Call +44 800 9755 164

Public tenders for construction in Opole Poland

Find all Construction tenders in the world.
Finding business opportunities has never been easier.

Results for construction. Make a new search!

Construction supervision services

Zarząd Dróg Wojewódzkich w Opolu | Published January 4, 2017  -  Deadline February 8, 2017

The contract is for the investor's supervision for the project: Improvement of accessibility to the A4 motorway junctions Gogolin and Olszowa. Stage II. Task 5. The construction of ring road. Malnia and Chorula in the provincial road No. 423 on the section from km 20 + 846.46 to km 27 + 010.10 under the terms of the terms of reference.

Construction supervision services

Zarząd Dróg Wojewódzkich w Opolu | Published December 31, 2016  -  Deadline February 8, 2017

The contract is for the investor's supervision for the project: Improvement of accessibility to the A4 motorway junctions Gogolin and Olszowa. Stage II. Task 5. The construction of ring road. Malnia and Chorula in the provincial road No. 423 on the section from km 20 + 846.46 to km 27 + 010.10 under the terms of the terms of reference.

The contract is for the investor's supervision for the project: Improvement of accessibility to the A4 motorway junctions Gogolin and Olszowa. Stage II. Task 5. The construction of ring road. Malnia and Chorula in the provincial road No. 423 on the section from km 20 + 846.46 to km 27 + 010.10 under the terms of the terms of reference. Code and name of the Common Procurement Vocabulary: 71.52.00.00-9 - construction supervision services. The contract is for the provision of services investment supervision and control of financial settlement tasks in industries:

a) road

b) bridge,

c) sanitary (storm sewer system, sanitary sewage and water supply)

d) electricity and power networks, including high and low voltage,

e) telecommunication (wired network).

and the execution of laboratory tests of control, according to the attached list of research.

Opole: Reconstruction of the hospital building - adaptation to the requirements of fire protection, construction supervision

116 Szpital Wojskowy z Przychodnią SP ZOZ | Published July 20, 2016  -  Deadline March 31, 2017
The contract includes 2 tasks. Task 1: Reconstruction of the hospital building - adaptation to the requirements of fire protection - in the formula design and build, which consists of: 1.Made of project documentation in accordance with technical expertise in the field of fire protection of 14.06.2016r, made by the Delegation of the Military Fire Protection of 07.15.2016 and an investment program for the duties 91,475th 2. works - construction and installation - according to the developed project documentation. Task 2: Investor supervision of the construction tasks 1. 1.Usługa project supervision will be carried out on the basis of art. 25 of the Act of 7 July 1994. Construction Law (ie. Dz. U. of 2016. No. 290, as amended. D.), Taking into account specific guidelines Purchaser. 2.Inspektor supervision is obliged to represent the Employer prior to the author of the project and the contractor for work during the works period, and guarantees, in a manner that protects the interests of the Employer. 3.Usługi included in the contract will be implemented in the period from the date of signing the agreement until the end of accountability construction companies due to guarantees. 4.Ofertę to exercise full supervision of the investor of the construction, as referred to in paragraph. 1, has taken into account the supervision of all the works necessary for the completion ..

Construction work

Miejski Zakład Komunikacyjny Sp. z o.o. | Published January 5, 2017  -  Deadline February 2, 2017

I. The contract is for the execution of works in the following areas:

Part A, implemented in the framework of the project "Clean public transport - to increase the mobility of the inhabitants of Greater Opole and modernization of infrastructure accompanying public transport - Stage I";

Part B, carried out within the framework of their own funds, not constituting part of the Project "Clean public transport - to increase the mobility of the inhabitants of Greater Opole and modernization of infrastructure accompanying public transport - Phase I".

The full scope of the contract is described in the Terms of Reference and other contract documents constituting the tender documentation.

Opole: DEVELOPMENT PROJECT CONSTRUCTION WYKONAWCZGO TO THE TASK: ROAD CONSTRUCTION TECHNOLOGY CONSTITUTES TOUR provincial road No. 405 WITH TEMPORARY BRIDGE OVER THE RIVER Ścinawa Niemodlińska In M. Niemodlinem

Zarząd Dróg Wojewódzkich w Opolu | Published July 19, 2016  -  Deadline June 30, 2017
1. The contract to develop the project construction executive for the task: the construction of a technological road constituting the detour provincial road # 405 with a temporary bridge over the river |cinawa Niemodlińska in m. Niemodlin under the terms of the specification. Code and name of the Common Procurement Vocabulary: 71.32.20.00-1 - Engineering design services in the field of civil engineering. 2. Object of the contract includes: a) surveying - mapping for design purposes, b) design work: - development of a construction project - the development of detailed design, - drawing up the plan of safety and health BIOZ - to develop the detailed technical specifications of the workmanship and the receipt of work construction - development part of estimate (investment cost estimate, cost estimate, bill of quantities, calculation of unit prices), - obtaining a decision on environmental conditions of the project (if necessary), - development of sampling water permit and obtaining a water permit, - making a detailed inventory of green together planned logging (if necessary), - other elements necessary for the task. c) preparing answers to contractors, providing explanations on the developed design documentation and make any modifications (amendments and additions) in the developed design documentation and tender, which need to introduce will result from the questions asked, and brought dismissed and answers provided in the framework for the investment in question.

Opole: Development of the project construction and the executive under the name: Expansion of the district road No. 1154 About Kużnica Kotowska - Biadaszka in Old Siołkowice from km 7 + 560.00 to km 9 + 060,00

 | Published July 12, 2016  -  Deadline May 31, 2017
Zamówienie obejmuje opracowanie projektu budowlano- wykonawczego rozbudowa drogi powiatowej nr 1154 O Kużnica Kotowska - Biadaszka w miejscowości Stare Siołkowice od km 7 + 560,00 do km 9 + 060,00 Przeznaczona do wykonania dokumentacja projektu budowlanego i wykonawczego obejmuje opracowanie: Prace przygotowawcze Wykonanie map sytuacyjno-wysokościowych do celów projektowania dróg w skali 1 : 500 Uzyskanie informacji terenowo-prawnej Przygotowanie informacji o planowanym przedsięwzięciu i wystąpienie z wnioskiem do Wójta Gminy Popielów o wydanie decyzji o warunkach środowiskowych. W przypadku wydania przez Wójta Gminy decyzji nakazującej sporządzenie raportu o ochronie środowiska - przygotowanie takiego raportu , Wykonanie projektu budowlanego w ilości 5 egz. i wykonawczego w ilości 5 egzemplarzy wraz z wymaganymi uzgodnieniami branżowymi Wykonanie badań geotechnicznych oraz określenie warunków gruntowo-wodnych podłoża gruntowego- wg Rozporządzenia Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej w sprawie warunków technicznych jakim powinny odpowiadać drogi publiczne i ich usytuowanie z dnia 2.03.1999 r Dz. U. Nr 43 poz. 430 z 14 maja 1999 r ) uzgodnienia z RE Opole , Telekomunikacją Polską S.A. , Zakładem Gospodarki Komunalnej , Zakładem Gazowniczym , uzgodnienia z zarządcą cieku uzyskanie opinii Powiatowego Zespołu Uzgadniania Dokumentacji Projektowych , uzyskanie decyzji o pozwoleniu wodno-prawnym , dokonanie podziału działek zajętych pod inwestycję ( ok.10 szt. ) dokonanie przebudowy infrastruktury towarzyszącej w zakresie wymaganym , wykonanie projektu budowlanego i wykonawczego budowy kładki, remontu mostu i odwodnienia drogi wykonanie projektu stałej organizacji ruchu oraz organizacji ruchu na czas prowadzenia robót i ich zatwierdzenie - 4 egz. Opracowanie kosztorysów inwestorskich , kosztorysów ofertowych , przedmiarów , specyfikacji technicznych w wersji edytowalnej, Uzyskanie decyzji o Zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej , Opracowanie dokumentacji przetargowej służącej do przeprowadzenia postępowania na roboty budowlane a służącej do opisu przedmiotu zamówienia ( zgodnie z Rozporządzeniem w tym m.in. Specyfikacje techniczne , przedmiar zgodnie z w/w Rozporządzeniem , kosztorysy ofertowe - wersje edytowalne , Projekt budowlano-wykonawczy ) na nośniku CD Całość dokumentacji należy sporządzić w oparciu o obwiązujące przepisy prawa, warunki techniczne . Opracowanie powyższej dokumentacji winno być zrealizowane zgodnie z wszelkimi informacjami zawartymi w Opisie przedmiotu zamówienia Dokumentacje projektową należy złożyć w ilościach podanych w Opisie przedmiotu Zamówienia . Zamówienie obejmuje wszelkie czynności podane w Opisie przedmiotu zamówienia Jednostka Projektująca zobowiązana jest do : uzgodnienia - przed przystąpieniem do prac projektowych -z Zamawiającym szczegółów rozwiązań projektowych i innych związanych z planowaną inwestycją wykonania pomiarów uzupełniających dla celów projektowych zastabilizowania punktów głównych trasy wykonanie opracowań geodezyjnych w oparciu o współrzędne państwowe.
  • 1