Public tenders for refurbishment in Bulgaria

Find all Construction tenders in the world.
Finding business opportunities has never been easier.

Results for construction. Make a new search!

Refurbishment work

Община Русе | Published May 3, 2013
cpvs
45453100

Refurbishment work

Refurbishment work

„Водоснабдяване и канализация" ЕООД | Published May 8, 2013  -  Deadline May 17, 2013
cpvs
45453100

Refurbishment work

Refurbishment work

Община Русе | Published June 8, 2013  -  Deadline July 8, 2013
cpvs
45453100, 45112350, 45112360

Refurbishment work

Refurbishment work

„Водоснабдяване и канализация" ЕООД115010670 | Published March 26, 2013  -  Deadline May 10, 2013
cpvs
45453100

:Възстановяване на пътни настилки след отстраняване на аварии на водоснабдителната и канализационната мрежи на територията на град Пловдив и област Пловдив, за срок от 4 (четири) години считано от 12.11.2013 година и след подписване на договор с избрания Изпълнител.

Refurbishment work

„Водоснабдяване и канализация" ЕООД115010670 | Published February 21, 2013
cpvs
45453100

:Възстановяване на пътни настилки след отстраняване на аварии на водоснабдителната и канализационната мрежи на територията на град Пловдив и Област Пловдив, за срок от 4 (четири) години след сключване на договор с избрания изпълнител.

Refurbishment work

„Elektroenergien sistemen operator“ EAD - MER Plovdiv | Published May 11, 2013
Winner
"Вадис" ООД, гр. Пазарджик ул. "Княз Александър Батенберг" № 75 4400 гр.Пазарджик BULGARIA Telephone: +359 34444621 E-mail: vadis@vadis.bg Fax: +359 34444621
cpvs
45453100

:Настоящата поръчка предвижда ремонт на западната част от външната ограда на п/ст Златоград с дължина 75 м. За реализирането на обекта са заложени следните видове СМР: — Демонтаж на метални оградни пана и колонки; просичане и изваждане на бетоновия цокъл; разрушаване на колоната на вратата за автомобилен достъп и демонтаж на самата врата; — Натоварване и извозване на добитите строителни отпадъци; — Направа на изкопи за фундаменти и рандбалки; — Направа на кофраж, монтаж на армировка и полагане на бетон за изграждане на нови стоманобетонни (СтБ) фундаменти и рандбалка с видима височина над прилежащия терен 30-50 см и обща височина от средно 60 см; — Направа на обратни насипи и натоварване и извозване на излишни земни почви на депо; — Анкериране или замонолитване и монтаж на готова монтажна ограда, състояща се от: анкерни планки с вертикални фиксатори с размери на петата 120х120х8 мм (при избор на решение за анкериране); оградни колове от студеноогъната правоъгълна профилна тръба с размери 60х40 мм и оградни пана със стандартна дължина 2,50 м и височина 1,83 м, изработени от хоризонтални горещовалцувани пръти 2хф8 мм и вертикални горещовалцувани пръти ф6 мм. Паната да са монтирани към колоните с метални фиксатори. Всички елементи на ажурната ограда, да са галванично поцинковани; — Доставка и монтаж на двукрила врата за автомобилен достъп, предназначена за интензивно натоварване от същата оградна система.

refurbishment work

Oblastna direktsiya na MVR - Burgas | Published October 18, 2012
Winner
"Билдникс" ЕООД ЕИК 812211155 ул. "Ген. Гурко" № 17 8000 Бургас BULGARIA Telephone: +359 56810691
cpvs
45453100

Възлагане на допълнителни видове СМР и промени по време на строителството.

refurbishment work

"Elektroenergien Sistemen Operator" EAD - MER PLOVDIV | Published March 23, 2012
Winner
"Вадис" ООД, гр. Пазарджик ул. "Княз Александър Батенберг" № 75 4400 Пазарджик BULGARIA Telephone: +359 34444621 E-mail: vadis@vadis.bg Fax: +359 34444621
cpvs
45453100

:Строително-монтажните работи обхващат: — подмяна тоалетни седала с нови тип моноблок, — подмяна на мивките, — подмяна на стари дървени врати с алуминиеви, — доставка на нов шкаф, — боядисване с латексова и блажна боя.

refurbishment work

"Elektroenergien sistemen operator" EAD- MER Montana | Published July 31, 2012
Winner
"Стройконсулт" ЕООД, ЕИК 114646733 ул. Хан Крум № 5 5800 Плевен BULGARIA Telephone: +359 64806030 E-mail: sconsult@abv.bg Fax: +359 64806030
cpvs
45453100

:Ремонт на фуги и вътрешно боядисване на стени и тавани в ЗРУ 20 кV.

Overhaul and refurbishment work

„Електроенергиен системен оператор" ЕАД - МЕР Монтана | Published April 11, 2013
Winner
"Стенли - 03" ЕООД, ЕИК 111553117 ул. "Панайот Волов" № 10 3600 Лом BULGARIA Telephone: +359 97166681 E-mail: office@stenli-bg.com Fax: +359 97166681
cpvs
45453000

:Демонтаж на стара дървена дограма. Доставка и монтаж на нова РVС дограма и щори. Остъргване, изкърпване и боадисвани на стени и тавани. Направа подова настилка от гранитогрес.

Overhaul and refurbishment work

Obshtina Karlovo | Published May 15, 2013
Winner
"Екип" ООД бул. "Цар Освободител" № 269А, ет. 5 9000 Варна BULGARIA E-mail: ekipvarna@yahoo.com Telephone: +359 52727200 Fax: +359 52727200
cpvs
45313100, 45453000

Дейностите, които ще се осъществят, са следните: ремонтни работи в следните отделения на болницата, в които е предвидена интервенция по настоящата схема: Отделение по хемодиализа, Отделение по анестезиология и интензивно лечение, Отделение по образна диагностика, Хирургично отделение, Клинична лаборатория, Вътрешно отделение, Детско отделение, Неврологично отделение и Акушеро – гинекологично отделение; подмяна на товарния асансьор с нов, съответстващ на изискванията за достъп на хората с увреждания; ремонтни работи в помещението, предвидено за доставка и монтаж на централната стерилизационна апаратура; обезпечаване на помещенията, в които ще бъде доставено и монтирано специализирано медицинско оборудване, със система за пожароизвестяване.

overhaul and refurbishment work

"Elektroenergien sistemen operator" EAD - MER Montana | Published August 21, 2012
Winner
"Стройконсулт" ЕООД, ЕИК 114646733 ул. Хан Крум № 5 5800 Плевен BULGARIA Telephone: +359 64806030 E-mail: sconsult@abv.bg Fax: +359 64806030
cpvs
45453000

:Демонтаж на стара дървена дограма. Доставка и монтаж на нова РVС дограма. Изкърпване и боядисване на помещения. Изкърпване и боядисване по фасадни стени.

refurbishment of run-down buildings

"Elektroenergien Sistemen Operator" EAD - MER Plovdiv | Published August 10, 2012
Winner
"Вадис" ООД, гр. Пазарджик ул. "Княз Ал. Батенберг"75 4400 Пазарджик BULGARIA Telephone: +359 34444621 E-mail: vadis@vadis.bg Fax: +359 34444621
cpvs
45262690

:Поръчката обхваща ремонт на: — хидроизолация по западната фасада на командна сграда и ЗРУ на п/ст Христо Ботев, — цялостен ремонт на делатационната фуга и саниране на стените.

water-main refurbishment construction work

Obshtina Vratsa | Published November 6, 2012
Winner
"Воден цикъл 2011" ДЗЗД, Булстат 176140437, със съдружници: "Водстрой 98" АД, "Интегрирани пътни системи" АД и "Дар 55" ЕООД ул. „Шандор Петьофи” № 13-15 1606 София BULGARIA Telephone: +359 29809885
cpvs
45232150, 45232151, 45232400, 45232410

Реконструкция на водопроводната мрежа и реконструкция и удължаване на канализационната мрежа на гр. Враца – етап 1. Обектът на поръчката е осъществяване на строително монтажи работи по изграждане на 29 618 m канализационна мрежа (включително канализационна помпена станция кв. Кулата) и на 43 079 m водопроводна мрежа в гр. Враца. Строителството (реконструкция) и/или разширението на водоснабдителната и канализационната системи на гр. Враца, следва да се извърши в съответствие със Закона за устройство на територията (ЗУТ) и подзаконовите му нормативни актове, както и с общите договорни условия на FIDIC за строителство на строителни и инженерни обекти, проектирани от Възложителя („Червена книга”, първо издание 1999 г.).

Refurbishment work

„Водоснабдяване и канализация" ЕООД | Published August 30, 2013
cpvs
45453100

Строителни работи по възстановяване

Refurbishment work

„Водоснабдяване и канализация“ ЕООД | Published November 21, 2013  -  Deadline December 27, 2013
cpvs
45453100

Строителни работи по възстановяване

Overhaul and refurbishment work

Агенция Митници | Published April 29, 2017  -  Deadline June 2, 2017
cpvs
45453000, 45442100, 45200000, 45261900, 45233140, 45233120, 45233142, 45233222, 45233290

1 b. "A" of the PPL.

The subject of the public procurement includes the following activities:

(A) execution of works, including:

43 of the Supplementary Provisions of the Spatial Planning Act, ongoing repairs are improvement and maintenance activities as well as internal refurbishments where:

- affects the construction of the building;

- carry out activities such as removing, moving existing walls and making holes in them when affecting the structure of the building;

- changes the purpose of the premises and the loads in them.

A.2) Emergency restoration work that aims at immediate restoration.

Various types of earthworks; Various types of shuttering; Various types of reinforcement work; Various kinds of concrete works; Various types of masonry work; Different types of roofing work; Different types of tinsmith works; Different types of carpentry; Various types of cladding; Various types of plaster works; Different types of pavements; Various kinds of glassworks; Different types of painting work; Various types of installation and repair of joinery and metal structures; Different types of waterproofing; Various types of thermal insulation; Different types of cabinet work; Different types of dry construction; Various types of HVAC - Delivery and installation; Different types of HVAC - Dismantling; Electrical Installation - Dismantling, Delivery and Installation; Different types of W and K - Delivery and installation.

Roads and sidewalks - Mowing of old asphalt pavement, 6cm depth, incl. Cleaning and priming for reprocessing; Delivery and laying of asphalt concrete-dense topcoat mixture of 6 cm, including rolling; Paving of paving; Laying of paving slabs of concrete slabs; Curb laying 18 x 35 x 50 cm; Laying of road markings; Supply and installation of road signs, type II; Supply and installation of an indication board with a 100x60 cm diameter; Laying concrete reinforced flooring 15 cm thick, incl. Reinforcement F8 mm.

Overhaul and refurbishment work

Национална агенция за приходите, ТД на НАП София | Published February 22, 2017
Winner
„Орка-С“ ООД
cpvs
45453000, 45421000

Description of construction and renovation works: cleaning of the premises of waste; Dismantling of wooden windows; Delivery and installation of PVC windows; Waste disposal; Cutting (dismantling) of old and heating pipes; Delivery of metal security grilles; Installation of metal security grilles; Priming of metal bars; Painting of metal bars; Imbed with concrete blocks; plastered; Delivery and installation of cable MCT, junction boxes, switches, fluorescent lighting fixtures; Turning around windows; Supply and installation of metal doors; Turning around doors; Priming of metal doors; Painting of metal doors; Prime the walls and ceilings; Plastered walls and ceilings; Painting walls and ceilings.

Overhaul and refurbishment work

Национална агенция за приходите, ТД на НАП София | Published December 10, 2016  -  Deadline January 18, 2017
cpvs
45453000, 45442100, 45432110

Dismantling of wooden windows - 100/170 cm brick wall - 30 cm; Delivery and installation of PVC windows with a chamber size 100/170 cm glazing, 2 wings of which 1st with double-sided opening; Dismantling of a wooden box with dimensions 115/170 cm brick wall - 30 cm; Delivery and installation of PVC windows five-chamber size 115/170 cm glazing, 2 wings of which 1st with double-sided opening; Flip-ups inside and outside in a brick wall 30 cm; Supply and installation of aluminum strips rabohranitelni; Removing the old cracked plaster walls and ceilings; Application of deeply penetrating primer on walls and ceilings; Dismantling of a wooden door size 90/215 cm brick wall - 30 cm; Delivery and installation of PVC solid door with a combination lock and metal handles, white, size 90/215 cm; Reversing the door from inside and outside in a brick wall 30 cm as well as other activities described in the documentation for the procedure.

Dismantling of wooden windows - 100/170 cm brick wall - 30 cm; Delivery and installation of PVC windows with a chamber size 100/170 cm glazing, 2 wings of which 1st with double-sided opening; Dismantling of a wooden box with dimensions 115/170 cm brick wall - 30 cm; Delivery and installation of PVC windows five-chamber size 115/170 cm glazing, 2 wings of which 1st with double-sided opening; Flip-ups inside and outside in a brick wall 30 cm; Supply and installation of aluminum strips rabohranitelni; Removing the old cracked plaster walls and ceilings; Application of deeply penetrating primer on walls and ceilings; Dismantling of a wooden door size 90/215 cm brick wall - 30 cm; Delivery and installation of PVC solid door with a combination lock and metal handles, white, size 90/215 cm; Reversing the door from inside and outside in a brick wall 30 cm; Plastered with bicolor whale on walls and ceilings; Plastered walls and ceilings; Dismantling of old linoleum; Supply and installation of laminate Class 33 / AC 5 intensive load; Displ ...

Overhaul and refurbishment work

Национална агенция за приходите, ТД на НАП София | Published November 26, 2016  -  Deadline January 4, 2017
cpvs
45453000, 45454000, 45442100, 45432110

Dismantling of wooden windows; Supply and installation of PVC windows 5-chamber; Supply and installation of aluminum strips raboohranitelni; Turning around PVC; Supply and installation of under-window cornice; Dismantling the counter of wood and chipboard with glass partition; Removing the plaster; Construction work on scaffolding; Replacement of gypsum panels in the ceiling; Priming with deep penetrating primer on walls; Fine plastered walls; Latex paint (color); Dismantling of damaged false ceiling; Supply and installation of suspended ceiling gypsum panels; Supply and installation of blinds - horizontal aluminum fins; Supply and installation of SVT- 3 x 2.5 mm²; Supply and installation of turnkey single-Scheme-1; Supply and installation of lighting - LOT - 4 x 18W- indoor; Supply and installation of lighting - LOT - 2 x 18W- outdoor installation; Dismantling of old linoleum flooring; Delivery by pulling and installation of linoleum flooring; Application of self-leveling mortar.

Description of construction and renovation works: Dismantling of wooden windows; Supply and installation of PVC windows 5-chamber white with secondary openable wing including glazing transparent glass / transparent with the type and size under the existing windows; Supply and installation of raboohranitelni aluminum moldings around windows opening on the inside; Turning around PVC on the inside and on the facade; Supply and installation of under-window cornice Z-profile width - 20 cm; Dismantling the counter of wood and chipboard with glass barrier and waste disposal 3,10 x 1,80; Removing the old plaster from the ceiling; Construction work on scaffolding; Replacement of gypsum panels 60/60 suspended ceiling; Priming with deep penetrating primer on walls; Fine plastered walls with kolorkit; Latex paint (color); Dismantling of damaged false ceiling; Supply and installation of suspended ceiling gypsum panels 60/60 / Armstrong /; Supply and installation of blinds - horizontal aluminum fins, white color; Supply and installation of SVT- 3 x 2.5 mm²; Supply and installation of a single key - scheme - 1; Supply and installation of lighting fixture ...