Public tenders for construction in Kobylnica Poland

Find all Construction tenders in the world.
Finding business opportunities has never been easier.

Results for construction. Make a new search!

Kobylnica: construction work on the construction of additional storm water drainage network equipment in the construction of municipal roads on the estate Flower in Kobylnica with the construction of storm sewer system - Phase II and III

Gmina Kobylnica | Published September 13, 2016  -  Deadline September 5, 2016
Winner
Krężel Sp.z o.o., ul. Kasztamowa1, 76-251 Kobylnica, kraj/woj. pomorskie.
cpvs
45111200, 45232130

1. The contract is complementary works involving the construction of storm water drainage network equipment in the construction of municipal roads on the estate Flower in Kobylnica with the construction of storm sewer system - Phase II and III. 2. The scope of the contract includes in particular: 1) the construction of the concrete chambers Ø 400 over the street and the Rose Street Makowej; 2) build a section of storm sewer system Ø 400 in the Rose Street; 3) build a section of storm sewer system Ø 315 in the street Makowej; 4) development of green areas, through profiling and humusowanie roadsides, along with sowing grass. 3. Object of the contract has been described in detail in the documentation for executive and technical execution and acceptance of construction works, which constitute Annex 1 to the invitation to negotiate. According to the art. 30 paragraph. 4 of the Act allows the Employer Solutions equivalent to those described in the project documentation and technical specifications for execution and acceptance of works by standards, approvals, technical specifications and reference systems, referred to in art. 30 paragraph. 1 - 3 of the PPL.

Kobylnica: construction work on the construction of additional storm water drainage network equipment in the construction of municipal roads on the estate Flower in Kobylnica with the construction of storm sewer system - Phase II and III

Gmina Kobylnica | Published August 26, 2016
cpvs
45111200, 45232130

1. The contract is complementary works involving the construction of storm water drainage network equipment in the construction of municipal roads on the estate Flower in Kobylnica with the construction of storm sewer system - Phase II and III. 2. The scope of the contract includes in particular: 1) the construction of the concrete chambers Ø 400 over the street and the Rose Street Makowej; 2) build a section of storm sewer system Ø 400 in the Rose Street; 3) build a section of storm sewer system Ø 315 in the street Makowej; 4) development of green areas, through profiling and humusowanie roadsides, along with sowing grass. 3. Object of the contract has been described in detail in the documentation for executive and technical execution and acceptance of construction works, which constitute Annex 1 to the invitation to negotiate. According to the art. 30 paragraph. 4 of the Act allows the Employer Solutions equivalent to those described in the project documentation and technical specifications for execution and acceptance of works by standards, approvals, technical specifications and reference systems, referred to in art. 30 paragraph. 1 - 3 of the PPL.

Construction campsite cycling and holiday destination in Kwakowo - Stage I (plot no 63/21), together with the construction of associated infrastructure and making an inventory of as-built surveying.

 | Published October 24, 2014  -  Deadline November 10, 2014
cpvs
45112720

1. The scope of the contract covers only the construction of the watchtower and cycling holiday destination with the construction of supporting infrastructure construction project titled. Construction watchtower cycling and holiday destination for tourists and locals in Kwakowie, Plot No. 62/21, in particular: 1) the development of the area with the construction of associated infrastructure, including: a) the construction site on the surface of concrete blocks, b) construction gravel surface, c) the construction of a wooden palisade, d) building area lighting through the installation of solar lamp, e) installation of landscaping elements, including benches, waste container, bike rack, concrete pillars, f) the construction of green areas in including: profiling the area, including the construction, among others, terraces, strengthening embankments stone road, adjusting the existing watercourse, the execution of the lawn; and 2) the performance of an inventory of as-built surveying. 2. Object of the contract is described in detail in accordance with Art. 31 of the Act with the design documentation and technical performance and acceptance of the works, which are Appendix 9 to the Terms of Reference. In accordance with Art. Paragraph 30. 4 of the Act Employer allows solutions equivalent to those described in the project documentation and technical specifications of the performance and acceptance of works by standards, approvals, technical specifications and reference systems, referred to in Art. Paragraph 30. 1 - 3 of the Act. Graphic range of Phase I has been indicated on the site plan attached to the project documentation file (pn. Scope - execution). 3. The contractor for the installation of landscaping elements is obliged to agree with the Employer type and color.

Kobylnica: construction of municipal roads and street Leaning Głowackiego in Kobylnica with the construction of accompanying infrastructure - Stage I and the execution of as-built geodesic inventory

Gmina Kobylnica | Published August 4, 2016  -  Deadline August 1, 2016
Winner
Krężel Sp. z o.o., ul. Kasztanowa 1, 76-251 Kobylnica, kraj/woj. pomorskie.
cpvs
45233220, 45111200, 45230000

1. Przedmiotem zamówienia są roboty budowlana polegające na budowie dróg gminnych ulicy Krzywej i Głowackiego w Kobylnicy wraz z budową infrastruktury towarzyszącej - Etap I oraz z wykonaniem inwentaryzacji geodezyjnej powykonawczej, obejmujące budowę: 1) budowę drogi gminnej - Krzywej, tj. odcinka od wysokości skrzyżowania z ulicą Głowackiego do wysokości ciągu pieszego położonego wzdłuż ulicy Szczecińskiej; 2) budowę drogi gminnej - ulicy Głowackiego, tj. odcinka od wysokości skrzyżowania z ulicą Witosa do wysokości zjazdu na dz. nr 1276/2. 2. Zakres przedmiotu zamówienia obejmuje w szczególności: 1) Zakres przedmiotu zamówienia obejmuje w szczególności: 1) budowę nawierzchni jezdni w technologii utwardzonej z kostki betonowej; 2) budowę chodnika w technologii utwardzonej z kostki betonowej; 3) budowę zjazdów w technologii utwardzonej z kostki betonowej; 4) budowę miejsc postojowych w technologii utwardzonej z kostki betonowej; 5) budowę wyniesionych skrzyżowań w ciągach budowanych dróg w technologii z kostki betonowej; 6) budowę sieci kanalizacji deszczowej wraz z: a) włączeniem do istniejącej sieci kanalizacji deszczowej zlokalizowanej w obrębie skrzyżowania ulic Krzywej i Parkowej; b) montażem studzienek kanalizacyjnych betonowych i systemowych; c) montażem wpustów deszczowych; 7) budowę oświetlenia drogowego, poprzez a) demontaż istniejących słupów i opraw; b) budowę kablowej linii zasilająco - sterowniczej; c) montaż słupów oświetleniowych; d) montaż energooszczędnych opraw oświetleniowych typu LED; e) montaż szafy zasilającej; 8) wykonanie organizacji ruchu na czas trwania robót budowlanych; 9) wykonanie stałej organizacji ruchu, poprzez montaż oznakowania pionowego; 10) prześwietlenie koron drzew do wysokości skrajni drogowej; oraz 11) zagospodarowanie terenów zielonych, poprzez profilowanie i humusowanie poboczy wraz z obsianiem trawą; 12) wykonanie inwentaryzacji geodezyjnej powykonawczej. 3. Wykonawca przed złożeniem zamówienia na materiały budowlane zobowiązany jest uzgodnić z Zamawiającym: 1) kolorystykę kostki betonowej typu starobruk; 2) typ i rodzaj slupów i opraw oświetleniowych. 4. Materiał uzyskany z robót ziemnych (kruszywo łamane) należy przetransportować i ponownie wbudować na miejsce wskazane przez Zamawiającego na odległość do 2,0 km. 5. Materiał uzyskany z robót ziemnych (ściek betonowy) należy przetransportować i złożyć na miejsce wskazane przez Zamawiającego na odległość do 2,0 km. 6. Zamawiający dopuszcza zastosowanie materiałów spełniających wymagania norm, posiadających odpowiednie certyfikaty i aprobaty techniczne oraz założone w projekcie parametry techniczne. 7. Przedmiot zamówienia został szczegółowo opisany w pkt 3.0 SIWZ oraz zgodnie z art. 31 ustawy za pomocą dokumentacji projektowej i specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót budowlanych, które stanowią Załącznik Nr 9 do SIWZ. Zgodnie z art. 30 ust. 4 ustawy Zamawiający dopuszcza rozwiązania równoważne opisywanym w dokumentacji projektowej i specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych, za pomocą norm, aprobat, specyfikacji technicznych i systemów odniesienia, o których mowa w art. 30 ust. 1 - 3 ustawy.

Kobylnica: Rent of transport vehicles and construction equipment with operator for the purpose of Municipalities Kobylnica in the years 2016 - 2018

Gmina Kobylnica | Published August 22, 2016  -  Deadline August 17, 2016
Winner
Krężel Sp. z o.o., ul. Kasztanowa 1, 76-251 Kobylnica, kraj/woj. pomorskie.
cpvs
60129000, 60129200

1. Przedmiotem zamówienia jest usługa na wynajem pojazdów transportowych i maszyn budowlanych wraz z obsługą operatorską na potrzeby Gminy Kobylnica w latach 2016 - 2018, w tym: 1) jednego samochodu ciężarowego o napędzie 4x4 i ładowności min. 12 ton; 2) jednego ciągnika o mocy min. 80 KM z przyczepą o ładowności min. 12 ton; 3) jednej ładowarko - spycharki o pojemności łyżki min. 1,3 m3; 4) jednej minikoparki na gąsienicach; 5) jednego spychacza gąsienicowego o mocy silnika min. 90 kW; 6) jednej koparki gąsienicowej o mocy silnika min. 120 kW o pojemności łyżki min. 1,3 m3 i łyżką skarpową o szerokości min. 2 m; 7) jednej koparki kołowej o mocy silnika min. 99 kW o pojemności łyżki min. 0,8 m3 i łyżką skarpową o szerokości min. 2 m wraz z kierowcą i obsługą operatorską. 2. Szacunkowy obmiar pracy pojazdów transportowych i maszyn budowlanych określonych w pkt 1 (zwanych dalej Sprzętem) wynosi odpowiednio dla: 1) samochodu ciężarowego o napędzie 4x4 i ładowności min. 12 ton: 1 600 godzin, 2) ciągnika o mocy min. 80 KM z przyczepą o ładowności min. 12 ton: 1 600 godzin, 3) ładowarko - spycharki o pojemności łyżki min. 1,3 m3: 1 600 godzin, 4) minikoparki na gąsienicach: 300 godzin, 5) spychacza gąsienicowego o mocy silnika min. 90 kW: 300 godzin, 6) koparki gąsienicowej o mocy silnika min. 120 kW o pojemności łyżki min. 1,3 m3 i łyżką skarpową o szerokości min. 2 m: 300 godzin, 7) koparki kołowej o mocy silnika min. 99 kW o pojemności łyżki min. 0,8 m3 i łyżką skarpową o szerokości min. 2 m: 300 godzin. 3. Określone ilości godzin pracy Sprzętu wskazanego w pkt 3 są ilościami szacunkowymi, które są ustalone w celu wyliczenia ceny oferty w niniejszym postępowaniu. 4. W toku realizacji umowy zawartej w wyniku niniejszego postępowania Zamawiający rozliczać się będzie z Wykonawcą za faktycznie wykonane usługi w oparciu o potwierdzone raporty pracy Sprzętu i ceny jednostkowe zadeklarowane w ofercie. 5. Określona w SIWZ i ogłoszeniu wielkość zamówienia nie może być podstawą do roszczeń ze strony Wykonawcy, co do faktycznej ilości godzin pracy jednostek Sprzętu, w toku realizacji umowy zawartej w wyniku niniejszego postępowania. Zamawiający zastrzega sobie prawo niewykorzystania pełnego zakresu godzinowego usługi (do +/- 50 % wartości zamówienia) wskazanego w Załączniku Nr 1 do SIWZ. 6. Wykonawca jest zobowiązany do wprowadzenia niezbędnej ilości Sprzętu potrzebnego do realizacji przedmiotu umowy, o którym mowa w pkt 1, zgodnie z terminem podanym w pkt 3 formularza oferty, stanowiącym Załącznik Nr 1 do SIWZ (nie później niż 24 godziny od przekazania zlecenia pisemnie, faksem, drogą elektroniczną lub telefonicznie). 7. Zamawiający zastrzega, możliwość dokonywania przesunięć godzinowych pracy Sprzętu w stosunku do ilości wskazanych w Załączniku Nr 1 do SIWZ, z zastrzeżeniem, że łączna wartość umowy nie ulegnie zwiększeniu. 8. Sprzęt wynajmowany przez Zamawiającego powinien spełniać warunki techniczne dopuszczające do ruchu po drogach publicznych i inne przepisy szczegółowe, natomiast kierowcy oraz operatorzy powinni posiadać aktualne uprawnienia do prowadzenia obsługi danego typu pojazdu maszyny. W przypadku stwierdzenia, że usługi wykonywane są niezgodnie z obowiązującymi przepisami m.in. ustawą z dnia 5 stycznia 2011 r. o kierujących pojazdami (Dz.U.2016.627), Zamawiający może odmówić zapłaty i żądać ich ponownego wykonania lub odstąpić od umowy z winy Wykonawcy z naliczeniem kary umownej. 9. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawarto w SIWZ.

Architectural design services

Gmina Kobylnica | Published August 27, 2015
Winner
Zakład Innowacyjny Technik Energetycznych „Promat” Sp. z o.o.
cpvs
71220000, 71250000, 71314300

The contract is for the execution pełnobranżowej design-budget documentation necessary to initiate the procedure for the award of public contracts for construction works for the realization of the investment project entitled .: "Retrofitting of public buildings in the Municipality of Kobylnica with making energy audits and the exercise of their supervisory functions of copyright '( Task No. 1 No. 4), by performing services related. in particular: 1) to perform energy audits; 2) the execution pełnobranżowej design-budget documentation and construction documentation in accordance with the energy audit, which is necessary to: a) the initiation of the public procurement for construction works on the thermo-public buildings, as defined in Section 2 below (representing paragraph 3.2 of the Terms of Reference) and on rebuilding with the expansion of public buildings, as defined in section 2 subsection 1 letter f below (included in paragraph 3.2 of point 1 point f ToR) and point 2 point 4 below (representing 4 paragraph 3.2 point ToR); b) to make application for funding from the Regional Operational Programme for Pomorskie Province for 2007-2013; 2 TOR); 4) benefits for each Employer demand for chartered services. Subject and value of the contract award of contract for construction works, conducted on the basis of design documentation referred to in paragraph 2 above (representing 3.1 ppkt.2 point ToR); 2 TOR). Object of the contract within individual Tasks include details of: 1) Task No. 1: service dot. Construction and renovation pełnobranżowej design-budget documentation necessary to initiate the procedure for the award of public contracts for construction works for the building renovation clubs in the Municipality of Kobylnica along with the implementation energy audits and the exercise of the author's supervision functions, including building: a) rural commons in Bolesławicach; b) the rural commons in Kczewie; c) the rural commons in Kruszyn; d) rural commons in Luleminie; e) the rural commons in Widzino f) the rural commons in Sycewicach. Note: update documentation applies to rural commons in Sycewicach. 2) Exercise No. 2: Service dot. Execution pełnobranżowej design-budget documentation necessary to initiate the procedure for the award of public contracts for construction works for thermo school buildings - gymnasiums in the Municipality of Kobylnica with making energy audits and the exercise of their supervisory functions author in this building: a) gymnasium in Słonowicach; b) a gym in Kończewie. 3) Task No. 3: a service concerning. Execution pełnobranżowej design-budget documentation necessary to initiate the procedure for the award of public contracts for construction works for the building renovation Municipal Office, together with the implementation of energy audits and the exercise of their supervisory functions of copyright, including: Main 1c ; b) The building of the commune office in Kobylnica, located at 20 Main Street 4) Task No. 4: Service dot. pełnobranżowej execution of project-estimate documentation necessary to initiate the procedure for the award of public contracts for construction works for the thermo-public building in Kobylnica located at Railway Street 3, in the Municipality of Kobylnica and reconstruction of the premises of the building (to adapt the building for an office building for the expansion of the Municipal Office), together with the implementation of energy audit and monitoring functions with the exercise of copyright. A detailed description of the buildings projected to thermo together with the planned scope of works Budowalnych constitutes Appendix No. 9 to the SETC. 3.2 Terms of Reference of a separate pełnobranżowej design-budget documentation and executive documentation that satisfies the program as detailed buildings expected to be thermo together with the planned scope of works Budowalnych of Appendix No. 9 to the SETC and made and agreed an energy audit: 1) performance of works for the construction of thermo-public buildings mentioned in section 2 subsection 1 point ad, 2, and 3 above (paragraph 3.2 point representing 1 point a-e, 2 and 3 hereto); 2) the execution of works on the thermo-public buildings mentioned in section 2 subsection 1 point f above (paragraph 3.2 point representing 1 point f ToR) and reconstruction of buildings and construction fastener; 3) the execution of works on the thermo-public building, mentioned in point 2 point 4 above (representing 4 paragraph 3.2 point ToR) and reconstruction of the premises of the building; along with 4) arrangement made with the Employer studies.

Architectural services for outdoor areas

Gmina Kobylnica | Published November 13, 2015
Winner
Zakład Innowacyjny Technik Energetycznych „PROMAT” Sp. z o. o.
cpvs
71222000, 71250000, 71314300

The subject of this contract is a service dot. Pełnobranżowej execution of the design - budget documentation necessary to initiate the procedure for the award of public contracts for construction works for the realization of the investment project entitled .: "Retrofitting public building, in the Municipality of Kobylnica: the building of the Voluntary Fire Brigade in Sieraków No. 21B along with the implementation of energy audit and monitoring functions with the exercise of copyright "by performing services related. in particular: 1) to perform energy audits; 2) pełnobranżowej execution of project - estimate and construction documentation in accordance with the energy audit, which is necessary to 2 this Announcement b) submission of an application to obtain funding from the Regional Operational Programme for Pomorskie Province for the years 2014-2020; 3) the provision to any request for the expert services Employer. Of the contract signed in the field of Documentation, the procedure for the award of funding from the program along with the implementation of necessary changes in developed documentation referred to in paragraph 1 item 2 of this Announcement; 4) benefits for each Employer demand for chartered services. Object of the contract signed in the field of Documentation, the procedure for the award of funding from the program along with the implementation of necessary changes in developed documentation referred to in paragraph 1 item 2 of this notice; 5) supervision of copyright and services of a designer until the execution and acceptance of construction works carried out on the basis of design documentation referred to in paragraph 1 item 2 of this Ogłosszenia.

Architectural services for outdoor areas

Gmina Kobylnica | Published December 9, 2015
Winner
Zakład Innowacyjny Technik Energetycznych „Promat” Sp. z o.o.
cpvs
71222000, 71250000, 71314300

The subject of this contract is a service dot. Pełnobranżowej execution of the design - budget documentation necessary to initiate the procedure for the award of public contracts for construction works for the realization of the investment project entitled .: "Retrofitting public building, in the Municipality of Kobylnica: the building of the Voluntary Fire Brigade in Sieraków No. 21B along with the implementation of energy audit and monitoring functions with the exercise of copyright "by performing services related. in particular: 1) to perform energy audits; 2) pełnobranżowej execution of project - estimate and construction documentation in accordance with the energy audit, which is necessary to 2 of the Agreement; b) to make application for funding from the Regional Operational Programme for Pomorskie Province for 2014-2020; 1 point 2 of this paragraph of the Agreement; 1 point 2 of this paragraph of the Agreement; 1 point 2 of this paragraph of the Agreement.

Architectural services for outdoor areas

Gmina Kobylnica | Published October 30, 2015
Winner
Zakład Innowacyjny Technik Energetycznych „Promat” Sp. z o.o.
cpvs
71222000, 71250000, 71314300

II.1.1) Title attributed to the contract by the contracting authority: Railway 3, in the Municipality of Kobylnica along with the implementation of energy audit and monitoring functions with the exercise of copyright ". II.1.5) Short description of the contract or purchase: Railway 3, in the Municipality of Kobylnica along with the implementation of energy audit and monitoring functions with the exercise of copyright "by performing services related. In particular: 1) to perform an energy audit; 2) execution of pełnobranżowej of project - estimate and construction documentation in accordance with the energy audit, which is necessary to: a) the initiation of the public procurement for construction works on the thermo-public building and on reconstruction with the expansion of public buildings referred to in paragraph 2 below (included in Section 3.2 of the Terms of Reference) b) submission of an application to obtain funding from the Regional Operational Programme for Pomorskie Province for the years 2014-2020; 3) the provision to any request for the expert services Employer. Of the contract signed in the field of Documentation, the procedure for the award of funding from the program along with the implementation of necessary changes in developed documentation referred to in paragraph 2 above (included in paragraph 3.1 of section 2 of the ToR); 4) benefits for each Employer demand for chartered services. Subject and value of the contract award of contract for construction works, conducted on the basis of design documentation referred to in paragraph 2 above (included in paragraph 3.1 of section 2 of the ToR); 2 above (included in paragraph 3.1 of section 2 of the ToR) The scope of the contract includes service dot. Execution pełnobranżowej design-budget documentation necessary to initiate the procedure for the award of public contracts for construction works for the thermo-public building in Kobylnica, położoneg oprzy Railway Street 3 in the Municipality of Kobylnica and reconstruction of the premises of the building (to adapt the building for an office building for the expansion of the Municipal Office), together with the implementation of energy audit and monitoring functions with the exercise of copyright. A detailed description of the buildings projected to thermo together with the planned scope of works Budowalnych constitutes Appendix No. 9 to the SETC. 3.2 Specification) separate pełnobranżowej.

Architectural design services

Gmina Kobylnica | Published June 20, 2015  -  Deadline July 30, 2015
cpvs
71220000, 71250000, 71314300

1 The contract is for the execution of pełnobranżowej of the design - budget documentation necessary to initiate the procedure for the award of a public contract for execution of works for the realization of the investment project entitled .: "Retrofitting public buildings within the Municipality of Kobylnica with making energy audits and monitoring functions with the exercise of copyright" (Task No. 1 - No. 4), by performing services related. in particular: 1) to perform energy audits; 2) the execution of pełnobranżowej of the design - estimate and construction documentation according to an energy audit, which is necessary to: a) the initiation of the public procurement for construction works on the thermo-public buildings, as defined in Section 2 below (representing 3.2 point ToR) and on with the expansion of reconstruction of public buildings, as defined in section 2 subsection 1 letter f below (being subsection 1 paragraph 3.2 point f ToR) and paragraph 2 of item 4 below (included in paragraph 3.2 of section 4 of the Terms of Reference); b) the submission of an application to obtain funding from the Regional Operational Programme for Pomorskie Province for the years 2007 - 2013; 3) the provision to any request for the Employer services of an expert. The order 2 hereto); 4) benefits to any request for the Employer services of an expert. Subject and value of the contract in the contract award procedure for construction works, conducted on the basis of documentation made indicated in paragraph 2 above (included in paragraph 3.1 of the Terms of Reference ppkt.2); 2 TOR). Object of the contract within individual Tasks include details of: 1) Problem No. 1: The dot service. Construction and renovation pełnobranżowej of the design - budget documentation necessary to initiate the procedure for the award of a public contract for execution of works for the building renovation clubs in the Municipality of Kobylnica along with the implementation energy audits and the exercise of the author's supervision functions, including building: a) rural commons in Bolesławicach; b) the rural commons Kczewie; c) rural commons in Kruszyn; d) Luleminie rural commons; e) the rural commons in Widzino f) Sycewicach rural commons. NOTE: This document was updated commons rural concerns Sycewicach. 2) Exercise No. 2: Service dot. Pełnobranżowej execution of the design - budget documentation necessary to initiate the procedure for the award of a public contract for execution of works for school building renovation - gymnasiums in the Municipality of Kobylnica with making energy audits and monitoring functions with the exercise of copyright including building: a) gymnasium in Słonowicach; b) a gym in Kończewie. 3) Exercise No. 3: Service dot. Pełnobranżowej execution of the design - budget documentation necessary to initiate the procedure for the award of a public contract for execution of works for the Municipal Office building renovation along with the implementation of energy audits and the exercise of the author's supervision functions, including: the Main 1c ; b) Municipal Office building in Kobylnica, located at 20 Main Street 4) Task No. 4: Service dot. pełnobranżowej execution of the design - budget documentation necessary to initiate the procedure for the award of a public contract for execution of works for thermo public building in Kobylnica, located at Railway Street 3, in the Municipality of Kobylnica and remodeling rooms of the building (in order to adapt the building to office building for the expansion of the Municipal Office), together with the implementation of energy audit and monitoring functions with the exercise of copyright. A detailed description of the buildings expected to be thermo together with the planned scope of works Budowalnych constitutes Appendix No. 9 to the SETC. 3.2 Terms of Reference pełnobranżowej separate design-budget documentation and executive documentation that satisfies the program as detailed buildings expected to be thermo together with the planned scope of works Budowalnych, constituting Appendix No. 9 to the SETC and made an energy audit and agreed on: 1) the execution of works thermomodernisation for the construction of public buildings mentioned in section 2 subsection 1 ad lit, 2 and 3 above (being subsection 1 paragraph 3.2 point a - e, 2 and 3 hereto); 2) the execution of construction works on the thermo-public building, referred to in paragraph 2 of subsection 1 point f above (being subsection 1 paragraph 3.2 point f ToR) and reconstruction of buildings and construction fastener; 3) the execution of works on thermo public building, mentioned in point 2 point 4 above (included in paragraph 3.2 of section 4 of the ToR) and reconstruction of the premises of the building; including: 4) reconciliation perform

Architectural design services

Gmina Kobylnica | Published August 15, 2015  -  Deadline September 23, 2015
cpvs
71220000, 71250000, 71314300

Station 3, in the Municipality of Kobylnica along with the implementation of energy audit and monitoring functions with the exercise of copyright "by performing services related. In particular: 1) to perform an energy audit; 2) the execution of pełnobranżowej of the design - estimate and construction documentation according to an energy audit, necessary for 2 below (representing 3.2 point ToR) b) the submission of an application to obtain funding from the Regional Operational Programme for Pomorskie Province for the years 2014-2020; 3) the provision to any request for Employer expert services. Of the contract 2 hereto); 2 above (representing 3.1 ppkt.2 point ToR); 2 ToR) The scope of the contract includes service dot. Pełnobranżowej execution of the design - budget documentation necessary to initiate the procedure for the award of a public contract for execution of works for thermo public building in Kobylnica, located at Railway Street 3, in the Municipality of Kobylnica and remodeling of rooms building (in order to adapt the building to office building for the expansion of the Municipal Office), together with the implementation of energy audit and monitoring functions with the exercise of copyright. A detailed description of the buildings expected to be thermo together with the planned scope of works Budowalnych constitutes Appendix No. 9 to the SETC. 3.2 Terms of Reference) and reconstruction of the premises of the building, together with a reconciliation of studies performed with the Employer.

Tanks, reservoirs and containers; central-heating radiators and boilers

Abek Sp. z o.o. | Published April 6, 2016  -  Deadline May 15, 2016
cpvs
44600000

Works related to the construction of a water treatment plant with a loop distribution - the option buyer the technology RO-EDI (USP-38).

Raw material: water treatment system will be supplied with water from urban water supply in Drawsko Pomorskie.

- Baseline: Water treatment plant purified in the reverse osmosis technology for flow Q = 11 m 3 / H (temp.10 ° C), the conductivity c ~ 10-15 mS / cm.

Optionally, demineralized water tank with capacity. 20 m 3 , Optional UV lamp 1,200 J / m 2 (40m 3 / H).

- Loop distribution of purified water (no requirements USP) performance Q = 40m 3 / H (non-return to the purified water tank when the tank refilling 10m 3 ).

- Loop distribution of purified water (USP) DN100, 316 L, with a capacity of Q = 0-40m 3 / H (30 m 3 / H return loop to the tank - foundation for the system work: filling one tank of 10 m 3 15 min), UV lamp 1,200 J / m 2 (70m 3 / H).

- The technology of reverse osmosis EDI (USP): Q = 10m 3 / H c ≤ 1.25 S / cm (20 ° C), microbial contamination: ≤100 CFU / ml.

  • 1