Call +44 800 9755 164

Public tenders for construction in Wejherowo Poland

Find all Construction tenders in the world.
Finding business opportunities has never been easier.

Results for construction. Make a new search!

Wejherowo: Construction of the playground and recreation to them. Richard Jakubek on the estate Sucharskiego in Wejherowo - Stage II

Gmina Miasta Wejherowa reprezentowana przez Prezydenta Miasta | Published July 27, 2016  -  Deadline October 28, 2016
1. The contract is for construction of a playground and recreation to them. Richard Jakubek on the estate Sucharskiego in Wejherowo - Stage II. 2. A detailed description of the order is attached as Annex 6 to the ToR.

Wejherowo: author's supervision divided into ranges: Range 1 - Construction of the northern part of the link road with its inclusion in the national road No. 6, Range 2 - Extension of the municipal road - ul. Patoka - from street to street Stefczyka Pomeranian Griffin Scope 3 Construction of the reconstruction of storm water drainage ditch along the outlet in the area of ​​the intersection. Orzeszkowej with the national road No. 6

Gmina Miasta Wejherowa reprezentowana przez Prezydenta Miasta | Published July 27, 2016  -  Deadline June 29, 2018
1. The contract is for author's supervision divided into ranges: Range 1 - Construction of the northern part of the link road with its inclusion in the national road No. 6, Range 2 - Extension of the municipal road - ul. Patoka - from street to street Stefczyka Pomeranian Griffin Scope 3 Construction of the reconstruction of storm water drainage ditch along the outlet in the area of ​​the intersection. Orzeszkowej with the national road No. 6. Work indicated in the Scope 1 and Scope 3 includes Phase I work, tj.budowę collision-free road links connecting the northern and southern parts of the city Wejherowa national road No. 6, together with the objects and the construction of bridge structures with reconstruction of storm water drainage along with outlet ditch in the area of ​​the intersection. Orzeszkowej with the national road No. 6, while the works mentioned in the Scope 2 includes Phase II works, ie. The expansion of local road - ul. Patoka - from street to street Stefczyka Pomeranian Griffin. 2. The works in the Phase I and Phase II are carried out by the same contractor works. 3. Object of the contract described in detail in Annex No. 6 to SETC -Szczegółowy item description order- (SOPZ) and in Annex 5 to the ToR -Projekt umowy-. 4. The scope of the contract includes in particular: a) performing a constant author's supervision in industries including electricity, telecommunication, water supply, gas, heating, sanitary sewer, storm sewer and road construction industry and in the field of green, all the days which are working for the Employer b) clarification of doubts about the project documentation and contained in the solution, c) performing on command Employer replacement documentation and additional studies ..

Wejherowo: Hardening the ground, the construction of the reunion, the construction of lighting and the construction of storm sewer drainage plot 54/2 precinct 9 in Wejherowo

Gmina Miasta Wejherowa reprezentowana przez Prezydenta Miasta | Published July 27, 2016  -  Deadline October 31, 2016
Przedmiotem zamówienia jest utwardzenie powierzchni gruntu, budowa zjazdu, budowa oświetlenia oraz budowa kanalizacji deszczowej odwadniającej działkę nr 54 2 obręb 9 w Wejherowie. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia stanowi Załącznik Nr 6 do SIWZ. Wizja lokalna w terenie. Pomimo Szczegółowego opisu przedmiotu zamówienia, Zamawiający informuje o możliwości dokonania przed złożeniem oferty wizji lokalnej terenu budowy, układu komunikacyjnego oraz otoczenia budowy w celu oszacowania przez Wykonawcę na jego własną odpowiedzialność, kosztów i ryzyk oraz wszelkich danych jakie mogą okazać się niezbędne do prawidłowego przygotowania oferty na wykonanie robót będących przedmiotem zamówienia. Dokonanie wizji lokalnej nie jest warunkiem koniecznym do złożenia oferty w niniejszym postępowaniu. Przeprowadzenie ewentualnej wizji lokalnej terenu budowy odbywa się na koszt własny Wykonawcy. Rozwiązania równoważne. 1)Wszędzie tam, gdzie przedmiot zamówienia został opisany poprzez wskazanie znaków towarowych, patentów lub pochodzenia lub norm, aprobat, specyfikacji technicznych i systemów odniesienia, o których mowa w art. 30 ust. 1-3 Ustawy, Zamawiający dopuszcza oferowanie przez Wykonawcę materiałów lub rozwiązań równoważnych w stosunku do opisanych w dokumentacji projektowej, pod warunkiem, że nie obniżą określonych w dokumentacji projektowej standardów, będą posiadały wymagane odpowiedne atesty, certyfikaty lub dopuszczenia oraz zapewnią wykonanie zamówienia zgodnie z oczekiwaniami i wymaganiami Zamawiającego określonymi w SIWZ, jak również zagwarantują realizację robót zgodnie z decyzją o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej. Ponadto Zamawiający do wszystkich nazw, znaków towarowych, patentów lub pochodzenia wskazanych w Szczegółowym opisie przedmiotu zamówienia stanowiącym załącznik nr 6 do SIWZ dopisuje wyrazy lub równoważny w przypadku braku przedmiotowego określenia. Wskazanie w Szczegółowym opisie przedmiotu zamówienia przykładowych znaków towarowych patentów lub pochodzenia ma na celu doprecyzowanie oczekiwań Zamawiającego w stosunku do przedmiotu zamówienia i stanowi wyłącznie wzorzec jakościowy przedmiotu zamówienia. W takiej sytuacji Zamawiający wymaga od Wykonawcy stosownie do treści art. 30 ust. 5 Ustawy złożenia stosownych dokumentów uwiarygadniających zastosowanie rozwiązań równoważnych. W przypadku, gdy Wykonawca nie złoży w ofercie dokumentów o zastosowaniu innych równoważnych materiałów lub urządzeń lub rozwiązań, to rozumie się przez to, że do kalkulacji ceny oferty ujęto materiały i urządzenia zaproponowane w szczegółowym opisie przedmiotu zamówienia; w związku z tym Wykonawca jest zobowiązany zastosować do wykonania zamówienia materiały lub urządzenia lub rozwiązania zaproponowane w Szczegółowym opisie przedmiotu zamówienia (załączniku nr 6 do SIWZ). 2)W przypadku, gdy Wykonawca zaproponuje rozwiązania równoważne, w tym materiały, urządzenia i inne elementy, zobowiązany jest wykonać i załączyć do oferty zestawienie wszystkich zaproponowanych rozwiązań równoważnych (np. materiałów, urządzeń oraz innych elementów równoważnych) i wykazać ich równoważność w stosunku do rozwiązań (np. materiału, urządzenia i innego elementu) opisanych w dokumentacji projektowej lub załączniku nr 6 do SIWZ - Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia, ze wskazaniem nazwy, strony i pozycji w dokumentacji projektowej lub załączniku nr 6 do SIWZ - Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia, których dotyczy. 3)Opis zaproponowanych rozwiązań równoważnych powinien być dołączony do oferty i musi być na tyle szczegółowy, żeby Zamawiający przy ocenie ofert mógł ocenić spełnienie wymagań dotyczących ich właściwości funkcjonalnych, jakościowych i parametrów oraz rozstrzygnąć, czy zaproponowane rozwiązania są równoważne. Oznacza to, że na Wykonawcy spoczywa obowiązek wykazania, że oferowane przez niego rozwiązania (np. materiały, urządzenia i inne elementy) są równoważne w stosunku do opisanych przez Zamawiającego. 4)Rozwiązania wynikające z zastosowania przez Wykonawcę materiałów, urządzeń i innych elementów równoważnych nie mogą wywołać żadnych zmian układu funkcjonalnego i parametrów techniczno-użytkowych. Realizacja zamówienia podlega prawu polskiemu, w tym w szczególności ustawie z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tekst jednolity: Dz.U. z 2016 r. poz. 290 z późn. zm.), ustawie z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (tekst jednolity: Dz. U. z 2016 r. poz. 380 z późn. zm.) i ustawie z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity: Dz. U. 2015 r. poz. 2164 z późn. zm.). Wykonawca będzie zobowiązany do wykonania robót budowlanych zgodnie z prawem polskim, a w szczególności z przepisami techniczno-budowlanymi, przepisami dotyczącymi samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie oraz przepisami dotyczącymi wyrobów, materiałów stosowanych w budownictwie. Do udzielenia przedmiotowego zamówienia publicznego stosuje się przepisy dotyczące robót budowlanych, gdyż dotyczy ono zaprojektowania i wykonania robót budowlanych. Postępowanie jest prowadzone w procedurze właściwej dla zamówień o wartości szacunkowej poniżej kwoty 5.225.000 euro dla robót budowlanych.

Wejherowo: Development of design documentation for the construction of the street Staromłyńska from the street. Defenders of the Coast to the street. Veterans in Wejherowo, with the option of performing the author's supervision - Sign matter: ZZP.271.42.2016.ASz

Gmina Miasta Wejherowa reprezentowana przez Prezydenta Miasta | Published July 27, 2016  -  Deadline September 29, 2017
1.	Przedmiotem zamówienia jest opracowanie dokumentacji projektowej dotyczącej budowy ulicy Staromłyńskiej od ul. Obrońców Wybrzeża do ul. Weteranów w Wejherowie, z opcją pełnienia nadzoru autorskiego. 2.	Przedmiot zamówienia został szczegółowo opisany w załączniku Nr 7 do SIWZ `Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia` (SOPZ). 3.	W szczególności zakres przedmiotu zamówienia obejmuje wykonanie zamówienia podstawowego zgodnie ze SOPZ, tj. : a)	opracowanie i przekazanie Zamawiającemu odrębnych, kompletnych dokumentacji projektowych (wielobranżowe projekty budowlane, wielobranżowe projekty wykonawcze ze szczegółowymi specyfikacjami wykonania i odbioru robót budowlanych, przedmiarami i kosztorysami inwestorskimi), b)	przygotowanie kompletnego wniosku oraz uzyskanie decyzji pozwolenia na budowę lub decyzji o zezwolenie na realizację inwestycji drogowej (ZRID) dla przedmiotowego przedsięwzięcia. 4.	Zamawiający na podstawie art. 34 ust. 5 Prawa zamówień publicznych przewiduje prawo opcji. W ramach prawa opcji obowiązkiem Wykonawcy będzie pełnienie nadzoru autorskiego nad realizacją projektu zgodnie z ustawą Prawo budowlane. Zlecenie wykonywania nadzoru autorskiego zależeć będzie od potrzeb Zamawiającego, w tym od zabezpieczenia środków w budżecie Zamawiającego. O konieczności objęcia nadzorem autorskim realizacji inwestycji Zamawiający powiadomi Wykonawcę pisemnie. Oznacza to, że Zamawiający może zrezygnować z całości lub z części nadzoru autorskiego (prawo opcji). 5.	Nadzór autorski zgodnie z art. 20 ust. 1 ustawy Prawo budowlane w szczególności obejmuje: 1)	wyjaśnianie zgłaszanych przez Zamawiającego wątpliwości dotyczących projektu i zawartych w nim rozwiązań: -	na etapie prowadzenia przez Zamawiającego postępowania na wybór Wykonawcy robót budowlanych na podstawie dokumentacji, -	podczas realizacji robót budowlanych na podstawie dokumentacji, 2)	stwierdzanie w toku wykonywania robót budowlanych zgodności realizacji z projektem, 3)	uzgadnianie możliwości wprowadzenia rozwiązań zamiennych w stosunku do przewidzianych w projekcie, zgłoszonych przez kierownika budowy, inspektora nadzoru lub Zamawiającego, 4)	udział w komisjach i naradach technicznych, odbiorze inwestycji, 5)	Opracowania projektowe wykonywane przez Wykonawcę będące naprawieniem błędów w opracowanej przez niego dokumentacji projektowej lub jej uzupełnieniem niezbędnym dla prawidłowej realizacji robót nie będą opłacane. Wykonawca w uzgodnionym obustronnie terminie nie dłuższym niż 7 dni przekaże Zamawiającemu zmiany oraz poprawki, wynikłe z niezgodności opracowania projektowego ze stanem faktycznym lub z błędów projektowych, 6)	Wykonawca zobowiązuje się do delegowania na budowę lub do innych czynności projektantów poszczególnych branż na wezwanie Zamawiającego w terminie do 3 dni od dnia wezwania. Zamawiający nie będzie opłacał pobytów Wykonawcy na budowie dokonywanych bez jego wezwania. Jednorazowy pobyt na budowie uwzględnia: a)	przygotowanie materiału do pełnienia nadzoru, b)	czas przejazdu z siedziby jednostki projektowej na budowę i z powrotem, c)	czas pobytu na budowie w jednym dniu, d)	załatwianie spraw związanych z nadzorem po powrocie, e)	koszt prac projektowych wynikających z pobytu na budowie. 7)	Na żądanie Zamawiającego i w terminie wyznaczonym przez Zamawiającego, (nie krótszym jednak niż 7 dni i nie dłuższym niż 21 dni od dnia dostarczenia Wykonawcy zgłoszenia) dokonanie aktualizacji kosztorysów inwestorskich, w okresie trzech lat od daty odbioru dokumentacji będącej przedmiotem niniejszej umowy do obowiązujących cen i z terminem umożliwiającym Zamawiającemu zgodne z obowiązującymi przepisami przeprowadzenie postępowania w sprawie udzielenia zamówienia publicznego na wybór Wykonawcy robót budowlanych, na podstawie opracowanej dokumentacji.(W związku z tym, że deklaracja wyrażenia zgody lub nie wyrażenia zgody przez Wykonawcę do aktualizacji kosztorysów stanowi jedno z kryteriów oceny ofert w przedmiotowym postępowaniu, wymóg niniejszy nie będzie miał zastosowania, jeśli Wykonawca w złożonej ofercie nie zadeklaruje aktualizacji kosztorysów). 5.	Zamawiający zastrzega, że wszędzie tam, gdzie w treści dokumentów składających się na opis przedmiotu zamówienia i w samym opisie zostały wskazane znaki towarowe, patenty, pochodzenie lub normy, Zamawiający dopuszcza metody, materiały, urządzenia, systemy, technologie, produkty, itp. równoważne do przedstawionych w opisie przedmiotu zamówienia. 6.	Dodatkowo Zamawiający podkreśla, iż równoważne metody, materiały, urządzenia, systemy, technologie itp. nie mogą stanowić zamienników w stosunku do metod, materiałów, urządzeń, systemów, technologii itp. opisanych w szczegółowym opisie przedmiotu zamówienia stanowiącym załącznik nr 7 do SIWZ, ale muszą gwarantować spełnienie zdefiniowanych tam wymagań Zamawiającego. 7.	Zamawiający do wszystkich nazw, znaków towarowych, patentów lub pochodzenia wskazanych w szczegółowym opisie przedmiotu zamówienia stanowiącym załącznik nr 7 do SIWZ, dopisuje wyrazy `lub równoważny`. 8. Postępowanie prowadzone jest w procedurze właściwej dla zamówienia o wartości szacunkowej poniżej kwoty 209 000 euro dla usług..

Wejherowo: Development of design documentation, together with the materials the tender for the renovation of the county road 1405G Szemud-Karczemki

Zarząd Drogowy dla Powiatu Puckiego i Wejherowskiego z siedzibą w Wejherowie | Published July 27, 2016  -  Deadline May 31, 2017
The contract includes - for task 1: Development of the necessary project documentation for the application works with materials for tender n / a task Fri .: Repair of the district road no 1405G Szemud Karczemki-section through the village Kielno with a length of approx. 200 m from km 8+ 484 8 + 684. The contract includes - for task 2: Development of a construction project and executive with materials of tender and other documents needed to apply for a permit for the implementation of road investment in accordance with the Act of 10 April 2003 on specific rules for the preparation and realization of investments in public roads ( Dz. U. 2003. No. 80, item. 721, as amended. d.) for the task: .: Expansion of the district road no 1405G Szemud Karczemki-section through the village Kielno of approx. 700 m km 8 + 684 to 9+ 384 ..

Wejherowo: Modernisation, extension and superstructure of the Volunteer Fire Department in a step of Gościnin II

Urząd Gminy Wejherowo | Published July 18, 2016  -  Deadline October 30, 2016
The scope of Phase II comprises the further step of work, the completed phase I and includes the installation of an external window frames and exterior joinery door of garage doors, construction of basement floors, plaster ceilings and interior walls and plumbing basement. 1 includes the execution of the works listed below, according to the project documentation: 10 cm indoor basement, 10 cm, 3) execution of damp insulation of roofing heat-sealable indoor basement, 4) installation of cold water basement, 5) installation of hot water basement, 6 ) installation of circulating hot water basement, 7) installation of sanitary sewer underfloor and the ceiling basement of performing approaches on the outside and on the ground floor of the building, DOES NOT INCLUDE iNSTALLATION HARDWARE oR TECHNOLOGY BOILER 8) installation of lighting circuits and sockets premises basement NOTE: iNSTALLATION oF cIRCUIT LIGHTING AND OUTLETS NOT INCLUDE INSTALLATION HARDWARE, RIMS, LAMP 9) performance of thermal insulation horizontal with foamed polystyrene boards with a thickness of 10 cm floor basement, 10) execution of damp insulation of polyethylene rooms basement, 11) execution of leveling layer under the floor space basement, 12) execution of internal plaster ceilings on the ground floor premises, 13) execution of internal plaster walls of the basement space, 14) assembly of PVC window frames throughout, 15) fitting of the outer door throughout, 16) installation of doors of steel raised throughout the property. The plot is armed with the media. The area to the north-east is adjacent to the street Drzewiarz, from the south-eastern borders of the plot No. 852, on the south-western borders of the plot No. 841, from the north-western borders of the plot No. 851/2. The entrance and the entrance to the land from the north-east from the street Drzewiarz. Specifications complete the building: 1) the total area building - 464.85 m2 2) the total usable area - 1137.93 m2 3) Total cubic building - 3604.92 m3. 4. Object of the contract must be done in accordance with the order contained in the project documentation, technical execution and acceptance of construction works constituting Appendix No. 9 to the SETC and the decision of the Governor Wejherowski
  • 1