Public tenders for construction in Zvolen Slovakia

Find all Construction tenders in the world.
Finding business opportunities has never been easier.

Results for construction. Make a new search!

Construction work

Zvolenská teplárenská, a.s. | Published July 1, 2016  -  Deadline August 12, 2016
cpvs

construction work

Construction work

Zvolenská teplárenská, a.s. | Published August 6, 2016  -  Deadline September 12, 2016
cpvs

construction work

Construction work

Zvolenská teplárenská, a.s. | Published March 2, 2017
cpvs
45000000, 45251200, 71300000, 45223210, 45220000

The contract is the execution of works for the construction of buildings: Greening the combined production of electricity and heat in Zvolenská teplárenská Inc., which essentially seeks to greening its current source of heat for electricity production and for heat supply to external customers, which is in the form of steam and hot water. Detailed definition of the object of the contract described in Volume 3 - Description of the object of the contract specifications.

It described in Volume 3 Description of the object of the contract specifications.

Construction of common facilities and measures in the village Lieskovec

Obec Lieskovec | Published August 14, 2015  -  Deadline September 2, 2015
cpvs
45233120

Construction of common facilities and measures in the village Lieskovec, consisting of the construction of field roads and drainage ditches in the village. A detailed description is in the B.1 specifications - Description of the object of the contract.

Guest house guards of Zvolen - renovation and construction work

Jozef Cibula - HOSTINEC STRÁŽE NAD ZVOLENOM | Published February 6, 2015
Winner
BARBITRANS, s.r.o.
cpvs
45212411

The contract is carrying out renovation and construction work related to modernization inns guards over the elected: a.Rekonštrukcia inn building b.Vybudovanie covered terrace c.Rekonštrukcia cottages d.Spevnenie surface area for entering the inn e.Vonkajšie connections to the cottages sewerage, water supply, electrical Lighting f.Oplotenie and landscaping g.Terénne and landscaping

Construction work

Zvolenská teplárenská, a.s. | Published October 31, 2015
cpvs
45000000, 45220000, 71300000, 71320000, 45223210, 45232220, 45251200, 45331110, 71322200, 45231000, 45231100, 45232142

The contract is the greening of combined heat and power and change media in steam pipes in Zvolen teplárenskej, as detailed definition of the object of the contract will be given in Part B. 1 - Description of the object of the contract specifications.

Construction work - construction repairs courtrooms - the floor, stage, painting the District Court Elected

Okresný súd Zvolen | Published August 17, 2015
Winner
A.M.F. STAV s.r.o.
cpvs
45000000

Laboratories and courtrooms

Construction work - construction repairs courtrooms - the floor, stage, painting the District Court Elected

Okresný súd Zvolen | Published July 29, 2015  -  Deadline August 5, 2015
cpvs
45000000

Laboratories and courtrooms

Project-design services other than for construction work

Národné lesnícke centrum (NLC) | Published September 18, 2015
cpvs
79421200

Vyhotovenie programov starostlivosti o lesy.

Project-design services other than for construction work

Národné lesnícke centrum (NLC) | Published September 24, 2015  -  Deadline November 9, 2015
cpvs
79421200

The contract is the execution of programs of care for forests (the "PSL") for the territory with an estimated area of ​​597,000 ha of forest units (the "LC") by two parts below, in accordance with § 41 of Act no. 326/2005 Coll. on forests in Ref. nesk. regulations.

Project-design services other than for construction work

Národné lesnícke centrum (NLC) | Published June 5, 2015
Winner
Slovenská lesnícka spoločnosť, a.s.
cpvs
79421200

Procured the execution of programs of care for the forests in the Slovak Republic, the territory with an area of ​​176 340.23 ha, the forest unit (LC) or a set of forest units in accordance with § 41 of Act no. 326/2005 Coll of forests in Ref. nesk. regulations under sections 29, below. Each part has been assessed and evaluated separately applicant could submit offers for any number of selected parts of it by offering is given to each part separately and that each part was awarded a separate contract for work, ie a total of 29 were concluded separate contracts for work .

Project-design services other than for construction work

Národné lesnícke centrum (NLC) | Published January 20, 2015  -  Deadline March 2, 2015
cpvs
79421200

Procured the execution of programs of care for forests in the Slovak Republic for land with an area of ​​176 340.23 hectares, the forest unit (LC) or a set of forest units in accordance with § 41 of Act no. 326/2005 Coll. on forests in spots. nesk. regulations under sections 29, below. Each part is assessed and evaluated separately and the applicant may submit bids for any number of selected parts of it that the offer is given to each piece and that each section will be awarded a separate contract for work, ie a total of 29 separate contracts for work.

Purchase innovative technology for processing construction waste.

WIGOR - TREND, spol. s r.o. | Published November 13, 2014
cpvs

Nákup inovatívnej technológie na spracovanie stavebného odpadu.

Implementation project construction - Conversion of a football stadium in Zvolen

Mesto Zvolen | Published February 11, 2015  -  Deadline March 5, 2015
cpvs
71000000, 71200000

Prestavba štadióna predstavuje stavebnotechnické úpravy podľa kritérií UEFA na štadión kategórie 2 skapacitou 1757 divákov. Predmetom obstarávania bude realizačný projekt stavby pre časť stavebných objektov v nasledovnom rozsahu: SO11.1 Šatne = Jedná sa ovybudovanie nového objektu zázemia štadióna vktorom budú umiestnené priestory pre hráčov, rozhodcov, delegátov, zástupcov médií vsúlade infraštruktúrnymi požiadavkami pre štadióny 2 kategórie smernice UEFA. Objekt je navrhnutý ako 3 podlažný spôdorysnými rozmermi 75,485 x 9,120 m, navrhnutý zo 63 ksmontovaných kontajnerov. SO 11.2 Hygienické zariadenie pre vstupy A1-A3 = Hygienické zariadenie je navrhnuté z 1 ksmontovaného kontajnera rozmerov vsúlade s infraštruktúrnymi požiadavkami pre štadióny 2 kategórie smernice UEFA. SO 11.3 Hygienické zariadenie pre vstup H (hostia) - Hygienické zariadenie je navrhnuté z 1 ksmontovaného kontajnera rozmerov v súlade infraštruktúrnymi požiadavkami pre štadióny 2 kategórie smernice UEFA. SO 11.4 Bufet pre vstupy A1-A3 = Bufet je navrhnutý vstavbou do stavebného objektu SO 13 Tribúna A1-A3, H. Bufet bude predstavovať jeden priestor, ktorý vznikne opláštením jedného konštrukčného poľa tribúny. SO 11.5 Bufet pre vstup H = Bufet je navrhnutý vstavbou do stavebného objektu SO 13 Tribúna A1-A3, H. Bufet bude predstavovať jeden priestor, ktorý vznikne opláštením jedného konštrukčného poľa tribúny. SO 14 Východné parkovisko V.I.P., hráči ačinovníci - 50 miest = Jedná sa vybudovanie nového parkoviska spočtom 50 parkovacích miest. Parkovisko bude riešené so spevneným povrchom sbetónovou zámkovou dlažbou. 40 parkovacích miest je určených pre V.I.P. hostí, 10 miest pre hráčov ačinovníkov stretnutia. Súčasťou parkoviska sú 2 miesta pre autobusy aspevnená plocha pre prenosovú techniku. SO 19.1 Areálová kanalizácia = Predmetom riešenia je návrh novej areálovej jednotnej kanalizácie, ktorá bude odvádzať splaškové adažďové vody zjestvujúcich anavrhovaných objektov futbalového štadióna azjestvujúcich anavrhovaných spevnených plôch. Bod pripojenia sa nachádza pri severozápadnej bráne areálu, kde je aj vsúčasnosti zrealizované napojenie do jestvujúceho kanalizačného zberača DN 1200. SO 19.2 Areálový vodovod = Predmetom riešenia je návrh nového areálového vodovodu, ktorý bude zásobovať vodou 5 navrhovaných objektov: SO 11.1 Šatne, SO 11.2. Hygienické zariadenie pre vstupy A1-A3 aSO 11.3. Hygienické zariadenie pre vstup H, SO 11.4 Bufet pre vstupy A1-A3 aSO 11.5 Bufet pre vstupy H. SO 19.3 Areálový NN rozvod + káblový žľab = Predmetom riešenia je zásobovanie navrhovaných objektov elektrickou energiou. Všetky areálové NN rozvody sú trasovaná pod prvý rad navrhovaných tribún SO 12, SO 13,SO 23 aSO 24 vkáblovom žľabe, ktorý bude na úrovni terénu a nie je zasypaný. SO 19.4 Areálové osvetlenie = Predmetom riešenia je prekládka jestvujúcich stĺpov verejného osvetlenia brániacim výstavbu parkovísk SO 14 Východné parkovisko aSO 15 Severné parkovisko. SO 19.5 Areálový rozvod plynu = Predmetom riešenia je nová plynová prípojka vedúca do plynovej kotolne v objekte SO 11.1 Šatne. Bod pripojenia je v juhovýchodnej časti areálu štadióna na verejný STL plynovod. SO 19.6 Areálová telefónna a internetová prípojka = Predmetom riešenia je prekládka časti existujúcej slaboprúdovej prípojky na pevnú telefónnu linku a internet s jej zaústením do nového objektu SO 11.1 Šatne.

Implementation project of construction - reconstruction of the football stadium in Zvolen

Mesto Zvolen | Published May 21, 2015
Winner
PROMOST s.r.o.
cpvs
71000000, 71200000

Prestavba štadióna predstavuje stavebnotechnické úpravy podľa kritérií UEFA na štadión kategórie 2 skapacitou 1757 divákov. Predmetom obstarávania bude realizačný projekt stavby pre časť stavebných objektov v nasledovnom rozsahu: SO11.1 Šatne = Jedná sa ovybudovanie nového objektu zázemia štadióna vktorom budú umiestnené priestory pre hráčov, rozhodcov, delegátov, zástupcov médií vsúlade infraštruktúrnymi požiadavkami pre štadióny 2 kategórie smernice UEFA. Objekt je navrhnutý ako 3 podlažný spôdorysnými rozmermi 75,485 x 9,120 m, navrhnutý zo 63 ksmontovaných kontajnerov. SO 11.2 Hygienické zariadenie pre vstupy A1-A3 = Hygienické zariadenie je navrhnuté z 1 ksmontovaného kontajnera rozmerov vsúlade s infraštruktúrnymi požiadavkami pre štadióny 2 kategórie smernice UEFA. SO 11.3 Hygienické zariadenie pre vstup H (hostia) - Hygienické zariadenie je navrhnuté z 1 ksmontovaného kontajnera rozmerov v súlade infraštruktúrnymi požiadavkami pre štadióny 2 kategórie smernice UEFA. SO 11.4 Bufet pre vstupy A1-A3 = Bufet je navrhnutý vstavbou do stavebného objektu SO 13 Tribúna A1-A3, H. Bufet bude predstavovať jeden priestor, ktorý vznikne opláštením jedného konštrukčného poľa tribúny. SO 11.5 Bufet pre vstup H = Bufet je navrhnutý vstavbou do stavebného objektu SO 13 Tribúna A1-A3, H. Bufet bude predstavovať jeden priestor, ktorý vznikne opláštením jedného konštrukčného poľa tribúny. SO 14 Východné parkovisko V.I.P., hráči ačinovníci - 50 miest = Jedná sa vybudovanie nového parkoviska spočtom 50 parkovacích miest. Parkovisko bude riešené so spevneným povrchom sbetónovou zámkovou dlažbou. 40 parkovacích miest je určených pre V.I.P. hostí, 10 miest pre hráčov ačinovníkov stretnutia. Súčasťou parkoviska sú 2 miesta pre autobusy aspevnená plocha pre prenosovú techniku. SO 19.1 Areálová kanalizácia = Predmetom riešenia je návrh novej areálovej jednotnej kanalizácie, ktorá bude odvádzať splaškové adažďové vody zjestvujúcich anavrhovaných objektov futbalového štadióna azjestvujúcich anavrhovaných spevnených plôch. Bod pripojenia sa nachádza pri severozápadnej bráne areálu, kde je aj vsúčasnosti zrealizované napojenie do jestvujúceho kanalizačného zberača DN 1200. SO 19.2 Areálový vodovod = Predmetom riešenia je návrh nového areálového vodovodu, ktorý bude zásobovať vodou 5 navrhovaných objektov: SO 11.1 Šatne, SO 11.2. Hygienické zariadenie pre vstupy A1-A3 aSO 11.3. Hygienické zariadenie pre vstup H, SO 11.4 Bufet pre vstupy A1-A3 aSO 11.5 Bufet pre vstupy H. SO 19.3 Areálový NN rozvod + káblový žľab = Predmetom riešenia je zásobovanie navrhovaných objektov elektrickou energiou. Všetky areálové NN rozvody sú trasovaná pod prvý rad navrhovaných tribún SO 12, SO 13,SO 23 aSO 24 vkáblovom žľabe, ktorý bude na úrovni terénu a nie je zasypaný. SO 19.4 Areálové osvetlenie = Predmetom riešenia je prekládka jestvujúcich stĺpov verejného osvetlenia brániacim výstavbu parkovísk SO 14 Východné parkovisko aSO 15 Severné parkovisko. SO 19.5 Areálový rozvod plynu = Predmetom riešenia je nová plynová prípojka vedúca do plynovej kotolne v objekte SO 11.1 Šatne. Bod pripojenia je v juhovýchodnej časti areálu štadióna na verejný STL plynovod. SO 19.6 Areálová telefónna a internetová prípojka = Predmetom riešenia je prekládka časti existujúcej slaboprúdovej prípojky na pevnú telefónnu linku a internet s jej zaústením do nového objektu SO 11.1 Šatne.

Implementation project construction - Conversion of a football stadium in Zvolen

Mesto Zvolen | Published December 31, 2014
cpvs
71000000, 71200000

Prestavba štadióna predstavuje stavebnotechnické úpravy podľa kritérií UEFA na štadión kategórie 2 skapacitou 1757 divákov. Predmetom obstarávania bude realizačný projekt stavby pre časť stavebných objektov v nasledovnom rozsahu: SO11.1 Šatne = Jedná sa ovybudovanie nového objektu zázemia štadióna vktorom budú umiestnené priestory pre hráčov, rozhodcov, delegátov, zástupcov médií vsúlade infraštruktúrnymi požiadavkami pre štadióny 2 kategórie smernice UEFA. Objekt je navrhnutý ako 3 podlažný spôdorysnými rozmermi 75,485 x 9,120 m, navrhnutý zo 63 ksmontovaných kontajnerov. SO 11.2 Hygienické zariadenie pre vstupy A1-A3 = Hygienické zariadenie je navrhnuté z 1 ksmontovaného kontajnera rozmerov vsúlade s infraštruktúrnymi požiadavkami pre štadióny 2 kategórie smernice UEFA. SO 11.3 Hygienické zariadenie pre vstup H (hostia) - Hygienické zariadenie je navrhnuté z 1 ksmontovaného kontajnera rozmerov v súlade infraštruktúrnymi požiadavkami pre štadióny 2 kategórie smernice UEFA. SO 11.4 Bufet pre vstupy A1-A3 = Bufet je navrhnutý vstavbou do stavebného objektu SO 13 Tribúna A1-A3, H. Bufet bude predstavovať jeden priestor, ktorý vznikne opláštením jedného konštrukčného poľa tribúny. SO 11.5 Bufet pre vstup H = Bufet je navrhnutý vstavbou do stavebného objektu SO 13 Tribúna A1-A3, H. Bufet bude predstavovať jeden priestor, ktorý vznikne opláštením jedného konštrukčného poľa tribúny. SO 14 Východné parkovisko V.I.P., hráči ačinovníci - 50 miest = Jedná sa vybudovanie nového parkoviska spočtom 50 parkovacích miest. Parkovisko bude riešené so spevneným povrchom sbetónovou zámkovou dlažbou. 40 parkovacích miest je určených pre V.I.P. hostí, 10 miest pre hráčov ačinovníkov stretnutia. Súčasťou parkoviska sú 2 miesta pre autobusy aspevnená plocha pre prenosovú techniku. SO 19.1 Areálová kanalizácia = Predmetom riešenia je návrh novej areálovej jednotnej kanalizácie, ktorá bude odvádzať splaškové adažďové vody zjestvujúcich anavrhovaných objektov futbalového štadióna azjestvujúcich anavrhovaných spevnených plôch. Bod pripojenia sa nachádza pri severozápadnej bráne areálu, kde je aj vsúčasnosti zrealizované napojenie do jestvujúceho kanalizačného zberača DN 1200. SO 19.2 Areálový vodovod = Predmetom riešenia je návrh nového areálového vodovodu, ktorý bude zásobovať vodou 5 navrhovaných objektov: SO 11.1 Šatne, SO 11.2. Hygienické zariadenie pre vstupy A1-A3 aSO 11.3. Hygienické zariadenie pre vstup H, SO 11.4 Bufet pre vstupy A1-A3 aSO 11.5 Bufet pre vstupy H. SO 19.3 Areálový NN rozvod + káblový žľab = Predmetom riešenia je zásobovanie navrhovaných objektov elektrickou energiou. Všetky areálové NN rozvody sú trasovaná pod prvý rad navrhovaných tribún SO 12, SO 13,SO 23 aSO 24 vkáblovom žľabe, ktorý bude na úrovni terénu a nie je zasypaný. SO 19.4 Areálové osvetlenie = Predmetom riešenia je prekládka jestvujúcich stĺpov verejného osvetlenia brániacim výstavbu parkovísk SO 14 Východné parkovisko aSO 15 Severné parkovisko.

Implementation project construction - Conversion of a football stadium in Zvolen

Mesto Zvolen | Published December 1, 2014  -  Deadline December 19, 2014
cpvs
71000000, 71200000

Prestavba štadióna predstavuje stavebnotechnické úpravy podľa kritérií UEFA na štadión kategórie 2 skapacitou 1757 divákov. Predmetom obstarávania bude realizačný projekt stavby pre časť stavebných objektov v nasledovnom rozsahu: SO11.1 Šatne = Jedná sa ovybudovanie nového objektu zázemia štadióna vktorom budú umiestnené priestory pre hráčov, rozhodcov, delegátov, zástupcov médií vsúlade infraštruktúrnymi požiadavkami pre štadióny 2 kategórie smernice UEFA. Objekt je navrhnutý ako 3 podlažný spôdorysnými rozmermi 75,485 x 9,120 m, navrhnutý zo 63 ksmontovaných kontajnerov. SO 11.2 Hygienické zariadenie pre vstupy A1-A3 = Hygienické zariadenie je navrhnuté z 1 ksmontovaného kontajnera rozmerov vsúlade s infraštruktúrnymi požiadavkami pre štadióny 2 kategórie smernice UEFA. SO 11.3 Hygienické zariadenie pre vstup H (hostia) - Hygienické zariadenie je navrhnuté z 1 ksmontovaného kontajnera rozmerov v súlade infraštruktúrnymi požiadavkami pre štadióny 2 kategórie smernice UEFA. SO 11.4 Bufet pre vstupy A1-A3 = Bufet je navrhnutý vstavbou do stavebného objektu SO 13 Tribúna A1-A3, H. Bufet bude predstavovať jeden priestor, ktorý vznikne opláštením jedného konštrukčného poľa tribúny. SO 11.5 Bufet pre vstup H = Bufet je navrhnutý vstavbou do stavebného objektu SO 13 Tribúna A1-A3, H. Bufet bude predstavovať jeden priestor, ktorý vznikne opláštením jedného konštrukčného poľa tribúny. SO 14 Východné parkovisko V.I.P., hráči ačinovníci - 50 miest = Jedná sa vybudovanie nového parkoviska spočtom 50 parkovacích miest. Parkovisko bude riešené so spevneným povrchom sbetónovou zámkovou dlažbou. 40 parkovacích miest je určených pre V.I.P. hostí, 10 miest pre hráčov ačinovníkov stretnutia. Súčasťou parkoviska sú 2 miesta pre autobusy aspevnená plocha pre prenosovú techniku. SO 19.1 Areálová kanalizácia = Predmetom riešenia je návrh novej areálovej jednotnej kanalizácie, ktorá bude odvádzať splaškové adažďové vody zjestvujúcich anavrhovaných objektov futbalového štadióna azjestvujúcich anavrhovaných spevnených plôch. Bod pripojenia sa nachádza pri severozápadnej bráne areálu, kde je aj vsúčasnosti zrealizované napojenie do jestvujúceho kanalizačného zberača DN 1200. SO 19.2 Areálový vodovod = Predmetom riešenia je návrh nového areálového vodovodu, ktorý bude zásobovať vodou 5 navrhovaných objektov: SO 11.1 Šatne, SO 11.2. Hygienické zariadenie pre vstupy A1-A3 aSO 11.3. Hygienické zariadenie pre vstup H, SO 11.4 Bufet pre vstupy A1-A3 aSO 11.5 Bufet pre vstupy H. SO 19.3 Areálový NN rozvod + káblový žľab = Predmetom riešenia je zásobovanie navrhovaných objektov elektrickou energiou. Všetky areálové NN rozvody sú trasovaná pod prvý rad navrhovaných tribún SO 12, SO 13,SO 23 aSO 24 vkáblovom žľabe, ktorý bude na úrovni terénu a nie je zasypaný. SO 19.4 Areálové osvetlenie = Predmetom riešenia je prekládka jestvujúcich stĺpov verejného osvetlenia brániacim výstavbu parkovísk SO 14 Východné parkovisko aSO 15 Severné parkovisko.

Maintenance of local roads in Zvolen for the period 2015-2018

Mesto Zvolen | Published April 16, 2015
cpvs
45220000, 45221100, 45221110, 45221113, 45233141, 45233142, 45233161, 45233220

The contract is a construction maintenance of local roads

Maintenance of local roads in the years 2015-2018 Elected

Mesto Zvolen | Published October 30, 2014  -  Deadline November 28, 2014
cpvs
45220000, 45221100, 45221110, 45221113, 45233141, 45233142, 45233161, 45233220

The contract is a construction maintenance of local roads

NKP Deserted Castle in Zvolen

Mesto Zvolen | Published February 16, 2015  -  Deadline March 5, 2015
cpvs
45000000, 45212000

The contract is to protect objects NKP Desert Castle from weathering of roof construction of the tank, palaces, and the extension to the palace. The project also includes construction of walls complement individual objects and repair plaster in the tank and the Palace. A more detailed specification is indicated in the project documentation and bills of quantities, which are part of the specifications.