Public tenders for secondary-education in Poland

Find all Education tenders in the world.
Finding business opportunities has never been easier.

Results for education. Make a new search!

Technical secondary education services

Ministerstwo Sprawiedliwości | Published February 26, 2013  -  Deadline March 11, 2013
cpvs
39162200, 55300000, 55400000, 79632000, 80211000, 80500000, 80510000, 80532000, 80533100

Technical secondary education services

Secondary education services

Gmina Miasto Częstochowa | Published May 8, 2013  -  Deadline May 10, 2013
cpvs
80200000

Secondary education services

secondary education services

Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Tuchowie | Published June 5, 2012  -  Deadline May 29, 2012
cpvs
55100000, 63500000, 80200000, 80212000, 80530000

secondary education services

Vocational secondary education services

Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Tuchowie | Published April 28, 2012  -  Deadline May 4, 2012
cpvs
80212000, 80530000

Vocational secondary education services

vocational secondary education services

Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Tuchowie | Published April 28, 2012  -  Deadline May 4, 2012
cpvs
80212000, 80530000

vocational secondary education services

secondary education services

Łódzka Wojewódzka Komenda Ochotniczych Hufców Pracy w Łodzi | Published November 17, 2012  -  Deadline November 21, 2012
cpvs
80200000

secondary education services

vocational secondary education services

Centrum Doskonalenia Nauczycieli | Published July 24, 2012  -  Deadline July 30, 2012
cpvs
80000000, 80210000, 80212000, 80500000, 80521000

vocational secondary education services

Secondary education services

Uniwersytet Rzeszowski | Published April 27, 2013
Winner
Niepubliczna Placówka Wychowania Pozaszkolnego LINGUA os. Bohaterów Września 1A/C 35-620 Kraków POLAND
cpvs
80200000

Realizacja usługi szkoleniowej w zakresie prowadzenia warsztatów w zakresie matematyki „Trening przed maturą – poziom podstawowy” i „Trening przed maturą – poziom rozszerzony” dla uczniów biorących udział w zajęciach wyrównawczych i uczniów biorących udział w zajęciach rozszerzających z matematyki w szkołach ponadgimnazjalnych w ramach projektu „Młodzieżowe Uniwersytety Matematyczne”.

Secondary education services

Urząd Miejski w Jaworznie | Published April 25, 2013
Winner
Everest Consulting & Szkolenia Marcin Kotas ul. Gabriela Narutowicza 7a/3 40-850 Katowice POLAND
cpvs
80200000, 80310000, 85312320

1. Przedmiotem zamówienia jest wykonanie usługi doradztwa zawodowego dla uczniów / uczennic szkół biorących udział w Projekcie systemowym pn. „Mam zawód-mam pracę w regionie” realizowanym w mieście Jaworznie. 2. Usługi doradztwa zawodowego zostaną podzielone na dwa etapy, tj: 1) grupowe doradztwo zawodowe, 2) indywidualne doradztwo zawodowe. 1) Zajęcia z doradztwa grupowego dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych w roku szkolnym 2012/2013obejmować będą problematykę z zakresu poruszania się po rynku pracy (m.in. zasady pisania CV i listu motywacyjnego, przygotowanie do rozmowy kwalifikacyjnej, gry symulacyjne), podstaw przedsiębiorczości,stereotypów płci, zasad równości, równouprawnienia i przykładów dyskryminacji na rynku pracy. Doradztwo grupowe w roku szkolnym 2012/2013 będzie prowadzone dla 240 uczniów, którzy zostaną podzieleni na 12 grup z czego: — 233 uczniów podzielonych na 11 grup, — nie mniej niż 7 uczniów Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego - 1 grupa. Realizacja warsztatów odbywać się będzie w wymiarze 24 godzin lekcyjnych (po 45 minut każda)realizowanych w okresie do 3 tygodni dla każdej z 12 grup. 2) Zajęcia z doradztwa indywidualnego dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych w roku szkolnym 2012/2013mają na celu uwarunkowanie ucznia na rozwój zawodowy, pomóc w opracowaniu każdemu z uczestników Indywidualnego Planu Rozwoju Zawodowego. Na podstawie zdiagnozowanych przez konsultanta potrzeb uczniowie kierowani będą na odpowiednie do swoich predyspozycji, oczekiwań i potrzeb formy wsparcia w ramach Pakietu zaplanowanego w ramach projektu (tj. kursy zawodowe, zaplanowane zajęcia pozalekcyjne,zajęcia wyrównawcze, staże lub praktyki oraz wizyty studyjne). Doradztwo indywidualne prowadzone będzie dla 192 osób, w tym do 7 osób - uczniów Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego - stanowiących około80% osób z grupy uczestniczącej w doradztwie grupowym, wytypowanych po jego zakończeniu. Zamawiający zastrzega możliwość zmniejszenia liczby osób objętych indywidualnym doradztwem zawodowym. Liczba konsultacji indywidualnych wyniesie średnio 9 godzin lekcyjnych (po 45 minut), ale nie mniej niż 4godziny lekcyjne na uczestnika. 3. Przedmiot zamówienia realizowany będzie o w oparciu o Podręcznik dla konsultantów zawodowych „Mam zawód-mam pracę w regionie”. 4. Zamawiający wskaże i bezpłatnie udostępni sale szkoleniowe, gdzie przeprowadzone będą zajęcia z doradztwa zawodowego uczniów. Celem głównym projektu „Mam zawód - mam pracę w regionie” jest zwiększenie atrakcyjności, jakości oraz prestiżu szkół/placówek kształcenia zawodowego w województwie śląskim w latach 2011-2013, a cel szczegółowy to m.in. zwiększenie świadomości i umiejętności uczniów objętych wsparciem w zakresie planowania własnej ścieżki rozwoju zawodowego. Projekt skierowany jest uczniów zasadniczych szkół zawodowych i techników, dla których organem prowadzącym jest Miasto Jaworzno, zakłada udział 240 osób.

Vocational secondary education services

Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Tuchowie | Published February 28, 2013
Winner
Ośrodek Szkolenia Kierowców AUTO-LEX Janusz Nowak ul. Nowy Świat 19/1 33-100 Tarnów POLAND
cpvs
80212000, 80530000

Przedmiotem zamówienia jest przeprowadzenie kursu zawodowego - kursu nauki jazdy kat. B w roku szkolnym 2013 dla uczniów szkoły Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Ryglicach (ZSP w Ryglicach, ul. Tarnowska 23, 33-160 Ryglice) w ramach Projektu pn: ”Modernizacja kształ-cenia zawodowego w Małopolsce”, współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. Szczegółowy zakres zamówienia zawiera Część III SIWZ – „Opis przedmiotu zamówienia”.

secondary education services

Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Tuchowie | Published August 22, 2012
Winner
Centrum Turystyki „Veneto Poland” Witold Skuciński ul. Piotra Skargi 9 39-300 Mielec POLAND
cpvs
55110000, 63500000, 80200000, 80212000, 80530000

Przedmiotem zamówienia jest organizacja i przeprowadzenie praktyk dodatkowych i staży – wizyt zawodoznawczych dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych w powiecie tarnowskim w roku 2012 w ramach projektu pn: ”Modernizacja kształcenia zawodowego w Małopolsce”, współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Spo-łecznego. Na przedmiot zamówienia składa się 7 praktyk dodatkowych i staży – wizyt zawodoznawczych (zwane dalej „zadaniami”). 1) Zadanie I: organizacja i przeprowadzenie praktyki dodatkowej dla uczniów techników: żywienia i gospodarstwa domowego oraz hotelarskiego z Zespołu Szkół Licealnych i Technicznych w Wojniczu 2) Zadanie II: organizacja i przeprowadzenie stażu - wizyty zawodoznawczej dla uczniów techni-ków: żywienia i gospodarstwa domowego, hotelarskiego oraz ekonomicznego z Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Ryglicach i Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Tuchowie 3) Zadanie III: organizacja i przeprowadzenie stażu - wizyty zawodoznawczej dla uczniów techników: żywienia i gospodarstwa domowego handlowego z Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Żabnie 4) Zadanie IV: organizacja i przeprowadzenie stażu - wizyty zawodoznawczej dla uczniów technikum pojazdów samochodowych i mechanika pojazdów samochodowych zasadniczej szkoły zawodowej z Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Zakliczynie w Fiat Auto Poland w Tychach oraz firmie Zasław Producent Przyczep i Naczep w Andrychowie lub w innym podmiocie równoważnym 5) Zadanie V: organizacja i przeprowadzenie praktyki dodatkowej dla uczniów technikum agro-biznesu z Zespołu Szkół Ogólnokształcących i Zawodowych w Ciężkowicach 6) Zadanie VI: organizacja i przeprowadzenie stażu - wizyty zawodoznawczej dla uczniów technikum o specjalności kucharz i zasadniczej szkoły zawodowej w zawodzie kucharz małej gastronomii z Zespołu Szkół Ogólnokształcących i Zawodowych w Ciężkowicach. 7) Zadanie VII: organizacja i przeprowadzenie stażu - wizyty zawodoznawczej dla uczniów technikum pojazdów samochodowych i mechanika pojazdów samochodowych zasadniczej szkoły zawodowej z Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Zakliczynie w AUTOSAN Spółka Akcyjna w Sanoku i ATW S.A. w Zagórzu lub w innym podmiocie równoważnym Szczegółowy zakres zamówienia zawiera Część III SIWZ – „Opis przedmiotu zamówienia”.

vocational secondary education services

Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Tuchowie | Published June 1, 2012
Winner
Krakowski Ośrodek Szkoleniowo-Doradczy „Semeks” Barbara Leśkiewicz – Rzeszutek ul. Wadowicka 12, 30-415 Kraków POLAND
cpvs
80212000, 80530000

Przedmiotem zamówienia jest przeprowadzenie kursów zawodowych dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych powiatu tarnowskiego w roku 2012 w ramach projektu pn: ”Modernizacja kształcenia zawodowego w Małopolsce”, współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. Na przedmiot zamówienia składa się 16 różnych tematycznie kursów (zadań), które zostały podzielne na 13 Części – „pakietów branżowych”. Zamówienie składa się z 13 następujących części: Część I: 1) zadanie I: Kurs barmański 2) zadanie II: Kurs carvingu 3) zadanie III: Kurs dekoracji cukierniczych 4) zadanie IV: Kurs kelnerski Część II: 5) zadanie V: Kurs wizażu i stylu Część III: 6) zadanie VI: Kurs AutoCAD Część IV: 7) zadanie VII: Kurs florystyczny Część V: 8) zadanie VIII: Kurs kasy fisklalne Część VI: 9) zadanie IX: Kurs projektowania reklamy w programie Corel Draw Część VII: 10) zadanie X: Kurs obsługi programu Photoshop Część VIII: 11) zadanie XI: Kurs obsługi programu PHP i Mysql Część IX: 12) zadanie XII: Kurs obsługi programu Soga Część X: 13) zadanie XIII: Kurs Projektowania stron internetowych Część XI: 14) zadanie XIV: Kurs obsługi programu Soho Część XII: 15) zadanie XV: Kurs obsługi programu Płatnik Część XIII: 16) zadanie XVI: Kurs diagnostyki pojazdów samochodowych Przedmiot zamówienia realizowany będzie zgodnie z Umową w sprawie Zamówień publicznych stanowiącą Część II Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia oraz zgodnie ze Specyfikacją Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ). Przedmiot zamówienia będzie realizowany w następujących szkołach powiatu tarnowskiego: 1) Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Zakliczynie; ul. Grabina 57, 32-830 Zakliczyn (ZSP w Zakliczynie) 2) Zespół Szkół Licealnych i Technicznych w Wojniczu; ul. Jagiellońska, 32-830 Wojnicz (ZSLiT w Wojniczu) 3) Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Tuchowie; ul. Reymonta 19, 33-170 Tychów (ZSP w Tuchowie) 4) Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Żabnie; Rynek 24, 33-240 Żabno (ZSP w Żabnie) 5) Zespół Szkół Ogólnokształcących i Zawodowych w Ciężkowicach; ul. Łuczkiewiczów 12, 33-190 Cieżkowice (ZSOiZ w Ciężkowicach) 6) Zespół Szkół Ogólnokształcących i Zawodowych w Gromniku; ul. Witosa 4; 33-180 Gromnik (ZSOiZ w Gromniku) 7) Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Radłowie; ul. Biskupska 2a; 33-130 Radłów (ZSP w Radłowie) 8) Zespół Szkół Ogólnokształcących i Zawodowych w Skrzyszowie; 33-156 Skrzyszów 629A (ZSOiZ w Skrzyszowie) 9) Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Ryglicach; ul. Tarnowska 23, 33-160 Ryglice (ZSP w Ryglicach) Szczegółowy zakres zamówienia zawiera Część III SIWZ – „Opis przedmiotu zamówienia”.

secondary education services

Powiat Kaliski z siedzibą w Kaliszu | Published October 25, 2012
Winner
Damianem Jakóbczak 62-860 Opatówek POLAND
cpvs
80200000

1.Przedmiotem zamówienia jest realizacja dodatkowych zajęć pozalekcyjnych w placówkach oświatowych prowadzących kształcenie zawodowe na poziomie Technikum, z terenu Powiatu Kaliskiego. Zajęcia będą odbywały się w: — Zespole Szkół nr 1 w Liskowie, ul. Twórców Liskowa 1, 62-850 Lisków, — Zespole Szkół im. S. Mikołajczyka, ul. Parkowa 1, 62-860 Opatówek. 2. Realizacja zajęć pozalekcyjnych musi zapewnić podniesienie wiedzy i umiejętności uczestników zajęć w zakresie przedmiotów opisanych w Szczegółowym Opisie Przedmiotu Zamówienia – stanowiącym załącznik nr 6a i/lub 6b i/lub 6c do siwz. 3. Zajęcia pozalekcyjne odbywać się będą w czasie wolnym od zajęć programowych w szkole i zgodnie z wytycznymi zawartymi w szczegółowym opisie przedmiotu zamówienia – dla każdego zadania- stanowiącym załącznik nr 6a i/lub 6b i/lub 6c do siwz. 4. Przedmiot zamówienia został podzielony na 3 zadania, z których każde stanowi odrębne zamówienie tj: — Zadanie 1 – Szkolenia - promocja przedsiębiorczości. Zadanie 2 – ECDL – Europejski Certyfikat Umiejętności Komputerowych, — Zadanie 3 – Stosowanie środków ochrony roślin. 5. Wykonawca zobowiązany jest wydać, wystawione imiennie dla każdego z uczestników zajęć, zaświadczenia o uczestnictwie w danych zajęciach. Kopie zaświadczeń wystawionych uczestnikom zajęć Wykonawca przekaże Zamawiającemu po przeprowadzeniu danych zajęć. 6. Szczegółowy sposób realizacji zamówienia określa Projekt Umowy stanowiący Załącznik nr 5a i/lub 5b i/lub 5c do siwz. 7. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 80200000 –usługi szkolnictwa średniego

Secondary education services

Powiat Kaliski z siedzibą w Kaliszu | Published December 28, 2012
Winner
Przedsiębiorstwem Handlowo Usługowym „Danbud” Emilianów 11 62-840 Koźminek POLAND
cpvs
80200000

1. Przedmiotem zamówienia jest realizacja dodatkowych pozalekcyjnych zajęć praktycznych realizowanych w przedsiębiorstwie pn.: Praktyczny kurs barmański 2. W zajęciach będą uczestniczyli uczniowie klas III i IV Zespołu Szkół Nr 1 w Liskowie, ul. Twórców Liskowa 1, 62- 850 Lisków. 3. Realizacja zajęć pozalekcyjnych musi zapewnić podniesienie wiedzy i umiejętności uczestników zajęć w zakresie przedmiotu opisanego w Szczegółowym Opisie Przedmiotu Zamówienia – stanowiącym załącznik nr 6 do siwz. 4. Zajęcia pozalekcyjne odbywać się będą w czasie wolnym od zajęć programowych w szkole i zgodnie z wytycznymi zawartymi w szczegółowym opisie przedmiotu zamówienia – stanowiącym załącznik nr 6 do siwz. 5. Wykonawca zobowiązany jest wydać, wystawione imiennie dla każdego z uczestników zajęć, zaświadczenia o uczestnictwie w danych zajęciach. Kopie zaświadczeń wystawionych uczestnikom zajęć Wykonawca przekaże Zamawiającemu po przeprowadzeniu danych zajęć. 6. Szczegółowy sposób realizacji zamówienia określa Projekt Umowy stanowiący Załącznik nr 5 do siwz. 7. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 80200000 – usługi szkolnictwa średniego.

Secondary education services

Świętokrzyska Wojewódzka Komenda OHP w Kielcach | Published January 4, 2013
Winner
Przemysław Bieniek Konopnickiej 4/60 26-110 Skarżysko Kamienna POLAND E-mail: pb770822@wp.pl Telephone: +48 662158508
cpvs
80200000

Przedmiotem zamówienia jest organizacja i przeprowadzenie warsztatów wyrównawczych z przedmiotów szkolnych dla 30 uczestników projektu Nowe Perspektywy, współfinansowanego ze srodków Unii Europejskiej z Europejskiego Funduszu Społecznego. Zajęcia z uczestnikami odbywać się będą w: - Hufcu Pracy w Kielcach dla 10 osób kat. A (15-17 lat) - Hufcu Pracy w Skarzysku Kamiennej dla 20 osób kat. A (15-17 lat). Termin realizacji zajęć: styczeń - maj 2013. Warsztaty wyrównawcze z przedmiotów szkolnych zostały przewidziane w projekcie jako wsparcie dla młodzieży mającej problemy z nauką i tym samym zagrozonej wypadnięciem z systemu szkolnego. Powinny być dostosowane do potrzeb uczestników. Zakres prowadzonych warsztatów wyrównawczych: poziom gimnazjum. Zamawiający zastrzega sobie możliwość zmniejszenia ilości godzin zajęć wyrównawczych przewidzianych na poszczególne przedmioty. Zajęcia mogą być prowadzone wyłącznie przez nauczycieli czynnych zawodowo (kontraktowy/mianowany/dyplomowany), specjalizujących sie w danej dziedzinie (tzn. nauczyciele poszczególnych przedmiotów) oraz posiadający minimum 3 letnie doswiadczenie w pracy dydaktycznej. zajecia muszą być realizowane w terminach uzgodnionych z koordynatorem projektu, wg ustalonego przez zamawiającego harmonogramu, od poniedziałku do piątku w godzinach od 8:00 do 19:30. W wyjątkowych sytuacjach dopuszcza się również przeprowadzenie zajęć w soboty. zajęcia beda odbywały się na terenie jednostek organizacyjnych zamawiajacego: 13-3 hufiec Pracy Kielce, ul. Planty 16 A 13-3 Hufiec Pracy Kielce, ul. Paderewskiego 31, 13-1 Hufiec Pracy skarzysko Kamienna, Pl. Floriański 1.

secondary education services

Łódzka Wojewódzka Komenda Ochotniczych Hufców Pracy w Łodzi | Published December 5, 2012
Winner
Centrum Szkoleniowo – Wydawnicze CDN Hilary Górski ul. Partyzantów 2 96-100 Skierniewice POLAND E-mail: hirekgorski@gmail.com Telephone: +48 602766311
cpvs
80200000

Przedmiot zamówienia polega na przeprowadzeniu zajęć wyrównawczych z przedmiotów szkolnych w zakresieprogramowym gimnazjum lub szkół ponadgimnazjalnych w ilości 360 godzin dla 30 uczestników projektu„Nowe perspektywy” w okresie od podpisania umowy do dnia 31.5.2013 roku, podzielonego na 3 zadaniaczęściowe. Zajęcia wyrównawcze będą odbywały się w następujących miastach województwa łódzkiego:Piotrków Trybunalski (grupa A1 – 10 osób), Sieradz (grupa A2 – 10 osób) oraz Skierniewice (grupa A3 – 10osób) z następującym podziałem godzin na 2012 i 2013 rok: Liczba godzin do realizacji w 2012 Liczba godzin do realizacji w 2013 grupa A1 30 90 grupa A2 30 90 grupa A330 90.

secondary education services

Uniwersytet Rzeszowski | Published July 26, 2012
Winner
Konsorcjum: Edyta Leś – Lider ul. Majowa 3 35-304 Rzeszów POLAND
cpvs
80200000

Realizacja usługi szkoleniowej w zakresie prowadzenia zajęć – warsztatów z matematyki i jej zastosowań w naukach ścisłych i społecznych w ilości 240 oraz indywidualnych konsultacji w ilości 80 godzin w czasie letniego obozu matematycznego (organizowanego w dniach 20 – 28 lipca 2012 w Rumi) dla laureatów konkursu „Zostań Pitagorasem – MUM” w ramach zajęć wyrównawczych oraz dla laureatów konkursu „Zostań Euklidesem” w ramach zajęć rozszerzających z matematyki w projekcie „Młodzieżowe Uniwersytety Matematyczne”.

vocational secondary education services

Centrum Doskonalenia Nauczycieli | Published August 16, 2012
Winner
Jan Ireneusz Palacz ul. Janka z Czarnkowa 28 64-730 Wieleń POLAND
cpvs
80212000

Przedmiot zamówienia dotyczy wyboru wykonawców, którzy pełnić będą kluczowe funkcje w realizacji projektu pn.: „Czas zawodowców – wielkopolskie kształcenie zawodowe”. Projekt realizowany jest w ramach projektów regionalnych Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki (POKL). Działanie IX – Rozwój i wykształcenie w regionach, Działanie – Podniesienie atrakcyjności i jakości kształcenia zawodowego. Projekt został już rozpoczęty, a okres jego realizacji przewiduje się na dzień 30.9.2015 r. Celem projektu jest poprawa dostosowania kształcenia zawodowego w Wielkopolsce do potrzeb rynku pracy do września 2015 r. Projekt realizowany będzie na terenie całego województwa wielkopolskiego, w 35 szkołach zawodowych. Beneficjentami projektu jest 35 dyrektorów, 140 nauczycieli, 1750 uczniów rozpoczynających 1.9.2012 r. naukę w klasie pierwszej, w jednym z sześciu zawodów: ekonomista, logistyk, mechatronik, organizator reklamy, handlowiec, informatyk. Projekt realizowany jest przy współudziale Politechniki Poznańskiej. Liderem w projekcie jest Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego. Centrum Doskonalenia Nauczycieli w Pile odpowiada w Projekcie za Zadanie nr 1. Kształcenie modułowe. W ramach tego zadania przewidziano następujące działania: 1) organizację szkoleń dla 140 nauczycieli z zakresu kształcenia modułowego, szkoleń dla 35 dyrektorów z zakresu organizacji kształcenia modułowego w szkołach oraz szkoleń dla 140 nauczycieli przygotowujące do pracy metoda projektu; 2) organizację i realizację w roku szkolnym 2012/2013 zajęć z metody projektu we wszystkich klasach pierwszych objętych projektem (70 oddziałów); 3) wdrażanie w szkołach kształcenia modułowego (wrzesień 2012 – wrzesień 2015); 4) doposażenie szkół w środki dydaktyczne niezbędne do prowadzenia kształcenia modułowego; 5) współpraca z Politechniką Poznańską w opracowaniu programu praktyk zawodowych; 6) organizacja kursów dla uczniów związanych z uzyskaniem dodatkowych kwalifikacji; 7) opracowanie zestawów pakietów edukacyjnych dla nauczycieli i uczniów; 8) monitoring i ewaluacja wszystkich działań projektowych, w tym monitoring realizacji podstawy programowej; Szczegółowe informacje dotyczące Projektu zawiera Wyciąg z Planu działania na rok 2012 dla Priorytetu IX, stanowiący załącznik nr 7 do SIWZ. Zamówienie podzielone jest na IX Części.

secondary education services

Dolnośląskie Centrum Informacji Zawodowej i Doskonalenia Nauczycieli w Wałbrzychu | Published April 4, 2012
Winner
Żukowski Janusz ul. Grabowskiego 4/1 58-500 Jelenia Góra POLAND
cpvs
80000000, 80200000

Realizacja Szkolnych Programów Rozwojowych szkół zawodowych województwa dolnośląskiego polegająca naprowadzeniu zajęć dydaktyczno - wyrównawczych, z zakresu kompetencji kluczowych, z opieki psychologiczno-pedagogicznej oraz doradztwa zawodowego dla uczniów szkół zawodowych województwa dolnośląskiego wpodziale na 82 części, zgodnie ze szczegółowym opisem przedmiotu zamówienia stanowiącym załącznik nr 1 do SIWZ.

secondary education services

Miasto Stołeczne Warszawa Dzielnica Śródmieście | Published January 11, 2012
Winner
Polskie Centrum Edukacji Tomasz Marciniak Spółka Jawna al. Komisji Edukacji Narodowej 103/65 02-777 Warszawa POLAND
cpvs
80200000

Przedmiot zamówienia – Przeprowadzenie zajęć pozalekcyjnych – warsztaty przedsiębiorczości dla uczniów technikum, w ramach projektu „Technik elektronik – zawód przyszłości” realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki. Zamówienie realizowane jest w ramach projektu Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki pn. „Technik elektronik – zawód przyszłości” objętego Programem Operacyjnym Kapitał Ludzki (Priorytet IX. Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach, Działanie 9.2 - Podniesienie atrakcyjności i jakości szkolnictwa zawodowego), współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. 1. Przedmiotem zamówienia jest przeprowadzenie zajęć pozalekcyjnych – warsztaty przedsiębiorczości dla uczniów technikum, obejmujących 90 godzin szkoleniowych po 45 min. każda, dla 1 grupy liczącej od 3 do 15 uczestników, łącznie 90 godzin szkoleniowych. 2. Termin realizacji przedmiotu zamówienia: 6 miesięcy od udzielenia zamówienia. 3. Zajęcia pozalekcyjne – warsztaty przedsiębiorczości będą prowadzone według programu zajęć stanowiącym załącznik nr 2 do projektu umowy. 4. Zajęcia pozalekcyjne – warsztaty przedsiębiorczości odbywać się będą w roku szkolnym 2011-2012. 5. Zajęcia pozalekcyjne – warsztaty przedsiębiorczości odbywać się będą się głównie w dni robocze, od poniedziałku do piątku, z wyłączeniem okresu ferii zimowych, wakacji letnich, innych dni wolnych od nauki. W przypadku zgłoszenia takiej potrzeby przez uczniów technikum, dopuszcza się możliwość przeprowadzenia zajęć również w soboty i niedziele. Szczegółowy harmonogram zajęć zostanie przekazany Wykonawcy w terminie 7 dni od dnia podpisania umowy. 6. Zajęcia pozalekcyjne – warsztaty przedsiębiorczości odbywać się będą w Zespole Szkół nr 22 w Warszawie, przy ul. Konopczyńskiego 4. 7. Wykonawca zapewnia na czas trwania zajęć pozalekcyjnych następujące pomoce dydaktyczne: a) podręcznik pt. „Ekonomia Stosowana” Fundacja Młodzieżowej Przedsiębiorczości; b) filmy edukacyjne; c) Słownik pojęć ekonomicznych; d) Kodeks pracy; e) Kodeks cywilny; f) druki faktura VAT; g) druki Podatkowa księga przychodów i rozchodów; h) druki Ewidencja nabycia; i) druki Ewidencja sprzedaży. 8. Zamawiający udostępnia na czas trwania zajęć pozalekcyjnych sale wyposażone w krzesła i ławki, w tablice i kredę oraz następujące pomoce dydaktyczne: a) przybory papiernicze: papier xero, flamastry, duże arkusze papieru, klej, karteczki samoprzylepne, masa mocująca, koperty; b) komputer; c) dostęp do Internetu; d) dostęp do xero. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia znajduje się w projekcie umowy - załącznik nr 5 do SIWZ. 1. Zgodnie z art. 144 ustawy Prawo zamówień publicznych Zleceniodawca przewiduje zmiany zawartej umowy dotyczącej terminu realizacji umowy w przypadku zaistnienia jednej z następujących okoliczności: a) w razie konieczności podjęcia działań zmierzających do ograniczenia skutków zdarzenia losowego wywołanego przez czynniki zewnętrzne, którego nie można było przewidzieć, zagrażającego życiu lub zdrowiu ludzi; b) niezależne od stron awarie sprzętu lub zasilania; c) niezrekrutowania przez Zleceniodawcę uczniów na zajęcia pozalekcyjne – warsztaty przedsiębiorczości.