Call +44 800 9755 164

Public tenders for construction in Wejherowo Poland

Find all Construction tenders in the world.
Finding business opportunities has never been easier.

Results for construction. Make a new search!

Wejherowo: author's supervision divided into ranges: Range 1 - Construction of the northern part of the link road with its inclusion in the national road No. 6, Range 2 - Extension of the municipal road - ul. Patoka - from street to street Stefczyka Pomeranian Griffin Scope 3 Construction of the reconstruction of storm water drainage ditch along the outlet in the area of ​​the intersection. Orzeszkowej with the national road No. 6

Gmina Miasta Wejherowa reprezentowana przez Prezydenta Miasta | Published July 27, 2016  -  Deadline June 29, 2018
cpvs
71248000, 71320000

1. The contract is for author's supervision divided into ranges: Range 1 - Construction of the northern part of the link road with its inclusion in the national road No. 6, Range 2 - Extension of the municipal road - ul. Patoka - from street to street Stefczyka Pomeranian Griffin Scope 3 Construction of the reconstruction of storm water drainage ditch along the outlet in the area of ​​the intersection. Orzeszkowej with the national road No. 6. Work indicated in the Scope 1 and Scope 3 includes Phase I work, tj.budowę collision-free road links connecting the northern and southern parts of the city Wejherowa national road No. 6, together with the objects and the construction of bridge structures with reconstruction of storm water drainage along with outlet ditch in the area of ​​the intersection. Orzeszkowej with the national road No. 6, while the works mentioned in the Scope 2 includes Phase II works, ie. The expansion of local road - ul. Patoka - from street to street Stefczyka Pomeranian Griffin. 2. The works in the Phase I and Phase II are carried out by the same contractor works. 3. Object of the contract described in detail in Annex No. 6 to SETC -Szczegółowy item description order- (SOPZ) and in Annex 5 to the ToR -Projekt umowy-. 4. The scope of the contract includes in particular: a) performing a constant author's supervision in industries including electricity, telecommunication, water supply, gas, heating, sanitary sewer, storm sewer and road construction industry and in the field of green, all the days which are working for the Employer b) clarification of doubts about the project documentation and contained in the solution, c) performing on command Employer replacement documentation and additional studies ..

Wejherowo: Development of design documentation for the construction of the street Staromłyńska from the street. Defenders of the Coast to the street. Veterans in Wejherowo, with the option of performing the author's supervision - Sign matter: ZZP.271.42.2016.ASz

Gmina Miasta Wejherowa reprezentowana przez Prezydenta Miasta | Published July 27, 2016  -  Deadline September 29, 2017
cpvs
71322000, 71320000, 71248000

1. Przedmiotem zamówienia jest opracowanie dokumentacji projektowej dotyczącej budowy ulicy Staromłyńskiej od ul. Obrońców Wybrzeża do ul. Weteranów w Wejherowie, z opcją pełnienia nadzoru autorskiego. 2. Przedmiot zamówienia został szczegółowo opisany w załączniku Nr 7 do SIWZ `Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia` (SOPZ). 3. W szczególności zakres przedmiotu zamówienia obejmuje wykonanie zamówienia podstawowego zgodnie ze SOPZ, tj. : a) opracowanie i przekazanie Zamawiającemu odrębnych, kompletnych dokumentacji projektowych (wielobranżowe projekty budowlane, wielobranżowe projekty wykonawcze ze szczegółowymi specyfikacjami wykonania i odbioru robót budowlanych, przedmiarami i kosztorysami inwestorskimi), b) przygotowanie kompletnego wniosku oraz uzyskanie decyzji pozwolenia na budowę lub decyzji o zezwolenie na realizację inwestycji drogowej (ZRID) dla przedmiotowego przedsięwzięcia. 4. Zamawiający na podstawie art. 34 ust. 5 Prawa zamówień publicznych przewiduje prawo opcji. W ramach prawa opcji obowiązkiem Wykonawcy będzie pełnienie nadzoru autorskiego nad realizacją projektu zgodnie z ustawą Prawo budowlane. Zlecenie wykonywania nadzoru autorskiego zależeć będzie od potrzeb Zamawiającego, w tym od zabezpieczenia środków w budżecie Zamawiającego. O konieczności objęcia nadzorem autorskim realizacji inwestycji Zamawiający powiadomi Wykonawcę pisemnie. Oznacza to, że Zamawiający może zrezygnować z całości lub z części nadzoru autorskiego (prawo opcji). 5. Nadzór autorski zgodnie z art. 20 ust. 1 ustawy Prawo budowlane w szczególności obejmuje: 1) wyjaśnianie zgłaszanych przez Zamawiającego wątpliwości dotyczących projektu i zawartych w nim rozwiązań: - na etapie prowadzenia przez Zamawiającego postępowania na wybór Wykonawcy robót budowlanych na podstawie dokumentacji, - podczas realizacji robót budowlanych na podstawie dokumentacji, 2) stwierdzanie w toku wykonywania robót budowlanych zgodności realizacji z projektem, 3) uzgadnianie możliwości wprowadzenia rozwiązań zamiennych w stosunku do przewidzianych w projekcie, zgłoszonych przez kierownika budowy, inspektora nadzoru lub Zamawiającego, 4) udział w komisjach i naradach technicznych, odbiorze inwestycji, 5) Opracowania projektowe wykonywane przez Wykonawcę będące naprawieniem błędów w opracowanej przez niego dokumentacji projektowej lub jej uzupełnieniem niezbędnym dla prawidłowej realizacji robót nie będą opłacane. Wykonawca w uzgodnionym obustronnie terminie nie dłuższym niż 7 dni przekaże Zamawiającemu zmiany oraz poprawki, wynikłe z niezgodności opracowania projektowego ze stanem faktycznym lub z błędów projektowych, 6) Wykonawca zobowiązuje się do delegowania na budowę lub do innych czynności projektantów poszczególnych branż na wezwanie Zamawiającego w terminie do 3 dni od dnia wezwania. Zamawiający nie będzie opłacał pobytów Wykonawcy na budowie dokonywanych bez jego wezwania. Jednorazowy pobyt na budowie uwzględnia: a) przygotowanie materiału do pełnienia nadzoru, b) czas przejazdu z siedziby jednostki projektowej na budowę i z powrotem, c) czas pobytu na budowie w jednym dniu, d) załatwianie spraw związanych z nadzorem po powrocie, e) koszt prac projektowych wynikających z pobytu na budowie. 7) Na żądanie Zamawiającego i w terminie wyznaczonym przez Zamawiającego, (nie krótszym jednak niż 7 dni i nie dłuższym niż 21 dni od dnia dostarczenia Wykonawcy zgłoszenia) dokonanie aktualizacji kosztorysów inwestorskich, w okresie trzech lat od daty odbioru dokumentacji będącej przedmiotem niniejszej umowy do obowiązujących cen i z terminem umożliwiającym Zamawiającemu zgodne z obowiązującymi przepisami przeprowadzenie postępowania w sprawie udzielenia zamówienia publicznego na wybór Wykonawcy robót budowlanych, na podstawie opracowanej dokumentacji.(W związku z tym, że deklaracja wyrażenia zgody lub nie wyrażenia zgody przez Wykonawcę do aktualizacji kosztorysów stanowi jedno z kryteriów oceny ofert w przedmiotowym postępowaniu, wymóg niniejszy nie będzie miał zastosowania, jeśli Wykonawca w złożonej ofercie nie zadeklaruje aktualizacji kosztorysów). 5. Zamawiający zastrzega, że wszędzie tam, gdzie w treści dokumentów składających się na opis przedmiotu zamówienia i w samym opisie zostały wskazane znaki towarowe, patenty, pochodzenie lub normy, Zamawiający dopuszcza metody, materiały, urządzenia, systemy, technologie, produkty, itp. równoważne do przedstawionych w opisie przedmiotu zamówienia. 6. Dodatkowo Zamawiający podkreśla, iż równoważne metody, materiały, urządzenia, systemy, technologie itp. nie mogą stanowić zamienników w stosunku do metod, materiałów, urządzeń, systemów, technologii itp. opisanych w szczegółowym opisie przedmiotu zamówienia stanowiącym załącznik nr 7 do SIWZ, ale muszą gwarantować spełnienie zdefiniowanych tam wymagań Zamawiającego. 7. Zamawiający do wszystkich nazw, znaków towarowych, patentów lub pochodzenia wskazanych w szczegółowym opisie przedmiotu zamówienia stanowiącym załącznik nr 7 do SIWZ, dopisuje wyrazy `lub równoważny`. 8. Postępowanie prowadzone jest w procedurze właściwej dla zamówienia o wartości szacunkowej poniżej kwoty 209 000 euro dla usług..

Wejherowo: Development of design documentation, together with the materials the tender for the renovation of the county road 1405G Szemud-Karczemki

Zarząd Drogowy dla Powiatu Puckiego i Wejherowskiego z siedzibą w Wejherowie | Published July 27, 2016  -  Deadline May 31, 2017
cpvs
71220000, 71320000, 71322000

The contract includes - for task 1: Development of the necessary project documentation for the application works with materials for tender n / a task Fri .: Repair of the district road no 1405G Szemud Karczemki-section through the village Kielno with a length of approx. 200 m from km 8+ 484 8 + 684. The contract includes - for task 2: Development of a construction project and executive with materials of tender and other documents needed to apply for a permit for the implementation of road investment in accordance with the Act of 10 April 2003 on specific rules for the preparation and realization of investments in public roads ( Dz. U. 2003. No. 80, item. 721, as amended. d.) for the task: .: Expansion of the district road no 1405G Szemud Karczemki-section through the village Kielno of approx. 700 m km 8 + 684 to 9+ 384 ..
  • 1