Public tenders for electrical in Gdynia Poland

Find all Electrical tenders in the world.
Finding business opportunities has never been easier.

Results for electrical. Make a new search!

Gdynia: Supply of electrical materials, equipment and various types of electrical equipment

Morski Instytut Rybacki - Państwowy Instytut Badawczy | Published July 20, 2016  -  Deadline August 10, 2016
cpvs
31682000, 31500000

The contract is for the supply of electrical materials, equipment and various types of electrical equipment for the Sea Fisheries Institute - National Research Institute in Gdynia ..

Gdynia: Supply of electrical materials, equipment and various types of electrical equipment for the Sea Fisheries Institute - National Research Institute in Gdynia

Morski Instytut Rybacki - Państwowy Instytut Badawczy | Published September 15, 2016  -  Deadline September 15, 2016
Winner
Przedsiębiorstwo Usługowo Handlowe SERWIS Alicja Wądołowska, ul. Hutnicza 33, 81-061 Gdynia, kraj/woj. pomorskie.
cpvs
31682000, 31500000

The contract is gradual, over a period of 12 months supply of electrical materials, equipment and various types of electrical equipment for the Sea Fisheries Institute - National Research Institute in Gdynia.

Gdynia: Repair of electrical installations in buildings no 38.43 / 4001 Place;-Gdynia ul Rondo Battle At Oliwa 1

Komenda Portu Wojennego Gdynia | Published August 29, 2016  -  Deadline August 26, 2016
Winner
ELKAMA Instalacje Elektryczne Andrzej Grabiński, ul. Wczasowa 42, 84-240 Reda, kraj/woj. pomorskie.
cpvs
45310000

Repair of electrical installations in buildings no 38.43 / 4001 Place;-Gdynia ul Rondo Battle At Oliwa 1.

Gdynia: Repair of electrical installations in buildings no 38.43 / 4001 Place;-Gdynia ul Rondo Battle At Oliwa 1

Komenda Portu Wojennego Gdynia | Published July 27, 2016  -  Deadline October 15, 2016
cpvs
45310000

Repair of electrical installations in buildings no 38.43 / 4001 Place;-Gdynia ul Rondo Battle At Oliwa 1.

Gdynia: DELIVERY OF ELECTRICAL.

Komenda Portu Wojennego Gdynia | Published July 20, 2016  -  Deadline July 19, 2016
Winner
Kaczmarek Electric S.A., Ul. Gajewskich 32, 64-200 Wolsztyn, kraj/woj. wielkopolskie.
cpvs
31680000

DELIVERY OF ELECTRIC ..

Gdynia: Adapting infrastructure for the system DUNAJ in the military in Głobinie: - installation of electrical and teletechnicznych- task 13455, - construction works and sanitary - a task 13796.

Rejonowy Zarząd Infrastruktury | Published August 24, 2016  -  Deadline August 23, 2016
Winner
TYTAN Systemy Bezpieczeństwa sp. z o.o., ul.Wojsk Ochrony Pogranicza 9B, Białystok, kraj/woj. Polska.
cpvs
45453000, 45320000, 45400000, 45421160, 45233200, 45331200, 45330000, 45332000, 45332300, 45310000, 45231400, 45317300, 45311200, 45314000, 45314320, 32231000, 45312100

Adaptation of the infrastructure for the system DUNAJ in the military in Głobinie: - installation of electrical and teletechnicznych- task 13455, - construction works and sanitary - task 13796 ..

Maintenance of equipment and electrical installations.

PKP Szybka Kolej Miejska w Trójmieście Sp. z o.o. | Published March 9, 2016  -  Deadline April 13, 2016
cpvs
50220000

The present procedure is the maintenance of the equipment and power installations for Szybka Kolej Miejska Sp. z oo

Electricity distribution

Akademia Marynarki Wojennej im. Bohaterów Westerplatte | Published January 13, 2017
Winner
ENEA Operator Sp. z o.o.
cpvs
65310000

The contract is for the service of electricity distribution including:

1) distribution of electricity, understood as the transport of electricity distribution networks in order to provide its customers

2) maintaining the continuity and reliability of electricity supply,

3) maintaining the quality parameters of electrical energy.

Gdynia: Part of the contract: replacement garage doors, repair electrical wiring, replacement of lighting fixtures, plumbing in Building 22 at the military complex Chojnice. Part II of the contract: replacement of windows and doors in the building 23 in the complex military Chojnice.

Rejonowy Zarząd Infrastruktury | Published September 1, 2016  -  Deadline August 31, 2016
Winner
PHU WITEX Natalia Witkowska, ul. Strzelecka 6, 77-330 Czarne, kraj/woj. pomorskie.
cpvs
45400000, 45310000, 45330000, 45421130

And part of the contract: replacement garage doors, repair electrical wiring, replacement of lighting fixtures, plumbing in Building 22 at the military complex Chojnice. Part II of the contract: replacement of windows and doors in the building 23 in the complex military Chojnice ..

Electricity distribution

Oddział Instytutu Pamięci Narodowej – KŚZpNP w Gdańsku | Published August 8, 2015
Winner
ENERGA-OPERATOR S.A.
cpvs
65310000

Electricity distribution services to the building O / IPN-KŚZpNP in Gdansk located at al. Grunwald 216 in Gdansk. Service will be provided to two electrical connections on w / the property. Installed power is 200 kW, 120 kW. Expected annual electricity consumption affecting the amount of remuneration for the service is 560 000 kWh.

Supply of 7 (seven) units of terminal trailers.

Gdynia Container Terminal S.A. | Published May 19, 2015
Winner
NT Industry
cpvs
34223100

1. Skeletal type chassis. 2. Maximum load at least Q = 70 t. 3. Max. Speed with load (70 t) 20 km/h. 4. The ability of loading containers: ISO 20', 30', 40', 45', 2x20'. 5. 2” Kingpin according to the European regulations. 6. Minimum width = 2 850 mm. 7. Maximum height = 1 900 mm. 8. Pneumatic tyres 295/80 R22,5 or 11R22,5, or solid tyres 11.00-20. 9. All electrical, hydraulic, mechanical systems, devices must be adapted to the climatic conditions prevailing at the Purchaser's location. 10. All manuals and documents connected with the object of the Order translated into Polish language.

Supply of 7 (seven) units of terminal trailers.

Gdynia Container Terminal S.A. | Published February 7, 2015  -  Deadline March 19, 2015
cpvs
34223100

1. Skeletal type chassis, 2. Maximum load at least Q = 70 t, 3. Max. Speed with load (70 t) 20 km/h, 4. The ability of loading containers: ISO 20', 30', 40', 45', 2x20', 5. 2” Kingpin according to the European regulations 6. Minimum width = 2 850 mm, 7. Maximum height = 1 900 mm, 8. Pneumatic tyres 295/80 R22,5 or 11R22,5, or solid tyres 11.00-20, 9. All electrical, hydraulic, mechanical systems, devices must be adapted to the climatic conditions prevailing at the Purchaser's location. 10. All manuals and documents connected with the object of the Order translated into Polish language.

Electrical power systems design services

Rejonowy Zarząd Infrastruktury | Published May 8, 2015
Winner
ELseco Sp. z o.o., COMPONO Sp. z o.o.
cpvs
71323100

Preparation of documentation-Reconstruction Breakwater Wyspowy, Mola Border, Southern Pier, South Pier, Quay West of The bridge A and C. The bridge at the Port of War in Gdynia and perform author's supervision obligation to zad.13677.

Gdynia: Part of the contract: replacement garage doors, repair electrical wiring, replacement of lighting fixtures, plumbing in Building 22 at the military complex Chojnice. Part II of the contract: replacement of windows and doors in the building 23 in the complex military Chojnice.

Rejonowy Zarząd Infrastruktury | Published July 27, 2016  -  Deadline August 11, 2016
cpvs
45421130

And part of the contract: replacement garage doors, repair electrical wiring, replacement of lighting fixtures, plumbing in Building 22 at the military complex Chojnice. Part II of the contract: replacement of windows and doors in the building 23 in the complex military Chojnice ..

Construction work involving the partial replacement of electrical wiring, paint jobs, plastering, the flooring in the rooms and the stairwell and hallway and second floors of the right wing in Building 34, located within the complex military Military Unit No. 4026 in Gdynia - Babie Doly ..

 | Published October 24, 2014  -  Deadline November 10, 2014
cpvs
45400000, 45310000

Construction work involving the partial exchange of electrical installation works of painting, plastering, the flooring in the rooms and stairwell and hallway and second floors of the right wing of the building # 34 located within the complex military Military Unit No. 4026 in Gdynia - Babie Doly ..

Gdynia: Supply of electrical materials for the needs of the Gdynia Sports Centre

Gdyńskie Centrum Sportu | Published July 27, 2016  -  Deadline July 21, 2016
Winner
DIRECT-IMPORT S.C. Joanna Bartnicka, Andrzej Milewczyk, ul. Czynu 1000-Lecia 15, 84-207 Bojano, kraj/woj. pomorskie.
cpvs
31000000, 31211300, 31532920, 31211310

1. Przedmiot zamówienia zgodnie z CPV sklasyfikowany jest jako: 31000000-6 wyroby elektryczne, oświetlenie w tym: 31211300-1 bezpieczniki, 31532920-9 żarówki i świetlówki, 31211310-4 wyłącznik. 2. Przedmiotem zamówienia jest sukcesywna dostawa fabrycznie nowych, kompletnych materiałów elektrycznych na potrzeby Gdyńskiego Centrum Sportu. 3. Szczegółowy wykaz rzeczowo - ilościowy wraz z opisem przedmiotu zamówienia zawiera załącznik nr 7 do SIWZ. 4. Przy każdorazowym zamówieniu Zamawiający będzie miał możliwość dowolnego wyboru rodzaju i ilości produktów, o których mowa w załączniku nr 7 do SIWZ. 5. Zamawiający informuje, iż ilości przedmiotów wskazane w załącznik nr 7 do SIWZ są ilościami szacowanymi (przewidywanymi przez Zamawiającego). Zamawiający zastrzega sobie prawo do niewykorzystania w całości ilości zamówienia, jeżeli wynikać to będzie z jego faktycznych potrzeb w zakresie przedmiotu umowy. Z tytułu zmniejszenia ilości zamówienia Wykonawcy nie przysługują żadne roszczenia wobec Zamawiającego. 6. Wszystkie materiały dostarczone przez Wykonawcę muszą być dopuszczone do obrotu i posiadać, określone w ustawie z dnia 30 sierpnia 2002 r. o systemie oceny zgodności (tekst jednolity Dz.U. z 2016 r. poz. 655 z późn. zm.) dokumenty potwierdzające ocenę zgodności, oraz muszą być zgodne z Rozporządzeniem Ministra Gospodarki z dnia 21 sierpnia 2007 r. w sprawie zasadniczych wymagań dla sprzętu elektrycznego (Dz.U. z 2007 r. Nr 155 poz. 1089). 7. Wymagania co do sposobu świadczenia dostawy: 1) Wykonawca zobowiązany jest zrealizować zamówienie maksymalnie w terminie 3 dni roboczych od złożenia zamówienia /zgłoszenie telefoniczne potwierdzone faksem lub mailem/ i dostarczyć zamówienie bezpośrednio do siedziby Zamawiającego, w godzinach urzędowania tj. od poniedziałku do piątku w godzinach pomiędzy 08.00 a 15.00, 2) w przypadku stwierdzenia niezgodności ilościowych, pomyłek, uszkodzenia lub wad jakościowych otrzymanego towaru Zamawiający postawi towar do dyspozycji Wykonawcy, oraz niezwłocznie/zgłoszenie telefoniczne potwierdzone faksem lub mailem/ powiadomi Wykonawcę o stwierdzonych brakach i wadach w towarze, 3) Wykonawca będzie zobowiązany w terminie maksymalnie 48 godzin od wpłynięcia reklamacji dostarczyć zastępczą partię towaru: a) od poniedziałku do piątku w godzinach pomiędzy 08.00 a 15.00 bezpośrednio do siedziby Zamawiającego, b) w dni wolne od pracy w tym w sobotę i niedzielę oraz w pozostałych godzinach do uzgodnionego obiektu Zamawiającego. 4) Wykonawca zobowiązany będzie do realizacji dostaw na własny koszt, przy udziale własnego środka transportu lub może zlecić dostawę innemu przewoźnikowi, 5) Wykonawca zobowiązany jest należycie zabezpieczyć towar na czas transportu oraz ponosi całkowitą odpowiedzialność za dostawę towaru, 6) wykaz osób upoważnionych do składania zapotrzebowania oraz do podpisywania i odbioru faktur w imieniu Zamawiającego zawierać będzie załącznik nr 2 do umowy. 8. Wykonawca udziela rocznej gwarancji i rękojmi za wady na sprzedany towar. Termin liczony jest od daty sprzedaży (odbioru) poszczególnej partii towaru. 9. Wykonawca może powierzyć wykonanie części zamówienia podwykonawcom. 10. Wykonawca zobowiązany jest wskazać w ofercie części zamówienia, których wykonanie zamierza powierzyć podwykonawcom, a w stosunku do podwykonawców na których zasoby Wykonawca powołuje się na zasadach określonych w art. 26 ust. 2b Ustawy, w celu wykazania spełniania warunków udziału w postępowaniu, o których mowa w art. 22 ust. 1 Ustawy Wykonawca zobowiązany jest podać również nazwę (firmę) podwykonawcy. 11. Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność za czynności wykonane przez podwykonawców, również za usterki gwarancyjne. 12. Zamawiający nie przewiduje zawarcia umowy ramowej. 13. Zamawiający nie ustanawia dynamicznego systemu zakupów.

Supply of 7 (seven) units of terminal tractors.

Gdynia Container Terminal S.A. | Published January 31, 2015  -  Deadline March 12, 2015
cpvs
34144750, 34144000

1. Compression-ignition engine (diesel engine) 2. Minimum power P = 150 [kW], 3. Minimum torque ~750 [Nm], 4. Rear drive, 5. Automatic transmission, 6. Air-condtioning. 7. Rated load, maximum chassis weight = 80 [tons], 8. Maximum wheel base = 3300 [mm], 9. Minimum bottom clearance (unloaded) ~250[mm], 10. Minimum height of fifth wheel (unloaded) = 1120 [mm], 11. Maximum height of fifth wheel (unloaded) = 2140 [mm], 12. Fifth wheel type for ISO 2” kingpin, 13. Liftinq capacity fifth wheel = 35 [tons], 14. Extra static load on fifth wheel (spreader weight during loading of chassis) = 12 [tons], 15. Dimension of tyres 295/80 R22,5 or 11R22,5 or 11.00x20, 16. Travelling, with rated load (maximum chassis weight) 35 [km/h], 17. Computer software, driver, any visualization programs translated into Polish. 18. All electrical, hydraulic, mechanical systems, devices must be adapted to the climatic conditions prevailing at the Purchaser's location. 19. All manuals and documents connected with the object of the Order translated into Polish language.

Supply of seven (7) units of terminal tractors.

Gdynia Container Terminal S.A. | Published May 16, 2015
Winner
MOL CY NV
cpvs
34144750, 34144000

1. Compression-ignition engine (diesel engine) 2. Minimum power P = 150 [kW], 3. Minimum torque ~750 [Nm], 4. Rear drive, 5. Automatic transmission, 6. Air-condtioning. 7. Rated load, maximum chassis weight = 80 [tons], 8. Maximum wheel base = 3300 [mm], 9. Minimum bottom clearance (unloaded) ~250[mm], 10. Minimum height of fifth wheel (unloaded) = 1120 [mm], 11. Maximum height of fifth wheel (unloaded) = 2140 [mm], 12. Fifth wheel type for ISO 2” kingpin, 13. Liftinq capacity fifth wheel = 35 [tons], 14. Extra static load on fifth wheel (spreader weight during loading of chassis) = 12 [tons], 15. Dimension of tyres 295/80 R22,5 or 11R22,5 or 11.00x20, 16. Travelling, with rated load (maximum chassis weight) 35 [km/h], 17. Computer software, driver, any visualization programs translated into Polish. 18. All electrical, hydraulic, mechanical systems, devices must be adapted to the climatic conditions prevailing at the Purchaser's location. 19. All manuals and documents connected with the object of the Order translated into Polish language.

Supply of 1 unit of Reachstacker for container handling.

Gdynia Container Terminal S.A. | Published October 1, 2014  -  Deadline November 7, 2014
cpvs
42414130

3.1 Reachstacker with following parameters: 1. Lifting capacity in 1st row Q = 45 [ton]; 2. Lifting capacity in 2nd row Q = 35 [ton]; 3. Lifting height greater than 15000 [mm] (5 containers 9' 6” height); 4. Spreader capable to handle ISO 20', 40' containers; 5. Preffered wheel dimension 18.00 – 25 or 18.00-33; 6. Working conditions with the wind of: 5,5 Beaufort's scale; 7. Maximum tyre load 38 t; 8. Cabin equipped in wipers and air conditioning; 9. Computer software, driver, maintenance and operating programs and any visualization programs translated into Polish; 10. All manuals and documents connected with the object of the Order translated into Polish; 11. All electrical, hydraulic, mechanical systems, devices must be adapted to the climatic conditions prevailing at the Purchaser's location — Port of Gdynia; 12. Operating rated speeds: — Speed without load (25 km/h), — Speed with rated load (20 km/h), — Boom up/down speed: with rated load (0.24 m/min), without load (0.34 m/min).

Electricity

Gmina Miasta Gdyni – Zarząd Dróg i Zieleni | Published February 18, 2017
cpvs
09310000

Supply of electricity for the Municipality of Gdynia and its organizational units and municipal companies and other Municipalities and the District of working in Partnership: Metropolitan Forum Meres, Mayors, Presidents and Starostes - NORDA and other Municipalities and Counties, as well as organizational units, cultural institutions and municipal companies the Municipalities and the District, Gdynia Maritime University, divided into two lots.