Public tenders for plumbing-systems in Poland

Find all Construction tenders in the world.
Finding business opportunities has never been easier.

Results for construction. Make a new search!

Construction - Finishing works under renovation building technical facilities Polish Baltic Philharmonic. Frederic Chopin in Gdansk.

 | Published September 24, 2014  -  Deadline October 9, 2014
cpvs
45442100, 45431000, 45421131, 45410000, 45400000, 45324000

1.Przedmiotem contract is works - finishing works under renovation building technical facilities Polish Baltic Philharmonic. Frederic Chopin in Gdansk. The scope w / the subject of the tender should be primarily the execution of works in accordance with the technical-design and interior design, and described in the bill of quantities involving area: 1.1Piwnicy and the entrance to the building - first of all: Basement - installation of fire doors Entrance - repair ceiling panels cardboard - gypsum at the entrance to the elevator, handcuffed partial plaster walls and ceilings and re-complement, supplement cement-lime plaster Cat. III arranged grooves of electrical installations, laying on the floor tiles, dismantle and re-laying of ceramic tiles, replacement of 2 units. fire doors, replacement of windows for window frames p. Fire, plaster on the walls complement the Cat. III, along with two to filling plaster walls, painting the walls with latex paint, painting ceilings emulsion paint. 1.2 Staircase - primarily: occupancy stairs and landings ceramic, plaster walls partially handcuffed and supplement plaster Cat. III cement and lime with the addition of grooves on the stacked electrical systems, along with two to filling the walls and ceiling plaster, latex paint wall painting, painting ceilings emulsion paint, repair balustrades and handrails with painting robots, inserting 2 sets. smoke vents in the roof, replacement of the door woodwork on doors in 3 pcs. I p. 1.3 Holl on the top floor of the toilet rooms and two rooms (technical + plumbing systems) - above all: Inserting the door woodwork including fire doors, not including supply, installation of glass doors marked DS.-3 (5700 x 5680) in the axis 4-5 in the attic next to the passenger lift, occupancy walls and ceilings with plaster-cardboard plates, filling double walls with plaster, laying of ceramic tiles in toilets and utility room next to the elevator and next to the toilet male performance ceiling with drywall, painting works latex paint walls, painting ceilings with emulsion paints. 1.4 The room 2.10 (conference room) - first of all: the housing wall and ceiling sheets of plasterboard, paint the walls with latex paint, emulsion paints painting ceilings, installation of the ventilation grilles in the walls and ceiling: ie. Linear slot diffusers NS-W L = 920 mm, Linear slot diffusers NS-N L = 1500 mm and existing ventilation system, the execution of self-leveling, laying parquet flooring planks with painting. NOTE: Changes in the architectural design of the attic: the subject of the contract does not include delivery, installation and glass doors marked DS.-3 (5700 x 5680) in the axis 4-5 in the attic next to the elevator passenger ..

Renovation of the building at ul. Pilsudski 47a Terespol.

 | Published September 26, 2014  -  Deadline October 10, 2014
cpvs
45000000, 45310000, 45232460, 45400000

Finishing construction works involving plastering, flooring, painting and finishing works, pow. zab. Building 154, 9 m2, volume 712, 54 m3, pow. User. 123.41 m2 - five apartments; Internal electrical works involving the execution of the power line TM, TM housing tables, Tables administrative installation of sockets and lighting homes, administrative circuits, protection from electric shocks - five apartments; Plumbing systems including cold water at the equipment. measuring hot water - five apartments; The execution of a power connection through adoption of an existing connection to the needs of the renovated building - one connection to the entire building. Detailed scope of work determines ANNEXURE with attachments hereto and Detailed Technical Specification ..

Development of project documentation for extension of plumbing systems in Zelów and commune of Zelów - II stage ..

 | Published June 12, 2014  -  Deadline June 24, 2014
cpvs
71320000

: Opracowanie dokumentacji projektowej na budowę kanalizacji sanitarnej, kanalizacji deszczowej, odwodnienia, sieci wodociągowej wraz z odtworzeniem pasów drogowych w Zelowie i Zelówku gm. Zelów. Opis przedmiotu zamówienia: Do obowiązków wykonawcy należy wykonanie i uzyskanie następujących opracowań i uzgodnień: 1. Wykonanie map d/c projektowych z oznaczonymi rzeczywistymi granicami pasa drogowego. 2. Wykonanie dokumentacji geologicznej. 3. Wykonanie karty informacyjnej i ewentualnego raportu oddziaływania na środowisko w postępowaniu o wydanie decyzji środowiskowej wraz z jej uzyskaniem. 4. Pozyskanie wypisu i wyrysu z planu zagospodarowania przestrzennego. 5. Pozyskanie wypisów z rejestru gruntów. 6. Pozyskanie warunków technicznych od administratora sieci tj. Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji sp. z o.o. i zakładu energetycznego. 7. Opracowanie projektów technicznych i wykonawczych w branży: - sieci kanalizacji sanitarnej wraz z odgałęzieniami do posesji ( pisemne uzgodnienie z właścicielami na mapach) i pompowniami wraz z zasilaniem energetycznym (w/z) z uzyskaniem warunków zasilania, - sieci kanalizacji deszczowej z odwodnieniem, - branża drogowa i odbudowa pasów, - kosztorysy dla poszczególnych branży inwestorskie i ślepe, - specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót. 8. Pozyskanie niezbędnych uzgodnień, opinii. 9. Wykonanie operatów wodno-prawnych wraz z uzyskaniem prawomocnych pozwoleń. 10. Uzyskanie w imieniu inwestora prawomocnych pozwoleń na budowę. 11. Uzgodnienie z zarządcami dróg, a w przypadku konieczności złożenie wniosku i uzyskanie zgody na odstępstwo od warunków technicznych/przepisów techniczno-budowlanych. 12. Wykonawca dokumentacji będzie, w ramach wynagrodzenia za wykonanie przedmiotu zamówienia, sprawował nadzór autorski do końca realizacji projektu, w ramach którego zobowiązany będzie do uzgadniania zmian i sporządzania dokumentacji zamiennych. 13. Przed złożeniem projektu do ZUD należy go uzgodnić w referacie Zamówień Publicznych, Inwestycji i Strategii tut. Urzędu. 14. Kompletną dokumentację wraz z prawomocnymi pozwoleniami na budowę należy dostarczyć do siedziby zamawiającego w terminie wskazanym w SIWZ. Zakres projektu w drogach gminnych i powiatowych: 1) Kanalizacja sanitarna i deszczowa: ul. Poprzeczna, Podleśna, Zofii, Górna, Leśna (do Wesołej), Przejazd, Pabianicka (domy przy Północnej), Bujnowska, Zelówek 2) Pompownie ścieków wraz z zasilaniem energetycznym i warunkami zasilania 3) Wodociąg - przedłużenie zaprojektowanej sieci w ul. Leśnej do ul. Wesołej wraz ze spinką, ul. Bujnowska, 4) Przy opracowaniu projektów należy uwzględnić posiadane przez Gminę projekty wodociągu w ulicach: Leśnej, Przejazd, Poprzeczna, Podleśna. Należy przewidzieć zaprojektowanie dodatkowych przyłączy w tych ulicach do działek budowlanych, do których nie było projektów wyprowadzeń w dotychczasowym opracowaniu. 5) Drogi - część drogowa dla Zelowa i odtworzenie po robotach na Zelówku. 6) Odwodnienie: przebudowa przepustów pod ul. Kilińskiego i Północną metodą bezwykopową, wraz z przykryciem kanału deszczowego wzdłuż ul. Jana Pawła II i włączeniem w istniejący kanał w ul. Wschodniej wraz z przejściem bezwykopowo pod ul. Dzielną. 7) Projekt docelowej organizacji ruchu uzgodniony z niezbędnymi uzgodnieniami. 8) Dokumentację projektową wykonać w 5 egz. dla inwestora oraz dodatkowych egzemplarzy niezbędnych do uzgodnień, decyzji i prawomocnych pozwoleń na budowę, kosztorysy inwestorskie 2 egz. w wersji papierowej, nakładcze 2 egz. w wersji papierowej, płyta CD - 1 szt. - kosztorysy w formie edytowalnej i pdf. 9) Kosztorysy sporządzić w rozbiciu na branże wod-kan, elektryczną i drogową osobno jezdnia i chodniki. 10) Kosztorysy osobno dla każdej ulicy. 11) Wszelkie kolizje wynikające z zakresu projektu należy rozwiązać w postaci dodatkowych projektów bez oddzielnego opracowania. Warunki techniczne 1) Kanały należy zaprojektować tak, żeby jak największa ilość działała w systemie grawitacyjnym. 2) Pompownie projektować bez nadbudowy, jako studnię okrągłą, przystosowaną do ciągu komunikacyjnego. 3) Rury do kanałów projektować lite. Zamawiający nie wyraża zgody na projektowanie kanałów z rur z rdzeniem spienionym. 4) Studnie dobrać wg uzgodnienia z użytkownikiem PWiKsp z o.o. w Zelowie 5) Przyłącza kanalizacji sanitarnej zakończyć studnią - do wszystkich działek zabudowanych lub w budowie, działki niezabudowane wyprowadzone przyłącza zakończyć korkiem. 6) Przyłącza wodociągowe zakończyć zasuwą w granicy działki. 7) Na mapie uzyskać pisemne uzgodnienia lokalizacji odgałęzień i przyłączy z właścicielami nieruchomości. 8) Przyłącza i wyprowadzenia należy zaprojektować do każdej działki budowlanej, 9) Projekt należy dostosować do istniejącej dok. projekt. w zakresie wodociągu w ul. Leśnej, Przejazd, Podleśnej, Poprzecznej. 10) W części drogowej na skrzyżowaniach zaprojektować krawężniki łukowe o znormalizowanych parametrach. 11) Kostka brukowa dostosowana kolorystyką do istniejących układów drogowych, 12) Wjazdy i niweletę dróg dostosować do istniejących posesji i ich wjazdów, Do każdej posesji dojście do furty i wjazd bramowy. 13) W przypadku kolizji elementów pasów drogowych ze słupami, drzewami, krzewami przewidzieć ich oznakowanie, przestawienie lub usunięcie. 14) Montaż studni w jezdniach przewidzieć w sposób gwarantujący należytą regulację do poziomu jezdni z pierścieniem odciążającym wg. wskazania producenta z włazami samopoziomującymi. 15) Wyposażenie pompowni do ustalenia i uzgodnienia z administratorem sieci tj.PWiK sp. z o.o. 16) Dokumentację projektową wykonać w 5 egz. dla inwestora oraz dodatkowych egzemplarzy niezbędnych do uzgodnień, decyzji i prawomocnych pozwoleń na budowę, kosztorysy inwestorskie 2 egz. w wersji papierowej, nakładcze 2 egz. w wersji papierowej, płyta CD - 1 szt. - kosztorysy w formie edytowalnej i pdf. UWAGI: Zakładany zakres uzbrojenia wynosi: - kanalizacja sanitarna (ok. 10,5 km) - kanalizacja deszczowa i odwodnienie (ok. 8,5 km) - wodociąg (ok. 1 km) - długość dróg do odtworzenia (ok. 10,5 km) Dokumentacja powinna zostać wykonana zgodnie z przepisami ustawy Prawo zamówień publicznych, w szczególności dotyczących opisu przedmiotu zamówienia. Przedmiot umowy będzie wykonywany w dwóch etapach: - I Etap obejmuje wykonanie i dostarczenie do siedziby Zamawiającego map do celów projektowych i w terminie do dnia 31 października 2014r. - II Etap obejmuje wykonanie i dostarczenie do siedziby Zamawiającego kompletnej dokumentacji projektowej wraz z prawomocnym pozwoleniem na budowę w terminie 1 roku od dnia zawarcia umowy. Warunki płatności: Pierwsza płatność nastąpi po wykonaniu i odebraniu bez zastrzeżeń I etapu zamówienia tj. wykonaniu i dostarczeniu Zamawiającemu map do celów projektowych, w terminie 30 dni od daty złożenia prawidłowo wystawionej faktury lub rachunku. Druga płatność nastąpi po wykonaniu i odebraniu bez zastrzeżeń II etapu przedmiotu zamówienia tj. po wykonaniu i dostarczeniu do siedziby Zamawiającego kompletnej dokumentacji projektowej wraz z prawomocnym pozwoleniem na budowę, w terminie 30 dni od daty złożenia prawidłowo wystawionej faktury lub rachunku..

Adaptation of building the barracks for the office of the commune office Elk

 | Published August 21, 2013  -  Deadline September 5, 2013
cpvs
45260000, 45310000, 45400000, 45430000, 45321000, 45453000, 45317000, 45316000, 45111000, 45342000, 45223000, 45452000, 45410000

Employer provides for the execution of the contract is divided into three phases, namely: Phase I network connections to water and sewer, connection to the district heating network, connection and installation of storm water drainage, repair works - Construction: (Acts 1 Demolition works and demolition), (Acts . 2 works in the construction of walls and ceilings), (Acts 3 Repair of the roof), Phase II: Electrical installations and low voltage, plumbing systems, substation and installations which, Ventilation and Air Conditioning; Construction and renovation - Construction: (Journal 4 Replacement of window panels) (Journal 5 Repair elevation) Stage III: Spatial Planning and fencing, works and renovation - Construction: (Acts 6 external works), (Acts 7 partitions, walling, suspended ceilings), (Acts . 8 Cavity wall), (Journal of nine plaster), (Acts 10 floors), (Acts 11 internal joinery), (Acts 12 Painting and decorating), (Acts 13 passenger lift installation) 2) detailed scope of work determines : Construction Projects Technical specifications of quantities all documents for each stage are attached hereto. 3) The Contractor must make an inspection of the property on which the work will be carried out, check the scope and nature of the work of documentation and include these in the offered price. 4) The Purchaser requires a guarantee of quality for manufactured object of contract and warranty for defects in the contract for a period of 36 months from the date of final acceptance ..

RENOVATION OF THE BUILDING CENTRE HEALTH HUTA DĄBROWA.

 | Published July 23, 2013  -  Deadline August 8, 2013
cpvs
45200000, 45210000, 45260000, 45300000, 45310000, 45311000, 45330000, 45331100, 45400000, 45420000, 45430000, 45440000, 45215000

The scope of this procedure includes the execution of the project under the name: HEALTH CENTER BUILDING RENOVATION at the mill DĄBROWA The contract is for construction, renovation and conversion in the building SSPZOZ in the wrong, the Health Centre in Huta oak Street. Sienkiewicz, gm. Wrong, on a plot of Registration No. 92 works covered by this specification are made coded in accordance with the Regulation on the Common Procurement Vocabulary [CPV] COMMISSION REGULATION (EC) No 213/2008 of 28 November 2007, the CPV division construction ( works): 45 20 00 00-9 - Construction work for erection of complete or part construction and civil engineering civil 45 21 00 00-2 - Construction work for buildings 45 21 50 00-7 - Construction in the construction of buildings to health and social services, for crematoriums and public conveniences 45 26 00 00-7 - Construction work for roof covering and frames and other similar specialized work 45 30 00 00-0 - Building installation work. 45 31 00 00-3 - Construction work for electrical installation. 45 31 10 00-0 - Supply wiring and electrical installations. 45 33 00 00-9 - Plumbing and sanitary. 45 33 11 00-7 - Central-heating installation 45 40 00 00-7 - Finishing works for buildings 45 42 00 00-7 - Robot for Joinery and carpentry installation work 45 43 00 00-0 - Floor and wall covering 45 44 00 00-3 - Painting and glazing contractor under the contract shall: Perform removal door woodwork and expand (rozkucia) doorway to the planned width of the door. Disassembly of electrical installations with equipment, fixtures allocated to the re-installation. Dismantle plumbing systems with the equipment. Replace the internal gas system with instantaneous water heater. Disassembly rurarzu radiators and central heating radiators and re-assembly at the current site of the execution rurarzu in floors and walls. Make the specified partition demolition. Make the demolition of floors along with compensatory and insulating layers as necessary as the foundation. Dismantle the stairs and hatchway to the loft. Make a chained-tile cladding. Make scrape the paint on the walls and ceilings. Make advisable to plan renovations partitions of ceramic bricks, build in the entrance hole to the attic. The electrical installation, assembly equipment and accessories, including the installation of a complete meter box on the outside of the building (the elevation of the measurement system on the outside of the building) replacement of electrical circuits, sockets, switches and lighting fixtures (luminaires with some disassembly), installation of a complete panel RWN, installation of lightning protection, electrical testing and lightning. by drawings - plan renovations. Perform plumbing drawings by - plan renovations including installation of hot and cold water sinks and installation of four (in the offices of: vaccination, the treatment, medical), the installation of hot and cold water and installation of equipment for the disabled: sink, toilet bowl, handrails 2 each basin and two pieces hinged at the toilet in the bathroom for patients / people with disabilities, installation of sinks and a toilet bowl in the bathroom for the staff, installation of flow gas water heater, gas stove, sink, two-chamber of the cabinet in the social room, sink and faucet assembly in the room order. Perform exhaust ventilation in rooms separate to the toilet, installed fans switched lighting circuit. Make plaster walls, plaster repair the przekuciach and jambs. Make a floor with ceramic tiles (tiles non-slip) and rulonowych PVC flooring for healthcare, along with new insulation layers and countervailing measures. Make plaster walls and ceilings, and painting of washable acrylic paints in the paneling to a height of 1.6 m made in the technology of spray paint from structural resistant to stains and abrasion. Perform a wall facing the ceramic tiles in the toilets all the walls and social powieszczeniu wall with sink to his full height and in the offices of the sinks perform screens measuring 2m x 2m, Carry out installation in wooden frames for rebated adjustable full width of door jambs and sashes plan drawings renovations. The surgeries factory installed door frames finished with 37dB sound, recessed rebate seal around the door frame, door leaf thickness 50 mm, painted in white, with a lock with profile cylinder, lever handle and escutcheon. The study of vaccinations and the treatment and between

Entities: Documenting inwentaryzacjo - architectural - construction of the facility and of the design - budget documentation necessary to initiate the procedure for the award of a public contract for construction works in implementation of the project called: Adaptation of building poinwentarskiego the function of the museum and education in Fence, gm. Entities financed from the Operational Programme Sustainable Development of the Fisheries Sector and Coastal Fishing Areas 2007-2013 under measure 4.1.

 | Published September 10, 2013  -  Deadline September 19, 2013
cpvs
71220000

1 The contract is performance based on the Conceptual Design Adaptation of building poinwentarskiego the function of the museum, and educational services and the decision of the Mayor of Bytowa No. 29.2013 zoning (scan attached hereto) the following services: a) make an inventory of architectural - construction of a historic building poinwentarskiego the function of the museum and education in Fence, gm. Beings b) the performance of the design - budget documentation, technical specifications, performance and acceptance of the work and obtaining the required arrangements necessary for the initiation of the award of public works contracts involving building Adaptation poinwentarskiego the museum and educational function in Fence, gm. Beings. c) the design documentation, technical specification and execution of construction works developed in accordance with § 4 section 1 of the Minister of Infrastructure dated September 2, 2004 on the scope and form of the design documentation, technical specifications and performance and acceptance of the works and the functional -utility (Journal of Laws No. 202, item. 2072, as amended. amended.) with acquisition, as part of the price quoted in the decision ordering the building permit and any supporting documents, opinions and approvals required in accordance with applicable regulations d) investment estimate prepared in accordance with the Regulation of the Minister of Infrastructure of 18 May 2004 laying down the methods and bases for preparation of cost calculation, calculation of planned costs of the project and the planned costs of the works set out in the functional and operational program (Journal of Laws No. 130, pos. 1389), e) information on safety and health, where the development is required under other regulations. f) the provision at the request of the Employer Services expert on the subject and value of the contract in the award of contract for construction works being undertaken on the basis of the documentation of design - cost estimate covered by this contract, g) to exercise supervision on the time of execution and acceptance of works made on the basis of project documentation as indicated on the order. 2 Characteristics of the facility. The project is the reconstruction and adaptation of livestock detached building which is part of the old family homestead Styp-Rekowskich the Fence on plot no 40/1 in Płotowo, community entities. The redevelopment project is to adapt an object to a new feature of the museum. Technical Data - Utilities - building area - 227.80 m2 - useful floor area - 307.67 m2 - cubic - 1255.10 m3 Technical Description: Remains of farms are located in the Fence plot no 40/1 gm. Beings. The old homestead Styp-Rekowskich survived a brick building that is the subject of an inventory of livestock and the foundation stone manor house and barn. The property is a one-story building, stand alone, without a basement with non-usable attic. The building remained stone and brick walls, ceiling episode and pent roof design. The building has not been used for many years, is in poor condition and requires extensive renovation. The property has easy access but disorganized public road. Scheduled tasks: Basic principles for the development of spatial and functional forms are: - the building has housed exhibitions and educational conference and workshop - designed function and properties of the building in May to provide year-round operation - no basement - the cavity floor for optimum height of the rooms on the ground floor of the building - an increase roof - attic - as a complement to the museum and education - the location of the workshop and additional workshop and exhibition space, with its own sanitary facilities - use of existing building structure (walls and ceiling segmental construction), strengthening support structures - beams and columns - to adapt the requirements - including fire-fighting - thermo entire building using modern plumbing systems, including ecological method of heating based on heat pump - the availability of land to a public road - a combination of any of the nearby pond architectural form harmonizes with the existing buildings, historic homesteads and tradition form of construction region - natural ventilation (possibly in part assisted mechanical) systems - water supply (connection to the existing water supply system) - sewerage (connecting to an existing municipal sewer) - heating the building (using heat pumps) - Development of the electrical system: the inner courtyard farms will be paved for pedestrian traffic. Deliveries to the building will take place from the side of the paved road

Maintenance, minor repairs, repair of sanitary inspections and gas in buildings located in the city Gizycko managed by the Company for Housing Ltd. in Kielce, Branch Giżycko, ul. Mickiewicza 16, 11-500 Giżycko.

 | Published November 8, 2013  -  Deadline November 20, 2013
cpvs
45453000, 45330000

Maintenance, minor repairs, repair sanitary and gas surveys in buildings managed by the Purchaser in respect of: - plumbing systems, cold and hot water, - instalace central heating - gas installation and maintenance of the gas system under the building regulations ,-repairs and maintenance of the installations in dwellings and prepared for settlement, - acting hydraulic ambulance on weekdays from 15.00 to 7.00 am the next day, and Saturdays and public holidays 24 hours. The scope of work and responsibilities of the Contractor within the scope of the proposed offer price includes: - the purchase of materials and delivering them to the place of incorporation - the organization of work, the cost of electricity consumed and waste water, - arranging premises, equipment and fittings to the works, - waste management in accordance with regulations, - securing jobs in another section ..

Purchase of teaching materials for the Group of Schools and Building - Architectural Tarnowski Gory project I have a profession-I work in the region.

 | Published November 21, 2013  -  Deadline November 29, 2013
cpvs
30230000, 30125110, 30192320, 39162100, 39162000, 39162110, 30197644, 48000000, 48190000, 22114100, 22114500, 22114300, 30192110, 30197000, 30233180, 30234600, 30234300, 30234400, 22110000, 22111000

The contract is for the purchase of materials for the School and Building - Architectural Tarnów Mountains. Object of the contract is implemented under the project entitled system. I have a job - I work in the region, which is co-financed by the District Tarnogórski, the State Budget and the European Union from the European Social Fund under Measure 9.2 Improving the attractiveness and quality of vocational education Human Capital Operational Programme 2007-2013. Description of the order: (the subject of the contract is divided into 2 parts) Part A - Purchase materials for the School and Building - Architectural - Technical No. 2 in Tarnów Mountains, within the project. I have a job - I work in the region. 1 The contract is for the purchase of materials and teaching aids for the School and Building - Architectural - Technical No. 2 in Tarnów Mountains in the project I have a profession - I work in the region. Object of the contract is implemented under the project entitled system. I have a job - I work in the region, which is co-financed by the District Tarnogórski, the State Budget and the European Union from the European Social Fund under Measure 9.2 Improving the attractiveness and quality of vocational education Human Capital Operational Programme 2007-2013. 2 The Contractor shall provide the following materials and resources: 1) software package for the design of a family of CAD - educational minimum of 11 licenses: perpetual license on electronic media, educational software dedicated to enabling schools to educate future designers in all fields of architecture and construction. The software must be compatible with the version of Microsoft Windows XP and / or WIN 7 The software package should include at least: a) a program for the design and creation of technical documentation, b) software for architects, c) a program for land-use planning, d) the installation of mechanical, electrical and plumbing systems, e) program for engineers mechanics and electricians, f) program for architects, designers and visualization specialists, g) libraries Industry - Architectural 3D Symbol Library contains a collection of three-dimensional blocks for the preparation of architectural and construction projects and land development and interior design. 2) Dictionary of green plants - a book that collects the full way and systematizes Polish naming a group of green plants. The book should be included all herbaceous plants found in Poland in the wild, as well as those grown commercially usable - 4 pieces. 3) Plant Encyclopedia - a guide that should describe and have several thousand products currently available, include their photographs bear descriptions, symbols defining their requirements and descriptions should be given botanical names, synonyms and common names. 4) Encyclopedia of flowers (version for PC) - encyclopaedia, which should describe at least a few thousand flowers, bulbous plants, vines and orchids. For each of them should include: photos, soil requirements, water, sunlight, temperature, size, growth, life span, kłopotliwość cultivation, use, and many other practical information. In addition, should include full color for each plant - the colors of the leaves, flowers and fruit every month. It should also include pictures of plants and their various parts, convenient filter allows us to see only interesting pictures. Encyclopedia should allow browsing manually or in an automated slide show. It should contain the exact monthly calendars for each plant care, a description of all nursing activities and pictures of diseased plants, descriptions of symptoms, their treatment and prevention. The program should have the names of Polish, Latin, synonyms, generic and species, variety - 10 positions 5) Encyclopaedia of trees and shrubs (version on the computer) - the program should include a description of the deciduous trees, conifers, shrubs, ferns, cacti, succulents and palms and all should have: pictures, soil requirements, hydro, solar, temperature, size, growth, life span, kłopotliwość cultivation, use, and many other practical information. In addition encyclopedia should include: year-round color, a collection of images of plants and their various parts, convenient filter allows us to see only interesting pictures. It should also make it possible to browse manually or in an automated slide show. The program should have accurate monthly calendars for each plant care, a description of all nursing activities, animations of specific treatments, a description of diseases and pests, photos, diseased plants, descriptions of symptoms, their treatment and prevention - to 10 positions. 6) The computer program used to design

Purchase of teaching materials for the Group of Schools and Building - Architectural Tarnowski Gory project I have a profession-I work in the region.

 | Published December 19, 2013  -  Deadline December 27, 2013
cpvs
30230000, 30125110, 30192320, 39162100, 39162000, 39162110, 30197644, 48000000, 48190000, 22114100, 22114500, 22114300, 30192110, 30197000, 30233180, 30234600, 30234300, 30234400, 22110000, 22111000

The contract is for the purchase of materials for the School and Building - Architectural Tarnów Mountains. Object of the contract is implemented under the project entitled system. I have a job - I work in the region, which is co-financed by the District Tarnogórski, the State Budget and the European Union from the European Social Fund under Measure 9.2 Improving the attractiveness and quality of vocational education Human Capital Operational Programme 2007-2013. Description of the order: (the subject of the contract was divided into 4 parts). Part A - Purchase of teaching materials in the form of computer programs for students from the No. 2 at the School for Building - Architectural Tarnów Mountains, within the project. I have a job - I work in the region. 1 The contract is for the purchase of teaching materials in the form of computer programs for students from the No. 2 at the School for Building - Architectural Tarnów Mountains. Object of the contract is implemented under the project entitled system. I have a job - I work in the region, which is co-financed by the District Tarnogórski, the State Budget and the European Union from the European Social Fund under Measure 9.2 Improving the attractiveness and quality of vocational education Human Capital Operational Programme 2007-2013. 2 The Contractor shall provide the following computer programs: 1) The software package for the design of a family of CAD - educational minimum of 11 licenses: perpetual license on electronic media, educational software dedicated to enabling schools to educate future designers in all fields of architecture and construction. The software must be compatible with the version of Microsoft Windows XP and / or WIN 7 The software package should include at least: a) a program for the design and creation of technical documentation, b) software for architects, c) a program for land-use planning, d) the installation of mechanical, electrical and plumbing systems, e) program for engineers mechanics and electricians, f) program for architects, designers and visualization specialists, g) libraries Industry - Architectural 3D Symbol Library contains a collection of three-dimensional blocks for the preparation of architectural and construction projects and land development and interior design. 2) Encyclopedia of flowers (version for PC) - encyclopaedia, which should describe at least a few thousand flowers, bulbous plants, vines and orchids. For each of them should include: photos, soil requirements, water, sunlight, temperature, size, growth, life span, kłopotliwość cultivation, use, and many other practical information. In addition, should include full color for each plant - the colors of the leaves, flowers and fruit every month. It should also include pictures of plants and their various parts, convenient filter allows us to see only interesting pictures. Encyclopedia should allow browsing manually or in an automated slide show. It should contain the exact monthly calendars for each plant care, a description of all nursing activities and pictures of diseased plants, descriptions of symptoms, their treatment and prevention. The program should have the names of Polish, Latin, synonyms, generic and species, variety - for 10 positions. 3) Encyclopedia of trees and shrubs (version for PC) - the program should include a description of the deciduous trees, conifers, shrubs, ferns, cacti, succulents and palms, and all should have: pictures, soil requirements, hydro, solar, temperature, size, growth period of life, kłopotliwość cultivation, use, and many other practical information. In addition encyclopedia should include: year-round color, a collection of images of plants and their various parts, convenient filter allows us to see only interesting pictures. It should also make it possible to browse manually or in an automated slide show. The program should have accurate monthly calendars for each plant care, a description of all nursing activities, animations of specific treatments, a description of diseases and pests, photos, diseased plants, descriptions of symptoms, their treatment and prevention - to 10 positions. 4) A computer program for designing gardens and green spaces. Key features and capabilities include: encyclopaedia containing a minimum of 7,000 plants, set a minimum of 10,000 images, versatile search the best plants for the garden, for each plant: functional characteristics, care, disease, monthly calendar of care for each plant, a minimum of 100 animation explaining nursery operations prevention and treatment of a minimum of 300 diseases illustrated with photographs, the ability to add new products, the ability to update the ro

Superstructure and reconstruction of a residential building, construction-reconstruction of the building garage and economic settlement of forest Leszczanka.

 | Published June 17, 2013  -  Deadline July 1, 2013
cpvs
45210000, 45000000, 45111100, 45111200, 45262311, 45262310, 45260000, 45233220, 45430000, 45410000, 45321000, 45442100, 45421100, 45450000, 45262100, 45260000, 45332300, 45331100, 45332200, 45315700, 45312310

Object of the contract include: 1 The superstructure of a residential building and remodeling the lodge Leszczanka, 2 Construction - Reconstruction of outbuilding garage on the building - the economic forester Leszczanka, 3 Hardening of the internal access road from driveways to buildings. 1) The scope of work for a residential building, includes: Development of a building plot under No 234/1, consisting of the reconstruction, expansion and superstructure of a single-family residential building in the village forest Leszczanka. As part of the investment is planned to be carried out: - reconstruction and superstructure of a single-family residential building - the adaptation of the attic to the living quarters, - the reconstruction of the roof structure, - the replacement of the roofing - reconstruction of a stairway - a partial reconstruction of the premises - to insulate horizontal - making substrates and floors, - replacement joinery, - reconstruction of sanitary plumbing systems, central heating, electrical and lightning protection - reconstruction of the chimney, - reconstruction of entrance stairs with a porch to a residential building - exterior wall insulation-elevation - making the band a residential building. 2) The scope of work for construction - reconstruction of the building garage and marketing include: Development of a building plot no. Registered under 234/1, dealing with construction-reconstruction of the building outbuilding garage and economic settlement Leszczanka forest. As part of the investment is planned to perform the following work: - demolition - reconstruction of interior and exterior walls, - the reconstruction of the roof truss, - replacement of roof covering - making surfaces and floors, - replacement of the lightning and electricity - replacing doors and windows. 3) The scope of works for road from driveways to buildings, includes: - a hardening of the area of ​​concrete blocks 8 cm thick with an access road and driveways to buildings, 4 A detailed description of the order presented: 1 Bills of quantities residential building - Forester Leszczanka. 2 Bill of quantities building garage and economic - Forester Leszczanka. 3 Bill of quantities of the internal access road uphill to the village Forester Leszczanka buildings. 4 Specifications technical specifications Works / STM and OR / residential building with an internal access road and driveways to buildings, building garage and economic annexed hereto ..

Warsaw: ambulance for the removal of the accident on the accident on the installation of plumbing systems and what in 2014. The matter: DNZP/3411/67/13

 | Published December 9, 2013  -  Deadline December 19, 2013
cpvs
50700000, 50720000

Object of the contract covers the provision of services in the area to secure the proper inflow / outflow of cold / hot water, sewage and central heating for residential and commercial premises, by removing failures reported by telephone to users of premises, out of office hours crushed stone. A detailed description of the order and manner of implementation of the attachments are an integral part siwz: for Part I - Description of the order - Annex No. 7 / I, list the address of municipal buildings residential and Administration of crushed stone in the No. 2, 3, 4 and 5 - Annex No. 8 / I and a draft agreement - Annex No. 9 / I and for Part II - Description of the order - Annex No. 7/II, list the address of buildings housing communities in the Administration of crushed stone No. 2, 3, 4 and 5 - Annex No. 8/II and a draft agreement - Annex No. 9/II ..
  • 1