Call +44 800 9755 164

Public tenders for consultant in Greece

Find all Consulting tenders in the world.
Finding business opportunities has never been easier.

Results for consulting. Make a new search!

Software programming and consultancy services

Ειδικός Λογαριασμός Κονδυλίων Έρευνας Εθνικού Μετσόβιου Πολυτεχνείου | Published November 3, 2016
Software programming and consultancy services

Business and management consultancy and related services

Δημόσια Επιχείρηση Ηλεκτρισμού Α.Ε./ΔΥΠ | Published November 26, 2016  -  Deadline December 12, 2016

The contract includes two interrelated workflows, the Financial Advisor and Technical Advisor, which will run concurrently in each project phase.

Phase A: Understanding, planning, transaction preparatory actions (Conceptual design and pre-marketing).

Phase B: Default candidate investors (Prequalification).

Phase C: Binding offers, negotiations, conclusion - closing the transaction (Binding offers, negotiations and closing).

The project involves two interrelated workflows, the Financial Advisor and Technical Advisor, which will run concurrently in each project phase

Phase A: Understanding, planning, preparatory Conceptual design transaction operations and pre-marketing.

Financial Advisor.

- Strategic Transaction.

- Schedule actions.

- Design process.

- Investigation of market and communication with interested parties and stakeholders.

Technical adviser.

- Analysis of the existing customer portfolio and design portfolio for disposal.

- Impact assessment of the Transaction.

- Preparing Business Plan.

- Support the work of the financial advisor.

Phase B: potential investors Default -Prequalification

financial Advisor

- Preparation, issue tender process documents and participation in the evaluation.

- Communication with investors.

- Processing regulatory issues.

Technical adviser

- Technical support in communications with investors and the issue of procurement procedure documents.

Phase C: Binding offers, negotiations, integration - transaction closing - Binding offers, negotiations and closing.

financial Advisor

- Coordination and organization of the tender process.

- Contact and negotiations with investors.

- Join ...

Provision of medical services to Cedefop staff

Cedefop | Published November 11, 2016  -  Deadline December 16, 2016

Az elvárt szolgáltatások és eredmények:

Orvosi ellátás az érintett intézmények alkalmazottai számára, az Európai Unió tisztviselőire irányadó alkalmazotti szabályzat 59. cikke szerint:

— orvosi alkalmassági vizsgálatok a Cedefop jövőbeni alkalmazottai számára,

— éves orvosi vizsgálatok a Cedefop személyzete számára,

— a Cedefop alkalmazottai egészségügyi aktáinak kezelése az adatvédelemről szóló rendelet (45/2001/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet) szigorú betartása mellett,

— bármely, a Cedefop vezetősége által igényelt orvosi tanácsadás, például a bizonyos egészségügyi kiadások kifizetésére irányuló kérelmek vizsgálata, illetve betegszabadság-kérelmek vagy betegséghez kapcsolódó különleges szabadságkérelmek ellenőrzése,

— megelőző egészségügyi tájékoztató kampányok a személyzet számára,

— a személyzet munkahelyének ellenőrzése foglalkozás-egészségügyi tanácsadás céljából,

— kérés esetén az Európai Közösségek Intézményközi Orvosi Akadémiája (Inter-Institutional Medical College of the European Communities) értekezleteinek a Cedefop megfigyelőjeként történő látogatása,

— igény szerinti védőoltások a Cedefop személyzete számára (pl. éves influenza elleni védőoltás, igény esetén ad-hoc oltókampányok),

— bármely egyéb, a fentiekhez kapcsolódó egészségügyi szolgáltatás a Cedefop igényei szerint.

A korábbi tapasztalatok alapján a tisztiorvosnak előreláthatólag (az augusztus, valamint a húsvéti és a karácsonyi időszakok kivételével) hozzávetőlegesen hetente 10 órát kell rendelnie, fix rendelési idővel (azaz 2 délelőtt). Kölcsönös megállapodás útján fogják meghatározni, pontosan mely napokon és időpontokban kell majd a nyertes ajánlattevőnek a Cedefopnál tartózkodnia.

A tisztiorvosnak telefonon bármikor elérhetőnek kell lennie és – nagyon kivételes esetekben – a heti ütemterven kívül is hívható a Cedefophoz.

Pagal šią sutartį medicinos pareigūnas (fizinis asmuo) teiks bendrojo pobūdžio ir prevencinės medicinos paslaugas Europos profesinio mokymo plėtros centrui (Cedefop) ir jo personalui.

Numatyta reikalingų paslaugų, aprašytų šiame kvietime pateikti pasiūlymus, trukmė neturėtų viršyti 500 valandų per metus, t. y. 2 000 valandų per 4 metus. Konkurso dalyviai turėtų žinoti, kad informacija apie apimtį yra tik preliminari, neįpareigoja Cedefop ir neturėtų būti laikoma sutarties galutinės vertės garantija. Pasirašius preliminariąją sutartį iš eilės pateiktų užsakymo formų pinigų suma gali faktiškai nesiekti pirmiau minėtos numatytos preliminariosios sutarties vertės. Cedefop pagal sutartį bus įsipareigojęs tik dėl sumų, kurios iš tikrųjų įrašytos iš eilės pasirašytose užsakymų formose. Preliminariosios sutarties bendra vertė daugiausia priklausys nuo užsakymų, kuriuos Cedefop gali pateikti užsakymo formomis.

Reikalaujama šių paslaugų ir rezultatų:

Institucijų darbuotojams medicininė priežiūra teikiama pagal Europos Sąjungos pareigūnų personalo taisyklių 59 straipsnį:

— būsimų Cedefop personalo narių sveikatos patikrinimai prieš jų įdarbinimą,

— Cedefop darbuotojų metiniai sveikatos patikrinimai,

— Cedefop darbuotojų medicinos bylų administravimas griežtai laikantis Duomenų apsaugos reglamento (Europos Parlamento ir Tarybos Reglamentas (EB) Nr. 45/2001),

— bet kokios medicinos konsultacijos, kaip pageidauja Cedefop valdyba, pavyzdžiui, paraiškų dėl prašymo apmokėti tam tikras medicinines išlaidas nagrinėjimas arba prašymų dėl neatvykimo į darbą dėl ligos arba specialių prašymų dėl neatvykimo į darbą, susijusių su liga, tikrinimas,

— darbuotojams skirtos profilaktinės medicinos informavimo kampanijos,

— darbuotojų darbo vietų patikrinimai siekiant teikti profesinės sveikatos konsultacijas,

— dalyvavimas (kaip Cedefop stebėtojas) Europos Bendrijų Tarpinstitucinio medicinos koledžo susitikimuose (kaip reikalaujama),

— Cedefop darbuotojų skiepijimas, kaip reikalaujama (pvz., kasmetinė vakcina nuo gripo, ad hoc skiepijimo kampanijos, jei būtina),

— bet kokios kitos medicinos paslaugos, susijusios su tuo, kas išdėstyta pirmiau, kaip pageidauja Cedefop.

Remiantis ankstesne patirtimi, tikimasi, kad medicinos tarnybos pareigūnas bus savo biure apytikriai 10 valandų per savaitę (išskyrus rugpjūčio mėn., Velykų ir Kalėdų laikotarpius) pagal nustatytą tvarkaraštį (t. y. 2 rytus). Tikslios dienos ir laikas, kuriuo rangovas turės būti Cedefop patalpose, bus nuspręsti abipusiu sutarimu.

Su medicinos tarnybos pareigūnu turėtų būti įmanoma susisiekti bet kuriuo metu ir labai išskirtiniais atvejais iškviesti jį į Cedefop ne darbo metu.

Šā līguma mērķis ir ar medicīnas darbinieka (fiziskas personas) starpniecību nodrošināt vispārējus un profilaktiskus medicīniskos pakalpojumus Cedefop un tā darbiniekiem.

Plānots, ka šajā uzaicinājumā uz konkursu aprakstīto nepieciešamo pakalpojumu paredzamais apjoms nepārsniegs 500 stundas gadā, tādējādi sasniedzot 2 000 stundas 4 gadu periodā. Pretendentiem jāņem vērā, ka informācija par apjomu ir sniegta tikai informatīvā nolūkā, tā neuzliek saistības Cedefop un nav uzskatāma par garantiju attiecībā uz līguma galīgo vērtību. Secīgo pasūtījuma veidlapu, kas tiks izsniegtas pēc pamatnolīguma parakstīšanas, apjomu summa faktiski var nesasniegt iepriekš minēto paredzamo pamatnolīguma vērtību. Saskaņā ar līgumu Cedefop saistoši būs tikai parakstītajās secīgajās pasūtījuma veidlapās faktiski ievadītie apjomi. Pamatnolīguma kopējā vērtība būs atkarīga no pasūtījumiem, kurus Cedefop varēs veikt ar pasūtījuma veidlapu palīdzību.

Nepieciešamie pakalpojumi un rezultāti:

attiecīgo iestāžu darbinieku medicīniskā aprūpe atbilstoši Eiropas Savienības Civildienesta noteikumu 59. pantam:

— Cedefop nākamo darbinieku medicīniskās pārbaudes pirms pieņemšanas darbā,

— Cedefop darbinieku ikgadējās medicīniskās pārbaudes,

— Cedefop darbinieku medicīnisko lietu administrēšana, precīzi ievērojot Datu aizsardzības regulu (Eiropas Parlamenta un Padomes Regula (EK) Nr. 45/2001),

— visas Cedefop vadības pieprasītās medicīniskās konsultācijas, piemēram, noteiktu medicīnisku izdevumu apmaksas pieteikumu pārbaude vai slimības atvaļinājumu pieteikumu vai īpašu ar slimību saistītu atvaļinājumu pieteikumu pārbaude,

— profilaktiskās medicīnas informācijas kampaņas darbiniekiem,

— darbinieku darba vietu pārbaudes ar mērķi sniegt konsultācijas par arodveselību,

— pēc pieprasījuma – dalība (kā novērotājam Cedefop vārdā) Eiropas Kopienu starpiestāžu medicīniskās kolēģijas sanāksmēs,

— Cedefop darbinieku vakcinācija pēc pieprasījuma (piem., ja nepieciešams, ikgadējā gripas vakcīna, ad hoc vakcinācijas kampaņas),

— jebkādi citi ar iepriekš minētajiem pakalpojumiem saistīti medicīniski pakalpojumi pēc Cedefop pieprasījuma.

Ņemot vērā iepriekšējo pieredzi, medicīnas darbiniekam jāatrodas savā kabinetā aptuveni 10 stundas nedēļā (izņemot augustu, Lieldienu un Ziemassvētku brīvdienas) saskaņā ar iepriekš noteiktu grafiku (t. i., 2 rītus). Par konkrētām dienām un laiku, kurā darbuzņēmējam jāatrodas Cedefop telpās, tiks panākta abpusēja vienošanās.

Medicīnas darbiniekam jebkurā laikā jābūt sasniedzamam pa tālruni, un izņēmuma gadījumos tas var tikt izsaukts uz Cedefop ārpus nedēļas grafikā paredzētajiem laikiem.

L-iskop tal-kuntratt hu l-provvista minn uffiċjal mediku (persuna naturali) ta' servizz mediku ġenerali u preventiv lis-Cedefop u l-persunal tiegħu.

L-istima tal-valur tas-servizzi meħtieġa li huma mfissra f'din is-sejħa għall-offerti mhix mistennija li se taqbeż il-500 siegħa fis-sena, għaldaqstant 2 000 siegħa mifruxa fuq perijodu ta' 4 snin. Dawk li jitfgħu l-offerti għandhom jiftakru li l-informazzjoni dwar il-volum qiegħda tingħata biss bħala ħjiel, u mhix se torbot lis-Cedefop u m'għandhiex titqies li hi garanzija tal-valur aħħari tal-kuntratt. Is-somma tal-ammonti fil-formoli tal-ordnijiet suċċessivi li se jinħarġu wara li jkun iffirmat il-qafas ta' kuntratt, fil-fatt, ma tistax taqbeż l-istima tal-valur imniżżla hawn fuq għall-qafas ta' kuntratt. Is-Cedefop se jkun marbut bil-kuntratt biss f'dak li għandu x'jaqsam mal-ammonti li fil-fatt jitniżżlu fil-formoli tal-ordnijiet suċċessivi li jkunu ffirmati. Il-valur sħiħ tal-qafas ta' kuntratt fl-aħħar mill-aħħar se jiddependi fuq l-ordnijiet li s-Cedefop jista' jagħmel permezz tal-formoli tal-ordni.

Is-servizzi u r-riżultati mitluba:

Il-kura medika tal-persunal tal-istituzzjonijiet ikkonċernati fi ħdan it-tifsira tal-Artiklu 59 tar-regolamenti tal-persunal għal uffiċjali tal-Unjoni Ewropea:

— eżamijiet mediċi ta' qabel ir-reklutaġġ għall-membri futuri tal-persunal tas-Cedefop,

— eżamijiet mediċi annwali tal-persunal tas-Cedefop,

— amministrazzjoni tal-fajls mediċi tal-persunal tas-Cedefop bi qbil strett mar-Regolament tal-Protezzjoni tad-Dejta (ir-Regolament (KE) Nru 45/2001 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill),

— kwalunkwe parir mediku kif mitlub mill-maniġment tas-Cedefop, pereżempju, l-eżaminazzjoni ta' applikazzjonijiet li jitolbu l-ħlas ta' ċerti spejjeż mediċi jew verifika ta' talbiet għal-lif tal-mard jew talbiet għal-lif speċjali marbutin ma' mard,

— kampanji ta' tagħrif dwar il-mediċina preventiva lill-persunal,

— spezzjonijiet lill-persunal fuq il-post tax-xogħol sabiex ikunu pprovduti pariri dwar is-saħħa okkupazzjonali,

— attendenza, bħala osservatur għas-Cedefop, tal-laqgħat tal-Kulleġġ Mediku Interistituzzjonali tal-Komunitajiet Ewropej kif mitlub,

— vaċċini tal-persunal tas-Cedefop kif mitlub (e.g. il-vaċċin annwali kontra l-infulwenza, il-kampanji ta' vaċċinazzjoni ad hoc jekk ikunu neċessarji),

— kwalunkwe servizzi mediċi oħrajn irrelatati ma' hawn fuq kif mitluba mis-Cedefop.

Skont l-esperjenza ta' qabel, l-uffiċjal mediku hu mistenni jkun preżenti fl-uffiċċju tiegħu/tagħha madwar 10 sigħat/fil-ġimgħa (minbarra f'Awwissu, fil-perijodi tal-Għid u tal-Milied) skont skeda fissa (i.e. 2 għodwiet). Il-jiem u l-ħinijiet eżatti li matulhom il-kuntrattur ikollu jkun preżenti fil-bini tas-Cedefop se jkunu deċiżi permezz ta' ftehim mutwali.

L-uffiċjal mediku għandu jintlaħaq permezz tat-telefown fi kwalunkwe ħin u jista', f'każijiet eċċezzjonali ħafna, ikun imsejjaħ fis-Cedefop barra mill-iskeda tal-ġimgħa.

Celem zamówienia jest świadczenie przez lekarza (osobę fizyczną) usług w zakresie medycyny ogólnej i profilaktyki zdrowotnej na rzecz Cedefopu i pracowników tej agencji.

Szacunkowy wymiar wymaganych usług, opisanych w niniejszym zaproszeniu do składania ofert, nie powinien przekraczać 500 godzin rocznie, co daje 2 000 godzin w okresie 4-letnim. Oferenci powinni mieć świadomość, że informacja dotycząca zakresu usług ma charakter wyłącznie orientacyjny, nie jest wiążąca dla Cedefopu i nie należy jej traktować jako gwarancji w kategoriach ostatecznej wartości zamówienia. Suma kwot przewidzianych w kolejnych formularzach zleceń, które zostaną wystawione po podpisaniu umowy ramowej, nie może osiągnąć wyżej podanej szacunkowej wartości umowy ramowej. Cedefop będzie zobowiązany umową tylko do wysokości kwot faktycznie podanych w kolejnych podpisanych formularzach zleceń. Całkowita wartość umowy ramowej będzie uzależniona od zadań, które Cedefop może powierzyć z zastosowaniem formularzy zleceń.

Wymagane usługi i rezultaty:

opieka medyczna nad pracownikami przedmiotowych instytucji w rozumieniu art. 59 regulaminu pracowniczego urzędników Unii Europejskiej:

— lekarskie badania wstępne przyszłych pracowników Cedefopu,

— roczne badania okresowe pracowników Cedefopu,

— administrowanie dokumentacją medyczną pracowników Cedefopu w ścisłej zgodności z rozporządzeniem w sprawie ochrony danych [rozporządzeniem (WE) nr 45/2001 Parlamentu Europejskiego i Rady],

— wszelkiego rodzaju opinie medyczne, o których wydanie wnioskuje zarząd Cedefopu, tj. analiza wniosków o pokrycie określonych kosztów medycznych lub weryfikacja wniosków o wystawienie zwolnienia chorobowego bądź wniosków o udzielenie urlopu okolicznościowego w związku z chorobą,

— prowadzenie wśród pracowników kampanii informacyjnych z zakresu profilaktyki,

— kontrole miejsca pracy na potrzeby wydawania opinii z zakresu medycyny pracy,

— uczestniczenie na wniosek instytucji zamawiającej w charakterze obserwatora z ramienia Cedefopu w posiedzeniach Międzyinstytucjonalnego Kolegium Medycznego Wspólnot Europejskich,

— szczepienia personelu Cedefopu na wniosek instytucji zamawiającej (np. coroczne szczepienia przeciwko grypie lub, w miarę potrzeb, kampanie szczepień doraźnych),

— wszelkie inne usługi medyczne związane z powyższym, o które Cedefop wnioskuje.

Na podstawie wcześniejszych doświadczeń oczekuje się, że lekarz będzie przyjmował w swoim gabinecie około 10 godzin tygodniowo (z wyjątkiem miesiąca sierpnia, świąt Wielkiej Nocy, świąt Bożego Narodzenia), zgodnie z ustalonym grafikiem (tj. 2 razy w godzinach przedpołudniowych). Dokładne dni i godziny, w których wykonawca będzie musiał być obecny w siedzibie Cedefopu, zostaną ustalone za obopólną zgodą.

Lekarz powinien być osiągalny przez telefon w dowolnym czasie i może, w szczególnie wyjątkowych przypadkach, zostać wezwany do siedziby Cedefopu w terminie przypadającym poza tygodniowym harmonogramem przyjmowania pacjentów.

Cieľom zákazky sú všeobecné a preventívne zdravotné služby pre Cedefop a jeho zamestnancov, ktoré bude poskytovať lekár (fyzická osoba).

Predpokladaná hodnota požadovaných služieb opísaných v tejto výzve na predloženie ponúk pravdepodobne nepresiahne 500 hodín ročne, čo je 2 000 hodín počas 4-ročného obdobia. Uchádzači by si mali byť vedomí toho, že predpokladaný rozsah je čisto informatívny a nebude pre Cedefop záväzný a nemal by sa považovať za záruku, čo sa týka konečnej hodnoty zákazky. Celkové množstvo postupných objednávok, ktoré budú vydané po podpísaní rámcovej zmluvy, nemusí skutočne dosiahnuť vyššie uvedenú odhadovanú hodnotu rámcovej zmluvy. Cedefop bude zmluvne viazaný len sumami skutočne zadanými v postupných podpísaných objednávkach. Celková hodnota rámcovej zmluvy bude nakoniec závisieť od objednávok, ktoré môže Cedefop vystaviť prostredníctvom objednávkových formulárov.

Požadované služby a výstupy:

Zdravotná starostlivosť zamestnancov dotyčných inštitúcií v zmysle článku 59 služobného poriadku úradníkov Európskej únie:

— lekárske vyšetrenia pred prijatím do zamestnania pre budúcich zamestnancov Cedefopu,

— ročné lekárske vyšetrenia zamestnancov Cedefopu,

— správa lekárskych spisov zamestnancov Cedefopu v striktnom súlade s nariadením o ochrane údajov [nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 45/2001],

— akékoľvek zdravotné poradenstvo na žiadosť vedenia Cedefopu, napríklad posudzovanie žiadostí o preplatenie určitých zdravotných výdavkov alebo overovanie žiadostí na schválenie pracovnej neschopnosti či osobitných žiadostí o voľno v súvislosti s chorobou,

— preventívne zdravotné informačné kampane pre zamestnancov,

— kontroly zamestnancov na pracovisku na účely poskytnutia poradenstva týkajúceho sa ochrany zdravia pri práci,

— účasť v úlohe pozorovateľa pre Cedefop na stretnutiach medziinštitucionálneho lekárskeho kolégia Európskych spoločenstiev podľa požiadavky,

— očkovania zamestnancov Cedefopu podľa požiadavky (napr. ročné očkovanie proti chrípke, príležitostné očkovacie kampane podľa potreby),

— akékoľvek iné lekárske služby týkajúce sa vyššie uvedeného na žiadosť Cedefopu.

Na základe predchádzajúcich skúseností sa od lekára očakáva, že bude vo svojej ambulancii prítomný približne 10 hodín týždenne (s výnimkou augusta, veľkonočných a vianočných sviatkov) podľa pevného harmonogramu (t. j. 2 dni dopoludnia). Presné dni a časy, počas ktorých bude dodávateľ musieť byť prítomný v priestoroch Cedefopu, sa určia na základe vzájomnej dohody.

Lekár by mal byť dostupný telefonicky v ktoromkoľvek čase a vo veľmi výnimočných prípadoch môže byť privolaný do Cedefopu mimo týždenného časového rozvrhu.

Namen naročila je zagotovitev zdravstvenega uslužbenca (fizične osebe) za splošne in preventivne zdravstvene storitve za Cedefop in njegovo osebje.

Ocenjena vrednost zahtevanih storitev, opisanih v tem javnem razpisu, ne bi smela presegati 500 ur na leto, torej 2 000 ur v 4-letnem obdobju. Ponudnike opozarjamo, da so informacije glede obsega zgolj okvirne, niso zavezujoče za Cedefop in niso mišljene kot jamstvo glede končne vrednosti naročila. Vsota zneskov zaporednih naročilnic, ki bodo izdane po podpisu okvirne pogodbe, morda ne bo dosegla zgoraj navedene ocenjene vrednosti okvirne pogodbe. Cedefop bo pogodbeno zavezan samo za zneske, dejansko vpisane v zaporedne podpisane naročilnice. Skupna vrednost okvirnega naročila bo odvisna od naročil, ki jih lahko Cedefop izvede preko naročilnic.

Zahtevane storitve in rezultati:

Zdravstvena oskrba osebja zadevnih institucij v smislu člena 59 Kadrovskih predpisov za uradnike Evropske unije:

— zdravstveni pregledi prihodnjih članov osebja Cedefopa pred zaposlitvijo,

— letni zdravstveni pregledi osebja Cedefopa,

— upravljanje zdravstvenih kartotek osebja Cedefopa, povsem v skladu z Uredbo o varstvu podatkov (Uredba (ES) št. 45/2001 Evropskega parlamenta in Sveta),

— kakršno koli zdravstveno svetovanje na zahtevo vodstva Cedefopa, na primer pregled zahtevkov za plačilo določenih stroškov zdravljenja ali preverjanje zahtevkov za bolniški dopust oziroma zahtevkov za izredni dopust, povezan z boleznijo,

— informacijske kampanje o preventivni medicini za osebje,

— pregledi delovnih mest osebja za svetovanje o zdravju pri delu,

— prisotnost, v vlogi opazovalca za Cedefop, na sestankih medinstitucionalnega zdravstvenega kolegija Evropskih skupnosti, v skladu z zahtevo,

— cepljenja osebja Cedefopa, v skladu z zahtevo (npr. letno cepljenje proti gripi, ad hoc akcije cepljenja, če je potrebno),

— kakršne koli druge zdravstvene storitve, povezane z zgoraj navedenim, v skladu z zahtevami Cedefopa.

Na podlagi predhodnih izkušenj se od zdravstvenega uslužbenca pričakuje, da bo v svojih prostorih prisoten približno 10 ur/teden (razen avgusta, v velikonočnem in božičnem času) v skladu z določenim urnikom (tj. 2 dopoldneva). Točni dnevi in ure, ob katerih bo moral biti izvajalec prisoten v prostorih Cedefopa, bodo sporazumno dogovorjeni.

Zdravstveni uslužbenec mora biti stalno dosegljiv po telefonu in ga lahko Cedefop, v zelo izjemnih primerih, pokliče izven tedenskega urnika.

Is éard is cuspóir an chonartha go ndéanfaidh oifigeach leighis (duine nádúrtha) seirbhís mhíochaine ghinearálta agus choisctheach a sholáthar do Cedefop agus dá fhoireann.

Níltear ag súil go mbeidh luach measta na seirbhísí riachtanacha ar a gcuirtear síos sa ghlao seo ar thairiscintí níos mó ná 500 uair in aghaidh na bliana, dá bhrí sin beidh 2 000 uair ann thar thréimhse 4 bliana. Ba cheart do thairgeoirí a thabhairt faoi deara gur faisnéis tháscach amháin atá san fhaisnéis ar an méid, nach mbeidh sé ina cheangal ar Cedefop agus nár cheart í a mheas mar bharánta i leith luach deiridh an chonartha. Tharlódh nach mbeidh an tsuim de mhéideanna na bhfoirmeacha ordaithe comhleantacha a eiseofar tar éis don chonradh creatlaí a bheith sínithe chomh hard leis an luach measta thuasluaite don chonradh creatlaí. Ní bheidh Cedefop ceangailte go conarthach ach amháin de réir na méideanna atá socraithe go héifeachtach sna foirmeacha ordaithe comhleantacha sínithe. Braithfidh luach iomlán an chonartha creatlaí faoi dheoidh ar na horduithe a d'fhéadfadh Cedefop a dhéanamh trí fhoirmeacha ordaithe.

Seirbhísí agus torthaí arna n-iarraidh:

Cúram míochaine fhoireann na n-institiúidí lena mbaineann de réir bhrí Airteagal 59 de na rialacháin foirne maidir le hoifigigh an Aontais Eorpaigh:

— scrúduithe dochtúra réamh-earcaíochta le haghaidh bhaill foirne ionchais Cedefop,

— scrúduithe dochtúra bliantúla d'fhoireann Cedefop,

— comhaid mhíochaine fhoireann Cedefop a riar agus an Rialachán Cosanta Sonraí (Rialachán (CE) Uimh. 45/2001 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle) á chomhlíonadh go docht,

— comhairle mhíochaine ar bith de réir mar a iarrann lucht bainistíochta Cedefop, mar shampla, iniúchadh a dhéanamh ar iarratais ar íocaíocht maidir le costais mhíochaine áirithe nó iarratais ar shaoire bhreoiteachta nó iarratais ar shaoire speisialta a bhaineann le breoiteacht a fhíorú,

— feachtais um fhaisnéis faoi mhíochaine choisctheach don fhoireann,

— cigireachtaí ar láithreacha oibre na foirne chun comhairle a sholáthar faoi shláinte cheirde,

— freastal, mar bhreathnóir do Cedefop, ar chruinnithe Choláiste Leighis Idirinstitiúideach na gComhphobal Eorpach ar iarratas,

— vacsaínithe d'fhoireann Cedefop de réir mar a iarrtar (m.sh. vacsaín fliú bliantúil, feachtais vacsaínithe ad hoc más gá),

— aon seirbhísí míochaine eile a bhaineann leis an méid thuas arna n-iarraidh ag Cedefop.

Bunaithe ar thaithí roimhe seo, beifear ag súil go mbeidh an t-oifigeach leighis i láthair ina (h)oifig thart ar 10 n-uaire in aghaidh na seachtaine (ach amháin i mí Lúnasa, agus le linn thréimhse na Cásca agus thréimhse na Nollag) de réir sceideal seasta (.i. 2 mhaidin). Déanfar na laethanta agus na huaireanta beachta is gá don chonraitheoir a bheith i láthair ar áitreabh Cedefop a chinneadh le comhaontú frithpháirteach.

Ba cheart go mbeadh an t-oifigeach leighis inteagmhála ar an bhfón ag am ar bith agus féadfar glaoch air/uirthi, i gcásanna eisceachtúla, chuig Cedefop lasmuigh den sceideal seachtainiúil.

Целта на поръчката е осигуряването от медицински служител (физическо лице) на общи и превантивни медицински услуги за Cedefop и неговия персонал.

Предвидената стойност за изискваните услуги, описани в настоящата покана за участие в търг, се очаква да не надвишава 500 часа годишно, следователно 2 000 часа за 4 годишен период. Оферентите трябва да знаят, че информацията за обема е чисто индикативна, няма да бъде обвързваща за Cedefop и не трябва да бъде разглеждана като гаранция за крайната стойност на поръчката. Сборът от сумите на последващите формуляри за поръчки, които ще бъдат изготвени след като бъде подписан рамковият договор, може всъщност да не достигне горепосочената прогнозна стойност за рамковия договор. Cedefop ще бъде договорно обвързан единствено по отношение на количествата, действително вписани в последващите подписани формуляри за поръчка. Общата стойност на рамковия договор ще зависи изцяло от поръчките, които Cedefop ще отправи чрез формуляри за поръчки.

Изисквани услуги и резултати:

Медицински грижи за персонала на съответните институции по смисъла на член 59 от правилника за длъжностни лица на Европейския съюз:

— медицински прегледи преди наемане за бъдещи членове на персонала на Cedefop,

— годишни медицински прегледи на персонала на Cedefop,

— администриране на медицинските досиета на персонала на Cedefop в строго съответствие с регламента за защита на данните (Регламент (ЕО) № 45/2001 на Европейския парламент и на Съвета),

— всякакви медицински консултации, както се изисква от управлението на Cedefop, например, разглеждането на заявления, изискващи плащане на определени медицински разходи или проверката на молби за отпуск по болест или молби за отсъствие по специални причини, свързани със заболяване,

— информационни кампании за персонала относно превантивна медицина,

— инспекции на работното място на персонала, за да се предоставят съвети за здравеопазване на работното място,

— присъствие, като наблюдател за Cedefop, на заседанията на Междуинституционалния медицински колеж на Европейските общности, както се изисква,

— ваксинации на персонала на Cedefop, както се изисква (например годишна ваксина срещу грип, ad hoc кампании за ваксиниране, ако е необходимо),

— всякакви други медицински услуги, свързани с горепосоченото, както се изисква от Cedefop.

Въз основа на предишен опит, от медицинския служител се очаква да бъде на разположение в неговия/нейния офис приблизително 10 часа на седмица (с изключение на месец август, периодите по Великден и Коледа), в съответствие с фиксиран график (т.е. 2 сутрини). Точните дни и часове, през които изпълнителят трябва да бъде на разположение в помещенията на Cedefop, ще бъдат решени чрез взаимно споразумение.

Медицинският служител трябва да може да бъде намерен по телефона по всяко време и може, в много изключителни случаи, да бъде призован в Cedefop извън седмичния график.

Acest contract vizează prestarea de către un medic consultant (persoană fizică) a unui serviciu medical general și preventiv în beneficiul Cedefop și al personalului acestuia.

Se preconizează că valoarea estimată a serviciilor solicitate descrise în cadrul acestei licitații nu va depăși 500 de ore pe an, adică 2 000 de ore pentru o perioadă de 4 ani. Ofertanții trebuie să aibă în vedere că informațiile referitoare la volum sunt pur indicative, neavând un caracter obligatoriu pentru Cedefop și nu trebuie considerate ca o garanție în ceea ce privește valoarea finală a contractului. Suma valorilor bonurilor de comandă succesive care vor fi emise după semnarea contractului-cadru nu poate atinge efectiv valoarea estimată sus-menționată pentru contractul-cadru. Cedefop va avea obligații contractuale numai pentru valorile efectiv implicate de bonurile de comandă succesive semnate. Valoarea totală a contractului-cadru va depinde în ultimă instanță de comenzile pe care Cedefop le va plasa prin intermediul bonurilor de comandă.

Serviciile solicitate și rezultatele:

Asistență medicală pentru personalul instituțiilor în cauză, în sensul articolului 59 din Statutul funcționarilor Uniunii Europene:

— examinări medicale înainte de angajare pentru viitorii membri ai personalului Cedefop;

— examinări medicale anuale pentru membrii personalului Cedefop;

— administrarea dosarelor medicale ale personalului Cedefop, în strictă conformitate cu Regulamentul privind protecția datelor cu caracter personal [Regulamentul (CE) nr. 45/2001 al Parlamentului European și al Consiliului];

— orice tip de avize medicale solicitate de conducerea Cedefop, de exemplu, examinarea cererilor de plată a anumitor cheltuieli medicale sau verificarea cererilor de concediu medical ori a cererilor de concediu special din motive legate de boală;

— campanii de informare a personalului cu privire la medicina preventivă;

— inspecții la locul de muncă al personalului, pentru a oferi recomandări cu privire la sănătatea ocupațională;

— participarea, în calitate de observator al Cedefop, la reuniunile Colegiului Medical Interinstituțional al Comunităților Europene, conform solicitărilor;

— vaccinarea personalului Cedefop, conform solicitărilor (de exemplu, vaccin antigripal anual, campanii de vaccinare ad-hoc, dacă este necesar);

— alte servicii medicale legate de cele de mai sus, conform solicitărilor Cedefop.

Pe baza experienței anterioare, medicul consultant va trebui să fie prezent în biroul său aproximativ 10 ore/săptămână (cu excepția lunii august și perioadelor Paștelui și Crăciunului), conform unui program fix (și anume, 2 dimineți). Zilele și orele exacte în cursul cărora contractantul va trebui să fie prezent la sediul Cedefop se vor stabili de comun acord.

Medicul consultant trebuie să poată fi contactat prin telefon în orice moment și poate, în cazuri excepționale, să fie chemat la Cedefop în afara programului săptămânal.

Svrha je ugovora pružanje općih i preventivnih medicinskih usluga liječnika (fizička osoba) Cedefopu i njegovom osoblju.

Ne očekuje se da će procijenjena vrijednost zahtijevanih usluga opisanih u ovom pozivu na nadmetanje premašiti 500 sati godišnje, odnosno 2 000 sati tijekom 4-godišnjeg razdoblja. Ponuditelji trebaju imati na umu da su informacije o opsegu isključivo indikativne te da ni na koji način ne obvezuju Cedefop i ne treba ih se smatrati jamstvom u smislu konačne vrijednosti ugovora. Točnije, zbroj iznosa uzastopnih narudžbenica koje će biti izdane nakon potpisivanja okvirnog ugovora možda neće doseći prethodno navedeni procijenjeni iznos okvirnog ugovora. Cedefop će biti ugovorno obvezan samo iznosima unesenim u uzastopne potpisane narudžbenice. Ukupna vrijednost okvirnog ugovora ovisit će o narudžbama koje Cedefop može provesti putem narudžbenica.

Tražene usluge i rezultati:

Medicinska njega osoblja predmetnih institucija u smislu članka 59. propisa o osoblju službenika Europske unije:

— liječnički pregledi koji prethode zapošljavanju za buduće članove osoblja Cedefopa,

— godišnji liječnički pregledi osoblja Cedefopa,

— uređivanje medicinskih datoteka osoblja Cedefopa strogo u skladu s Uredbom o zaštiti podataka (Uredba (EZ) br. 45/2001 Europskog parlamenta i Vijeća),

— svaki liječnički savjet kako zahtijeva uprava Cedefopa, na primjer, ispitivanje zahtjeva u kojima se traži isplata određenih zdravstvenih troškova ili provjera zahtjeva za bolovanje ili posebnih zahtjeva za bolovanje koji se odnose na bolesti,

— preventivne medicinske informativne kampanje za osoblje,

— inspekcije radnog mjesta osoblja radi pružanja savjeta u području zdravlja na radu,

— pohađanje sastanaka, u svojstvu promatrača za Cedefop, Međuinstitucionalnog medicinskog fakulteta Europskih zajednica, kako je zatraženo,

— cijepljenja osoblja Cedefopa, kako je zatraženo (npr. godišnje cjepivo protiv gripe, ad hoc kampanje cijepljenja, ako je to potrebno),

— sve druge medicinske usluge u vezi s prethodno navedenim, kako zahtijeva Cedefop.

Na temelju prijašnjeg iskustva, očekuje se da će medicinski službenik biti prisutan u svom uredu otprilike 10 sati/tjedan (osim u kolovozu i tijekom uskrsnog i božićnog razdoblja) prema utvrđenom rasporedu (tj. 2 jutra). Točni dani i vrijeme tijekom kojeg bi izvođač morao biti prisutan u prostorima Cedefopa bit će odlučeni sporazumno.

Liječnik mora biti dostupan telefonom u svakom trenutku i može, u iznimnim slučajevima, biti pozvan u Cedefop izvan tjednog rasporeda.

  • 1