Public tenders for electrical in Katowice Poland

Find all Electrical tenders in the world.
Finding business opportunities has never been easier.

Results for electrical. Make a new search!

Electrical machinery, apparatus, equipment and consumables; lighting

Katowicki Holding Węglowy S.A. | Published January 20, 2017  -  Deadline January 31, 2017
cpvs
31000000, 42500000

Modernization of the air group in KHW SA KWK Murcki-Staszic

Object of the contract is presented in Chapter II Terms of Reference - Detailed technical requirements.

Electrical machinery, apparatus, equipment and consumables; lighting

Akademia Sztuk Pięknych w Katowicach | Published September 7, 2016  -  Deadline October 19, 2016
cpvs

The contract includes the supply and installation of pre-installation of a new suspension system lighting units with the delivery of technology luminaires with accessories, and perform the necessary wiring and installation DMX, perform artificial horizon type Greenbox, commissioning, measurement of operating parameters, and staff training Employer. A detailed description of the contract is given in Annex 1 to the Terms of Reference.

Repair and maintenance services for non-electrical machinery

Kompania Węglowa S.A. | Published February 10, 2015
cpvs
50531000

Remont przekładni produkcji ARTECH

Electrical machinery, apparatus, equipment and consumables; lighting

Park Naukowo-Technologiczny Euro-Centrum Sp. z o.o. | Published March 7, 2015  -  Deadline March 19, 2015
cpvs
31000000

3.1 Zamawiający informuje, że w ramach projektu „Utworzenie Parku Naukowo-Technologicznego Euro-Centrum – rozwój i zastosowanie nowoczesnych technologii w obszarze poszanowania energii i jej odnawialnych źródeł” powstaje Laboratorium Ogniw Fotowoltaicznych, które po wyposażeniu w urządzenie stanowiące przedmiot niniejszego zamówienia, będzie świadczyć usługi laboratoryjne w zakresie testowania modułów oraz instalacji fotowoltaicznych. 3.2 Przedmiotem zamówienia jest dostawa kompletnego, kalibrowanego zestawu mierników, przetworników, oprzyrządowania, oprogramowania w języku polskim oraz elementów podłączeniowych służących do kontroli instalacji fotowoltaicznej zgodnie z normą EN61724, w tym: 3.2.1 wykrywanie anomalii prądowych i napięciowych do 10 ms układów panele+falownik, 3.2.2 wyznaczanie współrzędnych MPP paneli fotowoltaicznych, pomiar promieniowania za pomocą miernika referencyjnego, 3.2.3 wyznaczanie sprawności modułu fotowoltaicznego przy określonym promieniowaniu, 3.2.4 wyznaczanie sprawności i efektywności stringów i instalacji jedno i wielostringowych jedno i 3 fazowych. 3.3 Ponadto zestaw powinien umożliwić wykonywanie pomiarów i analizy sieci elektroenergetycznej wg EN 50160 w tym parametrów: 3.3.1 napięcie między fazami i częstotliwość, 3.3.2 stany przejściowe od 5 µs, 3.3.3 prądy rozruchowe zgodnie z normą EN 50160, 3.3.4 migotanie, 3.3.5 współczynnik mocy (cosφ), 3.3.6 harmoniczne napięcia i prądu (do 49. rzędu), 3.3.7 zaburzenia napięcia (zapady i skoki) z rozdzielnością 10 ms, 3.3.8 analiza zapisanych danych (napięcie, prąd, energia itd.). 3.4 Wyposażenie powinno umożliwić wykonywanie pomiarów długoterminowych wraz z rejestracją i prezentacją danych przez okres nie krótszy niż 1 tydzień, zgodnie z normą EN 50160. 3.5 W skład zamawianego zestawu wchodzą: 3.5.1 zestaw mierników i modułów do pomiarów elektrycznych, 3.5.2 moduł do pomiaru temperatury otoczenia i temperatury ogniw fotowoltaicznych, 3.5.3 odpowiednie elementy umożliwiające podłączenie wyjść z paneli, zestawów paneli i przetwornic: 3.5.3.1 3 cęgi prądowe, 3.5.3.2 1 cęgi prądowe AC (5A/100A), 3.5.3.3 ogniwo wzorcowe do pomiaru nasłonecznienia, 3.5.3.4 sonda do pomiaru nasłonecznienia, 3.5.3.5 sondy do pomiaru temperatury otoczenia i temperatury ogniw słonecznych, 3.5.3.6 okablowanie do transmisji danych, 3.5.3.7 pokrowiec lub inne trwałe opakowanie umożliwiające transport zestawu, 3.5.3.8 oprogramowanie w języku polskim do gromadzenia i analizy danych umożliwiające nieprzerwane rejestrowania wszystkich poniższych parametrów elektrycznych. 3.6 Zamawiany zestaw powinien ponadto umożliwić wykonywanie pomiarów i rejestracji wyników potrzebnych do analizy sieci elektroenergetycznej wg EN 50160 oraz dać możliwość dokonywania pomiarów i rejestracji wyników długoterminowo, wraz z obliczaniem i prezentacją wyników (okres zbierania danych nie krótszy niż 1 tydzień) dla następujących parametrów sieci elektroenergetycznej: 3.6.1 częstotliwość napięcia dla sieci przesyłowych i dystrybucyjnych, 3.6.2 fluktuacje napięcia – wartość skuteczna napięcia zasilającego, automatyczny pomiar co 10 minut, bez uwzględnienia przerw w zasilaniu, 3.6.3 asymetria (niezrównoważenie) napięcia – średnia wartość skuteczna składowej symetrycznej kolejności przeciwnej napięcia zasilającego, 3.6.4 współczynnik migotania – wskaźnik długookresowego migotania PLT (long term flicker), 3.6.5 współczynnik odkształcenia harmonicznymi (THD %) – współczynnik odkształcenia harmonicznymi napięcia zasilającego THDU %, uwzględniający wyższe harmoniczne do rzędu 49, 3.6.6 harmoniczne napięcia – w ciągu tygodnia dane ze zbioru 10-minutowych średnich wartości skutecznych dla każdej harmonicznej napięcia zasilającego. Pomiar z rozdziałem na harmoniczne parzyste i nieparzyste, z krotnością i bez krotności. 3.7 Wykonawca obowiązany jest do załączenia do oferty zestawienia cen jednostkowych za poszczególne elementy przedmiotu zamówienia. 3.8 W przypadku użycia przy opisie przedmiotu zamówienia nazwy producenta, znaku towarowego lub patentu, Zamawiający wymaga, aby traktować takie wskazania jako przykładowe i dopuszcza zastosowanie przy realizacji zamówienia materiałów, urządzeń itp. o równoważnych parametrach nie gorszych niż wskazane. W przypadku zaoferowania przez wykonawcę materiałów/urządzeń równoważnych w stosunku do zaproponowanych, wykonawca ma obowiązek załączyć do oferty: 3.8.1 zestawienie zastosowanych przez siebie materiałów/urządzeń ze wskazaniem, które materiały/urządzenia opisane ww. dokumentach zastępują; 3.8.2 dokumenty potwierdzające spełnienie przez oferowane przez niego materiały/urządzenia warunku równoważności; 3.8.3 oświadczenie o kompatybilności zaproponowanych przez niego materiałów/urządzeń równoważnych z niezmienionymi przez niego materiałami/urządzeniami. Zamawiający informuje również, iż oferowane przez wykonawców jako równoważne materiały/urządzenia zamiast materiałów/urządzeń wskazanych przez Zamawiającego w specyfikacjach technicznych będą przez Zamawiającego weryfikowane. W razie stwierdzenia, że oferowane przez wykonawcę materiały/urządzenia nie są równoważne w stosunku do żądanych przez Zamawiającego, Zamawiający wezwie do dokonania w ofercie wykonawcy zmian pozwalających na spełnienie warunku równoważności. W przypadku nie uwzględnienia żądania Zamawiającego, oferta wykonawcy zostanie odrzucona jako nie odpowiadająca treści siwz.

Repair and maintenance services for non-electrical machinery

Kompania Weglowa Spółka Akcyjna | Published March 7, 2015
cpvs
50531000

LIbiąż, Wodzisław Śląski

Repair and maintenance services for non-electrical machinery

Kompania Węglowa S.A. | Published April 16, 2015
cpvs
50531000

Remont elementów konstrukcji sekcji obudowy zmechanizowanej produkcji Hydromel

Electrical machinery, apparatus, equipment and consumables; lighting

Park Naukowo-Technologiczny Euro-Centrum Sp. z o.o. | Published May 2, 2015
Winner
Janusz Walasek Speedcom
cpvs
31000000

3.1 Zamawiający informuje, że w ramach projektu „Utworzenie Parku Naukowo-Technologicznego Euro-Centrum – rozwój i zastosowanie nowoczesnych technologii w obszarze poszanowania energii i jej odnawialnych źródeł” powstaje Laboratorium Ogniw Fotowoltaicznych, które po wyposażeniu w urządzenie stanowiące przedmiot niniejszego zamówienia, będzie świadczyć usługi laboratoryjne w zakresie testowania modułów oraz instalacji fotowoltaicznych. 3.2 Przedmiotem zamówienia jest dostawa kompletnego, kalibrowanego zestawu mierników, przetworników, oprzyrządowania, oprogramowania w języku polskim oraz elementów podłączeniowych służących do kontroli instalacji fotowoltaicznej zgodnie z normą EN61724, w tym: 3.2.1 wykrywanie anomalii prądowych i napięciowych do 10 ms układów panele+falownik; 3.2.2 wyznaczanie współrzędnych MPP paneli fotowoltaicznych, pomiar promieniowania za pomocą miernika referencyjnego; 3.2.3 wyznaczanie sprawności modułu fotowoltaicznego przy określonym promieniowaniu; 3.2.4 wyznaczanie sprawności i efektywności stringów i instalacji jedno i wielostringowych jedno i 3 fazowych. 3.3 Ponadto zestaw powinien umożliwić wykonywanie pomiarów i analizy sieci elektroenergetycznej wg EN 50160 w tym parametrów: 3.3.1 napięcie między fazami i częstotliwość; 3.3.2 stany przejściowe od 5 µs; 3.3.3 prądy rozruchowe zgodnie z normą EN 50160; 3.3.4 migotanie; 3.3.5 współczynnik mocy (cosφ); 3.3.6 harmoniczne napięcia i prądu (do 49. rzędu); 3.3.7 zaburzenia napięcia (zapady i skoki) z rozdzielnością 10 ms; 3.3.8 analiza zapisanych danych (napięcie, prąd, energia itd.). 3.4 Wyposażenie powinno umożliwić wykonywanie pomiarów długoterminowych wraz z rejestracją i prezentacją danych przez okres nie krótszy niż 1 tydzień, zgodnie z normą EN 50160. 3.5 W skład zamawianego zestawu wchodzą: 3.5.1 zestaw mierników i modułów do pomiarów elektrycznych; 3.5.2 moduł do pomiaru temperatury otoczenia i temperatury ogniw fotowoltaicznych; 3.5.3 odpowiednie elementy umożliwiające podłączenie wyjść z paneli, zestawów paneli i przetwornic: 3.5.3.1 3 cęgi prądowe; 3.5.3.2 1 cęgi prądowe AC (5A/100A); 3.5.3.3 ogniwo wzorcowe do pomiaru nasłonecznienia; 3.5.3.4 sonda do pomiaru nasłonecznienia; 3.5.3.5 sondy do pomiaru temperatury otoczenia i temperatury ogniw słonecznych; 3.5.3.6 okablowanie do transmisji danych; 3.5.3.7 pokrowiec lub inne trwałe opakowanie umożliwiające transport zestawu; 3.5.3.8 oprogramowanie w języku polskim do gromadzenia i analizy danych umożliwiające nieprzerwane rejestrowania wszystkich poniższych parametrów elektrycznych. 3.6 Zamawiany zestaw powinien ponadto umożliwić wykonywanie pomiarów i rejestracji wyników potrzebnych do analizy sieci elektroenergetycznej wg EN 50160 oraz dać możliwość dokonywania pomiarów i rejestracji wyników długoterminowo, wraz z obliczaniem i prezentacją wyników (okres zbierania danych nie krótszy niż 1 tydzień) dla następujących parametrów sieci elektroenergetycznej: 3.6.1 częstotliwość napięcia dla sieci przesyłowych i dystrybucyjnych; 3.6.2 fluktuacje napięcia – wartość skuteczna napięcia zasilającego, automatyczny pomiar co 10 minut, bez uwzględnienia przerw w zasilaniu; 3.6.3 asymetria (niezrównoważenie) napięcia – średnia wartość skuteczna składowej symetrycznej kolejności przeciwnej napięcia zasilającego; 3.6.4 współczynnik migotania – wskaźnik długookresowego migotania PLT (long term flicker); 3.6.5 współczynnik odkształcenia harmonicznymi (THD %) – współczynnik odkształcenia harmonicznymi napięcia zasilającego THDU %, uwzględniający wyższe harmoniczne do rzędu 49; 3.6.6 harmoniczne napięcia – w ciągu tygodnia dane ze zbioru 10-minutowych średnich wartości skutecznych dla każdej harmonicznej napięcia zasilającego. Pomiar z rozdziałem na harmoniczne parzyste i nieparzyste, z krotnością i bez krotności. 3.7 Wykonawca obowiązany jest do załączenia do oferty zestawienia cen jednostkowych za poszczególne elementy przedmiotu zamówienia. 3.8 W przypadku użycia przy opisie przedmiotu zamówienia nazwy producenta, znaku towarowego lub patentu, Zamawiający wymaga, aby traktować takie wskazania jako przykładowe i dopuszcza zastosowanie przy realizacji zamówienia materiałów, urządzeń itp. o równoważnych parametrach nie gorszych niż wskazane. W przypadku zaoferowania przez wykonawcę materiałów/urządzeń równoważnych w stosunku do zaproponowanych, wykonawca ma obowiązek załączyć do oferty: 3.8.1 zestawienie zastosowanych przez siebie materiałów/urządzeń ze wskazaniem, które materiały/urządzenia opisane ww. dokumentach zastępują; 3.8.2 dokumenty potwierdzające spełnienie przez oferowane przez niego materiały/urządzenia warunku równoważności; 3.8.3 oświadczenie o kompatybilności zaproponowanych przez niego materiałów/urządzeń równoważnych z niezmienionymi przez niego materiałami/urządzeniami. Zamawiający informuje również, iż oferowane przez wykonawców jako równoważne materiały/urządzenia zamiast materiałów/urządzeń wskazanych przez Zamawiającego w specyfikacjach technicznych będą przez Zamawiającego weryfikowane. W razie stwierdzenia, że oferowane przez wykonawcę materiały/urządzenia nie są równoważne w stosunku do żądanych przez Zamawiającego, Zamawiający wezwie do dokonania w ofercie wykonawcy zmian pozwalających na spełnienie warunku równoważności. W przypadku nie uwzględnienia żądania Zamawiającego, oferta wykonawcy zostanie odrzucona jako nie odpowiadająca treści siwz.

Provision of services to maintain 6 (six) electrical multiple units type 27WEb numbered 001, 002, 003, 004, 005, 006 corresponding to the levels specified in the maintenance DSU as P2 and P3 with the current repairs.

Koleje Śląskie Sp. z o.o. | Published March 12, 2016  -  Deadline April 19, 2016
cpvs
50222000

Provision of services to maintain 6 (six) electrical multiple units type 27WEb numbered 001, 002, 003, 004, 005, 006 corresponding to the levels specified in the maintenance DSU as P2 and P3 with the current repairs.

Repair and maintenance services for non-electrical machinery

Kompania Węglowa S.A. | Published January 19, 2016
cpvs
50531000

Repair clamp wedge framework of H-KV160 production of "made-Hammer"

Repair and maintenance services for non-electrical machinery

Kompania Węglowa S.A. | Published February 28, 2015
cpvs
50531000

Zadanie nr 2 – Remont Stojaków typu Valent obudowy indywidualnej

Repair and maintenance services of electrical machinery, apparatus and associated equipment

Katowicki Holding Węglowy S.A. | Published January 3, 2015  -  Deadline February 6, 2015
cpvs
50532000

Repair contactor breakers, load centers and soft start and lighting teams mines operated in KHW SA in order to conclude a framework agreement divided into the following parts: - Part 1 - Renovation contactor breakers, load centers and soft start units and assemblies lighting products Apator SA company. - Part 2 - Renovation contactor breakers, load centers and soft start and lighting units produced by Becker-Warkop Ltd. - Part 3 - Renovation contactor breakers, load centers and soft start and lighting assemblies manufactured by Carboautomatyka SA. - Part 4 - Renovation contactor breakers, load centers and soft start and lighting assemblies manufactured by ELGÓR + HANSEN Company. z oo - Part 5 - Repair of contactor breakers, load centers and soft start and lighting assemblies manufactured by Hamacher Electrical Engineering and Distribution Company. z oo - Part 6 - Renovation contactor breakers, load centers and soft start and lighting assemblies manufactured by Invertim Ltd. Ozimiński Ltd. - Part 8 - Renovation contactor breakers, load centers and soft start and lighting assemblies manufactured by Bartec Poland Ltd. - Part 9 - Renovation contactor breakers, load centers and soft start and lighting assemblies manufactured by EPLAN Sp. z oo - Part 10 - Renovation contactor breakers, load centers and soft start and lighting assemblies manufactured by Heading Machines Company SA. - Part 11 - Repair contactor breakers, load centers and soft start and lighting assemblies manufactured by VOLT SC - Part 12 - Repair contactor breakers, load centers and soft start and lighting assemblies manufactured by Eltech Sp. Z oo - Part 13 - Repair of contactor breakers, load centers and soft start and lighting units manufactured by ZEG SA. - Part 14 - Repair contactor breakers, load centers and soft start and lighting assemblies manufactured by Elekrometal SA. - Part 15 - Repair contactor breakers, load centers and soft start and lighting units produced by PEG SA - Part 16 - Renovation contactor breakers, load centers and soft start and lighting assemblies manufactured by ELPRO-7 SP z oo

Repair and maintenance services of electrical machinery, apparatus and associated equipment

Biblioteka Śląska | Published September 7, 2016  -  Deadline October 19, 2016
cpvs

The aim familiarize contractors with the installation LIBROMAG Employer provides the opportunity to inspect 09/20/2016 from 10:00 to 12:00 and 09/27/2016 from 10:00 until 12:00.

Repair and maintenance services for non-electrical machinery

Kompania Węglowa S.A. | Published March 11, 2016
cpvs
50531000

Repair of winches and their components for Branch Coal Company SA in the years 2016 - 2017 as part of Task 9

Repair and maintenance services for non-electrical machinery

Kompania Węglowa S.A. | Published October 22, 2015  -  Deadline November 16, 2015
cpvs
50531000

1. Zadanie nr 1. – Remont zawieszeń naczyń wyciągowych oraz zawieszeń lin wyrównawczych produkcji Ryfama, które obejmuje: 1) Remont zawieszeń czterolinowych z jednopunktowym zamocowaniem WLK 6. 2) Remont zawieszeń czterolinowych z jednopunktowym zamocowaniem WLK 5. 3) Remont zawieszeń czterolinowych z jednopunktowym zamocowaniem WLK 4. 4) Remont zawieszeń czterolinowych z jednopunktowym zamocowaniem WLK 3. 5) Remont zawieszeń czterolinowych z jednopunktowym zamocowaniem WLK 2. 6) Remont zawieszeń czterolinowych z jednopunktowym zamocowaniem WLK 1 7) Remont zawieszeń dwulinowych z jednopunktowym zamocowaniem WLK 6 8) Remont zawieszeń dwulinowych z jednopunktowym zamocowaniem WLK 5 9) Remont zawieszeń dwulinowych z jednopunktowym zamocowaniem WLK 4 10) Remont zawieszeń dwulinowych z dwupunktowym zamocowaniem WLK 5 11) Remont zawieszeń jednolinowych z jednopunktowym zamocowaniem WLK 6. 12) Remont zawieszeń jednolinowych z jednopunktowym zamocowaniem WLK 5. 13) Remont zawieszeń jednolinowych z jednopunktowym zamocowaniem WLK 4. 14) Remont zawieszeń jednolinowych z jednopunktowym zamocowaniem WLK 3. 15) Remont zawieszeń jednolinowych z jednopunktowym zamocowaniem WLK 2. 16) Remont zawieszeń jednolinowych z jednopunktowym zamocowaniem WLK 1. 17) Remont zawieszeń jednolinowych z jednopunktowym zamocowaniem W 102 18) Remont zawieszeń jednolinowych z jednopunktowym zamocowaniem W 205 19) Remont zawieszeń jednolinowych z jednopunktowym zamocowaniem W 407. 20) Remont zawieszeń jednolinowych z jednopunktowym zamocowaniem W 509. 21) Remont zawieszeń jednolinowych z jednopunktowym zamocowaniem W 510. 22) Remont zawieszeń lin wyrównawczych płaskich WLK 1 23) Remont zawieszeń lin wyrównawczych płaskich WLK 2 24) Remont zawieszeń lin wyrównawczych płaskich WLK 3 25) Remont zawieszeń lin wyrównawczych płaskich WLK 4 26) Remont zawieszeń lin wyrównawczych płaskich B-1 27) Remont zawieszeń lin wyrównawczych płaskich B-3 28) Remont zawieszeń lin wyrównawczych okrągłych typu RV-1 29) Remont zawieszeń lin wyrównawczych okrągłych typu RV-3 30) Remont zawieszeń lin wyrównawczych okrągłych typu RS-1 31) Remont zawieszeń lin wyrównawczych okrągłych typu RS-2 32) Remont zawieszeń lin wyrównawczych okrągłych typu RS-3 2. Zadanie nr 2 – Remont zawieszeń naczyń wyciągowych i zawieszeń lin wyrównawczych produkcji Sadex, które obejmuje: 1) Remont zawieszeń jednolinowych stalowych lin nośnych Sadex typ B WLK 2. 2) Remont zawieszeń jednolinowych stalowych lin nośnych Sadex typ B WLK 5. 3) Remont zawieszeń dwulinowych stalowych lin nośnych Sadex typ B WLK 5. 4) Remont zawieszeń czterolinowych stalowych lin nośnych Sadex typ B WLK 3. 5) Remont zawieszeń czterolinowych stalowych lin nośnych Sadex typ B WLK 4. 6) Remont zawieszeń czterolinowych stalowych lin nośnych Sadex typ B WLK 5. 7) Remont zawieszeń dwulinowych stalowych lin nośnych Sadex typ B WLK 3. 8) Remont łącznika obrotowego WLK 2 typ B. 9) Remont łączników krzyżowych z trzonem głównym WLK 4. 10) Remont zawieszeń klinowych lin wyrównawczych płaskich stalowo-gumowych Sadex – WLK 7 11) Remont zawieszeń klinowych lin wyrównawczych płaskich stalowo-gumowych Sadex – WLK 6 12) Remont zawieszeń klinowych lin wyrównawczych płaskich stalowo-gumowych Sadex – WLK 5. 13) Remont zawieszeń klinowych lin wyrównawczych płaskich stalowo-gumowych Sadex – WLK 4 14) Remont zawieszeń klinowych lin wyrównawczych płaskich stalowo-gumowych Sadex – WLK 3. 15) Remont zawieszeń klinowych lin wyrównawczych płaskich stalowo-gumowych Sadex – WLK 2. 16) Remont zawieszeń lin wyrównawczych okrągłych SxV WLK 2 17) Remont zawieszeń lin wyrównawczych okrągłych SxK WLK 2 18) Remont zawieszeń lin wyrównawczych okrągłych SxK WLK 3 19) Remont zawieszeń lin wyrównawczych płaskich stalowo-gumowych Sadex – typ zamknięte – odmiana Ry WLK 2. 20) Remont zawieszeń lin wyrównawczych płaskich stalowo-gumowych Sadex – typ zamknięte – odmiana Ry WLK 4. 21) Remont zawieszeń lin wyrównawczych płaskich stalowo-gumowych SAdEX – typ zamknięte – odmiana Ry WLK 7. 22) Remont zacisku zrębowego klinowego do lin wyrównawczych płaskich stalowo-gumowych Sadex WLK 1 23) Remont zacisku zrębowego klinowego do lin wyrównawczych płaskich stalowo-gumowych Sadex WLK 2 24) Remont zacisku zrębowego klinowego do lin wyrównawczych płaskich stalowo-gumowych Sadex WLK 3 25) Remont zacisku zrębowego klinowego do lin okrągłych Sadex WLK 6 26) Remont zacisku zrębowego klinowego do lin okrągłych Sadex WLK 8 27) Remont zacisku zrębowego klinowego do lin okrągłych Sadex WLK 9 3. Zadanie nr 3 – Remont zacisku zrębowego klinowego H-KV160 produkcji Heuer-Hammer, które obejmuje: 1) Remont zacisku zrębowego klinowego H-KV160. 4. Zadanie nr 4 – Remont zawieszeń naczyń wyciągowych i zawieszeń lin wyrównawczych produkcji ZANAM-LEGMET, które obejmuje: 1) Remont zawieszenia liny wyrównawczej okrągłej typu RS-3-52/55 wg rys. 807905.

Repair and maintenance services for non-electrical machinery

Kompania Węglowa S.A. | Published October 27, 2015  -  Deadline November 17, 2015
cpvs
50531000

1. Problem # 1 - Repair of electric winches and components production "NIWKA" which includes the following types of winches: 1) winch EKO-D30, 2) winch EKO-D15, 3) winch EKO-D30 / MN, 2. Task No. 2. - Repair of hydraulic winches and components production "NIWKA" which includes the following types of winches: 1) winch KBH-5, 2) winch KBH-5 / TM 3) winch KBH-6 / TM 4) winch KHT -5, 3. Problem # 3 - Repair parts production "FAMUR" used in winches, which includes: 1) the type of hydraulic motors SHT-1000 4. Problem # 4 - Repair of winches and components production "DEZAM" which includes The following types of winches: 1) winch KCH-9, 2) winch DEZAM-1, 3) winch EKO-D30HB 4) winch EKO-D30, 5) winch EKO-D15HB, 5. Problem # 5 - Repair parts production " BUMAR-HYDROMA Szczecin "used in winches, which includes: 1) type hydraulic pumps PNZ2-150 / K 6. Task No. 6 - Repair of winches and components production" vacate "which includes the following types of winches: 1) vacate winch / 15/75 / M, 2) winch VT.KLH 7. Task No. 7. - Repair of winches and components production, "Becker-WARKOP" which includes the following types of winches: 1) winch JANKOWICE 8. Task No. 8 - Repair of winches and components production "REMASZ" which includes the following types of winches: 1) winch EKO-D30R, 2) winch EKO-D15R, 9. Task No. 9. - Repair parts production "HYDROSTER" used in winches, which includes: 1) type hydraulic motors SOK-100, 2) type hydraulic motors SOK-630, 3) type hydraulic motors SOK-1000.

Repair and maintenance services for non-electrical machinery

Kompania Węglowa S.A. | Published February 10, 2015
cpvs
50531000

Remont układów przekładkowych produkcji Patentus dla oddziałów Kompanii Węglowej S.A. w latach 2015–2016

Repair and maintenance services of electrical machinery, apparatus and associated equipment

Samodzielny Publiczny Szpital Kliniczny nr 7 Śląskiego Uniwersytetu Medycznego Górnośląskie Centrum Medyczne im. Leszka Gieca | Published September 26, 2015
Winner
Ośrodek Pomiarów i Automatyki „OpiA – Serwis” Sp. z. o.o.
cpvs
50532000, 50730000, 73111000

The contract is: Service and technical inspections of equipment Zad.1 - Repair of refrigeration Zad.2 - Tests of water in the CSSD Zad.3 - Research dielectric equipment detailed order is contained in Annex 2b to tender documents.

Repair and maintenance services of electrical machinery, apparatus and associated equipment

Katowicki Holding Węglowy S.A. | Published August 1, 2015
cpvs
50532000

Część 19 – Pola rozdzielcze typu RSW-10 produkcji ZWAR

Repair and maintenance services of electrical machinery, apparatus and associated equipment

Samodzielny Publiczny Szpital Kliniczny nr 7 Śląskiego Uniwersytetu Medycznego Górnośląskie Centrum Medyczne im. Leszka Gieca | Published June 24, 2015  -  Deadline July 31, 2015
cpvs
50532000, 50730000, 73111000

The contract is: Service and technical inspections of equipment Zad.1 - Repair of refrigeration Zad.2 - Tests of water in the CSSD Zad.3 - Research dielectric equipment detailed order is contained in Annex 2b to tender documents.

Repair and maintenance services of electrical machinery, apparatus and associated equipment

Katowicki Holding Węglowy S.A. | Published January 20, 2015
cpvs
50532000, 45232200

Badania i naprawy sprzętu elektroizolacyjnego i osprzętu elektrycznego