Call +44 800 9755 164

Public tenders for consultant in Frankfurt-am-main Germany

Find all Consulting tenders in the world.
Finding business opportunities has never been easier.

Results for consulting. Make a new search!
ConsultingGermanyfrankfurt-am-main

ECB - Crisis management consultancy services

Den Europæiske Centralbank | Published January 19, 2017  -  Deadline February 15, 2017

For at styrke sin krisestyringskapacitet, sin beredvillighed vedrørende driftskontinuitet samt overordnet modstandsdygtighed søger ECB nu en leverandør, der kan udføre rådgivningstjenester inden for krisestyring til ECB (i det følgende benævnt »tjenester«). Tjenesterne skal leveres via en rammekontrakt, der er gyldig i 4 år fra datoen for underskrivelse af kontrakten. Tjenesterne skal leveres på engelsk. Udførelsesstedet er ECB's lokaler i Frankfurt am Main, Tyskland.

For at styrke sin krisestyringskapacitet, sin beredvillighed vedrørende driftskontinuitet samt overordnet modstandsdygtighed søger ECB nu en leverandør, der kan udføre rådgivningstjenester inden for krisestyring til ECB (i det følgende benævnt »tjenester«). Tjenesterne skal leveres via en rammekontrakt, der er gyldig i 4 år fra datoen for underskrivelse af kontrakten. Tjenesterne skal leveres på engelsk. Udførelsesstedet er ECB's lokaler i Frankfurt am Main, Tyskland.

Tjenesterne omfatter:

1. en vurdering af krisestyringsrammens hensigtsmæssighed og af modenhedsniveauet for ECB's krisestyringskapacitet. På grundlag af denne vurdering skal en køreplan udarbejdes for at håndtere de identificerede mangler og for derved at skitsere de foranstaltninger til forbedring, der skal klassificeres som værende væsentlige (nødvendige), anbefalede og/eller ønskværdige for at nå det anbefalede modenhedsniveau. Vurderingen skal trække på etablerede bedste praksisser og standarder

2. i forbindelse med punkt 1) ovenfor, udformning, tilrettelæggelse, udførelse og vurdering af et struktureret program for uddannelse inden for krisestyring til ECB's krisestyringsteam, dets støtteteam og potentielle andre interessenter, der er identificeret i punkt 1 med henblik på at støtte køreplanen, som er defineret i punkt 1) ovenfor

3. udformning, tilrettelæggelse, udførelse og vurdering af et struktureret undervisningsprogram vedrørende hændelsesrespons til afdelingen for sikkerhed og sikring, baseret på en eksisterende ændret version af det internationalt anerkendte system for hændelsesstyring, og med fokus på 5 funktionelle områder (hændelsesstyring, drift, planlægning og efterretning, logistik, finansiering/administration), hvor der anvendes foruddefinerede trusselsscenarier

4. ad hoc-rådgivningsopgaver med henblik på at levere operationel erfaring, ekspertise og viden om god praksis inden for krise-/hændelsesstyring, styring af driftskontinuitet og organisatorisk modstandsdygtighed til ECB.

Zur Erhöhung ihrer Fähigkeiten in Bezug auf die Krisenbewältigung, ihrer Einsatzfähigkeit im Hinblick auf die Geschäftskontinuität und der allgemeinen Belastbarkeit sucht die EZB nun nach einem Anbieter für die Erbringung von Beratungsdiensten im Bereich Krisenbewältigung für die EZB (im Folgenden als „Dienste“ bezeichnet). Die Dienste sind auf der Grundlage einer Rahmenvereinbarung mit einer Gültigkeit von 4 Jahren ab dem Datum der Vertragsunterzeichnung zu erbringen. Die Dienste sind in englischer Sprache auszuführen. Ort der Leistungserbringung sind die Räumlichkeiten der EZB in Frankfurt am Main, Deutschland.

Zur Erhöhung ihrer Fähigkeiten in Bezug auf die Krisenbewältigung, ihrer Einsatzfähigkeit im Hinblick auf die Geschäftskontinuität und der allgemeinen Belastbarkeit sucht die EZB nun nach einem Anbieter für die Erbringung von Beratungsdiensten im Bereich Krisenbewältigung für die EZB (im Folgenden als „Dienste“ bezeichnet). Die Dienste sind auf der Grundlage einer Rahmenvereinbarung mit einer Gültigkeit von 4 Jahren ab dem Datum der Vertragsunterzeichnung zu erbringen. Die Dienste sind in englischer Sprache auszuführen. Ort der Leistungserbringung sind die Räumlichkeiten der EZB in Frankfurt am Main, Deutschland.

Die Dienste umfassen:

1. eine Bewertung der Eignung des Krisenbewältigungsrahmens und des Grades der Ausgereiftheit der Krisenbewältigungsfähigkeiten der EZB. Ausgehend von dieser Bewertung sollen ein Fahrplan zur Behebung ermittelter Lücken festgelegt und Verbesserungsmaßnahmen dargelegt werden, die als wesentliche (müssen zwingend durchgeführt werden), empfehlenswerte und/oder wünschenswerte Maßnahmen einzustufen sind, um den empfohlenen Grad der Ausgereiftheit zu erreichen. Die Bewertung soll sich auf bestehende bewährte Verfahren und Normen beziehen;

2. im Zusammenhang mit Punkt 1 oben, den Entwurf, die Organisation, die Durchführung und die Bewertung eines strukturierten Krisenbewältigungsschulungsprogrammes für das Krisenbewältigungsteam der EZB, ihre Unterstützungsteams und potenzielle weitere Interessenvertreter, die unter Punkt 1 definiert wurden, um den unter Punkt 1 definierten Fahrplan zu unterstützen;

3. den Entwurf, die Organisation, die Durchführung und die Bewertung eines strukturierten Schulungsprogrammes über den Einsatz bei Zwischenfällen für die Sicherheitsabteilung, auf der Grundlage einer bestehenden, geänderten Version des international anerkannten Systems für die Steuerung von Zwischenfällen (Incident Command System — ICS) und mit Schwerpunkt auf den 5 Funktionsbereichen (Einsatzleitung, operative Maßnahmen, Planung und Informationen, Logistik, Finanzen/Verwaltung) durch Anwendung von Bedrohungsszenarien, die im Voraus festgelegt wurden;

4. Ad-hoc-Beratungsleistungen, um der EZB praktische Erfahrung, Fachwissen und Kenntnisse bewährter Verfahren zur Krisenbewältigung/Bewältigung von Zwischenfällen in den Bereichen Geschäftskontinuitätsmanagement und organisatorische Belastbarkeit zu vermitteln.

In order to enhance its crisis management capabilities, its business continuity readiness, and overall resilience, the ECB is now looking for a supplier that can provide consultancy services in crisis management to the ECB (hereinafter referred to as the ‘services’). The services shall be provided through a framework agreement valid for 4 years from the date of the contract signature. The services shall be provided in English. The place of performance shall be the ECB premises in Frankfurt-on-Main, Germany.

In order to enhance its crisis management capabilities, its business continuity readiness, and overall resilience, the ECB is now looking for a supplier that can provide consultancy services in crisis management to the ECB (hereinafter referred to as the ‘services’). The services shall be provided through a framework agreement valid for 4 years from the date of the contract signature. The services shall be provided in English. The place of performance shall be the ECB premises in Frankfurt-on-Main, Germany.

The services include:

1. an assessment of the appropriateness of the crisis management framework and the level of maturity of the ECB's crisis management capabilities. Based on this assessment, the definition of a roadmap to address identified gaps, thereby outlining improvement measures that shall be categorised as essential (must-do), recommended and/or nice to have actions to reach the recommended maturity level. The assessment shall draw upon established best practice and standards;

2. in connection to 1) above, the design, organisation, performance, and assessment of a structured crisis management training programme for the ECB CMT, its support teams and potential other stakeholders identified in 1 in order to support the roadmap defined in 1) above;

3. the design, organisation, performance, and assessment of a structured incident response training programme for the Security and Safety Division, based on an existing, modified version of the internationally recognised incident command system (ICS) and with a focus on the 5 functional areas (incident command, operations, planning and intel, logistics, finance/administration) using pre-defined threat scenarios;

4. ad hoc consultancy engagements bringing operational experience, expertise and knowledge of good practice in crisis/incident management, business continuity management and organisational resilience to the ECB.

A fin de mejorar sus capacidades de gestión de crisis, su aptitud para la continuidad empresarial y su resiliencia general, el BCE está buscando un proveedor que pueda prestar servicios de consultoría en materia de gestión de crisis para el BCE (en adelante, los «servicios»). Los servicios se prestarán a través de un acuerdo marco válido durante 4 años a partir de la fecha de firma del contrato. Los servicios se prestarán en inglés. Las tareas se desarrollarán en las instalaciones del BCE en Fráncfort del Meno (Alemania).

A fin de mejorar sus capacidades de gestión de crisis, su aptitud para la continuidad empresarial y su resiliencia general, el BCE está buscando un proveedor que pueda prestar servicios de consultoría en materia de gestión de crisis para el BCE (en adelante, los «servicios»). Los servicios se prestarán a través de un acuerdo marco válido durante 4 años a partir de la fecha de firma del contrato. Los servicios se prestarán en inglés. Las tareas se desarrollarán en las instalaciones del BCE en Fráncfort del Meno (Alemania).

Los servicios incluyen:

1. Una evaluación de la idoneidad del marco de gestión de crisis y el grado de madurez de las capacidades de gestión de crisis del BCE. En función de esta evaluación, se definirá una hoja de ruta para abordar las deficiencias detectadas, perfilando medidas de mejora que se clasificarán como esenciales (imprescindibles), recomendables o convenientes para alcanzar el grado de madurez recomendado. La evaluación se basará en las mejores prácticas y normas establecidas.

2. En relación con el punto 1, el diseño, la organización, la ejecución y la evaluación de un programa de formación estructurado en materia de gestión de crisis para el equipo de gestión de crisis del BCE, sus equipos de asistencia y otras posibles partes interesadas que figuran en el punto 1, con el objetivo de apoyar la hoja de ruta prevista en el punto 1.

3. El diseño, la organización, la ejecución y la evaluación de un programa de formación estructurado en materia de respuesta ante incidentes para el Departamento de Seguridad y Protección, sobre la base de una versión existente modificada del Sistema de Comando de Incidentes (SCI) reconocido a escala internacional, con especial atención a los 5 ámbitos funcionales (comando de incidentes, operaciones, planificación e inteligencia, logística, finanzas/administración) mediante escenarios predefinidos de amenazas.

4. La prestación de servicios de consultoría «ad hoc», proporcionando experiencia operativa, asesoramiento especializado y conocimientos relativos a las buenas prácticas en materia de gestión de crisis/incidentes, gestión de la continuidad empresarial y resiliencia organizativa al BCE.

Kriisinhallintavalmiuksiensa, liiketoiminnan jatkuvuutta koskevien valmiuksiensa ja yleisen sietokykynsä parantamiseksi EKP etsii palveluntarjoajaa, joka voi tarjota kriisinhallintaan liittyviä konsulttipalveluja EKP:lle (jäljempänä ”palvelut”). Palvelut on toimitettava sellaisen puitejärjestelyn avulla, joka on voimassa 4 vuotta sopimuksen allekirjoittamispäivästä alkaen. Palvelut on toimitettava englanniksi. Tehtävät suoritetaan EKP:n toimitiloissa (Frankfurt am Main, Saksa).

Kriisinhallintavalmiuksiensa, liiketoiminnan jatkuvuutta koskevien valmiuksiensa ja yleisen sietokykynsä parantamiseksi EKP etsii palveluntarjoajaa, joka voi tarjota kriisinhallintaan liittyviä konsulttipalveluja EKP:lle (jäljempänä ”palvelut”). Palvelut on toimitettava sellaisen puitejärjestelyn avulla, joka on voimassa 4 vuotta sopimuksen allekirjoittamispäivästä alkaen. Palvelut on toimitettava englanniksi. Tehtävät suoritetaan EKP:n toimitiloissa (Frankfurt am Main, Saksa).

Palveluihin kuuluvat

1. kriisinhallintakehyksen soveltuvuutta ja EKP:n kriisinhallintavalmiuksien kypsyyden tasoa koskeva arviointi. Tämän arvioinnin perusteella laaditaan suunnitelma, jolla puututaan havaittuihin puutteisiin ja esitetään siten parannuskeinoja. Parannuskeinot on luokiteltava olennaisiksi (välttämättömiksi), suositelluiksi ja/tai täydentäviksi toimiksi vaaditun kypsyystason saavuttamista varten. Arvioinnissa on hyödynnettävä vakiintuneita parhaita käytäntöjä ja standardeja,

2. edellä mainitun osan 1 yhteydessä sellaisen jäsennellyn kriisinhallinnan koulutusohjelman suunnittelu, järjestäminen, suorittaminen ja arviointi, joka on tarkoitettu EKP:n kriisinhallintatyöryhmää (crisis management team – CMT), sen tukityöryhmiä ja muita osassa 1 tunnistettuja mahdollisia sidosryhmiä varten edellä osassa 1 kuvatun suunnitelman tukemiseksi,

3. sellaisen jäsennellyn häiriötilanteisiin reagoimista koskevan koulutusohjelman suunnittelu, järjestäminen, suorittaminen ja arviointi, joka on tarkoitettu turvapalveluista vastaavaa toimistoa varten ja joka perustuu nykyiseen, muokattuun versioon kansainvälisesti tunnistetusta häiriötilanteiden hallintajärjestelmästä (incident command system – ICS). Koulutusohjelman painopisteen on oltava 5 toiminnallisessa osa-alueessa (häiriötilanteiden hallinta, toimenpiteet, suunnittelu ja tiedustelu, logistiikka, rahoitus/hallinto), ja siinä on käytettävä ennalta määriteltyjä uhkamalleja,

4. yksittäiset konsulttitoimeksiannot, joiden avulla EKP:hen saadaan toiminnallista kokemusta, asiantuntemusta sekä tietämystä hyvistä käytännöistä, jotka koskevat kriisinhallintaa / häiriötilanteiden hallintaa, liiketoiminnan jatkuvuuden hallintaa sekä organisaation sietokykyä.

La BCE recherche actuellement un prestataire de services de conseil en matière de gestion des crises (ci-après les «services») en vue de renforcer ses capacités de gestion des crises, sa préparation à la continuité des activités et sa résilience globale. Les services devront être fournis au moyen d'un contrat-cadre d'une durée de 4 ans à compter de la date de sa signature. Les services doivent être fournis en anglais, dans les locaux de la BCE à Francfort-sur-le-Main, en Allemagne.

La BCE recherche actuellement un prestataire de services de conseil en matière de gestion des crises (ci-après les «services») en vue de renforcer ses capacités de gestion des crises, sa préparation à la continuité des activités et sa résilience globale. Les services devront être fournis au moyen d'un contrat-cadre d'une durée de 4 ans à compter de la date de sa signature. Les services doivent être fournis en anglais, dans les locaux de la BCE à Francfort-sur-le-Main, en Allemagne.

Ces services comprennent les demandes suivantes:

1. une évaluation de l'adéquation du cadre de gestion des crises et du niveau de maturité des capacités de la BCE en matière de gestion des crises. Sur la base de cette évaluation, la définition d'une feuille de route destinée à combler les lacunes déterminées, exposant ainsi des mesures d'amélioration qualifiées d'actions essentielles (impératives), recommandées et/ou souhaitables en vue d'atteindre le niveau de maturité recommandé. L'évaluation doit se fonder sur les meilleures pratiques et les normes établies;

2. concernant le point 1) ci-dessus, la conception, l'organisation, l'exécution et l'évaluation d'un programme structuré de formation à la gestion des crises de l'équipe de gestion des crises de la BCE, ses équipes de soutien et d'autres intervenants potentiels identifiés au point 1 en vue de soutenir la feuille de route décrite au point précédent;

3. la conception, l'organisation, l'exécution et l'évaluation d'un programme structuré de formation sur l'intervention en cas d'incident pour la division Sécurité, basé sur une version existante, modifiée, du système de commandement des interventions (SCI) reconnu à l'échelle internationale et mettant l'accent sur les 5 domaines fonctionnels (commandement des interventions, opérations, planification et renseignements, logistique, finances/administration), en utilisant des scénarios de menace prédéfinis;

4. missions de conseil ad hoc mettant à la disposition de la BCE une expérience opérationnelle, des compétences et la connaissance de bonnes pratiques en matière de gestion des crises/d'incidents, de gestion de la continuité des activités et de résilience organisationnelle.

Για την ενίσχυση των ικανοτήτων διαχείρισης των κρίσεων, της ετοιμότητας όσον αφορά τη συνέχιση των δραστηριοτήτων και της συνολικής ανθεκτικότητας της, η ΕΚΤ αναζητά τώρα έναν πάροχο που δύναται να παράσχει υπηρεσίες παροχής συμβουλών σχετικά με τη διαχείριση κρίσεων στην ΕΚΤ (εφεξής αναφερόμενες ως οι «υπηρεσίες»). Οι υπηρεσίες θα πρέπει να παρασχεθούν μέσω μιας συμφωνίας-πλαίσιο η οποία θα ισχύει για 4 έτη από την ημερομηνία υπογραφής της σύμβασης. Οι υπηρεσίες θα παρασχεθούν στα αγγλικά. Ο τόπος εκτέλεσης των καθηκόντων θα είναι οι εγκαταστάσεις της ΕΚΤ στη Φρανκφούρτη, Γερμανία.

Για την ενίσχυση των ικανοτήτων διαχείρισης των κρίσεων, της ετοιμότητας όσον αφορά τη συνέχιση των δραστηριοτήτων και της συνολικής ανθεκτικότητας της, η ΕΚΤ αναζητά τώρα έναν πάροχο που δύναται να παράσχει υπηρεσίες παροχής συμβουλών σχετικά με τη διαχείριση κρίσεων στην ΕΚΤ (εφεξής αναφερόμενες ως οι «υπηρεσίες»). Οι υπηρεσίες θα πρέπει να παρασχεθούν μέσω μιας συμφωνίας-πλαίσιο η οποία θα ισχύει για 4 έτη από την ημερομηνία υπογραφής της σύμβασης. Οι υπηρεσίες θα παρασχεθούν στα αγγλικά. Ο τόπος εκτέλεσης των καθηκόντων θα είναι οι εγκαταστάσεις της ΕΚΤ στη Φρανκφούρτη, Γερμανία.

Οι υπηρεσίες περιλαμβάνουν τα εξής:

1. αξιολόγηση της καταλληλότητας του πλαισίου διαχείρισης των κρίσεων και του επιπέδου ωριμότητας των ικανοτήτων διαχείρισης των κρίσεων της ΕΚΤ. Βάσει της εν λόγω αξιολόγησης, ο ορισμός ενός χάρτη πορείας για να προσδιοριστούν καθορισμένα κενά, και κατά συνέπεια να ορισθούν μέτρα βελτίωσης που θα κατηγοριοποιηθούν ως βασικές (που πρέπει να εκτελεστούν), προαιρετικές ή/και επιθυμητές δράσεις έτσι ώστε να επιτευχθεί το προτεινόμενο επίπεδο ωριμότητας. Η αξιολόγηση πρέπει να στηριχθεί σε θεσπισμένες βέλτιστες πρακτικές και πρότυπα,

2. σε σχέση με το 1) ανωτέρω, ο σχεδιασμός, η οργάνωση, η διεξαγωγή και η αξιολόγηση ενός δομημένου προγράμματος κατάρτισης σχετικά με τη διαχείριση κρίσεων για την ομάδα διαχείρισης κρίσεων της ΕΚΤ (ECB CMT), τις υποστηρικτικές της ομάδες και άλλους πιθανούς ενδιαφερόμενους φορείς που αναφέρονται στο σημείο 1 ώστε να παρασχεθεί στήριξη για τον χάρτη πορείας που ορίζεται στο σημείο 1) ανωτέρω,

3. ο σχεδιασμός, η οργάνωση, υλοποίηση και αξιολόγηση ενός δομημένου προγράμματος κατάρτισης σχετικά με την αντιμετώπιση συμβάντων για το Τμήμα Ασφάλειας και Προστασίας, το οποίο να βασίζεται στην υφιστάμενη, τροποποιημένη έκδοση του διεθνώς αναγνωρισμένου συστήματος χειρισμού συμβάντων (ICS) και με εστίαση σε 5 λειτουργικούς τομείς (χειρισμός συμβάντων, λειτουργίες, σχεδιασμός και πληροφορίες, υλικοτεχνική υποστήριξη, οικονομικά/διοίκηση) με τη χρήση προκαθορισμένων σεναρίων απειλών,

4. αναθέσεις παροχής ad hoc συμβουλών που φέρουν επιχειρησιακή εμπειρία, εμπειρογνωμοσύνη και γνώση των βέλτιστων πρακτικών όσον αφορά τη διαχείριση κρίσεων/συμβάντων, τη διαχείριση της συνέχισης των δραστηριοτήτων και την οργανωτική ανθεκτικότητα στην ΕΚΤ.

Al fine di aumentare le proprie capacità di gestione delle crisi, la propria disponibilità per la continuità operativa e la resilienza complessiva, la BCE è alla ricerca di un prestatore in grado di prestare servizi di consulenza nella gestione delle crisi a favore della BCE (in seguito denominati «servizi»). I servizi saranno prestati attraverso un accordo quadro valido per 4 anni dalla data della firma del contratto. I servizi saranno prestati in inglese. Il luogo d'esecuzione sarà presso i locali della BCE a Francoforte sul Meno, Germania.

Al fine di aumentare le proprie capacità di gestione delle crisi, la propria disponibilità per la continuità operativa e la resilienza complessiva, la BCE è alla ricerca di un prestatore in grado di prestare servizi di consulenza nella gestione delle crisi a favore della BCE (in seguito denominati «servizi»). I servizi saranno prestati attraverso un accordo quadro valido per 4 anni dalla data della firma del contratto. I servizi saranno prestati in inglese. Il luogo d'esecuzione sarà presso i locali della BCE a Francoforte sul Meno, Germania.

I servizi comprenderanno:

1. una valutazione dell'adeguatezza del quadro di gestione delle crisi e del livello di maturità delle capacità di gestione delle crisi della BCE. Sulla base di tale valutazione, la definizione di una tabella di marcia per affrontare le lacune individuate, in modo da delineare misure di miglioramento che saranno classificate come azioni essenziali (da fare), raccomandate e/o auspicabili per conseguire il livello di maturità raccomandato. La valutazione dovrà fare ricorso alle norme e alle migliori prassi consolidate;

2. in relazione al punto 1 di cui sopra, la progettazione, l'organizzazione, la realizzazione e la valutazione di un programma strutturato di formazione sulla gestione delle crisi per il gruppo di gestione delle crisi della BCE, le sue équipe di supporto ed eventuali altre parti interessate individuate al punto 1 al fine di sostenere la tabella di marcia definita al punto 1 di cui sopra;

3. la progettazione, l'organizzazione, la realizzazione e la valutazione di un programma strutturato di formazione sull'intervento in caso di incidenti per la divisione Sicurezza e protezione, basato su una versione esistente, modificata del sistema di gestione degli incidenti riconosciuto a livello internazionale e con particolare riguardo alle 5 aree funzionali [gestione degli incidenti, operazioni, pianificazione e intelligence, logistica, finanza/amministrazione) utilizzando scenari di minaccia predefiniti;

4. incarichi di consulenza ad hoc che forniscano esperienza operativa, competenze e conoscenze di buone pratiche nella gestione di crisi/incidenti, gestione della continuità operativa e resilienza organizzativa a favore della BCE.

De ECB is momenteel op zoek naar een dienstverlener die adviesdiensten op het gebied van crisisbeheer aan de ECB kan verlenen (hierna de „diensten” genoemd), om zijn crisisbeheercapaciteiten, zijn paraatheid tot bedrijfscontinuïteit en de algemene veerkracht te versterken. De diensten moeten worden verleend via een raamovereenkomst die vanaf de datum van de ondertekening van het contract 4 jaar geldig is. De diensten moeten in het Engels worden verleend. De plaats van uitvoering zijn de kantoren van de ECB in Frankfurt am Main, Duitsland.

De ECB is momenteel op zoek naar een dienstverlener die adviesdiensten op het gebied van crisisbeheer aan de ECB kan verlenen (hierna de „diensten” genoemd), om zijn crisisbeheercapaciteiten, zijn paraatheid tot bedrijfscontinuïteit en de algemene veerkracht te versterken. De diensten moeten worden verleend via een raamovereenkomst die vanaf de datum van de ondertekening van het contract 4 jaar geldig is. De diensten moeten in het Engels worden verleend. De plaats van uitvoering zijn de kantoren van de ECB in Frankfurt am Main, Duitsland.

De diensten omvatten:

1. een beoordeling van de geschiktheid van het kader voor crisisbeheersing en het maturiteitsniveau van de capaciteiten van de ECB op het gebied van crisisbeheer; de definitie van een stappenplan op basis van deze beoordeling om vastgestelde hiaten te identificeren, waardoor verbeteringsmaatregelen worden uiteengezet die moeten worden ingedeeld in essentiële acties, aanbevolen acties en/of acties die een goede zaak zijn om het aanbevolen maturiteitsniveau te bereiken. Bij de beoordeling moet gebruik worden gemaakt van vastgestelde beste praktijken en normen;

2. In samenhang met punt 1 hierboven: het ontwerp, de organisatie, uitvoering en beoordeling van een gestructureerd opleidingsprogramma inzake crisisbeheer voor het crisisbeheerteam van de ECB, zijn ondersteuningsteams en mogelijke andere, in punt 1 vastgestelde belanghebbenden, ter ondersteuning van het in punt 1 gedefinieerde stappenplan;

3. het ontwerp, de organisatie, uitvoering en beoordeling van een gestructureerd opleidingsprogramma inzake respons bij incidenten voor de afdeling Veiligheid op basis van een bestaande, gewijzigde versie van het internationaal erkende „incident command system” (ICS) en met de nadruk op de 5 functionele gebieden („incident command”, operaties, planning en inlichtingen, logistiek, financiën/administratie) aan de hand van vooraf vastgestelde dreigingsscenario's;

4. opdrachten voor ad-hocadvies die operationele ervaring, deskundigheid en kennis over goede praktijken inzake crisis-/incidentenbeheer, beheer van bedrijfscontinuïteit en organisatorische veerkracht ter beschikking stellen aan de ECB.

A fim de reforçar as suas capacidades de gestão de crises, a respetiva continuidade empresarial operacional e a resiliência global, o BCE pretende contratar um fornecedor que preste serviços de consultoria em matéria de gestão de crises a favor do BCE (adiante designados como «serviços»). Os serviços serão prestados através de um acordo-quadro válido para 4 anos a contar da data de assinatura do contrato. Os serviços serão prestados em inglês. O local de execução será nas instalações do BCE em Francoforte no Meno, Alemanha.

A fim de reforçar as suas capacidades de gestão de crises, a respetiva continuidade empresarial operacional e a resiliência global, o BCE pretende contratar um fornecedor que preste serviços de consultoria em matéria de gestão de crises a favor do BCE (adiante designados como «serviços»). Os serviços serão prestados através de um acordo-quadro válido para 4 anos a contar da data de assinatura do contrato. Os serviços serão prestados em inglês. O local de execução será nas instalações do BCE em Francoforte no Meno, Alemanha.

Os serviços incluem:

1. Uma avaliação da adequação do quadro de gestão de crises e do nível de maturidade das capacidades de gestão de crises do BCE. Com base nesta avaliação, a definição de um roteiro para abordar as lacunas identificadas, indicando assim medidas de melhoria que devem ser classificadas como essenciais (imperativas), recomendadas e/ou desejáveis para a realização de ações que permitam atingir o nível de maturidade recomendado. A avaliação deve basear-se nas melhores práticas e normas estabelecidas;

2. Em relação ao ponto 1 supra, a conceção, organização, execução e avaliação de um programa de formação estruturado em matéria de gestão de crises a favor da equipa de gestão de crises do BCE, as respetivas equipas de apoio e outros potenciais intervenientes identificados no ponto 1, a fim de apoiar o roteiro definido no ponto 1 supra;

3. A conceção, organização, execução e avaliação de um programa de formação estruturado de resposta a incidentes para a Divisão da Segurança e da Proteção, com base numa versão existente e modificada do sistema de controlo de incidentes reconhecido internacionalmente, com especial ênfase para as 5 áreas funcionais (controlo de incidentes, operações, planeamento e dados, logística, finanças/administração) utilizando cenários de ameaça pré-definidos;

4. Acordos de consultoria ad hoc que oferecem experiência operacional, especialização e conhecimentos de boas práticas em gestão de crises/incidentes, gestão de continuidade empresarial e resiliência organizacional a favor do BCE.

För att stärka sin krishanteringsförmåga, sin beredskap avseende verksamhetskontinuitet och övergripande återhämtningsförmåga söker ECB nu en leverantör som kan tillhandahålla ECB rådgivningstjänster avseende krishantering (nedan kallade ”tjänsterna”). Tjänsterna ska tillhandahållas genom ett ramavtal som kommer att vara giltigt i 4 år från det datum då kontraktet undertecknas. Tjänsterna ska tillhandahållas på engelska. Platsen för utförandet kommer att vara ECB:s lokaler i Frankfurt am Main, Tyskland.

För att stärka sin krishanteringsförmåga, sin beredskap avseende verksamhetskontinuitet och övergripande återhämtningsförmåga söker ECB nu en leverantör som kan tillhandahålla ECB rådgivningstjänster avseende krishantering (nedan kallade ”tjänsterna”). Tjänsterna ska tillhandahållas genom ett ramavtal som kommer att vara giltigt i 4 år från det datum då kontraktet undertecknas. Tjänsterna ska tillhandahållas på engelska. Platsen för utförandet kommer att vara ECB:s lokaler i Frankfurt am Main, Tyskland.

Tjänsterna omfattar följande:

1. En bedömning av krishanteringsramens lämplighet och mognadsnivån hos ECB:s krishanteringsförmåga. På grundval av denna bedömning ska en färdplan definieras för att hantera de fastställda bristerna för att därmed sammanfatta förbättringsåtgärder som ska kategoriseras som åtgärder som är väsentliga (måste vidtas), rekommenderade och/eller bra att ha för att nå den rekommenderade mognadsnivån. Bedömningen ska bygga på etablerad bästa praxis och etablerade normer.

2. I anslutning till 1 ovan, utformning, organisation, genomförande och bedömning av ett strukturerat program för utbildning i krishantering för ECB:s krishanteringsgrupp (ECB Crisis Management Team – ECB CMT), dess stödgrupper och potentiella andra intressenter som fastställs i 1 för att stödja färdplanen som anges i 1 ovan.

3. Utformning, organisation, genomförande och bedömning av ett strukturerat utbildningsprogram avseende incidenthantering för avdelningen för skydd och säkerhet, baserat på en befintlig, modifierad version av det internationellt erkända incidentstyrningssystemet (incident command system – ICS) och med fokus på 5 funktionella områden (incidentstyrning, uppdrag, planering och underrättelser, logistik, finans/administration) och förutbestämda hotscenarier ska användas.

4. Rådgivningsåtaganden ad hoc för att tillföra ECB operativ erfarenhet, sakkunskap och kunskap om god praxis i krishantering/incidenthantering, förvaltning av verksamhetskontinuiteten och organisatorisk återhämtningsförmåga.

S cílem posílit svou akceschopnost v oblasti krizového managementu, připravenost na zajištění kontinuity provozu a celkovou pružnost hledá ECB poskytovatele služeb, který bude s to poskytnout poradenské služby v oblasti krizového managementu pro ECB (dále jen „služby“). Tyto služby budou poskytovány na základě rámcové smlouvy platné po dobu 4 let od data podpisu smlouvy. Služby budou poskytovány v angličtině. Místem plnění budou prostory ECB ve Frankfurtu nad Mohanem v Německu.

S cílem posílit svou akceschopnost v oblasti krizového managementu, připravenost na zajištění kontinuity provozu a celkovou pružnost hledá ECB poskytovatele služeb, který bude s to poskytnout poradenské služby v oblasti krizového managementu pro ECB (dále jen „služby“). Tyto služby budou poskytovány na základě rámcové smlouvy platné po dobu 4 let od data podpisu smlouvy. Služby budou poskytovány v angličtině. Místem plnění budou prostory ECB ve Frankfurtu nad Mohanem v Německu.

Služby zahrnují:

1. posouzení vhodnosti rámce krizového managementu a úrovně vyspělosti schopností ECB v oblasti krizového managementu. Na základě tohoto hodnocení bude definován realizační plán řešící stanovené mezery, čímž budou nastíněna opatření pro zlepšení, která budou klasifikována jako zásadní (je nutno je provést), doporučená a/nebo jako opatření, která by bylo výhodné provést, s cílem dosáhnout doporučené úrovně vyspělosti. Toto posouzení bude vycházet ze stanovené osvědčené praxe a z norem;

2. v souvislosti s bodem 1) výše, návrh, organizace, provedení a posouzení strukturovaného programu školení v oblasti krizového managementu pro tým krizového managementu (CMT) ECB, jeho podpůrných týmů a případně dalších zainteresovaných činitelů stanovených v bodě 1 s cílem podpořit realizační plán stanovený v bodě 1 výše;

3. návrh, organizace, provedení a posouzení strukturovaného programu školení v oblasti reakce na incidenty pro oddělení bezpečnosti a ochrany na základě stávající modifikované verze mezinárodně uznávaného systému velení v případě incidentů (ICS) a se zaměřením na 5 funkčních oblastí (velení při incidentech, operace, plánování a zpravodajství, logistika, finance/správa) pomocí předem stanovených scénářů ohrožení;

4. zakázky na poradenství v režimu ad hoc, na jejichž základě budou čerpány provozní zkušenosti, odbornost a znalost osvědčených postupů v krizovém managementu / zvládání incidentů, řízení kontinuity provozu a organizační pružnosti ECB.

Euroopa Keskpank (EKP) otsib praegu tarnijat, kes suudaks EKP-le osutada kriisiohjamise valdkonna nõustamise teenuseid (edaspidi "teenused"), et parandada panga kriisiohjamise suutlikkust, talitluspidevuse valmisolekut ja üldist vastupidavust. Teenuseid osutatakse raamlepingu kaudu, mis kehtib 4 aastat alates lepingu allkirjastamisest. Teenuseid tuleb osutada inglise keeles. Teenuseid osutatakse EKP ruumides Saksamaal Frankfurdis Maini ääres.

Euroopa Keskpank (EKP) otsib praegu tarnijat, kes suudaks EKP-le osutada kriisiohjamise valdkonna nõustamise teenuseid (edaspidi "teenused"), et parandada panga kriisiohjamise suutlikkust, talitluspidevuse valmisolekut ja üldist vastupidavust. Teenuseid osutatakse raamlepingu kaudu, mis kehtib 4 aastat alates lepingu allkirjastamisest. Teenuseid tuleb osutada inglise keeles. Teenuseid osutatakse EKP ruumides Saksamaal Frankfurdis Maini ääres.

Nimetatud teenused hõlmavad järgmist:

1. kriisiohjamise raamistiku sobivuse ja EKP kriisiohjamise suutlikkuse terviklikkuse hindamine. Sellele hindamisele tuginedes määratletakse tuvastatud lünkade käsitlemiseks tegevuskava ning kavandatakse selle abil parandusmeetmed, mis jaotatakse sellistesse kategooriatesse nagu oluline (väga vajalik), soovitatav ja/või mitte hädavajalik, et saavutada vajalik terviklikkuse tase. Hindamine põhineb olemasolevatel parimatel tavadel ja standarditel;

2. eespool esitatud punktiga 1 seoses EKP kriisiohjamise meeskonna (Crisis Management Team (CMT)), selle tugimeeskondade ja potentsiaalsete muude punktis 1 määratletud sidusrühmade struktureeritud kriisiohjamise koolitusprogrammi kavandamine, korraldamine, elluviimine ja hindamine, et toetada eespool punktis 1 määratletud tegevuskava;

3. turvalisuse ja ohutuse osakonna struktureeritud vahejuhtumitele reageerimise koolitusprogrammi kavandamine, korraldamine, elluviimine ja hindamine, mis põhineb rahvusvaheliselt tunnustatud vahejuhtumite juhtimissüsteemi (incident command system (ICS)) olemasoleval muudetud versioonil ning millega keskendutakse eelnevalt kindlaks määratud ohustsenaariumide abil 5 funktsionaalsele valdkonnale (vahejuhtumite juhtimine, toimingud, kavandamine ja teave, logistika, rahandus/haldus);

4. sihtotstarbeline nõustamine, millega pakutakse EKP-le käitamiskogemusi, eksperditeadmisi ning teadmisi kriiside/vahejuhtumite juhtimise, talitluspidevuse haldamise ja organisatsioonilise vastupidavuse heade tavade kohta.

A válságkezelési kapacitásai, az üzletmenet-folytonosságra való felkészültsége, valamint általános rezilienciájának megerősítése érdekében az EKB olyan szolgáltatót keres, aki képes válságkezeléssel kapcsolatos tanácsadási szolgáltatásokat (a továbbiakban: szolgáltatások) nyújtani az EKB számára. A szolgáltatások biztosítására a szerződés aláírásának dátumától számított 4 évig érvényes keretmegállapodás révén kerül sor. A szolgáltatásokat angol nyelven kell nyújtani. A teljesítés helyszíne az EKB telephelye (Majna-Frankfurt, Németország).

A válságkezelési kapacitásai, az üzletmenet-folytonosságra való felkészültsége, valamint általános rezilienciájának megerősítése érdekében az EKB olyan szolgáltatót keres, aki képes válságkezeléssel kapcsolatos tanácsadási szolgáltatásokat (a továbbiakban: szolgáltatások) nyújtani az EKB számára. A szolgáltatások biztosítására a szerződés aláírásának dátumától számított 4 évig érvényes keretmegállapodás révén kerül sor. A szolgáltatásokat angol nyelven kell nyújtani. A teljesítés helyszíne az EKB telephelye (Majna-Frankfurt, Németország).

A szolgáltatások az alábbiakat foglalják magukban:

1. a válságkezelési keretrendszer megfelelőségének, valamint az EKB válságkezelési kapacitásai érettségi szintjének értékelése. A fenti értékelés alapján a feltárt hiányosságok kezelésére irányuló ütemterv meghatározása, és ezáltal olyan, az ajánlott érettségi szint elérését szolgáló javító intézkedések felvázolása, amelyek alapvető fontosságú (szükséges), ajánlott és/vagy kiegészítő intézkedések kategóriájába sorolhatók. Az értékelésnek a bevált gyakorlatokon és meglévő normákon kell alapulnia;

2. a fenti 1. ponttal összefüggésben egy strukturált válságkezelési képzési program kidolgozása, megszervezése, lebonyolítása és értékelése az EKB Válságkezelési Csapata (CMT), annak támogató csapatai, valamint az 1. pontban meghatározott egyéb lehetséges érintett felek számára a fenti 1. pontban meghatározott ütemterv támogatása céljából;

3. eseményekre történő reagálással kapcsolatos strukturált képzési program kidolgozása, megszervezése, lebonyolítása és értékelése a Védelmi és Biztonsági Osztály számára, a nemzetközileg elismert ICS (incident command system, eseményekre való reagáláshoz alkalmazott irányítási rendszer) meglévő, módosított verziója alapján, valamint az 5 funkcionális területre helyezve a hangsúlyt (eseményekre való reagálás irányítása, műveletek, tervezés és megvalósítás, logisztika, pénzügy/igazgatás), előre meghatározott fenyegetettségi forgatókönyvek alkalmazásával;

4. eseti jellegű tanácsadási feladatok a válság-/eseménykezeléssel, üzletmenet-folytonossággal, és szervezeti rezilienciával kapcsolatos műveleti tapasztalatoknak, szakértelemnek és bevált gyakorlatoknak az EKB részére történő átadása céljából.

Siekdamas padidinti savo krizių valdymo pajėgumus, parengtį veiklos tęstinumui ir bendrą atsparumą, ECB šiuo metu ieško tiekėjo, kuris galėtų teikti konsultavimo krizių valdymo klausimais paslaugas ECB (toliau – paslaugos). Paslaugos bus teikiamos pagal preliminariąją sutartį, galiojančią 4 metus nuo sutarties pasirašymo dienos. Paslaugos bus teikiamos anglų kalba. Vykdymo vieta bus ECB patalpos Frankfurte prie Maino, Vokietijoje.

Siekdamas padidinti savo krizių valdymo pajėgumus, parengtį veiklos tęstinumui ir bendrą atsparumą, ECB šiuo metu ieško tiekėjo, kuris galėtų teikti konsultavimo krizių valdymo klausimais paslaugas ECB (toliau – paslaugos). Paslaugos bus teikiamos pagal preliminariąją sutartį, galiojančią 4 metus nuo sutarties pasirašymo dienos. Paslaugos bus teikiamos anglų kalba. Vykdymo vieta bus ECB patalpos Frankfurte prie Maino, Vokietijoje.

Paslaugos:

1. Krizių valdymo sistemos tinkamumo vertinimas ir ECB krizių valdymo gebėjimų išvystymo lygis. Remiantis šiuo vertinimu, gairių parengimas siekiant spręsti nustatytas spragas ir taip bendrais bruožais nusakyti tobulinimo priemones, kurios bus laikomos svarbiausiomis (privalomos), rekomenduojamomis ir (arba) geromis imtis veiksmų, kad būtų pasiektas rekomenduojamas išsivystymo lygis. Vertinime bus remiamasi nustatyta geriausia patirtimi ir standartais.

2. Dėl 1 punkto: struktūrinės krizių valdymo mokymo programos, skirtos ECB krizių valdymo grupei, jos paramos grupėms ir potencialioms kitoms suinteresuotosioms šalims, nustatytoms 1 punkte, rengimas, organizavimas, vykdymas ir vertinimas siekiant remti 1 punkte nustatytas gaires.

3. Struktūrinės incidentų valdymo mokymo programos, skirtos Saugumo ir saugos padaliniui, paremtos esama pakeista tarptautiniu mastu pripažintos incidentų valdymo sistemos (incident command system – ICS) versija ir orientuotos į 5 funkcines sritis (incidentų valdymas, operacijos, planavimas ir žvalgyba, logistika, finansai / administravimas), kūrimas, organizavimas, vykdymas ir vertinimas naudojant iš anksto parengtus grėsmių scenarijus.

4. Ad hoc konsultacijos, kuriose pasitelkiama operatyvinė patirtis, kompetencija ir gerosios patirties, kaip valdyti krizes ir incidentus, valdyti veiklos tęstinumą ir užtikrinti organizacinį atsparumą ECB, žinios.

Lai uzlabotu savas krīžu pārvarēšanas spējas, gatavību nodrošināt darbības nepārtrauktību un kopējo noturību, Eiropas Centrālā banka (ECB) pašreiz meklē pakalpojumu sniedzēju, kas spēj ECB nodrošināt konsultāciju pakalpojumus krīžu pārvarēšanas jomā (turpmāk "pakalpojumi"). Pakalpojumi tiks sniegti saskaņā ar pamatnolīgumu, kas būs spēkā 4 gadus, sākot no līguma parakstīšanas dienas. Pakalpojumi jāsniedz angļu valodā. Izpildes vieta būs ECB telpas Frankfurtē pie Mainas, Vācijā.

Lai uzlabotu savas krīžu pārvarēšanas spējas, gatavību nodrošināt darbības nepārtrauktību un kopējo noturību, ECB pašreiz meklē pakalpojumu sniedzēju, kas spēj ECB nodrošināt konsultāciju pakalpojumus krīžu pārvarēšanas jomā (turpmāk "pakalpojumi"). Pakalpojumi tiks sniegti saskaņā ar pamatnolīgumu, kas būs spēkā 4 gadus, sākot no līguma parakstīšanas dienas. Pakalpojumi jāsniedz angļu valodā. Izpildes vieta būs ECB telpas Frankfurtē pie Mainas, Vācijā.

Pakalpojumi ietver:

1. Krīžu pārvarēšanas sistēmas atbilstības un ECB krīžu pārvarēšanas spēju gatavības līmeņa novērtēšanu. Noteikto trūkumu novēršanas plāna izstrādi, pamatojoties uz minēto novērtējumu un aprakstot uzlabojumu pasākumus, kas jāiedala ieteicamā gatavības līmeņa sasniegšanai svarīgajos (obligāti veicamajos), ieteicamajos un/vai vēlamajos pasākumos. Novērtējuma pamatā jābūt iedibinātajai paraugpraksei un standartiem;

2. Saistībā ar iepriekš minēto 1. punktu – tādas strukturētas krīžu pārvarēšanas apmācību programmas izstrādi, organizēšanu, īstenošanu un novērtēšanu, kura paredzēta ECB krīzes vadības grupai (crisis management team – CMT), tās atbalsta grupām un iespējamām citām ieinteresētajām personām, kas noteiktas 1. punktā minētā uzdevuma ietvaros, un ar kuru tiks atbalstīta iepriekš 1. punktā minētā plāna īstenošana;

3. Tādas strukturētas apmācību programmas izstrādi, organizēšanu, īstenošanu un novērtēšanu, kura veltīta reaģēšanai incidentu gadījumā un paredzēta Drošības nodaļai un kuras pamatā ir starptautiski atzītās incidentu vadības sistēmas (incident command system – ICS) modificēta versija; programmas uzmanības centrā jābūt 5 darbības jomām (incidentu vadība, operācijas, plānošana un izlūkošana, loģistika, finanses/administrēšana), un tajā jāizmanto iepriekš noteikti apdraudējumu scenāriji;

4. Ad hoc konsultāciju uzdevumus, kuros ECB tiks atbalstīta ar darbības pieredzi, kompetenci un zināšanām par labo praksi krīžu/incidentu pārvarēšanā, darbības nepārtrauktības vadībā un organizāciju noturībā.

Sabiex itejjeb il-ħiliet tal-immaniġġjar tal-kriżijiet tiegħu, kemm huwa lest għall-kontinwità tan-negozju tiegħu, u r-reżiljenza ġenerali, il-BĊE qiegħed ifittex fornitur li jista' jipprovdi servizzi ta' konsulenza fl-immaniġġjar tal-kriżijiet lill-BĊE (minn issa 'l quddiem imsejħa bħala 'servizzi') Is-servizzi se jkunu pprovduti permezz ta' qafas ta' ftehim validu għal 4 snin mid-data tal-iffirmar tal-kuntratt. Is-servizzi se jkunu pprovduti bl-Ingliż. Il-post tat-twettiq se jkun il-bini tal-BĊE fi Frankfurt am Main, il-Ġermanja.

Sabiex itejjeb il-ħiliet tal-immaniġġjar tal-kriżijiet tiegħu, kemm huwa lest għall-kontinwità tan-negozju tiegħu, u r-reżiljenza ġenerali, il-BĊE qiegħed ifittex fornitur li jista' jipprovdi servizzi ta' konsulenza fl-immaniġġjar tal-kriżijiet lill-BĊE (minn issa 'l quddiem imsejħa bħala 'servizzi') Is-servizzi se jkunu pprovduti permezz ta' qafas ta' ftehim validu għal 4 snin mid-data tal-iffirmar tal-kuntratt. Is-servizzi se jkunu pprovduti bl-Ingliż. Il-post tat-twettiq se jkun il-bini tal-BĊE fi Frankfurt am Main, il-Ġermanja.

Is-servizzi jinkludu:

1. valutazzjoni ta' kemm huwa xieraq il-qafas tal-immaniġġjar tal-kriżijiet u l-livell tal-maturità tal-ħiliet għall-immaniġġjar tal-kriżijiet tal-BĊE. Ibbażata fuq din il-valutazzjoni, id-definizzjoni ta' pjan biex jidentifika lakuni identifikati, għaldaqstant tfassal il-miżuri ta' titjib li se jkunu kkategorizzati bħala essenzjali (li għandhom isiru), rakkomandati u/jew tajjeb li jkun hemm azzjonijiet biex jilħqu l-livell ta' maturità rrikmandat. Il-valutazzjoni se tfassal fuq l-aqwa prattiki u standards stabbiliti;

2. b'konnessjoni ma' 1) hawn fuq, id-disinn, l-organizzazzjoni, it-twettiq, u l-valutazzjoni ta' programm ta' taħriġ strutturat fl-immaniġġjar ta' kriżijiet għas-CMT tal-BĊE, it-timijiet ta' appoġġ tiegħu u l-partijiet oħrajn potenzjalment interessati identifikati f'1 sabiex jappoġġjaw il-pjan iddefinit f'1) hawn fuq;

3. id-disinn, l-organizzazzjoni, it-twettiq, u l-valutazzjoni ta' programm ta' taħriġ strutturat fir-rispons għall-inċidenti għat-Taqsima tas-Sigurtà, ibbażat fuq verżjoni eżistenti, immodifikata tas-sistema ta' allert f'każ ta' inċident (ICS) rikonoxxuta internazzjonalment u b'fowkus fuq il-5 oqsma funzjonali (allert f'każ ta' inċident, operazzjonijiet, ippjanar u intel, loġistika, finanzi/amministrazzjoni) bl-użu ta' xenarji ta' theddida ddefiniti minn qabel;

4. impenji ta' konsulenza ad hoc li jġibu esperjenza operazzjonali, kompetenza u għarfien ta' prattika tajba fl-immaniġġjar ta' kriżijiet/inċidenti, l-immaniġġjar tal-kontinwità tan-negozju u r-reżiljenza organizzattiva lill-BĊE.

W celu zwiększenia możliwości zarządzania kryzysowego, gotowości do zachowania ciągłości działania oraz ogólnej odporności EBC poszukuje dostawcy usług doradztwa w zakresie zarządzania kryzysowego na rzecz EBC (zwanych dalej „usługami”). Usługi mają być świadczone na podstawie umowy ramowej obowiązującej przez 4 lata od daty podpisania umowy. Usługi mają być świadczone w języku angielskim. Miejscem świadczenia usług będą pomieszczenia EBC we Frankfurcie nad Menem (Niemcy).

W celu zwiększenia możliwości zarządzania kryzysowego, gotowości do zachowania ciągłości działania oraz ogólnej odporności EBC poszukuje dostawcy usług doradztwa w zakresie zarządzania kryzysowego na rzecz EBC (zwanych dalej „usługami”). Usługi mają być świadczone na podstawie umowy ramowej obowiązującej przez 4 lata od daty podpisania umowy. Usługi mają być świadczone w języku angielskim. Miejscem świadczenia usług będą pomieszczenia EBC we Frankfurcie nad Menem (Niemcy).

Usługi będą polegały na:

1. przeprowadzeniu oceny adekwatności ram zarządzania kryzysowego oraz poziomu zaawansowania zdolności EBC w zakresie zarządzania kryzysowego. Na podstawie tej oceny zostanie sformułowany plan działania ukierunkowany na wyeliminowanie stwierdzonych niedociągnięć, a tym samym wskazanie ulepszeń sklasyfikowanych jako niezbędne (wymagane), zalecane oraz pożądane w celu osiągnięcia zalecanego poziomu zdolności. Ocena zostanie przeprowadzona w oparciu o utrwalone najlepsze praktyki i standardy;

2. w związku z powyższym pkt 1): opracowaniu, zorganizowaniu, zrealizowaniu i ocenie programu szkoleń w zakresie zarządzania kryzysowego na rzecz zespołu EBC ds. zarządzania kryzysowego (Crisis Management Team – CMT), zespołów wspierających jego działalność oraz innych potencjalnych zainteresowanych stron wskazanych w ramach pkt 1 w celu wsparcia realizacji planu działania, o którym mowa w pkt 1);

3. opracowaniu, zorganizowaniu, zrealizowaniu i ocenie programu szkoleń dla Działu ds. Bezpieczeństwa i Ochrony w zakresie usystematyzowanego reagowania na zdarzenia na podstawie istniejącej, zmienionej wersji systemu zarządzania zdarzeniem (incident command system – ICS), ze szczególnym uwzględnieniem 5 obszarów funkcjonalnych (zarządzanie zdarzeniem, operacje, planowanie i wywiad, logistyka, finanse i administracja) oraz z wykorzystaniem opracowanych wcześniej scenariuszy zagrożenia;

4. doraźnym doradztwie na rzecz EBC z wykorzystaniem doświadczenia operacyjnego, wiedzy fachowej i znajomości dobrych praktyk w zakresie zarządzania kryzysowego / zarządzania zdarzeniami, zarządzania ciągłością działalności oraz odporności organizacji.

S cieľom zlepšovať jej spôsobilosť na riadenie kríz, pripravenosť z hľadiska obchodnej kontinuity a všeobecnú odolnosť hľadá ECB dodávateľa, ktorý môže poskytovať Európskej centrálnej banke poradenské služby v oblasti riadenia kríz (ďalej len „služby“). Služby sa budú poskytovať prostredníctvom rámcovej dohody, ktorá bude v platnosti počas 4 rokov odo dňa podpísania zmluvy. Služby sa majú poskytovať v angličtine. Miestom poskytovania služieb budú priestory ECB vo Frankfurte nad Mohanom, Nemecko.

S cieľom zlepšovať jej spôsobilosť na riadenie kríz, pripravenosť z hľadiska obchodnej kontinuity a všeobecnú odolnosť hľadá ECB dodávateľa, ktorý môže poskytovať Európskej centrálnej banke poradenské služby v oblasti riadenia kríz (ďalej len „služby“). Služby sa budú poskytovať prostredníctvom rámcovej dohody, ktorá bude v platnosti počas 4 rokov odo dňa podpísania zmluvy. Služby sa majú poskytovať v angličtine. Miestom poskytovania služieb budú priestory ECB vo Frankfurte nad Mohanom, Nemecko.

Služby zahŕňajú:

1. hodnotenie príslušnosti rámca riadenia kríz a úrovne vyspelosti kapacít ECB v oblasti riadenia kríz. Na základe tohto hodnotenia sa má pripraviť pracovný plán na riešenie určených nedostatkov a tým načrtnúť opatrenia zamerané na zdokonalenie, ktoré sa majú kategorizovať ako dôležité (musia sa vykonať), odporúčané a/alebo užitočné činnosti v záujme dosiahnutia odporúčanej úrovne vyspelosti. Pri hodnotení by sa mali využiť už stanovené osvedčené postupy a normy;

2. v súvislosti s vyššie uvedeným bodom 1) návrh, organizácia, vykonanie a hodnotenie štruktúrovaného programu odbornej prípravy v oblasti krízového manažmentu pre tím riadenia kríz ECB, jeho podporné skupiny a možné iné zainteresované strany určené v bode 1 s cieľom podporovať realizáciu pracovného plánu určeného v bode 1) vyššie;

3. návrh, organizácia, vykonanie a hodnotenie štruktúrovaného program odbornej prípravy v oblasti riešenia incidentov pre oddelenie pre bezpečnosť a ochranu na základe existujúcej a upravenej verzie medzinárodne uznávaného systému riadenia incidentov a s dôrazom na 5 funkčných oblastí (riadenie incidentov, operácie, plánovanie a spravodajstvo, logistika, financovanie/správa) použitím predbežne určených scenárov hrozieb;

4. príležitostné poradenské poverenia, ktorými sa odovzdajú Európskej centrálnej banke prevádzkové skúsenosti, odborné poznatky a znalosti o osvedčených postupoch v oblasti riadenia kríz/incidentov, riadenia obchodnej kontinuity a organizačnej odolnosti.

Z namenom okrepitve svoje zmogljivosti na področju kriznega upravljanja, pripravljenosti glede neprekinjenega poslovanja in vsesplošne odpornosti ECB išče ponudnika, ki ji bo sposoben zagotoviti storitve svetovanja na področju kriznega upravljanja (v nadaljnjem besedilu: „storitve“). Storitve je treba zagotoviti prek okvirnega sporazuma, veljavnega 4 leta od datuma podpisa pogodbe. Pri zagotavljanju storitev je treba uporabljati angleški jezik. Izvedba storitev bo potekala v prostorih ECB v Frankfurtu na Majni, Nemčija.

Z namenom okrepitve svoje zmogljivosti na področju kriznega upravljanja, pripravljenosti glede neprekinjenega poslovanja in vsesplošne odpornosti ECB išče ponudnika, ki ji bo sposoben zagotoviti storitve svetovanja na področju kriznega upravljanja (v nadaljnjem besedilu: „storitve“).

Research and development services and related consultancy services

Süwag Grüne Energien & Wasser GmbH | Published January 18, 2017  -  Deadline February 14, 2017

The project Enervator must examine the objective, the integrated control and linking of electrical and thermal loads, electricity storage and local electricity and heat production in district power station "Am Main View" in Kelsterbach. Moreover, the economic potential will be evaluated by electricity procurement and marketing optimization of district power stations in the network.

For this, about 50 of the 180 households of the residential area be integrated based on intelligent predictions in the energy supply concept by active control. In the latest generation households digital electricity meters, including the communication unit Smart Meter Gateway (SMGW) be installed for data acquisition and control of loads. Moreover, these households are equipped with smart home system to allow the control of various devices.

As part of the accompanying scientific research applicability and effects of innovative technologies, protocols and billing models are analyzed and in particular the customer interaction are sociologically evaluated for consumer control and high-resolution data acquisition.

IT services: consulting, software development, Internet and support

Süwag Grüne Energien & Wasser GmbH | Published January 18, 2017  -  Deadline February 14, 2017

The project Enervator must examine the objective, the integrated control and linking of electrical and thermal loads, electricity storage and local electricity and heat production in district power station "Am Main View" in Kelsterbach. Moreover, the economic potential will be evaluated by electricity procurement and marketing optimization of district power stations in the network.

For this, about 50 of the 180 households of the residential area be integrated based on intelligent predictions in the energy supply concept by active control. In the latest generation households digital electricity meters, including the communication unit Smart Meter Gateway (SMGW) be installed for data acquisition and control of loads. Moreover, these households are equipped with smart home system to allow the control of various devices.

The objective is the development, testing and application of the following new technologies:

- Use of smart metering and SMGW in households for the acquisition and processing of high-resolution data. Providing more flexible tariff plans for consumers based on the individual site power generation.

- Testing of automated and encrypted data evaluation SMGW by BSI (Bundesamt für Sicherheit in der Informationstechnik) guidelines.

- Testing of active consumer control of a smart home system in households.

- Development of a higher-level controller architecture, the consumption and production in the district power station coordinates co (heat and electricity).

- Integration of E-Mobility in the concept Quartier power plant, evaluation of a bidirectional charging infrastructure.

- Conceptual testing of automated digital billing methods.

Framework agreement for the purchase of external consulting and support services in the backup environment

Deutsche Bundesbank, Beschaffungszentrum | Published January 20, 2017  -  Deadline February 20, 2017
  • 1