Call +44 800 9755 164

Public tenders for construction in Gorzow-wielkopolski...

Find all Construction tenders in the world.
Finding business opportunities has never been easier.

Results for construction. Make a new search!
ConstructionPolandgorzow-wielkopolski

Ostrow Wielkopolski: Construction of multifamily residential building podpiwniczonego four-Street. Klasztorna 14 in Ostrow Wielkopolski

Miejski Zakład Gospodarki Mieszkaniowej "MZGM" Sp. z o.o. | Published July 22, 2016  -  Deadline August 31, 2017
The contract is for the execution of works related to the implementation of the investment task .: Construction of multifamily residential building podpiwniczonego four-Street. Klasztorna 14 in Ostrow Wielkopolski - marked in the project documentation as No. III - Type 1L. Building permit: Decision No RPA.6740.1.148.2012 of 5 June 2012. and RPA.6740.18.100.2013 of 11 July 2013. number of dwellings 16pcs. building area of ​​302,00 square meters total area of ​​1,132.04 m² gross cubic 3,660.00 m³.

Ostrow Wielkopolski: Execution of project-estimate documentation, together with obtaining a building permit for the investment task .: Construction of the center hub located between the streets of the Polish Army and Dworcowa in Ostrow Wielkopolski

Gmina Miasto Ostrów Wielkopolski | Published July 15, 2016  -  Deadline January 31, 2017
I. Implementation of project-estimate documentation, together with obtaining a building permit for the investment task .: Construction of the center hub located between the streets of the Polish Army and Dworcowa in Ostrow Wielkopolski. I.1. General description of the object of the contract: The contract is for the execution of design-budget documentation and obtaining the legally required checks, approvals, permits, etc., Obtaining a building permit for the investment task .: Construction of the center hub located between the streets of the Polish Army and Dworcowa in Ostrow Wielkopolski . It is located on lots 1, 2, 13/1, 14/1, 15/2, 22/18, 23/2 precinct 0064th I.2. Object of the contract describe the following documents: 1. Detailed description of the contract - Annex No. 9, 2. Assumptions for functional interchange center in Ostrow Wielkopolski - Appendix 10 3. Basic map 1: 500 - Annex 11 I.3. Other requirements: 1. Before you bid it is recommended to make a site visit to the facility. 2. The Contractor will be responsible for physical defects of the agreement with the warranty in a period of 3 years from the date of signing by the contracting authority handover protocol documentation.

Gorzow Wielkopolski: Construction projects revaluation Park Spring of Nations Park and parts of them. Nicolaus Copernicus, along with the necessary technical infrastructure.

Miasto Gorzów Wlkp. | Published July 27, 2016  -  Deadline December 15, 2016
Przedmiotem zamówienia jest usługa polegająca na wykonaniu projektu rewaloryzacji Parku Wiosny Ludów oraz części Parku im. Mikołaja Kopernika wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną. Przedmiot zamówienia składa się z 2 zamówień częściowych, tj.: 1. ZAMÓWIENIE CZĘŚCIOWE NR 1 - opracowanie dokumentacji projektowej budowlano - wykonawczej rewaloryzacji parku Wiosny Ludów obejmującej wszystkie elementy zagospodarowania terenu. 2. ZAMÓWIENIE CZĘŚCIOWE NR 2 - opracowanie dokumentacji projektowej budowlano - wykonawczej rewaloryzacji części parku Kopernika obejmującej modernizację ciągów pieszych, budowę nowego placu zabaw, wymianę istniejących ławek i koszy na śmieci, rewaloryzację istniejącej zieleni. Zamawiający, na podstawie uzyskanych dokumentacji projektowych, będzie się starał o dofinansowanie prac inwestycyjnych na w/w terenach ze środków Unii Europejskiej, Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego LUBUSKIE 2020, OŚ Priorytetowa - 4 Środowisko i Kultura, Działanie 4.5 - Kapitał przyrodniczy regionu, TYP I - Udostępnianie zasobów przyrodniczych. W związku z powyższym, proponowane rozwiązania projektowe powinny uwzględniać: - zgodność projektu z obowiązującym Programem Ochrony Środowiska dla Województwa Lubuskiego, - dostosowanie do potrzeb osób z niepełnosprawnościami, - budowę lub modernizację infrastruktury związanej z ochroną, przywróceniem właściwego stanu siedlisk przyrodniczych i/lub gatunków, np.: wylęgarnie jaj i ikry, azyle dla zwierząt, pogłębianie i oczyszczanie naturalnych zbiorników wodnych, budowę zastawek i innych urządzeń wodnych w celu poprawy siedlisk bytowania chronionych gatunków, urządzenia do inwentaryzacji i monitoringu gatunków, - ograniczenie negatywnego oddziaływania ruchu turystycznego - ograniczenie antropopresji na przyrodę (dewastacji i zanieczyszczenia środowiska) poprzez np. wytyczenie nowego szlaku/ścieżki spacerowej chroniącej przed niekontrolowanym ruchem turystycznym, wybudowanie kładki dla spacerowiczów/rowerzystów umieszczonej nad obszarem, który ma zostać ochroniony przed zadeptaniem, wybudowanie tarasu widokowego skupiającego odwiedzających w jednym miejscu, - ochronę kilku siedlisk i/lub gatunków cennych przyrodniczo..

Gorzow Wielkopolski: Development of design documentation in the framework of the investment task .: Development of rainwater in the city of Gorzow Wielkopolski. - Phase I

Miasto Gorzów Wlkp. | Published July 21, 2016  -  Deadline January 15, 2017
The contract services consisting in the execution of project documentation and obtaining a building permit / notification of the intention of works under the project: Development of rainwater catchments in the city of Gorzow Wielkopolski. - Phase I. The purpose of the documentation will be developed adaptation (adaptation) to climate change areas located within the catchment area of ​​both the existing land use and development of land in the catchment area by increasing the retention and use of rainwater and snowmelt, design solutions eliminating now occurring flooding in catchment areas, meeting / complement of information to the extent necessary to implement hydrodynamic model drainage and performance project documentation, execution of hydraulic modeling the flow of rainwater and snowmelt, determine the status and capabilities of the technical equipment used for collecting and draining the existing open and closed systems, development of design concepts, construction projects and obtaining required by law decision data to be paid by the Purchaser. The contractor carrying out the object of the contract will be based on materials and information obtained from the Employer and the research and analysis of their own work. Purchaser is expected to design innovative solutions / modern striving for maximum retention and use of rainwater from the catchment. The documentation should be used technology works and materials based on the principle design optimal solutions for achieving the goals. Based on calculations made in the context of the hydraulic model takes into account the forecast of precipitation and the changes in the climate Contractor will select and design a solution for the land use rainwater and snowmelt in the catchment area covered by the contract in order to reduce the risks associated with the operation of the existing storm water drainage and the lack of possibilities for water management precipitation in the event of intense weather events.
  • 1