Public tenders for education in Stare-pole Poland

Find all Education tenders in the world.
Finding business opportunities has never been easier.

Results for education. Make a new search!
EducationPolandstare-pole

Stare Babice: Modernization external playgrounds in kindergarten in Stare Babice and Educational Complex - Preschool in Borzęcin big

Gmina Stare Babice | Published August 18, 2016  -  Deadline August 18, 2016
Winner
CROQUET Sp. z o.o., ul. Trzebnicka 81, 55-095 Szczodre, kraj/woj. dolnośląskie.
cpvs
37535200, 45112723

Przedmiotem zamówienia jest modernizacja zewnętrznych placów zabaw w Przedszkolu w Starych Babicach oraz Zespole Szkolno Przedszkolnym w Borzęcinie Dużym. Zamówienie zostało podzielone na 2 Części opisane poniżej: Część nr 1 - Modernizacja palcu zabaw przy Przedszkolu w Starych Babicach przy ul. Polnej 40 - etap 2. Uwaga! Wszystkie prace określone w dokumentacji projektowej dla etapu I zostały wykonane i nie stanowią one przedmiotu zamówienia niniejszego postępowania (w przypadku kiedy jakiekolwiek elementy prac I etapu zachowały się w dokumentacji projektowej w szczególności w przedmiarach Wykonawca musi je pominąć i nie uwzględniać przy wycenie oferty). Część nr 2 - Modernizacja palcu zabaw przy Przedszkolu w Borzęcinie Dużym przy ul. Warszawskiej 697 - etap 2. Uwaga! Wszystkie prace określone w dokumentacji projektowej dla etapu I zostały wykonane i nie stanowią one przedmiotu zamówienia niniejszego postępowania (w przypadku kiedy jakiekolwiek elementy prac I etapu zachowały się w dokumentacji projektowej w szczególności w przedmiarach Wykonawca musi je pominąć i nie uwzględniać przy wycenie oferty). Korzystając z przedmiaru dla placu zabaw w Borzęcinie Dużym Wykonawca nie uwzględnia pozycji 2 Prace Rozbiórkowe i 2.1 Demontaż elementów małej architektury - Użytkownik usunął elementy we własnym zakresie. Przedmiot zamówienia opisany jest szczegółowo w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia oraz w dokumentacji projektowej odrębnej dla każdej Części. Przedmiot zamówienia obejmuje wykonanie dla każdej z części opisanych poniżej m. in. następujących robót budowlanych oraz czynności: Dla Części 1: demontaż elementów małej architektury; wykonanie nawierzchni bezpiecznej (piaskowej) o powierzchni około 280 m2; dostawę i montaż obrzeży gumowych prefabrykowanych około 26 m.b.; wykonanie obrzeży elastycznych pomiędzy żywopłotem a placem zabaw około 47 m.b.; zadaszenie istniejących piaskownic; dostawę i montaż urządzeń zabawowych takich jak: zjeżdżalnia, zestaw zamek (wyposażony w: 4 wieże, mostek z sieci linowej, mostek stały lub ruchomy, przełaz rurowy, schody, 2 ścianki wspinaczkowe, rurę strażacką, przeplotnię liniową, zjeżdżalnie), bujak deska surfingowa, huśtawka ważka, bujak trójosobowy, bujak quad, zestaw sprawnościowy 4 wieże (wyposażony w: 3 wieże zadaszone, 1 wieżę niezadaszoną, 2 mostki ruchome, drabinkę linową, przeplotnie linowe min 2szt., ściankę wspinaczkową, poręcz ześlizgową), zestaw domek (wyposażony w: dach, pełne ściany z otworami okiennymi i drzwiowymi, stolik i ławę), huśtawka wahadłową (podwójną), W przypadku zastosowania przez Wykonawcę urządzeń równoważnych (po akceptacji przez Zamawiającego na etapie wyboru oferty) ostateczne ich rozmieszczenie powinno uwzględniać rzeczywiste strefy bezpieczeństwa, umożliwiające ich zlokalizowanie w terenie przeznaczonym na plac zabaw. rekultywację trawników o powierzchni ok. 30 m2, uzyskanie certyfikatu zgodnie z obowiązującymi normami (w tym z grupy PN-EN 1176) na wykonane prace i zamontowane urządzenia, sporządzenie i przekazanie Zamawiającemu dokumentacji powykonawczej (wraz z certyfikatem na wykonane prace i zamontowane urządzenia) i inwentaryzacji geodezyjnej powykonawczej (Zamawiający dopuszcza, aby w dniu odbioru Wykonawca przedstawił szkice geodezyjne wraz z potwierdzeniem zgłoszenia złożenia inwentaryzacji geodezyjnej do kartowania w składnicy map a dostarczył ją po kartowaniu). Dla Części 2: wykonanie nawierzchni bezpiecznej (piaskowej) o powierzchni ok. 305 m2; wymianę obrzeży betonowych na nowe o wymiarach 8 x 30 x 100 ustawianych na ławie betonowej (wzdłuż chodników z kostki betonowej) o długości ok. 26 mb; dostawę i montaż 2 ławek z oparciem; dostawę i montaż urządzeń zabawowych takich jak: zjeżdżalnia, zestaw zamek (wyposażony w: 4 wieże, mostek z sieci linowej, 2 mostki stałe, mostek ruchomy, 2 ścianki wspinaczkowe, rurę strażacką, przeplotnię linową, zjeżdżalnię, częściowo pełne boki dolnych części wież), zestaw sprawnościowy (wyposażony w: 4 słupy wspinaczkowe, przeplotnię linową, ściankę wspinaczkową, równoważnię z linką z ruchomym uchwytem, drabinkę poziomą, 2 drabinki skośne), bujak trójosobowy; huśtawka ważka. W przypadku zastosowania przez Wykonawcę urządzeń równoważnych (po akceptacji przez Zamawiającego na etapie wyboru oferty) ostateczne ich rozmieszczenie powinno uwzględniać rzeczywiste strefy bezpieczeństwa, umożliwiające ich zlokalizowanie w terenie przeznaczonym na plac zabaw. uzyskanie certyfikatu zgodnie z obowiązującymi normami (w tym z grupy PN-EN 1176) na wykonane prace i zamontowane urządzenia. sporządzenie i przekazanie Zamawiającemu dokumentacji powykonawczej (wraz z certyfikatem na wykonane prace i zamontowane urządzenia) i inwentaryzacji geodezyjnej powykonawczej (Zamawiający dopuszcza, aby w dniu odbioru Wykonawca przedstawił szkice geodezyjne wraz z potwierdzeniem zgłoszenia złożenia inwentaryzacji geodezyjnej do kartowania w składnicy map a dostarczył ją po kartowaniu). Warunki wykonania przedmiotu zamówienia (dla każdej z Części): Wykonawca zobowiązuje się, przy wykonywaniu przedmiotu zamówienia, do odpowiedniej organizacji prac tak, aby zapewnić terminowe jej wykonanie. Wykonawca zobowiązuje się do delegowania do prac związanych z realizacją przedmiotu zamówienia personelu posiadającego niezbędne doświadczenie, uprawnienia i kwalifikacje, w szczególności osób wskazanych w ofercie Wykonawcy. Wykonawca zobowiązuje się, do dostarczenia urządzeń w kolorach zgodnych z kolorystyką urządzeń zamontowanych w 1 etapie. Dostęp do miejsca wykonywania prac, lokalizację zaplecza budowy, miejsce składowania materiałów oraz sposób ich wygrodzenia i zabezpieczenia przed dostępem osób trzecich w szczególności dzieci należy uzgodnić z Użytkownikiem (Dyrektorem Przedszkola w Starych Babicach-Dyrektorem Zespołu Szkolno - Przedszkolnego w Borzęcinie Dużym). Prowadzenie jakichkolwiek robót na terenie obiektów w szczególności w dni wolne od pracy, należy uzgodnić z z Użytkownikiem (Dyrektorem Przedszkola w Starych Babicach-Dyrektorem Zespołu Szkolno - Przedszkolnego w Borzęcinie Dużym) Wykonawca we własnym zakresie zapewni sanitariaty przenośne celem korzystania z nich przez pracowników. Zamawiający nie dopuszcza korzystania z sanitariatów w budynkach. Lokalizację sanitariatów przenośnych należy ustalić z Użytkownikiem (Dyrektorem Przedszkola w Starych Babicach-Dyrektorem Zespołu Szkolno - Przedszkolnego w Borzęcinie Dużym). Od momentu protokolarnego przejęcia terenu placu budowy aż do chwili zakończenia prac Wykonawca będzie ponosił odpowiedzialność na zasadach ogólnych za szkody wynikłe na tym terenie. Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność za utrzymanie oznakowania i zabezpieczenie terenu budowy jak i jego zaplecza przed dostępem osób trzecich w szczególności dzieci, w trakcie prowadzenia swoich prac. Woda i energia elektryczna na potrzeby robót budowlanych mogą być pobierane z istniejących przyłączy budynku po uprzednim opomiarowaniu i ustaleniu rozliczenia z Użytkownikiem (Dyrektorem Przedszkola w Starych Babicach-Dyrektorem Zespołu Szkolno - Przedszkolnego w Borzęcinie Dużym). Zieleń znajdującą się w obrębie terenu budowy należy zabezpieczyć przed uszkodzeniem; rośliny zniszczone w trakcie prac budowlanych odtworzone zostaną przez Wykonawcę na jego koszt. W przypadku nie zastosowania się do powyższego zapisu Zamawiający może zlecić odtworzenie zieleni innemu wykonawcy na koszt i niebezpieczeństwo Wykonawcy. W przypadku uszkodzenia jakichkolwiek części budynków, urządzeń infrastruktury technicznej lub innych elementów na terenie obiektów Wykonawca powiadomi natychmiast o zaistniałym fakcie Zamawiającego i Użytkownika oraz zobowiązuje się do naprawy uszkodzenia według wytycznych i w uzgodnieniu z Użytkownikiem. W przypadku nie zastosowania się do powyższego zapisu Zamawiający może zlecić usunięcie usterek innemu wykonawcy na koszt i niebezpieczeństwo Wykonawcy. Ze względu na przebieg robót na czynnym obiekcie Wykonawca musi zapewnić bezpieczeństwo robót budowlanych i zagospodarowania placu budowy w trakcie robót. Dla zapewnienia bezpieczeństwa użytkowników obiektów, Zamawiający wymaga w zależności od potrzeb wyznaczenia dróg tymczasowych. Wykonawca będzie ponosił koszty utrzymania oraz konserwacji urządzeń i obiektów tymczasowych na terenie budowy W trakcie wykonywania robót związanych z budową, prace należy prowadzić w taki sposób aby nie kolidowały one z normalną pracą szkoły lub przedszkola. Wykonawca odpowiada za bezpieczeństwo przy wykonywaniu przedmiotu zamówienia, a w szczególności za bezpieczne warunki poruszania się pojazdów oraz pieszych w obrębie wykonywanych robót. Wykonawca systematycznie, (co najmniej raz w tygodniu, w zależności od sytuacji) i na własny koszt będzie usuwał z terenu budowy wszelkie odpady komunalne, gruz oraz inne odpady budowlane, celem zapewnienia porządku. W przypadku nie zastosowania się do powyższego zapisu Zamawiający może zlecić ich usunięcie innemu wykonawcy na koszt i niebezpieczeństwo Wykonawcy. Należności za roboty zlecone przez Zamawiającego innemu wykonawcy na koszt i niebezpieczeństwo Wykonawcy będą potrącane z faktury Wykonawcy, na co Wykonawca wyraża zgodę. Za jakość zastosowanych materiałów i wykonywanych robót odpowiedzialny jest Wykonawca. Wykonawca ponosi całkowitą odpowiedzialność cywilnoprawną za straty i szkody powstałe w związku z wypełnianiem przez Wykonawcę obowiązków wynikających z niniejszego zamówienia a nadto za szkody wyrządzone osobom trzecim na skutek lub w trakcie wykonywanych prac. Wykonawca ponosi całkowitą odpowiedzialność cywilnoprawną za straty i szkody powstałe w związku z wypełnianiem przez podwykonawcę obowiązków wynikających z niniejszego zamówienia. Wady ujawnione w czasie odbioru oraz wszelkie naprawy gwarancyjne będą usunięte w terminie wyznaczonym przez Zamawiającego. Po zakończeniu prac Wykonawca zobowiązuje się uporządkować teren placu budowy i przekazać go Zamawiającemu w dniu odbioru. W przypadku niezastosowania się do powyższego zapisu Zamawiający może zlecić uporządkowanie terenu innemu wykonawcy na koszt i niebezpieczeństwo Wykonawcy. Zakończenie prac zostanie potwierdzone protokołem odbioru podpisanym przez Zamawiającego i Wykonawcę. Wykonawca ponosi odpowiedzialność od następstw i za wyniki działalności w zakresie: organizacji i wykonywania prac, zabezpieczenia interesów osób trzecich, ochrony środowiska, warunków bezpieczeństwa i higieny pracy, organizacji i utrzymywania zaplecza budowy, bezpieczeństwa ruchu pieszego w otoczeniu budowy, ochrony mienia związanego z prowadzeniem prac.
  • 1