Public tenders for education in Bielsko-biala Poland

Find all Education tenders in the world.
Finding business opportunities has never been easier.

Results for education. Make a new search!
EducationPolandbielsko-biala

Bielsko-Biala: Sale and delivery of food to the canteen Bielski Centre for Continuing Education and Practical in Bielsko-Biala

Bielskie Centrum Kształcenia Ustawicznego i Praktycznego | Published September 2, 2016  -  Deadline August 24, 2016
Winner
Hurtownia Spożywcza MIX K.Jucha, ul. Cieszyńska 493, 43-385 Jasienica, kraj/woj. śląskie.
cpvs
15500000, 15400000, 03142500, 15100000, 15220000, 15230000, 15810000, 15331170, 15332100, 15300000, 15800000

The contract is for the sale and delivery of food to the canteen Bielski Centre for Continuing Education and Practical in Bielsko-Biala.

Bielsko-Biala: Transport of disabled children to kindergartens, physically disabled students in higher education institutions, student with a disability to the Special School in Czechowice - Dziedzice, children with disabilities to the Special Centre for Educational and Therapeutic Rehabilitation for Children Blind and Visually Impaired in Rudołtowice, a student with a disability to School primary 1 of the Division of Integration them. Jan III Sobieski Kozy, student disabilities Rehabilitation and Education-Educational in Kozy.

Miejski Zarząd Oświaty | Published July 27, 2016  -  Deadline September 30, 2017
cpvs
60140000

Jan III Sobieski Kozy, student disabilities Rehabilitation and Education-Educational in Kozy in the period: a. From 1 September 2016. Until 30 June 2017. Monday to Friday, excluding breaks Christmas and holiday (transport of children disabled kindergartens in the city of Bielsko-Biala), b. from 1 September 2016. until 30 September 2017. or until exhaustion amount of liquidated damages (physically disabled students at universities in the city of Bielsko-Biala), c. from 1 September 2016. until 30 June 2017. (student with a disability to the Special School in Czechowice - Dziedzice), d. from 1 September 2016. until 30 June 2017. (disabled children to the Special Centre for Education - Therapeutic - Rehabilitation for Children Blind and Visually Impaired in Rudołtowice), John III Sobieski in Kozy), f. from 1 September 2016. until 30 June 2017. (student with disabilities Rehabilitation and Education-Educational in Kozy). Object of the contract was divided into 6 parts. The contractor may bid on any number of parts. Employer does not allow submit variants. Employer does not provide electronic auction d Purchaser does not limit the possibility of applying for the public procurement only for contractors, at which over 50% of workers are disabled persons Employer allows subcontractors, provided that the Contractor indicates in the offer the part of the contract, the performance of which intends to subcontract. Employer does not provide for the award of advances on contract

Pickups disabled children to kindergartens in the town of Bielsko-Biala, the children of non-disabled physically kindergartens on threnody of Bielsko-Biala, children with disabilities to the Special Centre for Education - Therapeutic - Rehabilitation for Children Blind and Visually Impaired in Rudołtowice, physically disabled students at universities in the town of Bielsko-Biala, a disciple of the Special Educational Centre for the Blind and Partially Sighted Children them. Sophia Books-Bregułowej in Dąbrowa ..

 | Published November 27, 2014  -  Deadline December 5, 2014
cpvs
60140000

Sophia Books-Bregułowej Mining oak wood during the period: a. From 2 January 2015. Until 30 June 2015. From Monday to Friday, excluding holidays and holiday breaks (transport of children with disabilities in kindergartens in the city of Bielsko-Biala) b. from 2 January 2015. until 30 June 2015. from Monday to Friday, excluding holidays and holiday breaks (transport of physically disabled children to kindergartens in the city of Bielsko-Biala), c. from 2 January 2015. until 30 June 2015. from Monday to Friday, excluding holidays and holiday breaks (children with disabilities to the Special Education Center - Therapeutic - Rehabilitation for the Blind and Visually Impaired Children in Rudołtowice), d. from 2 January 2015. to 31 August 2015. or until all amounts stated ith contract (physically disabled students in higher education institutions in the town of Bielsko-Biala), Sophia Books-Bregułowej in Dąbrowa). Object of the contract is divided into 5 parts. The Contractor may submit an offer on any number of parts. Employer does not allow variant bid. Employer does not provide electronic auction Purchaser does not limit the possibility of applying for the public procurement only for contractors, at which over 50% of workers are disabled Employer allows subcontractors, provided that the Contractor shall indicate in the part of the contract offer, which intends to subcontract performance. Employer does not provide for the granting of advances on contract Lot 1: Pickups disabled children to kindergartens in the town of Bielsko-Biala. Part 2: Transport physically disabled children to kindergartens in the City of White-ska-White. Lot 3 Pickups children with disabilities to the Special Education Center - Healing -Rehabilitacyjnego for Blind and Visually Impaired Children in Rudołtowice. Lot 4 Pickups physically disabled students at universities in Mia-sta Bielsko-Biala Sophia Books-Bregułowej Mining oak wood.

Bielsko-Biala: Transport of disabled children to kindergartens, physically disabled students at the university in the town of Bielsko-Biala, a student with a disability to the Special School in Czechowice - Dziedzice, children with disabilities to the Special Centre for Education - Therapeutic - Rehabilitation for Children Blind and Visually Impaired in Rudołtowice, a student with a disability to the Primary School No. 1 with the Division of Integration them. Jan III Sobieski Kozy, student disabilities Rehabilitation and Education-Educational in Kozy

Miejski Zarząd Oświaty | Published September 2, 2016  -  Deadline August 26, 2016
Winner
Firma DUKAT Bogdan Wróbel, ul. Skromna 3, 43-300 Bielsko-Biała, kraj/woj. śląskie.
cpvs
60140000

Dowóz dzieci niepełnosprawnych do przedszkoli na terenie Miasta Bielsko-Biała, niepełnosprawnych ruchowo studentów na uczelnie wyższe na terenie Miasta Bielska-Białej, ucznia niepełnosprawnego do Zespołu Szkół Specjalnych w Czechowicach - Dziedzicach, dzieci nie-pełnosprawnych do Specjalnego Ośrodka Edukacyjno - Leczniczo - Rehabilitacyjnego dla Dzieci Niewidomych i Niedowidzących w Rudołtowicach, ucznia niepełnosprawnego do Szkoły Podstawowej nr 1 z Oddziałem Integracyjnym im. Jana III Sobieskiego w Kozach, uczennicy niepełnosprawnych do Ośrodka Rehabilitacyjno-Edukacyjno-Wychowawczego w Kozach, w okresie: a. od dnia 1 września 2016 r. do dnia 30 czerwca 2017 r. od poniedziałku do piątku z wyłączeniem przerw świątecznych i wakacyjnych (dowóz dzieci niepełnosprawnych do przed-szkoli na terenie miasta Bielska-Białej), b. od dnia 1 września 2016 r. do dnia 30 września 2017 r. lub do momentu wyczerpania kwoty umownej (niepełnosprawnych ruchowo studentów na uczelnie wyższe na terenie miasta Bielska-Białej), c. od dnia 1 września 2016 r. do dnia 30 czerwca 2017 r. (ucznia niepełnosprawnego do Zespołu Szkół Specjalnych w Czechowicach - Dziedzicach), d. od dnia 1 września 2016 r. do dnia 30 czerwca 2017 r. (dzieci niepełnosprawnych do Specjalnego Ośrodka Edukacyjno - Leczniczo - Rehabilitacyjnego dla Dzieci Niewidomych i Niedowidzących w Rudołtowicach), e. od dnia 1 września 2016 r. do dnia 30 czerwca 2017 r. (ucznia niepełnosprawnego do Szkoły Podstawowej nr 1 z Oddziałem Integracyjnym im. Jana III Sobieskiego w Kozach), f. od dnia 1 września 2016 r. do dnia 30 czerwca 2017 r. (uczennicy niepełnosprawnych do Ośrodka Rehabilitacyjno-Edukacyjno-Wychowawczego w Kozach). Przedmiot zamówienia został podzielony na 6 części. a. Zamawiający dopuszcza składanie ofert częściowych. Wykonawca może złożyć ofertę na dowolną liczbę części. b. Zamawiający nie dopuszcza złożenia oferty wariantowej. c. Zamawiający nie przewiduje aukcji elektronicznej d. Zamawiający nie ogranicza możliwości ubiegania się o zamówienie publiczne tylko dla wykonawców, u których ponad 50% pracowników stanowią osoby niepełnosprawne e. Zamawiający dopuszcza podwykonawców, pod warunkiem, że Wykonawca wskaże w ofercie te części zamówienia, których wykonanie zamierza powierzyć podwykonawcom. f. Zamawiający nie przewiduje udzielania zaliczek na poczet wykonania zamówienia.

Bielsko-Biala: Repair works in educational facilities in Bielsko-Biala

Urząd Miejski w Bielsku-Białej | Published August 29, 2016  -  Deadline July 7, 2016
Winner
Mieczysław Barzycki działajacy pod firmą Mieczysław Barzycki Zakład Remontowo Budowlany Malarstwo Tapeciarstwo, Stryszawa 71e, 34-205 Stryszawa, kraj/woj. małopolskie.
cpvs
45432100, 45432113, 45400000, 45453000

Przedmiotem zamówienia jest wykonanie robót remontowych w obiektach oświatowych w Bielsku-Białej. Zamówienie realizowane będzie w następujących częściach: Część A, w przedmiocie której jest: a. Remont części pomieszczeń szatniowych w budynku Przedszkola nr 42 w Bielsku-Białej przy ul. Cieszyńskiej 383, obejmujący w szczególności: - roboty przygotowawcze i zabezpieczające, - roboty rozbiórkowe posadzek i okładzin boazeryjnych, - roboty tynkarskie oraz malarskie, - wymianę stolarki drzwiowej, - ułożenie posadzek z płytek, - wywóz gruzu, złomu, śmieci oraz systematyczne porządkowanie miejsca wykonywania robót. b. Remont posadzek w dwóch salach lekcyjnych w budynku Szkoły Podstawowej nr 9 przy ul. Piłsudskiego 47 w Bielsku-Białej, obejmujący w szczególności: - roboty przygotowawcze i zabezpieczające, - rozebranie posadzki z deszczułek, wraz z częściową wymianą legarów oraz podłoża z desek, - ułożenie posadzki z paneli podłogowych, - szlifowanie i lakierowanie posadzki parkietowej, - wywóz gruzu, złomu, śmieci oraz systematyczne porządkowanie miejsca wykonywania robót. Część B, w przedmiocie której jest: Remont pomieszczenia sali gimnastycznej w budynku Gimnazjum nr 16 w Bielsku-Białej przy ulicy Asnyka 30, obejmujący: - roboty przygotowawcze oraz rozbiórkowe, - roboty zabezpieczające, - remont posadzki parkietowej, tj. częściowa wymiana parkietu wraz z podłożem oraz legarami, szlifowanie i lakierowanie posadzki z wypełnieniem szczelin, malowanie linii, - wymianę stolarki drzwiowej wraz z uzupełnieniem tynków, - roboty malarskie, tj. malowanie ścian, sufitu, parapetów, grzejników oraz tynków po wymianie ościeżnic, - wywóz gruzu, złomu, śmieci oraz systematyczne porządkowanie miejsca wykonywania robót. Część C, w przedmiocie której są: Roboty budowlane w budynku Gimnazjum nr 3 przy ul. Broniewskiego 23 w Bielsku-Białej w zakresie: a) malowania ścian i sufitu korytarza na I piętrze oraz wymiany posadzki parkietowej na zgrzewaną wykładzinę rulonową w klasie nr 3, b) budowy instalacji hydrantowej. Zakres robót Części C obejmuje w szczególności: - roboty przygotowawcze i zabezpieczające, - rozebranie posadzki z deszczułek, - przygotowanie podłoża, ułożenie i zgrzewanie wykładziny rulonowej, - roboty malarskie,tj. przygotowanie podłoża, malowanie ścian i sufitu, - roboty instalacyjne (między innymi: demontażowe instalacyjne, wykonanie nowej instalacji hydrantowej wraz z wymaganymi próbami (szczelności, ciśnienia, wydajności itp.) potwierdzonymi protokołami, - wykonanie prac towarzyszących (między innymi: zamurowanie przebić i bruzd, uzupełnienie tynków i posadzek, wymianę stolarki drzwiowej, wykonanie cokołów), - wywóz gruzu, złomu, śmieci oraz systematyczne porządkowanie miejsca wykonywania robót. Część D, w przedmiocie której jest: Remont posadzek w sześciu salach lekcyjnych w budynku Gimnazjum nr 14 przy ul. Mazańcowickiej 34 w Bielsku-Białej. Zakres robót obejmuje w szczególności: - roboty przygotowawcze i zabezpieczające, - roboty rozbiórkowe (rozbiórka posadzki z deszczułek, deskowania, legarów i warstw izolacyjnych), - ułożenie podłogi, tj. wykonanie izolacji przeciwwilgociowej i cieplnej, wylewek oraz warstw wyrównujących, gruntowanie podłoża, ułożenie i zgrzewanie wykładziny rulonowej PCV oraz uzupełnienie tynków, - wywóz gruzu, złomu, śmieci oraz systematyczne porządkowanie miejsca wykonywania robót. Część E, w przedmiocie której są: Roboty remontowe w budynku Gimnazjum nr 6 przy ul. Witosa 96 w Bielsku-Białej, w pomieszczeniach szatni dla chłopców, gabinetu nauczyciela WF oraz portierni. Zakres robót obejmuje w szczególności: - roboty przygotowawcze i zabezpieczające, - roboty rozbiórkowe posadzek, - roboty wyburzeniowe, - roboty tynkarskie oraz malarskie, - osadzenie okna z PCV, - ułożenie posadzek z płytek, - remont instalacji elektrycznych wewnętrznych, - wywóz gruzu, złomu, śmieci oraz systematyczne porządkowanie miejsca wykonywania robót. Część F, w przedmiocie której jest: Remont pomieszczenia auli w budynku Zespołu Szkół Medycznych i Ogólnokształcących w Bielsku-Białej przy ul. Konopnickiej 6, obejmujący: - roboty przygotowawcze i zabezpieczające, - roboty malarskie ścian, - remont sufitu, tj. wymianę okładziny z kasetonów sufitowych na okładzinę z płyt gipsowo-kartonowych wraz z malowaniem, - remont posadzki parkietowej, tj. częściową wymianę posadzki oraz szlifowanie i lakierowanie posadzki wraz z wypełnieniem szpar i szczelin w parkiecie, - remont instalacji elektrycznych, - wywóz gruzu, złomu, śmieci oraz systematyczne porządkowanie miejsca wykonywania robót.

Bielsko-Biala: Repair of the surface hardened surrounded educational facilities in Bielsko-Biala

Urząd Miejski w Bielsku-Białej | Published September 7, 2016  -  Deadline June 29, 2016
Winner
Sławomir Gugulski działający pod firmą Przedsiębiorstwo Inżynieryjno-Budowlane COMODOS Sławomir Gugulski, ul. Łazówka 9, 34-100 Wadowice, kraj/woj. małopolskie.
cpvs
45233200, 45233253, 45233251

The contract is for the execution of construction works consisting in the repair of roads paved and surrounded educational facilities in Bielsko-Biala. The scope of the contract includes in particular: a) preparatory works and demolition, b) job security, c) the earthworks, foundations and stabilization of the ground, paving work as well as the execution of accompanying (m.in .. supplement the substrate alignment curbs set to leave , adjust the height of the rainy wells), d) transport of debris, scrap metal, garbage and systematically organizing the place of work. Repair works will be carried out to the buildings: Kindergarten No. 9 Street. Eliza Orzeszkowej 5 in Bielsko-Biala, the nursery school No. 24 at ul. Sempołowskiej 52 in Bielsko-Biala, the nursery school No. 37 at ul. Dawn 5 in Bielsko-Biala, Primary School No. 31 at ul. Zapłocie Large 1 in Bielsko-Biala, Primary School No. 28 at ul. Liberation 343 in Bielsko-Biala, of the School of Electronic, Electrical and Mechanical street. Słowackiego 24 in Bielsko-Biala, the nursery school No. 55 at ul. Mate 4 in Bielsko-Biala.

Bielsko-Biala: Conducting the course of a warehouse forklift service and replacement cylinders for the beneficiaries of the project Bielsko-Biala brings people together

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej | Published August 25, 2016  -  Deadline July 28, 2016
Winner
Zakład Doskonalenia Zawodowego w Katowicach, ul. Krasińskiego 2, 40-952 Katowice, kraj/woj. śląskie.
cpvs
80500000

The contract is to organize and conduct the course of a warehouse forklift operation and exchange of cylinders in the dimension of 128 hours for 4 persons - clients of the Social Welfare Centre in Bielsko-Biala, the beneficiaries of the project entitled .: Bielsko-Biala brings people together under the Regional Operational Programme of Silesia 2014-2020, Measure 9.1.6 Programmes active inclusion of people and groups at risk of social exclusion, co-financed by the European Union under the European Social Fund. Training will be covered by a person from the circle of risk of social exclusion, living area of ​​Bielsko-Biala. Beneficiaries will be able to raise the level of education, to acquire new qualifications, or to adapt them to the current needs of the labor market ..

Bielsko-Biala: Execution of works of repair, in particular the flooring in educational facilities in Bielsko-Biala

Urząd Miejski w Bielsku-Białej | Published September 7, 2016  -  Deadline June 29, 2016
Winner
Aneta Ziomek działająca pod firmą P.H.U. ANET Aneta Ziomek, ul.Sternicza 19/30, 43-300 Bielsko-Biała, kraj/woj. śląskie.
cpvs
45432100, 45400000, 45453000

Część A, w przedmiocie której jest: a. Wymiana posadzki parkietowej w budynku Przedszkola nr 11 w Bielsku-Białej przy ul. 1 Maja 11, obejmująca: - roboty przygotowawcze i zabezpieczające, - roboty rozbiórkowe posadzki z deszczułek, - montaż parkietu oraz wykonanie prac towarzyszących, - wywóz gruzu, złomu, śmieci oraz systematyczne porządkowanie miejsca wykonywania robót. b. Remont posadzek parkietowych w dwóch salach w budynku Przedszkola nr 12 w Bielsku-Białej przy ul. Sienkiewicza 8, obejmujący: - roboty przygotowawcze i zabezpieczające, - szlifowanie i lakierowanie posadzki wraz z wypełnieniem szpar i szczelin w parkiecie, - wywóz gruzu, złomu, śmieci oraz systematyczne porządkowanie miejsca wykonywania robót. c. Remont posadzek parkietowych w dwóch salach w budynku Przedszkola nr 14 w Bielsku-Białej przy ul. Radosnej 2, obejmujący: - roboty przygotowawcze i zabezpieczające, - wymianę posadzki z parkietu, - szlifowanie i lakierowanie posadzki wraz z wypełnieniem szpar i szczelin w parkiecie, - wywóz gruzu, złomu, śmieci oraz systematyczne porządkowanie miejsca wykonywania robót. Część B, w przedmiocie której jest: Remont pomieszczenia auli w budynku Zespołu Szkół Medycznych i Ogólnokształcących w Bielsku-Białej przy ul. Konopnickiej 6, obejmujący: - roboty przygotowawcze i zabezpieczające, - roboty malarskie ścian, - remont sufitu, tj. wymianę okładziny z kasetonów sufitowych na okładzinę z płyt gipsowo-kartonowych wraz z malowaniem, - remont posadzki parkietowej, tj. częściową wymianę posadzki oraz szlifowanie i lakierowanie posadzki wraz z wypełnieniem szpar i szczelin w parkiecie, - remont instalacji elektrycznych, - wywóz gruzu, złomu, śmieci oraz systematyczne porządkowanie miejsca wykonywania robót. Część C, w przedmiocie której jest: a. Remont dwóch sal lekcyjnych (nr 101 i 201) w budynku Zespołu Szkół Ogólnokształcących w Bielsku-Białej przy ul. Sterniczej 4, obejmujący: - roboty przygotowawcze i zabezpieczające, - remont wykończenia ścian, tj. rozebranie okładziny z wykładziny dywanowej oraz przygotowanie podłoża i malowanie ścian, - wymianę stolarki drzwiowej, - zerwanie posadzki z tworzywa sztucznego, - przygotowanie podłoża, ułożenie izolacji oraz posadzki z paneli podłogowych, - wywóz gruzu, złomu, śmieci oraz systematyczne porządkowanie miejsca wykonywania robót. b. Remont posadzek parkietowych w budynku Przedszkola nr 41 w Bielsku-Białej, przy ul. Międzyrzeckiej 60, obejmujący: - roboty przygotowawcze i zabezpieczające, - szlifowanie, szpachlowanie i lakierowanie posadzki wraz z wypełnieniem szpar oraz szczelin w parkiecie, - uzupełnienie listew przyściennych, - wywóz gruzu, złomu, śmieci oraz systematyczne porządkowanie miejsca wykonywania robót. Część D, w przedmiocie której jest: a. Wymiana posadzki na korytarzu pierwszego piętra w budynku Zespołu Szkół Specjalnych w Bielsku-Białej przy ul. Wapienickiej 45, obejmująca: - roboty przygotowawcze i zabezpieczające, - zerwanie posadzki z tworzywa sztucznego, - przygotowanie podłoża, ułożenie i zgrzewanie wykładziny rulonowej, - wykonanie prac towarzyszących, - wywóz gruzu, złomu, śmieci oraz systematyczne porządkowanie miejsca wykonywania robót. b. Remont posadzek w budynku Szkoły Podstawowej nr 32 w Bielsku-Białej przy ul.Cieszyńskiej 393, obejmujący: - roboty przygotowawcze i zabezpieczające, - częściową wymianę posadzki parkietowej, szlifowanie i lakierowanie posadzki wraz z wypełnieniem szpar i szczelin w parkiecie - w pomieszczeniach auli oraz salach lekcyjnych nr 36, 37, 41, 42, 43, - wymianę posadzki parkietowej na podłogę z paneli wraz z przygotowaniem podłoża i wykonaniem prac towarzyszących, w szczególności wymianę drzwi - w sali lekcyjnej nr 39, - wywóz gruzu, złomu, śmieci oraz systematyczne porządkowanie miejsca wykonywania robót.

Bielsko-Biala: Construction and Installation (electrical) in educational buildings in the city of Bielsko-Biala

Urząd Miejski w Bielsku-Białej | Published July 29, 2016  -  Deadline July 28, 2016
Winner
Firma Usługowa BUD-MAL inż. Marzena Kłaptocz, Mazńcowice 870, 43-391 Mazańcowice, kraj/woj. śląskie.
cpvs
45311200, 45450000

The contract consists of the following tasks (parts): 1). Task No. 1: Repair of electrical installation in the building of the nursery No. 37 Street. Dawn 5; 2). Task No. 2: Repair of electrical wiring in the building of the Primary School No. 3 at ul. Osuchowskiego 8; 3). Task No. 3: Repair of electrical wiring in the building of the Primary School No. 33 at ul. Mild 26; 4). Task No. 4: Repair of electrical wiring in the building of Secondary School No. 11 at ul. E. Plater 3; 5). Task No. 5: Repair of electrical installation and painting of walls and ceilings in the building ZSO them. Żeromskiego Street. Boh. Warszawy 20 and building schools.

Bielsko-Biala: Conducting the course driving license. C with an accelerated initial qualification for drivers of trucks and course driving license. D, together with the initial qualification accelerated for bus drivers for the beneficiaries of the project Bielsko-Biala brings people together

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej | Published August 25, 2016  -  Deadline July 20, 2016
Winner
Zakład Doskonalenia Zawodowego w Katowicach, ul. Krasińskiego 2, 40-952 Katowice, kraj/woj. śląskie.
cpvs
80500000

1. The contract is to organize and conduct 60-hour course driving license. C along with 140 hours of accelerated initial qualification for drivers of trucks (including 200 hours) for 2 people and a 80-hour course driving license. D along with 140 hours of pre-qualification accelerated for bus drivers (including 220 hours) - for 1 person. 2. The courses will be attended by the beneficiaries of the project entitled .: Bielsko-Biala brings people executed in the Municipal Social Assistance Centre in Bielsko-Biala under the Regional Operational Programme of Silesia for 2014-2020 Measure 9.1.6 Programmes active inclusion of people and groups at risk of exclusion social, co-financed by the European Union under the European Social Fund. Training will be covered by a person from the circle of risk of social exclusion, living area of ​​Bielsko-Biala. Beneficiaries will be able to raise the level of education, to acquire new qualifications, or to adapt them to the current needs of the labor market ..

Bielsko-Biala: Replacement of windows and doors in educational facilities in Bielsko-Biala (MOS, P29, SP37, SP 31, and LO, P43)

Urząd Miejski w Bielsku-Białej | Published July 14, 2016  -  Deadline June 30, 2016
Winner
Firma Usługowa BUD-MAL, inż. Marzena Kłaptocz, Mazańcowice 870, 43-391 Mazańcowice, kraj/woj. śląskie.
cpvs
45421100, 45110000, 45400000

The contract involves the replacement of windows and doors in educational facilities in Bielsko-Biala (MOS, P29, SP37, SP 31, and LO, P43) Part 1: Replacement of window frames and PVC door woodwork internal Sociotherapy Youth Centre, ul. Starobielska 9 in Bielsko-Biala Part 2: Replacing the garage door and storage Kindergarten No. 29, ul. Grotgera 8 in Bielsko-Biala; Part 3: Replacement of window frames PVC Primary School No. 37 ul. Valley Mietusia 5 in Bielsko-Biala Part 4: Replacement of window frames PVC Primary School No. 31 ul. Zapłocie Large 1 in Bielsko-Biala; Part 5: Replacement of window frames wooden and High School. Copernicus Street. The November 70 in Bielsko-Biala; Kindergarten No. 43, ul. Liberation 319 in Bielsko-Biala; Part 6: Replacing the door woodwork internal Primary School No. 31 ul. Zapłocie Large 1 in Bielsko-Biala, ..

Bielsko-Biala: Construction of the pitch of the polyurethane surface at the School and Educational Institutions in Bielsko-Biala, ul. Lompy 10

Urząd Miejski w Bielsku-Białej | Published July 22, 2016  -  Deadline July 19, 2016
Winner
Lider Konsorcjum: Top Sport Jan Pietraszko , ul. Górska 88, 43-318 Bielsko-Biała, kraj/woj. śląskie. Partner Konsorcjum: Przedsiębiorstwo Projektowo Budowlane Sp. z o.o., ul. Górska 88, 43-318 Bielsko-Biała, kraj/woj. śląskie.
cpvs
45212200

The contract is for the construction of the middle of the polyurethane surface at the School and Educational Institutions in Bielsko-Biala, ul. Lompy 10, ie. The execution in particular clean area (picture layer of asphalt, dismantling of existing goals, basketball baskets, concrete elements); grub up the stumps trees with a trunk circumference 3m; earthworks; transportation bark asphalt, rubble, scrap metal, natural material and wood; drain; layers of foundation; supply and laying the polyurethane surface Fields; piłkochwytów of wys.4 and 6 m; supply and installation of equipment to play handball, volleyball and basketball; a pedestrian with cobblestones; ordering the construction site ..

Bielsko-Biala: Execution of construction and installation of educational facilities in the city of Bielsko-Biala, ie. In Kindergarten No. 26 and 41, the Primary School No. 25 and 29, No. 11 Middle School, the Secondary School of Technical and Commercial Team of Economic School

Urząd Miejski w Bielsku-Białej | Published July 22, 2016  -  Deadline July 15, 2016
Winner
Usługi Budowlane Bronisława Hankus, ul. Jaskółcza 60, 43-340 Kozy, kraj/woj. śląskie.
cpvs
45000000, 45400000, 45330000, 45310000, 45442100

Straconki 6 in Bielsko-Biala, including in particular: preparatory works, demolition, dismantling; construction and finishing (in particular, plastering, painting, veneer wall tiles, floor plate, insulation, supply and installation of a complete system built toilets with HPL); sanitary and electrical installations; waste disposal, as well as the systematic ordering of the execution of works and organize the work site no later than the date of receipt of the contract; -Part 2-robots renovation and construction in the public kitchen and scullery Międzyrzecka 60 in Bielsko-Biala, including in particular: preparatory works, demolition, dismantling; - Construction and finishing (in particular painting, veneer wall tiles, floor tiles, delivery and installation of cabinets cruising mitral stainless steel); sanitary and electrical installations; export debris, waste, and systematic ordering of execution of works and organize the work site no later than the date of receipt of the contract; Postal 28a in Bielsko-Biala, including in particular: preparatory works, demolition, dismantling; - Construction and finishing (in particular, plastering, painting, veneer wall tiles, floor plate, insulation, supply and installation of a complete system built toilets with HPL, replacement of doors); replacement of plumbing and electrical; export debris, waste, and systematic ordering of execution of works and organize the work site no later than the date of receipt of the contract; John the Baptist 34 in Bielsko-Biala, including in particular: preparatory works, demolition, dismantling; construction and finishing (in particular complement the plaster works, painting, veneer wall tiles, floor plate, replacement of doors and windows, partitions); sanitary and electrical installations; export debris, waste, and systematic ordering of execution of works and organize the work site no later than the date of receipt of the contract; Plater 3 in Bielsko-Biala, including in particular: preparatory works, demolition, dismantling; - Construction and finishing (in particular: plastering, painting, veneer wall tiles, floor plate, insulation, supply and installation of a complete system built toilets with HPL); sanitary and electrical installations; export debris, waste, and systematic ordering of execution of works and organize the work site no later than the date of receipt of the contract; Lompy 11 in Bielsko-Biala, including in particular: preparatory works, demolition, dismantling; construction and finishing (in particular: plastering, painting, veneer wall tiles, floor plate, insulation, supply and installation of a complete system built toilets with HPL, replacement of doors, delivery and installation of the countertop the bathroom under the sink tops, delivery and installation of wooden buildings bay MDF, filling the air grilles); sanitary and electrical installations; export debris, waste, and systematic ordering of execution of works and organize the work site no later than the date of receipt of the contract; -Part 7-Painting in the building of the School of Economics at Komorowickiej 27 in Bielsko-Biala, including in particular: work safety, painting works (in particular, priming, filling, painting hallways in the basement, gym, locker room at the gym, studio No. 14);

Bielsko-Biala: Conducting Course ECDL e-citizen with carrying out the examination for the beneficiaries of the project Bielsko-Biala brings people together

 | Published July 13, 2016  -  Deadline June 28, 2016
Winner
Media Learning Tomasz Piesiur, ul. Brzozowa 35, 41-600 Świętochłowice, kraj/woj. śląskie.
cpvs
80533100

The contract is to organize and conduct the Laboratory ECDL 36-hour course ECDL e-citizen, along with conducting the exam for 40 people - clients of the Social Welfare Centre in Bielsko-Biala, the beneficiaries of the project entitled .: Bielsko-Biala brings people together under the Regional Operational Programme Silesia for the period 2014-2020 9.1.6 Sub-programs active inclusion of people and groups at risk of social exclusion, co-financed by the European Union under the European Social Fund. Training will be covered by a person from the circle of risk of social exclusion, living area of ​​Bielsko-Biala. Beneficiaries will be able to raise the level of education, to acquire new qualifications, or to adapt them to the current needs of the labor market. Given the number of participants is an estimate and the Purchaser reserves that it can be changed (reduced). The Contractor is obliged to organize the organizational meeting, which will be carried out aptitude test, based on which will be made division of participants into separate groups - corresponding to the level of knowledge of each participant complete the course according to the program, accident insurance beneficiaries of the project, provide training materials and teaching equipment - each person must have an individual, fully equipped computer you meet the requirements to conduct the exam, ECDL, guaranteeing qualified instructors, ensuring room for classes - LABORATORY ECDL, ongoing monitoring of ongoing operations and to provide regular information about activities Coordinator of the Project, conduct exam external examiner accredited before the Polish Office of ECDL and after a positive test result those taking the course of originals and copies of the Employer of the European Computer Driving License (ECDL) ..
  • 1