Public tenders for consultant in Parma Italy

Find all Consulting tenders in the world.
Finding business opportunities has never been easier.

Results for consulting. Make a new search!

Management consultancy services

Den Europæiske Fødevaresikkerhedsautoritet (EFSA) | Published July 4, 2015
Winner
Deloitte Consulting
cpvs
79410000

Cilj je ovog nadmetanja pružiti upravi EFSA-e višegodišnji komplet usluga savjetovanja u području upravljanja u pogledu poslovne transformacije i operativnog razvoja bitnog za poboljšanje EFSA-ine vrijednosti, učinkovitosti i djelotvornosti.

Management consultancy services

Den Europæiske Fødevaresikkerhedsautoritet (EFSA) | Published January 16, 2015  -  Deadline March 6, 2015
cpvs
79410000

The aim of the competition to provide administration EFSA perennial set of advisory services in the field of management in terms of business transformation and operational development essential to improve EFSA's value, efficiency and effectiveness.

Business services: law, marketing, consulting, recruitment, printing and security

Ad Personam — Azienda dei Servizi alla Persona del Comune di Parma | Published July 7, 2016
Winner
Tempi Moderni SpA
cpvs
79000000

Assignment of staff leasing service for a fixed term at the company's premises.

Business services: law, marketing, consulting, recruitment, printing and security

Ad Personam Azienda dei Servizi alla Persona del Comune di Parma | Published April 16, 2016  -  Deadline May 13, 2016
cpvs
79000000

Reliance administration term employment service determined at struttre Company.

Assistance to the Assessment Methodology Unit for statistical analyses, data management and ad hoc consultation upon request

Den Europæiske Fødevaresikkerhedsautoritet (EFSA) | Published April 18, 2015  -  Deadline April 30, 2015
cpvs

Assistance to the Assessment Methodology Unit for statistical analyses, data management and ad hoc consultation upon request

Assistance to the Assessment Methodology Unit for statistical analyses, data management and ad hoc consultation upon request

Den Europæiske Fødevaresikkerhedsautoritet (EFSA) | Published October 22, 2015
Winner
PricewaterhouseCoopers EU Services/Agilis S.A
cpvs
73000000

Izabrani okvirni izvoditelji moraju moći provesti određene statističke zadatke i zadatke upravljanja podacima i tečajeve osposobljavanja na zahtjev. Takvi zadaci mogu uključivati analizu podataka, upravljanje podacima, statističko ili matematičko modeliranje, simulacijsko modeliranje, računalnu podršku i metodološka savjetovanja ili osposobljavanje. To bi moglo zahtijevati obradu i učitavanje podataka u različitim formatima (npr. strukturirani tekstualni dokumenti, SAS datoteke, Excel proračunske tablice, XML, MS Access i Oracle baze podataka) i uporabu određenog programskog rješenja (npr. R, WinBUGS, SAS itd.).

Assistance to the Assessment Methodology Unit for statistical analyses, data management and ad hoc consultation upon request

Den Europæiske Fødevaresikkerhedsautoritet (EFSA) | Published February 12, 2015  -  Deadline April 17, 2015
cpvs
73000000

Izabrani okvirni izvoditelji moraju moći provesti određene statističke zadatke i zadatke upravljanja podacima i tečajeve osposobljavanja na zahtjev. Takvi zadaci mogu uključivati analizu podataka, upravljanje podacima, statističko ili matematičko modeliranje, simulacijsko modeliranje, računalnu podršku i metodološka savjetovanja ili osposobljavanje. To bi moglo zahtijevati obradu i učitavanje podataka u različitim formatima (npr. strukturirani tekstualni dokumenti, SAS datoteke, Excel proračunske tablice, XML, MS Access i Oracle baze podataka) i uporabu određenog programskog rješenja (npr. R, WinBUGS, SAS itd.).

Assistance to the Assessment and Methodological Support Unit for the provision of services to EFSA on R coding, programming, ad hoc R consultation (bug fixing, convergence issues faced, code optimisation), and the provision of a scalable high-performance computing environment upon request

Den Europæiske Fødevaresikkerhedsautoritet (EFSA) | Published July 25, 2015  -  Deadline August 24, 2015
cpvs

Assistance to the Assessment and Methodological Support Unit for the provision of services to EFSA on R coding, programming, ad hoc R consultation (bug fixing, convergence issues faced, code optimisation), and the provision of a scalable high-performance computing environment upon request

NP/EFSA/EXO/2015/01 — Consultancy services for the development and implementation of a quality management system in EFSA: new services consisting in the repetition of similar services

Den Europæiske Fødevaresikkerhedsautoritet (EFSA) | Published November 11, 2015
Winner
BearingPoint France SAS
cpvs
73220000

Glavni je cilj zadatka pružanje savjetodavnih usluga za razvoj i provedbu potpuno integriranog sustava upravljanja kvalitetom u EFSA-i do kraja 2016. godine prema načelima osiguranja kvalitete i prikladnosti za određenu svrhu.

Assistance to the Assessment and Methodological Support Unit for the provision of services to EFSA on R coding, programming, ad hoc R consultation (bug fixing, convergence issues faced, code optimisation), and the provision of a scalable high-performance computing environment upon request

Den Europæiske Fødevaresikkerhedsautoritet (EFSA) | Published November 27, 2015
Winner
OpenAnalytics NV
cpvs
72000000

Cilj je ugovora koji proizlazi iz predmetnog postupka javne nabave sljedeći: 1. razvijanje mrežnih sučelja i platforme za hosting mrežnih aplikacija; 2. pružanje promjenjive računalne infrastrukture visoke učinkovitosti (HPC); 3. predviđanje mogućih potreba za ažuriranje R znanja (osposobljavanje o R programiranju) unutar organizacije; 4. ad hoc savjetovanje.

Assistance to the Assessment and Methodological Support Unit for the provision of services to EFSA on R coding, programming, ad hoc R consultation (bug fixing, convergence issues faced, code optimisation), and the provision of a scalable high-performance computing environment upon request

Den Europæiske Fødevaresikkerhedsautoritet (EFSA) | Published June 20, 2015  -  Deadline August 24, 2015
cpvs
72000000

Cilj je ugovora koji proizlazi iz predmetnog postupka javne nabave sljedeći: 1. razvijanje mrežnih sučelja i platforme za pružanje smještaja mrežnih aplikacija; 2. pružanje promjenjive računalne infrastrukture visoke performanse (HPC); 3. predviđanje mogućih potreba za ažuriranje R znanja (osposobljavanje za R programiranje) unutar organizacije; 4. ad hoc savjetovanje.

Event/meeting management and promotion services

Den Europæiske Fødevaresikkerhedsautoritet (EFSA) | Published November 24, 2017  -  Deadline January 26, 2018
cpvs
73200000

Kontrahentens primære rolle er at planlægge og implementere logistik til arrangementer på grundlag af EFSA's anvisninger. For mere komplekse arrangementer kan kontrahenten også skulle yde rådgivning om, hvordan man bedst reklamerer for et initiativ, og/eller fungere som rådgiver med henblik på at anbefale optimale formater og tekniske løsninger til at opnå bestemte mål. Kontrahenten skal støtte EFSA i forbindelse med planlægning af institutionelle møder og arrangementer hovedsageligt i Parma (ca. 60 %, enten i EFSA's hovedkontor eller andetsteds i byen), Bruxelles og EU 28 (ca. 35 %), men undertiden også i EU's førtiltrædelseslande og andre lande uden for Europa (ca. 5 %). Som følge heraf er det påkrævet at kunne operere primært i Italien og EU/EØS-landene, men også i kandidat-/potentielle kandidatlande og lande, der deltager i programmet for den europæiske naboskabspolitik (ENP).

EFSA søger en kontrahent med indgående og dokumenteret erfaring med markedet for professionel konferencetilrettelæggelse, som kan levere vejledning og støtte, så EFSA's institutionelle møder og arrangementer kan føres ud i livet.

Se udbudsmaterialet, der er tilgængeligt via linket i punkt I.3.

Hauptaufgabe des Auftragnehmers ist es, auf der Grundlage von Anweisungen der EFSA die Logistik für Veranstaltungen zu planen und umzusetzen. Für komplexere Veranstaltungen kann es erforderlich sein, dass der Auftragnehmer auch Beratungsdienstleistungen darüber bereitstellt, wie eine Initiative am besten beworben werden kann, und/oder bezüglich der optimalen Formate und technischen Lösungen, mit denen die gesetzten Ziele erreicht werden können. Der Auftragnehmer wird die EFSA dabei unterstützen, institutionelle Meetings und Veranstaltungen zu organisieren, hauptsächlich in Parma (etwa 60 %, entweder am Hauptsitz der EFSA oder an anderen Veranstaltungsorten in der Stadt), in Brüssel und in den 28 EU-Staaten (etwa 35 %), aber gelegentlich auch in EU-Beitrittskandidatenländern und sonstigen Nicht-EU-Ländern (etwa 5 %). Deswegen muss der Auftragnehmer hauptsächlich in Italien und den EU-/EWR-Staaten tätig sein können, aber auch in (potenziellen) Beitrittskandidatenländern und in Ländern des Programms der Europäischen Nachbarschaftspolitik (ENP).

Die EFSA sucht einen Auftragnehmer mit umfassender nachweislicher Erfahrung im Bereich der professionellen Organisation von Konferenzen (professional conference organisation — PCO), der beratend und unterstützend dabei helfen kann, die institutionellen Meetings und Veranstaltungen der EFSA zu ermöglichen.

Siehe die Beschaffungsunterlagen, die unter dem unter Ziffer I.3 angegebenen Link verfügbar sind.

The contractor's primary role will be to plan and implement event logistics based on EFSA's brief. For more complex events, the contractor may be required to also provide consultancy services on how to best advertise an initiative and/or act as an advisor to recommend optimal formats and technical solutions to achieve given objectives. The contractor will support EFSA in organising institutional meetings and events primarily in Parma (approximately 60 %, either in EFSA's headquarters or in other venues in the city), Brussels and the EU 28 (approximately 35 %), but occasionally also in EU pre-accession and other extra European countries (approximately 5 %). As a consequence, the ability to operate primarily in Italy and EU/EEA countries, but also in candidate/potential candidate countries and countries joining the European Neighbourhood Policy (ENP) programme is required.

EFSA is searching for a contractor with extensive and proven experience in the professional conference organisation (PCO) market who can provide guidance and support in bringing EFSA's institutional meetings and events to life.

See procurement documents available through the link provided in Section I.3.

La función principal del contratista será planificar y llevar a cabo la logística de eventos sobre la base de las instrucciones de la EFSA. Para los eventos más complejos, también se podrá solicitar al contratista que preste servicios de consultoría sobre la mejor forma de dar a conocer una iniciativa o que actúe como asesor para recomendar formatos y soluciones técnicas óptimos para lograr determinados objetivos. El contratista prestará apoyo a la EFSA en la organización de reuniones y eventos institucionales fundamentalmente en Parma (aproximadamente el 60 % de las veces, ya sea en sus instalaciones o en otros lugares de la ciudad), Bruselas y los 28 Estados miembros de la Unión Europea (aproximadamente un 35 %), pero también en alguna ocasión en países en vías de adhesión a la Unión Europea y otros países no europeos (aproximadamente un 5 %). Por lo tanto, se requiere capacidad para operar fundamentalmente en Italia y países de la Unión Europea/el Espacio Económico Europeo, pero también en países candidatos/candidatos potenciales y países adheridos al programa de Política Europea de Vecindad (PEV).

La EFSA está buscando a un contratista que cuente con amplia experiencia demostrada en el mercado de la organización profesional de conferencias, que pueda de ofrecer orientación y apoyo para posibilitar los eventos y reuniones institucionales de la EFSA.

Véanse los documentos de licitación disponibles en el enlace que se indica en el apartado I.3.

Sopimusosapuolen pääasiallisena tehtävänä on tapahtumalogistiikan suunnittelu ja toteutus EFSAn ohjeiden perusteella. Monimutkaisempien tapahtumien osalta sopimusosapuolta saatetaan vaatia myös toimittamaan konsultointipalveluja siitä, kuinka aloitetta voidaan parhaiten mainostaa, ja/tai toimimaan neuvonantajana parhaiden mahdollisten menettelytapojen ja teknisten ratkaisujen suosittelemiseksi asetettujen tavoitteiden saavuttamista varten. Sopimusosapuoli tukee EFSAa institutionaalisten kokousten ja tapahtumien järjestämisessä pääasiallisesti Parmassa (noin 60 prosenttia, joko EFSAn päätoimipaikassa tai muissa tapahtumapaikoissa kaupungissa), Brysselissä ja EU:n 28 jäsenvaltiossa (noin 35 prosenttia), mutta ajoittain myös EU:hun liittymistä valmistelevissa maissa ja muissa Euroopan ulkopuolisissa maissa (noin 5 prosenttia). Näin ollen vaaditaan valmiuksia toimia pääasiassa Italiassa ja EU:n/ETAn maissa, mutta myös ehdokasmaissa / mahdollisissa ehdokasmaissa ja Euroopan naapuruuspolitiikkaa (ENP) koskevaan ohjelmaan liittyvissä maissa.

EFSA etsii sopimusosapuolta, jolla on laaja ja todistettava kokemus ammattimaisen konferenssien järjestämisen (professional conference organisation – PCO) markkinoilla ja joka voi toimittaa opastusta ja tukea EFSAn institutionaalisten kokousten ja tapahtumien toteuttamisessa.

Katso hankinta-asiakirjat, jotka ovat saatavilla kohdassa I.3 annetussa osoitteessa.

Le contractant sera principalement chargé de planifier et de mettre en œuvre la logistique des événements sur la base des instructions de l'EFSA. Pour les événements plus complexes, le contractant pourra être tenu de fournir également des services de conseil sur la meilleure manière d'assurer la publicité d'une initiative et/ou d'agir en qualité de conseiller pour recommander des formats et des solutions techniques optimaux afin d'atteindre les objectifs fixés. Le contractant aidera l'EFSA à organiser des réunions et des événements institutionnels principalement à Parme (environ 60 %, au siège de l'EFSA ou dans d'autres lieux de la ville), à Bruxelles et dans l'UE des 28 (environ 35 %), mais aussi occasionnellement dans des pays candidats à l'UE et d'autres pays européens supplémentaires (environ 5 %). Par conséquent, le contractant devra être en mesure de travailler principalement en Italie et dans les pays de l'UE/EEE, mais aussi dans les pays candidats/candidats potentiels et dans les pays participant au programme de la politique européenne de voisinage (PEV).

L'EFSA recherche un contractant qui possède une solide expérience attestée sur le marché de l'organisation professionnelle de conférences et qui soit en mesure de conseiller et de soutenir l'EFSA en vue de la mise en œuvre de ses réunions et événements institutionnels.

Voir dossier d'appel d'offres disponible à l'adresse indiquée au point I.3).

Ο κύριος ρόλος του αναδόχου θα είναι ο σχεδιασμός και η υλοποίηση υλικοτεχνικής υποστήριξης εκδηλώσεων με βάση την περιγραφή της EFSA. Για πιο σύνθετα γεγονότα, ο ανάδοχος ενδέχεται να κληθεί επίσης να παράσχει συμβουλευτικές υπηρεσίες σχετικά με τον βέλτιστο τρόπο διαφήμισης πρωτοβουλίας ή/και να δράσει ως σύμβουλος συνιστώντας τις βέλτιστες μορφές και τεχνικές λύσεις για την επίτευξη των εν λόγω στόχων. Ο ανάδοχος θα υποστηρίξει την EFSA στη διοργάνωση θεσμικών συνεδριάσεων και εκδηλώσεων κατά κύριο λόγο στην Πάρμα (περίπου 60 %, είτε στην της EFSA ή σε άλλους χώρους στην πόλη), τις Βρυξέλλες και στα κράτη της ΕΕ των 28 (περίπου 35 %), αλλά και σε χώρες που βρίσκονται σε προενταξιακό στάδιο και σε χώρες εκτός Ευρώπης (περίπου 5 %). Ως συνέπεια, απαιτείτα η ικανότητα να λειτουργεί κυρίως στην Ιταλία και σε χώρες ΕΕ/ΕΟΧ, αλλά και σε υποψήφιες/εν δυνάμει υποψήφιες χώρες και σε χώρες που θα εισέλθουν στο πρόγραμμα της ευρωπαϊκής πολιτικής γειτονίας (ΕΠΓ).

Η EFSA αναζητά ανάδοχο με εκτενή και αποδεδειγμένη πείρα στην αγορά επαγγελματικής διοργάνωσης διασκέψεων που θα παρέχει καθοδήγηση και υποστήριξη για την επίτευξη των θεσμικών συνεδριάσεων και εκδηλώσεων της EFSA.

Βλέπε έγγραφα διαγωνισμού που διατίθενται μέσω του συνδέσμου που παρέχεται στο τμήμα I.3.

Il ruolo principale del contraente sarà progettare e attuare la logistica di eventi basata sulla descrizione offerta dall'EFSA. Per eventi più complessi, al contraente potrà essere richiesto di fornire anche servizi di consulenza sul modo migliore di promuovere un'iniziativa e/o di fungere da consulente al fine di suggerire i formati e le soluzioni tecniche ottimali per raggiungere detti obiettivi. Il contraente dovrà assistere l'EFSA nell'organizzazione di eventi e riunioni istituzionali principalmente a Parma (circa il 60 %, presso la sede dell'EFSA o in altri locali della città), a Bruxelles e nell'UE-28 (circa il 35 %), ma occasionalmente anche in paesi in fase di preadesione all'UE e in altri paesi terzi (circa il 5 %). Di conseguenza, è richiesta la capacità di operare innanzitutto in Italia e nei paesi dell'UE/SEE, ma anche in paesi candidati e potenziali candidati, e in paesi che aderiscono al programma di politica europea di vicinato.

L'EFSA è alla ricerca di un contraente in possesso di una vasta e comprovata esperienza nel mercato dell'organizzazione professionale di conferenze che possa fornire sostegno e orientamenti nella realizzazione degli eventi e delle riunioni istituzionali dell'EFSA.

Cfr. documenti di gara disponibili attraverso il collegamento fornito nella sezione I.3).

De belangrijkste taak van de contractant is het plannen en ten uitvoer leggen van de logistiek van evenementen op basis van de instructies van de EFSA. Voor complexere evenementen kan de contractant worden gevraagd ook adviesdiensten te verlenen over hoe het best reclame kan worden gemaakt voor een initiatief en/of op te treden als adviseur om optimale formats en technische oplossingen aan te bevelen teneinde bepaalde doelstellingen te behalen. De contractant zal de EFSA bijstaan bij de organisatie van institutionele vergaderingen en evenementen, voornamelijk in Parma (ongeveer 60 %, in het hoofdkantoor van de EFSA of op andere locaties in de stad), en in Brussel en de EU-28 (ongeveer 35 %), maar soms ook in (potentiele) kandidaat-lidstaten en andere landen buiten Europa (ongeveer 5 %). Daarom moet de contractant vooral in Italië en andere EU-/EER-landen, maar ook in de (potentiële) kandidaat-lidstaten en landen die toetreden tot het programma van het Europees nabuurschapsbeleid (ENB), kunnen opereren.

De EFSA is op zoek naar een contractant met uitgebreide en aantoonbare ervaring op de markt voor de professionele organisatie van conferenties die richtsnoeren kan verstrekken en ondersteuning kan bieden om de institutionele vergaderingen en evenementen van de EFSA te verlevendigen.

Zie aanbestedingsdocumenten beschikbaar via de in punt I.3 vermelde link.

A principal função do contratante consistirá no planeamento e na implementação de logística de eventos com base em instruções da EFSA. No caso de eventos mais complexos, o contratante poderá ter ainda de prestar serviços de consultoria sobre a melhor forma de publicitar uma iniciativa e/ou agir como conselheiro para recomendar as soluções técnicas e os formatos mais favoráveis para a concretização dos objetivos indicados. O contratante apoiará a EFSA na organização de eventos e reuniões institucionais principalmente em Parma (aproximadamente 60 %, quer na sede da EFSA ou em outros locais na cidade), Bruxelas e na UE a 28 (aproximadamente 35 %), mas ocasionalmente também em países em fase de pré-adesão à UE e noutros países extra-comunitários (aproximadamente 5 %). Consequentemente, exige-se a capacidade de operar principalmente em Itália e em países da UE/do EEE, mas também em países candidatos ou países candidatos potenciais e países aderentes ao programa da Política Europeia de Vizinhança (PEV).

A EFSA procura um contratante com uma experiência vasta e comprovada no mercado de organização profissional de conferências, capaz de assegurar orientação e apoio para a concretização de eventos e reuniões institucionais da EFSA.

Consultar a documentação do concurso disponível através da ligação disponibilizada no ponto I.3.

Uppdragstagarens huvudsakliga uppgift kommer att vara att planera och genomföra evenemangslogistik på grundval av Efsas instruktioner. För evenemang som är mer komplicerade kan uppdragstagaren även erfordras tillhandahålla konsulttjänster om hur man bäst gör reklam för ett initiativ och/eller agera som rådgivare för att rekommendera optimala format och tekniska lösningar för att uppnå fastställda mål. Uppdragstagaren kommer att stödja Efsa vid anordnandet av institutionella möten och evenemang främst i Parma (cirka 60 %, antingen vid Efsas huvudkontor eller i andra lokaler i staden), Bryssel och EU:s 28 medlemsstater (cirka 35 %), men ibland också i EU:s kandidatländer och i andra utomeuropeiska länder (cirka 5 %). Förmåga att arbeta främst i Italien och EU-länder/EES-länder, men också i kandidatländer/potentiella kandidatländer och i länder som ansluter sig till programmet för den europeiska grannskapspolitiken (EGP) kommer följaktligen att krävas.

Efsa eftersöker en uppdragstagare med omfattande och dokumenterad erfarenhet på marknaden för professionell konferensorganisation (professional conference organisation – PCO) som kan ge vägledning och stöd när det kommer till att förverkliga Efsas institutionella möten och evenemang.

Se upphandlingsdokumenten som finns tillgängliga via den länk som anges i punkt I.3.

Primární úlohou dodavatele bude plánovat a realizovat logistiku akcí na základě informací EFSA. V případě komplexnějších akcí se od dodavatele může požadovat poskytnutí také poradenských služeb ohledně toho, jak je nejlépe možné propagovat iniciativu a/nebo vystupování ve funkci poradce s cílem doporučit optimální formy a technická řešení v zájmu dosažení uvedených cílů. Dodavatel bude mít za úkol podporovat EFSA při organizování institucionálních setkání a akcí zejména v Parmě (přibližně 60 %, buď na ředitelství EFSA nebo na jiných místech ve městě), Bruselu a ve 28 zemích EU (přibližně 35 %), ale případně také v předvstupních zemích EU a ostatních jiných evropských zemích (přibližně 5 %). Proto se požaduje schopnost působit zejména v Itálii a v zemích EU/EHP, ale také v zemi uchazeče/potenciálního uchazeče a zemích, které vstupovaly do programu Evropské politiky sousedství (ENP).

EFSA hledá dodavatele s rozsáhlými a prokázanými zkušenostmi s trhem organizováním odborných konferencí, který může poskytovat poradenství a podporu při zajišťování institucionální setkání a akcí EFSA.

Viz zadávací dokumentace, kterou lze získat prostřednictvím odkazu uvedeného v oddílu I.3.

Töövõtja põhiülesandeks on Euroopa Toiduohutusameti (EFSA) lühiülevaate põhjal ürituste logistika kavandamine ja rakendamine. Keerukamate ürituste puhul võidakse töövõtjalt nõuda ka nõustamisteenuste osutamist (kuidas kõige paremini reklaamida algatust ja/või seadust) ja/või sellise nõustajana tegutsemist, kes soovitaks optimaalseid vorminguid ja tehnilisi lahendusi asjaomaste eesmärkide saavutamiseks. Töövõtja toetab EFSA-t institutsiooniliste kohtumiste ja ürituste korraldamisel eelkõige Parmas (ligikaudu 60 %, kas EFSA peakorteris või muus samas linnas asuvas kohas), Brüsselis ja ELi 28 liikmesriigis (ligikaudu 35 %), kuid aeg-ajalt ka ELi ühinemiseelsetes ja teistes Euroopa-välistes riikides (ligikaudu 5 %). Seetõttu nõutakse suutlikkust tegutseda eelkõige Itaalias ja ELi/EEA riikides, aga ka kandidaatriikides / võimalikes kandidaatriikides ja Euroopa naabruspoliitika (ENP) programmiga liituvates riikides.

EFSA otsib töövõtjat, kellel on laialdased ja tõendatud kogemused konverentside korraldamisega seotud professionaalsete teenuste (professional conference organisation (PCO)) turul ning kes on võimeline pakkuma nõu ja tuge EFSA institutsiooniliste kohtumiste elluviimisel.

Vt hankedokumente, mis on saadaval punktis I.3 esitatud lingi kaudu.

A nyertes ajánlattevő elsődleges feladata rendezvények logisztikájának megtervezése és lebonyolítása az EFSA eligazítása alapján. A komplex rendezvények esetében a nyertes ajánlattevőt felkérhetik, hogy tanácsadói szolgáltatások is nyújtson egy adott kezdeményezés reklámozásának legjobb módjáról, illetve hogy tanácsadóként járjon el és javaslatokat tegyen a megadott célkitűzések elérésére szolgáló optimális formátumokkal és műszaki megoldásokkal kapcsolatosan. A nyertes ajánlattevő támogatni fogja az EFSA-t intézményi értekezletek és rendezvények szervezésében, elsősorban Parmában (kb. 60 %, vagy az EFSA székhelyén vagy egyéb helyszíneken a városban), Brüsszelben és az EU 28 tagállamában (kb. 35 %), valamint esetenként az uniós csatlakozás előtt álló országokban és egyéb Európán kívüli országokban (kb. 5 %). Következésképpen a nyertes ajánlattevőnek képesnek kell lennie elsősorban az Olaszországban és az EU-/EGT-országokban, továbbá a tagjelölt/potenciális tagjelölt országokban és csatlakoztatási és az Európai Szomszédsági Politika (ENP) programhoz csatlakozó országokban való működésre.

Az EFSA a professzionális konferenciaszervezési piacon kiterjedt és igazolt tapasztalattal rendelkező olyan nyertes ajánlattevőt keres, aki képes útmutatást és támogatást nyújtani ahhoz, hogy életre keltse az EFSA intézményi értekezleteit és rendezvényeit.

Lásd az I.3. szakaszban feltüntetett linken keresztül elérhető közbeszerzési dokumentumokat.

Pagrindinis rangovo vaidmuo bus planuoti ir įgyvendinti renginių logistiką remiantis EFSA instrukcijomis. Sudėtingesniems renginiams rangovo gali būti prašoma taip pat teikti konsultavimo apie tai, kaip geriausia reklamuoti iniciatyvą, paslaugas ir (arba) būti konsultantu rekomenduojant optimalius formatus ir techninius sprendimus šiems tikslams pasiekti. Rangovas rems EMSA organizuojant institucinius susitikimus ir renginius, daugiausia Parmoje (apytikriai 60 %, EFSA būstinėje arba kitose vietose mieste), Briuselyje ir 28 ES valstybėse narėse (apytikriai 35 %), tačiau retkarčiais ir pasirengimo narystei ES šalyse bei kitose papildomose Europos šalyse (apytikriai 5 %). Todėl reikalaujamas gebėjimas vykdyti veiklą pirmiausia Italijoje ir ES / EEE šalyse, tačiau taip pat ir šalyse kandidatėse / potencialiose šalyse kandidatėse bei šalyse, kurios prisijungusios prie Europos kaimynystės politikos (EKP) programos.

EFSA ieško rangovo su didele ir įrodyta patirtimi profesinių konferencijų organizavimo rinkoje, kuris gali teikti konsultacijas ir paramą įgyvendinant EFSA institucinius susitikimus ir renginius.

Žr. pirkimo dokumentus per I.3 dalyje pateiktą nuorodą.

Darbuzņēmēja primārais uzdevums būs plānot un īstenot pasākumu materiāltehnisko apgādi, balstoties uz EFSA norādījumiem. Attiecībā uz sarežģītākiem pasākumiem darbuzņēmējam var būt jāsniedz arī konsultāciju pakalpojumi par to, kā labāk reklamēt iniciatīvu, un/vai jādarbojas kā konsultantam, kas iesaka optimālos formātus un tehniskos risinājumus noteikto mērķu sasniegšanai. Darbuzņēmējs atbalstīs EFSA institucionālo sanāksmju un pasākumu organizēšanā galvenokārt Parmā (aptuveni 60 %, vai nu EFSA galvenajā mītnē, vai citās vietās pilsētā), Briselē un 28 ES dalībvalstīs (aptuveni 35 %), taču dažkārt arī ES pirmspievienošanās valstīs un citās valstīs ārpus ES (aptuveni 5 %). Tādējādi nepieciešama spēja darboties galvenokārt Itālijā un ES/EEZ valstīs, taču arī kandidātvalstīs vai potenciālajās kandidātvalstīs un valstīs, kas pievienojušās Eiropas kaimiņattiecību politikas (EKP) programmai.

EFSA meklē tādu darbuzņēmēju ar plašu un apliecinātu pieredzi profesionālu konferenču organizēšanas (professional conference organisation – PCO) tirgū, kas var sniegt konsultācijas un atbalstu EFSA institucionālo sanāksmju un pasākumu nodrošināšanā.

Skatīt iepirkuma dokumentus, kas pieejami I.3. iedaļā norādītajā saitē.

Ir-rwol primarju tal-kuntrattur se jkun li jippjana u jimplimenta l-loġistika ta' avvenimenti bbażata fuq it-tagħrifa tal-EFSA. Għal avvenimenti iżjed kumplessi, il-kuntrattur jista' jintalab jipprovdi wkoll servizzi ta' konsulenza dwar kif wieħed jirreklama inizjattiva bl-aqwa mod u/jew jaġixxi bħala konsulent biex jirrikmanda għamliet ottimali u soluzzjonijiet tekniċi biex jinkisbu objettivi speċifiċi. Il-kuntrattur se jappoġġja lill-EFSA fl-organizzazzjoni ta' laqgħat u avvenimenti istituzzjonali primarjament f'Parma (madwar 60 %, jew fil-kwartieri ġenerali tal-EFSA jew f'postijiet oħrajn fil-belt), fi Brussell u fit-28 tal-UE (madwar 35 %), iżda okkażjonalment ukoll f'pajjiżi li għadhom ma daħlux fl-UE u pajjiżi Ewropej żejda oħrajn (madwar 5 %). Bħala konsegwenza, hi meħteiġa l-ħila li jopera primarjament fl-Italja u l-pajjiżi tal-UE/iż-ŻEE, iżda wkoll pajjiżi kandidati/potenzjalment kandidati u pajjiżi li jissieħbu fil-programm tal-Politika Ewropea tal-Madwar (ENP).

L-EFSA qiegħda tfittex kuntrattur b'esperjenza estensiva u ppruvata fis-suq tal-organizzazzjoni ta' konferenzi professjonali (PCO) li jista' jipprovdi u jappoġġja sabiex jagħmel realtà l-laqgħat istituzzjonali u l-avvenimenti tal-EFSA.

Ara d-dokumenti tal-ksib disponibbli fl-indirizz ipprovdut fit-Taqsima I.3.

Głównym zadaniem wykonawcy będzie planowanie i realizacja logistyki wydarzeń na podstawie informacji uzyskanych od EFSA. Przy okazji bardziej kompleksowych wydarzeń od wykonawcy może być wymagane świadczenie usług doradztwa w zakresie promocji inicjatywy oraz występowanie w charakterze doradcy, który zaleci optymalne formaty i rozwiązania techniczne umożliwiające osiągnięcie danych celów. Wykonawca udzieli wsparcia EFSA w organizacji spotkań instytucjonalnych i wydarzeń głównie w Parmie (około 60% wszystkich wydarzeń, w siedzibie EFSA lub w innych miejscach w mieście), Brukseli oraz w 28 państwach członkowskich UE (około 35%), a okazjonalnie również w państwach ubiegających się o członkostwo w UE i innych państwach europejskich (około 5%). W związku z tym wymagana jest zdolność do działania głównie we Włoszech i w krajach UE/EOG, ale także w krajach kandydujących/potencjalnie kandydujących do członkostwa w UE i krajach przystępujących do programu europejskiej polityki sąsiedztwa (EPS).

EFSA poszukuje wykonawcy o bogatym i udokumentowanym doświadczeniu na rynku profesjonalnej organizacji konferencji, który udzieli doradztwa i wsparcia w organizacji spotkań instytucjonalnych i wydarzeń EFSA.

Zob. dokumentacja przetargowa dostępna przez łącze podane w sekcji I.3.

Prvotnou úlohou dodávateľa bude plánovať a realizovať logistiku podujatí na základe súhrnu EFSA. V prípade komplexnejších podujatí sa od dodávateľa môže požadovať poskytnutie aj poradenských služieb, ako je možné najlepšie propagovať iniciatívu a/alebo akt, vo funkcii poradcu s cieľom odporúčať optimálne formy a technické riešenia v záujme dosiahnutia stanovených cieľov. Dodávateľ bude mať za úlohu podporovať EFSA pri organizovaní inštitucionálnych stretnutí a podujatí najmä v Parme (približne 60 %, buď na riaditeľstve EFSA, alebo v iných miestach v meste), Bruseli a v 28 krajinách EÚ (približne 35 %), ale prípadne aj v predvstupových krajinách EÚ a ostatných iných európskych krajinách (približne 5 %). Preto sa požaduje schopnosť pôsobiť predovšetkým v Taliansku a krajinách EÚ/EHP, ale aj krajine uchádzača/potenciálneho uchádzača a krajinách, ktoré vstupovali do programu európskej susedskej politiky (ESP).

EFSA hľadá dodávateľa s rozsiahlymi a preukázanými skúsenosťami s trhom s organizovaním odborných konferencií, ktorý môže poskytovať poradenstvo a podporu pri uskutočnení inštitucionálnych stretnutí a podujatí EFSA.

Pozri súťažné podklady dostupné na odkaze uvedenom v oddiele I.3.

Glavna vloga izvajalca bo načrtovanje in izvajanje logistike v zvezi z dogodki na podlagi poročanja EFSA. Pri zahtevnejših dogodkih se lahko od izvajalca zahtevajo tudi storitve svetovanja o načinu najboljšega oglaševanja pobude in/ali delo v vlogi svetovalca za priporočila glede optimalnih formatov in tehničnih rešitev za doseganje zastavljenih ciljev. Izvajalec bo zagotovil podporo za EFSA pri organiziranju institucionalnih srečanj in dogodkov predvsem v Parmi (približno 60 %, na sedežu EFSA ali na drugih lokacijah v mestu), Bruslju in EU 28 (približno 35 %), vendar občasno tudi v predpristopnih državah EU in v drugih neevropskih državah (približno 5 %). Zato se zahteva sposobnost za delo predvsem v Italiji in državah EU/EGP, vendar tudi v državah kandidatkah/potencialnih državah kandidatkah in državah v okviru programa evropske sosedske politike (ESP).

EFSA potrebuje izvajalca z obsežnimi in dokazanimi izkušnjami na trgu organizacije strokovnih konferenc, ki lahko zagotovi smernice in podporo z oživitvijo institucionalnih srečanj in dogodkov EFSA.

Glejte razpisno dokumentacijo, ki je na voljo na povezavi iz oddelka I.3.

Beidh sé mar ról príomhúil ag an gconraitheoir lóistíocht imeachtaí a phleanáil agus a chur chun feidhme bunaithe ar threoir ó EFSA. Le haghaidh imeachtaí níos casta, d'fhéadfaí iarraidh ar an gconraitheoir seirbhísí comhairleachta a sholáthar freisin maidir leis an mbealach is fearr tionscnamh a fhógairt nó chun gníomhú mar chomhairleoir d'fhonn formáidí agus réitigh theicniúla a mholadh chun cuspóirí áirithe a bhaint amach. Tacóidh an conraitheoir le EFSA chun cruinnithe agus imeachtaí institiúideacha a eagrú go príomha in Parma (timpeall ar 60 %, i gceanncheathrú EFSA nó in ionaid eile ar fud na cathrach), sa Bhruiséil agus sna 28 mBallstát den AE (timpeall ar 35 %), ach ar ócáidí freisin i dtíortha réamhaontachais an AE agus i dtíortha Eorpacha breise eile (timpeall ar 5 %) Mar thoradh air sin, tá an cumas riachtanach le bheith in ann oibriú go príomha san Iodáil agus i dtíortha AE/LEE, ach chomh maith leis sin i dtíortha is iarrthóirí nó is iarrthóirí ionchasacha agus i dtíortha atá ina gcuid de chlár Bheartas Comharsanachta na hEorpa (ENP).

Tá EFSA ar lorg conraitheora ag a bhfuil taithí fhairsing agus chruthaithe sa mhargadh um chomhdhálacha gairmiúla a eagrú (PCO) atá in ann treoir agus tacaíocht a sholáthar maidir le cruinnithe agus imeachtaí institiúideacha EFSA a bheochan.

Féach ar na doiciméid soláthair atá ar fáil tríd an nasc arna chur ar fáil in Alt I.3.

Основната роля на изпълнителя ще бъде при планирането и осъществяването на логистиката на мероприятия въз основа на кратка информация от страна на ЕОБХ. За по-сложни събития от изпълнителя може да се изисква да предостави също и консултантски услуги как най-добре да се рекламира дадена инициатива и/или да действа като консултант, за да препоръча оптимални формати и технически решения за постигане на определени цели. Изпълнителят ще подпомага ЕОБХ при организирането на институционални заседания и мероприятия предимно в Парма (приблизително 60 % или в централата на ЕОБХ, или на други места в града), Брюксел и 28-те държави-членки на ЕС (приблизително 35 %), но понякога и в държави, които са процес на предприсъединяване към Съюза, или в други европейски страни (приблизително 5 %). Поради това е необходима възможност за работа предимно в Италия и държавите от ЕС/ЕИП, но също така и в държавите кандидатки/потенциални кандидатки и в държавите, включени към програма на европейската политика за съседство (ЕПС).

ЕОБХ търси изпълнител с богат и доказан опит в пазара на професионалното организиране на конференции (PCO), който може да предостави насоки и подкрепа при провеждането на институционални заседания и мероприятия на ЕОБХ.

Вж. документите на обществената поръчка, налични на връзката, предоставена в раздел I.3.

Rolul principal al contractantului va fi acela de a planifica și de a implementa logistica pentru evenimente pe baza instrucțiunilor EFSA. Pentru evenimente mai complexe, contractantului i se poate solicita, de asemenea, să furnizeze servicii de consultanță cu privire la cel mai bun mod de a promova o inițiativă și/sau de a acționa în calitate de consultant pentru a recomanda formatele și soluțiile tehnice optime în vederea atingerii obiectivelor stabilite. Contractantul va susține EFSA în organizarea de reuniuni și de evenimente instituționale, în principal în Parma (aproximativ 60 %, fie la sediul EFSA, fie în alte locații din oraș), în Bruxelles și în UE 28 (aproximativ 35 %), dar, ocazional, și în țări candidate la aderarea la UE și în alte țări europene suplimentare (aproximativ 5 %). Prin urmare, se solicită capacitatea de a desfășura activități în principal în Italia și în țările UE/SEE, dar și în țări candidate/potențial candidate și în țări participante la programul privind politica europeană de vecinătate (PEV).

EFSA caută un contractant cu experiență vastă și atestată în ceea ce privește piața organizării profesionale de conferințe care să poată oferi consiliere și susținere pentru organizarea de reuniuni și de evenimente instituționale ale EFSA.

A se vedea dosarul licitației disponibil prin intermediul linkului furnizat în secțiunea I.3.

Glavna uloga ugovaratelja bit će planiranje i provedba logistike događanja na temelju upute EFSA-e. Za složenija događanja od ugovaratelja se može zahtijevati i pružanje savjetodavnih usluga o tome kako najbolje oglašavati inicijativu i/ili djelovanje u svojstvu savjetnika u svrhu preporuke optimalnih formata i tehničkih rješenja za postizanje predmetnih ciljeva. Ugovaratelj će pružiti podršku EFSA-i pri organiziranju institucijskih sastanaka i događanja prvenstveno u Parmi (približno 60 %, u sjedištu EFSA-e ili u drugim prostorima u gradu), Bruxellesu i EU 28 (približno 35 %), ali povremeno i u državama koje su u postupku pristupanja EU-u i u drugim državama izvan EU-a (približno 5 %). Slijedom toga, potrebna je sposobnost djelovanja prvenstveno u Italiji i državama EU-a/EGP-a, ali i u državama kandidatkinjama/potencijalnim kandidatkinjama te državama koje su pristupile programu europske politike susjedstva (ENP).

EFSA traži ugovaratelja sa širokim i dokazanim iskustvom na tržištu organizacije stručnih konferencija (professional conference organisation – PCO) koji može pružiti smjernice i podršku za ostvarenje institucijskih sastanaka i događanja EFSA-e.

Vidjeti dokumentaciju za nadmetanje dostupnu putem poveznice navedene u odjeljku I.3.

  • 1