Public tenders for electrical in Radom Poland

Find all Electrical tenders in the world.
Finding business opportunities has never been easier.

Results for electrical. Make a new search!

Radom: EXTENSION OF ELECTRICAL LIGHTING OUTDOOR AND EXTERNAL MONITORING SYSTEM VISUAL CCTV

Cmentarz Komunalny Zakład Budżetowy | Published July 27, 2016  -  Deadline September 23, 2016
cpvs
45231400, 45315100, 45316100, 32240000

1. Przedmiotem zamówienia jest wykonanie roboty budowlanej polegającej na rozbudowie instalacji elektrycznych oświetlenia zewnętrznego i budowa zewnętrznego systemu monitoringu wizyjnego CCTV na terenie Cmentarza Komunalnego w Radomiu, przy ul. Ofiar Firleja 45, a w szczególności wykonanie robót wskazanych w projekcie budowlanym, przedmiarach robót a także inne roboty związane z wykonaniem przedmiotu zamówienia niezbędne do osiągnięcia celu wskazanego projektem. Symbol wg Wspólnego Słownika Zamówień (CPV): CPV 45231400-9 Roboty budowlane w zakresie budowy linii energetycznych CPV 45315100-9 Roboty instalacyjne elektryczne CPV 45316100-6 Instalacje oświetlenia zewnętrznego CPV 32240000-7 Instalacje systemu monitoringu wizyjnego CCTV 2. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia oraz zakres robót określony został w dokumentacji projektowej i specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót budowlanych (Załącznik nr 8 do SIWZ) oraz w ilości określonej w przedmiarze robót a także inne roboty niezbędne do prawidłowego wykonania zamówienia (Załącznik Nr 2 do SIWZ i Umowy). 3. Przedmiot zamówienia obejmuje wmontowanie elementów powierzonych wykonawcy: a. Słup SP-$W/B czarny 4,65 mb (7 szt.); b. Fundament B-40 (7 szt.); c. Elementy złączne B-30 B-40 (7 kpl.); d. Oprawa OP S 70W/400 K-180 + KG (7 szt.); e. Klosz kula mleczna 400 K-180 PMMA(7 szt.); f. Złącze słupowe rb-11 (7 szt.); g. Wkładka topikowa (7 szt.); h. Lampa sodowa WLS 70W-TC + KGO (7 szt.), i. Kabel elektryczny YKY 5×10 MM2 0,6/1 KV - 505 mb; j. Folia kablowa niebieska - 500 mb. 4. Wszystkie materiały i urządzenia stosowane przez Wykonawcę przy wykonywaniu umowy muszą posiadać: - certyfikat na znak bezpieczeństwa wskazujący, że zapewniono zgodność z kryteriami technicznymi określonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych oraz właściwych przepisów i dokumentów technicznych, - deklaracje zgodności lub certyfikaty zgodności z aprobatą techniczną dopuszczające do stosowania na terenie Polski. Materiały powinny być nowe i nieużywane. 5. Wszystkie nazwy i znaki firmowe (handlowe, towarowe) wyrobów budowlanych oraz inne określenia mogące jednoznacznie wskazywać na konkretnego producenta/dostawcę/wytwórcę użyte w Opisie przedmiotu zamówienia mają wyłącznie na celu dokładne opisanie przedmiotu zamówienia i powinny być uznane jako służące określeniu parametrów materiałów lub wyrobów budowlanych. W każdym takim przypadku mogą zostać zastosowane inne równoważne materiały lub wyroby budowlane o tych samych lub lepszych parametrach. Ciężar udowodnienia, iż produkt jest równoważny spoczywa na Wykonawcy, dlatego też w przypadku zaoferowania produktów równoważnych wykonawca zobowiązany jest wykazać, że oferowany przez niego produkt spełnia wymagania określone przez Zamawiającego. 6. Zaleca się, aby Wykonawca dokonał wizji lokalnej placu budowy i pozyskał dla siebie wszelkie informacje, które mogą być niezbędne w przygotowaniu oferty oraz przy zawieraniu umowy na wykonanie robót, gdyż wyklucza się możliwość roszczeń Wykonawcy z tytułu błędnego skalkulowania ceny lub pominięcia elementów niezbędnych do wykonania przedmiotu zamówienia. Koszty takiej wizyty ponosi Wykonawca. 7. Wykonawca w cenie oferty musi uwzględnić także koszty robót przygotowawczych oraz wszystkie inne koszty związane z realizacją przedmiotu zamówienia obejmujące w szczególności: 7.1. koszty wywozu i utylizacji odpadów budowlanych (śmieci, gruz i inne), 7.2. koszty uporządkowania terenu budowy, zaplecza budowy, jak również terenów sąsiadujących zajętych przez Wykonawcę na potrzeby realizacji robót, łącznie z przywróceniem zagospodarowania terenów w zieleń i odtworzeniem uszkodzonych, w szczególności wskutek poruszania się sprzętu budowlanego i transportu ciężkiego, nawierzchni dróg i chodników, 7.3. koszty zorganizowania we własnym zakresie zaplecza budowy, a także terenu niezbędnego do składowania materiałów oraz postoju maszyn i urządzeń, 7.4. koszty dozoru placu budowy (Wykonawca jest zobowiązany do zabezpieczenia i utrzymania terenu robót na własny koszt), 7.5. koszty prowadzenie prac bez wstrzymywania normalnego funkcjonowania cmentarza..

Replacing the electrical system in the second LO im. Konopnicka Street. Kusocińskiego - Stage I

 | Published April 3, 2015  -  Deadline April 23, 2015
cpvs
45310000, 45400000

Kusocińskiego in Radom. The scope of work dot. In particular: 1) replacement and installation of lighting fixtures to LED luminaires 2) strength and sockets 3) power information network 4) plates on floors 5) Branching from the main board to the / in tables 6) the execution of the power from the array main (located at the main entrance to the school building) to Part A of 7) the execution of required measurements executed installation and illumination in accordance with the required regulations; 8) Dressing furrows with their painting W / in the scope of work to be carried out in accordance with the terms of the Terms of Reference (ToR), in particular in accordance with the annexed to the project documentation, technical specifications and bill of quantities. As part of the contract binding on the Contractor's positions are w / in the documents for execution of the works referred to in § 3, paragraph 2.1 of the Terms of Reference and the bill of quantities (bill of quantities corresponds to the scope of work performed under this contract). Purchaser cancels all the name of the manufacturer, etc. When in the drawings and descriptions of the technical documentation (they are not binding on the Contractor). Accompanying work and temporary work not included in the project documentation and the bill of quantities necessary to take into account: 1) the organization and protection of the site, 2) to organize the site after construction, 3) the liquidation of the construction site, and any other works not included in the tender documents and the need to performance because of the art building. The Employer reserves the right to limit or increase w / in scope of the contract, in accordance with the Public Procurement Act.

Electricity distribution

Sąd Okręgowy | Published December 22, 2016
Winner
PGE Dystrybucja S. A. Oddział Skarżysko – Kamienna
cpvs
65310000

Distribution services of electricity from the power grid to the building of the District Court and District Court in Radom Street. Warsaw 1.

Construction work

Wodociągi Miejskie w Radomiu Sp. z o.o. | Published September 22, 2015
Winner
Skanska S.A.
cpvs
45000000, 45100000, 45231300

As part of the contract: a) remove the existing substructure concrete and aggregates in st. Szydlowiecki and play it again; b) remove collision storm sewer system designed with an existing pipeline, teletechnicznymi cables and electrical connections with cable connectors occurring in the street Kierzkowska.

Construction work

Wodociągi Miejskie w Radomiu Sp. z o.o. | Published July 29, 2015
Winner
Skanska S.A.
cpvs
45000000, 45100000, 45231300

As part of the contract in question: a) remove the existing substructure concrete and aggregates in the street. Szydlowiecki and play it again; b) remove collision storm sewer system designed with an existing pipeline, teletechnicznymi cables and electrical connections with cable connectors occurring in the street Kierzkowska.

Electricity, heating, solar and nuclear energy

Gmina Miasta Radomia – Urząd Miejski w Radomiu | Published April 12, 2017  -  Deadline May 18, 2017
cpvs
09300000, 09310000

Matters relating to the joint purchase of electricity active for the Municipality of Radom, organizational units and companies of the City of Radom, Wolanów Municipality, University of Technology and the Humanities. Casimir Pulaski in Radom, Radom Specialist Hospital in Radom and Radom Society for the Prevention of Cruelty to Animals in Radom.

The contract scope includes the sale of electricity to 1 709 points of energy consumption.

Estimated amount of energy delivered during the delivery period is 125 146 867.13 kWh

Contractual capacity for all points of consumption totals 37 098.50 kW.

A detailed description of the order is in the terms of reference.

Electricity, heating, solar and nuclear energy

Sąd Okręgowy | Published December 23, 2016
Winner
Radomskie Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej RADPEC Spółka Akcyjna
cpvs
09300000

Provision of services of heat supply from the district heating network to heat the building of the District Court in Radom Street. Warsaw 1.

Electricity, heating, solar and nuclear energy

Komenda Wojewódzka Policji z siedzibą w Radomiu, Sekcja Zamówień Publicznych | Published October 17, 2015
Winner
Energa – Obrót S.A., 80-309 Gdańsk, Al. Grunwaldzka 472
cpvs
09300000

The contract is for the purchase of electricity for KWP zs. in Radom and the CPP in Sierpc.

Electricity, heating, solar and nuclear energy

Komenda Wojewódzka Policji z siedzibą w Radomiu, Sekcja Zamówień Publicznych | Published August 8, 2015  -  Deadline September 15, 2015
cpvs
09300000

The contract is for the purchase of electricity for KWP zs. in Radom and the CPP in Sierpc. A detailed description of the contract are contained in annexes 1 and 2 to the ToR.

Electricity distribution

Uniwersytet Technologiczno-Humanistyczny im Kazimierza Pułaskiego w Radomiu | Published July 17, 2015
Winner
PGE Dystrybucja S.A.
cpvs
65310000

Provision of electricity distribution services to UTH facilities in Radom.

Electricity, heating, solar and nuclear energy

Gmina Miasta Radomia – Urząd Miejski w Radomiu | Published April 23, 2015  -  Deadline May 19, 2015
cpvs
09300000, 09310000

Energia elektryczna, cieplna, słoneczna i jądrowa

Electricity, heating, solar and nuclear energy

Gmina Miasta Radomia – Urząd Miejski w Radomiu | Published April 15, 2017  -  Deadline May 19, 2017
cpvs
09300000, 09310000

Matters relating to the joint purchase of electricity active for the Municipality of Radom, organizational units and companies of the City of Radom, Wolanów Municipality, University of Technology and the Humanities. Casimir Pulaski in Radom, Radom Specialist Hospital in Radom and Radom Society for the Prevention of Cruelty to Animals in Radom.

The contract scope includes the sale of electricity to 1 709 points of energy consumption.

Estimated amount of energy delivered during the delivery period is 125 146 867.13 kWh

Contractual capacity for all points of consumption totals 37 098.50 kW.

A detailed description of the order is in the terms of reference.

Electricity, heating, solar and nuclear energy

Gmina Miasta Radomia – Urząd Miejski w Radomiu | Published May 3, 2017  -  Deadline May 22, 2017
cpvs
09300000, 09310000

The subject of the proceedings is a joint purchase of electric energy active for the Town of Radom, the organizational units and companies of the Town of Radom, Wolanów, the University of Technology and Humanities. Casimir Pulaski in Radom, Radom Specialist Hospital in Radom and the Radom Radom Radom Society in Radom.

The scope of the contract covers the sale of electricity to 1,709 points of energy consumption.

The estimated amount of energy delivered during the delivery period is: 125 146 867.13 kWh

The contractual power for all points of collection is 37 098.50 kW in total.

A detailed description of the subject of the order can be found in the terms of reference.

Electricity, heating, solar and nuclear energy

Komenda Wojewódzka Policji z siedzibą w Radomiu, Sekcja Zamówień Publicznych | Published June 7, 2016
Winner
NOVUM Spółka Akcyjna
cpvs
09300000

The contract is for the purchase of electricity for the needs of individuals garrison of Mazovia Police

broken down into individual tasks: Task 1 - district białobrzeski; Task 2 - district ciechanowski;

Task 3 - district garwoliński; Task 4 - district gostyniński; Task 5 - Grójec County; Task 6 - District

kozienicki; Task 7 - district Leipzig; Task 8 - district łosicki; Task 9 - District makowski; Task 10 -

mławski district; Task 11- ostrołęcki district; Task 12 - district ostrowski; Task 13 - Plock district;

Task 14 - district płoński; Task 15 - Przasnysz County; Task 16 - district przysuski; Task 17- district

pułtuski; Task 18 - district sierpecki; Task 19 - Siedlce district; Task 20 - district sochaczewski;

Task 21- sokołowski district; Task 22 - Szydłowiec district; Task 23- Radom district; Request

24 -powiat węgrowski; Task 25 - Wyszków County; Task 26 - Zvolen district; Task 27 - district

żuromiński; Task 28 - district żyrardowski; Task 29 -KWP.

A detailed description of the order characteristic of the contract is contained in Annex

1 hereto.

TIME LIMIT FOR COMPLETION OF THE CONTRACT - from 01.07.2016r. to 30.06.2018r.

Electricity distribution and related services

Komenda Wojewódzka Policji z siedzibą w Radomiu, Sekcja Zamówień Publicznych | Published April 2, 2016
Winner
ENERGA-OPERATOR S.A.
cpvs
65300000

Provision of services in the transmission and distribution of electricity for the needs of individuals garrison of Mazovia.

Electricity distribution and related services

Komenda Wojewódzka Policji z siedzibą w Radomiu, Sekcja Zamówień Publicznych | Published September 22, 2015
Winner
ENERGA – OPERATOR s.a
cpvs
65300000

Provision of services in the transmission and distribution of electricity for the needs of individuals garrison of Mazovia.

Road construction works

Miejski Zarząd Dróg i Komunikacji | Published April 18, 2015
Winner
Budromost-starachowice Sp. z o. o.
cpvs
45233120, 45233162, 45316110, 45314310

The contract is for the construction of the extension of the street lives and from the street. Żółkiewskiego to the street. Witosa in Radom - Stage I (the section from the street. Victims Firleja to the street. Witosa). The contract includes: - the execution of earthworks, - making the asphalt concrete pavement, - making the bike path on the asphalt concrete pavement, - removing collision telecommunication networks - the execution of electrical works - construction of lighting.

Object of the contract relates to the purchase of works necessary for the performance of production and warehouse hall (1 pcs.) With accompanying infrastructure under Measure 3.2.1. "Research for the market."

JADAR RA Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością | Published February 24, 2016  -  Deadline April 1, 2016
cpvs
45000000

Object of the contract relates to the purchase of works necessary for the performance of production and warehouse hall (1 pcs.) With accompanying infrastructure with a net value exceeding 5 000 000 PLN. The scope of works for the construction of a hall with an area of ​​approximately 2500m2:

- Construction of foundations hall with securing

- The execution of earthworks

- Execution of floor (concrete, cobblestones)

- Execution and assembly of steel hall

- Galvanized steel structure,

- External walls of sandwich panels (polystyrene / polyurethane foam) # 100mm

- Electrical (electrical infrastructure, supply power to the devices)

- Water and sewage installations

- Execution of social rooms and offices for employees

- Performance storage facility

Hall is situated on plot no 41/27, in the village of Turka.

Object of the contract defines the CPV - 45000000-7 Construction

The construction design is available for inspection at the company's headquarters JADAR RA Sp. z oo -Zubrzyckiego 6, 26-600 Radom.

Radom: Repair of six residential units (vacancy) owned by the Municipality of Radom

Miejski Zarząd Lokalami w Radomiu | Published July 21, 2016  -  Deadline July 21, 2016
Winner
Zakład Remontowo - Budowlany Bogusław Rybicki ul. Piastowska 11/6 26-600 Radom, ul. Piastowska 11/6, 26-600 Radom, kraj/woj. mazowieckie.
cpvs
45400000, 45453000, 45330000, 45310000, 45333000

2.Zakres works include: a) demolition work: the forging of a wall of wooden frames, the forging of a wall of wooden window sills, forge the steel wall frames; reflection of internal plaster of cement-lime on the walls, pillars, pilasters, dismantling of wooden flooring from tearing strips or plinths, breaking the floor with plastic), picking wallpaper and tiles b) replacement of windows and doors, c) repair stoves and cooking ranges, installation of portable stoves, d) supplement, repair and plastering internal plaster, fill the air grilles in the walls, e) execution of partition walls from plasterboard on steel, f) of floor: execution screed from insulation, repairing flooring and wooden floors, laying floor coverings (carpet, PVC panels, terracotta) installation of skirting boards and plinths, g) painting works: scraping and washing old paint in rooms, double-painting with emulsion paints interior surfaces, double painting with oil paints old plaster interior walls with a single to filling, double painting with oil paint window sills and other elements also provides for the installation of radiators and installation of the following sanitary fittings :: porcelain washbasins with siphon PVC pedestal, sinks iron or steel with PVC siphon, toilet bowls with a scrubber Compact, replacing the steel bath, i) electrical: preparatory works, dismantling of existing installations, laying cable trays, installing electrical switchgear, electrical sockets, installation of ovens and electric water heaters and electric heaters, j) gas installations: installation of gas cookers, ovens bifunctional-sealed combustion of the gas leak test, test the gas pressure inside the company and the supplier of gas in residential buildings, chimney sweep opinion, k) repair, replacement mailboxes.

Construction weight rollover 60mg with curing terrain driving directions.

 | Published December 14, 2015  -  Deadline December 30, 2015
cpvs
45342000, 45233000, 45111000, 45312200, 45311000, 45311600, 45232130, 45232150

Witosa in Radom-class facility VIII. are: a) Works (included in the project design and architecture) - to build the foundations of vehicle scales 18,00mx3,00m and capacity of 60 Mg with the software - reconstruction of the existing fence in the direction of the plot - installation of single-hinged gates with a width of 6.5 m a set of automation b) Road construction (included in the road project) - Construction of access roads and parking spaces for trucks - Installation of islands and humps - draft a permanent organization of movement, the draft cure the terrain and travel c) Electrical works and communications (included in the project electrical and telecommunication engineering) - power and control weight - potential equalization weight - system software scales - Installation of LED display - ratio of power cables MV - moving cables and light poles colliding with the designed weight and the road - assembling, supply and control of the designated gate - assembly , power and control of the proposed barriers - installation, power and control traffic lights - the transfer of CCTV cameras colliding with the planned roadway (creation of a new culvert between the server room and concierge) d) Works sanitary (included in the design of sanitary installations) - moving fire hydrant. colliding with the planned roadway - reconstruction of storm water drainage connecting groove weight - the construction of the pressure sewerage detailed order is contained in: a) Documentation project (part of the building, roads, sanitation, electrical and technical installations, and design a permanent organization of traffic on the draft cure dojazdu- terrain and executive projects); b) Przedmiarach works; c) cost estimates for proposals;