Public tenders for consultative-engineering in Sweden

Find all Consulting tenders in the world.
Finding business opportunities has never been easier.

Results for consulting. Make a new search!

consultative engineering and construction services

AB Familjebostäder | Published March 8, 2012
Winner
Levin Vvs-konsult AB Magnus Ladulåsgatan 14, 3 tr SE-118 95 Stockholm SWEDEN
cpvs
71310000, 71321200, 71321300, 71800000, 90492000

Upphandling av ramavtal gällande värme- och sanitetskonsulttjänster.

consultative engineering and construction services

Lidingö kommun | Published March 8, 2012
Winner
Structor Mark Stockholm AB Industrigatan 2A SE-112 46 Stockholm SWEDEN Internet address: www.structor.se
cpvs
71310000, 71311210, 71311220, 71314100, 71321300, 71330000, 71332000

Konsulter inom delområde 1-9. Lidingö stad genomför samtidigt 4 upphandlingar av konsulttjänster som omfattar 30 delområden. Det sammanlagda värdet för dessa tjänster var under 2010 ca 17 Mkr. Denna upphandling är uppdelad i 9 upphandlingsområden. Anbud kan läggas på ett eller flera områden. Om inget annat särskilt anges gäller förfrågningsunderlagets olika delar för samtliga delområden. Avtal kommer att tecknas med flera leverantörer per delområde. Avropsordning framgår av avtalsföreskrifternas. Samtliga uppdrag kommer att vara belägna inom Lidingö stad. Beställaren kan komma att inför ett och samma uppdrags genomförande anlita konsulter från olika ramavtalsleverantörer. Lidingö stad inbjuder härmed leverantörer att inkomma med anbud för konsulter avseende delområdena: Delområde 1. Trafikplanering/trafikteknik. Delområde 2. Utredning och projektering avseende mark- och anläggningsarbeten. Delområde 3. Utredning, projektering och drift- och underhållsplaner avseende belysningsanläggningar. Delområde 4. Utredning, projektering och dimensionering av ledningsnät, tryckstegring och pumpstationer vid VA- arbeten samt utredning av dagvattensystem. Delområde 5. Konstbyggnader (ej gamla Lidingöbron): utredning, projektering och besiktning och statusbedömning samt drift- och underhållsplaner. Delområde 6. Konstbyggnad, Gamla Lidingöbron: utredning, projektering och besiktning och statusbedömning samt drift- och underhållsplaner. Delområde 7. Bygg- och projektledning avseende mark- och anläggningsarbeten (inkl. VA-arbeten). Delområde 8. Besiktning och kontroll avseende mark och anläggningsarbeten (inkl. VA-arbeten). Delområde 9. Geodata. Under respektive delområde anges krav på konsultkategorier och på konsulternas kompetens och branscherfarenhet. Målet med upphandlingen är att teckna avtal med ett antal leverantörer /område som tillhandahåller specialistkompetens inom efterfrågade konsultområden. Avtalstid. Ramavtal kommer att tecknas för perioden från och med 1.1.2012 till och med 31.12.2013. Beställaren har rätt att förlänga avtalet med 24 månader. Elektronisk anbudsgivning. Lidingö stad strävar efter att förenkla anbudsarbetet både för anbudsgivare och upphandlande myndighet. Därför accepteras endast elektronisk anbudsgivning via upphandlingssystem Visma Tendsign i denna upphandling. Det är kostnadsfritt för leverantörer att använda systemet och att lämna anbud. För tillgång till systemet krävs en inloggning. Användarnamn och lösenord erhålls genom en enkel registrering på www.tendsign.com. Efter genomförd registrering får anbudsgivaren omedelbar tillgång till systemet. Vid frågor eller support kring hanteringen av systemet ska ni kontakta Visma Tendsigns support på e-post tendsignsupport@visma.com eller på telefon +46 134747570. Supporten har telefontid vardagar under normal arbetstid. Anbudsgivaren får genom Visma Tendsign: — tillkommande information, — kontroll av att ställda frågor i förfrågningsunderlaget är besvarade vid avlämnandet av anbud, — en tydlig information ifall inte alla obligatoriska krav (ska-krav) är uppfyllda. Om anbudsgivare inte registrerar sig på www.tendsign.com utan hämtar förfrågningsunderlaget på annat sätt, kan staden inte garantera att all information om frågor och svar under anbudstiden kommer er till handa. Anbudsgivare ansvarar då själv för att kontrollera och hämta tillkomna uppplysningar via Visma Tendsign. Upplysningar, frågor och svar under anbudstiden. Om förfrågningsunderlaget behöver kompletteras med anledning av frågor till den upphandlande myndigheten eller av någon annan anledning, lämnas skriftlig information genom Visma Tendsign. Anbudgivare ska snarast meddela upphandlaren om det finns felaktigheter eller oklarheter i förfrågningsunderlaget. Under anbudstiden ska eventuella frågor om oklarheter i förfrågningsunderlaget skriftligen ställas genom fråge- och svarsfunktionen i Visma Tendsign. Frågor ska vara beställaren tillhanda senast sex vardagar (6) dagar innan anbudstidens utgång för att svaren ska hinna delges samtliga presumtiva anbudsgivare. Enbart frågor som om bedöms ha relevans för upphandlingen kommer att besvaras. Frågor som ställs och som bedöms ha relevans för upphandlingen kommer att besvaras av upphandlande myndighet. Det åligger anbudsgivaren att löpande under anbudstiden kontrollera om tillkommande information har lämnats. Endast skriftliga uppgifter lämnade av beställaren är bindande för både beställaren och anbudsgivare. De svar och förtydliganden som lämnas är en integrerad del av förfrågningsunderlaget och utgör tillsammans med detta grunden för anbudsgivarens anbud och därefter följande anbudsprövning. Frågor avseende format och funktionalitet för avgivande av anbud, adresseras direkt till Visma Tendsign anbudstjänst; tendsignsupport@visma.com. Sista anbudsdag. Anbud som inkommit försent eller på annat sätt än begärt kommer inte att tas upp för prövning. Anbudet ska vara staden tillhanda senast 31.8.2011.

consultative engineering and construction services

Bostadsstiftelsen Signalisten i Solna | Published March 1, 2012
Winner
Gudmund Israelsson Ingenjörsbyrå AB Hospitalstorget 2A SE-582 27 Linköping SWEDEN E-mail: annika.karlborg@gi-ing.com Telephone: +46 13318930 Fax: +46 13318936
cpvs
71310000, 71320000

Upphandlingen avser tecknande av ramavtal för tillhandahållande av konsulttjänster för löpande avrop för hela eller delar av byggprocessen inom kategorien Statiker. Ramavtal kommer att tecknas för Bostadsstiftelsen Signalisten i Solna. Normalt förekommande skeden: — utredningsskedet, — förslagshandlingsskedet, — projekteringsskedet, — entreprenadskedet. Konsultuppdragen avser allt från mindre utredningar och skissförslag till projektering av större projekt inom nybyggnad, ombyggnad och tillbyggnad. Beställaren kan komma att upphandla större projekt och enskilda projekt separat. Som information kan nämnas att Beställaren avropat tjänster för ca 1 000 000 SEK i konsultkategori statiker under föregående år (2010). Beställaren garanterar dock inga volymer.

consultative engineering and construction services

Strängnäs kommun | Published April 6, 2012
Winner
Infrakonsult Sverige AB Paviljongvägen 5 SE-132 40 Saltsjö Boo SWEDEN
cpvs
71300000, 71310000, 71311210, 71321300, 71540000

Upphandling Konsulttjänster avseende konstbyggnader samt byggledning för mark, gata och va.

consultative engineering and construction services

Sjöfartsverket | Published March 28, 2012
Winner
SWECO Infrastructure AB Box 34044 SE-100 26 Stockholm SWEDEN E-mail: info@sweco.se Internet address: www.sweco.se
cpvs
71310000, 71318000, 71356000, 71356400

Konsultuppdraget omfattar framtagande av en teknisk beskrivning som skall bifogas till kommande tillståndsansökan gällande projektet, Södertälje kanal och sluss samt Mälarfarlederna. Tillståndsansökan skall inlämnas under hösten 2013.

consultative engineering and construction services

Trafikverket | Published January 19, 2012  -  Deadline February 13, 2012
cpvs
71310000

:Uppdraget avser konsulttjänst. Tjänstens omfattning beräknas vara ca 100 % av en heltidstjänst. Uppdraget ska utföras av en (1) person. Uppdraget är att i första hand verka som byggledare stationer för projektet Mälarbanan. Andra mindre byggledningsuppdrag kan också bli aktuella inom delprojekt stationer. Efter särskild överenskommelse med uppdragstagaren kan även andra objekt inom projektet bli aktuella. Normal arbetstid är vardagar 7:55 - 16:30. Placering är på projektkontoret i Spånga. Periodvis kan dock arbete på andra kontor i Stockholm vara aktuellt.

consultative engineering and construction services

Växjö kommun | Published February 2, 2012
Winner
Bergsäker AB Vädursgatan 6 SE-412 50 Göteborg SWEDEN Internet address: http://www.bergsaker.se
cpvs
71000000, 71210000, 71310000, 71311210, 71313000, 71314100, 71319000, 71321300, 71321400, 71322200, 71332000

:Förfrågningsunderlaget avser ramupphandling av konsulttjänster inom Tekniska Förvaltningens verksamhetsområde med tyngdpunkt inom VA-verksamheten. Upphandlingen genomförs enligt lagen (2007:1092) om upphandling inom områdena vatten, energi, transporttjänster och posttjänster LUF. Öppet förfarande kommer att tillämpas. Anbud kan komma antas utan föregående förhandling. Tekniska förvaltningen avser att teckna ramavtal med samtliga kvalificerade anbudsgivare. Konsulttjänster upphandlas inom följande anbuds/teknikområden: A rörnätsutredningar (sanerings och åtgärdsutredningar); B översiktliga Va-utredningar och projektering; C Va-juridik, taxefrågor; D mark och geoteknik; E El-automation; F arkitektur, byggkonstruktion (projektering); G VS- och ventilationsteknik; H Va-maskin/processteknik; I hydrogeologi (grundvattenutredningar/brunnsutformning etc.); J geodesi (inmätningar); K miljöutredningar (limnologi, hydrologi); L juridik (MB, skyddsområden, ledningsrätt, entreprenadjuridik etc.). Anbud lämnas för respektive del elektroniskt i TendSign. Anbud kan lämnas på samtliga anbuds/teknikområden eller av anbudsgivaren utvalda anbudsområden, eller del av, som man har kompetens inom.

Consultative engineering and construction services

Hyresbostäder i Norrköping AB | Published January 12, 2013
cpvs
71310000

Konsulttjänster för att stödja Hyresbostäder med resursförstärkning så att vi kan genomföra de uppgifter/projekt som vi åtar oss.

Consultative engineering.

Migrationsverket | Published April 9, 2014  -  Deadline May 14, 2014
cpvs
71000000, 71310000, 71315200, 71500000, 71530000

Procurement of construction technical consultants for design and preparation of technical specifications associated with the construction of both small works of a widespread nature.

Consultative engineering and construction services

Sjöbo kommun | Published February 3, 2017
Winner
AquaP Teknikkonsulter AB
cpvs
71310000, 71240000, 71311000, 71311210, 71313000, 71356100, 71540000, 71541000, 71631000

Sjöbo municipality carries out procurement of framework agreement for technical consulting services.

Consultative engineering and construction services

Stockholms stad, Fastighetskontoret | Published April 7, 2017
Winner
ÅF-Infrastructure AB
cpvs
71310000, 71315200, 71318000, 71530000

General Consultant Technical Consultants for new food industrial estate in Larsboda, Farsta.

Consultative engineering and construction services

Uppsala kommun Sport- och Rekreationsfastigheter AB | Published December 1, 2016  -  Deadline January 8, 2017
cpvs
71310000

For example. sight before started work, keeping in place control, construction meetings, monitoring of the environment and quality, self-control, construction diary and the like,

- Participate in, and where appropriate, keeping accounting meetings with co contractor, however, with the client's project,

- On the basis of documents designed to monitor and follow up the contracts are performed according to established budgets and schedules, and report and report the economic impact and cost forecasts,

- Contact and handling of modified design and deficiencies in the completed project,

- To conduct and document regular quality and environmental work meetings during the production period,

- Follow up requirements in compliance with current laws and regulations on occupational safety,

- Be able to take their own decisions and own experience in cooperation with the client's project management and collaboration contractor determine the flow of information and the method that is most effective, and

- Establish protocols according to the customer template, take notes, manage emails, producing documents, report the current position of the economy and times, manage drawings, and bring the address list.

Consultative engineering and construction services

Täby kommun | Published September 27, 2016
Winner
Sweff Konsulter AB
cpvs
71310000, 71318000, 75120000

This request relates to consultants for building permits handling of City Planning in Täby.

Täby by City Planning (SBK) need consultants to manage building permits.

Täby municipality will hire one (1) consulting firm.

The mission is expected to include around 3 FTEs until 31.12.2015 and then are call-offs from the framework agreement for Urban office needs.

Consultative engineering and construction services

Sjöbo kommun | Published September 17, 2016  -  Deadline October 25, 2016
cpvs
71310000, 71240000, 71311000, 71311210, 71313000, 71356100, 71540000, 71541000, 71631000

Sjöbo municipality carries out procurement of framework agreement for technical consulting services.

Consultative engineering and construction services

Riksdagsförvaltningen | Published September 17, 2016
Winner
Require AB
cpvs
71310000, 70000000, 70300000, 71300000, 71318000, 79400000

This contract covers consulting services for requirements management and requirements analysis in real estate projects.

The work will be conducted on the basis of the organization's requirements model for real estate projects that are consistent with the construction process.

The aim of the service is that the requirements process is maintained so that requirements management is a more mature process in the organization. The service is both operational and strategic.

Consultative engineering and construction services

Riksdagsförvaltningen | Published July 16, 2016  -  Deadline August 22, 2016
cpvs
71310000, 70000000, 70300000, 71300000, 71318000, 79400000

This contract covers consulting services for requirements management and requirements analysis in real estate projects.

The work will be conducted on the basis of the organization's requirements model for real estate projects that are consistent with the construction process.

The aim of the service is that the requirements process is maintained so that requirements management is a more mature process in the organization. The service is both operational and strategic.

Consultative engineering and construction services

Stockholms stad, Fastighetskontoret | Published July 7, 2016  -  Deadline September 9, 2016
cpvs
71310000, 71315200, 71318000, 71530000

General Consultant Technical Consultants for new food industrial estate in Larsboda, Farsta.

Consultative engineering and construction services

Ronneby kommun | Published April 22, 2016  -  Deadline May 30, 2016
cpvs
71310000, 71311000, 71311210, 71311300, 71321300

Procurement of consultancy services for land.

Consultative engineering and construction services

Ronneby kommun | Published April 22, 2016  -  Deadline May 30, 2016
cpvs
71310000, 71300000, 71311300, 71313000, 71315200, 71316000, 71317000, 71317100, 71321300

The contract covers consulting divided into groups and tenders may be submitted to the entire contract or a consulting group. Agreements will be signed by consultant group.

Consultative engineering and construction services

Älmhults kommun | Published May 7, 2016
Winner
M & R Byggkoordinator i Växjö Aktiebolag
cpvs
71310000, 71540000, 71541000

Construction management consultant in real estate construction.