Public tenders for construction in Oborniki-slaskie Poland

Find all Construction tenders in the world.
Finding business opportunities has never been easier.

Results for construction. Make a new search!
ConstructionPolandoborniki-slaskie

Oborniki: Construction of road lighting in Uścikowie

Gmina Oborniki | Published August 17, 2016  -  Deadline August 17, 2016
Winner
P.P.H.U. Ragama, ul. Chabrowa 18, 64-610 Rogoźno, kraj/woj. wielkopolskie.
cpvs
45000000, 45316110

The subject of the contract is works on the construction of road lighting in Uścikowie. The purpose of supply of designed lighting fixtures road settlement should build a new cable line nn cable natural YAKY 4x25 mm2, circuit 1, Part 1, l. Approx. 350 m, the circuit No. 1, part 2, l. Approx. 450 m in length measured from designed box SO-2. Lighting is divided into 1 circuit - circuit 1, Part 1 poles S1 / 1 to S1 / 7 projected on average every 44 meters, lighting the road + sidewalk after the 1st page from the plots - circuit No. 1, part 2 poles S2 / 1 S2 / 8 projected on average every 44 m, roadway lighting + walkway on the 2 sides of the plots. Switching the lighting will be controlled by an astronomical clock built on the perimeter road lighting in the lighting box SO-2 timer astronomical single channel luminaires have an automatic dimming. Ustoje designed street lighting poles chosen for the middle ground. Columns must be set at depths suitable for ustojów used: t = 1.8 m, galvanized steel poles 9 m, the foundation of B-160 of columns for the circuit 1, part 1 and 2. Fixtures LED 52 of the light output min. 5760 lm with a power reducer, gray RAL703 boom 1.5 m, 15 pcs., Poles S1 / 1 to S1 / 7 and poles S2 / 1 to S2 / 8. Cable network conducted within 0.5 m in the border plots.

Oborniki: construction of road lighting in Uścikowie

Gmina Oborniki | Published July 21, 2016  -  Deadline August 9, 2016
cpvs
45000000, 45316110

The subject of the contract is works on the construction of road lighting in Uścikowie. The purpose of supply of designed lighting fixtures road settlement should build a new cable line nn cable natural YAKY 4x25 mm2, circuit 1, Part 1, l. Approx. 350 m, the circuit No. 1, part 2, l. Approx. 450 m in length measured from designed box SO-2. Lighting is divided into 1 circuit - circuit 1, Part 1 poles S1 / 1 to S1 / 7 projected on average every 44 meters, lighting the road + sidewalk after the 1st page from the plots - circuit No. 1, part 2 poles S2 / 1 S2 / 8 projected on average every 44 m, roadway lighting + walkway on the 2 sides of the plots. Switching the lighting will be controlled by an astronomical clock built on the perimeter road lighting in the lighting box SO-2 timer astronomical single channel luminaires have an automatic dimming. Ustoje designed street lighting poles chosen for the middle ground. Columns must be set at depths suitable for ustojów used: t = 1.8 m, galvanized steel poles 9 m, the foundation of B-160 of columns for the circuit 1, part 1 and 2. Fixtures LED 52 of the light output min. 5760 lm with a power reducer, gray RAL703 boom 1.5 m, 15 pcs., Poles S1 / 1 to S1 / 7 and poles S2 / 1 to S2 / 8. Cable network conducted within 0.5 m in the border plots ..

Design of multi-discipline construction at the Hospital Rehabilitation Cardiology in Kowanówek

 | Published June 1, 2016  -  Deadline June 10, 2016
cpvs
71200000

Wykonanie projektu budowlanego wielobranżowego w Szpitalu Rehabilitacyjno-Kardiologicznym w Kowanówku Przedmiot zamówienia obejmuje: - wykonanie projektu budowlanego wielobranżowego na docieplenie budynków C, D i administracyjno - leczniczego oraz zadaszenie podestu z barierkami budynku D, wymianą okien, drzwi i oświetlenia, malowaniem elewacji w budynkach C, D oraz administracyjno - leczniczym, z zastosowaniem odnawialnych źródeł energii do budynku administracyjno - leczniczego i wymianą instalacji centralnego ogrzewania w budynku C uwzględniając opracowane audyty energetyczne do ww. budynków stanowiące załącznik Nr 1 do umowy, - wykonanie projektu budowlanego wielobranżowego przy uwzględnieniu aktualnego stanu technicznego budynków, obejmującego: projekt budowlany zawierający wszystkie elementy projektu wykonawczego we wszystkich branżach obejmujący przedmiotowy zakres umowy, przedmiary robót w wersji pełnej, kosztorysy inwestorskie wszystkich branż, specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych w zakresie niezbędnym do wykonania wszystkich robót budowlanych i prawidłowego odbioru ich wykonania, - uzyskanie w imieniu i na rzecz Zamawiającego wszystkich niezbędnych decyzji administracyjnych i uzgodnień dla wykonania całego zadania (w tym decyzji o pozwoleniu na budowę, oraz innych wynikających z przepisów prawa, warunków technicznych i uzgodnień potrzebnych do realizacji zadania), - projekt budowlany wielobranżowy wymaga opinii Wielkopolskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków, uprawnionego rzeczoznawcy BHP, ppoż. i Sanepidu, -uzyskanie w imieniu i na rzecz Zamawiającego ekspertyzy ornitologicznej wraz z ekspertyzą chiropterologiczną, -opracowanie raportu o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko -projekt powinien spełniać wymogi wniosku Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego, -zaprojektowanie zadaszenia i podestu z barierkami przy wejściu do budynku D, - pełnienie nadzoru autorskiego. W ramach wykonania projektu budowlanego wielobranżowego Wykonawca wykona specyfikację techniczną wykonania i odbioru robót, kosztorys inwestorski, przedmiar robót w wersji pełnej w 2 egzemplarzach, odpowiadający najnowszej wiedzy technicznej oraz wymaganiom określonym w aktualnie obowiązujących przepisach prawnych, a w szczególności: -Ustawą z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (t.j. Dz. U. 2013 r. poz. 1409 z późn. zm.); -Ustawą z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami (Dz. U. z 2014 r. poz. 1446 z późn. zm.); -Ustawą z dnia 30 sierpnia 2002 r. o systemie oceny zgodności (t.j. Dz. U. 2016 poz. 655 późn. zm). -Ustawą z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (t.j. Dz. U. z 2014 r. poz. 883 późn. zm.); -Ustawą z dnia 12 grudnia 2003 r. o ogólnym bezpieczeństwie produktów (t.j. Dz. U. z 2015 r. poz. 322 późn.zm.); -Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (t.j. Dz. U. 2015 r. poz. 1422 z późn. zm.); -Rozporządzenie Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 14 października 2015 r. w sprawie prowadzenia prac konserwatorskich, prac restauratorskich, robót budowlanych, badań konserwatorskich, badań architektonicznych i innych działań przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków oraz badań archeologicznych i poszukiwań zabytków (Dz.U.2015.1789); -Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 2 września 2004 r. w sprawie określania szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego (t.j. Dz. U. 2013 r. poz. 1129 z późn. zm.); -Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 2004 r. w sprawie określania metod i podstaw sporządzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania planowanych kosztów prac projektowych oraz planowanych kosztów robót budowlanych określonych w programie funkcjonalno-użytkowym (Dz. U. z 2004r. Nr 130 poz. 1389); -Rozporządzeniem Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 7 czerwca 2010 r. w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych i terenów (Dz. U. z 2010 r. Nr 109 poz. 719); -Rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 26 czerwca 2012 r. w sprawie szczegółowych wymagań, jakim powinny odpowiadać pomieszczenia i urządzenia podmiotu wykonującego działalność leczniczą (Dz. U. z 2012 r. poz. 739). Cały projekt budowlany wielobranżowy sporządzony zostanie dodatkowo w wersji elektronicznej na płycie CD (w formacie plików pdf)..

Engineering design services for the construction of civil engineering works

Skarb Państwa – Państwowe Gospodarstwo Leśne Lasy Państwowe, Nadleśnictwo Oborniki Śląskie | Published October 21, 2017
Winner
Biuro Studiów i Projektów Budownictwa Wodnego „Hydroprojekt” Spółka z o.o.
cpvs
71322000

The subject of the order includes the execution of project documentation (parts of the contract):

(Task 1) - Task No. 1 - Reconstruction of the reservoir in the Forest of Radecz (13-19-1-01-01);

(Task 2) - Task No. 2 - Reconstruction of the water reservoir in Teplice (13-19-1.1-02);

(Task 3) - Task No. 3 - Reconstruction of the reservoir in the Forest of Trzebnica (13-19-1.1-03);

(Task 4) - Task No. 4 - Reconstruction of a reservoir in the Forest of Trzebnica - Malin (13-19-1.1-04);

(Task 5) - Task No. 5 - Rebuilding of water reservoirs in the Osolin Forest (13-19-1.1-05);

(Task 6) - Task No. 6 - Reconstruction of Cascade Water Reservoirs in Forests Rościsławice (13-19-1.1-06);

and obtaining a complete set of documents necessary for the commencement of construction work, ie: any arrangements, opinions, decisions, studies, certificates and permits required by applicable law (including obtaining a building permit) for each task (parts of the contract) .

The object of the order for each task is to carry out the following works:

STAGE I

a) making / obtaining maps for design purposes (on a scale of 1: 1000 in electronic form on a CD or DVD media and in three printed copies);

After conducting the research and preparation of geological and hydrological documentation, carrying out necessary calculations of the retention effect and preliminary economic analysis of the investment, proposing design solutions for acceptance by the Purchaser,

c) obtaining a decision on the environmental conditions of the investment consent (environmental decision, the CEP) or the relevant opinion on the lack of necessity to obtain a decision,

Water Law (Journal of Laws 2017.1121, as amended from 11.05.2017).

e) execution of an environmental impact report, in accordance with applicable law or relevant opinion on the lack of such report,

Developing a technical project in a manner consistent with the findings set out in the required decisions (including environmental decisions), rules and principles of technical knowledge,

No. 130, item 138) and in electronic form - file type ath and kst (NORMA)

h) preparation of technical specifications for the execution and acceptance of works, in accordance with the requirements set out in the Decree of the Minister of Infrastructure of 2 September 2004 on detailed scope and form of design documentation, technical specifications of execution and acceptance of construction works and functional and usability program .2013.1129 ie of 10 May 2013, as amended),

i) preparation of information on safety and health due to the specifics of the designed building (Ordinance of the Minister of Infrastructure on OJ 2003320 of 23 June 2003)

j) land development project,

k) preparing the application and obtaining a final decision on the building permit,

STAGE II

Construction Law (Journal of Laws 2016.290, dated 09.02.2016, as amended), on the terms and conditions set out in the SIWZ and the agreement.

A detailed description of the works included in the subject of the order is included in the SIWZ and in the following Annexes to the SIWZ:

- Assumptions for design - Attachment No. 6 to SIWZ,

- Project Implementation Manual (parts 1 and 2) - Attachment No. 7 to SIWZ,

- Natural guidelines - Attachment No. 8 to SIWZ.

The object of the order for each task is to carry out the following works:

STAGE I

a) making / obtaining maps for design purposes (on a scale of 1: 1000 in electronic form on a CD or DVD media and in three printed copies);

After conducting the research and preparation of geological and hydrological documentation, carrying out necessary calculations of the retention effect and preliminary economic analysis of the investment, proposing design solutions for acceptance by the Purchaser,

c) obtaining a decision on the environmental conditions of the investment consent (environmental decision, the CEP) or the relevant opinion on the lack of necessity to obtain a decision,

Water Law (Journal of Laws 2017.1121, as amended from 11.05.2017).

e) execution of an environmental impact report, in accordance with applicable law or relevant opinion on the lack of such report,

Developing a technical project in a manner consistent with the findings set out in the required decisions (including environmental decisions), rules and principles of technical knowledge,

No. 130, item 138) and in electronic form - file type ath and kst (NORMA)

h) preparation of technical specifications for execution and acceptance of works, in accordance with the requirements specified in the Decree of the Minister of Infrastructure of 2 September 2004 on the detailed scope and form of design documentation, technical specifications of execution and acceptance of works

Oborniki: Repair portion of the roof of the School of them. H. Cegielski in Rogoźno, entered in the register of monuments

Powiat Obornicki | Published July 20, 2016  -  Deadline July 15, 2016
Winner
Robert Dudek, P.P.H.U. BLACHMAN, Pcim 1213, 32-432 Pcim, kraj/woj. małopolskie.
cpvs
45260000, 45262690, 45111100, 45261100, 45422000, 45261910, 45261210, 45312310, 45300000

Repair works involving the repair of the roof (fire protection construction and replacement coverage with architectural details, parts replacement drainage and lightning protection). The scope of work anticipated for the job preparatory work before demolition work should be performed permanent fencing security zone around the facility, set up signs and warning signs, make a pledge securing the roof and canopies protecting the entrance to the building resulting from the conditions of the works. Performance of roofs and scaffolding safety: The width of the peaks should be greater than the width of passage or at least about 1.0 m, and their outreach should be (from the outside scaffolding) - for scaffolding to a height of 20 meters - a minimum of 2.20 m, - Implementation of protective nets on the roof and scaffolding. - Design, installation and dismantling the gutter to transport debris. Disassembly works - Demolition of the roof made of plain tiles - Removal of trims, - Dismantling parts of the roof truss - ołacenia roof - Dismantling the sub floor - Deconstruction gutters and downpipes, - Dismantling lightning protection, work repair and assembly: - Cleaning constructions impurities in that bird droppings. - Protection of wooden structure to the degree incendive. - Implementation of the soffit sub floor - Laying foil pre-mating (CEF) laid on the rafters of the roof structure elements unchanged. - Implementation of the shop windows of ventilation - 6 pcs. - Cleaning and protection of visible metal connectors construction. - Implementation of the planking with the system of drainage sheet titanium-zinc. - Execution of roof covering - ceramic tile plain tile, natural red color, laid the crown. - Restore the final pediment.

Refuse collection services

Gmina Oborniki Śląskie | Published August 4, 2015  -  Deadline September 9, 2015
cpvs
90511000, 90512000, 90511300, 90513100, 90500000, 90533000, 90513000

1) The contract is for the provision of services involving the receipt and management of municipal waste generated on residential property, located in the area of ​​the Commune of Oborniki Slaskie. The area is 153,75 km2 Municipalities. The number of residents of the Commune is 17 736 (according to the declarations submitted). Number of points of export in terms of the various villages of data arising from complex declaration is 6 118. The Employer reserves the right to increase or decrease the number of supported real estate in the field of municipal waste collection. In the village prevails single-family housing. 2) The estimated amount of municipal waste received from the community Oborniki Slaskie in 2015 is as follows: a. Plastic packaging (code: 150102) - 217.1 [Mg] b. Packaging made of glass (code: 150107) - 248.1 [ Mg] c. Packaging Paper and cardboard (code: 150101) - 146.6 [Mg] d. Unsorted waste (code: 200301) - 3 790.8 [Mg] e. Biodegradable waste (code: 200201) - 1 137.9 [Mg] f. Waste electrical and electronic equipment (code: 200135) - 6.8 [Mg] g. Bulky (code: 200307) - 316.9 [Mg] h. Construction waste (code: 170101) - 15.3 [Mg] and. Medications (code: 200132) - 0.22 [Mg] j. Tires (16 01 03) - 4.9 [Mg] k. mixtures of concrete, bricks, ceramic materials and items other than those mentioned in 17 01 06 - 53.4 [Mg] TOTAL: 2093.82 Mg segregated municipal waste / 1 year TOTAL: 3 844.20 Mg of mixed municipal waste / one year above the amount of waste are based on reports service providers in the field of waste reception from the community Oborniki Slaskie in 2014 and based on the amount of waste received after excluding the waste management system of real estate uninhabited where municipal waste generated in the months IV-VI 2015. The above-mentioned waste should be treated as a guide.

Refuse collection services

Gmina Oborniki Śląskie | Published April 24, 2015  -  Deadline June 1, 2015
cpvs
90511000, 90512000, 90511300, 90513100, 90500000, 90533000, 90513000

The contract is for the provision of services involving the receipt and management of municipal waste generated on residential property, located in the municipal area Oborniki Silesia. The area is 153.75 km² Municipalities. The number of residents of the municipality is 17 736 (according to the declarations). Municipality of the city creates Oborniki Silesia, 23 villages and three hamlets village administration. Number of points of export terms of the various villages of the data arising from the declarations is 6 118. The Employer reserves the right to increase or decrease the number of supported properties in municipal waste collection. In the commune of single-family housing prevails. 2) Estimated amount of municipal waste received from the community Oborniki Silesia in 2015 is as follows: a. The plastic packaging (code: 150102) - 217.1 Mg; b. Packaging glass (code 150107) - 248.1 Mg; c. The paper and cardboard (code: 150101) - 146.6 Mg; d. unsorted municipal waste (code: 200301) - 4 420.4 Mg; e. The biodegradable waste (code: 200201) - 1 137.9 Mg; f. The Waste Electrical and Electronic Equipment (Code: 200135) - 6.8 Mg; g. The bulky waste (code: 200307) - 316.9 Mg; h. The construction waste (code: 170101) - 15.3 Mg; and. drugs (code: 200132) - 0.22 Mg; j. the tires (16 01 03) - 4.9 Mg; k. The mixed waste from concrete, bricks, tiles and ceramics other than those mentioned in 17 01 06 - 53.4 Mg. Total: 2 093.82 Mg segregated municipal waste for 1 year. Total: 4 473.80 Mg mixed municipal waste for 1 year. These waste are based on reports of service providers in the field of waste reception from the community Oborniki Silesia in 2014. The above amount of waste to be treated as a guide.

Refuse collection services

Gmina Oborniki Śląskie | Published October 14, 2015
Winner
Wrocławskie Przedsiębiorstwo Oczyszczania ALBA S. A. – Lider Konsorcjum
cpvs
90511000, 90512000, 90513100, 90533000, 90500000, 90511300, 90513000

1) The contract is for the provision of services involving the receipt and management of municipal waste generated on residential property, located in the area of ​​the Commune of Oborniki Slaskie. The area is 153,75 km2 Municipalities. The number of residents of the Commune is 17 736 (according to the declarations submitted). Commune creates Oborniki Slaskie town, 23 villages and three hamlets village administration. The Contracting Authority reserves the right to increase or decrease the number of supported real estate in the field of municipal waste collection. In the village prevails single-family housing. 2) The estimated amount of municipal waste received from the community Oborniki Slaskie in 2015 are: Plastic packaging (code: 150102) - 217.1 [Mg] packaging made of glass (code: 150107) - 248.1 [Mg] Packaging Paper and cardboard (code: 150101) - 146.6 [Mg] Unsorted waste (code: 200301) - 3 790.8 [Mg] Biodegradable waste (code: 200201) - 1 137.9 [Mg] Waste Electrical and Electronic (code: 200135) - 6.8 [Mg] Bulky waste (code: 200307) - 316.9 [Mg] Construction waste (code: 170101) - 15.3 [Mg] Medications (code: 200132) - 0, 22 [Mg] Tyres (16 01 03) - 4.9 [Mg] mixtures of concrete, bricks, tiles and ceramics other than those mentioned in 17 01 06 - 53.4 [Mg] TOTAL: 2093.82 Mg segregated municipal waste / 1 year TOTAL: 3 844.20 mg of mixed municipal waste / one year above the amount of waste are based on reports of service providers in the field of waste reception from the community Oborniki Slaskie in 2014 and based on the amount of waste received after excluded from the waste management system of real estate uninhabited where municipal waste generated in the months IV-VI 2015. The above-mentioned waste should be treated as a guide. The Contractor is obliged to consult the list of points of export in order to avoid failure waste collection service. 4) At the same time the Purchaser informs that the said lists will have changed. 5) The frequency of collection of waste is the same for all villages in the commune of Oborniki Slaskie, ie .: - at least once a week for mixed waste for multifamily housing; - Not less frequently than once every 2 weeks for mixed waste for single-family housing; - Not less frequently than once every 2 weeks for waste plastics; - Not less frequently than once every 2 weeks for biodegradable waste in the vegetation, ie. From 01 April to 30 November and in the remaining months not less frequently than once a month; - Not less frequently than once a month for waste glass and paper; Employer provides the ability to change the frequency of collection of waste. Contractor shall submit a schedule drawn up not later than 10 days before signing. a) The Contractor shall develop a timetable for the removal of waste, in particular taking into account that waste collection may not be done on public holidays. The Employer also put a timetable on its website. c) The Contractor is obliged to forward the timetable property owners. Segregated waste collection should be separated by at least 1 day from the date of receipt of mixed waste. 7) Employer provides contingency collection and transport of waste hereinafter referred to as the individual order. a) The Employer shall provide the Contractor indication to execute the order unit in writing, by telephone, email or fax - in the light of these needs. b) Collection and transportation may occur inter alia in organizing communal events and the indicated by the Principal Public sockets for waste segregation at the time of congestion; c) The term of the order unit: - up to 2 working days from the date of receipt by the Contractor of the order - refuse collection PSZOK-in,
  • 1