Public tenders for construction in Zgorzelec Poland

Find all Construction tenders in the world.
Finding business opportunities has never been easier.

Results for construction. Make a new search!

Zgorzelec: Construction of parking bays for cars in the street. Boleslaw in Zgorzelec

Gmina Miejska Zgorzelec | Published August 17, 2016  -  Deadline August 17, 2016
Winner
Gminne Przedsiębiorstwo Oczyszczania Sp. z o.o., ul. Kilińskiego 17, 59-920 Bogatynia, kraj/woj. dolnośląskie.
cpvs
45233200

1) Przedmiotem zamówienia są roboty budowlane polegające na wykonaniu zatoki parkingowej dla samochodów osobowych w ul. Bolesława Chrobrego w Zgorzelcu. 2) Zakres robót budowlanych objętych przedmiotem zamówienia obejmuje wykonanie 16 miejsc postojowych, zaprojektowanych bezpośrednio przy jezdni pod kątem 45°. Zatokę parkingową z miejscami postojowymi zaprojektowano o wym.: szer. 2,50 m (3,55 m po skosie) oraz długości d 4,50 do 4,75 m. W ramach przedmiotu zamówienia należy usunąć kolizyjne drzewa w ilości 5 szt., a sąsiadujące tereny zielone - trawniki, należy po zakończeniu prac wyrównać i ponownie obsiać. Nawierzchnię miejsc postojowych należy wykonać z kostki betonowej brukowej, ze spadkami poprzecznymi w kierunku drogi manewrowej, w taki sposób, aby spływ wód opadowych i roztopowych odbywał się do studzienek ściekowych podłączonych przykanalikami do miejskiej kanalizacji deszczowej zlokalizowanej w ulicy. Istniejące drzewa kolizyjne ze względu na lokalizacje miejsc postojowych należy wyciąć. W ramach rekompensaty należy dokonać nasadzeń zastępczych na pobliskim pasie drogowym, przylegającym do ul. Batorego w Zgorzelcu, w ilości 8 szt. sadzonek drzew liściastych gatunku Lipa Drobnolistna. Powyższe roboty prowadzone będą na terenie działek nr: 23, 25/36 AM-2, Obręb VI. 3) Powierzchnia elementów podlegających budowie: - miejsca postojowe - 287,00 m2 Długość zabudowanych elementów liniowych: - krawężniki najazdowe - 142,00 mb. 4) Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia został zawarty w dokumentacji projektowej oraz specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót, stanowiących Załącznik Nr 1 do SIWZ. Dołączony do dokumentacji przedmiar robót stanowi materiał pomocniczy w celu ułatwienia Wykonawcom wyceny przedmiotu zamówienia. 5) Jeżeli w dokumentacji projektowej lub technicznej powołane są konkretne normy i przepisy, które spełniać mają materiały, sprzęt i inne towary oraz wykonane i zadane roboty, będą obowiązywać postanowienia najnowszego wydania lub poprawionego wydania powołanych norm i przepisów. 6) Powstałe podczas prowadzenia prac wytworzone odpady Wykonawca zobowiązany jest wywieźć i unieszkodliwić we własnym zakresie i na własny koszt zgodnie z zapisami ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach ( tj. Dz. U. z 2013 r. poz. 21 ze zm.), ustawą z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (tj. Dz. U. z 2016 r., poz. 250) oraz ustawą z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (tj. Dz. U. z 2016 r., poz. 672). Wykonawca przedstawi Zamawiającemu potwierdzenie zagospodarowania odpadów w terminie wskazanym w umowie, zgodnie z powszechnie obowiązującymi przepisami. 7) Nazwy materiałów, urządzeń lub producentów wskazanych w dokumentacji projektowej lub specyfikacji technicznej nie należy traktować jako narzuconych bądź sugerowanych przez Zamawiającego. Jeżeli w ww. dokumentacjach występują nazwy konkretnych produktów, wyrobów lub określenie sugerujące wyroby konkretnych firm, Wykonawca winien uznać, iż podano produkty przykładowe, a Zamawiający dopuszcza możliwość zastosowania produktów, wyrobów, materiałów równoważnych o właściwościach, cechach, parametrach technicznych nie gorszych niż określone w przedmiotowych dokumentacjach. W takiej sytuacji Zamawiający wymaga złożenia stosownych dokumentów, uwiarygodniających te materiały lub urządzenia. Równoważny produkt nie może być gorszy pod względem warunków technicznych, właściwości fizycznych i chemicznych od materiału pierwotnego. 8) Nie wykazanie materiałów lub urządzeń równoważnych traktowane będzie, jako deklaracja dostarczenia materiałów i urządzeń wymienionych w opisie przedmiotu zamówienia 9) Materiały zastosowane przez Wykonawcę przy wykonywaniu robót muszą być nowe i nieużywane, odpowiadać wymaganiom norm i przepisów wymienionych w Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Robót, posiadać wymagane polskimi przepisami atesty i certyfikaty, w tym również świadectwa dopuszczenia do obrotu oraz certyfikaty bezpieczeństwa. 10) Wymagany okres gwarancji: Na wykonane roboty budowlane i zastosowane przy realizacji zamówienia materiały wymagany jest nie krótszy niż 36 miesięczny okres gwarancji i rękojmi..

Public road transport services

Powiat Zgorzelecki | Published November 11, 2015  -  Deadline December 6, 2016
cpvs
60112000

Award of contract for the provision of public transport on a communication network comprising an area of ​​the District of Zgorzelec. Operator selection will be made in accordance with Art. 19 paragraph. 1 point 2 of the Act of 16.12.2010 the public transport (Dz. U. of 2011. No. 5, pos. 13, as amended. D.) By granting concessions for services under the Act of 9.1.2009 on concessions for construction Building or services (Dz. U. of 2015., pos. 113 with later. d.).

Waste-tip management services

Gmina Zgorzelec | Published June 18, 2016
Winner
Konsorcjum firm: Lider -Zakład Gospodarki i Usług Komunalnych Spółka z o.o., ul. Bankowa 8, 59-800 Lubań; Partner – Miejskie Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o., ul. Łużycka 3, 59-900 Zgorzelec
cpvs
90533000, 90511000, 90512000, 90513100, 90500000

Object of the contract shall be implemented in accordance with applicable law and the rules of technical knowledge and cover all activities from the point of view of the purpose served by: receiving mixed municipal waste / posortowniczych; providing property owners the possibility of renting (or putting in another form of use) containers for the collection of mixed / posortowniczych municipal waste; organization of selective waste collection: paper and cardboard, metals, plastics, multi-material packaging, glass packaging and biodegradable waste in the system of collective; organization of selective waste collection: paper and cardboard, metals, plastics, multi-material packaging, glass packaging in the system of the individual; organization of selective collection of biodegradable waste in the system of the individual; Bulky waste collection, furniture, used tires, waste electrical and electronic equipment and bulky biodegradable packaging; disposal of municipal waste from places not intended for their storage and warehousing; receive construction and demolition waste in the system of the individual; Receive expired drugs from containers located at pharmacies and health centers, located in the commune; Receiving used needles and syringes with containers located at pharmacies located within the municipality; operation and organization of Points selective collection of municipal waste (PSZOK); reception, transport and delivery of all municipal waste from the area of ​​Municipality of Zgorzelec; develop a timetable for the removal of municipal waste; conduct environmental education; documentation related to the activities covered by the contract.

Sanitary sewage system in Tylicach - Phase II - task of No. 3.

 | Published January 21, 2015  -  Deadline February 5, 2015
cpvs
45232440, 45111200, 45233220

Sanitary Sewer in Tylicach - Phase II - Problem # 3 The contract is for construction of a new gravity sewer network as the next stage of developing land allocated in local development plan Zgorzelec Commune for housing in the village Tylice within plots No. 262, 47/38 and 47 / 41. The technical documentation has been included all gravity sewer, and under the contract will not be executed sections: 1. from wells S-13 to S-10 well (with a length. 110.8 mb) 2. from the wells S-15 and S-4 wells ( length. 103,10 mb) 3 and laterals to nonexistent buildings Without these sections as part of the task will be executed the following scope of work: - gravity sewer pipe made drilling 200p 100 ° C, L = 130,70mb. - Gravity sewer pipe in the trench made 200 PVC, L = 270,00mb. - Sewerage system PVC fi 160, L = 17.80 m (laterals to four buildings) NOTE: the performance of the wells (2 pcs.) By municipal No. 109182D be incorporated into the notch and restoration of road lane 2 m across its width. The Contractor must be built documentation together with all the necessary studies, arrangements, etc., And on behalf of the Purchaser to submit all necessary documents to obtain permission to use ..
  • 1