Public tenders for project-management in Poland

Find all Consulting tenders in the world.
Finding business opportunities has never been easier.

Results for consulting. Make a new search!

Project management consultancy services

Krajowy Zarząd Gospodarki Wodnej | Published April 12, 2017  -  Deadline April 27, 2017
cpvs
72224000, 71313000, 71241000

Consulting services in project management

Project management consultancy services

Główny Urząd Geodezji i Kartografii | Published February 23, 2016  -  Deadline March 14, 2016
cpvs
72224000, 72220000, 72240000, 72224100, 72224200, 79342200, 79110000, 72227000

Consulting services in project management

Construction project management services

Transportowy Dozór Techniczny | Published March 10, 2016  -  Deadline April 5, 2016
cpvs
71541000, 71521000, 71247000, 71248000, 71315200, 71310000, 79111000

Construction project management services

Project management consultancy services

Główny Urząd Geodezji i Kartografii | Published January 22, 2016  -  Deadline February 23, 2016
cpvs
72224000, 72220000, 72240000, 72224100, 72224200, 79342200, 79110000, 72227000

Advisory services in project management

Project management consultancy services

Główny Urząd Geodezji i Kartografii | Published March 15, 2016  -  Deadline March 25, 2016
cpvs
72224000, 72220000, 72240000, 72224100, 72224200, 79342200, 79110000, 72227000

Consulting services in project management

Construction project management services

Transportowy Dozór Techniczny | Published March 2, 2016  -  Deadline March 22, 2016
cpvs
71541000, 71521000, 71247000, 71248000, 71315200, 71310000, 79111000

Construction project management services

Project management consultancy services

Główny Urząd Geodezji i Kartografii | Published February 5, 2016  -  Deadline February 26, 2016
cpvs
72224000, 72220000, 72240000, 72224100, 72224200, 79342200, 79110000, 72227000

Consulting services in project management

Project management consultancy services

Krajowy Zarząd Gospodarki Wodnej | Published April 25, 2017  -  Deadline April 28, 2017
cpvs
72224000, 71313000, 71241000

Project management consultancy services

Conducting training in project management.

Polska Agencja Żeglugi Powietrznej | Published March 8, 2014
Winner
The Brainul. Rozbrat 20/8Warszawa 00-447 biuro@thebrain.pl +48 226280405 www.thebrain.pl
cpvs
79632000

The contract is to conduct training in project management.

Service duties WIM Project Management.

Wojskowy Instytut Medyczny | Published April 1, 2014  -  Deadline May 7, 2014
cpvs
71220000, 71520000

Service duties WIM Project Management.

Project management consultancy services

Główny Urząd Geodezji i Kartografii | Published April 16, 2013
Winner
Infovide-Matrix S.A. ul. Gottlieba Daimlera 2 02-460 Warszawa POLAND
cpvs
72220000, 72224000, 72224100, 72224200, 72227000, 72240000, 79110000, 79342200

1. Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usług wsparcia przy realizacji Projektów GEOPORTAL 2 oraz TERYT 3 – Rozbudowa systemów do prowadzenia rejestrów adresowych – Etap I (zwanego dalej "Projektem TERYT 3") w zakresie prac doradczo-konsultingowych, dotyczących w szczególności doradztwa przy realizacji prac związanych z modyfikacją i utrzymaniem produktów projektów, projektowaniem, rozwojem i utrzymaniem architektury SIG, aktualizacją założeń do dokumentacji projektowej, wsparciem w zakresie nadzoru nad realizacją i wdrożeniem produktów (w tym wsparcie we współpracy z wykonawcami), zebraniem danych,pomocą prawną oraz promocją niniejszych projektów. Ponadto przez Prace doradcze należy rozumieć przygotowywanie wymaganych dokumentów, udział ekspertów w spotkaniach roboczych, udzielanie konsultacji wsparcie w organizacji i zarządzaniu. Prace doradcze obejmą w szczególności: 1) wsparcie w zakresie modyfikacji i utrzymania systemu Geoportal 2, Uniwersalnego Modułu Mapowego(modułu UMM), narzędzi do harmonizacji, edytora i walidatora metadanych, systemu zarządzania PRG,aplikacji do prowadzenia EMUiA oraz narzędzi do kontroli jakości; 2) wsparcie w zakresie projektowania, rozwoju i utrzymania architektury SIG (Systemu Informacyjnego Geoportal 2); 3) opracowanie i aktualizację założeń oraz dokumentacji projektowej w zakresie aktualnego i zmieniającego się stanu prawnego, w tym wprowadzanie zmian dotyczących założeń funkcjonalnych systemów realizowanych w ramach Projektów GEOPORTAL 2 oraz TERYT 3; 4) wsparcie Zamawiającego w zakresie opracowania jednolitego modelu jakości dla danych EMUiA i PRG orazokreśleniu dopuszczalnych wskaźników jakości; 5) wsparcie w zakresie organizacji przedsięwzięcia; 6) wsparcie w zakresie przeprowadzenia postępowań przetargowych, w tym m.in. dotyczących modyfikacji systemu Geoportal 2, Uniwersalnego Modułu Mapowego, narzędzi do harmonizacji, edytora i walidatora metadanych, systemu zarządzania PRG, aplikacji do prowadzenia EMUiA, zebrania, weryfikacji i konwersji danych przestrzennych i opisowych oraz narzędzi do kontroli jakości; 7) wsparcie w zakresie nadzoru nad realizacją i wdrożeniem produktów Projektów GEOPORTAL 2 oraz TERYT3 w tym m.in. dotyczących modyfikacji systemu Geoportal 2, Uniwersalnego Modułu Mapowego, narzędzi do harmonizacji, edytora i walidatora metadanych, systemu zarządzania PRG, aplikacji do prowadzenia EMUiA oraz narzędzi do kontroli jakości; 8) świadczenie pomocy prawnej, obejmującej sporządzanie ekspertyz, analiz i opinii, w zakresie stosowania prawa przy realizacji Projektów GEOPORTAL 2 oraz TERYT 3; 2. Zamawiający przewiduje na powyższe prace: 19 530 roboczogodzin wraz z opcją, w tym zamówienie podstawowe bez opcji 15 979 roboczogodzin i opcja 3 551 roboczogodzin; 3. Szczegółowy Opis Przedmiotu Zamówienia stanowi Załącznik nr 1 do Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ) – Szczegółowy Opis Przedmiotu Zamówienia.

Construction project management services

Zarząd Morskich Portów Szczecin i Świnoujście Spółka Akcyjna | Published May 4, 2013
Winner
Przedsiębiorstwo Usług Inwestycyjnych Eko-Inwest Spółka Akcyjna ul. Lucjana Szenwalda 20 71-281 Szczecin POLAND Telephone: +48 914623427 E-mail: biuro@eko-inwest.com.pl Fax: +48 914623235 Internet address: www.eko-inwest.com.pl
cpvs
71521000, 71541000

:Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usług przez Wykonawcę, obejmujących zarządzanie i nadzór nadrealizacją umowy na roboty budowlane związanej z „Rozbudową infrastruktury portowej w południowej częściportu w Świnoujściu”, zwanej w dalszej treści również „Kontraktem”. Usługi obejmują monitoring, raportowanie,gromadzenie dokumentów i danych do pełnej kontroli realizacji inwestycji jak również jej rzeczowego ifinansowego rozliczenia oraz nadzór autorski. Wykonawca będzie odpowiedzialny za przygotowanie izrealizowanie usług zgodnie wymaganiami jakie przypisano Inżynierowi w „Warunkach Kontraktu na budowędla Robót Budowlanych i Inżynieryjnych Projektowanych przez Zamawiającego” /FIDIC – 1999/, w zakresieuprawnień i obowiązków określonych Specyfikacją Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ) oraz prawapolskiego, w szczególności ustawy „Prawo budowlane”. Wykonawca będzie zarządzał Kontraktem na roboty dodnia upływu rękojmi i gwarancji na roboty budowlane.

project management consultancy services

Urząd Marszałkowski Województwa Podlaskiego | Published June 14, 2012
Winner
Konsorcjum firm: PWC Polska Sp. z o. o. i Akademia Leona Koźmińskiego Al. Armii Ludowej 10 00-638 Warszawa POLAND
cpvs
72224000

Przedmiotem zamówienia jest pełnienie funkcji inżyniera kontraktu do realizacji projektu „Podlaski System Informacyjny e-Zdrowie”, realizowanego w ramach IV osi priorytetowej: Społeczeństwo Informacyjne, Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2007-2013. Celem projektu jest wdrożenie systemu nowoczesnych usług informatycznych w obszarze ochrony zdrowia województwa podlaskiego, który ma umożliwić komunikację m.in. na płaszczyznach: pacjent - podmiot leczniczy, podmiot leczniczy - podmiot leczniczy, podmiot leczniczy - podmiot tworzący oraz informatyzacja podmiotów leczniczych w zakresie niezbędnym dla funkcjonowania systemu.

Construction project management services

Miejskie Przedsiebiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Wodociągi Puławskie Sp. z o.o. | Published January 19, 2013
Winner
Konsorcjum firm: Lider: Zamojska Dyrekcja Inwestycji ,,ZDI'' Spółka z o.o. Partner: Zakłady Budownictwa Mostowego Inwestor Zastępczy S.A. ul. Jana Kiepury 6 22-400 Zamość POLAND Telephone: +48 846392053 Fax: +48 846398087
cpvs
71541000

Przedmiot niniejszego zamówienia stanowi wykonanie usługip.n.: Inżynier Projektu – nadzór nad robotami dla projektu pn: „Międzygminny system wodno-ściekowy w ramach aglomeracji Puławy” Wykonawca usługi zobowiązany będzie do pełnienia roli Inżyniera dla dziewięciu zadań inwestycyjnych (kontraktów na roboty) wchodzących w skład projektu. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia znajduje się w części II SIWZ

project management consultancy services

Fundacja WWF Polska | Published December 5, 2012
Winner
Michał Krause ul. Góralska 41a/8 80-292 Gdańsk POLAND
cpvs
72224000

Projekt ma na celu ochronę ssaków bałtyckich oraz nadmorskich lęgów ptaków przed czynnikami antropogenicznymi, zalecenie odpowiednich środków zarządzania w rejonie Ujścia Wisły i Mierzei Wiślanej oraz wzmocnienie populacji fok osobnikami urodzonymi i rehabilitowanymi przez Stację Morską IO UG w Helu. Niniejsze zamówienie zostało podzielone na 5 (pięc) Zadań. W ramach realizacji przedmiotu zamówienia w Zadaniu 1-4 (przedmiot zamówienia taki sam dla każdego Zadania) Wykonawca zobowiązany będzie w szczególności do: 1) rekrutacji wolontariuszy do lokalnej grupy Błękitnego patrolu WWF (ok. 40 osób), w tym m.in. organizacja spotkań informacyjnych i rekrutacyjnych, dystrybucja materiałów rekrutacyjnych; 2) organizacji i koordynacji działań lokalnej grupy wolontariuszy; 3) koordynacji interwencji wolontariuszy i wszelkich akcji ochroniarskich prowadzonych na całym odcinku działalności lokalnej grupy wolontariuszy; 4) organizacji (raz na kwartał) jednodniowych szkoleń dla wolontariuszy (w sumie 8 szkoleń w ciągu 2 lat); 5) utrzymywania stałego kontaktu telefonicznego i/lub internetowego (np. poprzez blog, Facebook, e-mail) z wolontariuszami; 6) dystrybucji materiałów informacyjnych wśród wolontariuszy; 7) zapewnienia wolontariuszom sprzętu i umundurowania, wymiany zużytego sprzętu i umundurowania; 8) przygotowania kwartalnych raportów z działalności lokalnej grupy wolontariuszy, w tym ze szkoleń (8raportów w ciągu 2 lat); 9) monitorowania stanu Błękitnych tablic i zgłaszanie uszkodzenia lub braku tablic (z wykorzystaniem informacji z obserwacji wolontariuszy); 10) nadzorowania systematycznego wprowadzania raportów do bazy danych przez członków lokalnej grupy wolontariuszy; 11) udziału w szkoleniach i wyjazdach studyjnych WWF Polska; 12) udziału w lokalnych wydarzeniach medialnych organizowanych przez WWF Polska; 13) ścisłej współpracy z koordynatorem patrolu oraz z koordynatorem ds. informacji i promocji/ rzecznikiem prasowym, a także ze Stacją Morską Instytutu Oceanografii Uniwersytetu Gdańskiego oraz Grupą Badawczą Ptaków Wodnych KULING; 14) współpracy z lokalnymi władzami, instytucjami i organizacjami; 15) motywowania wolontariuszy. Zamawiający przewiduje, iż czasochłonność zadania wynosi ok. 80 godzin miesięcznie. W ramach realizacji przedmiotu zamówienia w Zadaniu 5 Wykonawca zobowiązany będzie w szczególnoścido: 1) rekrutacji wolontariuszy do lokalnej grupy Błękitnego patrolu WWF (ok. 40 osób), w tym m.in. organizacja spotkań informacyjnych i rekrutacyjnych, dystrybucja materiałów rekrutacyjnych; 2) organizacji i koordynacji działań lokalnej grupy wolontariuszy; 3) koordynacji interwencji wolontariuszy i wszelkich akcji ochroniarskich prowadzonych na całym odcinku działalności lokalnej grupy wolontariuszy; 4) organizacji (raz na kwartał) jednodniowych szkoleń dla wolontariuszy (w sumie 8 szkoleń w ciągu 2 lat); 5) utrzymywania stałego kontaktu telefonicznego i/lub internetowego (np. poprzez blog, Facebook, e-mail) z wolontariuszami; 6) dystrybucji materiałów informacyjnych wśród wolontariuszy; 7) zapewnienia wolontariuszom sprzętu i umundurowania, wymiany zużytego sprzętu i umundurowania; 8) przygotowania kwartalnych raportów z działalności lokalnej grupy wolontariuszy, w tym ze szkoleń (8 raportów w ciągu 2 lat); 9) monitorowania stanu Błękitnych tablic i zgłaszanie uszkodzenia lub braku tablic (z wykorzystaniem informacji z obserwacji wolontariuszy); 10) nadzorowania systematycznego wprowadzania raportów do bazy danych przez członków lokalnej grupy wolontariuszy; 11) udziału w szkoleniach i wyjazdach studyjnych WWF Polska; 12) udziału w lokalnych wydarzeniach medialnych organizowanych przez WWF Polska; 13) ścisłej współpracy z koordynatorem patrolu oraz z koordynatorem ds. informacji i promocji/ rzecznikiem prasowym, a także ze Stacją Morską Instytutu Oceanografii Uniwersytetu Gdańskiego oraz Grupą Badawczą Ptaków Wodnych KULING; 14) współpracy z lokalnymi władzami, instytucjami i organizacjami; 15) motywowania wolontariuszy; 16) stałej koordynacji zgłoszeń przychodzących na ogólny telefon alarmowy Błękitnego patrolu (zgłoszenia mogą dotyczyć całego polskiego wybrzeża Bałtyku); 17) bycia w stałym kontakcie ze Stacją Morską Instytutu Oceanografii Uniwersytetu Gdańskiego w Helu, Grupą Badawczą Ptaków Wodnych KULING, koordynatorem patrolu i pozostałymi lokalnymi liderami w przypadku obserwacji zgłoszonych na ogólny telefon alarmowy Błękitnego patrolu i wynikających z nich interwencji. Zamawiający przewiduje, iż czasochłonność zadania wynosi ok. 160 godzin miesięcznie.

construction project management services

Urząd Miasta Kołobrzeg | Published August 2, 2012
Winner
Konsorcjum Firm: Lider NBQ Sp. z o. o., Partner: Pracownia Projektowa Dróg i Mostów "DIM" Ryszard Kowalski ul. Gdańska 3c 70-660 Szczecin POLAND
cpvs
71520000, 71541000, 71600000

Przedmiot zamówienia obejmuje prowadzenie nadzoru nad umowami o roboty budowlane, związanymi z wykonaniem drogi oraz infrastruktury z nią związanej w zakresie Projektu pn. „Poprawa dostępności do portu Kołobrzeg od strony lądu (drogi i kolej) – Etap I” w tym: 1. organizację i koordynację robót; 2. monitorowanie postępu prac pod względem rzeczowym i finansowym; 3. zapewnienie kompletnego i profesjonalnego nadzoru inwestorskiego i autorskiego nad robotami; 4. zapewnienie zgodności realizacji zadania inwestycyjnego z Prawem budowlanym oraz wydanymi decyzjami administracyjnymi; 5. skuteczne wyegzekwowanie od Wykonawcy robót budowlanych spełnienia wymagań dotyczących jakości stosowanych materiałów i wykonywanych robót; 6. zapewnienie zgodności realizacji zadania inwestycyjnego z dokumentacją projektową oraz warunkami umów; 7. przeprowadzanie odbiorów; 8. pomoc przy rozliczeniu umów o roboty budowlane; 9. właściwy nadzór w okresie zgłaszania wad, konsekwentne egzekwowanie obowiązków od Wykonawcy robót budowlanych. Rozpoczęcie procedury przetargowej na wyłonienie Wykonawcy robót budowlanych, planowane jest na III kwartał 2012r. Zakończenie robót budowlanych planowane jest na koniec 2014 r.

project management consultancy services

Województwo Podkarpackie | Published May 11, 2012
Winner
Konsorcjum: Europejskie Centrum Technologii Informatycznych i Zarządzania ITmed Sp. z o.o. oraz Niezielski & Borys Consulting Sp. z o.o. ul. Inowrocławska 17 53-653 Wrocław POLAND
cpvs
71241000, 71318000, 71520000, 71540000, 71630000, 72220000, 72224000, 72700000, 79111000, 79131000, 79211000, 79211200, 79412000

Przedmiotem zamówienia jest: Świadczenie usług Inżyniera Kontraktu odpowiedzialnego za prawidłową realizację projektu pod nazwą „Podkarpacki System Informacji Medycznej” „PSIM”, realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2007-2013 III Oś priorytetowa, opracowanie standardów, stworzenie dokumentacji technicznej oraz obsługę finansową, rozliczeniową i prawną projektu zgodnie z opisem stanowiącym załącznik 1 do niniejszej specyfikacji. Zadania Inżyniera Kontraktu obejmują przygotowanie, organizację, nadzór, koordynację i zakończenie całego procesu inwestycyjnego związanego z realizacją projektu, oraz realizację zadań w zakresie promocji projektu.

construction project management services

Zarząd Morskich Portów Szczecin i Świnoujście Spółka Akcyjna | Published September 22, 2012  -  Deadline October 29, 2012
cpvs
71521000, 71541000

:Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usług przez Wykonawcę, obejmujących zarządzanie i nadzór nad realizacją umowy na roboty budowlane związanej z „Rozbudową infrastruktury portowej w południowej części portu w Świnoujściu”, zwanej w dalszej treści również „Kontraktem”. Usługi obejmują monitoring, raportowanie, gromadzenie dokumentów i danych do pełnej kontroli realizacji inwestycji jak również jej rzeczowego i finansowego rozliczenia oraz nadzór autorski. Wykonawca będzie odpowiedzialny za przygotowanie i zrealizowanie usług zgodnie wymaganiami jakie przypisano Inżynierowi w „Warunkach Kontraktu na budowę dla Robót Budowlanych i Inżynieryjnych Projektowanych przez Zamawiającego” /FIDIC – 1999/, w zakresie uprawnień i obowiązków określonych Specyfikacją Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ) oraz prawa polskiego, w szczególności ustawy „Prawo budowlane”. Wykonawca będzie zarządzał Kontraktem na roboty do dnia upływu rękojmi i gwarancji na roboty budowlane.

construction project management services

Uniwersytet Zielonogórski | Published August 21, 2012
Winner
Przedsiębiorstwo Handlowo-Usługowe Daro Dariusz Czapla ul. Warskiego 5/9 66-400 Gorzów Wlkp. POLAND Telephone: +48 509838899 Fax: +48 957388367
cpvs
71247000, 71541000

1. Przedmiotem zamówienia jest pełnienie obowiązków Inżyniera Kontraktu (usługa zarządzania, kontroli i nadzorowania) podczas realizacji następujących zadań inwestycyjnych: 1) część 1: Przebudowa budynku dydaktycznego Wydziału Elektrotechniki, Informatyki i Telekomunikacji Uniwersytetu Zielonogórskiego. 2) część 2: Park Naukowo – Technologiczny UZ. Centrum Budownictwa Zrównoważonego i Energii.

Service training in project management.

 | Published April 4, 2014  -  Deadline April 15, 2014
cpvs
79632000

The contract is for service training in project management consisting of: a) Training of copyright of MS Project Server 2013 for Administrators - for one (1) training group, b) Training of copyright of MS Project Professional 2013 users - for four ( 4) training groups.
Categories
  Poland - Show all countries
Warsaw (47)Warsaw (18)Warszawa (14)Wrocław (11)Koszalin (9)Gdańsk (8)Kielce (6)Kraków (6)Bytom (5)Lublin (5)Rzeszów (5)Nowy dwór mazowiecki (4)Olsztyn (4)Ruda śląska (4)Świecie (4)Góra kalwaria (3)Katowice (3)Krakow (3)Lubartów (3)Olkusz (3)Pruszcz gdański (3)Rzeszów (3)Suwałki (3)Szczecin (3)Szczecin (3)Łódź (3)Bałtów (2)Bełchatów (2)Bełżyce (2)Bydgoszcz (2)Ełk (2)Frombork (2)Gdansk (2)Góra (2)Głogów (2)Kołobrzeg (2)Kalisz (2)Leoncin (2)Mielno (2)Murowana goślina (2)Ostrowiec świętokrzyski (2)Ozorków (2)Oława (2)Puławy (2)Poznań (2)Płock (2)Siechnice (2)Stalowa wola (2)Wałbrzych (2)Wroclaw (2)Węgrów (2)Zielona góra (2)Złocieniec (2)Łódź (2)Świnoujście (2)Białystok (1)Barczewo (1)Biała podlaska (1)Bielsk podlaski (1)Bielsko-biała (1)Brańszczyk (1)Będzino (1)Cedry wielkie (1)Celestynów (1)Chrzanów (1)Ciepielów (1)Cieszyn (1)Cisna (1)Czechowice-dziedzice (1)Czerwonak (1)Daszyna (1)Dzierżoniów (1)Gdynia (1)Gdów (1)Gliwice (1)Golub-dobrzyń (1)Gostyń (1)Grudziądz (1)Jerzmanowa (1)Kamień krajeński (1)Legionowo (1)Limanowa (1)Lubomia (1)Lębork (1)Malbork (1)Małkinia górna (1)Mielec (1)Mniszków (1)Nidzica (1)Nowy targ (1)Olecko (1)Opole (1)Oświęcim (1)Ożarów (1)Pierzchnica (1)Polanów (1)Potęgowo (1)Połczyn zdrój (1)Prostki (1)