Public tenders for construction in Piotrkow-trybunalski Poland

Find all Construction tenders in the world.
Finding business opportunities has never been easier.

Results for construction. Make a new search!
ConstructionPolandpiotrkow-trybunalski

Construction work for art and cultural buildings

Miasto Piotrków Trybunalski | Published February 3, 2017
cpvs
45212300

Construction of the new Public Library.

Construction work for water and sewage pipelines

Miasto Piotrków Trybunalski | Published March 6, 2015
Winner
Molewski Sp. z o.o.
cpvs
45231300, 45453000

The contract is for the execution of the repair of pipelines discharge effluent from wastewater treatment plants in Piotrkow. Renovation includes renovation of the inner surface of the pipe to length, ie. Approx. 5,8 km, on a small section of the pipeline and the replacement of the repair or reconstruction of the chambers, the ventricles and the elimination of the repair or reconstruction of the wells on the route of the cable. Construction work will be carried out on the basis of the construction project and detailed design submitted by the Employer. A detailed description of the contract is in the tender documents and annexes.

Construction work for water and sewage pipelines

Miasto Piotrków Trybunalski | Published January 14, 2015  -  Deadline February 2, 2015
cpvs
45231300, 45453000

Roboty budowlane w zakresie budowy wodociągów i rurociągów do odprowadzania ścieków

Construction work for water and sewage pipelines

Miasto Piotrków Trybunalski | Published January 3, 2015  -  Deadline January 22, 2015
cpvs
45231300, 45453000

Roboty budowlane w zakresie budowy wodociągów i rurociągów do odprowadzania ścieków

CONSTRUCTION OF HEAT NETWORKS IN THE REGION Distribution UL. Kostroma.

 | Published January 22, 2015  -  Deadline February 9, 2015
cpvs
45232140

Wykonanie rozdzielczej sieci ciepłowniczej wysokich parametrów przy ul. Kostromskiej Norwida w Piotrkowie Trybunalskim w ramach zadania inwestycyjnego pn.: Budowa sieci cieplnej rozdzielczej w rejonie ul. Kostromskiej Zakres rzeczowy obejmuje: I.Budowa ciepłociągu: 1.Ułożenie rur preizolowanych DN100 (Ø114,3x3,6-200 wraz z zestawami do izolacji złączy, zakończeniem izolacji i matami kompensacyjnymi, instalacją alarmową, zaworami, itp. 68,97 (mb) (zasilanie + powrót) 2.Ułożenie rur preizolowanych DN80 (Ø88,9x3,2-160 wraz z zestawami do izolacji złączy, zakończeniem izolacji i matami kompensacyjnymi, instalacją alarmową, zaworami, itp.70,60(mb)(zasilanie + powrót) 3.Włączenie do istniejącej sieci ciepłowniczej 1 (kpl) II.Roboty towarzyszące (przygotowawcze, ziemne i inne zgodnie z PT oraz STWiOR) -roboty pomiarowe liniowe, -rozebranie nawierzchni, -roboty ziemne, -odtworzenie nawierzchni chodników i wjazdu na parking oraz ciągu pieszo rowerowego na całej długości wykonywanego fragmentu sieci ciepłowniczej, -zabezpieczenie istniejącego uzbrojenia rurami osłonowymi na trasie budowanej sieci, -oznakowanie ciepłociągu, -pozostałe roboty niezbędne do wykonania zadania. Ponadto wykonawca wyłoniony w drodze przetargu zobowiązany będzie do: -zapewnienia pełnej obsługi geodezyjnej z inwentaryzacją geodezyjną powykonawczą włącznie oraz dokumentacją powykonawczą w 2 egz. na koszt własny, -wdrożenia i realizacja robót zgodnie z zatwierdzonym Projektem czasowej organizacji ruchu drogowego na okres budowy fragmentu rozdzielczej sieci ciepłowniczej, -przeprowadzenia prób szczelności wykonanej sieci ciepłowniczej, sprawdzenie wykonanych spawów zgodnie z przepisami i PT, wykonanie niezbędnych badań i sprawdzeń. WYMAGANIA OGÓLNE WYKONANIA ROBÓT: -przed przystąpieniem do przetargu należy dokonać wizji lokalnej obiektu w miejscu realizacji zamówienia -wszystkie roboty winny być prowadzone zgodnie z Prawem Budowlanym przez osoby posiadające: -uprawnienia do pełnienia samodzielnej funkcji technicznych w budownictwie w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci cieplnych, -uprawnienia do pełnienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie w specjalności konstrukcyjno-budowlanej w zakresie budowy dróg, UWAGA ! Zamówienie należy wykonać ściśle wg projektu oraz Szczegółową Specyfikacją Techniczną wykonania i odbioru robót. Przy wykonywaniu robót budowlano-montażowych należy stosować wyroby budowlane dopuszczone do obrotu i powszechnego lub jednostkowego stosowania w budownictwie (Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo Budowlane - tekst jednolity Dz. U. z 2003r. Nr 207 poz. 2016) i Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 2 grudnia 2002 r. w sprawie oceny zgodności wyrobów budowlanych oraz sposobu ich oznaczania oznakowaniem CE (Dz.U. z 2002 r. Nr 209, poz. 1776) -wszystkie materiały użyte do budowy muszą posiadać: -Certyfikat na znak bezpieczeństwa wykazując, że zapewniono zgodność z kryteriami właściwych przepisów i dokumentów technicznych. -Deklarację zgodności lub certyfikat zgodności z Polską Normą lub Aprobatą techniczną w przypadku wyrobów, dla których nie ustanowiono Polskiej Normy, jeżeli nie są objęte certyfikacją. -System rur i kształtek preizolowanych musi być kompatybilny z systemem ALSTOM Power FlowSystems i systemem alarmowym ABB. Miejsca połączeń rurociągów po wcześniejszym sprawdzeniu należy zaizolować mufami termokurczliwymi z korkami wtapialnymi. -Badaniu ultradźwiękowemu należy poddać 100% spawów. -włączenie ciepłociągu do miejskiej sieci ciepłowniczej wykonać w uzgodnieniu z MZGK Sp. z o.o. zgodnie z wydanymi warunkami technicznymi . -rozpoczęcie prac należy zgłosić do odpowiednich jednostek - gestorów sieci, celem poinformowania o w/w robotach i czasie ich trwania. -w trakcie realizacji robót Wykonawca będzie przestrzegać przepisów dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy zawartych w Rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych (Dz. U. Nr 47 z dnia 19 marca 2003 r.) -warunkiem koniecznym dla prawidłowego przygotowania oferty przetargowej jest zapoznanie się z dokumentacją techniczną dotyczącą przedmiotowego zamówienia, -przed przystąpieniem do realizacji należy bezwzględnie zapoznać się z protokołem, opinią ZUPD..

Award and support long-term credit, złotówkowego to partially finance the investment pn construction of two residential buildings C and D together with the necessary technical infrastructure at ul. Broniewskiego in Piotrkow.

Towarzystwo Budownictwa Społecznego Sp. z o.o. | Published March 17, 2016  -  Deadline April 25, 2016
cpvs
66113000

Award and support long-term credit, złotówkowego to partially finance the investment pn construction of two residential buildings C and D together with the necessary technical infrastructure at ul. Broniewskiego in Piotrkow. The contract is a service providing support and long-term credit, złotówkowego to partially finance the investment referred to above, in the amount of 6 500 000 PLN (6.5 million zloty).

Piotrkow Trybunalski: EXECUTION OF WORKS IN CONNECTION WITH THE CONSTRUCTION OF THE POINT OF SELECTIVE COLLECTION OF MUNICIPAL WASTE In Piotrkow UL. Sowie LAND O Reg. 127/1 OBR. 0030 - PHASE I

Zarząd Dróg i Utrzymania Miasta | Published July 26, 2016  -  Deadline August 12, 2016
cpvs
45222110, 45233140, 45315100, 45230000, 45232452, 45100000

OBJECT OF THE CONTRACT: 0030 - Stage I. DESCRIPTION OF THE SUBJECT OF THE CONTRACT: MATERIAL SCOPE OF CONTRACT 0030 - Phase I. The detailed scope of work determines: a) the draft contract b) Contractor's bid with the price form, c) detailed technical specifications for execution and acceptance of works, Sowia, Sowia - construction slab, f) construction project - the executive - the installation of storm water drainage, external plumbing, external installation of a sanitary sewage system, g) the design of electrical installations inside. Object of the contract includes the execution of works built in particular: a) in the field of road sector: - square maneuvering, parking lots, - slab (scope of work will include the installation of ramps) - sidewalk - fence - vertical label - humusowanie (scope of work It will not apply to sow grass). b) in the field of electrical industry - lighting and electrical system (scope of work in the field of electrical industry does not include the internal lighting the hall unloading facilities, it will not include the connection to the power grid); c) in the field of engineering industry - sanitary - storm sewer system (the scope of work will include the connection to the urban network). 5 and 6 of the Agreement. 3. As part of the works referred to in § 1 of the draft contract the Contractor undertakes to: - the removal of all kinds of waste off-site investments, these wastes are the property of the Contractor and the costs of any actions arising from the Waste Act, the Contractor charged, - the costs of full geodetic services along with the implementation of geodetic inventory-built, - the implementation of the inventory-built geodesic in electronic readable edge CAD files (in * .dwg and * .dxf - version not higher than 2004), - perform all tests required to document the required quality of works and embedded materials - securing the work site at the time of their execution in accordance with the required regulations and cover the related costs, School 28). All work covered by the subject of the agreement will be made with materials supplied by the Contractor.

Gradual delivery MOTOR FUELS TO THE TRANSPORT, CONSTRUCTION MACHINERY, EQUIPMENT STATIONARY AND PORTABLE WATER AND SEWAGE Piotrkow SP. Z OO Piotrkow

 | Published December 15, 2014  -  Deadline December 23, 2014
cpvs
09134100, 09132100

The contract is for - successive fuel supply, ie., 95 unleaded petrol and diesel for transport equipment, construction equipment, stationary and portable, Piotrkow Water and Sewage Sp. z oo in Piotrkow. SPECIAL CONDITIONS OF CONTRACT: 1. The total supply is estimated to be: 1) unleaded 95 - 6050 l 2) diesel fuel - 66 700 l 2. The Contractor shall ensure that the fuel will have physicochemical properties to ensure the quality and comply with the requirements prescribed by law and applicable standards. 3. For each invoice must be accompanied by a certificate of quality fuel. Authorized employee can also refuel fuel containers with a capacity of 5 l to 200 l. The list of vehicles will be updated on a regular basis, not later than within 2 working days of changes to the list, ie. The deletion of the vehicle from the list or adding a new one. In the event of non-compliance with the applicable standards, laboratory testing costs will be charged to the Contractor fuel supply. 7. In the event of poor quality fuel Contractor shall bear all costs associated with the repair of cars. CONTRACTOR SERVICES: 1. provide the opportunity refueling in the city of Piotrkow Trybunalski around the clock, from the premises, Industrial 4 in Piotrkow, open 7 days a week for 24 hours / day, 3 in the event that the Contractor has more than one station ensure that the same daily fuel prices on all of its stations in the city of Piotrkow Trybunalski, 4. allow the regulation of non-cash charges, within 30 days from the date of receipt of the invoice, with the monthly billing period on the basis of the consolidated list of sales, 5 for each of the invoice, referred to in paragraph 3 of the Contractor will join: a) a list containing the following information: - date and time of refueling - the registration number of the vehicle - road card number - name and the name of the driver or the name of the person authorized to bunkering - the type and quantity of fuel - fuel price on any given day - given discount - price after applying the discount - refueling confirmation by employees PWiK Sp. z oo

Site preparation and clearance work

Miasto Piotrków Trybunalski | Published October 12, 2017
Winner
Mostostal Warszawa S.A.
cpvs
45111200, 45231110, 45330000, 45331000, 45333000, 45310000, 45311200, 45311100

"Construction of a new Public Library in Piotrków Trybunalski". The investment consists in the construction of a public library, facilities and accompanying installations.

EXECUTION OF WORKS IN CONNECTION WITH THE CONSTRUCTION OF PARKING, AND sidewalk cure FRAGMENT LAND BUILDING STREET. Kobyleckie in Piotrkow

 | Published May 6, 2016  -  Deadline May 24, 2016
cpvs
45233140

MATERIAL SCOPE OF THE CONTRACT: Kobyleckie in Piotrkow. Detailed scope of work determines: 1) a draft of the agreement, 2) Contractor's bid with the price form, 3) the detailed technical specifications of performance and acceptance of works, Kobyleckie in Piotrkow, No. 4 annexed to the agreement. The Contracting Authority reserves the right to change between the extent of the works and the amount of work done in relation to what has been specified in the form of price, the value of the subject matter of this Agreement shall not exceed the amount referred to 6 of the Agreement. 1 Contractor undertakes to: - the removal of all kinds of waste outside lane - the waste is the property of the Contractor and the cost of any measures resulting from the Law on Waste, charged to the Contractor - to cover the cost of full service surveying, together with the implementation of the geodesic inventory-built, - the implementation of an inventory of geodetic as-built electronic version readable edge CAD version is not higher than 2004 - the implementation of traffic organization plan for the duration of the work, - the implementation, maintenance for the duration of the works and the dismantling of the execution of the works, marking works, according to the project of traffic on operation time - perform all tests required to document the required quality of the works and embedded materials - securing the work site at the time of their execution in accordance with the required regulations and cover the related costs, School 28). All work covered by the subject of the agreement will be made with materials supplied by the Contractor.

Site preparation and clearance work

Miasto Piotrków Trybunalski | Published May 3, 2017  -  Deadline June 6, 2017
cpvs
45111200, 45231110, 45330000, 45331000, 45333000, 45310000, 45311000, 45311200, 45311100

Works for the preparation of land for construction and earth works

Piotrkow Trybunalski: RECONSTRUCTION SITE CASTLE WITH ADJACENT SQUARE REVITALIZATION PROJECT AREAS bailey YOUNG-OLD CITY Piotrkow

Miasto Piotrków Trybunalski | Published July 15, 2016  -  Deadline July 4, 2016
Winner
PEUK S.A., ul. Roosevelta 39, 97-300 Piotrków Trybunalski, kraj/woj. łódzkie.
cpvs
71220000, 71240000, 71242000, 71320000, 71354000, 45454000, 45100000, 45332300, 45233200, 45322352, 45315300, 45316100, 45112710, 45112723

The task will be implemented under the project Revitalization of Podzamcze Young - Old Town, co-financed by the ERDF under ROP for the period 2014 - 2020. The implementation of tasks will take place in Piotrkow at the intersection of Castle, Castle Square, Polish Army within 21 plots of registration number 47: 1, 98, 101: 1, 92: 2, 92: 1, 91. Project consists of: a part of the design - estimates - performance maps for design purposes; - Implementation of the project construction with all the arrangements - obtaining the agreement and acceptance of the construction project of the Regional Conservator - obtaining a decision to permit the construction works konserwatorsko- building - preparation and execution schedule of - financial, which must be agreed with the investor, and which will be the basis for the settlement of individual work stages - preparation and execution of projects implementing all trades necessary to perform the contract, - the development and execution of the specifications of performance and acceptance of works for all industries covered by the contract (for each sector separately) - execution cost estimates for all work covered by the contract work b part of the executive - execution specified by PFU: - reconstruction of the roadway Castle Square - construction of storm water drainage - construction of a sanitary sewage system - expansion of the existing cable line and construction of lighting park and dismantling of the existing pole - building illumination Royal Castle with a specific line switch box and control module system - small architecture (benches, playground,) green - reconstruction of the alleys on the square are no such arrangements will constitute the basis for the refusal by the Employer payment for design work. Without the approval and agreement by the Investor of the construction project, the Contractor is not entitled to apply for the issuance of a building permit

Reconstruction of the district road No. 1527 on the section Gomulin - Will Krzysztoporska.

 | Published October 6, 2014  -  Deadline October 21, 2014
cpvs
45233220

750 mb will consist of: - measuring robots - mechanical cleaning surfaces, 3750 m2 - sprinkling the existing surface with asphalt emulsion, 3750m2 AC 16W, KR 2, 187,50t AC 11S, grub. after compaction layer 4 cm, KR 2, 3750m2 - profiling and density roadsides water, 1125m2 3.Wymagania General Contractor at his own expense is required to comply with applicable laws and the requirements of local government and administration. The investments shall comply with the requirements of: - the bill of quantities, - technical and building regulations (Construction Law) - Polish standards - technical approvals and other documents regulating the placing of products on the market and use in construction, -pozostałych applicable standards and regulations Other requirements regarding the implementation of the contract the Contractor guarantees the performance of the contract under the guidance of persons with the required professional training to perform technical functions in the construction industry. - The Contractor shall provide a guarantee for works covered by the contract for a minimum period of 24 months from the date of receipt by the Purchaser of construction and signing the final acceptance.

Engineering design services

Miasto Piotrków Trybunalski | Published February 18, 2015  -  Deadline March 26, 2015
cpvs
71320000, 45252100, 45252200, 51200000, 71248000, 51900000, 51600000, 30200000, 39100000, 72260000

The contract is the choice of the designer and contractor of construction works for the project "Modernization of the sewage treatment plant" - contract No. I (stage II) for the project: Modernization and expansion of the sewage treatment plant in Piotrkow, which is part of the Operational Programme "Infrastructure and Environment" Community structural assistance in Cohesion Fund No. POIS.01.01.00-00-003 / 07 The scope of work covered by the agreement include: The contract is for the construction works involving the modernization of the sewage treatment plant in Piotrkow. Modernization includes repair of buildings, construction of facilities, supply of equipment and its installation, supply of equipment and its installation. Construction work will be carried out on the basis of functional program passed by the Purchaser. Object of the contract in accordance with the CPV codes: 71320000-7 engineering services for the design 45252100-9 Construction work for sewage treatment plant sewage treatment plant equipment 45252200-0 51200000-4 Installation services of equipment for measuring, checking, testing and navigating 71248000-8 Supervision project and documentation 51900000-1 Installation services of guidance and control systems 51600000-8 Installation services of computers and office equipment 39130000-2 30200000-1 Computer equipment Office furniture 72268000-1 71320000-7 Software supply services engineering services for the design detailed order is the functional and operational program annexed hereto. Supplementary contracts. Employer provides provide supplementary contracts referred to in Art. 67 paragraph. 1 point 6 and 7 of the Public Procurement Act. Supplementary contracts to 25% of the value of the basic contract.

Piotrkow Trybunalski: Reconstruction ul. Pottery in the framework of the project entitled .: Revitalization Podzamcze Młode- old town of Piotrkow

 | Published July 12, 2016  -  Deadline June 30, 2017
cpvs
45100000, 45111200, 45233000, 45220000, 45233150, 45233221, 45231400, 31527200, 45232300, 45232310, 32522000, 45111300, 45231300, 45111200, 45231110, 45233142, 45233142

The contract: Reconstruction of the street Garncarska with the necessary technical infrastructure in Piotrkow in the project Revitalization of the castle grounds - Young Old Town CPV: 45100000-8 Site preparation work 45111200-0 Construction work Site preparation and earthworks 45233000-9 works in construction, foundation and surface works for highways, roads 45220000-5 engineering works and construction works 45233150-5 construction work for traffic regulation 45233221-4 45231400-9 Painting pavement construction work for electricity power lines 31527200-8 outdoor lighting - electric cables 45232300-5 construction and ancillary works in the field of telephone lines and transportation routes 45232310-8 construction work for telephone lines 32522000-8 telecommunications equipment 45111300-1 demolition work 45231300-8 construction work for the construction of water and sewage pipelines 45111200-0 work on preparing the site for construction and earthmoving work 45232000-2 ancillary works for pipelines and cables 45231110-9 construction work for laying pipelines 45233142-6 ancillary works for water pipelines 45233142-6 repair works of roads road works required to perform by own basic works - road, constituting the majority of the scope of work of the whole task. Subject of investment and scope: Jerusalem. Designed the way Class L adapted to the traffic load KR2, including roadway with asphalt concrete with a width of 7.0m and sidewalks on both sides of concrete cubes with a width adapted to the boundary of the existing roadway, existing buildings and fences. In the development of the project is to make the renovation of existing conventions to the adjacent property on the surface of concrete blocks. In terms of the geometry of the inclusion of the street with other streets remains unchanged. Designation of 2 percent. Lateral inclination of the pavement in the direction of the road. The slope downhill in the direction of the road with a slope adapted to the existing gates. Traffic organization is allowed to change the temporary traffic organization at the expense and effort of the contractor. Constant traffic organization developed by the project. Designed markings hardened materials smooth and vertical marking. Constant traffic organization must be adapted to current regulations on the collection day. The required 5-year warranty. Small architecture Elements of landscape architecture include: cast-iron grids with dimensions of 150x150 cm under existing and newly planted trees, steel bins, bike racks, park benches. In terms of green greenery perform the planting of trees and lawns carpet. Care is to last for a period of 5 years. INSTALLATION WORKS is projected hydrants frost with automatic drainage with additional closing ball preventing water flow in case of breakage. The network sanitary sewer pipes glazed stoneware DN250, DN200, DN425 wells PP, reinforced concrete DN1000 - factory-made manhole and tight transitions, manholes with concrete filling with permanently embedded gasket in the hatch, leaving a lane of PVC-U pipes DN160x4,7mm lite, DN200x5,9mm solid network of storm sewer pipes PVC-U DN315x9,2mm DN200x5,9mm lite lite, keys DN500 concrete settler, wells concrete DN1000 - factory-made manhole and tight transitions, manholes with concrete filling with permanently embedded gasket in the hatch, the approach the gutters by iron traps Geiger of PVC-U pipes DN160x4,7mm lite. 2,9mm. ELECTRIC WORKS Street lighting: Jerusalem, involving the construction of a new lighting poles steel cable supplied with natural waist planned sidewalk along the street. The existing street lighting fixtures with existing poles along the street Garncarska must be removed. The removal of colliding with the cable network NN: Cable lines under the street and at the entrances to the property protect pipes bisected type DVK fi 110. The removal of colliding with the telecommunications network - the scope of works included in the project and przedmiarze road: Due to the planned pedestrian designed to adjust the altitude finals existing cable manholes through their target adjusting to the level of the planned elevation of the surface area. The location of existing wells: ul.Garncarska estate No: 1, 3, 4, 7, 9, 13, 14, 17, 19, 21, 26 and on the median strip - ul.Pereca.

Piotrkow Trybunalski: Construction and purchase of promotional materials for the needs of the County Piotrkowski project entitled .: Your Heart Your Life - Program Reduce Inequalities in Health Residents of the District of Piotrków risk of cardiovascular disease.

Powiat Piotrkowski | Published July 20, 2016  -  Deadline September 30, 2016
cpvs
22462000

1.Made and purchase promotional materials for the needs of the County Piotrkowski project entitled .: Your Heart Your Life - Program Reduce Inequalities in Health Residents of the District of Piotrków risk of cardiovascular disease. 2.Szczegółowy scope of the contract includes the table below and the attachments hereto: Annex No. 6 to SETC - content concerning the project Appendix 7 to SIWZ- Content Information concerning the promotion of a healthy lifestyle Subject: Description: Quantity: Sample visualization Notes white eraser White hard cover with a rubber band, made of PU leather, dimensions: 210 x 140 x 13 mm 2,400 pcs.

Credit granting services

Towarzystwo Budownictwa Społecznego Sp. z o.o. | Published April 29, 2016  -  Deadline June 7, 2016
cpvs
66113000

Award and support long-term credit, złotówkowego to partially finance the investment pn construction of two residential buildings C and D together with the necessary technical infrastructure at ul. Broniewskiego in Piotrkow. The contract is a service providing support and long-term credit, złotówkowego to partially finance the investment referred to above, in the amount of 6 500 000 PLN (6.5 million zloty).

Reconstruction of street lighting SIENKIEWICZA STREET IN THE SECTION FROM THE STREET. SŁOWACKIEGO THE STREET. Narutowicz UNDER THE TASK INWESTYCYJNEGOPN. STREET LIGHTING DESIGN.

 | Published January 16, 2015  -  Deadline February 3, 2015
cpvs
45316110

STREET LIGHTING STREET RECONSTRUCTION IN THE SECTION FROM SIENKIEWICZA STREET TO STREET SLOVAK Narutowicza Piotrkow UNDER THE INVESTMENT OBJECTIVES pn: STREET LIGHTING DESIGN Scope includes: Scope of works includes reconstruction of the existing street lighting street. Sienkiewicz on the section from the street. Slovak authorities to ul. Narutowicza involving the construction of a new steel lighting poles powered by natural gas in place of the cable provided to eliminate the overhead line nn of road lighting on concrete pillars line. A detailed description contains the Terms of Reference ..

Piotrkow Trybunalski: SUPPLY OF DATABASE geodesic records of public utilities GESUT FOR AREA CITY Piotrkow Trybunalski

Miasto Piotrków Trybunalski | Published August 4, 2016  -  Deadline July 18, 2016
Winner
Konsorcjum OPGK Koszalin Sp. z o. o. ul. Zwycięstwa 140 75-613 Koszalin Fotokart Sp. z o. o. ul. Cyryla i Metodego 9A 71-541 Szczecin, ul. Zwycięstwa 140, 75-613 Koszalin, kraj/woj. zachodniopomorskie.
cpvs
72320000

Object of the contract includes SUPPLY DATA BASE geodesic records of public utilities GESUT FOR AREA CITY Piotrkow Trybunalski. It was divided into three stages. Phase 1 includes the construction initialised base GESUT for 23 precincts. Deadline for completion of 30 November 2016. Phase 2 includes construction of the initialised base GESUT for 23 precincts. Deadline for completion on October 30, 2017. Stage 3 includes a database update GESUT after reporting entities wielding networks possible irregularities. Deadline for completion of 30 September 2018 r. 1 Phase 1 and 2 includes the work described in Chapter 7 (annex to the ToR) - Purpose and scope of work except for the database update GESUT after reporting entities wielding networks possible irregularities. 2 Work related to the implementation of Stage 3 may be initiated by the Contractor upon receipt of any irregularities of ownership, networks and the agreement will be updated with the Employer. It is assumed that the work in this phase will be conducted in parallel with Stage 1 and 2. 3 contractor work, which will receive from above. entities any abnormalities until the final acceptance is required to improve the content initialised base GESUT. A detailed description of the contract contains an attachment hereto ..

IMPLEMENTATION ARRANGEMENTS RECEPTION HALL BUILDING RELAX WITH AL. MAY 3 6B in Piotrkow

 | Published November 13, 2014  -  Deadline November 28, 2014
cpvs
45000000

Object of the contract in accordance with the CPV: 4500000-7 Construction 1. Implementation of arrangement reception hall building Relax al. May 3, 6B. 2. The Contractor shall provide a minimum of 36 months warranty on the subject of the contract is made. 3. Employer requires due diligence in the implementation of this contract. 4. A detailed description of the order is given The pre and Project Arrangement in Hall Reception Relax, which are annexed hereto. 5. The Contractor will develop on the basis of the take-off cost estimate for Tender w / the job and join the quotation Tender Offer Form ..