Public tenders for electrical in Gliwice Poland

Find all Electrical tenders in the world.
Finding business opportunities has never been easier.

Results for electrical. Make a new search!

Electrical installation work

Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. | Published June 7, 2016  -  Deadline July 26, 2016
cpvs

Electrical installation work

Reconstruction of the electrical system in the branch GCOP Street. Barlickiego 3 in Gliwice. STAGE II. In the reconstruction of the main substation grounding and power gatehouse, entrance and pom. No. 8 and the reconstruction of the electrical system in the room 3a, 3c, 3d, 3e, 2a, 2b, 2c, corridor. Repair of building space 3a.

 | Published October 23, 2014  -  Deadline November 7, 2014
cpvs
45310000, 45311100, 45316000, 45000000, 45453000, 45262500, 45430000

The contract is part 1 reconstruction of the electrical system in the branch GCOP Street. Barlickiego 3 in Gliwice, reconstruction of the main substation grounding and power gatehouse, entrance and pom. No. 8 and the reconstruction of the electrical system in the room 3a, 3c, 3d, 3e, 2a, 2b, 2c, corridor. In part 2 Building Renovation room 3a. A detailed description of the contract is the design documentation, technical specifications performance and acceptance of the works and takeoffs attached to SIWZ- (included in Appendix 5 hereto) Project construction executive and technical specification of the performance and acceptance of work applies to the entire electrical system in the branch GCOP Street. Barlickiego 3 in Gliwice. Estimates of the contract should be based on the attached przedmiarów including its scope reconstruction of the electrical system in the room 3a, 3c, 3d, 3e, 2a, 2b, 2c, hallway and reconstruction of the main substation grounding and power gatehouse, entrance and pom. 8. I also according to Takeoff on the renovation construction pom. 3a NOTE! The pre found room 3b is not subject to reconstruction and should be excluded from the estimate of the cost ..

Electrical power systems design services

PKP Energetyka S.A. Oddział w Warszawie – Usługi Zakład Śląski | Published July 11, 2015  -  Deadline July 22, 2015
cpvs
71323100

The contract is for the development of project documentation adaptation of the metering and billing of electricity to the freedom to choose a seller (TPA) at 22 facilities Energy PKP SA in the area of ​​Silesia and Opole province. Project documents should be agreed with relevant entity energy and develop to the extent necessary to carry on its basis the modernization of metering - billing of electricity, in order to use the TPA rule together with the transmission of measurement data to the Investor and TAURON Distribution GZE via GSM / GPRS mode OFF LINE. The whole object of the contract is divided into two tasks: Branch in Gliwice: Garden Pyskowice; The transformer station Raciborz Markowice pillar; Chałupki railway station; Pyskowice eel; Roundhouse Bytom Szombierki; Zabrze traction substation Makoszowy Kniewskiego; The common; Legnicka; Chorzow City Railway Station Railway Station Square; Poverty railway station; 11th st. Station Rudziniec; a) Station No. 1 Rudziniec, b) Station No. 2 Rudziniec. Documentation should be developed for each facility separately. Branch Office in Opole: 1.Stacja Transformer No. 2 Opole Groszowice; Opole Railway Station Groszowice; Railway Station PKP Jełowa; NDS backup power supply devices at the station Opole West; Zdzieszowice railway station; Railway station Kedzierzyn Kozle Port; Opole West - back-up power; Beach Railway Station; Opole Main Railway Station - Commodities - line reserve; Wash Wagon Kluczbork; Paczkow railway station. Documentation should be developed for each facility separately.

Electricity distribution and control apparatus

Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. | Published September 12, 2015
Winner
Brodala Marek Zakład Projektowo-Wykonawczy Instalacji Elektrycznych Marek Brodala
cpvs
31200000, 31311000, 31321200

1.Przedmiotem this contract is: to complete all necessary work related to the removal of the power grid collision with the implemented investment called. "The construction of the sport hall of the Podium" at ul. Kujawska in Gliwice, based on project construction and implementing the electrical industry Mon .: "Changing the location of a transformer station G153 Street. Kujawska together with spacers and security collision electrical power equipment on plots 280, 281, 640, project construction and implementing the architecture entitled .: "Changing the location of a transformer station G153 Street. Kujawska together with spacers and security collision electrical power equipment on plots 280, 281, 640, Technical Conditions collision remove the power grid No. TDS / SGL / BSZ / G / 361 / S13 / 067203/2013 from 31.7.2013, the Agreement No. 5200051568 collision with 22/11/2013, intelligence industry, and technical specifications. 2.Szczegółowy description of the object of the contract is presented in Part III of the Terms of Reference.

Electricity distribution and control apparatus

Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. | Published June 26, 2015  -  Deadline August 4, 2015
cpvs
31200000, 31311000, 31321200

1. The subject of this contract is: to complete all the necessary work associated with the removal collision with the power grid implemented investment called. "Construction of the sports hall PODIUM" Street. Kujawska in Gliwice, based on project construction and implementing the electrical industry entitled .: "Changing the location of a transformer station G153 Street. Kujawska along with dividers and security collision electrical power equipment on plots No. 280, 281, 640, project construction and implementing the architecture entitled .: "Changing the location of a transformer station G153 Street. Kujawska along with dividers and security collision electrical power equipment on plots No. 280, 281, 640, Technical Conditions collision remove the power grid No. TDS / SGL / BSZ / G / 361 / S13 / 067203/2013 from 31.7.2013 r., Collision Agreement No. 5200051568 from 11.22.2013 r., a history of the industry, technical specifications. 2. A detailed description of the object of the contract is presented in Part III of the Terms of Reference.

Electrical power systems design services

PKP Energetyka S.A. Oddział w Warszawie – Usługi Zakład Śląski | Published September 1, 2015
cpvs
71323100

Opracowanie dokumentacji projektowej wraz z pełnieniem nadzoru autorskiego dla zadania pn. „Budowa linii kablowej nN i SN oraz stacji transformatorowej SN/nN przystosowanej do podłączenia zdalnego sterowania z NC Gliwice dla stacji PKP Gliwice”

Electrical power systems design services

PKP Energetyka S.A. Oddział w Warszawie – Usługi Zakład Śląski | Published September 1, 2015
cpvs
71323100

Zadanie nr 2 – opracowanie dokumentacji projektowych dostosowania układów pomiarowo- rozliczeniowych energii elektrycznej do prawa swobodnego wyboru sprzedawcy w 11 obiektach zasilanych z sieci dystrybucyjnej TAURON Dystrybucja S.A. Oddział w Opolu

Electrical power systems design services

PKP Energetyka S.A. Oddział w Warszawie – Usługi Zakład Śląski | Published September 1, 2015
cpvs
71323100

Opracowanie dokumentacji projektowej wraz z pełnieniem nadzoru autorskiego dla zadania pn: „Modernizacja stacji transformatorowej ST1 Gliwice wraz z dostosowaniem do zdalnego sterowania z nastawni NC Gliwice”

Electrical power systems design services

PKP Energetyka S.A. Oddział w Warszawie – Usługi Zakład Śląski | Published May 2, 2015
cpvs
71323100

Opracowanie dokumentacji projektowej przebudowy części napowietrznej linii potrzeb nietrakcyjnych Wierzbica-Wilków od ST 44 w stacji Namysłów do PT Wilków Namysłowski wraz z pełnieniem nadzoru autorskiego

Gliwice: Modernization of the object: replacement of the electrical system (Phase II).

Szkoła Podstawowa nr 23 | Published July 18, 2016  -  Deadline July 15, 2016
Winner
Przedsiębiorstwo Wielobranżowe ELMAR Marek Biziuk, ul. Św. Andrzeja 1/5, 44-100 Gliwice, kraj/woj. śląskie.
cpvs
45000000, 45110000, 45400000, 45311100, 45311200, 45314000

Przedmiotem zamówienia są roboty budowlane obejmujące: wykonanie remontu instalacji elektrycznych, wykonanie instalacji słaboprądowych - na pierwszym piętrze budynku szkoły, wykonanie prac towarzyszących jako druga część wykonania robót w stosunku do zakresu objętego projektem. Podstawowy zakres dla ww. robót: - demontaż istniejącej instalacji elektrycznej i urządzeń elektrycznych na pierwszym piętrze budynku szkolnego, - wykonanie kompletnej instalacji gniazd i urządzeń elektrycznych oraz instalacji oświetlenia podstawowego, awaryjnego i ewakuacyjnego na pierwszym piętrze budynku szkoły, - wyłożenie kompletu kabli do instalacji słaboprądowych (tj.: okablowanie strukturalne LAN, systemu sygnalizacji pożaru SAP, systemu sygnalizacji włamań i napadu SSWiN, instalacji dzwonkowej, systemu nagłośnienia. Przewody LAN i instalacji nagłaśniania oraz systemu sygnalizacji włamań i napadu SSWiN należy doprowadzić do pomieszczenia nr 1/4 w piwnicy i zabezpieczyć (będą prowadzone dalej w następnym etapie realizacji). Pętle SAP, instalację dzwonkową należy doprowadzić do parteru i zabezpieczyć(będą prowadzone dalej w następnym etapie realizacji), - zabudowanie korytek metalowych na całej długości korytarza. Kable słaboprądowe należy ułożyć w oddzielnym korytku, zaś pętle okablowania SAP w całości pod tynkiem, - zaprawienie bruzd instalacyjnych, - przekazanie zamawiającemu sprawnych opraw po demontażu, - wykonanie wydzielenia strefy robót - przepierzenia wydzielające w miejscach tego wymagających, - wyniesienie i wniesienie wyposażenia pomieszczeń z zabezpieczeniem np. folią, przed zanieczyszczeniem, - wywóz, utylizacja gruzu, śmieci odpadów, itp., - wykonanie prac porządkowych, w tym mycie pomieszczeń, korytarzy, okien i drzwi po zakończonych robotach, - wykonanie zabezpieczenia podłóg i posadzek przed uszkodzeniem w związku z realizacją robót, - zabezpieczenie sąsiadujących pomieszczeń przed zapyleniem w związku z realizacją robót, - demontaż i ponowny montaż istniejących lub projektowanych gniazdek elektrycznych, tablic elektrycznych - przy wykonywaniu prac towarzyszących budowlanych, - opis tablic elektrycznych - według wzoru jak na 2 piętrze, - wywiezienie i sprzedaż złomu, zwrot uzyskanych środków finansowych zamawiającemu, - całkowite malowanie pomieszczeń. Uwaga-kolory farb ustali Zamawiający w trybie roboczym, Wykonawca, dodatkowo, w ramach realizacji przedmiotu zamówienia i w ramach zaoferowanej ceny: - pokryje koszty zużycia wody, energii elektrycznej, w wysokości ryczałtowej 1500,00 złotych netto plus podatek VAT, - pokryje koszty środków czystości i koszty wynagrodzenia dla osób utrzymujących czystość w trakcie wykonywanych prac remontowych, - zorganizuje własne zaplecze na potrzeby budowy w miejscu uzgodnionym z Zamawiającym, w tym przenośne toalety dla swoich pracowników, - przekaże zamawiającemu sprawne oprawy po demontażu, - wykonana wydzielenia strefy robót - przepierzenia wydzielające w miejscach tego wymagających, - wyniesie i wniesie wyposażenie pomieszczeń z zabezpieczeniem np. folią, przed zanieczyszczeniem, - wywiezie i podda utylizacji wszelkie odpady, w tym źródła światła, - wykonana prace porządkowe, w tym mycie pomieszczeń, korytarzy, okien i drzwi po zakończonych robotach, - wykonana zabezpieczenie podłóg i posadzek przed uszkodzeniem w związku z realizacją robót, - zabezpieczy sąsiadujące pomieszczenia przed zapyleniem w związku z realizacją robót, - wykona opis tablic elektrycznych - według wzoru jak na 2 piętrze - złoży złom użytkowy z rozbiórki w miejscu wskazanym przez zamawiającego, wywiezie i sprzeda złom pozyskany z rozbiórki oraz zwróci uzyskane środki finansowe zamawiającemu Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawarty jest w następujących opracowaniach: - przedmiar robót - załącznik nr 9 do niniejszej Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ) - dokumentacja projektowa - załącznik nr 10 do niniejszej Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ) - Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robót - załącznik nr 11 do niniejszej Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ) - pozwolenie na budowę - załącznik nr 12 do niniejszej Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ) Przedstawione w powyższych, lub innych dokumentach wskazania na urządzenia techniczne i materiały z podaniem producenta należy traktować jako przykładowe ze względu na zasady ustawy Prawo zamówień publicznych, a zwłaszcza art. 29 do 31. Podane dokładne określenia np. nazwy dostawców, producentów, materiałów, urządzeń, ich elementów, nie oznaczają, że obowiązkowo należy je zaoferować. Zamawiający dopuszcza składanie ofert zawierających rozwiązania równoważne. Wykonawca, który powołuje się na rozwiązania równoważne opisywane przez Zamawiającego, jest obowiązany wykazać, że oferowane przez niego materiały, urządzenia, ich elementy spełniają wymagania określone przez Zamawiającego, poprzez np. dołączenie do oferty katalogów, folderów, opisów technicznych, certyfikatów, atestów oferowanego rozwiązania równoważnego oraz uzyskać wszelkie ewentualne uzgodnienia. Wymagany termin gwarancji: min. 36 miesięcy, max. 72 miesiące licząc od dnia końcowego odbioru robót, Wymagany termin rękojmi: min. 36 miesięcy, max. 72 miesiące licząc od dnia końcowego odbioru robót. Zamawiający wymaga aby zaoferowany termin gwarancji i rękojmi był taki sam. Zamawiający dopuszcza przeprowadzenie przez Wykonawcę (przed złożeniem oferty) wizji lokalnej miejsca robót objętego przedmiotem zamówienia, po uprzednim uzgodnieniu terminu z Zamawiającym. Inne wymagania: a) wykonawca zastosuje do realizacji przedmiotu zamówienia tylko fabrycznie nowe materiały, urządzenia oraz wyposażenie, b) przy przygotowaniu oferty i realizacji robót Wykonawca winien uwzględnić specyfikę pracy w czynnych obiektach oświatowych, c) wykonywanie robót jest możliwe od poniedziałku do piątku, od godziny 6.00 do godziny 18.00, lub innych godzinach po szczegółowym uzgodnieniu, d) nie dopuszcza się pracy w soboty, głośne prace mogą być prowadzone bez ograniczeń czasowych jednak po wcześniejszym uzgodnieniu z działem administracyjno-księgowym, e) wykonywanie robót musi być tak prowadzone, aby była zapewniona ciągłość pracy placówki Uwaga: Wersja papierowa dokumentacji projektowej, Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Robót udostępniana jest Wykonawcom do wglądu w siedzibie Zamawiającego. Na wniosek Wykonawcy, za dodatkową odpłatnością, Zamawiający sporządzi kserokopię dokumentacji projektowej, Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Robót. Dokumenty wymienione w poprzednim zdaniu dostępne są bezpłatnie na stronie internetowej http://bip.gliwice.eu w dziale Przetargi/Zamówienia publiczne jednostek miejskich...

Repair and maintenance services of electrical machinery, apparatus and associated equipment

PKP Energetyka S.A. – Zakład Śląski w Gliwicach | Published April 21, 2015  -  Deadline May 4, 2015
cpvs
50532000

An integral part of the system is the system of traction substation addiction-cabin-sectional traction substation. To NC 41 Gliwice is included in controlled facilities, including 8 of traction substations, 14 power stations and through a system of 19 sectioning addiction. Incorporated into the NC Opole controlled objects is 58, including 16 traction substations, 28 stations via an isolating and addictions system 14 sectioning. Farthest object distance is 60 km driven in a straight line. Maintenance service also covers all the NC peripheral device such as printers, fax machines, voice recorder, UPS, etc. The traction substations control is via cable connection between your device and a remote control cabinet. After a telephone notification system fault remote control, the contractor is obliged to take corrective action in not more than: - 2 hours, if the fault occurs in the NC, - 4 hours, if the fault occurs in the traction substation, cabin autopsy or MV / LV - 8 hours, if the fault occurs in another object controlled. Repair of remote control devices (except failure of the links Cabling) belongs to the contractor, regardless of the cause of damage.

Electrical power systems design services

PKP Energetyka S.A. Oddział w Warszawie – Usługi Zakład Śląski | Published July 1, 2015  -  Deadline July 13, 2015
cpvs
71323100

1.Przedmiotem the contract is the development of design documentation along with the author's supervision for tasks: Task No. 1 "Modernization of transformer station GSZ2 Gliwice along with adjusting to the remote control from the control of NC Gliwice" Task No. 2 "Modernization of transformer station ST1 Gliwice along with adjusting to a remote NC control from the control room Gliwice "Scope of work: 2072, as amended. d.). 2072, as amended. d.); 1389, as amended. d.);

Gliwice: repair and construction works related to modernization - Phase III electrical installation Secondary School No. 13 in Gliwice

Zespół Szkół Ogólnokształcących Nr 13 | Published July 21, 2016  -  Deadline July 20, 2016
Winner
ELEKTRO-INSTAL Sp z o.o., Zagórska 167, 42-600 Tarnowskie-Góry, kraj/woj. śląskie.
cpvs
45000000, 45214200, 45311200, 45315100, 45317300, 45315600, 45316000

The contract works are construction and renovation of continuing modernization of the electrical phase III and shall include the performance of works in the segment II, replacement of equipment installation slots in the segment III, IV, V, building main switch fire. along with additional work. A detailed description of the contract is contained in: - project documentation modernization of electric lighting system with the replacement of boards storey building ZSO No. 13 in Gliwice, developed by ELPO - Bureau of Studies and Projects, constituting Appendix 3 hereto - the technical specifications of performance and acceptance of works No. 4 annexed to the TOR - blind cost estimates (outwork details) works constituting Annex 5 and 6 to the ToR. As a result of the contract purchaser has obtained object of the contract are complete and ready for use. The Contractor shall also, within the framework of implementation of the contract and within the offered price shall take the necessary measures to protect school property in the area of ​​the works and to this end, among other things: - protect neighboring areas from dust during the works - on a regular basis will keep the order - make adequate security building equipment - will bring exaltation and furniture, equipment, equipment - will perform works accompanying necessary for the proper performance of the contract - will remove and dispose of all waste and present the card waste - forward: as-built documentation, all approvals for materials and equipment Contractor shall prepare a schedule-timely-material financial that will be delivered to the Purchaser by contract, agreeing with earlier acceptance of its form and writing by the Contracting Authority. Presented above. Documents indicate on the technical equipment and materials giving the manufacturer should be considered as an example because of the rules of the Act of 29 January 2004. - Procurement Law Employer allows solution equivalent to the behavior described in the above. standards documents, approvals, technical specifications means that the Contractor may propose other than those specified in the documentation solutions with appropriate equivalent technical parameters to achieve the expected functionality of the entire system which is the subject of the contract ensuring obtain all possibly required arrangements. Purchaser is permitted to carry out by the Contractor (before bidding) inspection of the work site covered by the contract after a prior appointment with the Employer. Other requirements: a) The Contractor shall apply to the execution of the contract only with new materials, devices and equipment b) In preparing the offer and execution of works the Contractor should take into account the specific nature of work in active educational institutions.

Electrical power systems design services

PKP Energetyka S.A. Oddział w Warszawie – Usługi Zakład Śląski | Published July 1, 2015  -  Deadline July 13, 2015
cpvs
71323100

1.Przedmiotem the contract is the development of design documentation along with the author's supervision for tasks: Task No. 1: "The connection of the new electricity customers the company Polish State Railways SA in Warsaw - execution LV backup power for building the railway station in Gliwice." Task No. 2: "Construction of the line LV and MV cable and transformer stations MV / LV adapted for remote control of the NC Gliwice Gliwice railway station". Scope of work: 2072, as amended. d.). Wherein! In the case of "uniform" area of ​​the study design, construction project should be performed in a single volume in five copies; 2072, as amended. d.); 1389, as amended. d.);

Gliwice: Installation of air conditioning along with electrical installations, control software and supporting structures beneath the appliance in Oncology Institute of them. Maria Sklodowska-Curie Branch in Gliwice - case number TO / DZ-381-1-42 / 16

Centrum Onkologii-Instytut im. Marii Skłodowskiej-Curie Oddział w Gliwicach | Published July 28, 2016  -  Deadline July 21, 2016
Winner
INSTECH Wojciech Wiącek, ul. Wolności 22/1, 41-800 Zabrze, kraj/woj. śląskie.
cpvs
45000000, 45331220, 45331230

1. The present contract is the installation of air conditioning, along with electrical installations, control software and supporting structures beneath the appliance in Oncology Centre - Institute for them. Maria Sklodowska - Curie Branch in Gliwice. 2. Object of the contract includes a 2.1 installation of air conditioning, along with electrical installations, control software and supporting structures beneath the appliance in the following organizational units Employer: - Department of Radiotherapy VIII p. - 10 rooms (8.026, 8.114, 8.116, 8.029, 8.027, 8.142 , 8.075, 8.076, 8.077, 8.078) - Department of Radiation VII p. - 10 rooms (7.026, 7.114, 7.116, 7.029, 7.027, 7.142, 7.075, 7.076, 7.077, 7.078), - Department of Radiotherapy VI p. - 4 rooms ( 6.075, 6.076, 6.077, 6.078), - Department of Radiotherapy V p. - 3 rooms (5.109, 5.116, 5.142), - Outpatient Clinic - 6 rooms (1.001, 1.002, 1.003, 1.004, 1.005, 1.005), - Transplant Clinic marrow - 4 rooms (4.004, 4.019, 4.060, 4.063) - Archives of the History of Medicine - 1 room floor - Main Building - 5 rooms (2.10, 2.11, 2.14, 2.15, 2.16) - Building Radiotherapy - 2 rooms (0.014, 1.035 ) and the modernization of the air handling unit located on the fourth floor balcony. in the building of the Department of Oncology of the Institute of them. Maria Sklodowska-Curie, 2.2 developing as-built documentation. The detailed scope of the contract specifies the design documentation constituting the tender documents.

Gliwice: Second supplementary order to the agreement No. OZ / B / 15/55 / ​​AL Modernization hall workshops Street. Krasińskiego 8 in Katowice. The matter: OZ / B / 16/28 / AL.

Politechnika Śląska | Published July 26, 2016
cpvs
45400000, 45311200

1. Object of the contract includes construction works: demolition, plaster, flooring, veneer walls, structures and platforms, partitions and doors, and electrical works: installations ELECTRICAL lighting with the switchgear. 2. CPV 45.40.00.00-7 Construction, CPV 45.31.12.00-2 electrical installation work. 3. Completion date: 90 days from the date of the contract ..

Electricity

Instytut Metali Nieżelaznych | Published November 22, 2016  -  Deadline December 20, 2016
cpvs
09310000

Electricity

Gliwice: Repair and paint the facade of building A of the Faculty of Electrical Engineering. The matter: OZ / B / 16/13 / HP

Politechnika Śląska | Published July 20, 2016  -  Deadline July 20, 2016
Winner
Jacek Sielańczyk prowadzący działalność gospodarczą pod firmą JS INVEST, ul. Moniuszki 7, 40-005 Katowice, kraj/woj. śląskie.
cpvs
45453000, 45442100, 45410000

1. The subject of the contract is works include: repair plaster exterior, replacing damaged flashings cornices and painting and painting facades. 2. CPV 45.45.30.00-7 Overhaul and refurbishment work, 45.44.21.00-8 Painting, 45.41.00.00-4 Plastering. 3. The term of the contract up to 50 days from the date of the agreement.

Gliwice: Modernization of the laboratory rooms in building C of the Faculty of Electrical Engineering. The matter: OZ / B / 16/12 / EO

Politechnika Śląska | Published July 25, 2016  -  Deadline July 22, 2016
Winner
TEL-MET Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, Aleja W. Korfantego 169, 40-153 Katowice, kraj/woj. śląskie.
cpvs
45421131, 45432110

1. The subject of the contract is works including supply and installation of raised floor / raised / after the dismantling of the old and skuciu walls, installation of doors. 2. CPV 45.42.11.31-1 installation of doors CPV 45.43.21.10-8 Floor-laying work. 3. The term of the agreement: to 4 weeks (28 days) from the date of the agreement.

Gliwice: Second supplementary order to the agreement No. OZ / B / 15/55 / ​​AL1 dot. Modernize the workshop hall at ul. Krasińskiego 8 in Katowice. The matter: OZ / B / 16/28 / AL

Politechnika Śląska | Published August 18, 2016  -  Deadline August 4, 2016
Winner
Ewa Nowek prowadząca działalność gospodarczą pod nazwą F.H.U. BUDMAR Ewa Nowek, ul. Wieczorka 2C, 41-219 Sosnowiec, kraj/woj. śląskie.
cpvs
45400000, 45311200

1. Object of the contract includes construction works: demolition, plaster, flooring, veneer walls, structures and platforms, partitions and doors, and electrical works: electric lighting with the switchgear. 2. CPV 45.40.00.00-7 Construction, CPV 45.31.12.00-2 electrical installation work. 3. Completion date: 90 days from the date of the agreement.