Call +44 800 9755 164

Public tenders for construction in Opole Poland

Find all Construction tenders in the world.
Finding business opportunities has never been easier.

Results for construction. Make a new search!

Construction work

Uniwersytet Opolski | Published November 10, 2016  -  Deadline December 1, 2016

The contract is: "Modernisation of the object of teaching at the University of Opole ul. Oleska 48 in Opole "implemented in four [4] stages:

Phase I: Development of the segment ,, R "(construction of a new building), together with the development of the plot No. 9 and making exits to the local road and the harvesting, transplanting, planting of trees.

Stage II: Superstructure and reconstruction segment EG with the execution of the installation, rebuilding the garage for carriage and storage of gases.

Phase III: Implementation of the remaining installation and finishing segment EG and garage for carriage and storage of gases.

Stage IV: Retrofitting of the segment EG in the field of thermal insulation of walls and replacement of the door woodwork, land parcel No. 11 and inner 12/7 with the implementation of the exit to the local road and the demolition of existing buildings.

Opole: Reconstruction of the hospital building - adaptation to the requirements of fire protection, construction supervision

116 Szpital Wojskowy z Przychodnią SP ZOZ | Published July 20, 2016  -  Deadline March 31, 2017
The contract includes 2 tasks. Task 1: Reconstruction of the hospital building - adaptation to the requirements of fire protection - in the formula design and build, which consists of: 1.Made of project documentation in accordance with technical expertise in the field of fire protection of 14.06.2016r, made by the Delegation of the Military Fire Protection of 07.15.2016 and an investment program for the duties 91,475th 2. works - construction and installation - according to the developed project documentation. Task 2: Investor supervision of the construction tasks 1. 1.Usługa project supervision will be carried out on the basis of art. 25 of the Act of 7 July 1994. Construction Law (ie. Dz. U. of 2016. No. 290, as amended. D.), Taking into account specific guidelines Purchaser. 2.Inspektor supervision is obliged to represent the Employer prior to the author of the project and the contractor for work during the works period, and guarantees, in a manner that protects the interests of the Employer. 3.Usługi included in the contract will be implemented in the period from the date of signing the agreement until the end of accountability construction companies due to guarantees. 4.Ofertę to exercise full supervision of the investor of the construction, as referred to in paragraph. 1, has taken into account the supervision of all the works necessary for the completion ..

Opole: DEVELOPMENT PROJECT CONSTRUCTION WYKONAWCZGO TO THE TASK: ROAD CONSTRUCTION TECHNOLOGY CONSTITUTES TOUR provincial road No. 405 WITH TEMPORARY BRIDGE OVER THE RIVER Ścinawa Niemodlińska In M. Niemodlinem

Zarząd Dróg Wojewódzkich w Opolu | Published July 19, 2016  -  Deadline June 30, 2017
1. The contract to develop the project construction executive for the task: the construction of a technological road constituting the detour provincial road # 405 with a temporary bridge over the river |cinawa Niemodlińska in m. Niemodlin under the terms of the specification. Code and name of the Common Procurement Vocabulary: 71.32.20.00-1 - Engineering design services in the field of civil engineering. 2. Object of the contract includes: a) surveying - mapping for design purposes, b) design work: - development of a construction project - the development of detailed design, - drawing up the plan of safety and health BIOZ - to develop the detailed technical specifications of the workmanship and the receipt of work construction - development part of estimate (investment cost estimate, cost estimate, bill of quantities, calculation of unit prices), - obtaining a decision on environmental conditions of the project (if necessary), - development of sampling water permit and obtaining a water permit, - making a detailed inventory of green together planned logging (if necessary), - other elements necessary for the task. c) preparing answers to contractors, providing explanations on the developed design documentation and make any modifications (amendments and additions) in the developed design documentation and tender, which need to introduce will result from the questions asked, and brought dismissed and answers provided in the framework for the investment in question.

Opole: Construction lifts for the disabled and the execution of repair works in the building of the Faculty of Economics of the University of Opole in terms of covering part 1: Construction of a wheelchair lift in the building of educational Opole University - Faculty of Economics Opole, ul. Ozimska 46 A (scope of work does not include the reconstruction of external stairs)

Uniwersytet Opolski | Published July 22, 2016  -  Deadline December 20, 2016
Construction lifts for the disabled and the execution of repair works in the building of the Faculty of Economics of the University of Opole in terms of covering part 1: Construction of a wheelchair lift in the building of educational Opole University - Faculty of Economics Opole, ul. Ozimska 46 A (scope of work does not include the reconstruction of external stairs).

Opole: Development of the project construction and the executive under the name: Expansion of the district road No. 1154 About Kużnica Kotowska - Biadaszka in Old Siołkowice from km 7 + 560.00 to km 9 + 060,00

 | Published July 12, 2016  -  Deadline May 31, 2017
Zamówienie obejmuje opracowanie projektu budowlano- wykonawczego rozbudowa drogi powiatowej nr 1154 O Kużnica Kotowska - Biadaszka w miejscowości Stare Siołkowice od km 7 + 560,00 do km 9 + 060,00 Przeznaczona do wykonania dokumentacja projektu budowlanego i wykonawczego obejmuje opracowanie: Prace przygotowawcze Wykonanie map sytuacyjno-wysokościowych do celów projektowania dróg w skali 1 : 500 Uzyskanie informacji terenowo-prawnej Przygotowanie informacji o planowanym przedsięwzięciu i wystąpienie z wnioskiem do Wójta Gminy Popielów o wydanie decyzji o warunkach środowiskowych. W przypadku wydania przez Wójta Gminy decyzji nakazującej sporządzenie raportu o ochronie środowiska - przygotowanie takiego raportu , Wykonanie projektu budowlanego w ilości 5 egz. i wykonawczego w ilości 5 egzemplarzy wraz z wymaganymi uzgodnieniami branżowymi Wykonanie badań geotechnicznych oraz określenie warunków gruntowo-wodnych podłoża gruntowego- wg Rozporządzenia Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej w sprawie warunków technicznych jakim powinny odpowiadać drogi publiczne i ich usytuowanie z dnia 2.03.1999 r Dz. U. Nr 43 poz. 430 z 14 maja 1999 r ) uzgodnienia z RE Opole , Telekomunikacją Polską S.A. , Zakładem Gospodarki Komunalnej , Zakładem Gazowniczym , uzgodnienia z zarządcą cieku uzyskanie opinii Powiatowego Zespołu Uzgadniania Dokumentacji Projektowych , uzyskanie decyzji o pozwoleniu wodno-prawnym , dokonanie podziału działek zajętych pod inwestycję ( ok.10 szt. ) dokonanie przebudowy infrastruktury towarzyszącej w zakresie wymaganym , wykonanie projektu budowlanego i wykonawczego budowy kładki, remontu mostu i odwodnienia drogi wykonanie projektu stałej organizacji ruchu oraz organizacji ruchu na czas prowadzenia robót i ich zatwierdzenie - 4 egz. Opracowanie kosztorysów inwestorskich , kosztorysów ofertowych , przedmiarów , specyfikacji technicznych w wersji edytowalnej, Uzyskanie decyzji o Zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej , Opracowanie dokumentacji przetargowej służącej do przeprowadzenia postępowania na roboty budowlane a służącej do opisu przedmiotu zamówienia ( zgodnie z Rozporządzeniem w tym m.in. Specyfikacje techniczne , przedmiar zgodnie z w/w Rozporządzeniem , kosztorysy ofertowe - wersje edytowalne , Projekt budowlano-wykonawczy ) na nośniku CD Całość dokumentacji należy sporządzić w oparciu o obwiązujące przepisy prawa, warunki techniczne . Opracowanie powyższej dokumentacji winno być zrealizowane zgodnie z wszelkimi informacjami zawartymi w Opisie przedmiotu zamówienia Dokumentacje projektową należy złożyć w ilościach podanych w Opisie przedmiotu Zamówienia . Zamówienie obejmuje wszelkie czynności podane w Opisie przedmiotu zamówienia Jednostka Projektująca zobowiązana jest do : uzgodnienia - przed przystąpieniem do prac projektowych -z Zamawiającym szczegółów rozwiązań projektowych i innych związanych z planowaną inwestycją wykonania pomiarów uzupełniających dla celów projektowych zastabilizowania punktów głównych trasy wykonanie opracowań geodezyjnych w oparciu o współrzędne państwowe.

Opole: tender for the execution of system design and build a platform for the disabled in the building 2-storey Public Higher Medical Professional School in Opole (case no: KPZ.381.5.2016).

Państwowa Medyczna Wyższa Szkoła Zawodowa w Opolu | Published July 27, 2016  -  Deadline December 22, 2016
1. General description of the object of the contract: 1.1. The task of the investment in the system design and build including development of project documentation and on the basis of the construction works for the task Platform for disabled persons in 2-storey building of the State Higher Medical Vocational School in Opole. 1.2. Scope of the subject of the order was determined in the functional - utility, constituting Appendix 1 hereto. 1.3. In terms of the subject referred to in point. 1.1. The Contractor is obliged to the following range of services: a) services project documentation in accordance with applicable legislation in this area, b) obtaining acceptance and acceptance of the project by the Employer, c) obtain on behalf of the Employer's decision on the construction permit, d) the performance of works construction according to the approved design documentation, e) obtaining a decision on the permit to use (if it is required). 2. Additional conditions concerning the object of the contract: 2.1. It is recommended that the contractor before you bid inspected the local, familiar with the terrain covering the subject of the contract and on their own responsibility and risk received all relevant information that may be necessary to prepare tenders. In order to make the vision of a local contractor should contact the Specialist. Technical and infrastructure maintenance PMWSZ in Opole, on working days from Monday to Friday, between 8:00 and 14:00 by calling (077) 44 23 512 or in person in room 108, first floor at the Purchaser in order to arrange a site visit. 2.2. The required minimum period of quality guarantee and warranty for defects on the performed works and installed materials is 36 months from the date faultless, final acceptance of the agreement ..

Opole: Maintenance of watercourses and water management facilities on the main area of ​​operations WZMiUW in Opole Branch Oleśno

Wojewódzki Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych | Published July 20, 2016  -  Deadline December 15, 2016
The contract is for the execution of the called Maintenance of watercourses and water management facilities essential in action WZMiUW in Opole Branch Oleśno, which includes construction works (m. In. Blowdown, rozplantowanie ore, etc.) for 8 objects (parts) 1. River Borecki km 0 + 000-18 + 150 2. River Julianpolka II km 8 + 470-14 + 194 3. From River Bzionkowa km 0 + 000-7 + 200 4. River Pawłowiczanka km 0 + 000-2 + 760 5. current River III km 5 + 314-10 + 317 6. River Sowczycki I 0 + 000-2 + ​​600 7. River Sowczycki II 4 + 006-12 + 045 8. Old River Prosna 0 + 000-2 + ​​745 the full scope of works include attached hereto takeoffs. NOTES: 1. Desired by the principal to the contractor prior to issuing tenders acquainted with Part III of the Terms of Reference and made inspection of the place of performance of the contract (agreement with the competent manager WZMiUW in Opole), to take account of the specific nature of the price of its offer. This provision should be understood that in every place in the Terms of Reference, which uses the names, the following words or equivalent. 3. It is recognized that the offer is equivalent to that which represents the subject of the order of the functional properties and quality of the same or similar to those circled in this Terms of Reference, but marked another trademark, patent or origin. In this case, the Contractor is obliged to repair the damage wielding terrain without undue delay, or by restoring the land to its original state, or by the payment of an appropriate sum of money. 5. The Contractor shall take all reasonable steps to protect the environment both on the Site, and beyond, and to limit damage and nuisance to people and property resulting from pollution, noise and other effects of his actions. All fees and penalties for exceeding during the works standards referred to in the relevant regulations concerning environmental protection, borne by the Contractor. 7. The Contractor shall pay the relevant fees and obtain at its own expense all arrangements and export licenses for solid and liquid waste and waste, and safe, proper drainage of groundwater and rainwater from around the Site, or sites related to the conduct of the Works, so that neither Robots or the environment are not damaged. The Contractor shall, at his own risk and cost, provide all equipment necessary for your use of these services and to measure the amount collected 9. Before Works Contractor is obliged to provide written notice of all interested parties (owners or administrators areas, owners of devices and existing underground utilities ) on the date of commencement of the Works and the expected date of completion of the Works. 10. The contractor will limit its activities to the area covered by the robots utrzymaniowymi Contractor shall take the necessary steps to maintain the Contractor's Equipment and Contractor's Personnel within the Site and these additional areas, away from the neighboring areas. The contractor will remove from the Site any wreckage, rubbish and temporary infrastructure, which are no longer needed. Each waste must be handled in accordance with applicable law and in agreement with the Employer. Carried out photographic documentation of the Contractor shall provide the Employer. 14. The contractor is familiar with the location of all existing installations, such as dehydration, lines and telephone poles and electrical, fiber, water supply, gas pipelines and the like, before starting any excavation or other operations that could damage the existing installations. 15. Each time prior to earthworks, checking excavations will be made to identify underground installations where damage could endanger traffic safety. Contractor shall immediately repair any resulting damage at his own expense and, if necessary, carry out other work ordered by the competent department WZMiUW in Opole. 17. The contractor will be required to obtain all necessary consents and permits local authorities, businesses and owners required to remove the existing installation necessary, install temporary installations, remove the temporary installation and re-installation of existing installations, each time on the basis of agreements made with the customer. 18. The Contractor shall ensure that the Works will be guided by individuals with relevant experience and education.

Opole Lubelskie: Development of design documentation and obtaining decision ZRID for the task of: the construction of the municipal road class KDZ - extension of ul. Fruit in Opole Lubelskie

Gmina Opole Lubelskie | Published July 27, 2016  -  Deadline December 15, 2016
1.	Przedmiotem zamówienia jest opracowanie dokumentacji projektowej (wielobranżowe projekty budowlane, wielobranżowe projekty wykonawcze ze szczegółowymi specyfikacjami wykonania i odbioru robót budowlanych, przedmiarami i kosztorysami inwestorskimi) wraz z uzyskaniem decyzji ZRID dla zadania polegającego na budowie drogi gminnej klasy KDZ - przedłużenie ul. Owocowej w Opolu Lubelskim. 2.	Zakres zamówienia obejmuje: 1)	sporządzenie inwentaryzacji stanu istniejącego terenu objętego projektem obejmującego działki nr ew. 357/3, 357/4, 908, 907, 906, 905, 917/2, 864, 252, 251, 242, 241, 240, 238/1 położone w obrębie 5, miasto Opole Lubelskie; 2)	przygotowanie materiałów do wniosku o wydanie decyzji zezwalającej na realizację inwestycji drogowej (ZRID) wraz z projektem podziału, 3)	ZRID obejmuje dz. nr ew. 252, 251, 242, 241, 240, 238/1 (Etap I) natomiast dla pozostałych działek tj. nr ew. 357/3, 357/4, 908, 907, 906, 905, 917/2, 864 (Etap II) Wykonawca zobowiązany jest uzyskać pozwolenie na budowę, Zamawiający posiada umowy użyczenia dla przedmiotowych działek. 4)	uzyskanie ostatecznej decyzji ZRID 5)	przedłożenie Zamawiającemu koncepcji realizacji budowy drogi gminnej KDZ w wariantach i jej uzgodnienie z Zamawiającym; 6)	opracowanie na bazie zatwierdzonej koncepcji projektu budowlanego; 7)	uzyskanie mapy sytuacyjno- wysokościowej do celów projektowych; 8)	uzyskanie wypisów z rejestru gruntów; 9)	uzyskanie uzgodnienia projektu budowlanego z: Inwestorem, Zespołem Uzgadniania Dokumentacji Projektowej, 10)	uzyskanie uzgodnienia projektu z zarządami mediów w przypadku kolizji planowanych prac z istniejącą infrastrukturą; 11)	Przygotowanie wniosku o wydanie decyzji o pozwoleniu na budowę do Wydziału Architektury i Budownictwa Starostwa Powiatowego w Opolu Lubelskim lub wniosku o dokonanie zgłoszenia robót budowlanych nie wymagających pozwolenia na budowę oraz uzyskanie pozwolenia; 12)	wykonanie inwentaryzacji budowlanej niezbędnej do celów projektowych, 3.	Projekt budowlany winien uwzględniać: 1)	Wykonanie nowej nawierzchni bitumicznej na odcinku drogi o długości ok. 500 m (od ul. Fabrycznej do istniejącej ul. Owocowej); 2)	Wykonanie chodników, zjazdów i ścieżki rowerowej; 3)	Wykonanie kanału technologicznego, 4)	Wykonanie odwodnienia korpusu drogowego; 5)	Opracowanie projektu organizacji ruchu drogowego na czas prowadzenia robót i jego zatwierdzenie; 6)	Kosztorys inwestors10ki powinien przewidywać etapowanie inwestycji w czasie, zgodnie z wytycznymi Zamawiającego w tym zakresie; 7)	Projekt budowlany powinien być zgodny z wytycznymi programu Narodowy program Przebudowy Dróg Lokalnych; 4.	W ramach wynagrodzenia Wykonawca będzie świadczyć nadzór autorski zgodnie z art. 20 ust. 1 pkt 4 lit. a i b Ustawy Prawo Budowlane (Dz. U. z 2016r. poz. 290), z przyjazdami na teren budowy w okresie 3 lat od odbioru opracowania. 5.	Wykonawca zapewni udział osób z odpowiednimi uprawnieniami do projektowania w określonej specjalności. 6.	Do obowiązków Wykonawcy należą wszystkie czynności związane z uzyskaniem decyzji ZRID oraz decyzji o pozwoleniu na budowę. 7.	Wykonawca na poszczególnych etapach wykonywania dokumentacji (projekt budowlany, projekt wykonawczy) powinien uzyskać akceptację Zamawiającego odnośnie zastosowanych w projekcie rozwiązań (np.: użytych materiałów itp.). 8.	Do obowiązków Projektanta będzie należało również dokonanie aktualizacji dokumentacji projektowej w przypadku nie ogłoszenia postępowania przetargowego w terminie ważności dokumentacji. 9.	Dokumentacja projektowa winna być sporządzona zgodnie z przepisami: a)	Ustawa z dnia 10 kwietnia 2003r. o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych (tj. Dz.U. z 2008r. Nr 193, poz. 1194 z późn. zm.) b)	Projekt budowlany należy opracować zgodnie z ustawą dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane (t.j. Dz.U.2016, poz. 290), oraz zgodnie z rozporządzeniami wykonawczymi w tym: Rozporządzeniem Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz. U. z 2012r. Nr 462), Rozporządzeniem Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012 r. w sprawie ustalania geotechnicznych warunków posadawiania obiektów budowlanych, Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz. U. 2015 r. poz. 1422). c)	Ustawą z dnia 21 marca 1989 r. o drogach publicznych (Dz.U. 1985 nr 14 poz. 60); d)	Rozporządzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać drogi publiczne i ich usytuowanie. (Dz.U. 1999 nr 43 poz. 430), e)	Specyfikację techniczną wykonania i odbioru robót budowlanych oraz przedmiar robót należy opracować w oparciu o Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 września 2004r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego (Dz. U.2013r, poz. 1129.). f)	Kosztorys inwestorski należy opracować zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 2004 r. w sprawie określenia metod i podstaw sporządzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania planowanych kosztów prac projektowych oraz planowanych kosztów robót budowlanych określonych w programie funkcjonalno-użytkowym, (Dz. U. 2004r. Nr 130 poz. 1389). 10.	Projekt budowlany należy przedłożyć Zamawiającemu skompletowany w segregatory ze spisem zawartości. 11.	Opracowana dokumentacja projektowa będzie stanowiła podstawę do przeprowadzenia postępowania przetargowego w oparciu o przepisy ustawy Prawo zamówień publicznych i nie może zawierać nazw producentów. Wykonawca winien w dokumentacji projektowej dokonać opisu za pomocą norm technicznych w zakresie całego przedmiotu zamówienia. UWAGA: -	Jeżeli w SIWZ, przy opisie przedmiotu zamówienia wskazana została nazwa producenta, znak towarowy, patent lub pochodzenie w stosunku do określonych materiałów, urządzeń, itp. Zamawiający wymaga, aby traktować takie wskazanie jako przykładowe i dopuszcza zastosowanie przy realizacji zamówienia materiałów, urządzeń, itp. równoważnych o parametrach nie gorszych niż wskazane. 12.	Warunki wykonania zamówienia zawarte są we wzorze umowy stanowiącym załącznik nr 9 do SIWZ,.
  • 1