Public tenders for electrical in Stalowa-wola Poland

Find all Electrical tenders in the world.
Finding business opportunities has never been easier.

Results for electrical. Make a new search!
ElectricalPolandstalowa-wola

Electricity

Miejski Zakład Komunalny Sp. z o.o. | Published November 13, 2015  -  Deadline December 4, 2015
cpvs
09310000, 65310000

Elektryczność

Electricity

Gmina Stalowa Wola | Published August 11, 2015  -  Deadline August 31, 2015
cpvs
09310000

Elektryczność

Transmission of electricity

Gmina Stalowa Wola | Published October 25, 2014
cpvs
65310000

Przesył energii elektrycznej

Reconstruction of electrical, lighting and multimedia permanent exhibition Fri. HISTORY OF THE REGION NADSAŃSKIEGO in the building of the Regional Museum in Stalowa Wola.

 | Published November 18, 2014  -  Deadline December 4, 2014
cpvs
45311000, 45311100, 45311200, 45314300, 45317000

NOTE: The detailed design provides a greater amount than in lamps attached the bill of quantities. Accordingly, the Purchaser has applied staging investment, reducing the amount of supplied lamps, due to limited financial resources.

Reconstruction of electrical, lighting and multimedia permanent exhibition Fri. HISTORY OF THE REGION NADSAŃSKIEGO in the building of the Regional Museum in Stalowa Wola.

 | Published October 27, 2014  -  Deadline November 12, 2014
cpvs
45311000, 45311100, 45311200, 45314300, 45317000

Przedmiotem zamówienia jest przebudowa instalacji elektrycznej, oświetleniowej oraz multimedialnej niskoprądowej, zgodnie projektem wykonawczym przygotowanym przez KONSORCJUM: ARB Dominik Budyń, ul. Wielkopolska 24, 39-200 Dębica oraz Pracowni Projektów Elektrycznych inż. Adam Biela, ul. Wysłochów 10 lok. 8, 30-611 Kraków. W ramach zamówienia należy wykonać demontaż starej instalacji elektrycznej (gniazd oraz źródeł światła) oraz wykonać montaż nowej instalacji, wg poniższego zakresu: A) Wymiana tablicy T2/1, B) Wykonanie instalacji elektrycznych: oświetlenia miejscowego i ogólnego wraz z oświetleniem awaryjnym, oświetlenia kierunkowego (ewakuacyjnego), gniazd wtykowych 230V dla celów ogólnych i porządkowych, zasilania urządzeń klimatyzacyjnych, zasilania urządzeń DALI, C) Dostawa profesjonalnych opraw oświetleniowych przeznaczonych do ekspozycji muzealnych oraz urządzeń, modułów sterowniczych: Opraw oświetleniowych typu: projektor LED mocy 30W - 35W, Wymiennej optyki do ww. opraw, Opraw oświetleniowych pomocniczych, Szynoprzewodów trójobwodowych do montażu zwieszakowego lub natynkowego, Zawiesia, Urządzeń sterowniczych kontrolujących oprawy oświetleniowe w standardzie DALI, Urządzeń sterowniczych kontrolujących radiowe moduły instalacji inteligentnej, Moduły do instalacji inteligentnej sterowane radiowo. D) Wykonanie instalacji niskoprądowej, multimedialnej: nagłośnienia, sygnałowej audio-wizualnej, sieć LAN, Wi-Fi, inteligentnego sterowania z zastosowaniem czujek ruchu, modułów radiowych, serwera, inteligentne sterowanie urządzeń DALI, itp. E) Dostawa urządzeń sterowniczych: kontrolujących oprawy oświetleniowe w standardzie DALI, kontrolujących radiowe moduły instalacji inteligentnej, dostawa modułów do instalacji inteligentnej sterowane radiowo. E) Wykonanie pomiarów instalacji elektrycznej i niskoprądowej (LAN). F) Wykonanie dokumentacji powykonawczej z naniesionymi ewentualnymi zmianami. Wykonawca zobowiązany jest dostarczyć, uruchomić i przetestować przedmiot zamówienia w siedzibie Zamawiającego w terminie nie późniejszym niż określony w SIWZ, tj. 21 dni od dnia podpisania umowy. Jeżeli w opisie przedmiotu zamówienia (dokumentacji projektowej) znajdują się znaki towarowe, patenty czy pochodzenie urządzeń należy przyjąć, że Zamawiający, ze względu na specyfikę przedmiotu zamówienia, podał taki opis ze wskazaniem na typ i dopuszcza składanie ofert równoważnych, o parametrach techniczno użytkowych nie gorszych niż te podane w opisie przedmiotu zamówienia. Podczas realizacji przedmiotu zamówienia Wykonawca zobowiązany jest stosować fabrycznie nowe materiały i wyroby. Wszelkie stosowane technologie, materiały i wyroby muszą być dopuszczone do obrotu i stosowania w budownictwie, jak również posiadać aktualne aprobaty i świadectwa dopuszczenia, zgodnie z ustawą z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz. U. 2004, Nr 92, poz. 881 ze zm.) wraz z aktami wykonawczymi oraz posiadać oświadczenia producentów potwierdzające zgodność z Dyrektywami Rady Europejskiej określającymi wymogi bezpieczeństwa (CE). Wykonawca zobowiązany będzie do zapewnienia osoby posiadającej uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych (kierownika budowy). Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawarto w następujących dokumentach: Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia, Projekt wykonawczy, Przedmiar robót, Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robót.

Reconstruction of electrical, lighting and multimedia permanent exhibition Fri. HISTORY OF THE REGION NADSAŃSKIEGO in the building of the Regional Museum in Stalowa Wola.

 | Published October 9, 2014  -  Deadline October 27, 2014
cpvs
45311000, 45311100, 45311200, 45314300, 45317000

Przedmiotem zamówienia jest przebudowa instalacji elektrycznej, oświetleniowej oraz multimedialnej niskoprądowej, zgodnie projektem wykonawczym przygotowanym przez KONSORCJUM: ARB Dominik Budyń, ul. Wielkopolska 24, 39-200 Dębica oraz Pracowni Projektów Elektrycznych inż. Adam Biela, ul. Wysłochów 10 lok. 8, 30-611 Kraków. W ramach zamówienia należy wykonać demontaż starej instalacji elektrycznej (gniazd oraz źródeł światła) oraz wykonać montaż nowej instalacji, wg poniższego zakresu: A) Wymiana tablicy T2/1, B) Wykonanie instalacji elektrycznych: - oświetlenia miejscowego i ogólnego wraz z oświetleniem awaryjnym, - oświetlenia kierunkowego (ewakuacyjnego), - gniazd wtykowych 230V dla celów ogólnych i porządkowych, - zasilania urządzeń klimatyzacyjnych, - zasilania urządzeń DALI, C) Dostawa profesjonalnych opraw oświetleniowych przeznaczonych do ekspozycji muzealnych oraz urządzeń, modułów sterowniczych: - Opraw oświetleniowych typu: projektor LED mocy 30W - 35W, - Wymiennej optyki do ww. opraw, - Opraw oświetleniowych pomocniczych- Szynoprzewód trójobwodowych do montażu zwieszakowego lub natynkowego, - Zawiesia, - Urządzeń sterowniczych kontrolujących oprawy oświetleniowe w standardzie DALI, - Urządzeń sterowniczych kontrolujących radiowe moduły instalacji inteligentnej, - Moduły do instalacji inteligentnej sterowane radiowo. D) Wykonanie instalacji niskoprądowej, multimedialnej: - nagłośnienia, - sygnałowej audio-wizualnej, - sieć LAN, Wi-Fi, - inteligentnego sterowania z zastosowaniem czujek ruchu, modułów radiowych, serwera, inteligentne sterowanie urządzeń DALI, itp. E) Dostawa urządzeń sterowniczych: - kontrolujących oprawy oświetleniowe w standardzie DALI, - kontrolujących radiowe moduły instalacji inteligentnej, - dostawa modułów do instalacji inteligentnej sterowane radiowo. E) Wykonanie pomiarów instalacji elektrycznej i niskoprądowej (LAN). F) Wykonanie dokumentacji powykonawczej z naniesionymi ewentualnymi zmianami. Wykonawca zobowiązany jest dostarczyć, uruchomić i przetestować przedmiot zamówienia w siedzibie Zamawiającego w terminie nie późniejszym niż określony w SIWZ, tj. 21 dni od dnia podpisania umowy. Jeżeli w opisie przedmiotu zamówienia (dokumentacji projektowej) znajdują się znaki towarowe, patenty czy pochodzenie urządzeń należy przyjąć, że Zamawiający, ze względu na specyfikę przedmiotu zamówienia, podał taki opis ze wskazaniem na typ i dopuszcza składanie ofert równoważnych, o parametrach techniczno użytkowych nie gorszych niż te podane w opisie przedmiotu zamówienia. Podczas realizacji przedmiotu zamówienia Wykonawca zobowiązany jest stosować fabrycznie nowe materiały i wyroby. Wszelkie stosowane technologie, materiały i wyroby muszą być dopuszczone do obrotu i stosowania w budownictwie, jak również posiadać aktualne aprobaty i świadectwa dopuszczenia, zgodnie z ustawą z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz. U. 2004, Nr 92, poz. 881 ze zm.) wraz z aktami wykonawczymi oraz posiadać oświadczenia producentów potwierdzające zgodność z Dyrektywami Rady Europejskiej określającymi wymogi bezpieczeństwa (CE). Wykonawca zobowiązany będzie do zapewnienia osoby posiadającej uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych (kierownika budowy). Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawarto w następujących dokumentach: Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia, Projekt wykonawczy, Przedmiar robót, Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robót.

Stalowa Wola: Construction street Brave in Stalowa Wola

 | Published July 11, 2016  -  Deadline July 11, 2016
Winner
MATBUD Sikora Sylwia, ul.Grunwaldzka 40, 36-040 Boguchwała, kraj/woj. podkarpackie.
cpvs
45000000, 45100000, 45110000, 45111200, 45111220, 45111290, 45111300, 45112210, 45112710, 45200000, 45231300, 45232130, 45232451, 45233120, 45233220, 45233221, 45233222, 45233290, 45233320, 45310000, 45314200

1.Przedmiotem order: Construction street Brave in Stalowa Wola, along with the construction of storm water drainage and the necessary works related to the reconstruction of technical infrastructure colliding with the investment. 2.Zasadniczy scope of work includes: road works, electrical works: storm water drainage.

Electricity

Miejski Zakład Komunalny Sp. z o.o. | Published January 7, 2016
Winner
Enesta Sp. z o.o.
cpvs
09310000, 65310000

The contract is for the supply of electricity to the Municipal Department of Municipal Sp. z oo in Stalowa Wola comprehensive agreement, ie. full supply of electricity for sales and distribution services to the objects referred to in paragraph. 2. Sales of electricity will take place under the conditions specified in the Act of 10 April 1997. Energy Law (Journal of Laws of 2006 no. 89, item. 625, as amended. D.) And based on the provisions implementing this of the Act, in particular the Regulation of the Minister of Economy of 4 May 2007. on detailed conditions for the operation of the power system (Journal of Laws of 2007 no. 93, pos. 623 as amended.), tariff for electricity retailer tariff for distribution services proper electricity Distribution System Operator (DSO Tariff) Operation and Maintenance Manual Distribution Network (DGOMI) and in accordance with generally applicable law. The Employer has a license in the generation of electricity issued by the President of the Energy Regulatory Office (Decision No. WEE / 2301/5735 / W / 6/2012 / MG) valid until 12/31/2030. 2. The contract will be carried out divided into parts: 1) Part I - supply and purchase of electricity to the City Department of Communal facilities in Stalowa Wola listed in "Table 1 - List of Objects for Part I 'in Chapter III Terms of Reference. 2) Part II - supply and purchase of electricity to the City Department of Communal facilities in Stalowa Wola listed in "Table 2 - a list of objects for part II 'in Chapter III Terms of Reference. A detailed description of the contract include the following annexes hereto: Appendix 5A - A detailed description of the contract for Part I and Appendix 5B - A detailed description of the contract for part II.

Electricity

Miejski Zakład Komunalny Sp. z o.o. | Published October 23, 2015  -  Deadline December 2, 2015
cpvs
09310000, 65310000

The contract is for the supply of electricity to the Municipal Department of Municipal Sp. z oo in Stalowa Wola comprehensive agreement, ie. full supply of electricity for sales and distribution services to the objects referred to in paragraph. 2. Sales of electricity will take place under the conditions specified in the Act of 10.4.1997 Energy Law (Journal of Laws of 2006. No. 89, pos. 625, as amended. D.) And based on the implementing regulations to this Act, in particular the Regulation of the Minister of Economy of 4.5.2007 on the detailed conditions for the operation of the power system (Journal of Laws of 2007 no. 93, pos. 623 as amended.), tariff for electricity retailer Tariff for electricity distribution services appropriate Operator Distribution System (Tariff OSD) Operation and Maintenance Manual Distribution Network (DGOMI) and in accordance with generally applicable law. The Employer has a license in the generation of electricity issued by the President of the Energy Regulatory Office (Decision No. WEE / 2301/5735 / W / 6/2012 / MG) valid until 12/31/2030. 2. Order will be conducted divided into parts: 1) Part I - supply and purchase of electricity to the City Department of Communal facilities in Stalowa Wola listed in "Table 1 - List of Objects for Part I 'in Chapter III Terms of Reference. 2) Part II - supply and purchase of electricity to the City Department of Communal facilities in Stalowa Wola listed in "Table 2 - a list of objects for part II 'in Chapter III Terms of Reference. A detailed description of the contract include the following annexes hereto: Appendix 5A - A detailed description of the contract for Part I and Appendix 5B - A detailed description of the contract for part II.

Electricity

Gmina Stalowa Wola | Published October 14, 2015
Winner
PBE Obrót s.a.
cpvs
09310000

615, as amended. d.), hereinafter referred to as the sale of electricity: a) the estimated amount of about 5 638 955 kWh / year for 176 points. collection (the name of buildings, objects - according to est. No. 2 summary points. metering of electricity.) financed from the budget of the Commune Stalowa Wola together with street lighting - Part 1 orders "Purchases of electricity for Stalowa Wola Commune". b) the estimated amount of about 1 103 720 kWh / year for points 20 points abstraction (the name of buildings, objects - according to est. No. 3 financed from the budget of the District of Stalowa Wola - Part 2 orders "Purchases of electricity for the district of Stalowa Wola." This amount may be change on the stage of the contract by. the actual usage. d) under the sale agreement and without additional compensation, the Contractor will be responsible for commercial balancing. All rights and obligations related to balancing trade under the Agreement, including the preparation and reporting of commercial graphic OSD, entitled selected the award of contract to the Contractor. A detailed description of the object of the contract: a) Conclusion of an agreement for the sale of electricity from the District Labour Office and the School No. 4 at the end of the current agreements, ie. From 1.1.2016. b) The Contractor will be required to represent the Employer / Joint Employer prior to the relevant Distribution System Operator in matters relating to a contract for the provision of distribution services, under the prescribed tariffs and contractual capacity for the objects of the District Labour Office in Stalowa Wola and the Team of Schools No. 4 in Stalowa Wola . c) The Contracting Authority reserves the right to change the scope of the agreement in relation to shown in Appendix measurement points in the case: the sale, purchase, exchange, rent, lease real estate or accession of other organizational units of the Municipality or District, where there are points of measurement during the concluded agreement. d) Ability to change during contract tariffs favorable to the Employer.

Electricity

Gmina Stalowa Wola | Published July 14, 2015  -  Deadline August 20, 2015
cpvs
09310000

615, as amended. d.), hereinafter referred to as the sale of electricity: a) the estimated amount of about 5 638 955 kWh / year for 176 points. collection (the name of buildings, objects - according to est. No. 2 summary points. metering of electricity.) financed from the budget of the Municipality Stalowa Wola together with street lighting - Part 1 orders "Purchases of electricity for Stalowa Wola Commune". b) the estimated amount of about 1 103 720 kWh / year for points 20 points abstraction (the name of buildings, facilities - according to est. No. 3 financed from the budget of Stalowa Wola District - Part 2 orders "Purchases of electricity for the district of Stalowa Wola". This amount may be change on the stage of the contract by. actual consumption. d) under the sale agreement and without additional compensation, the Contractor will be responsible for commercial balancing. All rights and obligations related to balancing trade under the Agreement, including the preparation and reporting of commercial graphic OSD, entitled selected the award of contract to the Contractor. A detailed description of the object of the contract: a) Conclusion of an agreement for the sale of electricity from the District Labour Office and the School No. 4 at the end of the current agreements, ie. From 01.01.2016 r. B) The Contractor will be required to represent the Employer / Joint Employer before a competent System Operator Distribution in matters relating to a contract for the provision of distribution services, under the prescribed tariffs and contractual capacities for the objects of the District Labour Office in Stalowa Wola and the Team of Schools No. 4 in Stalowa Wola. c) The Contracting Authority reserves the right to change the scope of the agreement in relation to disclosed in the Appendix of measurement points in the case: the sale, purchase, exchange, rent, lease real estate or other organizational units accession municipality or county, where there are measurement points during the concluded agreement. d) the ability to change the tariff under contract more favorable to the Employer.

Electricity

Samodzielny Publiczny Zespół Zakładów Opieki Zdrowotnej Powiatowy Szpital Specjalistyczny w Stalowej Woli | Published September 10, 2016
Winner
TAURON Sprzedaż Sp. z o.o.
cpvs
09310000

Buying electricity for buildings of the Independent Public Complex of Health Care District Hospital in Stalowa Wola.

Electricity

Samodzielny Publiczny Zespół Zakładów Opieki Zdrowotnej Powiatowy Szpital Specjalistyczny w Stalowej Woli | Published July 5, 2016  -  Deadline August 10, 2016
cpvs
09310000

Buying electricity for buildings

Independent Public Complex of Health Care

District Hospital in Stalowa Wola.

Electricity

Miejski Zakład Komunalny Sp. z o.o. | Published April 26, 2016  -  Deadline October 28, 2016
cpvs
09310000, 65310000

1. The contract is for the supply of electricity to the Municipal Department of Municipal Sp. z oo and Technology Incubator Sp. z oo in Stalowa Wola comprehensive agreement, ie. a comprehensive supply of electricity in the field of sales and distribution services to the objects referred to in paragraph. 2 Terms of Reference.

Sales of electricity will take place under the conditions specified in the Act of 10.4.1997 Energy Law (Journal of Laws of 2016., Pos. 266, as amended. D.) And based on the rules for the implementation of this law, in particular Regulation Minister of Economy of 4.5.2007 on the detailed conditions for the operation of the power system (Journal of Laws of 2007 no. 93, item. 623 as amended.), tariff for electricity seller, tariff for electricity distribution services appropriate distribution system Operator ( tariff OSD) Operation and Maintenance Manual Distribution Network (IRiESD) and in accordance with generally applicable laws.

The Employer has a license in the field of electricity generation 29.02.2016 issued by the President of the Energy Regulatory Office (Decision No WEE / 2301/5735 / W / DSW / 2016 / LPO) valid until 31/12/2030.

2. Order will be conducted divided into lots:

1) Part I - supply and purchase of electricity for the facilities of the Municipal Department of Municipal Stalowa Wola listed in "Table 1 - List of Objects for Part I" in Chapter III of the Terms of Reference.

2) Part II - supply and purchase of electricity for the facilities of the Municipal Department of Municipal and Technology Incubator in Stalowa Wola listed in "Table 2 - List of Objects for Part II" in Chapter III of the Terms of Reference.

A detailed description of the contract include the following annexes hereto:

Appendix 5A - A detailed description of the contract for Part I and Appendix 5B - A detailed description of the contract for part II.

Stalowa Wola: Modernization kindergartens in the city - Kindergarten No. 18

Gmina Stalowa Wola | Published July 18, 2016  -  Deadline July 13, 2016
Winner
Firma Stalbud Kazimierz Młynarski, ul. Przemysłowa 9f, 37-450 Stalowa Wola, kraj/woj. podkarpackie.
cpvs
45111100, 45262522, 45431000, 45432110, 45421000, 45410000, 45442100, 39100000, 45332200, 45332300, 45311000

a) The contract is demolition: -rozebranie walls of brick and plasterboard; -made and zoom in door and window openings in existing walls; -rozebranie floor and wall coverings of ceramic and stone tiles; b) works -ścianki partition of blocks of cellular concrete walls -tynkowanie -licowanie -ułożenie wall tile floors with floor panels -ułożenie tile floors -szpachlowanie and painting walls and ceilings -replacement and installation of windows and doors c) construction installation: -Installation sanitary facilities: (a) installations cold and hot water in the reconstructed part of the building; (B) installation of sanitary sewage system in the reconstructed part of the building; (C) the transfer of an existing radiator heating system electrical-installation: (a) the installation of internal general lighting and sockets; (B) installation of interior emergency lighting; (C) the installation of equalizing connections execution of the playground and the supply and installation of equipment ..

Miscellaneous general and special-purpose machinery

Miejski Zakład Komunalny Sp. z o.o. | Published December 31, 2014  -  Deadline February 11, 2015
cpvs
42996200

Part 1 The contract is for the supply of brand new mobile jaw crusher concrete crawler diesel with min. 160 kW. Part 2 The contract is for the supply of brand new mobile trommel for electrical stabilizatu and compost to secrete fraction

Construction work for sports facilities

Gmina Stalowa Wola | Published September 29, 2017
Winner
Budimex S.A.
cpvs
45212200, 45111200, 45262300, 45262310, 45320000, 45262500, 45262400, 45261000, 45421100, 45410000, 45421146, 45421152, 45431200, 45430000, 45421153, 45321000, 45323000, 45324000, 45223800, 45330000, 45331100, 45331200, 45331210, 45315000, 45310000, 45314310, 45315700, 45112700, 45212221, 45233140, 45233220, 45233290, 45233320, 45262410, 45233253, 45232451, 45342000, 37451000

Podkarpackie Football Center in Stalowa Wola will serve as a sports and training center for youth football and coaching staff.

Scope of the task The establishment of the Podkarpackie Football Center in Stalowa Wola includes:

Reconstruction of 68 mx 105 m football pitch with plate heating system, lighting, handles and equipment in accordance with UEFA and PZPN regulations.

Construction of the western (main) stand with sports and dressing facilities.

Construction of the cash register pavilion

Construction of a gastronomic-sanitary building

Building a deposit building

Construction of 2 football pitches with natural grass surface

Construction of a football field with synthetic grass surface along with a pneumatic hall

Construction of the trafo station

Build a scoreboard on the motherboard and change the location of the existing scoreboard

Construction of the fence

Construction of parking lots and communication lines.

Podkarpackie Football Center in Stalowa Wola will serve as a sports and training center for youth football and coaching staff.

Scope of the task The establishment of the Podkarpackie Football Center in Stalowa Wola includes:

Construction of the cash register pavilion 4.Budowa building gastronomic-sanitary

Construction of 2 football pitches with natural grass surface

Build a scoreboard on the motherboard and change the location of the existing scoreboard

Construction of parking lots and communication lines

The detailed scope of works is defined by the design documentation, the bill of quantities and the detailed technical specifications of the construction and acceptance of construction works.

The contractor will have to agree with the user of the object and ordering the performance of the works and conduct the works in such a way that it was possible to use existing MOSiR objects.

The schedule will have to be approved by the Ordering Party.

Materials obtained during the demolition showing useful or material value will be provided to the Purchaser.

26/9 and 26/8, 26/94, 26/2

Accessibility conditions for the disabled.

The elements of land development including the constructed objects are adapted for the disabled and allow for their non-collateral use.

Scope of works to be performed by employees on the contract of employment:

- works

- installation works for sanitary, central heating, ventilation and electrical installations

- road works

The contractor is obliged to perform the following objects independently (reservation key part):

Reconstruction of the main football pitch of 68 mx 105 m with the plate heating system, lighting, handles and equipment

Construction of the western (main) stand with sports and dressing facilities.

Stalowa Wola: Construction of office forester with the necessary technical infrastructure on the plot of Reg. No. 8019/7 within the registration Grębów

Nadleśnictwo Rozwadów | Published July 22, 2016  -  Deadline November 16, 2016
cpvs
45000000, 45100000, 45200000

a.ŁAWY FOUNDATIONS The building was designed footings rectangular monolith with a height of 30.00 cm and a width of 45.00 cm, founded on depth - 1.10 m below the level of a native also designed two feet square monolithic foundation with a height of 30.00 cm and a width 65.00 cm, sited at a depth of - 1.10 m below the home ground concrete class C16 / 20, biaxially reinforced mesh or rebar with a diameter of 12 mm, of the steels A - III of 34GS spacing of 15.00 cm. b.ŚCIANY EXTERNAL External walls foundation designed partly with concrete blocks 24,00 cm thick, the wall should be completed wreath designed as a monolithic concrete footings The class provides pillars built of concrete blocks with dimensions of 25.00 x 25.00 cm height the upper surface of the concrete floor terrace. The outer walls of the foundation of the building is designed as a double layer. Exterior structural walls designed with a hollow ceramic thickness of 25.00 cm, end wreath, designed with concrete class C16 / 20 with dimensions of 25.00 x 25.00 cm longitudinally reinforced with four rods with a diameter of 12 mm steel A - III and 34GS transverse stirrups with a diameter of 6 mm bar spacing of 25 mm. The outer walls of the building was designed as a double layer of c.ŚCIANY WALLS Partition walls are designed with ceramic brick, with a thickness of 12.00 cm, cement mortar. Partition walls of the building are designed as a single layer. d.IZOLACJA HORIZONTAL AND VERTICAL WALLS UNDERGROUND The building provides the following insulation waterproofing: horizontal -Isolation proof: - Insulation on the benches of the foundation - two layers of bituminous felt underlay or PVC foil - designed for insulation of foundations, - floor insulation - a layer of foil - designed for insulation floor. - Vertical damp proof: - Insulation of bituminous coated twice on both sides of the concrete blocks and reinforced concrete foundation walls of the underground. e.SŁUPY EXTERNAL columns exterior is designed as a brick, the ceramic brick in cement mortar, with dimensions of 25.00 x 25.00 and the amount indicated in the part drawing project. f.NADPROŻA WINDOW AND DOOR sections and the length of lintels shown in this drawing - a lintels. g.WIENIEC wreath designed as a monolithic reinforced concrete C16 / 20 reinforced top and bottom two ribbed steel A - III 34GS and transverse stirrups with a diameter of 6 mm rods with a spacing of 25.00 cm with dimensions of 25.00 x 25, 00 cm h.STROP Combining wooden elements designed with perforated sheet metal, nails and screws and bolts. i.DACH designed the following dimensions of the roof structure - rafters 80 x 180 mm - wall plate 140 x 140 mm - the mayfly 80 x 180 mm, combination of wooden elements designed with perforated sheet metal, nails and screws and bolts. j.KOMINY outlets of flue provided derive vertically upwards, shielding them caps to prevent the ingress of rainwater and stabilizing a string of concrete chimney caps provided to isolate two layers of roofing asphalt from the stalk of the Offset - drip with a maximum width of 60 mm. k.PODŁOGI AND FLOORS spout should be primed before tiling. l.DRZWI and windows in a building designed windows and doors in standard sizes of wooden or PVC higrosterowanymi vents positioned in the upper part of the frame. m.RYNNY and downpipes, flashings as the drainage of roofs designed pipes with a diameter of 100 mm and gutters with a diameter of 125 mm PVC. n.TYNKI OR INTERIOR SURFACES Gypsum designed as cement - limestone thickness of 15 mm. o.ROBOTY PAINTING inner walls provided with emulsion paint or acrylic colors chosen by the investor. p.CIĄGI FOOT - sidewalks with cobblestones q.OGRODZENIE - mesh fence panel - gate with wicket mesh r.OGRZEWANIE AND AIR CONDITIONING - electric heating - electric heaters wall - installation of air conditioning r.INSTALACJA water and KANLIZACYJNA - join water - installation cold water - hot water system - installation of a sanitary sewage system - bezodpływowy septic tank - installation of air conditioning s.INSTALACJA ELECTRICAL - building power cable forester natural - dashboards - the internal power supply line - lighting - Hydraulics installation - lightning rod - earthing framing - lighting external - Surge - equalizing connections

Petroleum products, fuel, electricity and other sources of energy

Miasto Zduńska Wola | Published September 15, 2015
Winner
Energa-Obrót Spółka Akcyjna
cpvs
09000000, 09300000

The contract is for the purchase of electricity common ingredient for the Municipal Office in Zdunska Wola, municipal agencies and the Social Housing Association "Złotnicka" Sp. z oo for the operation of buildings, premises, facilities and utility power street lighting. The contract scope includes the sale of electricity to 49 points to take the energy to power buildings, office and utility objects 109 points to take the energy - to power street lighting. City Zduńska Wola - Purchaser is acting on behalf of itself and on the basis of the signed Agreement on behalf of the following entities: Social Housing Association "Złotnicka" Sp. z oo Social Welfare Centre Municipal Cultural Community Centre branch in Karsznice George Szaniawskiego History Museum Zdunska Wola Tadeusz Kosciuszko Public School No. 2 Public School No. 5 Primary School No. 2 team of Nursery and Primary School No. 1 Broniewskiego Marie Curie Primary School 11 Railwaymen Polish Public Kindergarten No. 2 Public Kindergarten No. 3 Public Kindergarten No. 4 Public Kindergarten No. 5 Public Kindergarten No. 6 Public Kindergarten No. 7 Public Kindergarten No. 10 Public Kindergarten No. 11 Branch Lodz area, except for the points indicated in Annex 6 " Municipal Cultural Centre branch in Karsznice "," Premises in the building of the railway station, "and" Building toilet at the train station "for which the OSD is PKP Power Engineering SA For two points, ie. 'Primary School No. 13" and "Primary School No. 13 - Hall" The aforementioned change process. Points have a comprehensive agreement and will be revised tariff group from C11 to C12a. Purchases of electricity to the facilities listed in Annex 5 and 6 to the SETC will be based on the following principles: Estimated electricity demand in the period from 01.01.2016 to 31.12.2017 to objects Employer (Annex No. 6 to SETC) is: 1 907 596 kWh 2) The purchaser agrees Contractor to perform the operations under the power of attorney attached as Annex 2 of the draft contract (Annex 8 to the SETC), in particular Purchaser undertakes Contractor to notify the indicated distribution system operator, to implement concluded with the Contractor electricity sales agreement, folding wills, and representing the Employer before the relevant Distribution System Operator. 3) The Contractor agrees to provide to the Employer standards of quality service in accordance with the applicable provisions of the Energy Law. Actual energy consumption

Petroleum products, fuel, electricity and other sources of energy

Miasto Zduńska Wola | Published July 1, 2015  -  Deadline August 10, 2015
cpvs
09000000, 09300000

The contract is for the purchase of electricity common ingredient for the Municipal Office in Zdunska Wola, municipal agencies and the Social Housing Association "Złotnicka" sp. Z oo for the operation of buildings, premises, facilities and utility power street lighting. The contract scope includes the sale of electricity to 49 points to take the energy to power buildings, office and utility buildings 109 points to take the energy - to power street lighting. City Zduńska Wola - Purchaser is acting on behalf of itself and on the basis of the signed Agreement on behalf of the following entities: Social Housing Association "Złotnicka" sp. Z oo Social Welfare Centre Municipal Cultural Community Centre branch in Karsznice George Szaniawskiego History Museum Zduńska Wola Tadeusz Kosciuszko Public School No. 2 Public School No. 5 Primary School No. 2 team of Nursery and Primary School No. 1 Broniewskiego Maria Sklodowska-Curie Elementary School No. 11 Railwaymen Polish Public Kindergarten No. 2 Public Kindergarten No. 3 Public Kindergarten No. 4 Public Kindergarten No. 5 Public Kindergarten No. 6 Public Kindergarten No. 7 Public Kindergarten No. 10 Public Kindergarten No. 11 Branch Łódź-Teren, with the exception of the points indicated in Annex 6: "Municipal Cultural Centre branch in Karsznice", "Premises in the building of the railway station," and "Building toilet at the train station "for which the OSD is PKP Power Engineering SA Ww. Points have a comprehensive agreement and will be revised tariff group from C11 to C12a. Buying electricity to the facilities listed in Annex 5 and 6 to the SETC will be based on the following principles: Estimated electricity demand in the period from 01.01.2016r. to 31.12.2017r. Employer objects (Annex No. 6 to SETC) is: 1 907 596 kWh 2) The purchaser agrees Contractor to perform the operations under the attorney annexed No. 2 to the draft contract (Annex 8 to the SETC), in particular Purchaser undertakes to notify the Contractor Distribution System Operator designated to implement the agreement concluded with the Contractor sale of electricity, make declarations, and representing the Employer prior to the relevant Distribution System Operator. 3) The Contractor agrees to provide the Purchaser service quality standards comply with the applicable provisions of the Energy Law.