Public tenders for project-management in Slovenia

Find all Consulting tenders in the world.
Finding business opportunities has never been easier.

Results for consulting. Make a new search!

Project-management services other than for construction work

MZIP | Published January 18, 2013  -  Deadline February 6, 2013
cpvs
30200000, 48000000, 48800000, 72000000, 72110000, 72600000, 79000000, 79421000, 79996000

Project-management services other than for construction work

Project-management services other than for construction work

MZIP | Published January 17, 2013  -  Deadline February 27, 2013
cpvs
30200000, 48000000, 48800000, 72000000, 72110000, 72600000, 79000000, 79421000, 79996000

Project-management services other than for construction work

Project-management services other than for construction work

MDDSZ | Published July 19, 2016  -  Deadline August 4, 2016
cpvs

Project management services other than for construction work

Project-management services other than for construction work

MDDSZ | Published March 30, 2016
cpvs
79421000

Project management services other than for construction work

Project-management services other than for construction work

MZI | Published July 21, 2016
Winner
SŽ – Potniški promet, d.o.o.
cpvs

Project management services other than for construction work

Project management services other than for construction work

 | Published March 25, 2016  -  Deadline April 11, 2016
cpvs

Project management services other than for construction work

ESTABLISHMENT AND MAINTENANCE OF THE INFORMATION SYSTEM FOR PORTFOLIO PROJECT MANAGEMENT

DRI upravljanje investicij, Družba za razvoj infrastrukture, d.o.o. | Published November 7, 2017  -  Deadline January 19, 2018
cpvs
72200000

ESTABLISHMENT AND MAINTENANCE OF THE INFORMATION SYSTEM FOR PORTFOLIO PROJECT MANAGEMENT

Project management services other than for construction work

MDDSZ | Published March 1, 2016  -  Deadline April 11, 2016
cpvs
79421000

The Client broadcast contract for the provision of project management project preparation reorganization of Departments of Social Services of the Republic of Slovenia and the preparation and implementation of a communication strategy in support of the reorganization of internal and external stakeholders. The customer's requirements in relation to the subject of the contract are reflected in the technical specifications that are part of this tender documentation and other available documentation to which the provider is given access to the premises of the Ministry of Labour.

Project-management services other than for construction work

KZPS, d.o.o. | Published January 29, 2013
cpvs
79421000, 79421100, 79421200

Naročnik na Letališču Jožeta Pučnika Ljubljana gradi nov center za kontrolo in vodenje zračnega prometa. Glede na to, da se večji del sistemov za kontrolo in vodenje zračnega prometa kupuje na novo, manjši del obstoječih sistemov pa se bo preselil s stare lokacije, je potrebno zagotoviti uspešno migracijo in integracijo sistemov. Projekt izgradnje novega centra za kontrolo in vodenje zračnega prometa ne dosega prvotno predvidenega terminskega plana, zato bo potrebno izvesti več dodatnih aktivnosti, povezanih s tehnično migracijo, varnostnimi analizami in certifikacijo novega centra. Prav tako je Javna Agencija za civilno letalstvo Republike Slovenije podala zahtevo po izdelavi dodatne dokumentacije (obvestilo o načrtovani spremembi funkcionalnega sistema v zvezi z varnostjo za vseh 34 sistemov) za potrebe pridobitve obratovalnih dovoljenj za sisteme za vodenje in kontrolo zračnega prometa in certificiranja novega centra. Projektno vodenje tehnične migracije, vključno z varnostnimi analizami, in certifikacija novega centra zajemata naslednje aktivnosti: — svetovanje in pomoč pri pripravi tehničnih specifikacij sistemov, ki se kupujejo v postopkih javnega naročanja; — vodenje in koordinacija tehničnih projektov za testiranje, implementacijo in pridobitev uporabnih dovoljenj v skladu z Zakonom o letalstvu (Zlet) za sisteme za kontrolo in vodenje zračnega prometa; — izdelavo varnostnih analiz za nove operativne sisteme v novem ATC centru; — izvedbo vseh potrebnih aktivnosti v zvezi s certifikacijo novega centra (npr. dodatni postopki »najava sprememb v ATM sistemu« na zahtevo ACL); — koordinacija med naročnikom (javnim podjetjem) in dobavitelji sistemov za kontrolo in vodenje zračnega prometa. Naročnik je že imel sklenjeni dve pogodbi z izvajalcem APAC GmbH, Unterstinkenbrunn 78, A-2154 Unterstinkenbrunn, Austria. Glede na to, omenjeni izvajalec pozna vse že izvedene aktivnosti, aktivnosti tehnične migracije in certifikacije, ki so trenutno v teku, kakor tudi aktivnosti, ki jih je še potrebno izvesti, in je tudi že izdelal dokumente, ki so predmet sprememb in nadgradenj. Večina aktivnosti pri izvedbi tehnične migracije je povezana tudi z visokim tveganjem za varnost zračnega prometa, zato je potrebno in pomembno, da pri migraciji sodeluje oziroma jo usmerja izvajalec, ki je celovito seznanjen z vsemi informacijami, postopki in drugimi okoliščinami, ki so pomembne za uspešno tehnično migracijo dejavnosti naročnika v novi ATC center. Ker je dosedanji izvajalec predmetnih storitev z vsemi že izvedenimi aktivnostmi celovito seznanjen, je tako edini ustrezni izvajalec tudi za dodatne aktivnosti projektnega vodenja pri tehnični migraciji operativnih sistemov za vodenje in kontrolo zračnega prometa ter izvedbo varnostnih analiz za omenjene sisteme. Ker svetovanje pri tehnični migraciji, vključno z varnostnimi analizami, in posledično certificiranje novega ATC centra predstavljata enovito storitev, ki je ni niti tehnično niti ekonomsko mogoče ločiti na različne storitve oziroma bi takšna ločitev na različne storitve, ki bi bile oddane različnim izvajalcem, za naročnika lahko predstavljale velike težave (npr. vsebinska in časovna neusklajenost pri realizaciji projekta; neizpolnitev vseh pogojev za pridobitev obratovalnega dovoljenja, ipd), so podani razlogi za izvedbo postopka s pogajanji z obstoječim izvajalcem storitev.

Project-management services other than for construction work

FABCE, letalske storitve, d.o.o. | Published October 7, 2017
Winner
Helios Technology, trading as Helios
cpvs
79421000

The subject of the public procurement is the Program / Project Management Services by establishing a Program Management Office and Support Program Office.

The object of the contract is services which generally include:

(a) services provided by experts from different fields (in total, the six areas listed in the tender documents - pages 2 to 4), including the provision of a project manager (PL);

(b) services provided by administrators (also called Admins);

(c) attendance at meetings abroad and at home in relation to activities in the Member States of the Functional Airspace Block of Central Europe (FAB CE) or in another country where activities related to FAB CE are normally carried out (eg in Brussels; text: missions). As an activity related to FAB CE, the Gate One initiative is also considered;

(d) the technical capacity as described in Annex 1 in the tender dossier.

The subject of the contract is detailed in Annex 1 of the tender dossier. The provider of services relating to the technical capacity to support the implementation of the FAB CE program shall provide capacity for virtual meetings in accordance with point III.3 of Annex 1 to the tender dossier.

Project-management services other than for construction work

MDDSZ | Published April 5, 2016  -  Deadline May 12, 2016
cpvs
79421000

The Client broadcast contract for the provision of project management project preparation reorganization of Social Work Centres of Slovenia and services, preparation and implementation of communication strategies in support of the reorganization of internal and external stakeholders.

The customer's requirements in relation to the subject of the contract are reflected in the technical specifications that are part of this tender documentation and other available documentation to which the providers to access the premises of the Ministry of Labour.

Acquisition of a financial advisor and project management support for the 2nd railway track Divača-Koper railway track

MINISTRSTVO ZA INFRASTRUKTURO, DIREKCIJA REPUBLIKE SLOVENIJE ZA INFRASTRUKTURO | Published October 5, 2017  -  Deadline November 15, 2017
cpvs
66171000

Acquisition of a financial advisor and project management support for the 2nd railway track Divača-Koper railway track

Project management services other than for construction work

FABCE | Published January 29, 2016
cpvs
79421000

Subject of the contract the services of Programme / project manager with the establishment of the office of the program management and support.

Project-management services other than for construction work

MZI | Published July 14, 2015
Winner
SŽ – Potniški promet, d.o.o.
cpvs
79421000

The Ministry of Infrastructure is implementing a project integrated public passenger transport (hereinafter referred to as project IJPP), which aims by 2015 the introduction of a single ticket and standardization of timetables at bus and rail transport. The project is one of the activities of the Ministry of Infrastructure, which contributes to the realization of the Resolution on Transport Policy of the Republic of Slovenia. The introduction of integrated public transport is necessary to develop and establish a functioning system operator IJPP, develop and implement a uniform system of Slovenian public transport with unified tariff system and established system of monitoring and classification of revenues from sales and provision of services and sources of financing, manager of information support to upgrade and the integration of the existing information systems in a comprehensive information system for the needs of the operator to create a technological standard single electronic ticket and with appropriate technological upgrades carried out the unification of the existing information systems, electronic tickets for operators of public transport (hereinafter PPT) in Slovenia, and integrate them with the systems manager and implement the entire system in regular use, initially in the pilot project, and then for all carriers in public transport in the entire area of ​​RS at an intensive campaign to inform all target groups on new developments in public transport. The contractor will be obliged to 5 years after the introduction of integrated public transport in the RS maintain and develop the system IJPP and provide support to the operator.

Project-management services other than for construction work

FABCE, d.o.o. | Published May 15, 2015  -  Deadline May 20, 2015
cpvs
79421000

Storitve upravljanja projektov, razen za gradbena dela

Project-management services other than for construction work

FABCE, d.o.o. | Published May 2, 2015  -  Deadline May 15, 2015
cpvs
79421000

Storitve upravljanja projektov, razen za gradbena dela

Project-management services other than for construction work

MZIP | Published August 6, 2014  -  Deadline August 18, 2014
cpvs
79421000

Storitve upravljanja projektov, razen za gradbena dela

Project-management services other than for construction work

MZIP | Published August 5, 2014  -  Deadline August 12, 2014
cpvs
79421000

Storitve upravljanja projektov, razen za gradbena dela

Project-management services other than for construction work

MZIP | Published June 21, 2014  -  Deadline July 28, 2014
cpvs
79421000

Storitve upravljanja projektov, razen za gradbena dela

Project-management services other than for construction work

MZIP | Published December 24, 2013  -  Deadline January 14, 2014
cpvs
79421000, 79000000, 48000000, 72000000, 30200000, 48800000, 72110000, 72600000, 79996000

Storitve upravljanja projektov, razen za gradbena dela