Public tenders for higher-education in Poland

Find all Education tenders in the world.
Finding business opportunities has never been easier.

Results for education. Make a new search!

Higher education services

Pomorski Uniwersytet Medyczny w Szczecinie | Published February 9, 2013  -  Deadline February 14, 2013
cpvs
80300000, 80320000, 80400000

Higher education services

Higher education services

Pomorski Uniwersytet Medyczny w Szczecinie | Published May 3, 2013  -  Deadline May 15, 2013
cpvs
80300000, 80400000

Higher education services

Higher education services

Pomorski Uniwersytet Medyczny w Szczecinie | Published May 8, 2013  -  Deadline May 14, 2013
cpvs
80300000, 80400000, 80500000

Higher education services

higher education services

Centrum Rozwoju Zasobów Ludzkich | Published June 27, 2012  -  Deadline July 16, 2012
cpvs
55110000, 55300000, 80300000, 80430000

higher education services

higher education services

Uniwersytet Szczeciński | Published February 3, 2012
cpvs
80300000, 80400000

higher education services

Higher education services

Uniwersytet Szczeciński | Published February 3, 2012
cpvs
80300000, 80400000

Higher education services

Higher education services

Uniwersytet Rzeszowski | Published April 27, 2013
Winner
Bogdan Wierzbiński Kosina 848 37-112 Kosina POLAND
cpvs
80300000, 80430000

Przeprowadzenie zajęć na studiach podyplomowych w ramach projektu „Rozwój Uniwersytetu Rzeszowskiego szansą dla regionu”. Zadanie nr 2: realizacja zajęć z przedmiotu pod nazwą „ Marketing terytorialny”.

Higher education services

Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej Województwa Śląskiego | Published May 16, 2013
Winner
Wyższą Szkołą Pedagogiczną TWP w Warszawie ul. Pandy 13 02-202 Warszawa POLAND
cpvs
55110000, 55300000, 80300000, 80430000, 80510000

Przedmiotem zamówienia jest przeprowadzenie studiów podyplomowych oraz szkolenia z zakresu specjalizacji II stopnia w zawodzie pracownik socjalny, przy czym zamówienie podzielone jest na 4 części: a) Część I – Mediacje i negocjacje społeczne - miejsce realizacji: teren województwa śląskiego - minimum 180 godzin dydaktycznych; - minimum 105 uczestników; - zaproponowana przez Wykonawcę liczba osób zostanie podzielona na grupy - maksymalnie 36 osób w grupie; - środki przewidziane na realizację zamówienia – 672 000,00 PLN brutto b) Część II – Ekonomia społeczna - miejsce realizacji: teren województwa śląskiego; - minimum 180 godzin dydaktycznych; - minimum 35 uczestników; - zaproponowana przez Wykonawcę liczba osób zostanie podzielona na grupy - maksymalnie 37 osób w grupie; - środki przewidziane na realizację zamówienia – 224 000,00 PLN brutto c) Część III – Zarządzanie zasobami ludzkimi w instytucjach pomocy i integracji społecznej - miejsce realizacji: teren województwa śląskiego; - minimum 180 godzin dydaktycznych; - minimum 70 uczestników; - zaproponowana przez Wykonawcę liczba osób zostanie podzielona na grupy - maksymalnie 36 osób w grupie; - środki przewidziane na realizację zamówienia – 448 000,00 PLN brutto d) Część IV – Szkolenie z zakresu specjalizacji ii stopnia w zawodzie pracownik socjalny - miejsce realizacji: teren województwa śląskiego; - minimum 240 godzin dydaktycznych (zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Polityki Społecznej z dnia 17 kwietnia 2012 r. w sprawie specjalizacji w zawodzie pracownik socjalny (Dz.U. z 8 maja 2012r. poz. 486); - minimum 50 uczestników; - zaproponowana przez Wykonawcę liczba osób zostanie podzielona na grupy - maksymalnie 30 osób w grupie; - środki przewidziane na realizację zamówienia – 500 000,00 PLN brutto

Higher education services

Województwo Zachodniopomorskie – Urząd Marszałkowski Województwa Zachodniopomorskiego | Published March 1, 2013
Winner
Uniwersytet Szczeciński Al. Papieża Jana Pawła II 22 a 70-453 Szczecin POLAND Telephone: +48 914441172 Fax: +48 914441149
cpvs
55110000, 55330000, 80300000, 80430000

Przedmiotem zamówienia jest przeprowadzenie niestacjonarnych studiów I stopnia na kierunku praca socjalna dla maksymalnie 30 osób z województwa zachodniopomorskiego. Szczegółowy zakres przedmiotu zamówienia stanowi załącznik nr 4 do SIWZ.

higher education services

Uniwersytet Pedagogiczny im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie | Published October 16, 2012
Winner
Zespół Szkół Techniczno- Ekonomicznych Powiatowego Ośrodka Dokształcania i Doskonalenia Zawodowego ul. Żeromskiego 17 32-400 Myślenice POLAND
cpvs
80000000, 80300000

Świadczenie usług edukacyjnych polegających na realizacji studiów i studiów podyplomowych prowadzonych przez Uniwersytet Pedagogiczny im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie w siedzibie Zespołu Szkół Techniczno- Ekonomicznych w Myślenicach w latach 2012-2013, 2013-2014, 2014-2015.

higher education services

Regionalne Centrum Polityki Społecznej | Published November 29, 2012
Winner
Wyższa Szkoła Gospodarki w Bydgoszczy ul. Garbary 2 85-229 Bydgoszcz POLAND
cpvs
80300000

Przedmiotem zamówienia jest przeprowadzenie dwusemestralnych studiów podyplomowych dla maksymalnie 100 osób - pracowników instytucji pomocy i integracji społecznej na kierunkach: — Część 1 – 60 osób, kierunek „Diagnoza dziecka i jego rodziny”, — Część 2 – 40 osób, kierunek „Ekonomia społeczna”.

higher education services

Uniwersytet Szczeciński | Published April 17, 2012
Winner
Dariusz Wieczorek oferta wspólna Konna 24 80-174 Otomin POLAND
cpvs
80300000, 80400000

Wykonanie usługi dydaktycznej w Trójmieście na studiach podyplomowych Wiedza i umiejętności to największy kapitał – studia podyplomowe dla pracowników przedsiębiorstw – kierunek Controlling (I edycja) realizowanych przez Uniwersytet Szczeciński w partnerstwie z COMBIDATA Poland sp. z o.o. w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Poddziałanie 2.1.1. Rozwój kapitału ludzkiego w przedsiębiorstwach – projekty konkursowe.

higher education services

Uniwersytet Rzeszowski | Published February 15, 2012
Winner
Tomasz Cebulak Racławówka 60 36-047 Niechobrz POLAND
cpvs
80300000, 80430000

Przeprowadzenie zajęć na studiach podyplomowych „Innowacje Technologiczne Jakościowe i Logistyczne w Gospodarce Żywnościowej” w ramach projektu „Rozwój Uniwersytetu Rzeszowskiego szansą dla regionu”. Zamówienie zostało podzielone na 15 zadań: — zadanie nr 1: realizacja zajęć z przedmiotu pod nazwą Analiza instrumentalna produktów i procesów w przemyśle spożywczym, — zadanie nr 2: realizacja zajęć z przedmiotu pod nazwą Analiza instrumentalna produktów i procesów w przemyśle spożywczym, — zadanie nr 3: realizacja zajęć z przedmiotu pod nazwą Analiza instrumentalna produktów i procesów w przemyśle spożywczym, — zadanie nr 4: realizacja zajęć z przedmiotu pod nazwą Mikrobiologia i metody diagnostyki mikrobiologicznej żywności, — zadanie nr 5: realizacja zajęć z przedmiotu pod nazwą Marketing i logistyka w gospodarce żywnościowej, — zadanie nr 6: realizacja zajęć z przedmiotu pod nazwą Ocena jakości produktów spożywczych, — zadanie nr 7: realizacja zajęć z przedmiotu pod nazwą Ocena jakości produktów spożywczych, — zadanie nr 8: realizacja zajęć z przedmiotu pod nazwą Ocena jakości produktów spożywczych, — zadanie nr 9: realizacja zajęć z przedmiotu pod nazwą Zarządzanie obiegiem informacji w gospodarce żywnościowej, — zadanie nr 10: realizacja zajęć z przedmiotu pod nazwą Zarządzanie obiegiem informacji w gospodarce żywnościowej, — zadanie nr 11: realizacja zajęć z przedmiotu pod nazwą Innowacje technologiczne w przemyśle spożywczym, — zadanie nr 12: realizacja zajęć z przedmiotu pod nazwą Innowacje technologiczne w przemyśle spożywczym, — zadanie nr 13: realizacja zajęć z przedmiotu pod nazwą Innowacje technologiczne w przemyśle spożywczym, — zadanie nr 14: realizacja zajęć z przedmiotu pod nazwą Opakowalnictwo żywności, — zadanie nr 15: realizacja zajęć z przedmiotu pod nazwą Współczesne trendy w żywności i żywieniu.

higher education services

Centrum Rozwoju Zasobów Ludzkich | Published January 20, 2012
Winner
Państwowa Wyższa Szkoła Wschodnioeuropejska ul. Terleckiego 6 37-700 Przemyśl POLAND
cpvs
55110000, 55300000, 80300000, 80430000

Przedmiotem zamówienia jest przeprowadzenie dwusemestralnych studiów podyplomowych. Uczestnicy studiów podyplomowych muszą mieć zapewniony wysoki poziom kształcenia, niezbędne pomoce dydaktyczne, wyżywienie i zakwaterowanie oraz refundację kosztów podróży. Zamawiający dopuszcza możliwość składania ofert częściowych.

higher education services

Uniwersytet Medyczny w Lublinie | Published February 7, 2012
Winner
Creator Sp. z o.o. ul. Szafirowa 13/26 20-573 Lublin POLAND Telephone: +48 815261802 Fax: +48 815258044
cpvs
80300000, 80310000, 80320000, 85150000

1. Przedmiotem zamówienia jest usługa polegająca na przeprowadzeniu zajęć ćwiczeniowych z anatomii radiologicznej – technik obrazowania dla studentów IV i VI roku Wydziału Lekarskiego w latach akademickich: 2011/2012, 2012/2013, 2013/2014 wraz z zapewnieniem wydruków przestrzennych modeli medycznych do realizacji zajęć w ramach projektu: Specjalizacja i Kompetencje – program rozwojowy Uniwersytetu Medycznego w Lublinie” współfinansowany z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki (Priorytet IV Szkolnictwo wyższe i nauka, Działanie 4.1 Wzmocnienie i rozwój potencjału dydaktycznego uczelni oraz zwiększenie liczby absolwentów kierunków o kluczowym znaczeniu dla gospodarki opartej na wiedzy, Poddziałanie 4.1.1 Wzmocnienie potencjału dydaktycznego uczelni). 2. Wykonawca we własnym zakresie i własnym staraniem zapewni sprzęt niezbędny do właściwej i należytej realizacji usługi przeprowadzenia zajęć ćwiczeniowych z technik obrazowania tak, aby uczestnicy szkolenia zdobyli wiedzę praktyczną z zakresu technik obrazowania. Do prowadzenia zajęć wykonawca zapewni w każdej z grup ćwiczeniowych co najmniej: 2.1. Ultrasonograf z możliwością cyfrowej archiwizacji obrazu oraz żelem i papierem potrzebnym do przeprowadzenia badań, wyposażony w monitor LCD co najmniej 17“, dysk twardy o pojemności co najmniej 200 GB, gniazdo USB do podłączenia zewnętrznych nośników oraz sondy: konweksowa co najmniej 2.0-5.0MHz, liniowa co najmniej 5.0-11.0MHz, endokawitarna co najmniej 5.0-11.0MHz i sektorowa co najmniej 2.0-5.0MHz. Tryby obrazowania aparatu powinny obejmować co najmniej tryb B-mode, obrazowanie harmoniczne, Doppler kolorowy, Doppler pulsacyjny, Power Doppler, 2.2. Zestaw komputerowy wyposażony w monitor co najmniej 21“ umożliwiający analizę obrazów badań tomografii komputerowej z możliwością archiwizacji i obróbki obrazu kompatybilny z Adobe Creative Suite 5.5 Design Premium, z oprogramowaniem umożliwiającym wyświetlanie obrazów DICOM oraz tworzenie rekonstrukcji wielopłaszczyznowych MPR, MIP oraz objętościowych, posiadający pakiet biurowy z programem do tworzenia bazy danych kompatybilny z Microsoft Office, 2.3. 5 zestawów komputerowych wyposażonych w monitor co najmniej 21" umożliwiający analizę obrazów tomografii komputerowej z wyświetlaniem obrazów w formacie DICOM, tworzenie rekonstrukcji MPR, MIP oraz objętościowych, 2.4. drukarka do wydruku testów, 2.5. rzutnik do prezentacji multimedialnych, 2.6. ekran projekcyjny, 2.7. 2 telewizory LCD (przekątna ekranu min. 46 cali, wejście PC i USB, Full HD), 2.8. 2 fantomy płodu do badań prenatalnych ultrasonograficznych: jeden w okresie 18-22 tydzień życia płodowego i jeden w okresie 34-36 tydzień życia płodowego. Dla przeprowadzenia zajęć wykonawca zapewni wydruki przestrzenne modeli medycznych. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawarto w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia dostępnej pod wskazanymi wyżej adresem i na stronie internetowej.

Higher education services

Regionalny Zespół Placówek Wsparcia Edukacji | Published November 4, 2016  -  Deadline November 10, 2016
cpvs
80300000

The contractor undertakes to carry out part-time, two-semester postgraduate studies for teachers of Agglomeration Opole outside of Opole from primary, middle and secondary schools - 20 people in the fields of: 1. Rehabilitation and sociotherapy; 2. Preparation in the field of special education: education and rehabilitation of people with intellectual disabilities X2; 3. Preparation in the field of special education: Support for the development and education of people with autism, including the team Aspergera.Wykonawca realize studies in accordance with the provisions of the Act of 27.7.2005 Law on Higher Education (Journal of Laws No. 164, item. 1365, as . d.) and the implementing regulations to this Act, on which the participants will receive at least 60 ECTS credits, recruitment to the Employer, the Contractor shall provide to the approval of the Employer - before signing a contract drawn up a detailed program of postgraduate education.

Analysis of financing of higher education in selected European countries - 7 parts.

 | Published April 18, 2014  -  Deadline May 16, 2014
cpvs
92312210

This contract is divided into seven independent parts: 1) Part I: Analysis of financing higher education in the UK 2) Part II: Analysis of financing higher education in Germany 3) Part III: Analysis of financing higher education in France 4 ) Part IV: Analysis of financing higher education in the Netherlands 5) Part V: Analysis of financing higher education in Italy 6) Part VI: Analysis of financing higher education in Finland 7) Part VII: Analysis of financing higher education in the Czech Republic. As a result of the different lots created seven independent reports on compliance with the name of the contract. A detailed description of the contract is given in Annex 6 to the ToR, it contains a description of the order applied to each part separately.

Delivery prints of higher education to the needs of the Technical University of Lodz.

 | Published August 21, 2014  -  Deadline September 2, 2014
cpvs
22000000, 22458000, 22900000

Delivery prints of higher education for the University of Lodz.

Higher education services

Regionalny Zespół Placówek Wsparcia Edukacji | Published March 4, 2017
cpvs
80300000

Carrying part-time, two-semester postgraduate qualification for teachers of Agglomeration Opole outside of Opole from primary, secondary and high schools in 4 projects co-financed by the EU under the European Social Fund At the 4 directions: 1.Resocjalizacja and sociotherapy - 20 people; 2. Preparation in the field of special education: education and rehabilitation of people with intellectual disabilities - 20 people; 3. Preparation in the field of special education: education and rehabilitation of people with intellectual disabilities - 20 people; 4. Preparation in the field of special education: Support for the development and education of people with autism, including Asperger's syndrome - 20 people.

The contractor undertakes to carry out part-time, two-semester postgraduate studies for teachers of Agglomeration Opole outside of Opole from primary, middle and secondary schools - 20 people for directions:

1. Rehabilitation and sociotherapy.

2. Preparation in the field of special education: education and rehabilitation of people with intellectual disabilities X2.

3. Preparation in the field of special education: Support for the development and education of people with autism, including the team Aspergera.Wykonawca realize studies in accordance with the provisions of the Act of 27 July 2005. Law on Higher Education (Journal of Laws No. 164, item. 1365, as amended. d.) and the implementing regulations to this Act, on which the participants will receive at least 60 ECTS credits, recruitment to the Employer, the Contractor shall provide to the approval of the Employer - before signing a contract drawn up a detailed program of postgraduate education.

Covers to supplement diploma of higher education for the University of Warmia and Mazury in Olsztyn

 | Published November 29, 2013  -  Deadline December 10, 2013
cpvs
79823000

This contract covers the supply of the supplement to the diploma of higher education made by the Ordinance of the Minister of Science and Higher Education of 1 September 2011 on the professional titles broadcast graduates, the issue and the necessary elements of diplomas and postgraduate certificates and model of the DS to the University of Warmia and Mazury in Olsztyn.