Call +44 800 9755 164

Public tenders for electrical in Katowice Poland

Find all Electrical tenders in the world.
Finding business opportunities has never been easier.

Results for electrical. Make a new search!

Electrical supplies and accessories

Samodzielny Publiczny Szpital Kliniczny nr 7 Śląskiego Uniwersytetu Medycznego Górnośląskie Centrum Medyczne im. Leszka Gieca | Published October 7, 2016
Electrical supplies and accessories

Electrical parts of machinery or apparatus

Samodzielny Publiczny Szpital Kliniczny nr 7 Śląskiego Uniwersytetu Medycznego Górnośląskie Centrum Medyczne im. Leszka Gieca | Published October 20, 2016  -  Deadline November 9, 2016
3. Description of the contract

Electricity, heating, solar and nuclear energy

Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad; prowadzącym postępowanie jest Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad, Oddział w Katowicach | Published September 28, 2016  -  Deadline October 31, 2016
1. Object of the contract includes the purchase (supply) of electricity to the administrative buildings and office facilities and equipment of road infrastructure managed by GDDKiA Branch in Katowice in 2017.

Electricity, heating, solar and nuclear energy

Katowickie Wodociągi Spółka Akcyjna | Published October 12, 2016  -  Deadline November 16, 2016
Buying electricity Water Objects Katowice SA in the amount of 17 260 MWh (+/- 10%).

Electricity, heating, solar and nuclear energy

Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad. Prowadzącym postępowanie jest: Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad, Oddział w Katowicach | Published October 12, 2016  -  Deadline November 8, 2016
1. Object of the contract includes the purchase (supply) of electricity to the headquarters building GDDKiA Branch in Katowice at ul. Hunting 5 in Katowice in 2017.

Katowice: Delivery of electricity for the Central Mining Institute

Główny Instytut Górnictwa | Published July 27, 2016  -  Deadline November 30, 2016
1.	Przedmiotem zamówienia jest dostawa energii elektrycznej dla 3 punktów odbioru energii należących do Głównego Instytutu Górnictwa, w okresie od 01.09.2016 r. do 30.11.2016 r. 2.	Zestawienie punktów odbioru energii elektrycznej wraz z danymi technicznymi przedstawiono w Tabeli nr 1. 3.	Energia elektryczna musi spełniać standardy techniczne zgodnie z zapisami ustawy Prawo Energetyczne oraz rozporządzeniami wykonawczymi do tej ustawy i Polskimi Normami. 4.	Szacunkowa ilość dostarczonej energii elektrycznej w okresie dostawy wynosi 1250 MWh, w tym: -	energia rozliczana całodobowo w taryfie B21: 1025 MWh -	energia w szczycie przedpołudniowym w taryfie B23: 75 MWh -	energia w szczycie popołudniowym w taryfie B23: 25 MWh -	energia w pozostałych godzinach doby w taryfie B23: 125 MWh 5.	Szacunkowe ilości dostarczonej energii elektrycznej są wartościami służącymi do obliczenia ceny oferty i nie stanowią zobowiązania Zamawiającego do zakupu energii w podanych ilościach, a faktyczna ilość dostarczonej energii będzie wynikała z zapotrzebowania Zamawiającego. Z tego tytułu nie przysługuje Wykonawcy żadne roszczenie. 6.	Moc umowna dla wszystkich punktów odbioru maksymalnie wynosi 1790 kW. 7.	Sprzedawca zwany dalej Wykonawcą ma obowiązek przedstawić Zamawiającemu w terminie do 30 dni od daty zawarcia umowy kopię dokumentu potwierdzającego zgłoszenie do OSD (Operatora Systemu Dystrybucyjnego) zmianę sprzedawcy energii. 8.	Zamawiający nie przewiduje zmiany wynagrodzenia Wykonawcy w przypadku zmiany podatku akcyzowego. Zamawiający przewiduje zmianę wynagrodzenia Wykonawcy w przypadku zmiany podatku VAT na następujących zasadach: Cena brutto może ulec zmianie w sytuacji wejścia w życie zmian powszechnie obowiązujących w Rzeczypospolitej Polskiej przepisów o podatku VAT w trakcie obowiązywania umowy, jeżeli zmiany te będą miały wpływ na koszty wykonania zamówienia przez Wykonawcę. W takim przypadku obowiązująca pozostaje cena netto powiększona o podatek VAT w wysokości obowiązującej w dniu wystawienia faktury VAT. 9.	Punkty odbioru są dostosowane do zasady TPA. Zasada TPA (z ang. Third Party Access), czyli zasada dostępu stron trzecich do sieci oznacza możliwość korzystania przez klienta z sieci lokalnego dostawcy energii w celu dostarczenia energii kupionej przez niego u dowolnego sprzedawcy. Lokalny dostawca zobowiązany jest do przesyłu energii kupionej przez znajdującego się na jego obszarze klienta. 10.	Dostawa energii elektrycznej do poszczególnych punktów odbioru odbywać się będzie za pośrednictwem sieci dystrybucyjnej należącej do przedsiębiorstwa energetycznego prowadzącego działalność w zakresie dystrybucji energii elektrycznej na obszarze, którego znajdują się punkty odbioru energii elektrycznej. Zamawiający informuje, że punkty odbioru energii znajdują się na obszarze operatora Tauron Dystrybucja S.A. 11.	Rozliczenia kosztów sprzedanej energii elektrycznej odbywać się będą na podstawie odczytów rozliczeniowych układów pomiarowo-rozliczeniowych dokonywanych przez operatora systemu dystrybucyjnego zgodnie z okresem rozliczeniowym stosowanym przez OSD. 12.	Zamawiający informuje, że na punkty odbioru wyszczególnione w Załączniku nr 1 posiada umowę o świadczenie dystrybucji energii elektrycznej. 13.	Zamawiający korzysta obecnie z rezerwowego dostawcy energii elektrycznej którym jest firma Tauron Dystrybucja. Zamawiający posiada umowę z firmą EcoErgia Sp. z o.o.; 30-059 Kraków; ul. Reymonta 20. Wykonawcą ten został wybranym w postępowaniu przetargowym, jednakże nie przystąpił do realizacji zawartej umowy. 14.	Zamawiający na prośbę Wykonawcy wyłonionego w postępowaniu przetargowym może przekazać niezbędne dane do przeprowadzenia procedury zmiany sprzedawcy w wersji elektronicznej Excel. 15.	Zamawiający informuje, że okres rozliczeniowy dla poszczególnych punktów poboru energii jest miesięczny.

Electricity

Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach | Published October 1, 2016  -  Deadline November 8, 2016
Purchaser does not limit the possibility of applying for the public procurement only for sheltered workshops and other artists whose activities or the activities of their separate organizational units that will implement the order, includes the social and professional integration of people who are members of socially marginalized groups. 

Electricity, heating, solar and nuclear energy

Główny Instytut Górnictwa | Published October 6, 2016  -  Deadline November 14, 2016
Employer informs that the period for each point of energy consumption is monthly. 

Katowice: Execution of security slope, located in the neighborhood of single-storey implemented ground car park and associated works in the north of the new headquarters of the Silesian Museum in Katowice

Muzeum Śląskie | Published July 14, 2016  -  Deadline October 31, 2016
Tadeusz Dobrowolski 1. The project is located in the area under conservation protection because of the cultural heritage. The scope of works includes in particular: 1) Implementation of security existing escarpment formed as part of the construction of the parking ground single-storey through the construction nail consisting of drilling, injection soil nails CFG and structural steel mesh diamond-shaped with a system ensuring rapid and sustainable greening slopes, as well as dehydration in the form of tubing drilling. 2) Implementation of the stairs field of precast concrete steps sanded / brushed with a balustrade and pavement type macadam of curb and gutters of granite. 3) Landscape and land (alignment, humus, sowing grass, care, first cut properly shaped grass, planting vines). 4) Treatment of the existing greenery - making cuts sanitary - tree care and felling of wildlife plantings. 5) Laying the electrical installation and installation of lamps located next to the stairs field 3D) galvanized and painted in RAL 6005. 7) Production and installation of a visual element in the construction of reinforced concrete technology architectural concrete - architecture. 8) Execution of indoor installation - water pipe with a diameter of 110mm with wells wodomierzowymi supply irrigation system of green. Detailed scope of work and the description of the elements of the contract include appendices to the ToR of this case: I. Description of the order (est. No. 2 to the SETC) II. Design Documentation (est. No. 2A to the ToR) III. Technical specifications for execution and acceptance of works (est. No. 2B to the ToR) IV. Bills of quantities (est. No. 2C to the ToR). V. A model agreement (est. No. 8 to the SETC) 2. The term of the Agreement: These orders should be implemented to: PHASE I: 09.30.2016 r., PHASE II: 31.10.2016 r. Object of the contract. The warranty period is the criterion for evaluation of bids, the detailed description is given in Chapter X hereof. If the Contractor fails to indicate in the tender part which intends to subcontract, the Purchaser shall assume that the Contractor shall execute the order itself. 6. If the Contractor relies on the resources of subcontractors under the terms of 1 Public Procurement Law, is obliged to indicate the names of the subcontractors (in line with the content of the model tender form). 2 item 11) of the PPA are specified in the model contract attached as Annex 8 hereto. Used in determining the specifications indicate trademarks, patent or origin of the contract should be read with the words: or equivalent. The Contractor may submit a bid equivalent, but the proposed solutions must be equivalent to the same parameters usable, functional and qualitative or exceed, but the responsibility of the Contractor to prove equivalence.
  • 1