1, RS1.2, RS1.3 sa napoja každý samostatným prívodom z rozvádzača merania. Rozvádzač služobného bytu RS1.4 sa napojí samostatným káblom z elektromera pre byt z elektromerového rozvádzača. Rozvádzač RS1.5 sa napojí z rozvádzača RS1.2. V rozvádzači RS1.5 je navrhnuté podružné meranie. 2.NP Je riešené rovnakým spôsobom ako 1.NP, jednotlivé obvody budú napojené z rozvádzačov RS2.1, RS2.2, RS2.3. Tieto rozvádzače sa napoja stúpacím vedením na rozvádzače 1.NP nasledovne: RS2.1 na rozvádzač RS1.1, RS2.2 na rozvádzač RS1.2 a rozvádzač RS2.3 na rozvádzač RS1.3. 3.NP Je riešené bezhalogénovými káblami rovnakým spôsobom ako na 1. a 2.NP. Rozvádzač RS3.3 v časti A je po rekonštrukcii a zostáva. Osvetlenie je riešené rovnakým spôsobom ako na 1. a 2.NP. Rozvody v časti B a D na 3.NP sa napoja na rozvádzač RS3.1. 4.NP Je riešené bezhalogénovými káblami pod omietkou rovnakým spôsobom ako na 1. a 2.NP. Jednotlivé obvody budú napojené z rozvádzača RS4.2. Z tohto rozvádzača bude napojený aj existujúci rozvádzač RS4.1, ktorý je umiestnený v zrekonštruovanom podkroví, v ktorom elektroinštalácia zostáva nezmenená. Doba realizácie: dva mesiace Termín realizácie: júl august 2017 (počas školských prázdnin) Viac informácii sa nachádza v technickej správe a v projektovej dokumentácií, ktoré sú súčasťou súťažných podkladov. Vzhľadom na obmedzený počet znakov - bližšie informácie viď na http://uvo.gov.sk v profile verejného obstarávateľa.

Repair and maintenance services of electrical machinery, apparatus and associated equipment

Jadrová a vyraďovacia spoločnosť, a.s. | Published February 4, 2017  -  Deadline March 14, 2017
cpvs
50532000, 50413000

The contract is the provision of repair, maintenance and servicing of special facilities for the management and control of SF in the following range:

I. of repair, service and maintenance manipulator MAPP 400: Checking and adjusting elements of the manipulator according to Regulation NVD 31702171-031/98, Control systems of television by PCB M1.06-R NO380.488.053;

II. Of repair, servicing and maintenance of equipment Sipping in Pool (System Control hermetic coverage in fuel cells SNF): Control according to the document Operating and maintenance equipment pool - sipping, no. AQ1C-1307082;

III. Of repair, service and maintenance inspection stand of spent nuclear fuel SVYP 440 to ensure trouble-free operation of the device.

Further information is provided in the tender documents.

Providing repair, maintenance and servicing of special facilities for the management and control of SF in the following range:

I. of repair, service and maintenance manipulator MAPP 400: Checking and adjusting elements of the manipulator according to Regulation NVD 31702171-031/98, Control systems of television by PCB M1.06-R NO380.488.053;

II. Of repair, servicing and maintenance of equipment Sipping in Pool (System Control hermetic coverage in fuel cells SNF): Control according to the document Operating and maintenance equipment pool - sipping, no. AQ1C-1307082;

III. Of repair, service and maintenance inspection stand of spent nuclear fuel SVYP 440 to ensure trouble-free operation of the device.

Further information is provided in the tender documents.

Electricity

EKO – podnik verejnoprospešných služieb | Published February 25, 2017  -  Deadline March 9, 2017
cpvs
09310000, 09123000

The complexity of supply. Object of the contract is divided section. Tenderer may submit tenders for a particular part of the subject of the contract or the entire subject matter.

The first part of the contract: Electricity 5,595,000 kWh / 36 months.

The second part of the contract: Natural gas 1,284,933 kWh / 36 months.

Electricity supply

Energie2, a.s. | Published January 31, 2017
cpvs
09310000

Stationary electric furnace

ASL - Tech s.r..o. | Published February 9, 2017  -  Deadline February 28, 2017
cpvs
42300000

The subject is the acquisition of logical unit 1 Stationary electric furnace, which will be used for annealing, heat treatment products. Oven to lift the lid traverses through a chain curtains. Annealing is operated control system - software that controls, monitors and measures the temperature. Detailed technical specifications are part of the tender specifications (Annex č.1_Návrh candidate to fulfill the criteria).

Petroleum products, fuel, electricity and other sources of energy

Dopravný podnik mesta Prešov, akciová spoločnosť | Published February 10, 2017
cpvs
09000000

Supply of fuel in tanks authority - diesel fuel for public transport buses.

Delivery approximately 30,000 liters of diesel a week for four years, as required by the contracting authority, in tanks in the area of ​​Transportation Company Prešov, as in Ľubotice.

Purchases of electricity for EKO - for utilities

Úrad pre verejné obstarávanie | Published December 6, 2016  -  Deadline June 1, 2017
cpvs
09310000

The subject of procurement will purchase electricity for the company EKO utilities, Halašova 20, 832 90 Bratislava and the 11 sampling sites in the estimated amount of 1,865 MWh / year. The winning bidder will be signed contract for the supply of electricity, security, power distribution and assumption of responsibility for deviation for 36 months. LimitYexceeding reverse PUBLIC CONTRACT Suta ods.7 under § 66 of Act no. 343/2015 Coll. on Public Procurement amending and supplementing certain acts with an electronic auction

Supply of electricity, including receipt for deviation

Stredoslovenská energetika, a.s. | Published January 6, 2017  -  Deadline June 2, 2017
cpvs
09310000

Construction technology for high-efficiency cogeneration of electricity and heat as a substitute TEKO I

Tepláreň Košice, a. s. v skratke TEKO, a. s. | Published February 27, 2017  -  Deadline April 12, 2017
cpvs
45251220

The contract is to perform works: Construction technology for high-efficiency cogeneration of electricity and heat as a substitute TEKO I carry out repairs and maintenance of the system operation, which is subject to execution of the work during the first sixty (60) months from the date technological equipment to the Customer.

Technology for the treatment and processing of mined ore tetraedritových

I & Z Tender, s.r.o. | Published November 29, 2016  -  Deadline March 2, 2017
cpvs
43410000

Logical Unit. 1 Equipment for crushing (maxillary crusher, cone crusher, screener jednosystný, magenetický separator, electrical, hydrotechnologické equipment, dust removal). Logical Unit. 2: Complex equipment for milling and flotation (ball mill, cyclones, flotation batteries, filter press sludge filter press concentrate tank return water, the conveyor belt sludge conveyor belt concentrate thickener, process piping, electrical, hydrotechnologické accessories, technical management, compressed air, LV distribution and control system.

Reconstruction of sanitary facilities - Medicka ul.č.6, UPJŠ

Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, Rektorát | Published January 23, 2017  -  Deadline February 28, 2017
cpvs
45212412

The contract is the reconstruction of sanitary facilities in residential cells. The distribution of existing social institutions that serve accommodation in four rooms to toilets for two rooms. Construction of new toilets and kúpeliek, building department, which will take only staying in two rooms. New tiles, floor tiles, new toilet, new air conditioning, new water and sewer, electrical work.

Increase the technological and innovative level of Indense Ltd.

LEGAL TENDER s.r.o. | Published February 27, 2017  -  Deadline April 3, 2017
cpvs
31000000

The subject matter is divided into five parts. The object of the individual parts are: Part 1: power unit, control electronics and development production frames Part 2: Software Hardware and Information Technology Part 3: specialized technique Part 4: Engineering equipment and facilities for the production of Part 5: mechanical and electrical tools Closer specifications appear in the tender documents.

Technical testing services

Jadrová a vyraďovacia spoločnosť, a.s. | Published February 22, 2017  -  Deadline March 7, 2017
cpvs
71632000

The contract is:

- Performance of official examinations (US) or repeated official tests (DSB) of the listed equipment (RPM) according to Decree no. 508/2009 Coll.

- Performance of technical inspections and tests (OPaOS) listed equipment (RPM) according to Decree No. lifting. 508/2009 Coll.

- Performance of technical inspections and tests (OPaOS) listed equipment (RPM) electric,

Revision of electrical appliances and power tools by Decree no. 508/2009 Coll ..

Specified in points II.2.4) Contract description.

Further information is provided in the tender documents.

Hydraulic presses

Výskumno-vývojové centrum Automotive | Published February 4, 2017  -  Deadline March 13, 2017
cpvs
42636100

The contract is the delivery of goods Hydraulic press.

If necessary, it must be able to test series and pressed parts (the hydraulic press or the subject matter).

An integral part of the object of the contract is also:

2.1 Predprebierka with the successful tenderer,

Transport includes the location center based in X. field north hall DM2.

2.3 Ensuring lifting and handling techniques necessary to the composition of Hydraulic Press of the vehicle and its installation on the base.

2.4 Final assembly and said hydraulic press at the place of commissioning and

2.4.1 Test mode without error Hydraulic Press;

2.4.2 a Protocol geometrical precision hydraulic press, protocols precision metering system metering and calibration of the hydraulic system;

2.4.3 achieving the technical parameters declared in the offer, including the proof pressure tests,

2.5 Training of the operators installed a hydraulic press up to 24 hours (at the user level to the selected tool).

2.6 The necessary equipment and supplies and anchoring material according to the press structure Hydraulic Press for putting into operation and testing.

2.7 Delivery pins top and bottom cushions for all positions, execution clamping surfaces of the press according to VW11-1 D303434.

2.8 Delivery inspection report for the electrical equipment, declaration of conformity and CE protocol prepared for all kinds of passports listed equipment.

2.9 remeasurement adjustment and geometric accuracy Hydraulic Press and the accuracy of the metering system after 12 months of operation.

Description of the subject of the contract and Part D. specifications.

  • 1