Public tenders for technical-testing in Poland

Find all Consulting tenders in the world.
Finding business opportunities has never been easier.

Results for consulting. Make a new search!

technical testing, analysis and consultancy services

Polskie Towarzystwo Ochrony Ptaków | Published June 19, 2012  -  Deadline June 20, 2012
cpvs
71250000, 71600000

technical testing, analysis and consultancy services

Technical testing, analysis and consultancy services

Agencja Nieruchomości Rolnych, Oddział Terenowy w Warszawie | Published January 28, 2016
cpvs
71600000, 70300000

Services Technical testing, analysis and consultancy services

technical testing services

Okręgowe Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej Sp. z o.o. | Published February 9, 2012
Winner
Ośrodek Badawczo-Szkoleniowy Spaw-Test Sp. z o.o. ul. Śnieżna 1 80-554 Gdańsk POLAND
cpvs
71632000

:W ramach realizacji usługi wykonane zostanie: — świetlenie spoin, — schemat rozmieszczenia badanych styków, — protokół badań radiograficznych.

technical testing services

Katowicki Holding Węglowy SA | Published February 7, 2012
Winner
Centrum Badań i Dozoru Górnictwa Podziemnego Sp. z o.o. ul. Ledziny 8 43-143 Lędziny POLAND
cpvs
71632000

:Badania ekspertyzowe i pomiary specjalistyczne elementów wyciągów szybowych (liny, zawiesia, naczynia wyciągowe i inne) oraz urządzeń innych obiektów podstawowych zakładu górniczego dla kopalń KHW S.A. w celu zawarcia umowy ramowej.

technical testing services

Uniwersytet Jagielloński | Published January 31, 2012
Winner
Energotechnika-Energorozruch Spółka Akcyjna ul. Kozielska 18 44-107 Gliwice POLAND
cpvs
71632000

Przedmiotem postępowania i zamówienia jest wyłonienie wykonawcy w zakresie wykonania usługi polegającej na przeprowadzeniu dziewięciomiesięcznego testu katalizatora do równoczesnego usuwania tlenków azotu (NOx) oraz cząstek węglowych z gazów odlotowych elektrowni, dla potrzeb Projektu „Innowacyjny katalizator do bezpośredniego rozkładu NO na bazie tlenkowych brązów” realizowanego przez Wydział Chemii Uniwersytetu Jagiellońskiego przy ul. R. Ingardena 3 w Krakowie i współfinansowanej przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka POIG 1.1.2.

technical testing services

Jednostka Wojskowa 4224 Wałcz | Published August 21, 2012
Winner
Akademia Marynarki Wojennej im. Bohaterów Westerplatte ul. Inż. J. Śmidowicza 69 81-109 Gdynia POLAND
cpvs
71632000

Przedmiotem zamówienia jest: „Diagnozowanie silników spalinowych eksploatowanych na jednostkach pływających Marynarki Wojennej” – zgodnie z podziałem na: A – badania diagnostyczne, B - badanie endoskopowe wraz z opracowaniem „Metodyki badań” dla silników typu M401A oraz MB 820”, C – badania diagnostyczne na okrętach z napędem turbinowym.

technical testing, analysis and consultancy services

Agencja Nieruchomości Rolnych Oddział Terenowy w Warszawie | Published October 24, 2012
Winner
HAPE Nieruchomości Rafał Szewczyk ul. Żyrardowska 35 lok. 58 05-825 Grodzisk Mazowiecki POLAND E-mail: rafalszewczyk1@wp.pl Telephone: +48 509162300
cpvs
70300000, 71600000

Określenie wartości rynkowej nieruchomości gruntowych. Określenie wartości rynkowej nieruchomości dokonywane jest dla potrzeb aktualizacji opłat rocznych z tytułu użytkowania wieczystego.

technical testing, analysis and consultancy services

PGE Górnictwo i Energetyka Konwencjonalna S.A. | Published September 15, 2012  -  Deadline October 8, 2012
cpvs
71355000, 71600000

:1. 1. Przedmiotem zamówienia jest wykonanie w PGE Górnictwo i Energetyka Konwencjonalna S.A. Oddział Elektrownia Bełchatów: pomiarów rozruchowych, gwarancyjnych i prób odbiorowych bl. 7 i 8 po kompleksowej modernizacji ww. bloków, obejmujących, m.in.: 1.1. pomiary dopuszczające do synchronizacji; 1.2. pomiary w rozruchu i w ruchu regulacyjnym; 1.3. próby odbiorowe bloku nr 7 i 8; 1.4. próby w czasie pomiarów gwarancyjnych: — wymagania ogólne, — kotła, — turbiny 18K390, — generatora GTHW400, — rurociągów RA, RB, RC, RL, — obrotowego podgrzewacza powietrza LUVO, — elektrofiltra, — podgrzewu spalin, — instalacji odsiarczania spalin, — systemu Sterowania i Nadzoru Bloku SSNB wraz z układem elektrycznym. 2. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera Załącznik Nr 1 do SIWZ oraz projekt umowy.

technical testing, analysis and consultancy services

Oddział Elektrownia Bełchatów | Published March 15, 2012  -  Deadline April 11, 2012
cpvs
71600000

:Przedmiotem zamówienia jest wykonanie pomiarów po kompleksowej modernizacji bloków 7 i 8 w PGE Górnictwo i Energetyka Konwencjonalna S.A. Oddział Elektrownia Bełchatów obejmujących: 1. pomiary dopuszczające do synchronizacji; 2. pomiary w rozruchu i w ruchu regulacyjnym; 3. próby odbiorowe bloku nr 7 i 8; 4. próby w czasie pomiarów gwarancyjnych: — wymagania ogólne, — kotła, — turbiny 18K390, — generatora GTHW400, — rurociągów RA, RB, RC, RL, — obrotowego podgrzewacza powietrza LUVO, — elektrofiltra, — podgrzewu spalin, — systemu Sterowania i Nadzoru Bloku SSNB wraz z układem elektrycznym, — pomiary eksploatacyjne w Ruchu Próbnym.

Technical testing, analysis and consultancy services

Agencja Nieruchomości Rolnych Oddział Terenowy w Warszawie | Published January 16, 2013
Winner
Wycena Nieruchomości Danuta Kluka ul. Kotarbińskiego 13A lok. 5 82-200 Malbork POLAND Telephone: +48 552724151 Fax: +48 552724151
cpvs
70300000, 71600000

Określenie wartości rynkowej nieruchomości, wartości rynkowej nakładów inwestycyjnych poniesionych w gospodarstwie rolnym lub na obiekcie stawowym, a także wykonanie ekspertyz lub opisów stanu technicznego budynków i budowli. Określenie wartości rynkowej nieruchomości dokonywane jest dla potrzeb ich sprzedaży.

Technical testing, analysis and consultancy services

PGE Górnictwo i Energetyka Konwencjonalna S.A. | Published December 22, 2012
Winner
Zakłady Pomiarowo- Badawcze Energetyki , „Energopomiar” Sp. z o. o. ul. Gen. J. Sowińskiego 3 44-100 Gliwice Telephone: +48 322376300 Fax: +48 322376300
cpvs
71355000, 71600000

:Pomiary rozruchowe, Pomiary gwarancyjne i Próby odbiorowe bl. 7 i 8 po kompleksowej modernizacji bloków, obejmujących, m.in.: 1. pomiary dopuszczające do synchronizacji; 2. pomiary w rozruchu i w ruchu regulacyjnym; 3. próby odbiorowe bloku nr 7 i 8; 4. próby w czasie pomiarów gwarancyjnych.

technical testing, analysis and consultancy services

Polskie Towarzystwo Ochrony Ptaków | Published August 28, 2012
Winner
Przedsiębiorstwo Usług Geodezyjno-Kartograficznych „Witmar” s.c. ul. Ciepła 1 15-474 Białystok POLAND
cpvs
71250000, 71600000

1. Usługa będzie polegała na opracowaniu map zasadniczych do dokumentacji projektowej następujących budowli hydrotechnicznych i likwidowanych rowów: a) likwidacji rowów „B” i „A-3” na działce1779/14 i odbudowy doprowadzalnika „A-3” na działce 1779/22 w obrębie Gródek, gm. Gródek, w powiecie białostockim, województwo podlaskie zgodnie z załącznikiem nr 1 do ogłoszenia, mapa 1; b) likwidacji rowu M-3/1 o długości 436 m na działce 474 w obrębie Mieleszki, gmina Gródek, w powiecie białostockim, województwo podlaskie, orientacyjny zasięg opracowania mapy zasadniczej zgodnie z załącznikiem nr 2 do ogłoszenia, mapa 2; c) likwidacji rowu M-6/3 o długości 450 m na działce 538 w obrębie Kolonia Mieleszki, gmina Gródek w powiecie białostockim, województwo podlaskie zgodnie z załącznikiem nr 3 do ogłoszenia, mapa 3; d) likwidacji rowu P-2/1 o długości 400 m w obrębie Kuchmy gm. Michałowo, w powiecie białostockim, województwo podlaskie zgodnie z załącznikiem nr 4 do ogłoszenia, mapa 4; e) likwidacji rowu na działkach 3/6, 3/13, 3/14, 3/16 o długości 400 m w obrębie Barszczewo, gm. Michałowo, w powiecie białostockim, województwo podlaskie zgodnie z załącznikiem nr 5 do ogłoszenia, mapa 5.

Technical testing services

Okręgowe Przedsiębiorstwo Energetyki CIeplnej Sp. z o.o. | Published July 12, 2014  -  Deadline July 21, 2014
cpvs
71632000

Przedmiotem zamówienia jest wykonanie badań radiograficznych połączeń spawanych na rurociągach ciepłowniczych o średnicach od DN 20 do DN 600 w szacowanej ilości określonej w pkt. 3.2.1. siwz. W ramach realizacji usługi należy wykonać: a) świetlenie spoin; b) schemat rozmieszczenia badanych styków; c) protokół badań radiograficznych; d) badanie radiograficzne złączy powinny być przeprowadzone w oparciu o normę PN-EN-1435-klasa techniki badania „A” z uwzględnieniem zapisu pkt. 3.2.7 specyfikacji; e) dopuszcza się wykonanie badania izotopem Se-75 w dwóch ekspozycjach na obwodzie złącza; f) wynik badania określa się jako pozytywny jeśli jakość spawu spełnia wymagania klasy 3 według normy PN-EN-12517-1 z uwzględnieniem zapisu pkt. 3.2.7. specyfikacji; g) wszystkie badania muszą być wykonane przez laboratorium spełniające kryteria normy PN-EN ISO/IEC 17025 z uwzględnieniem zapisu pkt. 3.2.7. specyfikacji. W cenie jednostkowej za zbadanie spawu musi być zawarty koszt: a) bieżącej obsługi budowy; b) dojazd na miejsce badań na terenie miast: Gdynia, Wejherowo, Rumia, Reda, Sopot oraz Pogórze gm. Kosakowo; c) dostarczenia na żądanie Zamawiającego w terminie do 24h od momentu zgłoszenia, radiogramów z przeprowadzonego badania. Ilości określone w tabeli w pkt. 3.2 specyfikacji są ilościami szacunkowymi, wyliczonymi z należytą starannością. Dopuszcza się różnice w ilościach planowanych w poszczególnych pozycjach w stosunku do faktycznie realizowanych w trakcie trwania umowy. Ilości określone w tabeli w pkt. 3.2 specyfikacji nie są zobowiązaniem Zamawiającego do nabycia usługi w takiej ilości– nie zrealizowanie całości asortymentu nie wpływa na cenę usługi. Zamawiający dopuszcza możliwość nabycia dodatkowej ilości (w przypadku zwiększenia ilości zamówienia obowiązywać będą ceny określone w tabeli w załączniku nr 1 do siwz) i dodatkowego asortymentu o zbliżonym charakterze (w cenie bieżącej Wykonawcy, która będzie podlegała kontroli Zamawiającego) do poziomu (w ujęciu czasu trwania projektu inwestycyjnego o numerze POIS.09.02.00-00-004/10) określonego w Rozporządzeniu Prezesa Rady Ministrów w sprawie kwot wartości zamówień oraz konkursów, od których jest uzależniony obowiązek przekazywania ogłoszeń Urzędowi Oficjalnych Publikacji Wspólnot Europejskich. Występujące w dokumentacji przetargowej określenia odwołujące się bezpośrednio do nazw własnych, norm, aprobat, specyfikacji technicznych i systemów odniesienia służą określeniu cech technicznych i jakościowych. Zamawiający dopuszcza rozwiązania równoważne z opisywanymi. Wykonawca powołujący się na rozwiązania równoważne opisanym przez Zamawiającego zobowiązany jest wykazać, iż spełniają one wymagania określone przez Zamawiającego. Realizacja zamówień: sukcesywnie na podst. wezwania do wykonania usługi. Termin wykonania zamówienia: do dnia 31.7.2015.

Technical testing services

Okręgowe Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej Sp. z o.o. | Published June 27, 2013  -  Deadline July 5, 2013
cpvs
71632000

Przedmiotem zamówienia jest wykonanie badań radiograficznych połączeń spawanych na rurociągach ciepłowniczych o średnicach od DN 20 do DN 600 w szacowanej ilości: Lp. Średnica DN Szacowana ilość 1 20 2 2 25 56 3 32 88 4 40 116 5 50 220 6 65 190 7 80 158 8 100 100 9 125 94 10 150 92 11 200 40 12 250 4 13 300 4 14 350 2 15 400 2 16 450 2 17 500 2 18 600 2 W ramach realizacji usługi należy wykonać: a) świetlenie spoin; b) schemat rozmieszczenia badanych styków; c) protokół badań radiograficznych; d) badanie radiograficzne złączy powinny być przeprowadzone w oparciu o normę PN-EN-1435-klasa techniki badania „A” z uwzględnieniem zapisu pkt. 3.2.7 specyfikacji; e) dopuszcza się wykonanie badania izotopem Se-75 w dwóch ekspozycjach na obwodzie złącza; f) wynik badania określa się jako pozytywny jeśli jakość spawu spełnia wymagania klasy 3 według normy PN-EN-12517-1 z uwzględnieniem zapisu pkt. 3.2.7. specyfikacji; g) wszystkie badania muszą być wykonane przez laboratorium spełniające kryteria normy PN-EN ISO/IEC 17025 z uwzględnieniem zapisu pkt. 3.2.7. specyfikacji. W cenie jednostkowej za spaw musi być zawarty koszt: a) bieżącej obsługi budowy; b) dojazd na miejsce badań na terenie miast: Gdynia, Wejherowo, Rumia, Reda, Sopot oraz Pogórze gm. Kosakowo. Ilość określona w tabeli w pkt. 3.2 specyfikacji jest ilością szacunkową, wyliczoną z należytą starannością. Dopuszcza się różnice w ilościach planowanych w poszczególnych pozycjach w stosunku do faktycznie realizowanych w trakcie trwania umowy. Ilość określona w tabeli w pkt. 3.2 specyfikacji nie jest zobowiązaniem OPEC do nabycia usługi w takiej ilości– nie zrealizowanie całości asortymentu nie wpływa na cenę usługi. Zamawiający dopuszcza możliwość nabycia dodatkowej ilości usług (w przypadku zwiększenia ilości zamówienia obowiązywać będą ceny określone w tabeli w załączniku nr 1 do siwz) i dodatkowych usług o zbliżonym charakterze (w cenie bieżącej Wykonawcy, która będzie podlegała kontroli Zamawiającego) do poziomu (w ujęciu czasu trwania projektu inwestycyjnego o numerze POIS.09.02.00-00-004/10) 30% wartości ponad wartość pierwotnego zamówienia. Występujące w dokumentacji przetargowej określenia odwołujące się bezpośrednio do nazw własnych, norm, aprobat, specyfikacji technicznych i systemów odniesienia służą określeniu cech technicznych i jakościowych. Zamawiający dopuszcza rozwiązania równoważne z opisywanymi. Wykonawca powołujący się na rozwiązania równoważne opisanym przez Zamawiającego zobowiązany jest wykazać, iż spełniają one wymagania określone przez Zamawiającego.

Technical testing, analysis and consultancy services

Agencja Nieruchomości Rolnych, Oddział Terenowy w Warszawie | Published November 11, 2015  -  Deadline December 22, 2015
cpvs
71600000, 70300000

Usługi w zakresie testowania technicznego, analizy i konsultacji technicznej

Technical testing, analysis and consultancy services

Agencja Nieruchomości Rolnych, Oddział Terenowy w Warszawie | Published November 10, 2015  -  Deadline December 22, 2015
cpvs
71600000, 70300000

Determine the market value of real estate, the market value of investment outlays on the farm or at the facility arthritis, and implementation expertise or descriptions of the technical condition of buildings and structures.

Provision of services of technical testing, inspection, repair and maintenance of official vehicles operated in the General Directorate for National Roads and Motorways in Bialystok divided into parts

 | Published June 20, 2014  -  Deadline June 30, 2014
cpvs
50112000

Provision of services of technical research, inspection, repair and maintenance of official vehicles operated in the General Directorate for National Roads and Motorways in Bialystok divided into parts: Part I - technical testing, inspection, repair and maintenance of official vehicles operating in the Region Bielsk Podlaski, Part II - technical testing, inspection, repair and maintenance of official vehicles operating in the Region Suwalki.

Services Technical testing, analysis and consultancy services

Agencja Nieruchomości Rolnych Oddział Terenowy w Warszawie | Published October 24, 2014  -  Deadline December 4, 2014
cpvs
71600000, 70300000

Usługi w zakresie testowania technicznego, analizy i konsultacji technicznej

Services Technical testing, analysis and consultancy services

Katowicki Holding Węglowy S.A. | Published November 29, 2013  -  Deadline January 7, 2014
cpvs
71600000, 50532000

Usługi w zakresie testowania technicznego, analizy i konsultacji technicznej

Provision of technical testing, periodic inspections, and repair and maintenance of official vehicles of the municipal police in Bialystok

 | Published October 2, 2013  -  Deadline October 10, 2013
cpvs
50112000, 50115000

1 The contract is for the provision of technical testing, inspection, and repair and maintenance of official vehicles of the municipal police in Bialystok, including: a) the periodic technical inspection of vehicles, b) additional technical examination of vehicles to be used as a preference, c) performance following post-warranty maintenance procedures periodically, resulting from the handling or made the life of the vehicle, d) the replacement of damaged parts, and removing vehicle damage resulting from the ongoing operation, the need for which was found during inspection or repair, in order to ensure the technical efficiency of the vehicle. 2 Object of the contract referred to in paragraph. 1 of this paragraph does not include the purchase of tires and vulcanizing service ..