Call +44 800 9755 164

Public tenders for construction in Opole Poland

Find all Construction tenders in the world.
Finding business opportunities has never been easier.

Results for construction. Make a new search!

Construction work

Zarząd Dróg Wojewódzkich w Opolu | Published March 31, 2017  -  Deadline May 9, 2017
cpvs
45000000, 45110000, 45111000, 45111200, 45213300, 45231400, 45231600, 45230000, 45232000, 45232300, 45233000, 45233100, 45233200, 45233300, 45316110

The contract is for the task entitled "Reconstruction of the provincial road in # 451 m. Namysłów the reconstruction of transportation to the economic zones" under the conditions of the terms of the contract.

Code and name of the Common Procurement Vocabulary CPV:

45000000-7 - Construction,

45110000-1 - Demolition work and demolition of buildings; earthworks,

45111000-8 - Demolition work, earthworks,

45111200-0 - Construction work Site preparation and earthworks,

45213300-6 - Buildings associated with transport,

45231400-9 - Construction work for electricity power lines,

45231600-1 - Construction work for the construction of communication lines,

45230000-8 - Construction work for pipelines, communication and power lines, highways, roads, airports and railways; flatwork,

45232000-2 - Ancillary works for pipelines and cables,

Construction, foundation and surface works for highways, roads

Zarząd Dróg Wojewódzkich w Opolu | Published April 12, 2017  -  Deadline May 22, 2017
cpvs
45233000, 45111000, 45111200, 45233120, 45112730, 45233290, 45232000, 45233280, 45400000, 45231400, 45231600, 45231300

Raclawice Slaskie "under the terms of the terms of reference.

Code and name of the Common Procurement Vocabulary CPV:

45111000-8 Demolition work, earthworks

45111200-0 Construction work Site preparation and earthworks

45233120-6 works road construction

45112730-1 work for roads and motorways

45233000-9 works construction, foundation and surface highways, roads

45233290-8 Installation of road signs

45232000-2 ancillary works check and c. and cables

45233280-5 Erection of road barriers

45400000-1 Finishing works in the field of building objects.

45231400-9 Works. in the construction of the energet.

45231600-1 Works. in the construction of the Comm.

45231300-8 Works. in the construction of water supply and check and c. to Lead. wastewater.

Wins) are approximately 53m, and the construction of the bushing 417 DW.

, The project covers:

- reconstruction CC 417 with the change of its course in the area of ​​investment,

- dismantling the existing pavement construction and building new width of 6.00 m.

- carrying shoulders of land with a width of 2.00 m

- construction of a bridge on the river Osobłoga,

- construction of the culvert under the CC 417,

- construction of pavements,

- structure of the drainage elements in the form of storm drains, sewers and collectors, along with the pre-treatment equipment,

- construction of the lighting in the area reconstructed intersection of DP No. 1209 O

- changing the location of power poles colliding with the designed road system,

- liquidation of wells telecommunication colliding with the designed road system security and performance of the existing telecommunications cable

- Treatment with a restoration of drainage elements (ditches open, sewage)

- the construction of a linear drainage system along the trace of the newly DW 417,

- reconstruction of individual meetings,

- construction of service roads,

- reconstruction of the water supply network, telecommunication and sewage and stormwater.

- construction of a fuse,

- construction of the lawn,

- demolition of building economic and fencing the property colliding with the planned investment,

- felling of trees and bushes colliding with the planned investment.

The detailed scope of the contract is included in the project documentation, technical specifications for execution and acceptance of construction works and the bill of quantities.

Opole: DEVELOPMENT PROJECT CONSTRUCTION WYKONAWCZGO TO THE TASK: ROAD CONSTRUCTION TECHNOLOGY CONSTITUTES TOUR provincial road No. 405 WITH TEMPORARY BRIDGE OVER THE RIVER Ścinawa Niemodlińska In M. Niemodlinem

Zarząd Dróg Wojewódzkich w Opolu | Published July 19, 2016  -  Deadline June 30, 2017
cpvs
71322000

1. The contract to develop the project construction executive for the task: the construction of a technological road constituting the detour provincial road # 405 with a temporary bridge over the river |cinawa Niemodlińska in m. Niemodlin under the terms of the specification. Code and name of the Common Procurement Vocabulary: 71.32.20.00-1 - Engineering design services in the field of civil engineering. 2. Object of the contract includes: a) surveying - mapping for design purposes, b) design work: - development of a construction project - the development of detailed design, - drawing up the plan of safety and health BIOZ - to develop the detailed technical specifications of the workmanship and the receipt of work construction - development part of estimate (investment cost estimate, cost estimate, bill of quantities, calculation of unit prices), - obtaining a decision on environmental conditions of the project (if necessary), - development of sampling water permit and obtaining a water permit, - making a detailed inventory of green together planned logging (if necessary), - other elements necessary for the task. c) preparing answers to contractors, providing explanations on the developed design documentation and make any modifications (amendments and additions) in the developed design documentation and tender, which need to introduce will result from the questions asked, and brought dismissed and answers provided in the framework for the investment in question.

Installation of road lighting equipment

Miasto Opole | Published March 23, 2017  -  Deadline April 27, 2017
cpvs
45316110

Construction and assembly works related to the execution of the power grid lighting with autonomous control system each luminaire individually.

Employer does not provide for the award of contracts referred to in art. 67 paragraph. 1 point 5 of the Public Procurement Law.

It is allowed to change the provisions of the agreement. Expected changes to the agreement in the Terms of Reference.

A detailed description of the contract is described in the terms of reference, project documentation, technical execution and acceptance of construction works and the model contract for each task separately.

Opole: Development of the project construction and the executive under the name: Expansion of the district road No. 1154 About Kużnica Kotowska - Biadaszka in Old Siołkowice from km 7 + 560.00 to km 9 + 060,00

 | Published July 12, 2016  -  Deadline May 31, 2017
cpvs
71322000

Zamówienie obejmuje opracowanie projektu budowlano- wykonawczego rozbudowa drogi powiatowej nr 1154 O Kużnica Kotowska - Biadaszka w miejscowości Stare Siołkowice od km 7 + 560,00 do km 9 + 060,00 Przeznaczona do wykonania dokumentacja projektu budowlanego i wykonawczego obejmuje opracowanie: Prace przygotowawcze Wykonanie map sytuacyjno-wysokościowych do celów projektowania dróg w skali 1 : 500 Uzyskanie informacji terenowo-prawnej Przygotowanie informacji o planowanym przedsięwzięciu i wystąpienie z wnioskiem do Wójta Gminy Popielów o wydanie decyzji o warunkach środowiskowych. W przypadku wydania przez Wójta Gminy decyzji nakazującej sporządzenie raportu o ochronie środowiska - przygotowanie takiego raportu , Wykonanie projektu budowlanego w ilości 5 egz. i wykonawczego w ilości 5 egzemplarzy wraz z wymaganymi uzgodnieniami branżowymi Wykonanie badań geotechnicznych oraz określenie warunków gruntowo-wodnych podłoża gruntowego- wg Rozporządzenia Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej w sprawie warunków technicznych jakim powinny odpowiadać drogi publiczne i ich usytuowanie z dnia 2.03.1999 r Dz. U. Nr 43 poz. 430 z 14 maja 1999 r ) uzgodnienia z RE Opole , Telekomunikacją Polską S.A. , Zakładem Gospodarki Komunalnej , Zakładem Gazowniczym , uzgodnienia z zarządcą cieku uzyskanie opinii Powiatowego Zespołu Uzgadniania Dokumentacji Projektowych , uzyskanie decyzji o pozwoleniu wodno-prawnym , dokonanie podziału działek zajętych pod inwestycję ( ok.10 szt. ) dokonanie przebudowy infrastruktury towarzyszącej w zakresie wymaganym , wykonanie projektu budowlanego i wykonawczego budowy kładki, remontu mostu i odwodnienia drogi wykonanie projektu stałej organizacji ruchu oraz organizacji ruchu na czas prowadzenia robót i ich zatwierdzenie - 4 egz. Opracowanie kosztorysów inwestorskich , kosztorysów ofertowych , przedmiarów , specyfikacji technicznych w wersji edytowalnej, Uzyskanie decyzji o Zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej , Opracowanie dokumentacji przetargowej służącej do przeprowadzenia postępowania na roboty budowlane a służącej do opisu przedmiotu zamówienia ( zgodnie z Rozporządzeniem w tym m.in. Specyfikacje techniczne , przedmiar zgodnie z w/w Rozporządzeniem , kosztorysy ofertowe - wersje edytowalne , Projekt budowlano-wykonawczy ) na nośniku CD Całość dokumentacji należy sporządzić w oparciu o obwiązujące przepisy prawa, warunki techniczne . Opracowanie powyższej dokumentacji winno być zrealizowane zgodnie z wszelkimi informacjami zawartymi w Opisie przedmiotu zamówienia Dokumentacje projektową należy złożyć w ilościach podanych w Opisie przedmiotu Zamówienia . Zamówienie obejmuje wszelkie czynności podane w Opisie przedmiotu zamówienia Jednostka Projektująca zobowiązana jest do : uzgodnienia - przed przystąpieniem do prac projektowych -z Zamawiającym szczegółów rozwiązań projektowych i innych związanych z planowaną inwestycją wykonania pomiarów uzupełniających dla celów projektowych zastabilizowania punktów głównych trasy wykonanie opracowań geodezyjnych w oparciu o współrzędne państwowe.

Installation of road lighting equipment

Miasto Opole | Published April 11, 2017  -  Deadline May 15, 2017
cpvs
45316110

Construction and assembly works related to the execution of the network of street lighting street K. Pużaka with Oleska intersection with the street and the street Rural sections of the street Ronda Ozimskiej to them. R. Regan and from Ronda to them. Ronda R. Regan to them. Partner city of Grasse in Opole. with

the autonomous control system each luminaire individually on the street Pużaka and Rural street in Opole. Type GLC drivers adapt to install lighting fixtures.

Employer does not provide for the award of contracts referred to in Article. 67 paragraph. 1 item 6 of the Law. Expected changes to the agreement are set out in § 16 of the model contract. The term of tasks: 150 days from the date of signing the contract. Contracting authority shall require contractors bid bond in the amount of 42 000,00 zł. Details of the deposit contains siwz.

Installation of road lighting equipment

Miasto Opole | Published March 31, 2017  -  Deadline May 10, 2017
cpvs
45316110

Construction - assembly associated with the implementation of the power grid street lighting. Guerrilla street on the section from Wroclaw to "macro" street of Warsaw Insurgents in Opole with autonomous control system each luminaire individually.

Type GLC drivers adapt to install lighting fixtures.

Employer does not provide for the award of contracts referred to in Article. 67 paragraph. 1 item 6 of the Law.

The term of tasks: 150 days from the date of signing the contract.

It is allowed to change the provisions of the agreement in case of:

Expected changes to the agreement contains attached to the terms of reference model contract.

The Contracting Authority requires the filing / payment of security in the amount of 18 000,00 zł. Details of the deposit includes terms of reference.

Maintenance services of public-lighting installations and traffic lights

Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Opolu | Published April 8, 2017  -  Deadline May 17, 2017
cpvs
50232000, 50230000

The contract is the maintenance and traffic lights, signs and active points of light (illumination) in the roads 39, 42, 45, 46, 46a, 94 in the administered area of ​​Opole period of 24 months, consisting inter alia :

- inspections, including control operation of devices and electrical measurements,

- maintenance, including the exchange of materials and operating elements,

- removal of failures caused by consumption of materials,

- repairing damage caused by external factors.

- the exchange of lighting poles along the road foundations, jibs and luminaire after accidents and collisions,

- replacing light bulbs in street lamps lighting,

- renewing and supplementing the missing information inscriptions on pillars and

control and protection cabinets.

The contract is the maintenance and traffic lights, signs and active points of light (illumination) in the roads 39, 42, 45, 46, 46a, 94 in the administered area of ​​Opole period of 24 months, consisting inter alia :

- inspections, including control operation of devices and electrical measurements,

- maintenance, including the exchange of materials and operating elements,

- removal of failures caused by consumption of materials,

- repairing damage caused by external factors.

- the exchange of lighting poles along the road foundations, jibs and luminaire after accidents and collisions,

- replacing light bulbs in street lamps lighting,

- renewing and supplementing the missing information inscriptions on pillars and

control and protection cabinets.

The Contractor under this contract is obliged to maintain the signaling characters active and power supply devices in full technical efficiency and usable in accordance with the Technical Specifications - Terms of Service Provision (ST-WRU), construction detours and signs all devices c ...

  • 1